SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 30
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Yhdistelmätiedonkeruun
vaikutus keruuprosessiin ja
vastausasteiden kehittyminen
Työvoimatutkimus
Pertti Taskinen
Riku Salonen
Riina Nyberg, Johanna Koivula
Esityksen sisältö
2
Tilastokeskus
17.11.2022
–Tausta (työvoimatutkimus/tiedonkeruu)
–Yhdistelmätiedonkeruu käytännöt
– Yhteydenottotavat tiedonantajiin
–Yhdistelmätiedonkeruun vaikutus
– Vastausasteen/kadon kehitys
– Vaikutus estimaatteihin
– Vastaamisen onnistuminen verkossa
– Vastaamiseen käytetty aika
– Vastaajien yleisvaikutelma tutkimuksesta verkossa
– Havaintoja itsetäytettävän lomakkeen laadusta
–Yhteenveto
Työllisyysasteen (15-64-v) aikasarja,
sukupuolet, 1989-2021
3
Tilastokeskus
17.11.2022
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
Yhteensä
MIehet
Naiset
Tiedonkeruun keskeiset piirteet
4
Tilastokeskus
17.11.2022
–Paneelitutkimus
–Kesto 15 kuukautta
–Viisi kierrosta
–Uusia otoshenkilöitä 30 000/vuosi (15-74-vuotiaat)
– Kotitalouden kaikki henkilöt mukana yhdellä kierroksella
– 75-89-vuotiaita pienempi otos, vähemmän vastattavaa
– Esityksessä kaikki tiedot koskevat 15-74-vuotiaita ellei muuta mainita
– Kuten yleensä työvoimatutkimuksessa
–Tällä hetkellä vastanneiden kesken ei arvontoja eikä palkkioita,
eikä pullisteita saatekirjeessä
– Tietoinsentiivi
Yhdistelmätiedonkeruun tausta
5
Tilastokeskus
17.11.2022
–Tilastokeskuksen periaate ottaa
verkkovastaamismahdollisuus käyttöön
kaikissa tiedonkeruissa
– Rekisteritieto käytössä työvoimatutkimuksessa silloin kun se on
mahdollista
– Joko tuodaan lomakkeelle esitäyttönä tai suoraan dataan
– Rekisteritiedon/muiden lähteiden ja menetelmien käyttöä nopean
työmarkkinatilanteen kuvaajana kehitetään
– Tämä esitys keskittyy suoraan tiedonkeruuseen
– EU-asetuksen mukaan tietyt työmarkkinatiedot on kerättävä vastaajilta itseltään
–Pitkäaikaiset kokeilut (myös) työvoimatutkimuksessa
Tiedonkeruutavan muuttuessa tilaston
tuotanto muuttuu sen kaikissa osatekijöissä
6
Tilastokeskus
17.11.2022
Työvoima-
tutkimuksen
tilasto
Tilastolliset
metodit
Lomake-
ohjelmointi
Tuotanto-
sovellus
Haastattelu-
työ
Kenttätyön
järjestäminen
Tiedonkeruu-
järjestelmä
Yhdistelmätiedonkeruun käytännöt
7
Tilastokeskus
17.11.2022
–Puhelinkeruusta siirryttiin verkko- ja puhelinkeruuseen
(=yhdistelmätiedonkeruu) vuoden 2021 alussa (1.-4.
kierrokset = ”kertarysäys”)
– Itsetäytettävä lomake ensi kerran sitten vuoden 1983
–Vuoden 2022 alusta lukien verkkomahdollisuus myös 5.
kierrokselle (mukaan lukien kotitalousosa)
–Verkkomahdollisuus tarjotaan aina, mikäli vastaaja ei ole
ilmaissut, että a) haluaa puhelinhaastattelun, tai on b)
