Sector Primari

Txeli
TxeliTxeli
Les activitats
econòmiques
El sector primari
Agricultura ramaderia
Pesca i aqüicultura
silvicultura
El sector primari
El sector primari es refereix a les activitats que
transformen els recursos naturals en
productes primaris. Les activitats del sector
primari són l'agricultura, la caça, la pesca,
la silvicultura, la ramaderia i la mineria.
L’agricultura al món d’avui
Països
Desenvolupats:
• Baix percentatge de població activa
agrícola:
– Sector primari 9%
– Sector secundari 36%
– Sector terciari 55%
Països en vies de
Desenvolupament:
• Alt percentatge de població activa
agrícola:
– Sector primari 46%
– Sector secundari 15%
– Sector terciari 39%
P a ïs o s d e s e n v o lu p a t s
9 %
3 6 %
5 5 %
S e c t o r P r im a r i S e c t o r S e c u n d a r i
S e c t o r t e r c ia ri
P a ïs o s e n v ie s d e
d e s e n v o lu p a m e n t
4 6 % 1 5 %
3 9 %
S e c t o r P r im a ri S e c t o r S e c u n d a r i
S e c t o r t e r c ia r i
Factors del paisatge agrari
Factors físics:
El clima condiciona el tipus de conreu
segons el seu règim de pluges i
temperatures.
El relleu condiciona els usos de sòl segons
ens trobem a la plana o en una muntanya.
La fertilitat del sòl condiciona el tipus de
producte a conrear i el seu rendiment.
La textura és la mesura de les partícules del sòl; de la textura en depèn la capacitat retenir aigua.
Les partícules més petites s'anomenen Argiles (són impermeables). Els sòls més aptes per
l'agricultura tenen argiles i sorra (sòls francs).
L'acidesa es mesura amb un índex anomenat pH. El pH dels sòls neutres és 7. Per sota són àcids,
i per damunt bàsics o alcalins.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quines són les activitats del sector primari? Posa'n un
exemple real de cadascuna.
2. Per què als països en vies de desenvolupament hi ha més
activitat agrària?
3. Quins són els factors físics agraris? Explica en detall com
afecta el factor climàtic en l'agricultura.
4. Què és la textura i l'acidesa quan parlem de tipus de sòls?
Quines característiques han de tenir els sòls dedicats a
l'agricultura?.
5. Busca una petita biografia d'Albert Einstein.
Elements del paisatge agrari
Distingim diversos elements:
 Elements morfològics
 Sistemes de conreu
 Poblament de l'espai rural
 El destí de la producció
• Agricultura de subsistència
• Agricultura de mercat
Elements morfològics
Parcel·les: són les unitats bàsiques de conreu, i
que poden ser de forma regular o irregular, i de
mida gran o petita, tot depenent dels factors físics i
antròpics.
Camps oberts o Openfield: que es troben
sobre tot al centre d’Europa, com Polònia, Hongria,
Alemanya. Els camps oberts no tenen parets ni
bardisses entre els camps i acostumen a tenir una
forma allargada i regular.
Camps tancats o Bocage: que es troben a la
zona atlàntica, intercalats amb els camps oberts o
envoltats de prats.
Openfield
Bocage
Sistemes de conreu
Segons les associacions de plantes:
– Policultiu o policonreu: que consisteix a conrear
en el mateix espai agrícola diverses espècies de
vegetals.
– Monocultiu o monoconreu: consisteix a conrear
en un espai un sol producte.
✔ Segons les necessitats d'aigua i la
manera d'obtenir-la:
 Secà, només rep l’aigua de la pluja.
 Regadiu, és regat per l’home.
Monocultiu: camps d’oliveres
Policultiu
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quina diferència hi ha entre un camp obert o Openfield i
un camp tancat o bocage?
2. Defineix monoconreu i policonreu i posa'n un exemple
de cadascun.
3. Quina diferència hi ha entre un camp de secà i un de
regadiu?
4. Quina diferència hi ha entre l'agricultura intensiva i
l'extensiva?
5. Busca una petita biografia de Marie Curie.
Sistemes de conreu
Segons se n’aprofitin les parcel·les:
Agricultura intensiva: es produeix la
quantitat més gran de productes en el
mínim espai possible.
Agricultura extensiva: s'obtenen grans
quantitats de productes que s'hi conreen a
un preu baix en grans extensions.
Poblament de l'espai rural
Hàbitat rural: conjunt d’habitatges i
edificis annexes (estables,
magatzems). Aquest pot ser:
Hàbitat concentrat: típic de les zones
seques on la població s’agrupa a voltant
de l’aigua.
Hàbitat dispers: típic de les zones amb
aigua.
Habitat dispers
Habitat concentrat
El destí de la producció:
El destí de la producció:
Agricultura de subsistència o
d’autoconsum: es troba en explotacions
que produeixen just el necessari per viure
sense aconseguir excedent per a la
comercialització.
Agricultura de mercat: producció
industrialitzada destinada a aconseguir el
màxim excedent de la qualitat adequada
per satisfer el mercat al que va dirigit.
Sector Primari
L’agricultura de subsistència
Característiques:
 Està orientada a l'autoconsum i l'excedent pel
mercat és escàs.
 Es localitza a la zona intertropical càlida del
planeta.
 Hi treballen 2/4 parts dels agricultors del món (uns
1000 milions de persones).
 Les tècniques de conreu que s'utilitzen són
rudimentàries.
 El rendiment de les terres és molt baix.
L’agricultura de subsistència
al món
Hi ha diferents tipus d'agricultura de
subsistència:
Agricultura itinerant per cremació (Àfrica,
Amèrica del Sud i Àsia)
Agricultura extensiva de secà (zones seques
d’Àfrica)
Agricultura irrigada, conreu d’arròs (Àsia
monsònica).
L'agricultura Itinerant per cremació:
Primer es tallen els matolls i arbres,
després es crema un tros de terreny
i, finalment es conrea.
Els camps són productius durant 3
O 4 anys.
Agricultura extensiva
de baixa productivitat
amb rotació de
conreus.
Guaret: Sistema de conreu que consisteix a deixar
reposar un any sí i un any no un terreny empobrit per
tal que torni a adquirir fertilitat.
Mapa dels cultius d’arròs
Allà on les pluges són abundants a causa dels monsons es planta arròs.
Aquesta agricultura és molt intensiva i s'aconsegueixen dues collites a l'any.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quina diferència hi ha entre l'agricultura de subsistència
i la de mercat?
2. Quines característiques té l'agricultura de subsistència?
3. Explica, en paraules teves, com funciona l'agricultura
itinerant per cremació.
4. Busca al diccionari: rudimentari, guaret, rendiment,
extensiu, intensiu i irrigar.
5. Busca una petita biografia d'en Isaac Newton.
L’agricultura de Mercat
 Agricultura de mercat integrada en el sistema
capitalista.
 Té dos grans objectius:
– Augmentar les vendes i reduir costos.
• Això s'aconsegueix amb:
– La mecanització
– L'especialització
– La ràpida comercialització
L’agricultura de Mercat
La Mecanització permet:
– Estalviar mà d'obra.
– Augmentar la producció.
– Disminuir els preus dels productes
agrícoles.
L’agricultura de Mercat
L'especialització permet:
– Augmentar la producció, ja que la
mecanització resulta més senzilla.
– Produir més quantitat, ja que és fàcil
conèixer les característiques del producte.
– Aconseguir una millor comercialització.
Si coneixes
el producte
és més fàcil
produir-ne més
L’agricultura de Mercat
La ràpida comercialització:
– Els transports moderns faciliten la
comercialització, inclús entre els
productes frescos.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quins són els objectius bàsics de l'agricultura de
mercat?
2. Per què serveix l'especialització?
3. És sempre possible mecanitzar un camp? Raona la
teva resposta.
4. Què són productes peribles? Posa'n un exemple.
5. Què té a veure la pel·lícula “El raïm de la Ira” amb
l'agricultura de mercat?
L’agricultura d'especulació
Agricultura especialitzada als EEUU:
 Grans extensions de camps dedicades al
monoconreu (Blat, cotó, blat de moro,...)
 Molt mecanitzada (poca mà d'obra) i tecnificada
(selecció de llavors, insecticides, etc)
 Elevats excedents: exportació
Monocultiu de blat a EUA. Wheat Belt
L’agricultura d'especulació
Les plantacions als països tropicals:
✔ Grans extensions de camps dedicades al
monoconreu (cafè, te, cacau,...)
✔ Poc mecanitzada (fa servir molta mà d'obra).
✔ Les explotacions són d'empreses estrangeres.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quina diferència hi ha entre l'agricultura
d'especulació americana i la dels països tropicals?
2. A quines zones del planeta es dóna l'agricultura
d'especulació?
3. Què fan les empreses estrangeres dels països
tropicals per obtenir el màxim benefici?
4. Busca una petita biografia de Thomas Alva Edison.
Altres activitats dels Sector Primari
La ramaderia:
 Ramaderia tradicional o de subsistència: acostuma a
complementar a l'agricultura.
 Ramaderia de mercat:
➔
Ramaderia Intensiva: són explotacions on es
necessita grans inversions de capital i de mà d’obra. Els
animals estan en estables.
➔
Ramaderia Extensiva: són grans explotacions, on el
bestiar s’alimenta de pastures naturals i hi ha poca mà
d’obra. La productivitat és baixa.
Altres activitat del Sector Primari
La ramaderia:
L'Estabulació del bestiar i les noves tècniques
d’alimentació i d’explotació, fa que tingui menys
dependència de les condicions del medi.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quina diferència hi ha entre la ramaderia intensiva i
l'extensiva? Posa'n un exemple de cadascuna.
2. Quins avantatges i desavantatges creieu que tenen les
dues ramaderies?
3. Segons la manera com es cria el bestiar, la ramaderia
pot ser estabulada, semiestabulada i no estabulada.
Explica la diferència.
4. Quin tipus de ramaderia trobem a Aràbia Saudita?
Perquè?
Altres activitat del Sector Primari
Pesca:
 Una de les seves característiques és el caràcter
extractiu i depredador.
 Les principals zones de pesca o caladors al món
són:
On hi hagi una plataforma continental extensa (el
gran sol)
On s’uneixen corrents de diferents temperatures
(fred i calent)
On hi ha molt de Plàncton.
Corrents marines fredes i calentes
Altres activitat del Sector Primari
Pesca
 Tipus de pesca:
 Pesca de terra: és la que es practica en els llocs on es
produeixen marees baixes i el marisc queda fora de l’aigua
a l’abast de la mà.
 Pesca de costa o de plataforma continental: és la que
es practica sense perdre de vista la terra ferma.
 Pesca d’altura: és la que es practica lluny de la costa i té
com a objectiu l’explotació a gran escala dels recursos
pesquers.
Les plataformes continentals són riques en pesca perquè
la llum permet que hi hagi vegetació i
l’aigua està ben oxigenada.
Altres activitat del Sector Primari
Pesca:
 Els problemes de la pesca:
 La sobreexplotació: la pesca excessiva posa en perill la
reproducció i creixement de les espècies. Alguna possible
solució s’aconseguiria per la fixació de questes captures i
l’establiment de zones vedades o limitades.
 El conflicte sobre les aigües jurisdiccionals. Cada cop
els països amplien les seves aigües jurisdiccionals, per
sobre dels 370 KM o 200 milles marines.
 S’ha d’abandonar el sistema de depredació i
substituir-lo per un sistema de reproducció i conreu
d’espècies: piscicultura o aqüicultura.
 La contaminació de les aigües: que destrueix la vida al
medi aquàtic.
Piscifactories a L’Estat Espanyol
Altres activitat del Sector Primari
Silvicultura:
 És tracta de la cura i explotació dels boscos.
S’extreu per exemple, fusta, suro, resines, bolets,
fruites del bosc, ús cinegètic (caça), etc.
 A Catalunya s’exploten els roures, les alzines
sureres o es fa servir la fusta per crear carbó
vegetal.
Silvicultura
Els bolets
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Què vol dir que la pesca té un caràcter extractiu i
depredador?
2. On trobarem captures abundants de peixos?
3. Quins són els problemes de la pesca actual?
Proposa un parell de possibles solucions.
4. Què és la Silvicultura?Cita 8 productes procedents
de la silvicultura.
Crèdits
Aquesta presentació fa ús
d’imatges que s’han trobat
a Internet. L’ús que es faci
deu ser exclusivament de
caràcter educatiu.
Gràcies a tothom.
http://www.xtec.cat/~msegue/ccss.htm
1 von 45

