Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Zmiany widać gołym okiem
O blaskach i cieniach prezydentury rozmawiamy
z Andrzejem Pałuckim, prezydentem Włocławka.
 Trzy...
2                                SPOŁECZEŃSTWO

                   Inwes...
GOSPADARKA                                              3


Na dobrej drodze ...
4                ROZRYWKA
Tak się bawią włocławianie

Imprezy finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku
 ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Nasze Miasto Włocławek (nr 2)

1.187 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Nasze Miasto Włocławek (nr 2)

 1. 1. Zmiany widać gołym okiem O blaskach i cieniach prezydentury rozmawiamy z Andrzejem Pałuckim, prezydentem Włocławka. Trzy lata Pana prezydentury praktycznie za musimy remontować te ulice, które pełnią funk- nami, jak Pan ocenia ten okres? cje ogólnomiejskie, z których korzysta duża rzesza Ten czas upłynął przede wszystkim pod znakiem mieszkańców. Oczywiście pamiętam o tych ulicz- przygotowań do absorpcji funduszy unijnych. Praco- kach na osiedlach, bo wiem, że brak utwardzonej waliśmy bardzo intensywnie nad przygotowaniem nawierzchni dla osób tam mieszkających to duży projektów, na które udało się pozyskać pieniądze z problem i w miarę pozyskiwanych materiałów z re- Brukseli. Uważam, że to duży sukces i bardzo waż- montu innych ulic staramy się je utwardzać. Przy- ny etap w rozwoju Włocławka. Wielokrotnie to mó- kładem są ulice na osiedlu Południe. Sukcesywnie wiłem, że to nasza ostatnia szansa pozyskania tak będziemy utwardzać kolejne ulice w innych rejo- dużych funduszy unijnych, bo takiego zastrzyku fi- nach miasta. nansowego już nie będzie. Oczywiście pojawiają się Kolejnym przykładem jest budowa pływalni. głosy krytyki, co można by jeszcze zrobić i dlaczego Przedstawiałem różne możliwości na realizację tej przez te trzy lata nie rozwiązałem wszystkich pro- tak bardzo potrzebnej w mieście inwestycji. Nieste- blemów włocławian, ale myślę, że wiele spraw udało ty wśród części radnych zwyciężyło myślenie w ka- Też zadaję sobie to pytanie, dlatego że współpraca mi się załatwić tych najistotniejszych, jak chociażby tegorii interesu politycznego, a nie dbałość o zaspo- z senatorem Andrzejem Personem i z posłem Mar- remont krajowej jedynki, który ruszy wkrótce, czy kojenie potrzeb mieszkańców. W innych miastach kiem Wojtkowskim układa się bardzo dobrze, bar- rozpoczynającą się rewitalizację starówki i powsta- podobne do mojej propozycje budowy aquaparku nie dzo mnie wspierają w działaniach, i dziękuję im za nie strefy rozwoju gospodarczego. Jestem przeko- dość, że spotkały się z przychylnością radnych to to. To dobitny przykład, że mimo tego, że działamy nany, że te projekty odmienią Włocławek. Oczywi- jeszcze z sukcesem zostały zrealizowane. pod różnymi szyldami politycznymi, potrafimy się ście na ich realizację potrzeba czasu, dlatego proszę porozumieć w ważnych sprawach dotyczących mia- mieszkańców o cierpliwość. Wciąż jest Pan w ogniu krytyki zwłaszcza ze sta, i o to chodzi. Trudno mi zrozumieć postawę Co do porażek to myślę, że największą bolączką w strony prawicowych polityków, którzy powtarzają przewodniczącego klubu radnych Platformy, zresz- ostatnich miesiącach jest brak płaszczyzny