kieltäytynyt selvästi
8
Tilastokeskus
17.11.2022
Yhdistelmätiedonkeruun käytännöt
9
Tilastokeskus
17.11.2022
–Verkkovastaaminen avautuu ensin (”web push”, ”verkko edellä”)
– 2021 haastattelija otti yhteyttä t+4 päivää keruujakson
alkamisesta (puhelinkohteet heti)
– 2022 haastattelija saa ottaa yhteyttä heti keruujakson alussa
kaikkiin 1. kierrokselle tuleville (ensisijaisesti nuoret ja
iäkkäämmät)
– Moodit ovat auki rinnakkain
–Mikäli verkkolomaketta ei ole täytetty rajapisteeseen
saakka, haastattelija yrittää ottaa yhteyttä keruujakson
kuluessa
–Mikäli henkilöä ei tavoiteta eikä ole kieltäytynyt, häntä
tavoitellaan edelleen seuraavilla kierroksilla
Yhteydenottotavat vastaajiin
10
Tilastokeskus
17.11.2022
–Saatekirje 1. ja 5. kierroksella
– 1. kierroksella kirjeessä vastaamisosoite
–Vahva tunnistautuminen verkkolomakkeelle
– Mm. koska lomakkeella työpaikkatiedot työssäkäyntitilastosta
–Lomakkeen lopussa kysytään myös meiliosoite
–Jatkokierroksilla verkkovastaajille lähetetään kutsu
vastaamaan tekstiviestillä + meilillä
–Reilu viidennes vastanneista vastaa verkossa kirjeen ja
massaviestien perusteella, ilman haastattelijan yhteydenottoa
Yhdistelmäkeruun vaikutus
11
Tilastokeskus
17.11.2022
1) Vastausasteen lasku kiihtyi siirtymävaiheessa
– Aiemmin kato kasvoi tasaisemmin
– Osa vastaajista sanoo siirtyvänsä verkkoon, mutta ei lopulta
vastaa ollenkaan
– Ei yllätys; kokemukset omista koetutkimuksista ja muualta samansuuntaisia
– Laskun kiihtymiselle useita syitä
– Uusien järjestelmien käyttöönotto
2) Verkkovastaajien osuus korkea
– 15-74-vuotiaista enemmistö vastaa jo verkossa
Vastausosuus vuosinetto-otoksesta
2002-2021
12
Tilastokeskus
17.11.2022
Kato 2009-2021 koulutusasteen mukaan
vuosinetto-otoksesta 15-74-v, kato-%
13
Tilastokeskus
17.11.2022
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alin aste
Toinen aste
Korkea-aste
14
Tilastokeskus
17.11.2022
30
35
40
45
50
55
60
2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3
1. kerta
1.-5. kerrat
Kato 2020-2022 vastauskerran mukaan
15-74-vuotiaat, kato-%
Yhdistelmäkeruu
Tiedonkeruuympäristön
muutokset
Kato 2020-2022 kadon syyn mukaan
15-74-vuotiaat, kato-%
15
Tilastokeskus
17.11.2022
15
20
25
30
I
vuosineljännes
II
vuosineljännes
III
vuosineljännes
IV
vuosineljännes
I
vuosineljännes
II
vuosineljännes
III
vuosineljännes
IV
vuosineljännes
I
vuosineljännes
II
vuosineljännes
III
vuosineljännes
2020 2021 2022
Ei tavoitettu
Kieltäytynyt
Kadon kasvun vaikutus estimaatteihin
16
Tilastokeskus
17.11.2022
–Estimointiuudistus 2021 alkaen ottaa aiempaa paremmin
huomioon heikoimmin vastaavat ryhmät
– Uudistus vaikutti työllisyyden estimaatteihin alentavasti
–Kadon kasvaessa