Recomendados

L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso von
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r esoL’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r esohistgeo345
10.9K views21 Folien
El sector terciari ESO von
El sector terciari ESOEl sector terciari ESO
El sector terciari ESOTxeli
14.6K views43 Folien
El paisatge agrari von
El paisatge agrariEl paisatge agrari
El paisatge agraripilarmestres
5.8K views10 Folien
Ppt sector terciari von
Ppt sector terciariPpt sector terciari
Ppt sector terciariLibertango
6.6K views58 Folien
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT) von
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Rafael Palomero Caro
12.3K views55 Folien
Sectors economics von
Sectors economicsSectors economics
Sectors economicsVanesa Jordà
12.3K views35 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Unitat 5. la indústria von
Unitat 5. la indústriaUnitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústriaJulia Valera
11.5K views52 Folien
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura von
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silviculturaJulia Valera
18.3K views58 Folien
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1 von
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Julia Valera
7.3K views46 Folien
Ud 3. El sector primari. von
Ud 3. El sector primari.Ud 3. El sector primari.
Ud 3. El sector primari.Jordi1492
4.6K views104 Folien
5 El Sector Primari von
5  El Sector Primari5  El Sector Primari
5 El Sector Primarijordimanero
47K views106 Folien
T2. El sector primari von
T2. El sector primariT2. El sector primari
T2. El sector primari2nESO
6.9K views75 Folien

Was ist angesagt?(20)

