Een terugblik op 15 jaar stadsvernieuwing

Vlaams Parlement 13 februari 2017
'15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen'
15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik
met het oog op morgen
André Loeckx
1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling
2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking
3. een carrousel van projecten, 2004-2016
4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen
5. bilan en vooruitblik
1990-2000 zichten uit de stad: verouderd woningpatrimonium,
postindustriële leegstand, verwaarloosde publieke ruimte, heerschappij
van de auto, ethnische spanningen, verarming, stadsvlucht, …
1990-2000, zichten uit ‘de nevelstad’:
suburbanisatie, urban sprawl, mobiliteitsproblemen, verspilling van open
ruimte, verdwijnen van het rurale, verarming en gentrificatie,
territoriumstrijd,…
Vaanderen/België1990-2000:
twee belangrijke motieven om in te zetten op stadsvernieuwing:
1) suburbane uitzaaiïng en stadsvlucht tegengaan
2) saneren van brownfields en hergebruik van postindustriële sites
beleidsinitiatieven: aanzetten van stadsherwaardering
o.m. stadskernvernieuwing jaren 70, stadsvernieuwingscampagne en
herwaarderingsgebieden jaren 80, Sociaal Impulsfonds jaren 90
A
G
L
B
structuurplanning (1990-2011)
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997-2011)
bedenken en organiseren van het territorium in ruimtelijke structuren
(op verschillende bestuurlijke schaalniveaus),
structuurplan Gent, 2003
(weinig aandacht voor het definitie en opzet van strategische projecten)
stedelijke samenhang en connectiviteit:
‘de as Falcon-Nassau’ , het strategisch stadsontwerp
het stadsontwerp ontluikt
het Eilandje, Manuel de Solà-Morales, 1992
Europa 1985-2005 de projectmodus van stedelijke transformatie,
Rotterdam, Barcelona, Londen, Berlijn…
• ontwerpkwaliteit, aspecten van duurzaamheid, publieke ruimte,...
• superprojecten in grote steden met sterke ‘drivers’: financiële groepen,
unieke evenementen, uitzonderlijke politieke wil.....
• beperkte ‘functional mix’: kantoren, appartementen, winkels, ...
• top-down beslissingsproces: participatie als ‘public relations’
• bedoeld voor een stedelijke middenklasse / gentrificatie en sociale selectie
Vlaanderen-Brussel 1985-2005: de projectmodus van stedelijke
transformatie, ontwikkelaars aan zet
• + investeren in de stad, capaciteit om te realiseren
• - de overheid op het achterplan, stadsvernieuwing = vastgoedontwikkeling
• - ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit niet de eerste zorg
• +/- de civiele maatschappij roert zich, maar vooral als ‘obstructor’
1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling
2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking
3. een carrousel van projecten, 2004-2016
4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen
5. bilan en vooruitblik
15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik
met het oog op morgen
Stedenbeleid en stads(vernieuwings)projecten in
Vlaanderen (2002-2016)
• Vanaf 2002 groeien diverse initiatieven van ‘het Project
Stedenbeleid’ uit tot een veelzijdig en relatief coherent beleid.
• Er wordt eerst en vooral werk gemaakt van visievorming en van het
formuleren van een beleidskader (2002-2004). Dit resulteert o.m. in het
Witboek Stedenbeleid ‘De eeuw van de stad. Over
stadsrepublieken en rastersteden’
• Aansluitend worden diverse beleidsinstrumenten ontwikkeld en
toegepast, onder meer:
- de stadsmonitor
- stadscontracten
- de stedenvisitatie
- projectsubsidiëring Stadsvernieuwingsprojecten
- conceptsubsidiëring Stadsvernieuwingsprojecten
- Thuis in de Stad prijs (2015 Slim in de Stad prijs)
- Kwaliteitskamer Stadsvernieuwingsprojecten
• versterking van het stedelijk beleid
• van top-down dictaten naar projectgerichte samenwerking
• van sectorale en departmentale autarkie naar coproductie
• representatieve and participatieve democratie zijn complementair
• transitie naar stedelijke diversiteit, dichtheid en duurzaamheid
• 3 stedelijke co-producenten samen aan zet: stedelijke overheid, private
sector, civiele maatschappij
• drievoudige sociaal-ruimtelijke integratie (met dank aan Karl Polanyi):
* publieke welvaartsherverdeling door de overheid: publieke ruimte,
diensten, voorzieningen, toegankelijkheid en bereikbaarheid…
* betaalbaar en verscheiden woningaanbod door een faire private markt
* inbreng van sociale kennis, sociale dynamiek en solidariteit door de
civiele maatschappij
• stadsvernieuwingsprojecten zijn laboratoria van nieuw stedelijk beleid
Witboek Stedenbeleid 2004 ‘De eeuw van de stad.
Hoofdstuk 4 ‘Stadsdebat en Stadsprojecten’
subsidiëren en ondersteunen van van stadsprojecten op basis
van kwaliteitscriteria / kwaliteitsvectoren
• 1. structurele impact, ‘hefboomeffect’, in wisselwerking met structuurplanning
• 2. integrale duurzaamheid: ecologisch, economisch, sociaal, ruimtelijk
• 3. stedelijke synergie: samenbrengen, verbinden, verknopen, verweven van
uiteengelegde functies, diensten, voorzieningen, programma’s, projecten
• 4. stedelijke coproductie (1): efficiënte publiek - publieke samenwerking
• 5. stedelijke coproductie (2): ontwikkelingsgerichte publiek - private samenwerking
• 6. stedelijke coproductie (3): verantwoordelijk burgerschap en effectieve participatie
• 7. kwaliteitsvolle planning en ontwerp als ruimtelijk kader of platform voor
stedelijke ontwikkeling
• 8. performante projectopzet en sturing door de lokale overheid (bestuur
Zesde oproep 2012:
inzendingen: 9 PS, 14 CS
geselecteerd: 4 PS, 6 CS
Zevende oproep 2013:
inzendingen: 7 PS, 13 CS
geselecteerd: 4 PS, 6 CS
Achtste oproep 2014:
inzendingen: 8 PS, 12 CS
geselecteerd: 4 PS, 6 CS
Negende oproep 2015:
Inzendingen: 10 PS 12 CS
Geselecteerd: 3 PS 4 CS
Tiende oproep 2016:
Inzendingen: 8 PS 9 CS
Geselecteerd: 3 PS 5 CS
projectsubsidiëring (PS) en
conceptsubsidiëring (CS)
2002-2016
Eerste oproep 2002: 43 inzendingen,
8 geselecteerd, 8 conceptsubsidiëringen
Tweede oproep 2005: 28 inzendingen,
9 geselecteerd, 6 conceptsubsidiëringen
Derde oproep 2007: 33 inzendingen,
14 geselecteerd, 10 conceptsubsidiëringen
Vierde oproep 2010: 19 inzendingen,
4 geselecteerd, 7 conceptsubsidiëringen
Vijfde oproep 2011:
inzendingen: 7 PS, 10 CS
geselecteerd: 4 PS, 5 CS
projectsubsidies: 172 inzendingen, 49 geselecteerd
conceptsubsidies: 63 geselecteerd
• subsidiëring en ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten in: Aalst,
Aarschot, Antwerpen, Brugge, Deinze, Eeklo, Geel, Gent, Genk, Halle,
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen, Oostende, Oudenaarde,
Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Tienen, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde
• conceptsubsidiëring en capacity building(ontwerpend onderzoek en
projectvoorbereiding) in: Aalst, Aarschot, Antwerpen, Brugge, Brussel,
Deinze, Dendermonde, Eeklo, Geel, Genk, Gent, Halle, Hasselt,
Herentals, Ieper, Leuven, Lier, Lokeren, Mechelen, Mol, Oudenaarde,
Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren,
Turnhout, Vilvoorde
1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling
2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking
3. een carrousel van projecten, 2004-2016
4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen
5. bilan en vooruitblik
15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik
met het oog op morgen
werk van o.m. noA, Atelier 4, Wilma, WVI
Brugge, Nieuwe Molens en Kolenkaai, 2004-
SVP: ontsluiting en inrichting perifeer stadsdeel / herstel van de relatie
tussen woonbuurten en kade / renovatie van het industrieel patrimonium /
aanleg publieke ruimte / nieuwe woningtypologie
werk van o;a.. Wit, Bogdan&VanBroeck, Nero, Maenhout, Dijledal, Matexi
Leuven, Centrale Werkplaatsen, 2004-
SVP: residentieel luik van de herontwikkeling van de stationsomgeving /
brownfieldsanering / renovatie en hergebruik van het industrieel
patrimonium / gediversifieerde wijk (wonen en winkels, sociale
woningbouw, park, jeugdcentrum, stedelijke academie,...)
Aalst, stationsomgeving, 2008-