– Painokertoimet kasvavat
– Estimaattien keskivirheet kasvavat
– Työllisten (15-74-vuotiaat) suhteellinen keskivirhe ja luottamusväli (95 %):
9/2022: 0,72 ja ±36 000 >> 9/2019: 0,69 ja ±34 000
– Työllisten (15-24-vuotiaat) suhteellinen keskivirhe ja luottamusväli (95 %):
9/2022: 4,85 ja ±23 000 >> 9/2019: 3,89 ja ±18 000
Kato% EU- ja ETA-maissa 2020
Oranssi osa: kasvu vuodesta 2012
* = osallistuminen pakollista
17
Tilastokeskus
17.11.2022
0
10
20
30
40
50
60
70
Vastaajien määrä vastaustavan mukaan 2021-2022/Q3
18
Tilastokeskus
17.11.2022
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
I
vuosineljännes
II
vuosineljännes
III
vuosineljännes
IV
vuosineljännes
I
vuosineljännes
II
vuosineljännes
III
vuosineljännes
2021 2022
Verkko
Puhelin
Verkko- ja puhelinvastaamistavan osuudet ikäryhmittäin
3.vn/2022
19
Tilastokeskus
17.11.2022
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Puhelin
Verkko
Verkkovastaamisen onnistuminen
20
Tilastokeskus
17.11.2022
–Kysymykset ovat yleensä lyhyitä ja helpohkoja vastata
–Verkkovastaajien tunnelmia on kartoitettu vastaajapalautteilla
Haasteitakin on
– Lomake ei välttämättä muodosta vastaajan näkökulmasta loogista
tai mielekästä kokonaisuutta
– Viiteajankohdan vaihtelu: usein yksi viikko, mutta joissakin
kysymyksissä pidempi, kuvaten esimerkiksi ”yleensä” tilannetta
– Vaikka ohjeita on, niitä aina lueta tai ymmärretä
– Kännykällä 50 % verkkolomakkeista, ei välttämättä näy kaikki
–Haastattelija ei ole kuuntelemassa ja ohjaamassa
Verkkovastaamisen onnistuminen
21
Tilastokeskus
17.11.2022
–Varsinkin kotitalouden muiden jäsenien puolesta tietojen
antaminen verkossa saatetaan kokea vaikeaksi ja myös
arveluttavaksi
– Viimeinen kierros sisältää muutenkin enemmän kysymyksiä
– Viimeisen kierroksen kokemukset eivät luonnollisesti vaikuta
vastaamisalttiuteen enää paneelissa
–Vastaajan huomio voi kiinnittyä ”sivuseikkoihin”
– Kaikki kysymykset eivät ole yhtä tärkeitä
– Vastaajaa voi jäädä kaihertamaan mieleen ”sivuseikka”
Oliko vastaamisessa ongelmia;
mitä ongelmia (%)
Voi valita usean vaihtoehdon (siksi yli 100 %) Työvoimatutkimuksen vastaajapalaute 9/2021
22
Tilastokeskus
17.11.2022
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0 Muita ongelmia
Nettiyhteyden toimiminen (hitaus,
yhteyden katkeaminen)
Lomakkeen soveltuvuus näytölle (pieni
teksti, huono sivutus)
Lisätiedon ja ohjeiden löytäminen
Vaikeuksia valita oikea
vastausvaihtoehto
Kysymysten tai vastausvaihtoehtojen
ymmärtäminen
Lomakkeelle kirjautuminen
Ei lainkaan ongelmia
Yleisvaikutelma tutkimuksesta
Avovastauksia 680 kpl, jaottelu oma tulkinta
% kysymykseen vastanneista Työvoimatutkimuksen vastaajapalaute 4/2022
23