Unitat 5. la indústria von Julia Valera
Unitat 5. la indústriaUnitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústria
Julia Valera11.5K views
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura von Julia Valera
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
Julia Valera18.3K views
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1 von Julia Valera
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Julia Valera7.3K views
Ud 3. El sector primari. von Jordi1492
Ud 3. El sector primari.Ud 3. El sector primari.
Ud 3. El sector primari.
Jordi14924.6K views
5 El Sector Primari von jordimanero
5  El Sector Primari5  El Sector Primari
5 El Sector Primari
jordimanero47K views
T2. El sector primari von 2nESO
T2. El sector primariT2. El sector primari
T2. El sector primari
2nESO6.9K views
13 organitzacions supranacionals copia von jordimanero
13  organitzacions supranacionals copia13  organitzacions supranacionals copia
13 organitzacions supranacionals copia
jordimanero13.2K views
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA von locoserrallo
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAL’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
locoserrallo53K views
Els sectors econòmics a catalunya alba i andrea von acanete97
Els sectors econòmics a catalunya alba i andreaEls sectors econòmics a catalunya alba i andrea
Els sectors econòmics a catalunya alba i andrea
acanete979.1K views
2. l'organització econòmica de les societats von Julia Valera
2. l'organització econòmica de les societats2. l'organització econòmica de les societats
2. l'organització econòmica de les societats
Julia Valera10.8K views
Unitat 5 el sector primari von jordimanero
Unitat 5  el sector primariUnitat 5  el sector primari
Unitat 5 el sector primari
jordimanero8.2K views
L'activitat econòmica von Pushkin1799
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
Pushkin17996.7K views
Conceptes econòmics. 3r ESO von Txeli
Conceptes econòmics. 3r ESOConceptes econòmics. 3r ESO
Conceptes econòmics. 3r ESO
Txeli29.2K views
Unitat 6 el sector secundari von jordimanero
Unitat 6  el sector secundariUnitat 6  el sector secundari
Unitat 6 el sector secundari
jordimanero7.7K views
Unitat 6 els serveis von Julia Valera
Unitat 6 els serveisUnitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveis
Julia Valera5.8K views

Destacado

La pesca en España von
La pesca en EspañaLa pesca en España
La pesca en EspañaIsaac Buzo
87.7K views21 Folien
Poblamiento Urbano von
Poblamiento UrbanoPoblamiento Urbano
Poblamiento Urbanoestribor1983
54.5K views16 Folien
Demografia de La Plana Baixa von
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Toni Pitarch
1.1M views134 Folien
La Guerra de Successió a Vila-real von
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realToni Pitarch
1.2M views117 Folien
Els espais-del-sector-primari von
Els espais-del-sector-primariEls espais-del-sector-primari
Els espais-del-sector-primariVicent Puig i Gascó
4.1K views62 Folien
TEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT von
TEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATTEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
TEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATRafael Palomero Caro
5.5K views80 Folien

Destacado(20)

La pesca en España von Isaac Buzo
La pesca en EspañaLa pesca en España
La pesca en España
Isaac Buzo87.7K views
Poblamiento Urbano von estribor1983
Poblamiento UrbanoPoblamiento Urbano
Poblamiento Urbano
estribor198354.5K views
Demografia de La Plana Baixa von Toni Pitarch
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
Toni Pitarch1.1M views
La Guerra de Successió a Vila-real von Toni Pitarch
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch1.2M views
TEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT von Rafael Palomero Caro
TEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATTEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
TEMA 5. El sector primari. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
La composició del text planificació, composició i revisió von criiss12
La composició del text planificació, composició i revisióLa composició del text planificació, composició i revisió
La composició del text planificació, composició i revisió
criiss126.5K views
La globalització i les desigualtats mundials von professor_errant
La globalització i les desigualtats mundialsLa globalització i les desigualtats mundials
La globalització i les desigualtats mundials
professor_errant9.6K views
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius von annaasiscar
Pronoms relatius interrogatius i exclamatiusPronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius
annaasiscar12.8K views
Proceso de Industrialización de España von Isaac Buzo
Proceso de Industrialización de EspañaProceso de Industrialización de España
Proceso de Industrialización de España
Isaac Buzo22.8K views
Polis3 Paisatges De La Terra von jblanc43
Polis3 Paisatges De La TerraPolis3 Paisatges De La Terra
Polis3 Paisatges De La Terra
jblanc4316.6K views
La diversitat climàtica. Geografia d' Espanya von Empar Gallego
La diversitat climàtica. Geografia d' Espanya La diversitat climàtica. Geografia d' Espanya
La diversitat climàtica. Geografia d' Espanya
Empar Gallego24.4K views
Elements Factors Clima català von Grb RB
Elements Factors Clima catalàElements Factors Clima català
Elements Factors Clima català
Grb RB22.2K views
Ud 5 sector primari von marcapmany
Ud 5 sector primariUd 5 sector primari
Ud 5 sector primari
marcapmany12.8K views
Tipus de climes a espanya von vicentaros
Tipus de climes a espanyaTipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
vicentaros96.2K views
Los paisajes agrarios de España von Isaac Buzo
Los paisajes agrarios de EspañaLos paisajes agrarios de España
Los paisajes agrarios de España
Isaac Buzo134K views

