SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН
АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА
Бэлтгэсэн:
С.Ууганбаяр
М.Энхзул
2023-01-13
8 БҮЛЭГ, 32 ЗҮЙЛТЭЙ - 2019 оны 03 сарын 22 өдөр батлагдав.
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН
АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
01
Нийт 5 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт: /2019.11.13; 2020.01.23;
2021.07.02; 2022.04.29; 2022.11.11/
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
ТУХАЙ
02
AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ /2022.11.11/
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай
хуульд 15.5, 15.6 дахь хэсэг, 20.2.9, 21.1.15 заалт
нэмсэн.
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.5 дахь заалтад нэмэлт
оруулсан.
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай
хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5.4 дэх заалтад өөрчлөлт
оруулсан.
Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Тодруулбал:
Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй
Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгч үнэт цаас гаргасан
тохиолдолд үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаатай шууд холбогдон
гарсан энэ хуульд заасан шаардлага хангах зардлыг 20 хувиар
нэмэгдүүлж албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцно.
15.6.
20.2.9.
21.1.15.
15.5.
Нийтийн тээврээр нийслэл хот дотор зорчих тасалбар, эсхүл зорчих эрхийг
бэлэн мөнгөнөөс бусад хэлбэрээр ажилтандаа олгосон Монгол Улсад
байрладаг албан татвар төлөгчийн тухайн тасалбар, зорчих эрх худалдан
авсантай холбогдох энэ хуульд заасан шаардлага хангасан зардлыг 50
хувиар нэмэгдүүлж албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцно.
20.2.Албан татвар төлөгчийн дараах албан татвар ногдуулах орлогод доор дурдсан хувиар
тооцож албан татвар ногдуулна:
"программ хангамж боловсруулах, хөгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсад
байрладаг албан татвар төлөгчийн өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах программ
хангамжийн эрхийн шимтгэл, сервер түрээслэх төлбөртэй холбоотойгоор Монгол Улсад
байрладаггүй этгээдэд шилжүүлсэн орлогод 5 хувиар."
21.1.Албан татвар төлөгчийн дараах
орлогыг албан татвараас чөлөөлнө:
"Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл
ажиллагааны орлого."
15. Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах бусад зардал
AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ /2022.04.29/
15.3. …тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй aлбан татвар төлөгч нийслэл хотод байрлалтай үйлдвэр, эсхүл агуулахаа
Багануур, Багахангай, Налайх дүүргээс бусад нийслэлийн хилийн цэсээс нүүлгэсэн тохиолдолд тухайн нүүлгэн
шилжүүлэхтэй холбогдон гарсан энэ хуульд заасан шаардлага хангасан зардлыг 50 хувиар нэмэгдүүлж албан
татвар ногдох орлогоос хасаж тооцно.
15.4. ...тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй, Багануур, Багахангай, Налайх дүүргээс бусад нийслэл хотын хилийн
цэсээс гадна үндсэн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг, хуулийн этгээдийн ерөнхий захиргаа нь үйл ажиллагааг
явуулж байгаа тухайн орон нутагт бүртгэлтэй, тухайн орон нутгийн татварын албанд бүртгэгдсэн албан татвар
төлөгч ажил хайгч иргэнийг хөдөлмөрийн гэрээний дагуу үргэлжилсэн 12 сарын хугацаанд нийт 183 ба түүнээс
дээш хоног шинээр ажиллуулсан бол тухайн хугацаанд хамаарах цалингийн зардлыг 20 хувиар нэмэгдүүлж албан
татвар ногдох орлогоос нэг удаа хасаж тооцно."
15. Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах бусад зардал
"17.16. ...тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй албан татвар төлөгч 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш
нийслэл хотын Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг болон бусад аймаг, суманд шинээр бий болгосон энэ хуулийн
заасан хөрөнгөд өөрийн сонголтоор 15 жилийн хугацаанд шулуун шугамын аргаар элэгдэл тооцож болно. Энэ
тохиолдолд тухайн хөрөнгөд элэгдэл тооцож эхлэхээс өмнө харьяалах татварын албанд мэдэгдсэн байна."
"22.5.11.албан татвар төлөгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш хэрэгжүүлэх дулаан, цахилгаан
үйлдвэрлэх төслийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогод ногдох албан татварыг орлого олж эхэлсний дараагийн
тайлант хугацаанаас эхлэн 3 жил 90 хувь, дараагийн 3 жил 50 хувиар хөнгөлнө."
"26.15.Энэ хуулийн 22.5.11-д заасан хөнгөлөлтийг эдлэх аж ахуйн нэгж нь тухайн төсөлд хамаарах орлого,
хасагдах зардал, алдагдал, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт зэрэг татварын тооцоог хийж, тухайн төслийн татварын тайланг
тусдаа гаргаж тайлагнана."
Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ /2020.01.23/
Энэ хуулийг Оюуны
өмчийн тухай хууль
хүчин төгөлдөр
болсон өдрөөс эхлэн
дагаж мөрдөнө.
21.1.Албан татвар төлөгчийн
дараах орлогыг албан
татвараас чөлөөлнө:
"21.1.13.оюуны өмчийн эрхийн
зуучлалаас олсон орлого;
21.1.14.оюуны өмчийн эрхийг
барьцаалсан зээлийн хүүгийн
орлого."
20.2.Албан татвар төлөгчийн
дараах албан татвар
ногдуулах орлогод доор
дурдсан хувиар тооцож албан
татвар ногдуулна:
"20.2.8.оюуны өмчийн эрх
борлуулсны орлогод 5 хувиар."
1/20 дугаар
зүйлийн 20.2.8
дахь заалт:
2/21 дүгээр
зүйлийн 21.1.13,
21.1.14 дэх заалт:
2 дугаар
зүйл.
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
Website
www.advocate.mn
Facebook
Mongol-Advocates Law firm
Email
info@advocate.mn
Phone
+976 7011-9206, 7012-9206