Tilastokeskus
17.11.2022
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Myönteinen Neutraali Kielteinen
Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen
käytetty aika, 1. kierros, osuus vastaajista (%)
24
Tilastokeskus
17.11.2022
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min
Puhelin
Verkko
Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen
käytetty aika, 3. kierros, osuus vastaajista (%)
25
Tilastokeskus
17.11.2022
0
10
20
30
40
50
60
1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min
Puhelin
Verkko
Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen
käytetty aika, 5. kierros, osuus vastaajista (%)
26
Tilastokeskus
17.11.2022
0
5
10
15
20
25
30
35
1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min
Puhelin
Verkko
Keruutapauudistus – osa isompaa muutosta
27
Tilastokeskus
17.11.2022
–Yhdistelmäkeruuseen siirryttäessä toteutettiin myös sisältö-
ja estimointiuudistus vuoden 2021 alusta lukien
–Vuoden 2021 alkupuolella dataa tarkasteltiin huomattavasti
normaalitilannetta enemmän
– Verkkokeruun aiheuttama kadon lisävinouma
– Mahdollinen moodivaikutus
–Lopulliset tulokset vuoden 2021 ensikuukausilta sekä
vuoteen 2009 ulottuva aikasarja korjattuna julkaistiin
4.5.2021, jolloin oli päätetty estimoinnin uudistamisen
metodi
– Poikkeus: aikasarja katkaistu sekä julkaiseminen lopetettu niin
sanotuissa piilotyöttömissä
– Muutosta tuloksissa ei ole voitu selittää
Havaintoja verkkokeruun laadusta
28
Tilastokeskus
17.11.2022
–Vastaamistapojen välillä on eroja tuloksissa, mutta nämä
selittyvät useimmiten erilaisilla vastaajajoukoilla verkossa ja
puhelimessa
–Verkkovastaajat antavat hiukan enemmän eos-vastauksia
sekä, jos vastauksia tarkastellaan yksikkötasolla, niin
sisällöltään ristiriitaisia vastauksia
–Joissain kysymyksissä havaittu virheellisiä tulkintoja
– Esimerkki: viikkotyöajan sijasta on annettu päivittäinen työaika
Yhteenveto:
kato + yhdistelmäkeruu
erityisesti verkkokeruu
29
Tilastokeskus
17.11.2022
Aineiston edustavuuden varmistaminen vastaamishaluttomuudesta
huolimatta (luotettavat estimaatit, datan riittävyys)
+Työvoimatutkimuksen tosiasiapohjaiset kysymykset ja yleensä lyhyt lomake
soveltuvat hyvin verkkovastaamiseen
+Tilaston tuotantoprosessi pystyy käsittelemään sujuvasti eri tiedonkeruu-
tavoista tulevaa dataa
+Tietojen kuukausittainen julkistaminen ei ole viivästynyt
+Parannettu katokorjaus
– Osa vastaajista kokee kysymykset turhiksi tai ei muuten saa tarvitsemaansa
tukea verkossa, ohjeista huolimatta
– Tiedonantajien saaminen verkkoon ilman haastattelijan yhteydenottoa
Tavoite
Onnistumiset
Hankaluuksia
Kiitos!
pertti.taskinen@stat.fi
@TaskinenP
30
Tilastokeskus
17.11.2022