Similar a Sector Primari

Polis3tema4 von
Polis3tema4Polis3tema4
Polis3tema4Aina Malibú
1.4K views36 Folien
Tema 6 activitats von
Tema 6 activitatsTema 6 activitats
Tema 6 activitatsAndrea Valero Martinez
134 views3 Folien
Sector primari-classe-3eso von
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3esomarivisaiz
423 views77 Folien
Sector primari-classe-3eso von
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3esomarivisaiz
3K views79 Folien
Sector primari von
Sector primariSector primari
Sector primarimarcapmany
20.6K views54 Folien
Sector primari-classe-3eso von
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3esomarivisaiz
983 views77 Folien

Similar a Sector Primari(20)

Sector primari-classe-3eso von marivisaiz
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3eso
marivisaiz423 views
Sector primari-classe-3eso von marivisaiz
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3eso
marivisaiz3K views
Sector primari von marcapmany
Sector primariSector primari
Sector primari
marcapmany20.6K views
Sector primari-classe-3eso von marivisaiz
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3eso
marivisaiz983 views
Sector primari-classe-3eso von marivisaiz
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3eso
marivisaiz815 views
Sector primari-classe-3eso von marivisaiz
Sector primari-classe-3esoSector primari-classe-3eso
Sector primari-classe-3eso
marivisaiz448 views
Bloc 3 territori i activitats economiques 2020 von Txeli
Bloc 3 territori i activitats economiques 2020Bloc 3 territori i activitats economiques 2020
Bloc 3 territori i activitats economiques 2020
Txeli386 views
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3 von Txeli
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3
Txeli1.7K views
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2 von Txeli
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
Txeli570 views
Activitats tema 6 von ma49030
Activitats tema 6Activitats tema 6
Activitats tema 6
ma49030176 views
Sector primari von marcapmany
Sector primariSector primari
Sector primari
marcapmany1.3K views
Ppt sector primari von Libertango
Ppt sector primariPpt sector primari
Ppt sector primari
Libertango4.3K views
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA von guest66456d
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCAAGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
guest66456d1.2K views
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA AL MÓN von guest66456d
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA AL MÓNAGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA AL MÓN
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA AL MÓN
guest66456d1.9K views
Agricultur, Ramad.Pesca.Berta von guest66456d
Agricultur, Ramad.Pesca.BertaAgricultur, Ramad.Pesca.Berta
Agricultur, Ramad.Pesca.Berta
guest66456d962 views

Más de Txeli

PEC_V6_modificat 2022.pdf von
PEC_V6_modificat 2022.pdfPEC_V6_modificat 2022.pdf
PEC_V6_modificat 2022.pdfTxeli
985 views38 Folien
NOFC 2022 _definitiu.pdf von
NOFC 2022 _definitiu.pdfNOFC 2022 _definitiu.pdf
NOFC 2022 _definitiu.pdfTxeli
727 views35 Folien
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22 von
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22Txeli
3.1K views1 Folie
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021 von
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021Txeli
1.3K views153 Folien
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020 von
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020Txeli
2.9K views100 Folien
01 ceb llibret_a5_secundaria von
01 ceb llibret_a5_secundaria01 ceb llibret_a5_secundaria
01 ceb llibret_a5_secundariaTxeli
130 views7 Folien

Más de Txeli(20)

