Anzeige

Landscape Surveying Practice

30. Jan 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Landscape Surveying Practice

 1. FINAL PROJECT วิชา 802214 การศึกษาและสํารวจเพื่อการออกแบบ ปรับปรุงภูมิลักษณ์ โจทย์ “สนามเด็กเล่นธรรมชาติ” 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 2. ที่มาของโครงการ เนื่องจากพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่รวมตัวของนักศึกษา คนเชียงใหม่ เเละ นัก ท่องเที่ยว ผู้คนส่วนใหญ่นิยมเข้ามาออกกำลังกายเเละชมวิวเเต่ยังมี พื้นที่รองรับเด็กอยู่น้อยจึงมึงเเนวคิดสร้างสนามเด็กเล่นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นเเละศึกษาธรรมชาติ 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 3. ความหมายของสนามเด็กเล่น CPSC (U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION, 2003) ได้ให้ ความหมายของสนามเด็กเล่นว่าเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น ได้พัฒนา กระบวนการ การทดลอง และทักษะของตนเอง และสถานที่นั้นต้องท้ายทายต่อ ความสามารถของเด็ก บุญเยี่ยม จิตรตอน ( 2524) กล่าวว่า สนามเด็กเล่น คือ พื้นที่ที่จัดให้เด็กได้เล่น อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้เด็กมีสุขภาพดี 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 4. ความหมายของธรรมชาติ ธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดา ของสิ่งนั้น ๆปัจจุบัน คำว่า "ธรรมชาติ" มักแสดงถึง ธรณีวิทยา ต้นไม้ และสัตว์ป่า 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 5. ข้อมูลโครงการ ชื่อโครงการ : สนามเด็กเล่นธรรมชาติ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เด็กได้สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นในพื้นที่เเละอยู่ภายใต้ การดูเเลของผู้ปกครอง 2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร ลักษณะ : พื้นที่นันทนาการ พื้นที่เรียนรู้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : 1. ส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก 2.ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 3.เพิ่มประโยชน์ของพื้นที่ให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 6. พื้นที่ที่ให้เด็ก ได้เรียนรู้ธรรมชาติ อย่างสนุกเพลิดเพลิน ปลอดภัย ภายใต้การดูแลของผู้ ปกครอง CONCEPT SITE AREA 150-200 SQUARE METERS USER 3-15 YEAR 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 7. SITE SELECTION 1. เข้าถึงได้ง่าย เดืนทางสะดวก 2. เป็นพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 3. เป็นพื้นที่โล่งผู้ปกครองคอยสอดส่องได้ 4. เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 8. SITE SELECTION SITE A ลานว่างข้างโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 9. SWOT STRENGTHS -มีพื้นที่สีเขียว -ใกล้อ่างเเก้วเเละอ่างชมพู -ใกล้ร้านกาเเฟ -การเข้าถึงง่าย -อยู่ใกล้โรงอาหาร WEAKNESS -เป็นพื้นที่ที่มีการทิ้งขยะในอดีต -มีเสียงของรถรบกวน -มีควันฝุ่นละอองจากรถ OPPORTUNITIES THREATS -เป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่นธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติภายใต้ การดูแลของผู้ปกครอง -อาจมีผู้คน เข้ามาจอดรถ -ไม่สามารถคาดเดา การแพร่เชื้อของ โรคระบาดที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต SITE A 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 10. VIEW SITE A 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 11. ข้อมูลของ SITE A ความลาดชัน : 1138 – 1137 ฟุต ความชัน 0% ความสามารถในการระบายน้ำ : อยู่ในระดับปานกลาง เพราะพื้นเป็นพื้นดิน คุณภาพดิน : คุณภาพดินอยู่ในระดับเเย่ปานกลางเพราะผู้คนชอบมาทิ้งขยะบริเวนี้ คุณภาพน้ำ : ไม่มีน้ำในบริเวณ คุณภาพอากาศ : อยู่ใกล้ถนนแต่มีต้นไม้คอยบังมลพิษ คุณภาพปานกลาง คุณภาพเสียง : อยู่ใกล้ถนน คุณภาพปานกลาง พืชพรรณในพื้นที่ : ต้นจามจุรี ต้นชงโค ต้นหางนกยูง สัตว์ในพื้นที่ : ไม่มี คุณภาพสิ่งแวดล้อม : ค่อนข้างดีเพราะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวญSITE การเข้าถึง : เข้าถึงง่ายเพราะอยู่ใกล้ถนน สาธารณูปโภค : ไม่มีสาธารณูปโภค บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม :พื้นที่จอดรถของคนที่เจะเข้ามาใช้อ่างแก้ว สภาพสังคมข้างเคียง :อยู่ระหว่างอ่างแก้วและอ่างเก็บน้ำตาดชมพ มีร้านกาแฟอยู่บริเวณใกล้เคียงมีคนเดินผ่านบ่อย ความปลอดภัย : มีคนผ่านตลอดเวลาจึงปลอดภัย อาจจำเป็นต้องระวังรถที่ขับผ่าน กิจกรรมอื่นๆรอบพื้นที่ : เดินและมีคนวิ่งออกกำลังกาย ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ : ค่าปรับปรุงคุณภาพดิน ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน : สะดวกเพราะอยู่ใกล้อ่างแก้วและอ่างเก็บน้ำตาดชมพู 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 12. SITE SELECTION SITE B ลานตรงข้ามตึกภาควิชาคอมพิวเตอร์ 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 13. SWOT STRENGTHS -มีพื้นที่สีเขียว -ใกล้อ่างเเก้ว เเละลานควายยิ้ม -ใกล้ที่จอดรถ -การเข้าถึงง่าย -มีรางน้ำจึงระบายน้ำได้ดี -อยู่ใกล้ศาลาธรรม WEAKNESS -อยู่ใกล้รางน้ำจึงมียุงจำนวนมาก -มีเสียงของรถรบกวน -มีควันฝุ่นละอองจากรถ -ในตอนกลางคืนไม่มีเเสงไฟ OPPORTUNITIES THREATS -เป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่นธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติภายใต้ การดูแลของผู้ปกครอง -ไม่สามารถคาดเดา การแพร่เชื้อของ โรคระบาดที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต SITE B 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 14. VIEW SITE B 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 15. ข้อมูลของ SITE B ความลาดชัน : 1099 – 1096 ฟุต ความชัน 0% ความสามารถในการระบายน้ำ : อยู่ในระดับดี เพราะพื้นเป็นพื้นดินและอยู่ใกล้รางระบายน้ำ คุณภาพดิน : คุณภาพดินอยู่ในระดับดีเพราะมีต้นไม้จำนวนมากและไม่มีคนทิ้งขยะ คุณภาพน้ำ : น้ำไหลและใส มีใบไม้อยู่ประปราย คุณภาพอากาศ : คุณภาพดี อยู่ใกล้ถนนแต่มีต้นไม้ในบริเวณมาก คุณภาพเสียง : อยู่ใกล้ถนน คุณภาพปานกลาง พืชพรรณในพื้นที่ : ต้นทองกวาว ต้นสัก ต้นจามจุรี ต้นเสี้ยวป่า สัตว์ในพื้นที่ : ไม่มี อาจจะมีผู้คนเอาสุนัขมาเดินเล่นประปราย คุณภาพสิ่งแวดล้อม : ค่อนข้างดีเพราะมีต้นไม้หลากหลายอยู่บริเวญSITE แต่มียุงอยู่เป็น จำนวนมากเพราะใกล้รางน้ํา การเข้าถึง : เข้าถึงง่ายเพราะอยู่ใกล้ถนนและที่จอดรถของลานควายยิ้ม สาธารณูปโภค : ไม่มีสาธารณูปโภค บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม : พื้นที่ที่อยู่บริเวณหลังศาลาธรรมทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างที่ จอดรถแล้วศาลาธรรม สภาพสังคมข้างเคียง :อยู่ใกล้ที่จอดรถลานควายยิ้มมีคนเดินข้ามระหว่างศาลาธรรมและที่จอด รถประปราย ความปลอดภัย : อยู่ใกล้ถนนและที่จอดรถจึงปลอดภัย ต้องทำราวกันตกป้องกันเด็กตก กิจกรรมอื่นๆรอบพื้นที่ : เดิน และ มีคนน้ำสุนัขมาเดินเล่นประปราย ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ : ค่าใช้จ่ายเพื่อลดจำนวนของยุง และ ทำที่ป้องกันหม้อ ไฟฟ้าแรงสูง ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน : สะดวกเพราะอยู่ใกล้ที่จอดรถและลานควายยิ้ม 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 16. SITE SELECTION SITE C ลานใต้ต้นไม้ข้างภาควิชาฟิสิกส์เเละวัสดุศาสตร์ 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 17. SWOT STRENGTHS -มีพื้นที่สีเขียว -ใกล้ตึกเรียน -ใกล้สวนปาล์ม -การเข้าถึงง่าย -อยู่ใกล้ที่จอดรถ WEAKNESS -ในพื้นที่มีสายไฟฟ้า ระโยงระยาง -มีเสียงของรถรบกวน -มีควันฝุ่นละอองจากรถ -ในตอนกลางคืนไม่มีเเสงไฟ -อาจมีกิ่งไม้หล่นใส่ เพราะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ OPPORTUNITIES THREATS -เป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่นธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติภายใต้ การดูแลของผู้ปกครอง -ไม่สามารถคาดเดา การแพร่เชื้อของ โรคระบาดที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต SITE C 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 18. VIEW SITE C 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 19. ข้อมูลของ SITE C ความสามารถในการระบายน้ำ : อยู่ในระดับดี เพราะอยู่ใกล้สวนปาล์มเป็นพื้นที่เก็บน้ำและเป็นที่ต่ำ คุณภาพดิน : คุณภาพดินอยู่ในระดับดีเพราะมีต้นไม้จำนวนมากมีใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้จำนวนมากและไม่มีคนทิ้งขยะ คุณภาพน้ำ : ไม่มีน้ำในบริเวณ คุณภาพอากาศ : คุณภาพดี อยู่ใกล้ถนนแต่มีต้นไม้ในบริเวณมาก คุณภาพเสียง : อยู่ใกล้ถนน คุณภาพปานกลาง พืชพรรณในพื้นที่ : ต้นหางนกยูง ต้นสนประดิพัทธ์ เเละ ต้นไม้ใหญ่หมายตา สัตว์ในพื้นที่ : ไม่มี สัตว์ในพื้นที่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม : ค่อนข้างดีเพราะมีต้นไม้หลากหลายอยู่บริเวญSITE มีสายไฟระโยงระยางในบริเวณข้างถนน การเข้าถึง : เข้าถึงง่ายเพราะอยู่ใกล้ถนน หรือ สามารถเดินเข้าSITEจากฝั่ งคณะวิทย์ สาธารณูปโภค : ไม่มีสาธารณูปโภค บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม : พื้นที่ที่อยู่บริเวณตึกวิทย์ภาคฟิสิกส์ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างภาควิชาฟิสิกส์และสวนปาล์ม สภาพสังคมข้างเคียง :อยู่ใกล้ตึกเรียนมีนักศึกษาเดินผ่านอยู่ประปราย และ มีผู้คนเดินผ่านเพื่อออกกำลังกายต่อที่สวนปาล์ม ความปลอดภัย : อยู่ใกล้ถนน และ ตึกเรียน จึงปลอดภัย กิจกรรมอื่นๆรอบพื้นที่ : เดินผ่าน มีคนวิ่งผ่าน ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ : ค่าใช้จ่ายปรับปรุงเพราะมีสายไฟระโยงระยางในพื้นที่ ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน : สะดวกเพราะอยู่ใกล้ถนนและตึกเรียนผ่านทางเดิน 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 20. มีเเสงสว่างในตอนเย็น เป็นพื้นที่เปิดโล่งมองเห็นง่าย