Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Making money during recession

365 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
  • Login to see the comments

Making money during recession

  1. 1. ПРАВЕНЕ НА ПАРИ ПО ВРЕМЕ НА РЕЦЕСИЯ Когато хората мислят за рецесия, те обикновено си представят най-лошото.Мислейки, че загубата на парите им е катастрофа, те най-често игнорират многотовъзможни начини за да ги защитят, а в действителност биха могли дори и да направятизвестни пари. Все пак, рецесиите не са като депресиите. Една рецесия винаги засяга(повлиява) по-малко хора, а те, като цяло, принадлежат към една специфична група отиндустрията. „Вълновите” ефекти обаче, са причината, поради която рецесионнияпериод изглежда по-дълъг, отколкото е в действителност. Така че, рецесиите не санещо, което би трябвало да бъде пренебрегвано, недоглеждано, гледано отгоре илинеоценявано. В крайна сметка, те „струват” (костват) на хората работните им места, аза някои от тях са причината, поради която губят всичките си пари. В този аспект, виеби трябвало да се адаптирате към промените, които рецесията може да има върхувашите приходи, и в случай на успешна адаптация би трябвало да нямате особенипроблеми. Пазар (икономика) в рецесия Трябва да знаете как се държи пазара, какво е неговото „поведение” в такиваслучаи. Най-напред, трябва да сте наясно с базата (основните положения) за товакакво е поведението на пазара, за да знаете къде и как най-добре да направите парипо време на рецесия. Известно е, че има пазарни сегменти, които са повлияни повечеот други. Но общо взето, когато рецесията вече е завладяла пазара, с него се случватследните 3 неща. Първо, фондовият пазар ясно отразява как разходите на домакинстватанамаляват. Цените на акциите вървят надолу, когато хората изразходват по-малкопари, а и самите компании правят по-малко пари. Вторият пазарен сигнал за рецесия елипсата на продуктово търсене, което води и до намаляване на наличностите(складовите запаси) на компаниите. А когато запасите са по-малки и работодателите сенуждаят от по-малко. Това води и до увеличаване на нивата на безработица, т. к.„излишните” работници се освобождават, поне временно, или се уволняват. Третиятсигнал на пазар в рецесия е общото намаляване на надниците (работните заплати),което произлиза от факта, че става по-трудно да се намери работа. А когато хоратаполучават по-малко, те започват и да харчат по-малко и цикълът се повтаря. Хората, инвестирали на фондовия пазар, знаят, че винаги има върхове испадове като цяло, респ. печалби и загуби. Дългосрочните инвеститори са засегнати исъответно загрижени за това как се представя пазара сега, днес, но не толкова много,че да предприемат драстични мерки за пълно реаранжиране на портфейлите си.Хората, които се безпокоят за инвестициите си тези, които търсят печалби от тяхколкото е възможно по-скоро и онези, които вече са направили една или повече многорискови инвестиции. Пазарната несигурност обаче, е най-доброто време за всеки типинвеститор за купуване на акции. Казано е, че времето на рецесия е възможно най-доброто за да се направи голяма инвестиция. Умните и предприемчиви хора използватпредимството на тази ситуация и купуват акции за много по-малко, отколкото теструват действително, и чакат пазара „да подскочи” обратно. Понижаването на ценатана една акция, само по себе, не означава, че има нещо проблемно или грешно в нея.Купуването им обаче, докато цената им е ниска, ще ви накара (наложи) да изчакатеуверено и смело докато дойде правилното за вас време за да ги продадете. А всъщото време, други инвеститори ще се чудят защо не са направили същото, когато саимали тази възможност. Негативни статистики, предупреждения и икономически проекции (планове,перспективи) изпълват пространството по време на рецесия и това „наранява” (илипоне повлиява) повечето инвеститори. Хората губят увереност, вместо да я печелят,въпреки че съществуват огромен брой поведенчески модели. Разбирането на тези
