(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlening aan ondernemers

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(Be)spreekuur
Schuldhulpverlening aan
ondernemers
Programma Verbinden
Schuldendomein &
Nationale Ombudsman
11 mei 2022
Jenny Wildenbos
Implementatiemanager Programma
Verbinden Schuldendomein
Sandra van Laar
Beleidsadviseur
Inclusieve Samenleving
Agenda (be)spreekuur
1. Programma Verbinden Schuldendomein - VNG
2. Bevindingen onderzoek Nationale ombudsman
Toelichting en reacties en ruimte voor vragen
3. Vragen en stellingen
4. Praktijkvoorbeelden
5. Afronding
Doorkijkje Nationale Ombudsman
Inzet en ondersteuning VNG
Programma Verbinden
Schuldendomein
Aanpak kabinet
1. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak
(Coalitieakkoord, 2021-2025);
• Problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering
• Ontzorgen en ondersteunen
• Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso
2. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetgeving:
professionaliseren van processen, dienstverlening en
informatievoorziening schuldendomein, o.a. bestuurlijke
uitgangspunten (jaarplan 2022, VNG)
Inclusieve Samenleving (VNG Beleid)
Programma Verbinden Schuldendomein (VNG Realisatie)
Schuldhulpverlening aan ondernemers
• Gemeenten hebben een regierol bij ondersteuning aan inwoners.
• Belangrijk dat ondernemers passend geholpen worden én dat
gemeenten daartoe (financieel) in staat gesteld worden.
• Gewijzigde Wgs verduidelijkt o.a. de toegang tot schuldhulpverlening
voor ondernemers en gemeenten blijven ongeacht uitbesteding
verantwoordelijk voor behandeling van klachten.
• Belangenbehartiging en ondersteuning gemeenten bij wetswijzigingen
in het schuldendomein.
Bevindingen onderzoek
Nationale ombudsman
Zelfstandigen over de drempel
Onderzoek naar de toegang tot
gemeentelijke schuldhulpverlening
Onderzoeksteam
Meike Bokhorst, projectleider armoede
Hillechien van Dijk, onderzoeker
Bo Beke, onderzoeker
Paula Breedveld, onderzoeker
Edwin Jonkman, onderzoeker
Janneke van Veen, onderzoeker
Wat zijn de
bevindingen?
Er zijn grote verschillen
tussen gemeenten.
Veel gemeenten zijn goed
bezig met schuldhulpverlening
aan zelfstandigen, maar door
de coronacrisis minder ver
dan gepland.
Sommige gemeenten voldoen
niet aan de minimale eisen.
9
Inhoud rapport
1. Aanleiding & aanpak
2. Uitgangspunten behoorlijke schuldhulp zelfstandigen
3. Uitkomsten uit het onderzoek bij gemeenten
4. Conclusies & aanbevelingen
10
Aanleiding
• Coronacrisis: verwachte toestroom van zelfstandigen met
problematische schulden
• Ombudsman 2018: veel gemeenten sluiten zelfstandigen uit
van hulp
• Wettelijke plicht gemeentelijke schuldhulpverlening
zelfstandigen (Wgs)
11
Vraag en doel
• In hoeverre bieden gemeenten zelfstandigen laagdrempelig toegang tot
schuldhulpverlening?
• Achterhalen of gemeenten hierbij de uitgangspunten uit zijn eerdere
rapporten 'Een open deur?' en 'Een open deur? Het vervolg' in acht
nemen.
12
Uitgangspunten voor behoorlijke
schuldhulp aan zelfstandigen
• Toegankelijke schuldhulpverlening: de gemeente is duidelijk
en open
• Heldere verantwoordelijkheidsverdeling: de gemeente is
eerlijk en betrouwbaar
13
Uitkomsten onderzoek gemeenten
Zijn gemeenten bij het bieden van toegankelijke
schuldhulpverlening duidelijk en open?
• Informatieverstrekking
• Kennis van de doelgroep
• Ingang/loket
• Eerste gesprek
• Ondersteuning bij toegang tot schuldhulp
14
Uit een gesprek met een
vertegenwoordiger van een
organisatie die ondernemers helpt:
"Er zijn nog steeds gemeenten die niet
goed weten wat ze met ondernemers
aan moeten, en deze dan doorsturen
naar een commerciële partij zonder
die doorverwijzing te begeleiden."
