Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

73.159 Aufrufe

Veröffentlicht am

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
โดย ภญ.ดร. สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
แหล่งข้อมูล
http://drugindailylife.wordpress.com/2012/03/26/03-ยาสามัญประจำบ้าน/

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

 1. 1. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 1 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมนา-แมกนีเซีย ิในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 200- 600 mg. Magnesium Hydroxide 200-400 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการจุก เคี้ยวยาก่อนกลืน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติกเสียด ท้องขึ้น รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือ 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 กว่า 40 องศา หรืออลูมิเนียมท้องเฟ้อ และ หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สําหรับตํารับที่มี เซลเซียส ละ 4 และ 10ปวดท้อง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่า เม็ดเนื่องจากมีกรด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด มีปริมาณของ Sodium ในขนาดมาก ในกระเพาะ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับ รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115อาหารหรือแผล ยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สําหรับมนุษย์ mg.) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ในกระเพาะ พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตร 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไตอาหารและลําไส้ ตํารับที่ผู้รบอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตํารับ ั 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 ยา) สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.2 ยาน้ําลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165-650 mg. Magnesium Hydroxide 103-500 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการจุก เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต เก็บที่ ขวดละ 240เสียด ท้องขึ้น รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลัง 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 อุณหภูมิต่ํา มิลลิลิตร และท้องเฟ้อ และ อาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สําหรับตํารับ กว่า 40 450 มิลลิลิตรปวดท้อง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 ช้อนชา ที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่ องศาเนื่องจากมีกรด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด เซลเซียสมาก ในกระเพาะ เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115อาหารหรือแผล (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยา mg.) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ในกระเพาะ แผนปัจจุบัน ที่ใช้ สําหรับมนุษย์พิจารณาตาม 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไตอาหารและลําไส้ ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับ ทีผู้รับอนุญาตขอ 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 ่ ขึ้นทะเบียนตํารับยา) สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
 2. 2. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 2 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Bicarbonate 300 mg. Peppermint Oil 0.003 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการจุกเสียด รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติกลดอาการระคายเคือง เมื่อมีอาการ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น กว่า 40 องศา หรืออลูมิเนียมละเนื่องจากมีกรดมากใน ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-6 เม็ด เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก เซลเซียส 4 และ 10 เม็ดกระเพาะอาหาร เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด แพทย์สั่ง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.4 ยาขับลมในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml. Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml. Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการ เขย่าขวดก่อนใช้ยา ยานี้มีแอลกอฮอล์ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ขวดละ 180ท้องขึ้น ท้องอืด รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ผสมอยู่ …..% ควร กว่า 40 องศา มิลลิลิตร 240ท้องเฟ้อ และ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ ใช้ด้วยความ เซลเซียส และ มิลลิลิตร และ 450ขับลมใน เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ ระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้ถูก มิลลิลิตรกระเพาะ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปัจจุบน ที่ใช้ ั แสงแดดอาหาร สําหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตรตํารับที่ ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตํารับยา)