SVP: hechting NMBS vastgoedproject aan stedelijke omgeving via aanleg
publieke ruimten, betere ontsluiting en publieksgerichte functies: Werfplein,
Sint Annabrug, administratief centrum, busstation, Statieplein, tunnel onder
spoorberm, Denderplein, fietsersbrug, Corneliskade, ...
masterplan Christian Kieckens (2002), stadsontwerp cepezed (2006) besix, breevast, grontmij,
werk van Maya Roos, Abscis, Christian Kieckens
Antwerpen Militair Hospitaal (‘t Groen Kwartier), 2007-
SVP: betere integratie van een prestigieus vastgoedproject in de directe
stedelijke omgeving (vermijden van ‘gated community’) door meervoudige
ontsluiting, aanleg buitenruimte, parkeervoorziening, buurtwerking
Beel Achtergael Architecten, Michel Desvigne, Matexi, Vanhaerents, AG Vespa
Antwerpen, Eilandje, Kattendijkdok en MAS, 2006-
SVP: investeren in structurele verbindingen stad-Eilandje met MAS als
knooppunt / aanleg kwaliteitsvolle publieke ruimte / parkeervoorziening
werk van o.m. Project2, Diener & Diener, Desvigne, Neutelings-Riedijk
Gent, Tondelier en Rabot, 2013-
19e eeuwse gordel, verouderd woningpatrimonium, gebrek aan groene en
publieke ruimte, postindustriële leegstand,...
SVP deel 1: PPS vastgoedproject (klimaatneutraal, typologische en sociale
mix, perceelsgewijze ontwikkeling, kwaliteitsvolle publieke ruimte)
SVP deel 2: coproductieve woningverbetering, participatief buurtbeheer
Rapp&Rapp, EVR, ONO, De Smet Vermeulen, Office Kersten Geers David Van Severen
BUUR masterplan, BBS landschapsontwerp, Stad Genk, Sociale Bouwmaatschappij, Lava arch.
Genk, Sledderlo, 2010-
wegwerken van de perifere getto conditie: connectiviteit, sociale woningen+
marktconforme woningen, gemengde sociale nabijheid, kernversterking en
verdichting, publieke voorzieningen, publieke ruimte, integrerend landschap
SVP:connectiviteit ( fiets- en voetgangersbruggen) / publieke ruimte
(stedelijk park, buurtgroen, kaaipromenade, hergebruik grintbakken) / socio-
cultureel programme (‘DOK’) / mix van marktconforme en sociale
woningen / voorzieningencluster (school, sporthal, kinderdagverblijf,
bibliotheek)
Gent, ‘Oude Dokken’, Schipperskaai, 2011-
Vilvoorde, stadsvernieuwingsprojecten Watersite,2004-
herontwikkeling van de postindustriële strip tussen spoorweg en kanaal /
masterplan beklemtoont de link met de haven van Brussel + suite van
nieuwe residentiële stadswijken / waterfront promenade / landschapsherstel
Zenne
B
V
fase1
globaal masterplan: Xaveer De Geyter architects, 2006
fase 2
fase 3
V
B
Vilvoorde, Watersite, fase 1: Kanaalpark, 2004-
aanleg park en speelterrein / waterfront promenade / renovatie van voormalig
‘Tuchthuis’ (museum-hotel-restaurant-café) / residentieel vastgoed
werk van: Styfhals en Partners, Robbrecht en Daem, Bob 361, Stad Vilvoorde, W&Z, TV
partnership Watersteen (Virix),
Vilvoorde, Watersite, fase 2 ‘De Molens’, 2008-
nieuwe woonwijken / stedelijke woningtypes / groene energie / gediversifieerde publieke
ruimte / school / waterfront promenade / aanleg Zenne oevers / voetgangers- en fietsbrug /
treinstation (uitbouw gewestelijk netwerk)
werk van o.a..Xaveer De Geyter architects, Beel-Achtergael arch., BBS landschapsontwerp,
CEE-engineering, stad Vilvoorde, W&Z, PSR Brownfield Developers-Matexi
Voormalige industriële kanaaloever wordt vastgoed woonpark voor een nieuwe
stedelijke middenklasse. Gentrificatie? Wat met werken in de stad?
Vilvoorde, Watersite, fase 3: ‘Broek’, 2014,
herontwikkeling van een woon-werk-weefsel, landschapsherstel Zenne
conceptsubsidie Vilvoorde Broek 2013: sociaal-ruimtelijke analyse en
veldwerk als basis voor masterplan en stadsvernieuwingsproject: lokale
economie / gebouwenbestand / nood aan sociale voorzieningen (school,
kinderdagverblijf, buurtcentrum, naschoolse ondersteuning, repetitielokaal,
indoor sport jongeren, gamers centrum, voorzieningen voor starters...)
De Smet Vermeulen architecten - Marleen Goethals
Aalst, Immerzeel, 2016-
verdichting, uitrusting en landschapsontwikkeling van bebouwd perifeer
landschap tot ‘stedelijke ‘Trabant’ (groene stadsbuurt) /
inzetten op: coproductie, alternatieve woningproductie en grondenbeheer,
nieuwe woonvormen, duurzame mobiliteit, commons, landschapsbeheer
Conceptsubsidie Halle, Nederhem, 2003 (PS 2006)
herontwikkeling van brownfield tussen spoorweg en kanaal /
hechten van morfologische breuk tussen het middeleeuwse stadscentrum
en de volkswijken aan de overkant / realisatie van een ‘derde stadsdeel’ als
connector en attractor / publieke voorzieningen (sport, karnaval) /
multifunctionele buurt: wonen+werken+park+sociaal centrum /
landschapherstel Zenne
masterplan: De Smet Vermeulen architecten, Stad Halle, NMBS
Conceptsubsidie Sint-Niklaas, H. Heymanplein, 2014
reconversie van uitgestrekt parkeerplein / stedelijk groen / bijdrage tot
autoluwe stedelijke mobiliteit / revitalisatie van het stedelijk winkelen
(supermarkt, winkelgalerij) / nieuwe bibliotheek
ontwerpend onderzoek: Blauwdruk, communicatie en participatie: Common Ground
onderzoek parking: TML
Conceptsubsidie Aalst,
Stationsomgeving, ontsluiting Tragelweg, 2012
ontwerpend onderzoek: Palmbout Urban Landscapes
ontwerpend onderzoek naar deblokkering van aangrenzend
stadsvernieuwingsproject legt basis van nieuwe gemengde ontwikkeling in
het ruimere stadsdeel
Conceptsubsidie Antwerpen, Nieuw Zurenborg, 2007
reconversie van onderbenut terrein gekneld tussen Singel+Ring en spoor /
oplossen van dilemma (groen versus wonen+voorzieningen) / hergebruik van
vergeten industrieel erfgoed / verbeteren van connectie met directe
omgeving
Stadsvernieuwingsproject Nieuw Zurenborg blijft opgeschort wegens:
1. te hoge waarde fijn stof
2 dilemma groen versus wonen+voorzieningen niet oplosbaar
Overkapping Ring zou problemen elimineren en project deblokkeren
ontwerpend onderzoek: De Smet-Vermeulen, Palmboom en van den Bout
Conceptsubsidie Deinze Oostkouter / politiesite, 2014
herstructureren van patchwork van uitgestrekte verkavelingen +
reconversie vacante politiesite / ontsluiting / verdichting / participatie
uapS, Centrum voor Stadsontwikkeling, TOPOS
Conceptsubsidie Genk, Scholencampus, 2016
herontwikkeling uitgestrekte binnenstedelijke scholencampus / samenhang
ruimtelijke stadsvernieuwing- onderwijsvernieuwing- samenlevingsopbouw /
coproducie stad - scholengemenschap
1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling
2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking
3. een carrousel van projecten, 2004-2016
4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen
5. bilan en vooruitblik
15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik
met het oog op morgen
uitdaging 1: stad en regio
• Oostende, Triptiek Oostende Centrum (PS 2005)
• Roeselare Centraal [stationsomgeving](CS 2007, PS 2010),
• Roeselare, Van Stadhuis naar Stadscentrum XL (CS 2016),
• Gent, Zuurstof voor de Brugse Poort (PS 2002),
• Gent, Tondelier en Rabot (PS 2013),
• Mechelen, Nekker Nova (Nekkerspoel) (CS 2016),
• Antwerpen, Centrale as, een hart voor Deurne (PS 2011 N),
• Gent, Dampoort en Sint-Amandsberg (CS 2013, PS 2015 N),
• Deinze, Oostkouter en poiltiesite (CS 2014),
• Genk, LO 2020 Sledderlo (PS 2010)
• Genk, Kolenspoor (CS 2015)
• Aalst, Immerzeel+ (PS 2016),
• Oostende, AppelblauwzeeGroen Lint (PS 2014 N)
• Dendermonde, Stationsomgeving (CS 2016)
• ... ...
impulsen geven aan het stadscentrum, herdenken van stedelijke centraliteit /
nieuw leven voor de versleten 19e eeuwse gordel / wat met de gefragmenteerde
20e
eeuwse gordel / herdenken van de verkavelingen / profilering van landschap
en bebouwing in de stedelijke periferie / ruimtelijke + functionele +
landschappelijke samenhang tussen stad en stadsregio, gepaste mobiliteit voor
buurt-stad-regio, woningdiversiteit en woonmobiliteit binnen de stadsregio...
uitdaging 1: stad en regio
uitdaging 2: mobiliteit en infrastructuur
• Sint-Niklaas, H. Heymanplein (CS 2014)
• Sint-Niklaas, Clementwijk (PS 2007)
• Antwerpen, Scheldekaaien, Sint-Andries Zuid (PS 2012)
• Oostende, Verlaning A10 (CS 2014)