porozu- tezę, że w mieście nic się nie zmienia tą ze zrozumieniem takiej postawy mają, z tego co mienia z niektórymi radnymi. Kiedy rozmawiamy wiem, kłopot także działacze PO, ale cóż: myślę, że u mnie w gabinecie, mamy wiele opinii i poglądów I to jest dla mnie teza absolutnie nie do zaakcep- to wewnętrzny problem tego ugrupowania. na temat kierunków rozwoju miasta bardzo zbież- towania. Wiem, że ci co głoszą takie kłamstwa chcą nych. Kiedy zaś dochodzi do konfrontacji na sesji za wszelką cenę zdyskredytować mnie, bo patrzą na Rok 2010 będzie bardzo ważny z punktu widze- Rady Miasta niektórzy zmieniają zdanie diametral- Włocławek tylko przez pryzmat walki politycznej nia realizacji wielu inwestycji. Czy nie obawia się nie i tego nie potrafię zrozumieć. o władzę. Instrumenty jakimi się posługują, myślę Pan paraliżu w mieście ze względu na te inwesty- tu o kłamstwach publikowanych i oszczerstwach cje, myślę chociażby o komunikacji w związku z A może jest Pan po prostu trudnym partnerem na mój temat, są poniżej jakiegokolwiek poziomu remontem krajowej jedynki, przebudowie Bulwa- do dyskusji niektórzy rajcy mówią, że bezkompro- przyzwoitości. Wierzę w mądrość włocławian, a to, rów czy Zielonego Rynku? misowym? że we Włocławku wiele się zmienia, widać gołym okiem. Z pewnością mieszkańcy odczują trudności zwią- Jestem w pewnych kwestiach stanowczy i konse- zane z tymi inwestycjami, ale zawsze powtarzam, kwentny, ale wynika to przede wszystkim z odpo- żeby było lepiej musi być jakiś czas gorzej. Będziemy wiedzialności, jaka na mnie ciąży za całe miasto, A wracając do płaszczyzny porozumienia, o któ- się starali, aby utrudnienia dla włocławian były jak patrzę na problemy miejskie w sposób całościowy, rej Pan wspomniał to jak to jest, że z przewod- najmniej odczuwalne, ale apeluję do mieszkańców o np. w kwestii remontów dróg radni często zarzucają niczącym klubu radnych Platformy Obywatelskiej wyrozumiałość. Proszę również kierowców, aby ko- mi, że prosili w interpelacjach o remont nawierzch- Andrzejem Kazimierczakiem, jak pokazują sesje, rzystali, jeśli mogą, z alternatywnych ulic do drogi ni czy chodnika na jakiejś ulicy, a ja ich prośby nie tego porozumienia nie ma, a z parlamentarzysta- krajowej tak, aby ułatwić sobie przejazd. chcę spełnić. Powtarzam cały czas, że najpierw mi PO potrafi Pan współpracować? Włocławek w liczbach Co przed nami? Rekordowe ok. 200 mln zł Rewitalizacja starówki Zielony Rynek – 30.09.2010 zakończenie na inwestycje w 2010 roku Bulwary – rozpoczęcie w grudniu 2009 Ku Wiśle – rozpoczęcie na wiosnę 2010 10 boisk wielofuncjyjnych wybudowanych w ciągu ostatnich Browar B. – rozpoczęcie 30.06.2010 dwóch lat w tym dwa Orliki Monitoring – rozpoczęcie kwiecień 2010 Żabia 12 a – rozpoczęcie marzec 2010 134,5 mln zł fundusze unijne dla miasta od 2007 roku Przebudowa Kapitulnej - I Etap – 30 czerwca 2010 1,85 mln zł fundusze unijne za prezydentury Władysława - II Etap - Jastrzębia – Wysoka i most na Zgłowiączce – rozpoczęcie – Skrzypka styczeń 2010 „Jedynka” I i II etap - początek 2010 Przystań na Zalewie - rozpoczęcie luty 2010 1159 zł pieniądze z unii w przeliczeniu na jednego Przystań u ujścia Zgłowiączki – rozpoczęcie wiosna 2010 mieszkańca Włocławka obecnie Przebudowa stadionu OSIR – wiosna 2010 Trzy nowe boiska sportowe 16 zł pieniądze z unii w przeliczeniu na jednego mieszkańca Trasa między-osiedlowa Południe-Zazamcze – rozpoczęcie lato 2010 Program odnowy dróg gminnych za prezydentury Władysława Skrzypka
