Anzeige
E2 f1 bộ binh
E2 f1 bộ binh
E2 f1 bộ binh
E2 f1 bộ binh
Anzeige
E2 f1 bộ binh
E2 f1 bộ binh
E2 f1 bộ binh
E2 f1 bộ binh
E2 f1 bộ binh
Nächste SlideShare
E1 f9 bộ binhE1 f9 bộ binh
Wird geladen in ... 3
1 von 9
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Thế Giới Tinh Hoa(20)

E2 f1 bộ binh

  1. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG LƯỢNG LIÊN HỢP – HỆ TẠM THỜI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( ) ( )( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 22 2 1, 6 2 4 2, 3 8 3 1 7 3, 5 2 1 3 1 4, 4 6 4 5 1 5, 2 4 2 2 2 6, 2 4 1 3 5 7, 2 1 2 1 2 8, 2 1 3 1 0 9, 4 1 2 10 1 3 2 10, 1 1 11, 3 2 2 2 6 12, 2 4 2 5 1 13, 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − + = + − + = − − = + + + − + + = + + + = − + − + = + + + − − + = − + − + = + ≥ + − + + − − ≥ + − = + + − + − = − − − + 2 2 2 4 6 11 14, 5 3 3 1 1 15, 4 5 1 2 1 9 3 x x x x x x x x x x x − = − + − + − = − + + − − − = + ( ) ( )( ) ( ) 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 16, 1 3 3 4 2 17, 4 3 19 3 2 9 18, 3 1 2 3 4 2 2 1 19, 1 1 1 3 4 20, 2 3 4 3 5 9 6 13 21, 3 1 4 3 2 22, 4 3 10 3 2 23, 3 1 1 24, 2 4 2 5 2 5 25, 3 1 3 1 26, 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − = − − + + − = + + + + + = + − + + + = + + + + = + + + − + + + + = − − = − + + − = + − + − + − = − + + = + + + 3 2 3 3 1 27, 1 10 2 5 28, 3 3 1 2 2 2 29, 18 78 30, 3 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x + + = + + − + + + = + + + + + + = + + = + + + = + + Bài 2. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) 23 2 2 2 34 3 2 32 24 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 6 7 1 2, 3 2 4 3 2 5 4 3, 3 4 1 1 4, 77 3 2 5, 2 11 21 3 4 4 6, 1 2 1 3 1 7, 3 2 6 5 2 9 7 8, 3 6 16 2 2 2 4 9, 2 23 4 2 2 7 10, 2 1 1 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + = − − − + + − + ≥ − + − = − + + − − = − + = − + + − = − + + + + + + > + + + + + + ≤ + + + = − + + + + + − + < ( )( ) 2 2 11, 1 1 1 2 5 12, 2 3 5 2 3 5 3 x x x x x x x x x x + + + + − = + + + − + > ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13, 4 1 1 2 1 2 14, 3 1 6 3 14 8 0 15, 9 1 4 3 2 3 16, 5 12 3 5 17, 2 3 2 6 18, 9 20 2 10 3 19, 3 2 1 3 20, 1 8 4 21, 3 2 3 4 22, 3 2 1 2 3 23, 3 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − = + + + − + − − + − − = + − − = + + + = + + − − > − + + = + + + = + + + + = + + + + + = + + + + = + + + + + = 2 3 2 24, 2 5 4 2 x x x x + + + − ≤ −
  2. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2 Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 22 2 2 1, 4 9 5 2 1 1 2, 8 1 3 5 4 7 2 2 3, 3 19 3 2 7 11 2 4, 3 7 3 2 3 5 1 3 4 5, 2 1 3 2 4 3 5 4 6, 1 1 4 3 7, 2 1 3 8, 9 1 7 3 1 3 4 9, 2 7 10 12 20 10, 5 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + − + − = − + + + = + + − + + − = + + − + − − = − − − − + − + − < − + − + + ≤ + + + + + − = + ≤ + − + − + = + − + − 33 2 2 2 2 9 2 3 1 11, 10 1 3 5 9 4 2 2 12, 3 4 5 3 8 19 0 13, 2 2 2 14, 2 11 15 2 3 6 15, 1 2 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − = + − + + − = + + − + − − + − − > − ≤ − − − − + + + + − ≥ + − + − + + = Bài 4. Giải các phương trình và sau trên tập hợp số thực ( )( ) 2 2 2 2 38 84 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1, 2 1 3 2 2 2 3 2 2, 17 2 1 1 3, 2 1 2 1 4, 1 1 1 1 2 5, 2 1 6 3 3 6, 9 11 5 12 1 2 7, 4 3 3 1 2 2 3 8, 2 3 3 13 1 9, 7 7 7 6 5 1 10, 2 5 12 2 3 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − + = + + + − + − − − = − + + + + = + − − + = + = + + + − + = + + + + − + − = + + − + = + + + = − + − + + + + + = + 3 2 4 32 3 2 2 3 2 2 2 5 11, 2 5 5 1 6 2 12, 15 30 4 27 27 13, 2 2 1 14 2 14, 3 4 7 15, 3 8 2 15 16, 1 4 9 16 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + + − = + + + − + = + − − + − = − − + + + + = + + − = + + + + + + + + = +
  3. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 Bài 5. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1, 2 8 8 2 2, 2 8 6 1 2 2 3, 4 1 2 3 4, 9 24 16 59 149 5 5, 2 1 3 6, 1 1 2 7, 2 1 1 8, 4 1 5 14 9, 2 10 12 40 10, 2 1 3 2 11, 3 3 12, 1 2 13, 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − + − = + + + − = + + = − + − − + − − + = − − + + = + − − = − + − < + = − + − + − = − + + = + + − + + > − + = − + 2 2 3 32 23 3 2 2 5 2 3 1 14, 2 2 2 1 2 1 15, 3 4 2 4 5 16, 5 4 2 1 5 4 x x x x x x x x x x x x x + = + + + + + = + + + − + = + − + = − Bài 6. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 1 3 2 4 2, 12 13 4 5 1 3, 2 6 18 1 2 4 4, 3 2 4 4 1 5, 3 5 3 3 2 5 6, 1 6 2 3 1 5 6 7, 3 7 2 5 2 8, 7 6 7 3 2 2 4 9, 5 2 3 3 10, 3 3 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + + + = + − + − + > + + + + − = + − + + = + − − + + − + = + + − − + − − = − + + − + + = + − + + + + + = − + + − + = − + + + − = ( ) 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 6 11, 2 2 1 2 8 3 2 12, 2 3 2 5 0 13, 3 4 4 2 1 14, 3 2 1 0 15, 4 5 3 5 16, 2 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + + + − + = + + − − + + = − − = − − − + − + − = + − = + − − = + −
  4. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 4 Bài 7. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1, 6 5 1 3 7 3 2, 2 6 3 2 1 3, 2 3 1 2 3 3 1 4, 2 1 1 3 3 1 4 5, 5 2 4 2 27 7 83 6, 13 2 1 3 1 1 1 7, 3 1 1 1 9 3 8 8, 3 2 1 3 1 5 15 8 9, 8 2 1 3 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + − + =   + + + + + = +    − − + = − − = − − + − − + + + − = ++ + = + − − + − + ≥ − − − + − + + + ≤ + + − − − + + + ≤ + + − − − ( ) ( ) 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 10, 3 1 1 5 6 9 2 1 11, 2 43 2 1 12, 2 1 3 2 2 4 1 5 13, 2 14, 2 5 12 2 3 2 5 15, 4 3 2 3 1 1 1 2 16, 1 17, 1 2 5 4 1 2 2 5 18, 1 2 1 19, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − + − + + − = + − + + + = + + − − + + − = + − = + − + + + + + = + − + − − + ≥ − − + = + − − + − + = + + − = + −( ) 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 3 4 9 40 20, 16 16 21, 2 1 2 1 22, 4 1 9 1 x x x x x x x x x x x x x x − ≤ − + + = + + − − + + < + + − > − ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23, 21 3 2 9 3 2 3 24, 3 3 1 7 25, 3 5 2 2 4 20 26, 3 3 3 4 27, . 