• Leuven, Stadspoort Bodart (CS 2012)
• Antwerpen, Ijzerlaan, van brug tot stad (PS 2013)
• ...
uitdaging 2: mobiliteit en infrastructuur
nood aan significante transitie naar duurzame stedelijke mobiliteit / reductie en
optimalisatie van het parkeren in de stad / de autoluwe verkaveling / verkeersknoop
wordt vestibule van de stad / de invalsweg als stadsboulevard / kwaliteitsvolle aanleg
en uitrusting voor zacht verkeer / kwaliteitsvolle stedelijke plekken voor openbaar
vervoer / uitgekiende multimodale snedes,...
uitdaging 3: werken in de stad
• Gent, Herontwikkeling UCO-site (PS 2012)
• Genk, Thor Re-Invent (PS 2013)
• Antwerpen, Ijzerlaan - Steenborgerweert (PS 2013)
• Vilvoorde, Broek, Motor voor Samenlevingsopbouw in Watersite
(CS 2013 , PS 2014)
bijsturen van de doorgedreven residentiële stadsvernieuwing / ondersteunen van breed-spectrum
arbeid in de stad / koppeling creatieve – sociale - reguliere economie / gemengd woon-werk
weefsel / ruimte en uitrusting voor starters ...
uitdaging 4: ‘gentrification’
• Gent, Zuurstof voor de Brugse Poort (PS 2002),
• Gent, Tondelier en Rabot (PS 2013),
• Genk, Sledderlo (LO20) (PS 2010)
• Mechelen, Nekker Nova (Nekkerspoel) (CS 2016),
• Lokeren, Hoedhaar en Dallas (PS 2011)
• Antwerpen, ‘t Groen Kwartier [Militair Hospitaal] (PS 2007)
• Antwerpen, Intergenerationeel Project Linkeroever (PS 2008)
• Gent Dampoort en Sint-Amandsberg (CS 2013, PS 2015 N)
uitdaging 4: ‘gentrification’
milderen van de gentrificatie: intensifiëren van toegankelijkheid,
bereikbaarheid en gemeenschappelijk gebruik van
voorzieningen en kwaliteitsvolle plekken / significant aandeel
van sociale en betaalbare woningen / sociale mix en sociale
nabijheid / sociaal behoudende woningverbetering in
aangrenzende buurten / brede participatieve werking ...
Uitdaging 5: participatie
In de meeste SVP worden de beschikbare media en methoden van
informatie, consultatie en feedback aangesproken.
drie uitgangspunten, drie sleutelbegrippen:
sociale kennis, sociaal-ruimtelijke competentie, coproductie
• In verschillende projecten wordt getracht de aanwezige sociale kennis te
achterhalen en te verwerken. Heel wat sociale kennis is tegelijk ruimtelijke
kennis. Sociaal-ruimtelijke kennis is een onmisbare ‘grondstof’ voor het
stadsontwerp en de architectuur van de stad.
• Effectieve participatie kan niet zonder sociaal-ruimtelijke competentie van
alle participanten. Dit vergt een participatieve capaciteitsopbouw. De lange
duur van het stadsvernieuwingsproject biedt daartoe meerdere kansen.
Tijdelijk en experimenteel gebruik van vacante plaatsen is bij voorbeeld
een belangrijke methode van participatieve capaciteitsopbouw.
• Coproductie beschouwt alle participanten (mandatarissen, administraties,
sectoren, civiele organisaties, burgers) als verantwoordelijke strakeholders
die investeren in het project, deelnemen aan de besluitvorming, delen in
de lasten en lusten van het project. Coproductie heeft een grote
participatieve impact en bereidt de coproducenten voor op duurzaam
medebeheer van de nieuw geproduceerde omgeving.
Uitdaging 5: participatie
• De participatieve democratie is geen vervanging van de
representatieve: complementariteit tussen beide is de motor van de
stedelijke vernieuwing en van het stadsvernieuwingsproject.
• Het geslaagde stadsvernieuwingsproject steunt op de convergerende
inbreng van de drie belangrijkste stadsactoren (overheid, privé, civiele
maatschappij). Geen dictaat van ‘beslist beleid’, geen vastgoedmarkt
als stedenbouw, geen participatieve zelfhulp ter vervanging van
publieke welvaartsherverdeling.
• Stadsvernieuwing bespeelt alle termijnen: stedelijke onmiddellijkheid,
de realisatietijd van het project, de lange duur van de stad. Participatie
steunt doorgaans op onmiddellijke meningen, belangen en behoeften.
Sociale kennis, opbouw van participatieve competentie en
samenlevingsopbouw overstijgen deze onmiddellijkheid.
Uitdaging 5: participatie
drie bedenkingen
1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling
2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking
3. een carrousel van projecten, 2004-2016
4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen
5. bilan en vooruitblik
15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik
met het oog op morgen
1 De stadsvernieuwing is niet afgewerkt. De stedelijke conditie blijft
zorgbehoevend: de verwarde 20e
eeuwse gordel, de samenhang met
de randstad, nood aan nieuwe typologieën van wonen zorg en
werk, stedelijke mobiliteit, de ecologische voetafdruk van de stad,
samenlevingsopbouw, gentrificatie, veiligheid, financiering, ...
2 De stadsvernieuwingsprojecten zijn niet afgewerkt. In 15 jaar werd een
waardevol ‘patrimonium’ van projecten opgebouwd: afgewerkte
projecten, projecten in uitvoering, projecten in volle voorbereiding. Dit
heeft heel wat geld en moeite gekost. De reeds bereikte resultaten
mogen gezien worden. Een goed instrumentarium en een schat aan
ervaring en competentie werden uitgebouwd. Maar het blijven kwetsbare
operaties, gevoelig voor conjunctuur, contestatie en procedurele
verwikkelingen. Zij vergen volgehouden ondersteuning en begeleiding.
.
3 Stadsvernieuwingsprojecten werder opgezet als proefterreinen van
transversale samenwerking tussen actoren en sectoren. Er blijkt nog
steeds een grote nood aan een betere publiek- publieke
samenwerking tussen sectoren en beleidsniveaus. Dit vraagt
naar het herinvoeren van een doeltreffende vorm van stadscontracten.
4 Heel wat projecten vertonen kwaliteitserosie. Er is nood aan
doeltreffende kwaliteitsbewaking zowel ten overstaan van de private
als van de civiele en de publieke partners. Kwaliteitsbewaking moet
dienen als platform van kwaliteitsontwikkeling.
5 Participatie gaat niet over ‘iedereen moet over alles meebeslissen’
maar moet worden gezien in de bredere optiek van het valoriseren van
sociale kennis, participatieve competentie-opbouw van alle
participanten en coproductieve samenwerking. En dit niet alleen in
functie van het realiseren van een ambitieus project maar eveneens
met het oog op transitie naar een inclusieve samenleving.
6 Duurzaamheid blijft het ordewoord maar gaat over meer dan klimaat
en energie. Er moet gewerkt worden aan transitie naar ‘integrale
duurzaamheid’ d.w.z. ecologisch +sociaal +economisch. De evolutie
van de stadsvernieuwingsprojecten vertoont een gestage vooruitgang
maar van ‘trendsetting’ is onvoldoende sprake. Tijd voor een ‘boost’
op dit terrein.
7 De verschillende tijdskaders van stadsprojecten moeten beter
ingeschat worden: stadsprojecten moeten voorzien in ‘quick wins’ en
voorlopig gebruik; zij moeten kunnen inspelen op onvoorziene
wendingen en kansen en tegelijk leren omgaan met de
onvermijdelijke lange duur van structurele ruimtelijke veranderingen
(‘slow urbanism’).
8 Zonder kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en ontwerp lukt het niet.
Planning en ontwerp moeten een performant ruimtelijk frame blijven
aanreiken voor integrale duurzaamheid, stedelijke leefkwaliteit,
stedelijke ontwikkelingskansen en coproductie.
9 De stad blijft de meest aangewezen regisseur van het
stadsvernieuwingsproject. Maar wat met problemen en opportuniteiten
die de bevoegdheid van de stad te buiten gaan? Nieuwe
gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden moeten worden uitgetest.
10 Het projectenpatrimonium, de opgebouwde ervaring, het netwerk van
competenties wordt onvoldoende benut in de huidige vraagstellingen
en beleidsdiscussies over ruimte en maatschappij. Kritische duiding
en toegankelijke communicatie over 15 jaar stadsvernieuwing blijven
beperkt. Zo is bij voorbeeld de bijdrage van 63 conceptsidies
als unieke vorm van onderzoek en reflectie nog haast onontgonnen.
ziezo,
als denkend burger en betrokken stedeling kijk ik uit naar
het vervolg
vandaag denk met voldoening terug aan 15 jaar leerzame
stadsvernieuwing
met dank aan alle medestanders:
collega’s, beleidsmakers, raadgevers,
projectmedewerkers,...
en in het bijzonder aan Linda Boudry
1 von 52