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

ШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕСС
ШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕССШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕСС
ШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕССUmguullin Mongol Umguulugch
 
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлхөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлEnebish Vandandulam
 
Lecture11
Lecture11Lecture11
Lecture11Bbujee
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлnsuren1
 
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээМөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээByambadrj Myagmar
 
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтTserendulam Gan-Erdene
 
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Bbujee
 
зах зээлийн тэнцвэр
зах зээлийн тэнцвэрзах зээлийн тэнцвэр
зах зээлийн тэнцвэрJust Burnee
 
Shuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwarShuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwarBuka King
 

Was ist angesagt? (20)

ШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕСС
ШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕССШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕСС
ШААРДАХ ЭРХЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ӨР ШИЛЖИХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ПРОЦЕСС
 
Бүлэг4
Бүлэг4Бүлэг4
Бүлэг4
 
зардал
зардалзардал
зардал
 
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэлхөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл
 
АМНАТ
АМНАТАМНАТ
АМНАТ
 
Lecture11
Lecture11Lecture11
Lecture11
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
 
Esse bichix zaavar
Esse bichix zaavarEsse bichix zaavar
Esse bichix zaavar
 
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээМөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн шинжилгээ
 
Lekts 2
Lekts 2Lekts 2
Lekts 2
 
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
 
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4
 
Tatwariin erhzui lekts
Tatwariin erhzui lektsTatwariin erhzui lekts
Tatwariin erhzui lekts
 
Lecture №8
Lecture №8Lecture №8
Lecture №8
 
зах зээлийн тэнцвэр
зах зээлийн тэнцвэрзах зээлийн тэнцвэр
зах зээлийн тэнцвэр
 
Shuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwarShuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwar
 
15
 15 15
15
 
Пүүсийн онол
Пүүсийн онол Пүүсийн онол
Пүүсийн онол
 
сэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриасэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриа
 
Авлагын бүргэл
Авлагын бүргэлАвлагын бүргэл
Авлагын бүргэл
 

Ähnlich wie АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...Umguullin Mongol Umguulugch
 
Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11
Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11
Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11Sumiya Amina
 
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11Sumiya Amina
 
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhaiAj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhaiBatdorj Tuvaan
 
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. ХашчулуунThe Business Council of Mongolia
 
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. ХашчулуунThe Business Council of Mongolia
 
Juram tusul-sanal
Juram tusul-sanalJuram tusul-sanal
Juram tusul-sanalOyuna Oyuka
 

Ähnlich wie АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА (11)

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЧЛЭЛТ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЧЛЭЛТНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЧЛЭЛТ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЧЛЭЛТ
 
НӨАТ-ын буцаалт
НӨАТ-ын буцаалтНӨАТ-ын буцаалт
НӨАТ-ын буцаалт
 
Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11
Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11
Niigmiin daatgaliin huuliin uurchlult-4 huuli -2015.03.11
 
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлт-4 хууль -2015.03.11
 
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhaiAj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
 
Nuat huuli
Nuat huuliNuat huuli
Nuat huuli
 
Nuat huuli
Nuat huuliNuat huuli
Nuat huuli
 
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
 
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
2014.02.19 Татварын багц хуулийн өөрчлөлт хувийн хэвшилд, Ч. Хашчулуун
 
Juram tusul-sanal
Juram tusul-sanalJuram tusul-sanal
Juram tusul-sanal
 

Mehr von Umguullin Mongol Umguulugch

ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ .pptx
ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ  .pptxГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ  .pptx
ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ .pptxUmguullin Mongol Umguulugch
 
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...Umguullin Mongol Umguulugch
 
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...Umguullin Mongol Umguulugch
 
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГНИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГUmguullin Mongol Umguulugch
 
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАUmguullin Mongol Umguulugch
 
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...Umguullin Mongol Umguulugch
 
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...Umguullin Mongol Umguulugch
 
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГАUmguullin Mongol Umguulugch
 
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМUmguullin Mongol Umguulugch
 
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТUmguullin Mongol Umguulugch
 
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГАБИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГАUmguullin Mongol Umguulugch
 
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАUmguullin Mongol Umguulugch
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМUmguullin Mongol Umguulugch
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...Umguullin Mongol Umguulugch
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...Umguullin Mongol Umguulugch
 
ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...
ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...
ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...Umguullin Mongol Umguulugch
 
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...Umguullin Mongol Umguulugch
 
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...Umguullin Mongol Umguulugch
 
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...Umguullin Mongol Umguulugch
 
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...Umguullin Mongol Umguulugch
 

Mehr von Umguullin Mongol Umguulugch (20)

ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ .pptx
ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ  .pptxГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ  .pptx
ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ .pptx
 
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
 
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
 
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГНИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
 
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
 
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
 
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
 
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
 
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГАБИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
 
ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...
ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...
ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮ...
 
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
 
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
 
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 514 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙ...
 