 3. 3. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 3 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ําแดงในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. , Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml.และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. ,Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml. Compound Tinospora Tincture 0.50 ml., Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml. Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml., Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml., Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml. และ/หรือ Volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยาได้แก่ Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml., Peppermint Oil 0.03-0.20 ml., Menthol 0.05-0.30 ml., Concentrated Dill Water 0.10 ml., Camphor 19.00 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการ เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ขวดละ 180ปวดท้อง รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง โรคหัวใจหรือโรคไต กว่า 40 องศา มิลลิลิตร 240เนื่องจากจุก ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียส และ มิลลิลิตร และเสียด ท้องขึ้น เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ถูก 450 มิลลิลิตรท้องเฟ้อ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผน นอกจากแพทย์สั่ง แสงแดด ปัจจุบน ที่ใช้ สําหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ ั 3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ถูกต้องตามสูตร ตํารับทีผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียน …..% ควรใช้ด้วยความ ่ ตํารับยา) ระมัดระวัง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.6 ยาน้ําแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนตในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Bicarbonate 50 mg. โดยในสูตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการ ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า ขวดละ 60ท้องอืด ท้องขึ้น เมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง โรคไต 40 องศาเซลเซียส มิลลิลิตรท้องเฟ้อ เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อนชา 2) ไม่ควรรับประทานเป็น และป้องกันไม่ให้ถูกเนื่องจากมีกรด เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อนชา เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แสงแดดมากในกระเพาะ เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา แพทย์สั่งอาหาร ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้
 4. 4. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 4 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.7 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Asafetida 20 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการท้องขึ้น ทาบางๆ ที่หน้าท้อง ห้ามรับประทาน เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า 40 องศา ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก วันละ 2-3 ครั้ง เซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.8 ยาเม็ดลดกรด อะลูมนา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) ิในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 200-600 mg. Magnesium Hydroxide 200-400 mg. Simethicone 40-125 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการจุกเสียด เคี้ยวยาก่อนกลืน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติกท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวด รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือ โรคไต กว่า 30 องศา หรืออลูมิเนียมละท้องเนื่องจากมีกรด หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียส 4 และ 10 เม็ดมากในกระเพาะ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 เม็ด เวลานานกว่า 2 สัปดาห์อาหารหรือแผลใน เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้กระเพาะอาหารและ - 2 เม็ด ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างลําไส้ และช่วยขับลม (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับ กัน 2 ชั่วโมง ยาแผนปัจจุบันที่ใช้สําหรับมนุษย์ สําหรับตํารับที่มี Low Sodium พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตร คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามี ตํารับที่ผู้รบอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับ ั ปริมาณของ Sodium ในขนาด ยา) รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 มิลลิอิควิวาเลนท์ (115 มิลลิกรัม) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่าง กัน 2 ชั่วโมง
 5. 5. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 5 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.9 ยาน้ําลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165-650 mg. Magnesium Hydroxide 103-500 mg. Simethicone 20-40 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการจุกเสียด เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ขวดละ 240ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวด รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือ โรคไต กว่า 30 องศา และ 450ท้องเนื่องจากมีกรด หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียส มิลลิลิตรมากในกระเพาะ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 ช้อนชา เวลานานกว่า 2 สัปดาห์อาหารหรือแผลใน เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้กระเพาะอาหารและ - 2 ช้อนชา ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างลําไส้ และช่วยขับลม (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับ กัน 2 ชั่วโมง ยาแผนปัจจุบันที่ใช้สําหรับมนุษย์ สําหรับตํารับที่มี Low Sodium พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตร คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามี ตํารับที่ผู้รบอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับ ั ปริมาณของ Sodium ในขนาด ยา) รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 มิลลิอิควิวาเลนท์ (115 มิลลิกรัม) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่าง กัน 2 ชั่วโมง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ1.10 ยาผงฟู่ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Citric acid anhydrous ไม่เกิน 1.850 กรัม Sodium bicarbonate ไม่เกิน 1.960 กรัม Sodium carbonate ไม่เกิน 0.430 กรัม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุลดกรด บรรเทาอาการ ผสมน้าค่อนแก้วรับประทาน หลังหมด ํ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรค เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ซองอลูมิเนียมท้องอืด ท้องเฟ้อ ฟองฟู่ ความดันโลหิตสูง หรือโรคไต กว่า 30 องศา ไม่เกิน 4.3 กรัมเนื่องจากมีกรดมากใน ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งละ 1 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียสกระเพาะอาหาร ซอง รับประทานซ้ําได้อีกภายใน 2 หรือ เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก 3 ชั่วโมง ถ้าต้องการ (โดยให้ แพทย์สั่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผน ปัจจุบนที่ใช้สําหรับมนุษย์พิจารณาตาม ั ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับทีผู้รับ ่ อนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับยา)