Uitkomsten onderzoek gemeenten
Is de gemeente eerlijk en betrouwbaar bij de verantwoordelijkheidsverdeling rond
schuldhulpverlening?
• Deskundigheid
• Moeite doen om zelfstandigen binnen te houden
• Volledige afweging van belangen bij toelating
• Duidelijke en schriftelijke besluiten
• Registratie
• Professionaliteit bewaken
• Toezicht op externe partijen
• Klachtbehandeling
15
Uit een gesprek met een medewerker
van een gemeente:
"Het is een uitdaging om in contact te
blijven met ondernemers, ook als het
gaat om schuldhulpverlening. Na een
gesprek, waarin we advies en tips
geven of een verzoek om gegevens aan
te leveren, zien we ondernemers soms
niet meer terug.''
Toegankelijkheid
schuldhulpverlening verschilt sterk
per gemeente
• Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in hoe laagdrempelig de schuldhulpverlening is.
• Niet iedere zelfstandige met problematische schulden weet de weg naar de gemeentelijke
schuldhulpverlening te vinden.
• De drempel voor aanmelding is bij zelfstandigen hoog.
16
De verdeling van verantwoordelijkheden
is niet overal helder
• De crisis heeft de urgentie bij gemeenten vergroot om de
schuldhulpverlening meer toe te spitsen op zelfstandigen.
• Veel gemeenten laten de dienstverlening geheel of
gedeeltelijk uitvoeren door een externe partij.
• Daardoor is de verdeling van verantwoordelijkheden niet
overal even helder.
17
Toegankelijke dienstverlening: wees
duidelijk en open
• Verklein de verschillen tussen gemeenten
• Ken de doelgroep en speel daarop in
• Verstrek duidelijke en correcte informatie
• Wees betrouwbaar met een menselijk gezicht
18
Heldere verantwoordelijkheidsverdeling:
wees eerlijk en betrouwbaar
• Investeer in eigen kennis en expertise
• Zorg voor een breed aanbod en voorkom dat zelfstandigen afhaken
• Neem verantwoordelijkheid, ook bij uitvoering door externe partijen
• Ontwikkel een gezamenlijk systeem voor kwaliteitsborging
• Sta open voor klachten en bewaak de kwaliteit van klachtbehandeling
19
Heeft u vragen
over het onderzoek?
Vragen en stellingen
Ga naar www.menti.com
Gebruik de code 3414 1320
Praktijkvoorbeelden
• ROZ
• Rotterdam
Doorkijk en afronding
Hoe gaat de ombudsman verder?
Vroegsignalering van schulden en financiële problemen
- Hoe gaan gemeenten om met signalen van energiebedrijven, verhuurders en corporaties wanneer sociale minima de huur en
energierekening niet meer betalen?
Toezicht op sociale dienstverlening van gemeenten
- Hoe kan de overheid monitoren en bewaken dat gemeenten voldoen aan minimum kwaliteitseisen (SZW) en van elkaar leren
(VNG)?
- Hoe kunnen gemeenten kwetsbare doelgroepen beter bereiken en onderbenutting van voorzieningen tegengaan?
Kwaliteitsbewaking bij private uitvoering van publieke taken
- Hoe kunnen gemeenten kwaliteit van private uitvoering van publieke taken bewaken?
- Hoe kunnen burgers zeggenschap uitoefenen en effectief klagen over private uitvoering van publieke taken?
24
Inzet en ondersteuning VNG
Project Geldzaken en ondernemers 2021
• Ondersteuning gemeentelijke aanpak tijdige hulpverlening aan ondernemers
• Webinars, handreikingen, best practices.
• Bij mogelijke voorzetting van het project nemen we de adviezen van de Nationale Ombudsman mee.
Programma Verbinden schuldendomein
• Ondersteuning implementatie wetswijzigingen schuldendomein, o.a. gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
• Belangenbehartiging: uitvoeringsvraagstukken en knelpunten worden door geagendeerd bij ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels en
werkgroepen.
• Wekelijkse (be)spreekuren, ondersteuningsproducten (in routekaart)
Verkenning voorjaar 2022
• Actueel beeld schuldhulpverlening aan ondernemers (bereik, kansen, knelpunten, uitdagingen)
• Wat gemeenten en schuldhulpverleners (verder) helpt de ondersteuning effectiever, sneller, kansrijker en uitvoerbaarder te maken.