PEC_V6_modificat 2022.pdf von Txeli
PEC_V6_modificat 2022.pdfPEC_V6_modificat 2022.pdf
PEC_V6_modificat 2022.pdf
Txeli985 views
NOFC 2022 _definitiu.pdf von Txeli
NOFC 2022 _definitiu.pdfNOFC 2022 _definitiu.pdf
NOFC 2022 _definitiu.pdf
Txeli727 views
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22 von Txeli
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Txeli3.1K views
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021 von Txeli
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021
Txeli1.3K views
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020 von Txeli
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020
Txeli2.9K views
01 ceb llibret_a5_secundaria von Txeli
01 ceb llibret_a5_secundaria01 ceb llibret_a5_secundaria
01 ceb llibret_a5_secundaria
Txeli130 views
Jornada programació teatral 2019-20 von Txeli
Jornada programació teatral 2019-20Jornada programació teatral 2019-20
Jornada programació teatral 2019-20
Txeli105 views
II Jornadas 2019 aspasim von Txeli
II Jornadas 2019 aspasimII Jornadas 2019 aspasim
II Jornadas 2019 aspasim
Txeli241 views
Què és un “visual thinking” von Txeli
Què és un “visual thinking”Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”
Txeli15.6K views
Què és un “visual thinking” von Txeli
Què és un “visual thinking”Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”
Txeli346 views
Manual del manuscrit von Txeli
Manual del manuscritManual del manuscrit
Manual del manuscrit
Txeli19.2K views
Argumentació 3r von Txeli
Argumentació 3rArgumentació 3r
Argumentació 3r
Txeli29.9K views
Sa socat organitzacio politica dels estats von Txeli
Sa socat organitzacio politica dels estatsSa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estats
Txeli36K views
Bloc 4 poblacio i sistema urba von Txeli
Bloc 4 poblacio i sistema urbaBloc 4 poblacio i sistema urba
Bloc 4 poblacio i sistema urba
Txeli2.2K views
Antàrtida en imatges von Txeli
Antàrtida en imatgesAntàrtida en imatges
Antàrtida en imatges
Txeli4.5K views
Idh 2016 von Txeli
Idh 2016Idh 2016
Idh 2016
Txeli553 views
Tema7 el període d'entreguerres von Txeli
Tema7 el període d'entreguerresTema7 el període d'entreguerres
Tema7 el període d'entreguerres
Txeli1.9K views
Tema 6 revolució russa i 1 gm von Txeli
Tema 6 revolució russa i 1 gmTema 6 revolució russa i 1 gm
Tema 6 revolució russa i 1 gm
Txeli820 views
Tema 5 cat i esp segles xviii i xix von Txeli
Tema 5 cat i esp segles xviii i xixTema 5 cat i esp segles xviii i xix
Tema 5 cat i esp segles xviii i xix
Txeli933 views
Tema 4 imperialisme i moviment obrer von Txeli
Tema 4 imperialisme i moviment obrerTema 4 imperialisme i moviment obrer
Tema 4 imperialisme i moviment obrer
Txeli1.7K views