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
 

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • 1. AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Бэлтгэсэн: С.Ууганбаяр М.Энхзул 2023-01-13
 • 2. 8 БҮЛЭГ, 32 ЗҮЙЛТЭЙ - 2019 оны 03 сарын 22 өдөр батлагдав. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 01 Нийт 5 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт: /2019.11.13; 2020.01.23; 2021.07.02; 2022.04.29; 2022.11.11/ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 02 AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 • 3. AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ /2022.11.11/ Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд 15.5, 15.6 дахь хэсэг, 20.2.9, 21.1.15 заалт нэмсэн. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.5 дахь заалтад нэмэлт оруулсан. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5.4 дэх заалтад өөрчлөлт оруулсан. Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 • 4. Тодруулбал: Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгч үнэт цаас гаргасан тохиолдолд үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаатай шууд холбогдон гарсан энэ хуульд заасан шаардлага хангах зардлыг 20 хувиар нэмэгдүүлж албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцно. 15.6. 20.2.9. 21.1.15. 15.5. Нийтийн тээврээр нийслэл хот дотор зорчих тасалбар, эсхүл зорчих эрхийг бэлэн мөнгөнөөс бусад хэлбэрээр ажилтандаа олгосон Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн тухайн тасалбар, зорчих эрх худалдан авсантай холбогдох энэ хуульд заасан шаардлага хангасан зардлыг 50 хувиар нэмэгдүүлж албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцно. 20.2.Албан татвар төлөгчийн дараах албан татвар ногдуулах орлогод доор дурдсан хувиар тооцож албан татвар ногдуулна: "программ хангамж боловсруулах, хөгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамжийн эрхийн шимтгэл, сервер түрээслэх төлбөртэй холбоотойгоор Монгол Улсад байрладаггүй этгээдэд шилжүүлсэн орлогод 5 хувиар." 21.1.Албан татвар төлөгчийн дараах орлогыг албан татвараас чөлөөлнө: "Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны орлого." 15. Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах бусад зардал
 • 5. AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ /2022.04.29/ 15.3. …тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй aлбан татвар төлөгч нийслэл хотод байрлалтай үйлдвэр, эсхүл агуулахаа Багануур, Багахангай, Налайх дүүргээс бусад нийслэлийн хилийн цэсээс нүүлгэсэн тохиолдолд тухайн нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдон гарсан энэ хуульд заасан шаардлага хангасан зардлыг 50 хувиар нэмэгдүүлж албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцно. 15.4. ...тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй, Багануур, Багахангай, Налайх дүүргээс бусад нийслэл хотын хилийн цэсээс гадна үндсэн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг, хуулийн этгээдийн ерөнхий захиргаа нь үйл ажиллагааг явуулж байгаа тухайн орон нутагт бүртгэлтэй, тухайн орон нутгийн татварын албанд бүртгэгдсэн албан татвар төлөгч ажил хайгч иргэнийг хөдөлмөрийн гэрээний дагуу үргэлжилсэн 12 сарын хугацаанд нийт 183 ба түүнээс дээш хоног шинээр ажиллуулсан бол тухайн хугацаанд хамаарах цалингийн зардлыг 20 хувиар нэмэгдүүлж албан татвар ногдох орлогоос нэг удаа хасаж тооцно." 15. Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах бусад зардал "17.16. ...тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй албан татвар төлөгч 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш нийслэл хотын Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг болон бусад аймаг, суманд шинээр бий болгосон энэ хуулийн заасан хөрөнгөд өөрийн сонголтоор 15 жилийн хугацаанд шулуун шугамын аргаар элэгдэл тооцож болно. Энэ тохиолдолд тухайн хөрөнгөд элэгдэл тооцож эхлэхээс өмнө харьяалах татварын албанд мэдэгдсэн байна." "22.5.11.албан татвар төлөгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш хэрэгжүүлэх дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэх төслийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогод ногдох албан татварыг орлого олж эхэлсний дараагийн тайлант хугацаанаас эхлэн 3 жил 90 хувь, дараагийн 3 жил 50 хувиар хөнгөлнө." "26.15.Энэ хуулийн 22.5.11-д заасан хөнгөлөлтийг эдлэх аж ахуйн нэгж нь тухайн төсөлд хамаарах орлого, хасагдах зардал, алдагдал, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт зэрэг татварын тооцоог хийж, тухайн төслийн татварын тайланг тусдаа гаргаж тайлагнана." Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 • 6. AЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ /2020.01.23/ Энэ хуулийг Оюуны өмчийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 21.1.Албан татвар төлөгчийн дараах орлогыг албан татвараас чөлөөлнө: "21.1.13.оюуны өмчийн эрхийн зуучлалаас олсон орлого; 21.1.14.оюуны өмчийн эрхийг барьцаалсан зээлийн хүүгийн орлого." 20.2.Албан татвар төлөгчийн дараах албан татвар ногдуулах орлогод доор дурдсан хувиар тооцож албан татвар ногдуулна: "20.2.8.оюуны өмчийн эрх борлуулсны орлогод 5 хувиар." 1/20 дугаар зүйлийн 20.2.8 дахь заалт: 2/21 дүгээр зүйлийн 21.1.13, 21.1.14 дэх заалт: 2 дугаар зүйл.