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Tilastokeskus

14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Tilastokeskus
 
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
 
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Tilastokeskus
 
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Tilastokeskus
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastokeskus
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Tilastokeskus
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Tilastokeskus
 

Mehr von Tilastokeskus (20)

14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
 
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
 
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
 
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
 
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
 

17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus

 • 1. Yhdistelmätiedonkeruun vaikutus keruuprosessiin ja vastausasteiden kehittyminen Työvoimatutkimus Pertti Taskinen Riku Salonen Riina Nyberg, Johanna Koivula
 • 2. Esityksen sisältö 2 Tilastokeskus 17.11.2022 –Tausta (työvoimatutkimus/tiedonkeruu) –Yhdistelmätiedonkeruu käytännöt – Yhteydenottotavat tiedonantajiin –Yhdistelmätiedonkeruun vaikutus – Vastausasteen/kadon kehitys – Vaikutus estimaatteihin – Vastaamisen onnistuminen verkossa – Vastaamiseen käytetty aika – Vastaajien yleisvaikutelma tutkimuksesta verkossa – Havaintoja itsetäytettävän lomakkeen laadusta –Yhteenveto
 • 3. Työllisyysasteen (15-64-v) aikasarja, sukupuolet, 1989-2021 3 Tilastokeskus 17.11.2022 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 Yhteensä MIehet Naiset
 • 4. Tiedonkeruun keskeiset piirteet 4 Tilastokeskus 17.11.2022 –Paneelitutkimus –Kesto 15 kuukautta –Viisi kierrosta –Uusia otoshenkilöitä 30 000/vuosi (15-74-vuotiaat) – Kotitalouden kaikki henkilöt mukana yhdellä kierroksella – 75-89-vuotiaita pienempi otos, vähemmän vastattavaa – Esityksessä kaikki tiedot koskevat 15-74-vuotiaita ellei muuta mainita – Kuten yleensä työvoimatutkimuksessa –Tällä hetkellä vastanneiden kesken ei arvontoja eikä palkkioita, eikä pullisteita saatekirjeessä – Tietoinsentiivi
 • 5. Yhdistelmätiedonkeruun tausta 5 Tilastokeskus 17.11.2022 –Tilastokeskuksen periaate ottaa verkkovastaamismahdollisuus käyttöön kaikissa tiedonkeruissa – Rekisteritieto käytössä työvoimatutkimuksessa silloin kun se on mahdollista – Joko tuodaan lomakkeelle esitäyttönä tai suoraan dataan – Rekisteritiedon/muiden lähteiden ja menetelmien käyttöä nopean työmarkkinatilanteen kuvaajana kehitetään – Tämä esitys keskittyy suoraan tiedonkeruuseen – EU-asetuksen mukaan tietyt työmarkkinatiedot on kerättävä vastaajilta itseltään –Pitkäaikaiset kokeilut (myös) työvoimatutkimuksessa
 • 6. Tiedonkeruutavan muuttuessa tilaston tuotanto muuttuu sen kaikissa osatekijöissä 6 Tilastokeskus 17.11.2022 Työvoima- tutkimuksen tilasto Tilastolliset metodit Lomake- ohjelmointi Tuotanto- sovellus Haastattelu- työ Kenttätyön järjestäminen Tiedonkeruu- järjestelmä
 • 7. Yhdistelmätiedonkeruun käytännöt 7 Tilastokeskus 17.11.2022 –Puhelinkeruusta siirryttiin verkko- ja puhelinkeruuseen (=yhdistelmätiedonkeruu) vuoden 2021 alussa (1.-4. kierrokset = ”kertarysäys”) – Itsetäytettävä lomake ensi kerran sitten vuoden 1983 –Vuoden 2022 alusta lukien verkkomahdollisuus myös 5. kierrokselle (mukaan lukien kotitalousosa) –Verkkomahdollisuus tarjotaan aina, mikäli vastaaja ei ole ilmaissut, että a) haluaa puhelinhaastattelun, tai on b) kieltäytynyt selvästi