 2. 2. 2 SPOŁECZEŃSTWO Inwestujemy w służbę zdrowia Ponad 5 mln zł wydał na inwestycje w ciągu ostatnich dwóch lat Miejski medyczne, a co najważniejsze, radzą sobie Zespół Opieki Zdrowotnej, a to nie koniec ambitnych projektów. MZOZ ma przy tym z rachunkiem ekonomicznym. kolejne plany. W planach MZOZ-u jest utworzenie Budynek główny Miejskiego Zespołu opieką najwięcej pacjentów w mieście oko- niezwykle potrzebnego w mieście zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kilińskiego ło 70 tysięcy. To przykład tego, że mimo długotrwałej opieki pielęgnacyjnej dla osób jeszcze do niedawna straszył swoim wy- przewlekle chorych. Na ten cel prezydent glądem. Prac remontowych wymagały Andrzej Pałucki postanowił przekazać bu- również pozostałe przychodnie przy ul. dynek po Gimnazjum nr 1. - Zakusy na Mickiewicza, Kaliskiej, Olszowej i Chłod- ten obiekt miały różne podmioty, ale uzna- nej. Teraz pacjenci mają powody do zado- łem, że potrzebna jest w mieście placówka wolenia, przychodnie MZOZ stały się w dla osób przewlekle chorych – podkreśla pełni nowoczesne. prezydent Pałucki.- Obecnie rodziny szu- Kiedy sześć lat temu zadłużony Zespól kają miejsc dla swoich krewnych w Lipnie, Radziejowie, czy Suradówku, a wiadomo, wych pokojach, każdy z łazienką. MZOZ Lecznictwa Podstawowego stanął przed zamierza się starać o zakontraktowanie widmem zapaści finansowej nikt nie spo- że tam na miejsce trzeba długo czekać, dlatego uznałem, że warto przekazać ten usług w placówce z Narodowym Fundu- dziewał się, że tę miejską placówkę służ- szem Zdrowia. Najpierw jednak trzeba by zdrowia uda się uratować. Oddłużenie budynek Zespołowi Opieki Zdrowotnej, dzięki temu powstanie tam placówka, w będzie przeprowadzić w budynku przy ul. ZLP przez miasto i przekształcenie w spół- Żeromskiego gruntowny remont pod ką- kę prawa handlowego otworzyło nowy roz- której będą mogły przebywać przewlekle chore osoby. tem adaptacji obiektu do nowych celów, co dział w historii tej placówki. Miejski Ze- mizerii w służbie zdrowia są placówki, może potrwać około roku. spół Opieki Zdrowotnej ma obecnie pod które świadczą na poziomie swoje usługi Przewiduje się 50 miejsc w dwuosobo- Inwestycje w oświacie Od września przy ul. Gniazdowskiego funkcjonuje Zespół Pod koniec marca 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych będą Szkół nr 7. Remont kosztował 1,41 mln zł. Na zdjęciu: mogli korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, która powstaje przy wyremontowana sala gimnastyczna przy SP nr 7. szkole. Koszt inwestycji to 5,15 mln zł. Gimnazjum nr 12 w kwietniu przyszłego roku wzbogaci się o nowy segment dydaktyczny, wybudowany za kwotę 4,17 mln zł. Szkoła Podstawowa nr 3 została przebudowana. Remont kosztował 604 tys. zł. Na zdjęciu: budynek szkoły od frontu Przy Zespole Szkół Elektrycznych, w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, otwarto drugi kompleks boisk sportowych. Jest to jednocześnie jeden z dziesięciu obiektów sportowych, jaki został oddany do użytku, bądź jest realizowany obecnie w naszym mieście. Nowe hotspoty we Włocławku! 