Recomendados

Stadsvernieuwing en data als hefboom tot duurzame mobiliteit von
Stadsvernieuwing en data als hefboom tot duurzame mobiliteitStadsvernieuwing en data als hefboom tot duurzame mobiliteit
Stadsvernieuwing en data als hefboom tot duurzame mobiliteitStedenbeleid Vlaanderen
491 views60 Folien
Werelddag van de Stedenbouw 2014. Stedenbeleid en stadsvernieuwing in Vlaande... von
Werelddag van de Stedenbouw 2014. Stedenbeleid en stadsvernieuwing in Vlaande...Werelddag van de Stedenbouw 2014. Stedenbeleid en stadsvernieuwing in Vlaande...
Werelddag van de Stedenbouw 2014. Stedenbeleid en stadsvernieuwing in Vlaande...Els Brouwers
1.2K views51 Folien
Case Study Ring Utrecht A27 Amelisweerd: Is er een probleem? Het moet en kan ... von
Case Study Ring Utrecht A27 Amelisweerd: Is er een probleem? Het moet en kan ...Case Study Ring Utrecht A27 Amelisweerd: Is er een probleem? Het moet en kan ...
Case Study Ring Utrecht A27 Amelisweerd: Is er een probleem? Het moet en kan ...Jan Korff de Gidts
525 views44 Folien
Optimobiliteit Dirk Lauwers von
Optimobiliteit Dirk LauwersOptimobiliteit Dirk Lauwers
Optimobiliteit Dirk LauwersStedenbeleid Vlaanderen
580 views71 Folien
Manifest Mobiliteit 2.0. Kansen door nieuwe mobiliteit. Dirk Lauwers von
Manifest Mobiliteit 2.0. Kansen door nieuwe mobiliteit. Dirk LauwersManifest Mobiliteit 2.0. Kansen door nieuwe mobiliteit. Dirk Lauwers
Manifest Mobiliteit 2.0. Kansen door nieuwe mobiliteit. Dirk LauwersEls Brouwers
1K views18 Folien
Manifest Mobiliteit 2.0. Stijn Oosterlynck (UA). VRP Manifest Mobiliteit. Een... von
Manifest Mobiliteit 2.0. Stijn Oosterlynck (UA). VRP Manifest Mobiliteit. Een...Manifest Mobiliteit 2.0. Stijn Oosterlynck (UA). VRP Manifest Mobiliteit. Een...
Manifest Mobiliteit 2.0. Stijn Oosterlynck (UA). VRP Manifest Mobiliteit. Een...Els Brouwers
994 views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Manifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regie von
Manifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regieManifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regie
Manifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regieEls Brouwers
1.2K views32 Folien
Kortrijk Congé von
Kortrijk CongéKortrijk Congé
Kortrijk CongéStedenbeleid Vlaanderen
529 views31 Folien
Een nieuwe politieke beweging von
Een nieuwe politieke bewegingEen nieuwe politieke beweging
Een nieuwe politieke bewegingChris Braet
456 views13 Folien
2009.01.28 Presentatie Museumkwartier Klein von
2009.01.28 Presentatie Museumkwartier Klein2009.01.28 Presentatie Museumkwartier Klein
2009.01.28 Presentatie Museumkwartier KleinStipo
304 views30 Folien
Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016 von
Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016 Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016
Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016 GroenMechelen
197 views17 Folien
Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov... von
Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov...Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov...
Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov...Els Brouwers
1.1K views9 Folien

Was ist angesagt?(20)

Manifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regie von Els Brouwers
Manifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regieManifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regie
Manifest Mobiliteit 2.0. Stephan Reniers (Regionet Leuven). Stadsregionale regie
Els Brouwers1.2K views
Een nieuwe politieke beweging von Chris Braet
Een nieuwe politieke bewegingEen nieuwe politieke beweging
Een nieuwe politieke beweging
Chris Braet456 views
2009.01.28 Presentatie Museumkwartier Klein von Stipo
2009.01.28 Presentatie Museumkwartier Klein2009.01.28 Presentatie Museumkwartier Klein
2009.01.28 Presentatie Museumkwartier Klein
Stipo304 views
Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016 von GroenMechelen
Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016 Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016
Presentatie nieuwjaarsreceptie 2016
GroenMechelen197 views
Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov... von Els Brouwers
Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov...Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov...
Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale ov...
Els Brouwers1.1K views
Operatie Circulatie. Inleiding projecten. Elmar Willems von Els Brouwers
Operatie Circulatie. Inleiding projecten. Elmar WillemsOperatie Circulatie. Inleiding projecten. Elmar Willems
Operatie Circulatie. Inleiding projecten. Elmar Willems
Els Brouwers115 views
Werelddag van de Stedenbouw 2014. VRP-Internationaal. Griet Geerinck von Els Brouwers
Werelddag van de Stedenbouw 2014. VRP-Internationaal. Griet GeerinckWerelddag van de Stedenbouw 2014. VRP-Internationaal. Griet Geerinck
Werelddag van de Stedenbouw 2014. VRP-Internationaal. Griet Geerinck
Els Brouwers493 views
Manifest Mobiliteit 2.0. Inleiding. Hans Tindemans (VRP) von Els Brouwers
Manifest Mobiliteit 2.0. Inleiding. Hans Tindemans (VRP)Manifest Mobiliteit 2.0. Inleiding. Hans Tindemans (VRP)
Manifest Mobiliteit 2.0. Inleiding. Hans Tindemans (VRP)
Els Brouwers1.2K views
Cv piet zuidhof 2015 01 von Piet Zuidhof
Cv piet zuidhof 2015 01Cv piet zuidhof 2015 01
Cv piet zuidhof 2015 01
Piet Zuidhof244 views
Toekomstige rol van het openbaar vervoer in België als ruggengraat voor ruimt... von Els Brouwers
Toekomstige rol van het openbaar vervoer in België als ruggengraat voor ruimt...Toekomstige rol van het openbaar vervoer in België als ruggengraat voor ruimt...
Toekomstige rol van het openbaar vervoer in België als ruggengraat voor ruimt...
Els Brouwers1.8K views
De Stedelijke Jeker (Maastricht), water als drager van kwaliteit von Nanda Sluijsmans
De Stedelijke Jeker (Maastricht), water als drager van kwaliteitDe Stedelijke Jeker (Maastricht), water als drager van kwaliteit
De Stedelijke Jeker (Maastricht), water als drager van kwaliteit
Nanda Sluijsmans482 views
Presentatie Zee Event von ricozweers
Presentatie Zee EventPresentatie Zee Event
Presentatie Zee Event
ricozweers273 views
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen von Els Brouwers
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
Els Brouwers212 views
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering von Els Brouwers
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
Els Brouwers253 views