Brief VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland voor Kamerdebat Coronasteun ondernemers 12-5-22
• Steun ondernemers met schuldhulp en lastenverlichting | VNG
Taskforce Economisch Herstel en transitie
• Tijdens Corona ontstaan: hoe komen we sterk uit de crisis? Verschillende VNG-commissies
• Focus op 1. human capital-beleid (arbeidsmarkt van de toekomst) 2. innovatie en het brede mkb 3. vitale binnensteden en kernen
Aanmelden kan via
https://formulieren.vngrealisatie.nl/schulden_spreekuur
Alle bijeenkomsten starten om 10:00 uur!
Agenda bijeenkomsten
Wil je nog iets kwijt?
Of heb je behoefte aan...
- kennis over…
- ondersteuning bij…
- uitwisseling met andere gemeenten via..
- …..
Zet het in de chat!
1 von 27

Recomendados

(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met... von
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...VNG Realisatie
22 views22 Folien
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers von
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemersVNG Realisatie
38 views16 Folien
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat von
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maatVNG Realisatie
56 views20 Folien
Samenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signalering von
Samenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signaleringSamenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signalering
Samenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signaleringVNG Realisatie
155 views18 Folien
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering von
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignaleringVNG Realisatie
461 views14 Folien
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken von
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werkenVNG Realisatie
106 views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a (be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlening aan ondernemers

Samenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdf von
Samenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdfSamenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdf
Samenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdfVNG Realisatie
128 views17 Folien
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten von
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten (be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten VNG Realisatie
61 views13 Folien
Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering von
Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoeringGemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering
Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoeringNaomi Meys
229 views17 Folien
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit... von
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...VNG Realisatie
18 views21 Folien
(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereiken von
(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereikenVNG Realisatie
15 views9 Folien
Meedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdf von
Meedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdfMeedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdf
Meedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdfVNG Realisatie
119 views7 Folien

Similar a (be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlening aan ondernemers(20)

Samenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdf von VNG Realisatie
Samenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdfSamenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdf
Samenwerksessie - 17 maart 2022 - monitoring en verantwoording.pdf
VNG Realisatie128 views
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten (be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten
VNG Realisatie61 views
Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering von Naomi Meys
Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoeringGemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering
Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering
Naomi Meys229 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereiken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 13 april 2023 - Ondernemers bereiken
VNG Realisatie15 views
Meedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdf von VNG Realisatie
Meedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdfMeedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdf
Meedenksessie - 3 maart 2022 - Schuldhulpverlening aan ondernemers.pdf
VNG Realisatie119 views
Samenwerksessie - 31 mei 2022 - Beschermingsbewind zelf uitvoeren von VNG Realisatie
Samenwerksessie - 31 mei 2022 - Beschermingsbewind zelf uitvoerenSamenwerksessie - 31 mei 2022 - Beschermingsbewind zelf uitvoeren
Samenwerksessie - 31 mei 2022 - Beschermingsbewind zelf uitvoeren
VNG Realisatie145 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie9 views
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
VNG Realisatie32 views
(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge...(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge...
(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge...
VNG Realisatie12 views
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad
VNG Realisatie29 views
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
VNG Realisatie253 views
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...
