Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)

T
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
www.sc-nm.si
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ENOTA IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH
MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
SREDNJA STROJNA ŠOLA
SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKAŠOLA
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN
KEMIJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
4 leta
VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ORGANIZACIJA POUKA
• Začetek pouka 7:10
• Konec 8. ure 13:45
• Odmori 5 min
• Malica 45 min
• Dopolnilni in dodatni pouk ter
pogovorne ure
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
INFORMACIJE
Objava urnika, nadomeščanj, obvestil o
dejavnostih, govorilne ure …:
• spletna stran:
http://www.sc-nm.si/
http://www.sc-nm.si/sglvs/
• FB stran šole
• e-Asistent
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
SPLOŠNO – IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
• Slovenščina
• Matematika
• Tuj jezik
• Umetnost
• Zgodovina
• Geografija
• Sociologija
• Psihologija
• Fizika
• Kemija
• Biologija
• Športna vzgoja
STROKOVNI MODULI – 1. DEL
• Razvoj in učenje predšolskega otroka
• Kurikulum oddelka v vrtcu
• Igre za otroke
• Veščine sporazumevanja
• Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
• Ustvarjalno izražanje: likovno, glasbeno, plesno, instrument
• Varno in zdravo okolje
• Matematika za otroke
• Jezikovno izražanje otrok
• Naravoslovje za otroke
• Družboslovje za otroke
• Informacijsko komunikacijska tehnologija
Likovno izražanje
Glasbeno izražanje
Plesno izražanje
Šport za otroke
Multimedije
Razvoj in učenje predšolskega otroka
Razvoj otrokovega zaznavanja, mišljenja,
čustev, govora, osebnosti, telesni,
socialni razvoj,…
Kurikulum za vrtce
Pravna podlaga za delo vzgojitelja v vrtcu.
Igre za otroke
Razvoj otroške igre, zakaj je pomembna za otroka,
značilnosti dobrih igrač.
Veščine sporazumevanja
Kako komunicirati z otroki, njihovimi
starši, sodelavci?
Kaj nam otrok sporoča preko telesne
govorice?
Osnove znakovnega jezika za otroke.
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
Kako pristopati do otroka in mu podajati
novo znanje na njegovi ravni razvoja?
Ustvarjalno izražanje - instrument
Igranje klavirja ali kitare. Petje otroških pesmic
z dodano spremljavo. Najbolj zainteresirani
dijaki se s skladbami po izbiri pripravljajo za
različne nastope.
Ustvarjalno izražanje - likovno
Ustvarjanje in oblikovanje z različnimi likovnimi
tehnikami na vseh likovnih področjih.
Načini spodbujanja likovnega izražanja otrok.
Ustvarjalno izražanje - ples
Učenje otroških, standardnih in modernih
plesov.
Jezikovno izražanje otrok
Z dramatizacijami pravljic in konkretnimi nastopi pred otroki po
vrtcih pridobijo znanje za spodbujanje otrokove sporazumevalne
zmožnosti in razvoj otrokovih (pred)pisalnih in (pred)bralnih
sposobnosti.
Varno in zdravo okolje
Kako v vrtcu poskrbeti za zdravje otrok in njihovo
varnost?
Kako poskrbeti za lastno varnost?
Matematika za otroke
Razvoj otrokovega
matematičnega mišljenja
Spoznavanje osnovnih
matematičnih konceptov
Naravoslovje za otroke
• Poučevanje otrok o živalih, rastlinah,
naravi.
Družboslovje za otroke
Poučevanje otrok o osebni identiteti,
državnih simbolih, praznikih, starih
šegah in navadah, geografskih pojavih.
ODPRTI KURIKUL – 320 ur
• Pevski zbor
• Varstvena biologija regije
• Regionalna geografija
• Zgodovina - nekoč in danes
• Lutkarstvo
• Ljudsko izročilo – glasbeno,
likovno
• Ustvarjalno izražanje v tekstilu
PRAKTIČNI POUK
• Praktični pouk v strokovnih
modulih
• Praktično usposabljanje z delom v
vrtcih v okolici doma
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK
• PRI DELODAJALCU (vrtec)
 Šola z delodajalcem sklene kolektivno učno
pogodbo.
 Najava učnega
mesta.
• Možnost opravljana prakse V TUJINI za vse
štiriletne programe.
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
POKLICNA MATURA (SSI in PTI)
OBVEZNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz: vzgoja predšolskega
otroka
IZBIRNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega
jezika (izbira dijaka)
• izdelek in zagovor/izpitni nastop in zagovor
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
osnovna šola
srednja
poklicna
šola
srednja
strokovna
in tehniška
šola
tehniška
gimnazija
gimnazija
PTI poklicni tečajmaturitetni tečaj
poklicna matura strokovna matura matura
visoke
strokovne
šole
univerza
nižja
poklicna
šola
višje
strokovne
šole
5. predmet
ZAPOSLITEV
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• V skladu z odločbo o usmerjanju in strokovnim
mnenjem dijakom nudimo prilagoditve in
pripomočke.
• Izvajamo svetovalno storitev, učno pomoč in
pomoč za premagovanje primanjkljajev ovir
oz. motenj.
• Koordinatorica dela za dijake s posebnimi
potrebami na Šolskem centru Novo mesto:
Mirjam Žnidarčič
Telefon: 07 39 32 165
E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si
DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKESREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu
DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 5. 4. 2018
• Morebitni prenosi prijav za vpis do 25. 4. 2018
• Obveščanje učencev o morebitnih
omejitvah vpisa do 6. 6. 2018
• Vpis novincev:
učenci prinesejo zaključno spričevalo (original in
fotokopijo)
od 19. 6. do 22. 6. 2018
VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9.
razreda OŠ,
• z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175
točk.
• Zadnji sprejeti kandidat v lanskem šolskem letu: 121
točk.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA BOMO UPOŠTEVALI::SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Če se v izbirnem postopku na spodnji meji razvrsti
več kandidatov z istim številom točk, se izbira med
njimi opravi na podlagi točk, doseženih na
nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in
matematike.
Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se
uporabijo na podlagi predhodnega soglasja
kandidata in staršev za mladoletnega kandidata.
Upoštevanje NPZSREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Ur. l. RS, št. 85/14)
PRAVICE:
• OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta
starosti),
• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA,
• SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA,
• SUBVENCIONIRAN PREVOZ.
SOCIALNE PRAVICE DIJAKOVSREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZOISOVA
• za nadarjene dijake,
• poziv objavi Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad RS vsako leto v
juniju.
KADROVSKA
• podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih
straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij,
• prednost kadrovskih štipendij je v tem, da
zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po
končanem šolanju.
ŠTIPENDIJE
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto OBČINSKA
• pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase,
• občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v
preteklosti razpisovali občinske štipendije:
Trebnje, Šentrupert,
• več o štipendijah na spletnih straneh občine,
v kateri živite.
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• Osebni pristop
• Tesno sodelovanje šole z bodočimi delodajalci
• Visoka zaposljivost
• Ustvarjalno in praktično učenje
• Spodbujanje kreativnosti in sodelovanja
• Skrb in pomoč dijakom z učnimi težavami in
dijakom s posebnimi potrebami
• Sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih
ter tekmovanjih
• Dopolnilni in dodatni pouk, pogovorne ure
• Vajeništvo
DODANA VREDNOST ŠOLESREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POGLED NAPREJ ...SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
• Razvoj kompetenc: sodelovanje, iskanje
informacij, ločevanje bistvenega od
nebistvenega, sposobnost odločanja,
timsko delo …
• Multidisciplinarno znanje
• Ročne spretnosti
• Vseživljenjsko učenje
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC ...SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
1 von 35