 6. 6. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 6 กลุ่ม2. ยาแก้ท้องเสีย2.1 ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ําตาลเกลือแร่ (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555)ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 0.875 g., Sodium Bicarbonate 0.625 g. Potassium Chloride 0.375 g., Glucose - Anhydrous 5.000 g.หรือ ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 0.875 g., Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g.. Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 5.000 g.หรือ ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือSodium Chloride 0.650 g., Trisodium Citrate, Dihydrate 0.725 g. Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 3.375 g. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุทดแทนการเสีย เทผงยาทังซองละลายในน้ําสะอาด เช่น น้ําต้มสุกที่เย็นแล้ว 1) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ ้ 1) เก็บในที่แห้ง 1 ซองน้ําในรายที่มี ประมาณ 250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ให้ดื่มมากๆ เมื่อเริ่มมี โรคไต ควรปรึกษาแพทย์ และป้องกันไม่ให้ สําหรับผสมอาการท้องร่วง อาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดมบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียน ก่อนใช้ ื่ ถูกแสงแดด น้ํา 250หรือในรายที่มี ด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง 2) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการ 2) ยาที่ละลาย มิลลิลิตรอาเจียนมากๆ เด็กอายุมากกว่า 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ อาเจียนมาก เหงื่อออก น้ําแล้วเกิน 24และป้องกัน ประมาณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 มาก ตัวเย็น ความรู้สึก ชั่วโมง ไม่ควรใช้การช็อคเนื่องจาก ครั้ง หรือตามความกระหายของผู้ป่วย เปลี่ยนแปลงไป หรือหมดการที่ร่างกายขาด เด็กอ่อน-เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ําเปล่า สติ ควรนําผู้ป่วยส่งน้ํา ประมาณวันละ 4 ซองหรือมากพอที่คนไข้ต้องการและ โรงพยาบาลโดยด่วน ดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น กลุ่ม2. ยาแก้ท้องเสีย2.2 ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)ในสูตรตํารับ 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Activated charcoal 250-350 มก. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุรักษาอาการ รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังรับประทานยาอื่น ๆ 2 ชั่วโมง 1) ห้ามรับประทานยานี้ เก็บในแห้ง และ แผงละไม่ท้องเสีย ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุมากกว่า 2 ปี รับประทานครั้งละ 3 - 4 พร้อมกับยาอื่น อุณหภูมิต่ํากว่า เกิน 10 เม็ด/ เม็ด วันละ 3 – 4 ครั้ง 2) รับประทานยาผงถ่านนี้ 30 องศา แคปซูล (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปัจจุบนที่ใช้ ั แล้วอุจจาระจะมีสีค่อนข้าง เซลเซียส สําหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับที่ ดํา ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับยา) 3) ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ ดีขึ้นภายใน 2 – 3 วัน หลังรับประทานยาควร ปรึกษาแพทย์
 7. 7. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 7 กลุ่ม3. ยาระบาย3.1 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรับเด็กในสูตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Glycerin 91 % w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุสําหรับบรรเทาอาการ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 ไม่ควรใช้เป็นประจํา เก็บในตู้เย็น และป้องกัน แท่งละ 1.5 กรัมท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนัก แท่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 ไม่ให้ถูกแสงแดด บรรจุแผงเพื่อช่วยการขับถ่าย นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย กลุ่ม3. ยาระบาย3.2 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรับผู้ใหญ่ในสูตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Glycerin 91 % w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุสําหรับบรรเทาอาการ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง ไม่ควรใช้เป็นประจํา เก็บในตู้เย็น และป้องกัน แท่งละ 2.55ท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนัก เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที ไม่ให้ถูกแสงแดด กรัม บรรจุแผงเพื่อช่วยการขับถ่าย เพื่อให้ตัวยาละลาย กลุ่ม3. ยาระบาย3.3 ยาระบายแมกนีเซียในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Magnesium Hydroxide 1.2 g.สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุยาระบาย เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการ เก็บที่อุณหภูมิ ขวดละ 60 รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ปวดท้อง หรือคลื่นไส้ ระหว่าง 15-30 มิลลิลิตร และ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร) อาเจียน องศาเซลเซียส 120 มิลลิลิตร เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร) 2) ไม่ควรรับประทาน เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชา ( 5-15 มิลลิลิตร) เป็นประจํา