 • 9. Yhdistelmätiedonkeruun käytännöt 9 Tilastokeskus 17.11.2022 –Verkkovastaaminen avautuu ensin (”web push”, ”verkko edellä”) – 2021 haastattelija otti yhteyttä t+4 päivää keruujakson alkamisesta (puhelinkohteet heti) – 2022 haastattelija saa ottaa yhteyttä heti keruujakson alussa kaikkiin 1. kierrokselle tuleville (ensisijaisesti nuoret ja iäkkäämmät) – Moodit ovat auki rinnakkain –Mikäli verkkolomaketta ei ole täytetty rajapisteeseen saakka, haastattelija yrittää ottaa yhteyttä keruujakson kuluessa –Mikäli henkilöä ei tavoiteta eikä ole kieltäytynyt, häntä tavoitellaan edelleen seuraavilla kierroksilla
 • 10. Yhteydenottotavat vastaajiin 10 Tilastokeskus 17.11.2022 –Saatekirje 1. ja 5. kierroksella – 1. kierroksella kirjeessä vastaamisosoite –Vahva tunnistautuminen verkkolomakkeelle – Mm. koska lomakkeella työpaikkatiedot työssäkäyntitilastosta –Lomakkeen lopussa kysytään myös meiliosoite –Jatkokierroksilla verkkovastaajille lähetetään kutsu vastaamaan tekstiviestillä + meilillä –Reilu viidennes vastanneista vastaa verkossa kirjeen ja massaviestien perusteella, ilman haastattelijan yhteydenottoa
 • 11. Yhdistelmäkeruun vaikutus 11 Tilastokeskus 17.11.2022 1) Vastausasteen lasku kiihtyi siirtymävaiheessa – Aiemmin kato kasvoi tasaisemmin – Osa vastaajista sanoo siirtyvänsä verkkoon, mutta ei lopulta vastaa ollenkaan – Ei yllätys; kokemukset omista koetutkimuksista ja muualta samansuuntaisia – Laskun kiihtymiselle useita syitä – Uusien järjestelmien käyttöönotto 2) Verkkovastaajien osuus korkea – 15-74-vuotiaista enemmistö vastaa jo verkossa
 • 13. Kato 2009-2021 koulutusasteen mukaan vuosinetto-otoksesta 15-74-v, kato-% 13 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Alin aste Toinen aste Korkea-aste
 • 14. 14 Tilastokeskus 17.11.2022 30 35 40 45 50 55 60 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 1. kerta 1.-5. kerrat Kato 2020-2022 vastauskerran mukaan 15-74-vuotiaat, kato-% Yhdistelmäkeruu Tiedonkeruuympäristön muutokset
 • 15. Kato 2020-2022 kadon syyn mukaan 15-74-vuotiaat, kato-% 15 Tilastokeskus 17.11.2022 15 20 25 30 I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes IV vuosineljännes I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes IV vuosineljännes I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes 2020 2021 2022 Ei tavoitettu Kieltäytynyt
 • 16. Kadon kasvun vaikutus estimaatteihin 16 Tilastokeskus 17.11.2022 –Estimointiuudistus 2021 alkaen ottaa aiempaa paremmin huomioon heikoimmin vastaavat ryhmät – Uudistus vaikutti työllisyyden estimaatteihin alentavasti –Kadon kasvaessa – Painokertoimet kasvavat – Estimaattien keskivirheet kasvavat – Työllisten (15-74-vuotiaat) suhteellinen keskivirhe ja luottamusväli (95 %): 9/2022: 0,72 ja ±36 000 >> 9/2019: 0,69 ja ±34 000 – Työllisten (15-24-vuotiaat) suhteellinen keskivirhe ja luottamusväli (95 %): 9/2022: 4,85 ja ±23 000 >> 9/2019: 3,89 ja ±18 000
 • 17. Kato% EU- ja ETA-maissa 2020 Oranssi osa: kasvu vuodesta 2012 * = osallistuminen pakollista 17 Tilastokeskus 17.11.2022 0 10 20 30 40 50 60 70
 • 18. Vastaajien määrä vastaustavan mukaan 2021-2022/Q3 18 Tilastokeskus 17.11.2022 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes IV vuosineljännes I vuosineljännes II vuosineljännes III vuosineljännes 2021 2022 Verkko Puhelin
 • 19. Verkko- ja puhelinvastaamistavan osuudet ikäryhmittäin 3.vn/2022 19 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Puhelin Verkko
 • 20. Verkkovastaamisen onnistuminen 20 Tilastokeskus 17.11.2022 –Kysymykset ovat yleensä lyhyitä ja helpohkoja vastata –Verkkovastaajien tunnelmia on kartoitettu vastaajapalautteilla Haasteitakin on – Lomake ei välttämättä muodosta vastaajan näkökulmasta loogista tai mielekästä kokonaisuutta – Viiteajankohdan vaihtelu: usein yksi viikko, mutta joissakin kysymyksissä pidempi, kuvaten esimerkiksi ”yleensä” tilannetta – Vaikka ohjeita on, niitä aina lueta tai ymmärretä – Kännykällä 50 % verkkolomakkeista, ei välttämättä näy kaikki –Haastattelija ei ole kuuntelemassa ja ohjaamassa