ไม่มีสายไฟหรือระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ไม่มีทางลาดชัน POINT ไม่อยู่ใกล้ถนนจนเกินไป 1. Safety SITE CRITERIA SITE A SITE B SITE C 25 5 5 5 5 3 5 5 5 1 4 3 2 3 5 2 3 5 2 4 3 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 21. มีวิวที่ดี พืชพรรณในพื้นที่ ความสามารถในการระบายน้ำ POINT คุณภาพดิน 2. ปัจจัยด้านกายภาพ SITE A SITE B SITE C 25 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 คุณภาพอากาศ 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 22. รถฉุกเฉินสามารถเข้า-ออก สะดวกจาก ถนนสายหลัก ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เข้าถึงได้ POINT มีทางเท้าเข้าถึงได้จากถนน 3. Accessibility SITE A SITE B SITE C 15 5 5 8 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 ดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้ง่าย จากถนน สายหลัก 4. Utilities มีทางเท้าจากพื้นที่ ในรัศมี 3 กม. 3 3 3 3 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 23. ค่าใช้จ่ายในการถมที่ ความเหมาะสมขณะก่อสร้าง POINT ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการ ปรับปรุงพื้นที่ 5. Society and economy SITE A SITE B SITE C 25 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 4 3 5 2 4 3 ผลกระทบกับพื้นที่รอบข้าง ค่าใช้จ่ายในการดูแลและจัดการ ต้นไม้ 5 4 3 2 รวมคะแนน Percentage 98 71 78 77 100 72 80 79 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 24. จากการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ พื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดตั้ง โครงการมากที่สุดคือ SITE B ลานตรงข้ามตึกภาควิชาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเหมาะสม โดยมีพื้นที่สีเขียว บรรยากาศดี ใกล้พื้นที่ สาธารณะ ลานควายยิ้ม เเละมีที่จอดรถ คมนาคมสะดวกและ ลักษณะสังคมเป็นบริเวณที่มีกิจกรรม ใกล้จุดรองรับนักท่องเที่ยว 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 25. พื้นที่ : 195 ตร.ม. ทิศเหนือ : ศาลาธรรม ทิศใต้ : ตึกภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ทิศตะวันออก : พื้นที่สีเขียว ทิศตะวันตก : พื้นที่สีเขียวติด ลานควายยิ้ม สีผังเมืองสีเขียวขี้ม้า เเปลว่า เป็นสถานศึกษา 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ SITE B
 26. 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 27. SITE ANALYSIS 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 28. ZONING DIAGRAM พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร จุดนั่งรอของ ผู้ปกครอง เครื่องเล่น บ่อทราย พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร : เพื่อให้เด็กได้ เรียนรู้พืชพรรณสมุนไพร 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 29. CIRCULATION ทางเดินเท้า 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
 30. ข้อดี สิ่งที่ควรปรับปรุง ข้อดี -มีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้จำนวนมาก -ใกล้อ่างเเก้ว เเละลานควายยิ้ม -มีที่จอดรถ -มีรางน้ำจึงระบายน้ำได้ดี -อยู่ใกล้ศาลาธรรม -เข้าถึงง่าย สิ่งที่ควรปรับปรุง -ควรมีราวกันตกบริเวณรางน้ำเพื่อ ป้องกันเด็กตก -ในพื้นที่มียุงอยู่ค่อนข้างมาก -ในตอนกลางคืนมีเเสงน้อย 631710121 จิณณ์ศุธร เสวะกะ
Anzeige