  2. 2. модели обаче, може да е достатъчно за да ви даде предимство (преимущество) за даостанете финансово сигурни по време на рецесията, но можете също и да използватетази възможност дори да направите повече пари. „Експанзия” е най-популярният съветкогато става въпрос за правенето на пари по време на рецесия. Изразходвайки паритеси, вместо да ги спестявате, в подобни ситуации, е от ваш най-голям интерес. Ценатана различните видове обслужвания ще бъде намалена, а много инвестиционнивъзможности, които не са били възможни за вас преди, изведнъж стават достъпни (наразположение за купуване). В този аспект, инвестирането в недвижим имот е многодобър начин за правене на пари. Въпреки че това обикновено е свързано и с многотърпение, с оглед на факта, че трябва да изчакате да приключи рецесията, за даможете да продадете инвестицията си, в края на краищата възвръщаемостите са по-големи. Ако не търсите инвестиране, но искате да се изкачите (придвижите нагоре) вйерархията на една компания или да подобрите собствения си малък бизнес по времена рецесия, има няколко неща, които може да направите, за да го постигнете. Първо,ако сте на работна позиция, на която се нуждаете от повече сигурност или искате да сеиздигнете в йерархията на фирмата, най-важното е да играете ключова роля всъхраняването на пари за компанията по време на рецесията. Второ, очевидно,моментите на рецесия не са най-доброто време за инвестиране на пари в рисковиначинания. В действителност, предлагането на планове, които увеличават парите накомпанията и напълно изключват всички намерения за изразходване на бюджета ú, енай-доброто средство за това. Мисленето извън традиционните норми по време на рецесия също ще випомогне да направите пари, независимо дали работите за себе си или за някой друг.Използвайте въображението си, когато анализирате метода си за провеждане набизнеса, вашите продукти и работни задължения, респ. разходи. Целта ви е данамерите начин да предложите повече продукти или повече от каквито вашия клиентжелае, без да жертвате твърде много от печалбата си. Припомнянето на това, което вие съхранило (запазило) в бизнеса, е друг важен аспект. Връщането на клиенти и бизнесконтакти са другите неща, което е необходимо да постигнете. Опитвайте се даотговорите на техните интереси бързо. Следете (следвайте) измененията (запредпочитане – увеличенията) на продажбите за да се убедите, че имате съвпадения,т. е. те съответстват на (устройват, задоволяват) или още по-добре – надвишаватпотребностите (нуждите) на клиентите. Трябва да сте сигурни, че те ще са първите,които ще научат (разберат), ако имате отстъпка или специална продажба. Съобщетеползите от работата с вашата компания без директно да казвате, че ваш клиент еспечелил, работейки с вас. Последният ми съвет за правенето на пари по време на рецесия е дадиверсифицирате източниците си на приходи / доходи. Жестоката, суровата реалност,бидейки в рецесия, е загубата на работа. Винаги имайте план Б, така че да не станетежертва на неизбежните временни уволнения. Най-доброто нещо, което може данаправите, е да се опитате да създадете бизнес, които се харесва на онези, които сапряко засегнати от загубата на работа и рецесията като цяло. Добър пример е, че повреме на рецесия повечето хора намират за по-сигурно да поправят или да поддържатактивите (материалите, придобивките) си, които имат, отколкото да купуват нови.Вашият план Б може да бъде именно създаване (изграждане) на допълнителна,странична работа, като поправяща или регенерираща материали, чрез който начинможе да предложите на хората обслужвания при цени, които те ще искат да платят.При това, колкото и абстрактно да звучи, всеки печели. Добри бизнеси по време на рецесия Безспорно е, че има много (съществува изобилие от) бизнеси, които се нуждаятот съкращения (намаляване) на разходи и дори временни уволнения за наетите повреме на рецесия, но има и няколко типа компании, които всъщност действително
  3. 3. печелят от това икономическо явление. Част от тези бизнеси печелят или поне оставатнезасегнати от рецесията, докато други намират (извличат) рецесионни ползи катоприятен резултат от правилното таймиране и последствията от нея. Пример за такъв ездравната индустрия. Здравните грижи стават по-скъпи от всичко преди това, а саматаобщност на здравеопазването осигурява повече обслужвания от когато и да билопреди. Пазарът обещава да расте повече за продукти, услуги и обслужвания, коитопомагат на хората да живеят по-дълго, по-комфортно, както и да им осигурятразвлечения за старини, т. к. рецесията все пак и все някога ще приключи. В тозиаспект, да бъдете в системата на здравеопазването точно в такива ситуации е може битова, от което се нуждаете, или от което би могло да спечелите. Така че, независимоот рецесията, хората ще продължават да се нуждаят от здравни грижи. Смъртта, събирането на дълг и ремонтните работи (обслужвания) са другииндустрии, които не се повлияват особено от рецесията. Гробищните паркове(приемни) получават същото количество работа / бизнес, независимо от рецесията.