Destacado

City of Things von
City of ThingsCity of Things
City of ThingsStedenbeleid Vlaanderen
387 views20 Folien
Digitale innovatie in Antwerpen von
Digitale innovatie in AntwerpenDigitale innovatie in Antwerpen
Digitale innovatie in AntwerpenStedenbeleid Vlaanderen
370 views26 Folien
Smart Nieuw Zuid Antwerpen von
Smart Nieuw Zuid AntwerpenSmart Nieuw Zuid Antwerpen
Smart Nieuw Zuid AntwerpenStedenbeleid Vlaanderen
922 views20 Folien
Reburg - de circulaire stad von
Reburg - de circulaire stadReburg - de circulaire stad
Reburg - de circulaire stadStedenbeleid Vlaanderen
331 views18 Folien
Energyville en ondersteuning van steden von
Energyville en ondersteuning van stedenEnergyville en ondersteuning van steden
Energyville en ondersteuning van stedenStedenbeleid Vlaanderen
680 views25 Folien
De rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteit von
De rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteitDe rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteit
De rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteitStedenbeleid Vlaanderen
550 views45 Folien

Destacado(11)

De rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteit von Stedenbeleid Vlaanderen
De rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteitDe rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteit
De rol van elektrische vervoersmodi binnen stadregionale mobiliteit
Why governance should be part of every digital marketing strategy von delaware I digital
Why governance should be part of every digital marketing strategyWhy governance should be part of every digital marketing strategy
Why governance should be part of every digital marketing strategy
delaware I digital4.5K views
What slide dimensions should you use for your presentations? von Presentitude
What slide dimensions should you use for your presentations?What slide dimensions should you use for your presentations?
What slide dimensions should you use for your presentations?
Presentitude345K views

Similar a Een terugblik op 15 jaar stadsvernieuwing

Kunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats K von
Kunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats KKunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats K
Kunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats KMark Verhijde
507 views6 Folien
Urbanos pr-short von
Urbanos pr-shortUrbanos pr-short
Urbanos pr-shortbrutobuurtgeluk
425 views40 Folien
Lokaal cultuurbeleid LOCUS Miek von
Lokaal cultuurbeleid LOCUS MiekLokaal cultuurbeleid LOCUS Miek
Lokaal cultuurbeleid LOCUS MiekLOCUS vzw
626 views30 Folien
Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck] von
Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck]Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck]
Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck]Intercommunale Leiedal
422 views16 Folien
I love Mechelen von
I love MechelenI love Mechelen
I love MechelenPigment
717 views21 Folien
Ambitiedocument Coenen En Asselbergs von
Ambitiedocument Coenen En AsselbergsAmbitiedocument Coenen En Asselbergs
Ambitiedocument Coenen En Asselbergsarnekeuning.nl
609 views15 Folien

Similar a Een terugblik op 15 jaar stadsvernieuwing(20)

Kunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats K von Mark Verhijde
Kunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats KKunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats K
Kunstenaars van waarde in de wijk - Werkplaats K
Mark Verhijde507 views
Lokaal cultuurbeleid LOCUS Miek von LOCUS vzw
Lokaal cultuurbeleid LOCUS MiekLokaal cultuurbeleid LOCUS Miek
Lokaal cultuurbeleid LOCUS Miek
LOCUS vzw626 views
Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck] von Intercommunale Leiedal
Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck]Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck]
Sterk besturen: ruimte voor de regio [door Jef Van den Broeck]
I love Mechelen von Pigment
I love MechelenI love Mechelen
I love Mechelen
Pigment717 views
Ambitiedocument Coenen En Asselbergs von arnekeuning.nl
Ambitiedocument Coenen En AsselbergsAmbitiedocument Coenen En Asselbergs
Ambitiedocument Coenen En Asselbergs
arnekeuning.nl609 views
VRP Werelddag van de Stedenbouw 2012 | Philippe Van Wesenbeeck | 'Vernieuwend... von Els Brouwers
VRP Werelddag van de Stedenbouw 2012 | Philippe Van Wesenbeeck | 'Vernieuwend...VRP Werelddag van de Stedenbouw 2012 | Philippe Van Wesenbeeck | 'Vernieuwend...
VRP Werelddag van de Stedenbouw 2012 | Philippe Van Wesenbeeck | 'Vernieuwend...
Els Brouwers1.2K views
Brabant Academy Jaarverslag 2012 von Brabant Academy
Brabant Academy Jaarverslag 2012Brabant Academy Jaarverslag 2012
Brabant Academy Jaarverslag 2012
Brabant Academy1.3K views
2012 04 stipo van stad maken naar stad zijn hv a von Stipo
2012 04 stipo van stad maken naar stad zijn hv a2012 04 stipo van stad maken naar stad zijn hv a
2012 04 stipo van stad maken naar stad zijn hv a
Stipo334 views
Memo bottom up ontwikkeling Lelystadshart, lelystad von Peter Krol
Memo bottom up ontwikkeling Lelystadshart, lelystadMemo bottom up ontwikkeling Lelystadshart, lelystad
Memo bottom up ontwikkeling Lelystadshart, lelystad
Peter Krol416 views
introductie WS1 'mooiste dorpen van haspengouw' von Sarahmartensetc
introductie WS1 'mooiste dorpen van haspengouw'introductie WS1 'mooiste dorpen van haspengouw'
introductie WS1 'mooiste dorpen van haspengouw'
Sarahmartensetc358 views
introductie WS2 'mooiste dorpen van haspengouw' von Sarahmartensetc
introductie WS2 'mooiste dorpen van haspengouw'introductie WS2 'mooiste dorpen van haspengouw'
introductie WS2 'mooiste dorpen van haspengouw'
Sarahmartensetc329 views
2009 07 09 Stipo Training Prc Definitief von Stipo
2009 07 09 Stipo Training Prc Definitief2009 07 09 Stipo Training Prc Definitief
2009 07 09 Stipo Training Prc Definitief
Stipo256 views
VRP-congres 2014_Het geïntegreerd infrastructuurproject. Marcel Smets von Els Brouwers
VRP-congres 2014_Het geïntegreerd infrastructuurproject. Marcel SmetsVRP-congres 2014_Het geïntegreerd infrastructuurproject. Marcel Smets
VRP-congres 2014_Het geïntegreerd infrastructuurproject. Marcel Smets
Els Brouwers1.5K views
2009.06.26 Stipo Training Prc Dag 1 Streefbeeld, Ambitie En Strategie von Stipo
2009.06.26 Stipo Training Prc Dag 1  Streefbeeld, Ambitie En Strategie2009.06.26 Stipo Training Prc Dag 1  Streefbeeld, Ambitie En Strategie
2009.06.26 Stipo Training Prc Dag 1 Streefbeeld, Ambitie En Strategie
Stipo492 views

Más de Stedenbeleid Vlaanderen

Ontmoetingsruimte voor Antwerpen - Robert Kaerts von
Ontmoetingsruimte voor Antwerpen - Robert KaertsOntmoetingsruimte voor Antwerpen - Robert Kaerts
Ontmoetingsruimte voor Antwerpen - Robert KaertsStedenbeleid Vlaanderen
541 views22 Folien
Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris Voets von
Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris VoetsGis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris Voets
Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris VoetsStedenbeleid Vlaanderen
643 views26 Folien
Smart city concept Gent von
Smart city concept GentSmart city concept Gent
Smart city concept GentStedenbeleid Vlaanderen
2K views23 Folien
W²- Slimme stadslandbouw von
W²- Slimme stadslandbouwW²- Slimme stadslandbouw
W²- Slimme stadslandbouwStedenbeleid Vlaanderen
536 views9 Folien
Slimme aanpak tegen kinderarmoede in Genk von
Slimme aanpak tegen kinderarmoede in GenkSlimme aanpak tegen kinderarmoede in Genk
Slimme aanpak tegen kinderarmoede in GenkStedenbeleid Vlaanderen
363 views9 Folien
Slimme steden in Vlaanderen von
Slimme steden in VlaanderenSlimme steden in Vlaanderen
Slimme steden in VlaanderenStedenbeleid Vlaanderen
944 views22 Folien

Más de Stedenbeleid Vlaanderen(19)

Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris Voets von Stedenbeleid Vlaanderen
Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris VoetsGis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris Voets
Gis als instrument bij het opsporen en voorkomen van leegstand - Joris Voets