VNG Realisatie38 views
(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind von VNG Realisatie
(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind
(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind
VNG Realisatie165 views
(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten von VNG Realisatie
(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten
(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten
VNG Realisatie34 views
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva von VNG Realisatie
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
VNG Realisatie667 views
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017 von Gert Jan Angenent
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
Gert Jan Angenent171 views
Samenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrecht von VNG Realisatie
Samenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrechtSamenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrecht
Samenwerksessie - 12 mei 2022 - gebruik adviesrecht
VNG Realisatie107 views
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
VNG Realisatie54 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
9 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
3 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
23 views19 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
39 views14 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
60 views13 Folien
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongerenVNG Realisatie
86 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie9 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie3 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie23 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie60 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie86 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie9 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie127 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie146 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views

(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlening aan ondernemers

 • 2. Jenny Wildenbos Implementatiemanager Programma Verbinden Schuldendomein Sandra van Laar Beleidsadviseur Inclusieve Samenleving
 • 3. Agenda (be)spreekuur 1. Programma Verbinden Schuldendomein - VNG 2. Bevindingen onderzoek Nationale ombudsman Toelichting en reacties en ruimte voor vragen 3. Vragen en stellingen 4. Praktijkvoorbeelden 5. Afronding Doorkijkje Nationale Ombudsman Inzet en ondersteuning VNG
 • 5. Aanpak kabinet 1. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025); • Problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering • Ontzorgen en ondersteunen • Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso 2. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetgeving: professionaliseren van processen, dienstverlening en informatievoorziening schuldendomein, o.a. bestuurlijke uitgangspunten (jaarplan 2022, VNG)
 • 6. Inclusieve Samenleving (VNG Beleid) Programma Verbinden Schuldendomein (VNG Realisatie) Schuldhulpverlening aan ondernemers • Gemeenten hebben een regierol bij ondersteuning aan inwoners. • Belangrijk dat ondernemers passend geholpen worden én dat gemeenten daartoe (financieel) in staat gesteld worden. • Gewijzigde Wgs verduidelijkt o.a. de toegang tot schuldhulpverlening voor ondernemers en gemeenten blijven ongeacht uitbesteding verantwoordelijk voor behandeling van klachten. • Belangenbehartiging en ondersteuning gemeenten bij wetswijzigingen in het schuldendomein.
 • 8. Zelfstandigen over de drempel Onderzoek naar de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksteam Meike Bokhorst, projectleider armoede Hillechien van Dijk, onderzoeker Bo Beke, onderzoeker Paula Breedveld, onderzoeker Edwin Jonkman, onderzoeker Janneke van Veen, onderzoeker
 • 9. Wat zijn de bevindingen? Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Veel gemeenten zijn goed bezig met schuldhulpverlening aan zelfstandigen, maar door de coronacrisis minder ver dan gepland. Sommige gemeenten voldoen niet aan de minimale eisen. 9
 • 10. Inhoud rapport 1. Aanleiding & aanpak 2. Uitgangspunten behoorlijke schuldhulp zelfstandigen 3. Uitkomsten uit het onderzoek bij gemeenten 4. Conclusies & aanbevelingen 10
 • 11. Aanleiding • Coronacrisis: verwachte toestroom van zelfstandigen met problematische schulden • Ombudsman 2018: veel gemeenten sluiten zelfstandigen uit van hulp • Wettelijke plicht gemeentelijke schuldhulpverlening zelfstandigen (Wgs) 11
 • 12. Vraag en doel • In hoeverre bieden gemeenten zelfstandigen laagdrempelig toegang tot schuldhulpverlening? • Achterhalen of gemeenten hierbij de uitgangspunten uit zijn eerdere rapporten 'Een open deur?' en 'Een open deur? Het vervolg' in acht nemen. 12
 • 13. Uitgangspunten voor behoorlijke schuldhulp aan zelfstandigen • Toegankelijke schuldhulpverlening: de gemeente is duidelijk en open • Heldere verantwoordelijkheidsverdeling: de gemeente is eerlijk en betrouwbaar 13
 • 14. Uitkomsten onderzoek gemeenten Zijn gemeenten bij het bieden van toegankelijke schuldhulpverlening duidelijk en open? • Informatieverstrekking • Kennis van de doelgroep • Ingang/loket • Eerste gesprek • Ondersteuning bij toegang tot schuldhulp 14 Uit een gesprek met een vertegenwoordiger van een organisatie die ondernemers helpt: "Er zijn nog steeds gemeenten die niet goed weten wat ze met ondernemers aan moeten, en deze dan doorsturen naar een commerciële partij zonder die doorverwijzing te begeleiden."
 • 15. Uitkomsten onderzoek gemeenten Is de gemeente eerlijk en betrouwbaar bij de verantwoordelijkheidsverdeling rond schuldhulpverlening? • Deskundigheid • Moeite doen om zelfstandigen binnen te houden • Volledige afweging van belangen bij toelating • Duidelijke en schriftelijke besluiten • Registratie • Professionaliteit bewaken • Toezicht op externe partijen • Klachtbehandeling 15 Uit een gesprek met een medewerker van een gemeente: "Het is een uitdaging om in contact te blijven met ondernemers, ook als het gaat om schuldhulpverlening. Na een gesprek, waarin we advies en tips geven of een verzoek om gegevens aan te leveren, zien we ondernemers soms niet meer terug.''