Sector Primari

 • 1. Les activitats econòmiques El sector primari Agricultura ramaderia Pesca i aqüicultura silvicultura
 • 2. El sector primari El sector primari es refereix a les activitats que transformen els recursos naturals en productes primaris. Les activitats del sector primari són l'agricultura, la caça, la pesca, la silvicultura, la ramaderia i la mineria.
 • 3. L’agricultura al món d’avui Països Desenvolupats: • Baix percentatge de població activa agrícola: – Sector primari 9% – Sector secundari 36% – Sector terciari 55% Països en vies de Desenvolupament: • Alt percentatge de població activa agrícola: – Sector primari 46% – Sector secundari 15% – Sector terciari 39% P a ïs o s d e s e n v o lu p a t s 9 % 3 6 % 5 5 % S e c t o r P r im a r i S e c t o r S e c u n d a r i S e c t o r t e r c ia ri P a ïs o s e n v ie s d e d e s e n v o lu p a m e n t 4 6 % 1 5 % 3 9 % S e c t o r P r im a ri S e c t o r S e c u n d a r i S e c t o r t e r c ia r i
 • 4. Factors del paisatge agrari Factors físics: El clima condiciona el tipus de conreu segons el seu règim de pluges i temperatures. El relleu condiciona els usos de sòl segons ens trobem a la plana o en una muntanya. La fertilitat del sòl condiciona el tipus de producte a conrear i el seu rendiment. La textura és la mesura de les partícules del sòl; de la textura en depèn la capacitat retenir aigua. Les partícules més petites s'anomenen Argiles (són impermeables). Els sòls més aptes per l'agricultura tenen argiles i sorra (sòls francs). L'acidesa es mesura amb un índex anomenat pH. El pH dels sòls neutres és 7. Per sota són àcids, i per damunt bàsics o alcalins.
 • 5. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quines són les activitats del sector primari? Posa'n un exemple real de cadascuna. 2. Per què als països en vies de desenvolupament hi ha més activitat agrària? 3. Quins són els factors físics agraris? Explica en detall com afecta el factor climàtic en l'agricultura. 4. Què és la textura i l'acidesa quan parlem de tipus de sòls? Quines característiques han de tenir els sòls dedicats a l'agricultura?. 5. Busca una petita biografia d'Albert Einstein.
 • 6. Elements del paisatge agrari Distingim diversos elements:  Elements morfològics  Sistemes de conreu  Poblament de l'espai rural  El destí de la producció • Agricultura de subsistència • Agricultura de mercat
 • 7. Elements morfològics Parcel·les: són les unitats bàsiques de conreu, i que poden ser de forma regular o irregular, i de mida gran o petita, tot depenent dels factors físics i antròpics. Camps oberts o Openfield: que es troben sobre tot al centre d’Europa, com Polònia, Hongria, Alemanya. Els camps oberts no tenen parets ni bardisses entre els camps i acostumen a tenir una forma allargada i regular. Camps tancats o Bocage: que es troben a la zona atlàntica, intercalats amb els camps oberts o envoltats de prats.
 • 9. Sistemes de conreu Segons les associacions de plantes: – Policultiu o policonreu: que consisteix a conrear en el mateix espai agrícola diverses espècies de vegetals. – Monocultiu o monoconreu: consisteix a conrear en un espai un sol producte. ✔ Segons les necessitats d'aigua i la manera d'obtenir-la:  Secà, només rep l’aigua de la pluja.  Regadiu, és regat per l’home.
 • 11. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre un camp obert o Openfield i un camp tancat o bocage? 2. Defineix monoconreu i policonreu i posa'n un exemple de cadascun. 3. Quina diferència hi ha entre un camp de secà i un de regadiu? 4. Quina diferència hi ha entre l'agricultura intensiva i l'extensiva? 5. Busca una petita biografia de Marie Curie.
 • 12. Sistemes de conreu Segons se n’aprofitin les parcel·les: Agricultura intensiva: es produeix la quantitat més gran de productes en el mínim espai possible. Agricultura extensiva: s'obtenen grans quantitats de productes que s'hi conreen a un preu baix en grans extensions.
 • 13. Poblament de l'espai rural Hàbitat rural: conjunt d’habitatges i edificis annexes (estables, magatzems). Aquest pot ser: Hàbitat concentrat: típic de les zones seques on la població s’agrupa a voltant de l’aigua. Hàbitat dispers: típic de les zones amb aigua.
 • 15. El destí de la producció: El destí de la producció: Agricultura de subsistència o d’autoconsum: es troba en explotacions que produeixen just el necessari per viure sense aconseguir excedent per a la comercialització. Agricultura de mercat: producció industrialitzada destinada a aconseguir el màxim excedent de la qualitat adequada per satisfer el mercat al que va dirigit.
 • 17. L’agricultura de subsistència Característiques:  Està orientada a l'autoconsum i l'excedent pel mercat és escàs.  Es localitza a la zona intertropical càlida del planeta.  Hi treballen 2/4 parts dels agricultors del món (uns 1000 milions de persones).  Les tècniques de conreu que s'utilitzen són rudimentàries.  El rendiment de les terres és molt baix.
 • 18. L’agricultura de subsistència al món Hi ha diferents tipus d'agricultura de subsistència: Agricultura itinerant per cremació (Àfrica, Amèrica del Sud i Àsia) Agricultura extensiva de secà (zones seques d’Àfrica) Agricultura irrigada, conreu d’arròs (Àsia monsònica).
 • 19. L'agricultura Itinerant per cremació: Primer es tallen els matolls i arbres, després es crema un tros de terreny i, finalment es conrea. Els camps són productius durant 3 O 4 anys.
 • 20. Agricultura extensiva de baixa productivitat amb rotació de conreus. Guaret: Sistema de conreu que consisteix a deixar reposar un any sí i un any no un terreny empobrit per tal que torni a adquirir fertilitat.
 • 21. Mapa dels cultius d’arròs Allà on les pluges són abundants a causa dels monsons es planta arròs. Aquesta agricultura és molt intensiva i s'aconsegueixen dues collites a l'any.