Een terugblik op 15 jaar stadsvernieuwing

 • 1. Vlaams Parlement 13 februari 2017 '15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen' 15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik met het oog op morgen André Loeckx 1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling 2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking 3. een carrousel van projecten, 2004-2016 4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen 5. bilan en vooruitblik
 • 2. 1990-2000 zichten uit de stad: verouderd woningpatrimonium, postindustriële leegstand, verwaarloosde publieke ruimte, heerschappij van de auto, ethnische spanningen, verarming, stadsvlucht, …
 • 3. 1990-2000, zichten uit ‘de nevelstad’: suburbanisatie, urban sprawl, mobiliteitsproblemen, verspilling van open ruimte, verdwijnen van het rurale, verarming en gentrificatie, territoriumstrijd,…
 • 4. Vaanderen/België1990-2000: twee belangrijke motieven om in te zetten op stadsvernieuwing: 1) suburbane uitzaaiïng en stadsvlucht tegengaan 2) saneren van brownfields en hergebruik van postindustriële sites
 • 5. beleidsinitiatieven: aanzetten van stadsherwaardering o.m. stadskernvernieuwing jaren 70, stadsvernieuwingscampagne en herwaarderingsgebieden jaren 80, Sociaal Impulsfonds jaren 90
 • 6. A G L B structuurplanning (1990-2011) Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997-2011) bedenken en organiseren van het territorium in ruimtelijke structuren (op verschillende bestuurlijke schaalniveaus), structuurplan Gent, 2003 (weinig aandacht voor het definitie en opzet van strategische projecten)
 • 7. stedelijke samenhang en connectiviteit: ‘de as Falcon-Nassau’ , het strategisch stadsontwerp het stadsontwerp ontluikt het Eilandje, Manuel de Solà-Morales, 1992
 • 8. Europa 1985-2005 de projectmodus van stedelijke transformatie, Rotterdam, Barcelona, Londen, Berlijn… • ontwerpkwaliteit, aspecten van duurzaamheid, publieke ruimte,... • superprojecten in grote steden met sterke ‘drivers’: financiële groepen, unieke evenementen, uitzonderlijke politieke wil..... • beperkte ‘functional mix’: kantoren, appartementen, winkels, ... • top-down beslissingsproces: participatie als ‘public relations’ • bedoeld voor een stedelijke middenklasse / gentrificatie en sociale selectie
 • 9. Vlaanderen-Brussel 1985-2005: de projectmodus van stedelijke transformatie, ontwikkelaars aan zet • + investeren in de stad, capaciteit om te realiseren • - de overheid op het achterplan, stadsvernieuwing = vastgoedontwikkeling • - ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit niet de eerste zorg • +/- de civiele maatschappij roert zich, maar vooral als ‘obstructor’
 • 10. 1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling 2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking 3. een carrousel van projecten, 2004-2016 4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen 5. bilan en vooruitblik 15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik met het oog op morgen
 • 11. Stedenbeleid en stads(vernieuwings)projecten in Vlaanderen (2002-2016) • Vanaf 2002 groeien diverse initiatieven van ‘het Project Stedenbeleid’ uit tot een veelzijdig en relatief coherent beleid. • Er wordt eerst en vooral werk gemaakt van visievorming en van het formuleren van een beleidskader (2002-2004). Dit resulteert o.m. in het Witboek Stedenbeleid ‘De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden’ • Aansluitend worden diverse beleidsinstrumenten ontwikkeld en toegepast, onder meer: - de stadsmonitor - stadscontracten - de stedenvisitatie - projectsubsidiëring Stadsvernieuwingsprojecten - conceptsubsidiëring Stadsvernieuwingsprojecten - Thuis in de Stad prijs (2015 Slim in de Stad prijs) - Kwaliteitskamer Stadsvernieuwingsprojecten
 • 12. • versterking van het stedelijk beleid • van top-down dictaten naar projectgerichte samenwerking • van sectorale en departmentale autarkie naar coproductie • representatieve and participatieve democratie zijn complementair • transitie naar stedelijke diversiteit, dichtheid en duurzaamheid • 3 stedelijke co-producenten samen aan zet: stedelijke overheid, private sector, civiele maatschappij • drievoudige sociaal-ruimtelijke integratie (met dank aan Karl Polanyi): * publieke welvaartsherverdeling door de overheid: publieke ruimte, diensten, voorzieningen, toegankelijkheid en bereikbaarheid… * betaalbaar en verscheiden woningaanbod door een faire private markt * inbreng van sociale kennis, sociale dynamiek en solidariteit door de civiele maatschappij • stadsvernieuwingsprojecten zijn laboratoria van nieuw stedelijk beleid Witboek Stedenbeleid 2004 ‘De eeuw van de stad. Hoofdstuk 4 ‘Stadsdebat en Stadsprojecten’
 • 13. subsidiëren en ondersteunen van van stadsprojecten op basis van kwaliteitscriteria / kwaliteitsvectoren • 1. structurele impact, ‘hefboomeffect’, in wisselwerking met structuurplanning • 2. integrale duurzaamheid: ecologisch, economisch, sociaal, ruimtelijk • 3. stedelijke synergie: samenbrengen, verbinden, verknopen, verweven van uiteengelegde functies, diensten, voorzieningen, programma’s, projecten • 4. stedelijke coproductie (1): efficiënte publiek - publieke samenwerking • 5. stedelijke coproductie (2): ontwikkelingsgerichte publiek - private samenwerking • 6. stedelijke coproductie (3): verantwoordelijk burgerschap en effectieve participatie • 7. kwaliteitsvolle planning en ontwerp als ruimtelijk kader of platform voor stedelijke ontwikkeling • 8. performante projectopzet en sturing door de lokale overheid (bestuur
 • 14. Zesde oproep 2012: inzendingen: 9 PS, 14 CS geselecteerd: 4 PS, 6 CS Zevende oproep 2013: inzendingen: 7 PS, 13 CS geselecteerd: 4 PS, 6 CS Achtste oproep 2014: inzendingen: 8 PS, 12 CS geselecteerd: 4 PS, 6 CS Negende oproep 2015: Inzendingen: 10 PS 12 CS Geselecteerd: 3 PS 4 CS Tiende oproep 2016: Inzendingen: 8 PS 9 CS Geselecteerd: 3 PS 5 CS projectsubsidiëring (PS) en conceptsubsidiëring (CS) 2002-2016 Eerste oproep 2002: 43 inzendingen, 8 geselecteerd, 8 conceptsubsidiëringen Tweede oproep 2005: 28 inzendingen, 9 geselecteerd, 6 conceptsubsidiëringen Derde oproep 2007: 33 inzendingen, 14 geselecteerd, 10 conceptsubsidiëringen Vierde oproep 2010: 19 inzendingen, 4 geselecteerd, 7 conceptsubsidiëringen Vijfde oproep 2011: inzendingen: 7 PS, 10 CS geselecteerd: 4 PS, 5 CS projectsubsidies: 172 inzendingen, 49 geselecteerd conceptsubsidies: 63 geselecteerd
 • 15. • subsidiëring en ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten in: Aalst, Aarschot, Antwerpen, Brugge, Deinze, Eeklo, Geel, Gent, Genk, Halle, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen, Oostende, Oudenaarde, Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Tienen, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde • conceptsubsidiëring en capacity building(ontwerpend onderzoek en projectvoorbereiding) in: Aalst, Aarschot, Antwerpen, Brugge, Brussel, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Geel, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Herentals, Ieper, Leuven, Lier, Lokeren, Mechelen, Mol, Oudenaarde, Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde
 • 16. 1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling 2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking 3. een carrousel van projecten, 2004-2016 4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen 5. bilan en vooruitblik 15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik met het oog op morgen
 • 17. werk van o.m. noA, Atelier 4, Wilma, WVI Brugge, Nieuwe Molens en Kolenkaai, 2004- SVP: ontsluiting en inrichting perifeer stadsdeel / herstel van de relatie tussen woonbuurten en kade / renovatie van het industrieel patrimonium / aanleg publieke ruimte / nieuwe woningtypologie