13 listopada br. prezydent Andrzej Pałucki podpisał porozumienie z pre- wego o przepusto- zesem Telewizji Kablowej „SatFilm” Robertem Kowalczykiem w sprawie wości 2 Mbit/s / zainstalowania i dostarczania bezpłatnego dostępu do Internetu bezprzewo- 512 kbit/s na jeden dowego dla mieszkańców Włocławka. punkt dostępow y. Usługa nie będzie Anteny zostaną zainstalowane 11/13, na budynkach: mieszkal- obejmowała jedy- w 6 miejscach w centrum mia- nym oraz Zespołu Szkół Chemicz- nie aplikacji „P2P” sta, na budynkach: Urzędu Miasta nych przy Bulwarach im. Mar- (peer-to-peer), czy- przy Zielonym Rynku 11/13, Ce- szałka Józefa Piłsudskiego oraz na li nie będzie moż- chu Rzemiosł Różnych przy placu siedzibie Urzędu Miasta przy ul. na korzystać np. z Wolności 17, Miejskiej Biblioteki 3 Maja 22. Usługodawca zapewni sieci BitTorrent. Publicznej przy ul. Warszawskiej dostęp do Internetu bezprzewodo-
 3. 3. GOSPADARKA 3 Na dobrej drodze Inwestycje drogowe do przystani w latach 2007- 2009 Jest duża szansa na pozyskanie dofinansowania na budowę przystani u ujścia Zgłowiączki - za- pewnił podczas spotkania z prezydentem wicemi- Budowa ul. Planty II nister Tomasz Półgrabski. Budowa ulic Miłej i Węglowej Remont mostu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza wraz z wykonaniem iluminacji Przebudowa ul. Kapitulnej Remont włocławskiego odcinka drogi krajowej numer 1 Budowa ul. Zgodnej Utwardzanie dróg gruntowych na osiedlu Południe 20 bm. prezydent Włocławka Andrzej Pałucki spotkał się w ratuszu z Tomaszem Półgrabskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Prezydent zaprezentował trzy wizualizacje przystani u ujścia Zgło- wiączki, projekty zostały dostarczone przez poznańską firmę „Modern Construction System” sp. z o. o. Minister Półgrabski zapewnił, że budowa przystani u ujścia Zgło- wiączki jest wpisana na listę strategicznych inwestycji w kraju. Miasto ma szansę pozyskać nawet 50 procent dofinansowania na tę inwestycję. - Jeżeli do końca marca 2010 roku zostanie złożony przez ratusz wniosek, zawie- rający pozwolenie na budowę wraz z montażem finanso- wym, to z pewnością ta inwestycja otrzyma pieniądze z ministerstwa - powiedział Tomasz Półgrabski. Fot.: Krzysztof Kwapiński – www.q4.pl Będą nowe miejsca pracy Trwa budowa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – jednej z naj- Przedsiębiorstwo In- większych inwestycji miejskich wspierających przedsiębiorczość westycyjno-Remon- towe „RemWil” z Ponad dwa miesiące Włocławka, Przedsię- temu przy ul. Wiklino- biorstwo „Budomex” wej uroczyście został z Włocławka i „Dro- podpisany akt erekcyj- mak” ze Zduńskiej ny, wmurowano także Woli - zbuduje m.in. 3 kamień węgielny „Wło- km dróg publicznych, cławskiej Strefy Rozwoju 23 tys. m kw. jezdni, Gospodarczego – Parku prawie 2 tys. ciągów Przemysłowo-Technolo- pieszo-rowerowych gicznego”. Kilka dni póź- i ponad 2 tys. m kw. niej Włocławek otrzymał ścieżek rowerowych. z unijnej kasy prawie 21 Inwestycja, dzięki któ- Na zdjęciu (od lewej): Piotr Całbecki, marszałek Województwa mln zł na realizację pro- rej ma powstać 400 Kujawsko-Pomorskiego; Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta jektu. Obecnie trwają już nowych miejsc pracy Włocławka, Janina Radzikowska, skarbnik miasta. pierwsze