 • 16. Toegankelijkheid schuldhulpverlening verschilt sterk per gemeente • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in hoe laagdrempelig de schuldhulpverlening is. • Niet iedere zelfstandige met problematische schulden weet de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening te vinden. • De drempel voor aanmelding is bij zelfstandigen hoog. 16
 • 17. De verdeling van verantwoordelijkheden is niet overal helder • De crisis heeft de urgentie bij gemeenten vergroot om de schuldhulpverlening meer toe te spitsen op zelfstandigen. • Veel gemeenten laten de dienstverlening geheel of gedeeltelijk uitvoeren door een externe partij. • Daardoor is de verdeling van verantwoordelijkheden niet overal even helder. 17
 • 18. Toegankelijke dienstverlening: wees duidelijk en open • Verklein de verschillen tussen gemeenten • Ken de doelgroep en speel daarop in • Verstrek duidelijke en correcte informatie • Wees betrouwbaar met een menselijk gezicht 18
 • 19. Heldere verantwoordelijkheidsverdeling: wees eerlijk en betrouwbaar • Investeer in eigen kennis en expertise • Zorg voor een breed aanbod en voorkom dat zelfstandigen afhaken • Neem verantwoordelijkheid, ook bij uitvoering door externe partijen • Ontwikkel een gezamenlijk systeem voor kwaliteitsborging • Sta open voor klachten en bewaak de kwaliteit van klachtbehandeling 19
 • 20. Heeft u vragen over het onderzoek?
 • 21. Vragen en stellingen Ga naar www.menti.com Gebruik de code 3414 1320
 • 24. Hoe gaat de ombudsman verder? Vroegsignalering van schulden en financiële problemen - Hoe gaan gemeenten om met signalen van energiebedrijven, verhuurders en corporaties wanneer sociale minima de huur en energierekening niet meer betalen? Toezicht op sociale dienstverlening van gemeenten - Hoe kan de overheid monitoren en bewaken dat gemeenten voldoen aan minimum kwaliteitseisen (SZW) en van elkaar leren (VNG)? - Hoe kunnen gemeenten kwetsbare doelgroepen beter bereiken en onderbenutting van voorzieningen tegengaan? Kwaliteitsbewaking bij private uitvoering van publieke taken - Hoe kunnen gemeenten kwaliteit van private uitvoering van publieke taken bewaken? - Hoe kunnen burgers zeggenschap uitoefenen en effectief klagen over private uitvoering van publieke taken? 24
 • 25. Inzet en ondersteuning VNG Project Geldzaken en ondernemers 2021 • Ondersteuning gemeentelijke aanpak tijdige hulpverlening aan ondernemers • Webinars, handreikingen, best practices. • Bij mogelijke voorzetting van het project nemen we de adviezen van de Nationale Ombudsman mee. Programma Verbinden schuldendomein • Ondersteuning implementatie wetswijzigingen schuldendomein, o.a. gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. • Belangenbehartiging: uitvoeringsvraagstukken en knelpunten worden door geagendeerd bij ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels en werkgroepen. • Wekelijkse (be)spreekuren, ondersteuningsproducten (in routekaart) Verkenning voorjaar 2022 • Actueel beeld schuldhulpverlening aan ondernemers (bereik, kansen, knelpunten, uitdagingen) • Wat gemeenten en schuldhulpverleners (verder) helpt de ondersteuning effectiever, sneller, kansrijker en uitvoerbaarder te maken. Brief VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland voor Kamerdebat Coronasteun ondernemers 12-5-22 • Steun ondernemers met schuldhulp en lastenverlichting | VNG Taskforce Economisch Herstel en transitie • Tijdens Corona ontstaan: hoe komen we sterk uit de crisis? Verschillende VNG-commissies • Focus op 1. human capital-beleid (arbeidsmarkt van de toekomst) 2. innovatie en het brede mkb 3. vitale binnensteden en kernen
 • 26. Aanmelden kan via https://formulieren.vngrealisatie.nl/schulden_spreekuur Alle bijeenkomsten starten om 10:00 uur! Agenda bijeenkomsten
 • 27. Wil je nog iets kwijt? Of heb je behoefte aan... - kennis over… - ondersteuning bij… - uitwisseling met andere gemeenten via.. - ….. Zet het in de chat!