1 1 2 2 28, 1 3 3 2 4 29, 3 5 1 4 5 3 2 2 30, 2 1 1 2 9 1 1 2 31, 12 8 32, 2 4 2 2 9 16 7 7 33, 34, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x < + − + + + + = + + = − + − = − − − ≥ + + − + + = + + = + − − < + − + + + − > − + − − = + − + − = + 2 2 2 2 22 2 2 7 2 3 1 1 1 1 5 35, 1 63 3 1 36, 3 2 1 1 2 3 37, 133 4 1 2 6 38, 1 93 1 2 3 39, 8 1 3 5 2 40, 9 3 1 1 41, 31 2 1 4 1 3 42, xx x xx x x x x x xx x xx x x x x x x x x x x x x xx x x x x x − ≤ + + − − < + −+ − + = + − + − − ≥ −+ − + − ≤ + −− + − + > − + − + − = − − − + < + − + − = + + − +
  5. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 5 Bài 8. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 2 2 2 2 2 2 2, 1 4 9 0 2 3, 3 4 4 5 4, 2003 2002 2004 2003 2 2005 2004 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6, 3 5 9 7, 7 2 3 5 49 8, 2 3 3 2 1 2 2 1 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − + = + + − + − + − + + + = + + + > − + + − + = − + + + + + + = + + + + + − − > − − + − ≤ − + − + − − = − + − ( )( ) ( )( ) ( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 , 4 3 1 3 16 10, 3 1 2 3 2 3 2 11, 3 1 2 3 4 2 2 1 12, 5 4 3 5 5 10 20 16 4 12 13, 2 3 1 11 33 3 5 14, 2011 1 1 15, 2 22 2 3 3 16, 2 4 17, 4 1 2 2 1 18, 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − − + ≤ + − − + + = + + + = + − − + + + > − − + + + + + + + = − + + − = + − − + + + = + + − + − = − − + = − + + ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) 2 4 4 2 3 2 2 2 2 23 2 2 8 10 2 8 10 2 19, 3 2 2011 2011 20, 8 3 4 2 21, 3 1 3 2 3 4 2 22, 4 2 2 2 3 23, 1 2 4 1 2 1 24, 6 5 1 2 4 25, 1 2 6 7 7 12 26, 2 6 2 1 3 4 27, 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + − + + = + = − + − ≤ − + − + − − − + + − ≥ + − − ≥ − + − ≥ − − + + > − + − − + + + + + ≤ + + + + + − − = + + − = − 1 2 2 1 28, 2 2 1 x x x x x x + + + + = + + +
  6. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 6 Bài 9. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực 2 2 2 3 2 3 2 24 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 1, 3 2 1 5 4 4 2, 7 14 3 4 21 32 3, 2 5 1 6 2 4, 3 1 1 1 5, 15 1 6, 4 28 3 4 12 1 7, 1 5 2 2 5 8, 3 3 2 2 6 2 1 9, 4 2 8 10, 1 2 1 2 11, 9 2 9 12, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − = − = − + − + + − = − + + = + + + + = + + − = − − − − − − − − = − + − ≤ − + − = − + + − = + − − − = − ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 9 12 4 3 31 3 4 9 13, 2 3 3 3 14, 4 2 2 6 1 15, 3 3 3 4 1 16, 3 2 7 2 9 1 11 3 18 17, 11 1 3 18, 1 4 2 19, 3 6 2 20, 3 1 1 3 21, 1 2 1 4 1 22, 2 6 8 2 x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − = − −− − ≤ + − + − + − < + = + − + − + + = − + + + < ++ − + − + + ≥ + + − + = − + + − − = − > − + − + + − + 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 6 3 4 3 3 1 23, 6 6 3 4 2 5 24, 2 4 3 2 3 4 25, 2 2 3 4 11 14 26, 1 2 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − − + − + > − + + + + ≤ − + + + + − + + = + + − − + + = + = +