 • 22. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre l'agricultura de subsistència i la de mercat? 2. Quines característiques té l'agricultura de subsistència? 3. Explica, en paraules teves, com funciona l'agricultura itinerant per cremació. 4. Busca al diccionari: rudimentari, guaret, rendiment, extensiu, intensiu i irrigar. 5. Busca una petita biografia d'en Isaac Newton.
 • 23. L’agricultura de Mercat  Agricultura de mercat integrada en el sistema capitalista.  Té dos grans objectius: – Augmentar les vendes i reduir costos. • Això s'aconsegueix amb: – La mecanització – L'especialització – La ràpida comercialització
 • 24. L’agricultura de Mercat La Mecanització permet: – Estalviar mà d'obra. – Augmentar la producció. – Disminuir els preus dels productes agrícoles.
 • 25. L’agricultura de Mercat L'especialització permet: – Augmentar la producció, ja que la mecanització resulta més senzilla. – Produir més quantitat, ja que és fàcil conèixer les característiques del producte. – Aconseguir una millor comercialització. Si coneixes el producte és més fàcil produir-ne més
 • 26. L’agricultura de Mercat La ràpida comercialització: – Els transports moderns faciliten la comercialització, inclús entre els productes frescos.
 • 27. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quins són els objectius bàsics de l'agricultura de mercat? 2. Per què serveix l'especialització? 3. És sempre possible mecanitzar un camp? Raona la teva resposta. 4. Què són productes peribles? Posa'n un exemple. 5. Què té a veure la pel·lícula “El raïm de la Ira” amb l'agricultura de mercat?
 • 28. L’agricultura d'especulació Agricultura especialitzada als EEUU:  Grans extensions de camps dedicades al monoconreu (Blat, cotó, blat de moro,...)  Molt mecanitzada (poca mà d'obra) i tecnificada (selecció de llavors, insecticides, etc)  Elevats excedents: exportació
 • 29. Monocultiu de blat a EUA. Wheat Belt
 • 30. L’agricultura d'especulació Les plantacions als països tropicals: ✔ Grans extensions de camps dedicades al monoconreu (cafè, te, cacau,...) ✔ Poc mecanitzada (fa servir molta mà d'obra). ✔ Les explotacions són d'empreses estrangeres.
 • 31. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre l'agricultura d'especulació americana i la dels països tropicals? 2. A quines zones del planeta es dóna l'agricultura d'especulació? 3. Què fan les empreses estrangeres dels països tropicals per obtenir el màxim benefici? 4. Busca una petita biografia de Thomas Alva Edison.
 • 32. Altres activitats dels Sector Primari La ramaderia:  Ramaderia tradicional o de subsistència: acostuma a complementar a l'agricultura.  Ramaderia de mercat: ➔ Ramaderia Intensiva: són explotacions on es necessita grans inversions de capital i de mà d’obra. Els animals estan en estables. ➔ Ramaderia Extensiva: són grans explotacions, on el bestiar s’alimenta de pastures naturals i hi ha poca mà d’obra. La productivitat és baixa.
 • 33. Altres activitat del Sector Primari La ramaderia: L'Estabulació del bestiar i les noves tècniques d’alimentació i d’explotació, fa que tingui menys dependència de les condicions del medi.
 • 34. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre la ramaderia intensiva i l'extensiva? Posa'n un exemple de cadascuna. 2. Quins avantatges i desavantatges creieu que tenen les dues ramaderies? 3. Segons la manera com es cria el bestiar, la ramaderia pot ser estabulada, semiestabulada i no estabulada. Explica la diferència. 4. Quin tipus de ramaderia trobem a Aràbia Saudita? Perquè?
 • 35. Altres activitat del Sector Primari Pesca:  Una de les seves característiques és el caràcter extractiu i depredador.  Les principals zones de pesca o caladors al món són: On hi hagi una plataforma continental extensa (el gran sol) On s’uneixen corrents de diferents temperatures (fred i calent) On hi ha molt de Plàncton.
 • 37. Altres activitat del Sector Primari Pesca  Tipus de pesca:  Pesca de terra: és la que es practica en els llocs on es produeixen marees baixes i el marisc queda fora de l’aigua a l’abast de la mà.  Pesca de costa o de plataforma continental: és la que es practica sense perdre de vista la terra ferma.  Pesca d’altura: és la que es practica lluny de la costa i té com a objectiu l’explotació a gran escala dels recursos pesquers.
 • 38. Les plataformes continentals són riques en pesca perquè la llum permet que hi hagi vegetació i l’aigua està ben oxigenada.
 • 39. Altres activitat del Sector Primari Pesca:  Els problemes de la pesca:  La sobreexplotació: la pesca excessiva posa en perill la reproducció i creixement de les espècies. Alguna possible solució s’aconseguiria per la fixació de questes captures i l’establiment de zones vedades o limitades.  El conflicte sobre les aigües jurisdiccionals. Cada cop els països amplien les seves aigües jurisdiccionals, per sobre dels 370 KM o 200 milles marines.  S’ha d’abandonar el sistema de depredació i substituir-lo per un sistema de reproducció i conreu d’espècies: piscicultura o aqüicultura.  La contaminació de les aigües: que destrueix la vida al medi aquàtic.
 • 41. Altres activitat del Sector Primari Silvicultura:  És tracta de la cura i explotació dels boscos. S’extreu per exemple, fusta, suro, resines, bolets, fruites del bosc, ús cinegètic (caça), etc.  A Catalunya s’exploten els roures, les alzines sureres o es fa servir la fusta per crear carbó vegetal.
 • 44. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Què vol dir que la pesca té un caràcter extractiu i depredador? 2. On trobarem captures abundants de peixos? 3. Quins són els problemes de la pesca actual? Proposa un parell de possibles solucions. 4. Què és la Silvicultura?Cita 8 productes procedents de la silvicultura.
 • 45. Crèdits Aquesta presentació fa ús d’imatges que s’han trobat a Internet. L’ús que es faci deu ser exclusivament de caràcter educatiu. Gràcies a tothom. http://www.xtec.cat/~msegue/ccss.htm