 8. 8. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 8 กลุ่ม3. ยาระบาย3.4 ยาระบายมะขามแขกในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg.สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุยาระบาย รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า 1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน เก็บในที่แห้ง และ แผงพลาสติก ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด 2) หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ อุณหภูมิต่ํากว่า หรืออลูมิเนียมละ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ก่อนใช้ยา 30 องศาเซลเซียส 4 และ10 เม็ด 1-2 เม็ด 3) ไม่ควรรับประทานเป็นประจํา กลุ่ม3. ยาระบาย3.5 ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวารในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 15 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุสําหรับบรรเทา สวนเข้าทางทวารหนัก แล้วกลันไว้จนทนไว้ไหวจึงเข้าส้วม ไม่ควรใช้เป็นประจํา เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ้ หลอดพลาสติกอาการท้องผูก ใช้ ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-40 มิลลิลิตร กว่า 40 องศา 10 มิลลิลิตรสวนทวารให้ถ่าย เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร เซลเซียส และ 20อุจจาระ เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 5-10 มิลลิลิตร มิลลิลิตร กลุ่ม4. ยาถ่ายพยาธิลําไส้4.1 ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซลในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Mebendazole 100 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุถ่ายพยาธิ เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน 1) ไม่ควรใช้ในหญิงมี ป้องกันไม่ให้ แผงพลาสติกเส้นด้าย สําหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและ ครรภ์ในระยะ 3 ถูกแสงแดด หรือตัวกลม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว เดือนแรก และผู้ที่ อลูมิเนียมละ สําหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน และพยาธิ เป็นโรคตับ 6 เม็ด แส้ม้า ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วัน 2) ห้ามใช้ในเด็กอายุ ละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซ้ํา ต่ํากว่า 2 ปี อีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา
 9. 9. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 9 กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้5.1 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพรินในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aspirin 325 mg.*** ได้ยกเลิกการเป็นยาสามัญประจําบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ัเนื่องจากได้พบข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการใช้ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุลดไข้ บรรเทา รับประทานหลังอาหารทันทีหรือขณะท้อง 1) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และหญิง เก็บที่อุณหภูมิ แผงพลาสติกอาการปวด ไม่ว่างแล้วดื่มน้าตามมากๆ ํ มีครรภ์ระยะใกล้คลอด ต่ํากว่า 40 องศา หรืออลูมิเนียมละ รับประทานทุกๆ 4 –6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ 2) ห้ามใช้สําหรับลดไข้ในผูที่ป่วยเป็นโรค เซลเซียส ้ 4 และ 10 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และไข้เลือดออก ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 3) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในระบบ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทางเดินอาหารและโรคหอบหืด เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด 4) ห้ามใช้สําหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทํางานหนัก กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้5.2 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Paracetamol 500 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุลดไข้ บรรเทา รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลาก หรือ เก็บที่อุณหภูมิ แผงพลาสติกหรืออาการปวด เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกิน เอกสารกํากับยา จะทําให้เป็นพิษต่อ ตับได้ และไม่ ต่ํากว่า 40 อลูมิเนียมละ 4 วันละ 4 ครั้ง ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน องศาเซลเซียส และ 10 เม็ด ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ เภสัชกรก่อนใช้ยานี้ 1/2-1 เม็ด 3) ห้ามใช้สําหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจาก การทํางานหนัก กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้5.3 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก.ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Paracetamol 325 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุลดไข้ บรรเทา รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมี 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนํา จะทําให้เป็นพิษ เก็บที่อุณหภูมิ แผงพลาสติกอาการปวด อาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน ต่ํากว่า 40 หรืออลูมิเนียม ครั้ง 2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ องศาเซลเซียส ละ 4 และ 10 ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เภสัชกรก่อนใช้ยานี้ เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 3) ห้ามใช้สําหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด เนื่องจากการทํางานหนัก