  7. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 7 Bài 10. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( ) 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 23 1, 2 1 5 1 1 2, 2 5 6 2 8 9 4 3, 4 2 22 3 8 9 8 32 4, 2 4 16 5, 3 1 8 3 6, 3 92 4 108 28 7, 1 2 2 2 8, 3 2 4 3 4 9, 2 92 2 1 1 5 4 10, 2 5 24 23 3 11, 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − = + + + + + + = + + − = + + − − ≤ − + = − − + − = − + + − = + − − = − + − − + + ≥ + + + − + − + + − = − + ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 1 12, 1 5 2 4 2 13, 4 1 9 1 2 1 14, 13 1 9 1 6 7 15, 1 1 4 16, 1 2 1 2 3 17, 1 1 18, 2 1 3 2 6 19, 5 3 2 3 23 20, 3 1 2 1 21, 1 3 4 1 22, 2 3 2 3 2 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + = + − − + − = + + − = − − − + + = − + = − + + − − − − = − ≥ − − + − + − − > + − + < − + − > + + − − − ≤ − + ≥ + − ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 1 2 2 11 2 24, 2 9 2 8 25, 2 4 3 2 3 3 7 6 5 7 26, 5 1 2 2 10 3 13 27, 5 6 3 21 19 42 28, 3 11 3 2 7 29, 4 6 2 13 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + − + + − ≤ − + − = − − − − + + − + − = − + + = − + − + + − + + = + − + + = + − + − = − +
  8. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 8 Bài 11. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( )( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 4 3 1, 3 5 2 6 1 6 2, 2 1 1 2 1 1 3, 2 9 8 6 1 3 4 5 2 4, 4 3 2 1 2 3 1 5, 3 2 6 6, 9 5 1 2 1 3 1 2 7, 3 13 3 16 3 2 9 8, 3 1 3 9, 17 9 1 2 2 1 12 10, 6 1 2 4 2 1 2 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x + + − − = − ≥ + + − + + − − − + + + = + + − − = − + + = + + − = + + − + < + + + − − > + + + ≤ + − + + − + + ≥ + + − − + + ( ) 2 2 2 12, 3 4 5 2 5 1 1 4 3 13, 1 4 3 3 4 3 1 2 9 14, 2 3 1 3 2 2 1 3 1 1 15, 2 1 2 1 2 1 16, 3 1 2 3 2 1 3 3 2 3 2 17, 3 2 1 2 3 4 12 4 2 3 1 18, 3 10 3 1 3 1 19, 1 1 1 2 20, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − = − + − = + + + − − − = + − + − − − ≥ + + + − + < + − + − + + − = + + − − + + + − ≤ − − − + − − ≤ + − + + − − ( ) 2 2 2 2 2 2 4 3 2 21, 3 2 2 2 5 x x x x x x x x x x ≤ + + − − − + + + − ≤ +
  9. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 9 Bài 12. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( )( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1, 1 2 3 2 2 3 2 3 14 4 2, 3 4 1 2 4 1 2 3, 4 4 1 4 4 2 3 2 5 2 4 3 4, 2 3 5 3 1 5, 1 1 1 3 1 6, 3 2 2 4 2 5 5 2 1 1 7, 1 3 1 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x = + − + + + − − + + + = + + − − + + − + + − ≤ + + + + + + + + = + + − + + − − = + + − − + + − ≤ − + + + − + + − + = + + + − ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 3 6 2 2 , 4 2 1 10 9, 303 2 4 2 9 15 3 5 1 10, 2 5 4 5 5 26 2 5 11, 2 2 2 1 3 2 3 1 12, 1 2 1 3 3 13, 5 6 3 21 19 42 2 1 1 1 14, 9 1 3 15, 2 1 2 3 7 13 8 2 3 16, 5 5 2 x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + + + ≤ − − > + + − + + + + − = + + +− − ≤ − + − − − = − − − − + − + + − + + = + − + − + ≥ − + − > + − + + + > ( ) 2 2 2 2 2 30 17, 5 3 5 5 2 3 1 10 5 4 1 18, 4 1 2 3 4 2 1 2 3 2 1 1 9 4 19, 4. 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x + + − = − − + + − − = + + − + + + + − − − − − ≤ − −
Anzeige