Recomendados

Predšolska vzgoja 2016 von
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
3.1K views52 Folien
Skupna predstavitev poklicev von
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevTomaPanik
378 views25 Folien
Inf dan 2014 skupna predstavitev von
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
802 views34 Folien
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx von
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxTomaPanik
100 views25 Folien
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx von
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxTomaPanik
506 views25 Folien
Skupna predstavitev 2016 von
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
786 views36 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)

Predstavitev informativni dan mizar 2016 von
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
851 views25 Folien
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt von
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lektTomaPanik
1.5K views12 Folien
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx von
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxTomaPanik
246 views14 Folien
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016 von
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
488 views17 Folien
Gradbeni tehnik von
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnikŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
512 views12 Folien
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016 von
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
323 views12 Folien

Similar a Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)(9)

Más de TomaPanik

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxTomaPanik
58 views15 Folien
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxTomaPanik
47 views15 Folien
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxTomaPanik
366 views27 Folien
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx von
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxTomaPanik
376 views9 Folien
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx von
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxTomaPanik
224 views27 Folien
Projekti naših dijakov von
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakovTomaPanik
137 views12 Folien

Más de TomaPanik(20)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik58 views
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik47 views
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
TomaPanik366 views
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx von TomaPanik
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
TomaPanik376 views
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
TomaPanik224 views
Projekti naših dijakov von TomaPanik
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
TomaPanik137 views
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV von TomaPanik
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
TomaPanik79 views
Poklic lesarstva je širok pojem von TomaPanik
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
TomaPanik749 views
Vajenistvo GZS von TomaPanik
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
TomaPanik483 views
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21 von TomaPanik
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
TomaPanik606 views
Lesarski tehnik PTI von TomaPanik
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik211 views
Lesarski tehnik von TomaPanik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik393 views
Zidar - vajeniška oblika von TomaPanik
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
TomaPanik428 views
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18 von TomaPanik
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
TomaPanik580 views
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18 von TomaPanik
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik966 views
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18 von TomaPanik
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
TomaPanik465 views
Inf dan 2016-spi_pepko_zid von TomaPanik
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik1.1K views

Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)

 • 2. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER SREDNJA STROJNA ŠOLA SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKAŠOLA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ORGANIZACIJA POUKA • Začetek pouka 7:10 • Konec 8. ure 13:45 • Odmori 5 min • Malica 45 min • Dopolnilni in dodatni pouk ter pogovorne ure SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE Objava urnika, nadomeščanj, obvestil o dejavnostih, govorilne ure …: • spletna stran: http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sglvs/ • FB stran šole • e-Asistent SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 6. SPLOŠNO – IZOBRAŽEVALNI PREDMETI • Slovenščina • Matematika • Tuj jezik • Umetnost • Zgodovina • Geografija • Sociologija • Psihologija • Fizika • Kemija • Biologija • Športna vzgoja
 • 7. STROKOVNI MODULI – 1. DEL • Razvoj in učenje predšolskega otroka • Kurikulum oddelka v vrtcu • Igre za otroke • Veščine sporazumevanja • Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju • Ustvarjalno izražanje: likovno, glasbeno, plesno, instrument • Varno in zdravo okolje • Matematika za otroke • Jezikovno izražanje otrok • Naravoslovje za otroke • Družboslovje za otroke • Informacijsko komunikacijska tehnologija Likovno izražanje Glasbeno izražanje Plesno izražanje Šport za otroke Multimedije
 • 8. Razvoj in učenje predšolskega otroka Razvoj otrokovega zaznavanja, mišljenja, čustev, govora, osebnosti, telesni, socialni razvoj,…
 • 9. Kurikulum za vrtce Pravna podlaga za delo vzgojitelja v vrtcu.
 • 10. Igre za otroke Razvoj otroške igre, zakaj je pomembna za otroka, značilnosti dobrih igrač.
 • 11. Veščine sporazumevanja Kako komunicirati z otroki, njihovimi starši, sodelavci? Kaj nam otrok sporoča preko telesne govorice? Osnove znakovnega jezika za otroke.
 • 12. Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju Kako pristopati do otroka in mu podajati novo znanje na njegovi ravni razvoja?