 • 18. werk van o;a.. Wit, Bogdan&VanBroeck, Nero, Maenhout, Dijledal, Matexi Leuven, Centrale Werkplaatsen, 2004- SVP: residentieel luik van de herontwikkeling van de stationsomgeving / brownfieldsanering / renovatie en hergebruik van het industrieel patrimonium / gediversifieerde wijk (wonen en winkels, sociale woningbouw, park, jeugdcentrum, stedelijke academie,...)
 • 19. Aalst, stationsomgeving, 2008- SVP: hechting NMBS vastgoedproject aan stedelijke omgeving via aanleg publieke ruimten, betere ontsluiting en publieksgerichte functies: Werfplein, Sint Annabrug, administratief centrum, busstation, Statieplein, tunnel onder spoorberm, Denderplein, fietsersbrug, Corneliskade, ... masterplan Christian Kieckens (2002), stadsontwerp cepezed (2006) besix, breevast, grontmij, werk van Maya Roos, Abscis, Christian Kieckens
 • 20. Antwerpen Militair Hospitaal (‘t Groen Kwartier), 2007- SVP: betere integratie van een prestigieus vastgoedproject in de directe stedelijke omgeving (vermijden van ‘gated community’) door meervoudige ontsluiting, aanleg buitenruimte, parkeervoorziening, buurtwerking Beel Achtergael Architecten, Michel Desvigne, Matexi, Vanhaerents, AG Vespa
 • 21. Antwerpen, Eilandje, Kattendijkdok en MAS, 2006- SVP: investeren in structurele verbindingen stad-Eilandje met MAS als knooppunt / aanleg kwaliteitsvolle publieke ruimte / parkeervoorziening werk van o.m. Project2, Diener & Diener, Desvigne, Neutelings-Riedijk
 • 22. Gent, Tondelier en Rabot, 2013- 19e eeuwse gordel, verouderd woningpatrimonium, gebrek aan groene en publieke ruimte, postindustriële leegstand,... SVP deel 1: PPS vastgoedproject (klimaatneutraal, typologische en sociale mix, perceelsgewijze ontwikkeling, kwaliteitsvolle publieke ruimte) SVP deel 2: coproductieve woningverbetering, participatief buurtbeheer Rapp&Rapp, EVR, ONO, De Smet Vermeulen, Office Kersten Geers David Van Severen
 • 23. BUUR masterplan, BBS landschapsontwerp, Stad Genk, Sociale Bouwmaatschappij, Lava arch. Genk, Sledderlo, 2010- wegwerken van de perifere getto conditie: connectiviteit, sociale woningen+ marktconforme woningen, gemengde sociale nabijheid, kernversterking en verdichting, publieke voorzieningen, publieke ruimte, integrerend landschap
 • 24. SVP:connectiviteit ( fiets- en voetgangersbruggen) / publieke ruimte (stedelijk park, buurtgroen, kaaipromenade, hergebruik grintbakken) / socio- cultureel programme (‘DOK’) / mix van marktconforme en sociale woningen / voorzieningencluster (school, sporthal, kinderdagverblijf, bibliotheek) Gent, ‘Oude Dokken’, Schipperskaai, 2011-
 • 25. Vilvoorde, stadsvernieuwingsprojecten Watersite,2004- herontwikkeling van de postindustriële strip tussen spoorweg en kanaal / masterplan beklemtoont de link met de haven van Brussel + suite van nieuwe residentiële stadswijken / waterfront promenade / landschapsherstel Zenne B V fase1 globaal masterplan: Xaveer De Geyter architects, 2006 fase 2 fase 3 V B
 • 26. Vilvoorde, Watersite, fase 1: Kanaalpark, 2004- aanleg park en speelterrein / waterfront promenade / renovatie van voormalig ‘Tuchthuis’ (museum-hotel-restaurant-café) / residentieel vastgoed werk van: Styfhals en Partners, Robbrecht en Daem, Bob 361, Stad Vilvoorde, W&Z, TV partnership Watersteen (Virix),
 • 27. Vilvoorde, Watersite, fase 2 ‘De Molens’, 2008- nieuwe woonwijken / stedelijke woningtypes / groene energie / gediversifieerde publieke ruimte / school / waterfront promenade / aanleg Zenne oevers / voetgangers- en fietsbrug / treinstation (uitbouw gewestelijk netwerk) werk van o.a..Xaveer De Geyter architects, Beel-Achtergael arch., BBS landschapsontwerp, CEE-engineering, stad Vilvoorde, W&Z, PSR Brownfield Developers-Matexi Voormalige industriële kanaaloever wordt vastgoed woonpark voor een nieuwe stedelijke middenklasse. Gentrificatie? Wat met werken in de stad?
 • 28. Vilvoorde, Watersite, fase 3: ‘Broek’, 2014, herontwikkeling van een woon-werk-weefsel, landschapsherstel Zenne conceptsubsidie Vilvoorde Broek 2013: sociaal-ruimtelijke analyse en veldwerk als basis voor masterplan en stadsvernieuwingsproject: lokale economie / gebouwenbestand / nood aan sociale voorzieningen (school, kinderdagverblijf, buurtcentrum, naschoolse ondersteuning, repetitielokaal, indoor sport jongeren, gamers centrum, voorzieningen voor starters...) De Smet Vermeulen architecten - Marleen Goethals
 • 29. Aalst, Immerzeel, 2016- verdichting, uitrusting en landschapsontwikkeling van bebouwd perifeer landschap tot ‘stedelijke ‘Trabant’ (groene stadsbuurt) / inzetten op: coproductie, alternatieve woningproductie en grondenbeheer, nieuwe woonvormen, duurzame mobiliteit, commons, landschapsbeheer
 • 30. Conceptsubsidie Halle, Nederhem, 2003 (PS 2006) herontwikkeling van brownfield tussen spoorweg en kanaal / hechten van morfologische breuk tussen het middeleeuwse stadscentrum en de volkswijken aan de overkant / realisatie van een ‘derde stadsdeel’ als connector en attractor / publieke voorzieningen (sport, karnaval) / multifunctionele buurt: wonen+werken+park+sociaal centrum / landschapherstel Zenne masterplan: De Smet Vermeulen architecten, Stad Halle, NMBS
 • 31. Conceptsubsidie Sint-Niklaas, H. Heymanplein, 2014 reconversie van uitgestrekt parkeerplein / stedelijk groen / bijdrage tot autoluwe stedelijke mobiliteit / revitalisatie van het stedelijk winkelen (supermarkt, winkelgalerij) / nieuwe bibliotheek ontwerpend onderzoek: Blauwdruk, communicatie en participatie: Common Ground onderzoek parking: TML
 • 32. Conceptsubsidie Aalst, Stationsomgeving, ontsluiting Tragelweg, 2012 ontwerpend onderzoek: Palmbout Urban Landscapes ontwerpend onderzoek naar deblokkering van aangrenzend stadsvernieuwingsproject legt basis van nieuwe gemengde ontwikkeling in het ruimere stadsdeel
 • 33. Conceptsubsidie Antwerpen, Nieuw Zurenborg, 2007 reconversie van onderbenut terrein gekneld tussen Singel+Ring en spoor / oplossen van dilemma (groen versus wonen+voorzieningen) / hergebruik van vergeten industrieel erfgoed / verbeteren van connectie met directe omgeving Stadsvernieuwingsproject Nieuw Zurenborg blijft opgeschort wegens: 1. te hoge waarde fijn stof 2 dilemma groen versus wonen+voorzieningen niet oplosbaar Overkapping Ring zou problemen elimineren en project deblokkeren ontwerpend onderzoek: De Smet-Vermeulen, Palmboom en van den Bout
 • 34. Conceptsubsidie Deinze Oostkouter / politiesite, 2014 herstructureren van patchwork van uitgestrekte verkavelingen + reconversie vacante politiesite / ontsluiting / verdichting / participatie uapS, Centrum voor Stadsontwikkeling, TOPOS
 • 35. Conceptsubsidie Genk, Scholencampus, 2016 herontwikkeling uitgestrekte binnenstedelijke scholencampus / samenhang ruimtelijke stadsvernieuwing- onderwijsvernieuwing- samenlevingsopbouw / coproducie stad - scholengemenschap
 • 36. 1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling 2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking 3. een carrousel van projecten, 2004-2016 4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen 5. bilan en vooruitblik 15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik met het oog op morgen
 • 37. uitdaging 1: stad en regio • Oostende, Triptiek Oostende Centrum (PS 2005) • Roeselare Centraal [stationsomgeving](CS 2007, PS 2010), • Roeselare, Van Stadhuis naar Stadscentrum XL (CS 2016), • Gent, Zuurstof voor de Brugse Poort (PS 2002), • Gent, Tondelier en Rabot (PS 2013), • Mechelen, Nekker Nova (Nekkerspoel) (CS 2016), • Antwerpen, Centrale as, een hart voor Deurne (PS 2011 N), • Gent, Dampoort en Sint-Amandsberg (CS 2013, PS 2015 N), • Deinze, Oostkouter en poiltiesite (CS 2014), • Genk, LO 2020 Sledderlo (PS 2010) • Genk, Kolenspoor (CS 2015) • Aalst, Immerzeel+ (PS 2016), • Oostende, AppelblauwzeeGroen Lint (PS 2014 N) • Dendermonde, Stationsomgeving (CS 2016) • ... ...