prace budowla- zakończy się pod ko- ne. Docelowo wykonaw- w ramach Regionalnego Programu Opera- Na zdjęciu (od lewej): ks. Lesław Witczak, ekonom Diecezji niec przyszłego roku. Już w tej chwili za- cyjnego Województwa Kujawsko-Pomor- ca - konsorcjum firm: interesowanych inwestowaniem w Strefie skiego na lata 2007-2013. Włocławskiej; Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka; Krzysztof Hetman, wiceminister Rozwoju Regionalnego. „Molewski” z Chodcza, jest kilka firm. Zadanie to realizowane jest Ruszyła budowa Inkubatora Tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju przedsiębiorstw dzie ściśle współpra- o innowacyjnym charakterze – taki cel postawił sobie prezydent Włocławka. cować z uczelniami w zakresie działań Przy ul. Toruńskiej ruszyły już prace nad dział, że Włocławek jest liderem wśród podejmowanych na budową Włocławskiego Inkubatora Inno- samorządów pod względem pozyskiwania rzecz rozwoju inno- wacji i Przedsiębiorczości. „Budizol” SA z środków unijnych na kluczowe projekty. wacji i przedsiębior- Włocławka, który przedstawił najniższą Działalność inkubatora zagwarantuje tak- czości. Naukowcy z cenę za zbudowanie obiektu – 18,93 mln że szereg darmowych usług prawnych dla tych dwóch uczelni zł – planuje zakończyć prace pod koniec li- przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mieli będą dzielić się wie- stopada przyszłego roku. Wówczas młodzi dostęp do urządzeń biurowych, powierzch- dzą i doświadcze- przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wspar- ni magazynowych, produkcyjnych, czy też niami z młodymi cie infrastrukturalne, marketingowe, do- pod potrzeby usługowe. Do Inkubatora przedsiębiorcami radcze, szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w przyjmowane będą firmy, które działa- prowadzącymi dzia- nawiązywaniu kontaktów gospodarczych ją na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. łalność w Inkubato- w pierwszym, najtrudniejszym okresie ist- Projekt zakłada, iż w ramach inkubatora rze. Powstanie więc nienia. funkcjonować będzie 20 firm, w tym 11 swego rodzaju plat- - Włocławska inicjatywa zyskała również o charakterze innowacyjnym. W połowie forma współpracy uznanie zarządu Województwa Kujawsko- listopada prezydent Włocławka Andrzej pomiędzy uczelnią, Pomorskiego, bowiem nasze miasto pozy- Pałucki podpisał list intencyjny z prorekto- a przedsiębiorcami. Na zdjęciu (od lewej): Dawna siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa skało na ten cel z Regionalnego Programu rem Uniwersytetu Technologiczno-Przy- Do 2015 roku zosta- Wodociągów i Kanalizacji zostanie zaadoptowana na potrzeby Operacyjnego prawie 12 mln zł – mówi rodniczego w Bydgoszczy prof. Markiem nie utworzonych 90 działalności Inkubatora. Obok powstanie nowy obiekt o Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. Bielińskim oraz rektorem Wyższej Szkoły miejsc pracy. powierzchni użytkowej 3,5 tys. m kw Podczas podpisywania umów, marsza- Techniki i Przedsiębiorczości we Włocław- łek województwa Piotr Całbecki powie- ku prof. Maciejem Woropayem. Miasto bę-
 4. 4. 4 ROZRYWKA Tak się bawią włocławianie Imprezy finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku Dni Włocławka 2009 Kabareton „Ze śmiechem nie ma żartów” Fot.: www.q4.pl Fot.: www.q4.pl

×