 • 13. Ustvarjalno izražanje - instrument Igranje klavirja ali kitare. Petje otroških pesmic z dodano spremljavo. Najbolj zainteresirani dijaki se s skladbami po izbiri pripravljajo za različne nastope.
 • 14. Ustvarjalno izražanje - likovno Ustvarjanje in oblikovanje z različnimi likovnimi tehnikami na vseh likovnih področjih. Načini spodbujanja likovnega izražanja otrok.
 • 15. Ustvarjalno izražanje - ples Učenje otroških, standardnih in modernih plesov.
 • 16. Jezikovno izražanje otrok Z dramatizacijami pravljic in konkretnimi nastopi pred otroki po vrtcih pridobijo znanje za spodbujanje otrokove sporazumevalne zmožnosti in razvoj otrokovih (pred)pisalnih in (pred)bralnih sposobnosti.
 • 17. Varno in zdravo okolje Kako v vrtcu poskrbeti za zdravje otrok in njihovo varnost? Kako poskrbeti za lastno varnost?
 • 18. Matematika za otroke Razvoj otrokovega matematičnega mišljenja Spoznavanje osnovnih matematičnih konceptov
 • 19. Naravoslovje za otroke • Poučevanje otrok o živalih, rastlinah, naravi.
 • 20. Družboslovje za otroke Poučevanje otrok o osebni identiteti, državnih simbolih, praznikih, starih šegah in navadah, geografskih pojavih.
 • 21. ODPRTI KURIKUL – 320 ur • Pevski zbor • Varstvena biologija regije • Regionalna geografija • Zgodovina - nekoč in danes • Lutkarstvo • Ljudsko izročilo – glasbeno, likovno • Ustvarjalno izražanje v tekstilu
 • 22. PRAKTIČNI POUK • Praktični pouk v strokovnih modulih • Praktično usposabljanje z delom v vrtcih v okolici doma
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK • PRI DELODAJALCU (vrtec)  Šola z delodajalcem sklene kolektivno učno pogodbo.  Najava učnega mesta. • Možnost opravljana prakse V TUJINI za vse štiriletne programe. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA POKLICNA MATURA (SSI in PTI) OBVEZNI DEL: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz: vzgoja predšolskega otroka IZBIRNI DEL: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbira dijaka) • izdelek in zagovor/izpitni nastop in zagovor SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 25. osnovna šola srednja poklicna šola srednja strokovna in tehniška šola tehniška gimnazija gimnazija PTI poklicni tečajmaturitetni tečaj poklicna matura strokovna matura matura visoke strokovne šole univerza nižja poklicna šola višje strokovne šole 5. predmet ZAPOSLITEV
 • 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • V skladu z odločbo o usmerjanju in strokovnim mnenjem dijakom nudimo prilagoditve in pripomočke. • Izvajamo svetovalno storitev, učno pomoč in pomoč za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj. • Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na Šolskem centru Novo mesto: Mirjam Žnidarčič Telefon: 07 39 32 165 E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKESREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 5. 4. 2018 • Morebitni prenosi prijav za vpis do 25. 4. 2018 • Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa do 6. 6. 2018 • Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo (original in fotokopijo) od 19. 6. do 22. 6. 2018 VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ, • z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk. • Zadnji sprejeti kandidat v lanskem šolskem letu: 121 točk. V PRIMERU OMEJITVE VPISA BOMO UPOŠTEVALI::SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 29. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Če se v izbirnem postopku na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata. Upoštevanje NPZSREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 30. ŠOLSKI CENTER Novo mesto V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 85/14) PRAVICE: • OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta starosti), • DRŽAVNA ŠTIPENDIJA, • SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA, • SUBVENCIONIRAN PREVOZ. SOCIALNE PRAVICE DIJAKOVSREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 31. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZOISOVA • za nadarjene dijake, • poziv objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS vsako leto v juniju. KADROVSKA • podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij, • prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. ŠTIPENDIJE SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 32. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBČINSKA • pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase, • občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert, • več o štipendijah na spletnih straneh občine, v kateri živite. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 33. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Osebni pristop • Tesno sodelovanje šole z bodočimi delodajalci • Visoka zaposljivost • Ustvarjalno in praktično učenje • Spodbujanje kreativnosti in sodelovanja • Skrb in pomoč dijakom z učnimi težavami in dijakom s posebnimi potrebami • Sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih ter tekmovanjih • Dopolnilni in dodatni pouk, pogovorne ure • Vajeništvo DODANA VREDNOST ŠOLESREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 34. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POGLED NAPREJ ...SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA • Razvoj kompetenc: sodelovanje, iskanje informacij, ločevanje bistvenega od nebistvenega, sposobnost odločanja, timsko delo … • Multidisciplinarno znanje • Ročne spretnosti • Vseživljenjsko učenje
 • 35. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC ...SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA

Hinweis der Redaktion

 1. inforamcije Spletna stran, objava urnika, nadomeščanja, FB, aktualne informacije, obvestila o roditeljskih sestankih,
 2. informacije Spletna stran, objava urnika, nadomeščanja, FB, aktualne informacije, obvestila o roditeljskih sestankih, eA je možen tako za starše kot za dijake
 3. V vseh programih in v različnih letnikih dijaki opravljajo prakso tako v šoli kot v realnem delovnem okolju pri delodajalcu. Za štiriletne programe obstaja tudi možnost opravljanja prakse v tujini.
 4. POUDARITI SODELOVANJE Z RK, DSO, OŠ, vrtci, delodajalci PREDNOSTI ŠOLE
 5. Ne govorimo več o poklicih prihodnosti ampak o veščinah (kompetencah, ki jih bo mladina potrebovala na poti do zaposlitve.
 6. Ne govorimo več o poklicih prihodnosti ampak o veščinah (kompetencah, ki jih bo mladina potrebovala na poti do zaposlitve.