Събиранията на дълг също действително може да имат много добра печалба по времена рецесия, т. к. все повече хора не могат да плащат сметките си и трябва дапрепозиционират активите си. Ремонтните дейности (бизнеси) също са преуспяващивъв времената когато парите са рядкост (недостатъчно), защото индивидите виждат(разбират, проумяват) стойността (цената) в поддържането и поправянето на това,което вече имат и избягват по-скъпи (разходни) ремонти или отлагат необходимосттада купят нови заменящи активи (материали, потребности) за в бъдеще. FOREX пазарът е друга област, която не се влияе съществено от рецесията. Нанего винаги има достатъчни волатилност и ликвидност, така че в подходящитемоменти да се направят пари. Всъщност, как да направите пари на валутните пазари?Добрите инвеститори са известни със способността си да търгуват почти всяка валута.Те се нуждаят единствено от финансов капитал за да могат да започнат търгуването.Процесът за правене на пари на форекс няма писани правила. Прогнозирате, честойността на една валута ще се увеличи, а на друга ще върви надолу. На този пазарвалутите се търгуват и оценяват в двойки. Примерът за това как се извършватсделките на форекс е елементарен: виждате валутна котировка за двойката EUR/USD1,3124. Базовата валута е EUR, а USD – котираната (базовата валута е на стойност 1единица във всички случаи на валутни котировки, а котираната валута е количествотовалута, което може да купите с една единица от базовата валута). В горния пример, с 1EUR можете да купите 1,3124 USD. Оценявайки стойността на котираната валута иличрез правилно оценяване на намаляването на стойността на базовата валута, саначините чрез които добрият инвеститор може да прави пари на този пазарен сегмент. Или, ще разгледам друг подход (поглед) към валутната търговия, основаващ сена обмисляне на позицията, която инвеститорът заема за всяка валута в двойката.Базовата валута, която продавате може да бъде разглеждана като къса позиция и сеизползва за да се купи котираната валута, която ще бъде дългата позиция отвалутната двойка. В горния пример, за да купи EUR, инвеститорът първо трябва дастане „къс” в долари, да скъси доларовите си позиции, така че да може да заеме дългапозиция в евро. Начина за правенето на пари чрез това е инвеститорът да продадеобратно EUR когато стойността им „се оцени от” (спрямо) долара. Допускаме, честойността на еврото си оценява на 1,3024. За партида (лот) от 10 000 USDинвеститорът ще загуби 100 USD (13124 – 13024), ако е решил (избрал) да продадеEUR при този обменен курс. Другият възможен вариант, ако обменният курс EUR/USDсе увеличи със 100 пипса до 1,3224, то тогава инвеститорът печели 100 USD (13224 –13124). Сега ще конкретизирам възможностите за правене на пари със съвсемнеотдавнашен пример. Котировките на т. нар. кабел GBP/USD на 25 януари и 25февруари бяха съответно 1,57–1,585 (средно 1,5775) и 1,505–1,51 (средно 1,5075). За
  4. 4. разглеждания едномесечен период британският паунд е поевтинял с почти 4,5 %спрямо долара, т. е. изменението на котировката на двойката е 0,07, доста добро зауспешни валутни сделки и спекулации. Аналогична бяха и ситуациите с двойкитеUSD/JPY; AUD/USD и др. В заключение, Deutsche Bank прогнозира дългосрочно рали на USD, т. е.няколкогодишен етап за ръст на долара. Икономическият растеж на САЩ стимулираизкарването на капитала от облигации и връщането му в акции. Според анализаторина банката, пазарът сега подценява мащабите на възможната сила на долара презследващите години. Като допълнение, почти всички валути достигнаха максимума сипо отношение на USD. Прогнозираните курсове към 2015 г. са: меча тенденция заEUR / USD до 1,15 ; увеличаване на USD / JPY до 115 и спад за AUD / USD до 0,85.Тези изменения са напълно логични и възможни, и в рамките на около 7 % годишно.Експертите прогнозират също и отслабване на валутите на развиващите се страниспрямо долара. д-р инж.-химик Тихомир Цанов

×