 10. 10. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 10 กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้5.4 ยาน้ําบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอลในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Paracetamol 120 mg.โดยในสูตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุลดไข้ รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทาน 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาด เก็บที่อุณหภูมิ ขวดสีชา 30บรรเทา เกินวันละ 5 ครั้ง ที่แนะนํา จะทําให้เป็น ต่ํากว่า 40 มิลลิลิตรในกล่องอาการปวด - สําหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชาให้แสดง พิษต่อตับได้ และไม่ องศาเซลเซียส กระดาษพร้อม ขนาดรับประทานดังนี้ ควรใช้ยานี้ติดต่อกัน หลอดหยด (1.2 เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มล.) เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา (2.5-5 มล.) เกิน 5 วัน มิลลิลิตร) และ เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มล.) 2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรค ขวดสีชา 60 - สําหรับขนาดบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอดหยดให้แสดง ไต ควรปรึกษาแพทย์ มิลลิลิตรในกล่อง ขนาดรับประทานดังนี้ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา กระดาษพร้อม เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มล.) นี้ ช้อนชา เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มล.) เด็กแรกเกิด –1 เดือน รับประทานครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มล.) กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้5.5 พลาสเตอร์บรรเทาปวดในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยาและ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่Borneol 0.21-1.00 %w/w, Camphor 1.00-2.80 %w/w., Caoutchouc 30.00 %w/wEthylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w, Eucalyptus Oil 0.50 %w/wMenthol 0.30-6.49 %w/w, Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/wPeppermint Oil 0.50-2.00 %w/w, Thymol 0.14-0.50 %w/wCapsaicin Extract 0.65 %w/w, Polybutene 12.00 %w/wCapsicum Powder 11.00 %w/w, Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/wและ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุใช้บรรเทาอาการ เช็ดบริเวณผิวหนังทีจะปิดให้สะอาดและแห้ง อย่าใช้พลาสเตอร์นี้ในบริเวณเยือบุ เก็บในที่เย็น และ ่ ่ 10 แผ่นปวดกล้ามเนื้อ ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควร อ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด ป้องกันไม่ให้ถูก เปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง แสงแดด กลุ่ม6. ยาแก้แพ้ ลดน้ํามูก6.1 ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ํามูก คลอร์เฟนิรามีนในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Chlorpheniramine Maleate 2 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการแพ้ รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 1) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติกหรือเช่น ลมพิษ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ 2) ยานี้อาจทําให้เกิดอาการง่วงซึม จึง กว่า 40 องศา อลูมิเนียมละ 6น้ํามูกไหล ควรรับประทานเกินวันละ 12 เม็ด ไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทํางาน เซลเซียส เม็ด แผงพลาสติก เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เกี่ยวกับเครื่อง จักรกล และหลีกเลี่ยง หรืออลูมิเนียมละ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 6 เม็ด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม 4 และ 10 เม็ด
 11. 11. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 11 กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ7.1 ยาน้ําแก้ไอขับเสมหะสําหรับเด็กในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Ammonium Carbonate 0.02 g. Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการไอ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า ขวดละ 60ขับเสมหะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร) 40 องศาเซลเซียส มิลลิลิตร และ เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา ( 5 มิลลิลตร) ิ และป้องกันไม่ให้ถูก 120 มิลลิลิตร เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร) แสงแดด กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ7.2 ยาแก้ไอน้ําดําในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml. Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg. Camphorated Opium Tincture 0.6 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทา เขย่าขวดก่อนใช้ 1) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ํากว่า 6 ปี เก็บให้พ้นมือเด็ก ขวดละ 60อาการไอ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง คนชรา และหญิงมีครรภ์ และป้องกันไม่ให้ มิลลิลิตรและช่วยขับ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มล.) 2) ห้ามใช้ยานีติดต่อกันนานเกิน 3 วัน ้ ถูกแสงแดดเสมหะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา 3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควร (2.5-5 มิลลิลิตร) ใช้ด้วยความระมัดระวัง กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก8.1 ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอมในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Ammonium Carbonate 3.40 % W/V Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทาผิวหนัง ใช้ชุบสําลีดม หรือใช้ทา ห้าม ปิดฝาให้สนิท และ ขวดละ 15บรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพืชมีพิษ รับประทาน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร
 12. 12. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 12 กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก8.2 ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูกในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือVolatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยาและ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่Menthol 0.07-77.90%w/v, Camphor 0.45-42.00%w/v, Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/vAnise Oil 0.68%v/v, Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v, Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v, Cassia Oil 0.50%w/v,Clove Oil 1.25 %v/v, Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v, Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v,Lavender Oil 4.69-8.00%v/v, Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v, Sage Oil 6.00%w/v, Sassafras Oil 5.00%w/vTurpentine Oil 0.71-8.00%w/v, Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v, Myrrh Tincture 1.00%w/v, Ratanghia Tincture0.40%v/v, Terpinol 3.33%v/v, Thymol 0.10%w/v, Camphor Spirit 3.00%v/v, Borneo Camphor 9.00%w/v, BornylAcetate 0.42%w/v, Linalyl Acetate 0.47%w/v, Phenyl Salicylate 0.60%w/v, Standard Chamomile Extract 10.00%w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการคัดจมูก ใช้สูดดม หรือทาบางๆ ตาม ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่เกิน 14 มิลลิลิตรหายใจไม่ออก และบรรเทา คอและหน้าอก ไม่ให้ถูกแสงแดด สามารถทําในรูปยาสูดดมหรืออาการวิงเวียนศีรษะ ยาน้าสําหรับสูดดม ํ กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก8.3 ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substanceที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่Menthol 1.35-3.00%w/w, Camphor 3.00-9.00%w/wCajuput Oil 3.00%w/w, Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w, Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการคัดจมูกและลด ทายาที่บริเวณลําคอ หน้าอก ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่เกิน 50 กรัมอาการอันเนื่องจากหวัด และหลัง ไม่ให้ถูกแสงแดด กลุ่ม9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ9.1 ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนทในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Dimenhydrinate 50 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุใช้ป้องกันอาการ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ยานี้อาจทําให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติกหรือเมารถ เมาเรือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 ขี่ยานยนต์หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล กว่า 40 องศา อลูมิเนียมละ 2 เม็ด นาที และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม เซลเซียส
 13. 13. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 13 กลุ่ม10. ยาสําหรับโรคตา10.1 ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือSulfacetamide Sodium 10 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุรักษาอาการตาแดง ตา ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 ห้ามใช้เมื่อเปิดใช้แล้วเกิน 1 เดือน เก็บในที่เย็นอุณหภูมิระหว่าง 8- ขวดสีชาละอักเสบ จากโรคติดเชื้อ หยด วันละ 3-4 ครั้ง หรือเมื่อยาเปลี่ยนสี ขุน หรือมีตะกอน 15°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 10 มิลลิลิตร ่ กลุ่ม10. ยาสําหรับโรคตา10.2 ยาล้างตาในสูตรตํารับประกอบด้วย Sodium Chlorideใส่ Preservative ที่เหมาะสมสําหรับใช้กับยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/vหรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/vปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ายาให้เป็น Isotonic กับน้ําตา ํ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคือง ใช้ล้างตาวันละ 2-3 ครั้ง ห้ามรับประทาน ป้องกันไม่ให้ ขวดละไม่เกิน 240ตา อันเนื่องมาจาก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข้าตา ถูกแสงแดด มิลลิลิตร กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ11.1 ยากวาดคอในสูตรตํารับประกอบด้วยPotassium Iodide 2.50 g.Iodine 1.25 g., Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml.Purified Water 2.50 ml., Peppermint Oil 0.40 ml.,Glycerin to 100.00 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการอักเสบ เติมน้ําสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอ ใช้สําหรับกวาดในคอ ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น ขวดละ 15และเจ็บในลําคอ ในผู้ใหญ่ เท่านั้น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ11.2 ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลตในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Gentian Violet 1%w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุรักษากระพุ้งแก้มและลิน ใช้สําลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น ้ ใช้สําหรับทาในปากเท่านั้น เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า ขวดละ 15 มิลลิลิตรเป็นฝ้าขาว วันละ 2-3 ครั้ง 40 องศาเซลเซียส และ 30 มิลลิลิตร
 14. 14. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 14 กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ 11.3 ยาแก้ปวดฟันในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Chlorobutanol 25g. Clove Oil to 100 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทาอาการ ใช้ไม้เล็กๆ พันสําลีชุบยาอุด 1) ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น เก็บให้พ้นมือเด็ก และ ขวดละ 8ปวดฟัน ฟันตรงที่เป็นรู 2) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์ ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ11.4 ยาอมบรรเทาอาการระคายคอในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยาและ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่Abietis Pine Oil 0.30%v/w, Anise Oil 0.25%w/w, Borneol 1.66-2.00%w/w, Cinnamon Oil0.35%w/w, Creosote 0.20%v/w, Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w, Lemon Oil 0.30-0.52%v/w, Menthol 0.06-5.00%w/w,Peppermint Oil 0.19-3.33%w/w, Sylvestris Pine Oil 0.30%v/w, Licorice Extract 7.31-16.67%w/w, Tincture Capsicum 0.02%w/w,Amomum 1.00-4.00%w/w, Aniseed 2.00%w/w, Catechu 8.33-38.00%w/w, Cinnamon 2.00-10.00%w/w, Clove 0.67-4.00%w/w,Costus 0.67%w/w, Fennel 1.67-2.00%w/w, Ginger 2.00-8.00%w/w, Licorice 26.67-71.38%w/w, Saffron 2.00%w/w, Saussurea1.00 - 3.00%w/w, Silver Leaf 0.93%w/w, และ/หรือ Honey 1.50-2.40%w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุทําให้ชุ่มคอ ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1-5 เม็ด (โดยให้คณะอนุกรรมการ เก็บในที่แห้ง ไม่เกิน 100 เม็ด หรือบรรเทาอาการ พิจารณาตํารับยา แผนปัจจุบัน ที่ใช้สําหรับมนุษย์พจารณา ตามขนาดที่ ิ และเย็น ไม่เกิน 30 กรัมระคายคอ ถูกต้อง ตามสูตรตํารับที่ผรับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตํารับยา) ู้ กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ11.5 ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ(เพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ )ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg.,2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg., และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg.สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุบรรเทา ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขนไป อมครั้งละ 1 เม็ด 1) หากใช้ติดต่อกัน 2 วัน แล้วอาการไม่ เก็บยาในที่ แผงอลูมิเนียม ึ้อาการ ให้ละลายช้าๆในปากทุก 2-3 ชั่วโมง (โดยให้ ดีขึ้นควร ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อุณหภูมิไม่ หรือแผงบลิสเจ็บคอ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตํารับยา 2) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควร เกิน 30 oC เตอร์ละไม่เกิน 8 แผนปัจจุบันที่ใช้สาหรับมนุษย์ทเี่ ป็นยาสามัญพิจารณา ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา ํ เม็ด ตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้น 3) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ํากว่า ๖ ปี ทะเบียนตํารับยา)
 15. 15. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 15 กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล12.1 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีนในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Iodine 2.0-2.5 %w/v Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/vสรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุรักษาแผล ใช้สําลีสะอาดชุบ 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ ขวดละ 15 มล.สด ยาทาที่แผล 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา อุณหภูมิต่ํากว่า 40 oC และ 30 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล12.2 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอลในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Thimerosal 0.1 % w/vสรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุรักษา ใช้สําลีสะอาดชุบยา 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ ขวดละ 15 มล.บาดแผล ทาที่แผล 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา อุณหภูมิต่ํากว่า 40 oC และ 30 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล12.3 ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555)ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Povidone-Iodine 10 % w/v equivalent to Iodine 1 % w/vสรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุรักษาแผล ใช้สําลีสะอาดชุบ 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ ขวดละไม่เกินสด ยาทาที่แผล 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา อุณหภูมิต่ํากว่า 40 oC 120 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล12.4 ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555)ในสูตรตํารับประกอบด้วย Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/vโดยสูตรตํารับต้องแต่งสีดวย Brilliant Blue C.I. No.42090 ้ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุทําความสะอาดบาดแผล ใช้ทําความสะอาดรอบบาดแผล ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ขวดละไม่เกิน 450 มล.
 16. 16. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 16 กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล12.5 ยาเอทิล แอลกอฮอล์ (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555)ในสูตรตํารับประกอบด้วย Ethyl Alcohol Solution 70 % v/vโดยสูตรตํารับต้องแต่งสีดวย Brilliant Blue C.I. No.42090 ้ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุทําความสะอาดบาดแผล ใช้ทําความสะอาดรอบบาดแผล ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ขวดละไม่เกิน 450 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล12.6 น้ําเกลือล้างแผล (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555)ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือSodium Chloride 0.9 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุทําความสะอาดบาดแผล ใช้ทําความสะอาดรอบบาดแผล เก็บในที่อุณหภูมิต่ํากว่า 40 องศาเซลเซียส ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล12.7 น้ํายาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555)ในสูตรตํารับประกอบด้วยChloroxylenol ร้อยละ 4.8 โดยน้ําหนักต่อปริมาตรIsopropyl alcohol solution ร้อยละ 12 โดยปริมาตร สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุใช้ทําความสะอาดรอบ ห้ามใส่แผลโดยตรง ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท ขวดละไม่เกินบาดแผล เจือจางน้ํายา 1 ส่วนกับน้า 19 ํ 450 มล. ส่วน ใช้เช็ดทําความสะอาดรอบ บาดแผล กลุ่ม13. ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ําร้อนลวก13.1 ยารักษาแผลน้ําร้อนลวกฟีนอล(ยกเลิกตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ เรื่อง ยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบน) ัในสูตรตํารับประกอบด้วย Phenol 1g., Arachis Oil 50ml., Calcium Hydroxide Solution to 100 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุรักษาแผลไฟไหม้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา ใช้สําลีชุบยานี้ทาปิดให้ทั่วบริเวณ ห้ามรับประทาน ป้องกันไม่ให้ถูก ขวดละ 30 มล.น้ําร้อนลวก ที่ถูกไฟไหม้หรือน้ําร้อนลวก เปลี่ยนยาวันละ 2-3 ครั้ง แสงแดด และ 60 มล.

×