 • 21. Verkkovastaamisen onnistuminen 21 Tilastokeskus 17.11.2022 –Varsinkin kotitalouden muiden jäsenien puolesta tietojen antaminen verkossa saatetaan kokea vaikeaksi ja myös arveluttavaksi – Viimeinen kierros sisältää muutenkin enemmän kysymyksiä – Viimeisen kierroksen kokemukset eivät luonnollisesti vaikuta vastaamisalttiuteen enää paneelissa –Vastaajan huomio voi kiinnittyä ”sivuseikkoihin” – Kaikki kysymykset eivät ole yhtä tärkeitä – Vastaajaa voi jäädä kaihertamaan mieleen ”sivuseikka”
 • 22. Oliko vastaamisessa ongelmia; mitä ongelmia (%) Voi valita usean vaihtoehdon (siksi yli 100 %) Työvoimatutkimuksen vastaajapalaute 9/2021 22 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Muita ongelmia Nettiyhteyden toimiminen (hitaus, yhteyden katkeaminen) Lomakkeen soveltuvuus näytölle (pieni teksti, huono sivutus) Lisätiedon ja ohjeiden löytäminen Vaikeuksia valita oikea vastausvaihtoehto Kysymysten tai vastausvaihtoehtojen ymmärtäminen Lomakkeelle kirjautuminen Ei lainkaan ongelmia
 • 23. Yleisvaikutelma tutkimuksesta Avovastauksia 680 kpl, jaottelu oma tulkinta % kysymykseen vastanneista Työvoimatutkimuksen vastaajapalaute 4/2022 23 Tilastokeskus 17.11.2022 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Myönteinen Neutraali Kielteinen
 • 24. Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen käytetty aika, 1. kierros, osuus vastaajista (%) 24 Tilastokeskus 17.11.2022 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min Puhelin Verkko
 • 25. Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen käytetty aika, 3. kierros, osuus vastaajista (%) 25 Tilastokeskus 17.11.2022 0 10 20 30 40 50 60 1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min Puhelin Verkko
 • 26. Haastattelun pituus ja verkkolomakkeeseen käytetty aika, 5. kierros, osuus vastaajista (%) 26 Tilastokeskus 17.11.2022 0 5 10 15 20 25 30 35 1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min yli 20 min Puhelin Verkko
 • 27. Keruutapauudistus – osa isompaa muutosta 27 Tilastokeskus 17.11.2022 –Yhdistelmäkeruuseen siirryttäessä toteutettiin myös sisältö- ja estimointiuudistus vuoden 2021 alusta lukien –Vuoden 2021 alkupuolella dataa tarkasteltiin huomattavasti normaalitilannetta enemmän – Verkkokeruun aiheuttama kadon lisävinouma – Mahdollinen moodivaikutus –Lopulliset tulokset vuoden 2021 ensikuukausilta sekä vuoteen 2009 ulottuva aikasarja korjattuna julkaistiin 4.5.2021, jolloin oli päätetty estimoinnin uudistamisen metodi – Poikkeus: aikasarja katkaistu sekä julkaiseminen lopetettu niin sanotuissa piilotyöttömissä – Muutosta tuloksissa ei ole voitu selittää
 • 28. Havaintoja verkkokeruun laadusta 28 Tilastokeskus 17.11.2022 –Vastaamistapojen välillä on eroja tuloksissa, mutta nämä selittyvät useimmiten erilaisilla vastaajajoukoilla verkossa ja puhelimessa –Verkkovastaajat antavat hiukan enemmän eos-vastauksia sekä, jos vastauksia tarkastellaan yksikkötasolla, niin sisällöltään ristiriitaisia vastauksia –Joissain kysymyksissä havaittu virheellisiä tulkintoja – Esimerkki: viikkotyöajan sijasta on annettu päivittäinen työaika
 • 29. Yhteenveto: kato + yhdistelmäkeruu erityisesti verkkokeruu 29 Tilastokeskus 17.11.2022 Aineiston edustavuuden varmistaminen vastaamishaluttomuudesta huolimatta (luotettavat estimaatit, datan riittävyys) +Työvoimatutkimuksen tosiasiapohjaiset kysymykset ja yleensä lyhyt lomake soveltuvat hyvin verkkovastaamiseen +Tilaston tuotantoprosessi pystyy käsittelemään sujuvasti eri tiedonkeruu- tavoista tulevaa dataa +Tietojen kuukausittainen julkistaminen ei ole viivästynyt +Parannettu katokorjaus – Osa vastaajista kokee kysymykset turhiksi tai ei muuten saa tarvitsemaansa tukea verkossa, ohjeista huolimatta – Tiedonantajien saaminen verkkoon ilman haastattelijan yhteydenottoa Tavoite Onnistumiset Hankaluuksia