 • 38. impulsen geven aan het stadscentrum, herdenken van stedelijke centraliteit / nieuw leven voor de versleten 19e eeuwse gordel / wat met de gefragmenteerde 20e eeuwse gordel / herdenken van de verkavelingen / profilering van landschap en bebouwing in de stedelijke periferie / ruimtelijke + functionele + landschappelijke samenhang tussen stad en stadsregio, gepaste mobiliteit voor buurt-stad-regio, woningdiversiteit en woonmobiliteit binnen de stadsregio... uitdaging 1: stad en regio
 • 39. uitdaging 2: mobiliteit en infrastructuur • Sint-Niklaas, H. Heymanplein (CS 2014) • Sint-Niklaas, Clementwijk (PS 2007) • Antwerpen, Scheldekaaien, Sint-Andries Zuid (PS 2012) • Oostende, Verlaning A10 (CS 2014) • Leuven, Stadspoort Bodart (CS 2012) • Antwerpen, Ijzerlaan, van brug tot stad (PS 2013) • ...
 • 40. uitdaging 2: mobiliteit en infrastructuur nood aan significante transitie naar duurzame stedelijke mobiliteit / reductie en optimalisatie van het parkeren in de stad / de autoluwe verkaveling / verkeersknoop wordt vestibule van de stad / de invalsweg als stadsboulevard / kwaliteitsvolle aanleg en uitrusting voor zacht verkeer / kwaliteitsvolle stedelijke plekken voor openbaar vervoer / uitgekiende multimodale snedes,...
 • 41. uitdaging 3: werken in de stad • Gent, Herontwikkeling UCO-site (PS 2012) • Genk, Thor Re-Invent (PS 2013) • Antwerpen, Ijzerlaan - Steenborgerweert (PS 2013) • Vilvoorde, Broek, Motor voor Samenlevingsopbouw in Watersite (CS 2013 , PS 2014) bijsturen van de doorgedreven residentiële stadsvernieuwing / ondersteunen van breed-spectrum arbeid in de stad / koppeling creatieve – sociale - reguliere economie / gemengd woon-werk weefsel / ruimte en uitrusting voor starters ...
 • 42. uitdaging 4: ‘gentrification’ • Gent, Zuurstof voor de Brugse Poort (PS 2002), • Gent, Tondelier en Rabot (PS 2013), • Genk, Sledderlo (LO20) (PS 2010) • Mechelen, Nekker Nova (Nekkerspoel) (CS 2016), • Lokeren, Hoedhaar en Dallas (PS 2011) • Antwerpen, ‘t Groen Kwartier [Militair Hospitaal] (PS 2007) • Antwerpen, Intergenerationeel Project Linkeroever (PS 2008) • Gent Dampoort en Sint-Amandsberg (CS 2013, PS 2015 N)
 • 43. uitdaging 4: ‘gentrification’ milderen van de gentrificatie: intensifiëren van toegankelijkheid, bereikbaarheid en gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen en kwaliteitsvolle plekken / significant aandeel van sociale en betaalbare woningen / sociale mix en sociale nabijheid / sociaal behoudende woningverbetering in aangrenzende buurten / brede participatieve werking ...
 • 44. Uitdaging 5: participatie In de meeste SVP worden de beschikbare media en methoden van informatie, consultatie en feedback aangesproken.
 • 45. drie uitgangspunten, drie sleutelbegrippen: sociale kennis, sociaal-ruimtelijke competentie, coproductie • In verschillende projecten wordt getracht de aanwezige sociale kennis te achterhalen en te verwerken. Heel wat sociale kennis is tegelijk ruimtelijke kennis. Sociaal-ruimtelijke kennis is een onmisbare ‘grondstof’ voor het stadsontwerp en de architectuur van de stad. • Effectieve participatie kan niet zonder sociaal-ruimtelijke competentie van alle participanten. Dit vergt een participatieve capaciteitsopbouw. De lange duur van het stadsvernieuwingsproject biedt daartoe meerdere kansen. Tijdelijk en experimenteel gebruik van vacante plaatsen is bij voorbeeld een belangrijke methode van participatieve capaciteitsopbouw. • Coproductie beschouwt alle participanten (mandatarissen, administraties, sectoren, civiele organisaties, burgers) als verantwoordelijke strakeholders die investeren in het project, deelnemen aan de besluitvorming, delen in de lasten en lusten van het project. Coproductie heeft een grote participatieve impact en bereidt de coproducenten voor op duurzaam medebeheer van de nieuw geproduceerde omgeving. Uitdaging 5: participatie
 • 46. • De participatieve democratie is geen vervanging van de representatieve: complementariteit tussen beide is de motor van de stedelijke vernieuwing en van het stadsvernieuwingsproject. • Het geslaagde stadsvernieuwingsproject steunt op de convergerende inbreng van de drie belangrijkste stadsactoren (overheid, privé, civiele maatschappij). Geen dictaat van ‘beslist beleid’, geen vastgoedmarkt als stedenbouw, geen participatieve zelfhulp ter vervanging van publieke welvaartsherverdeling. • Stadsvernieuwing bespeelt alle termijnen: stedelijke onmiddellijkheid, de realisatietijd van het project, de lange duur van de stad. Participatie steunt doorgaans op onmiddellijke meningen, belangen en behoeften. Sociale kennis, opbouw van participatieve competentie en samenlevingsopbouw overstijgen deze onmiddellijkheid. Uitdaging 5: participatie drie bedenkingen
 • 47. 1. context 2002: stad, stadsplanning, stadsontwikkeling 2. stedenbeleid en stadsprojecten: uitgangspunten, instrumenten, werking 3. een carrousel van projecten, 2004-2016 4. ‘work in progress’, aandachtspunten, uitdagingen 5. bilan en vooruitblik 15 jaar stadsvernieuwingsprojecten, een terugblik met het oog op morgen
 • 48. 1 De stadsvernieuwing is niet afgewerkt. De stedelijke conditie blijft zorgbehoevend: de verwarde 20e eeuwse gordel, de samenhang met de randstad, nood aan nieuwe typologieën van wonen zorg en werk, stedelijke mobiliteit, de ecologische voetafdruk van de stad, samenlevingsopbouw, gentrificatie, veiligheid, financiering, ... 2 De stadsvernieuwingsprojecten zijn niet afgewerkt. In 15 jaar werd een waardevol ‘patrimonium’ van projecten opgebouwd: afgewerkte projecten, projecten in uitvoering, projecten in volle voorbereiding. Dit heeft heel wat geld en moeite gekost. De reeds bereikte resultaten mogen gezien worden. Een goed instrumentarium en een schat aan ervaring en competentie werden uitgebouwd. Maar het blijven kwetsbare operaties, gevoelig voor conjunctuur, contestatie en procedurele verwikkelingen. Zij vergen volgehouden ondersteuning en begeleiding. .
 • 49. 3 Stadsvernieuwingsprojecten werder opgezet als proefterreinen van transversale samenwerking tussen actoren en sectoren. Er blijkt nog steeds een grote nood aan een betere publiek- publieke samenwerking tussen sectoren en beleidsniveaus. Dit vraagt naar het herinvoeren van een doeltreffende vorm van stadscontracten. 4 Heel wat projecten vertonen kwaliteitserosie. Er is nood aan doeltreffende kwaliteitsbewaking zowel ten overstaan van de private als van de civiele en de publieke partners. Kwaliteitsbewaking moet dienen als platform van kwaliteitsontwikkeling. 5 Participatie gaat niet over ‘iedereen moet over alles meebeslissen’ maar moet worden gezien in de bredere optiek van het valoriseren van sociale kennis, participatieve competentie-opbouw van alle participanten en coproductieve samenwerking. En dit niet alleen in functie van het realiseren van een ambitieus project maar eveneens met het oog op transitie naar een inclusieve samenleving.
 • 50. 6 Duurzaamheid blijft het ordewoord maar gaat over meer dan klimaat en energie. Er moet gewerkt worden aan transitie naar ‘integrale duurzaamheid’ d.w.z. ecologisch +sociaal +economisch. De evolutie van de stadsvernieuwingsprojecten vertoont een gestage vooruitgang maar van ‘trendsetting’ is onvoldoende sprake. Tijd voor een ‘boost’ op dit terrein. 7 De verschillende tijdskaders van stadsprojecten moeten beter ingeschat worden: stadsprojecten moeten voorzien in ‘quick wins’ en voorlopig gebruik; zij moeten kunnen inspelen op onvoorziene wendingen en kansen en tegelijk leren omgaan met de onvermijdelijke lange duur van structurele ruimtelijke veranderingen (‘slow urbanism’).
 • 51. 8 Zonder kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en ontwerp lukt het niet. Planning en ontwerp moeten een performant ruimtelijk frame blijven aanreiken voor integrale duurzaamheid, stedelijke leefkwaliteit, stedelijke ontwikkelingskansen en coproductie. 9 De stad blijft de meest aangewezen regisseur van het stadsvernieuwingsproject. Maar wat met problemen en opportuniteiten die de bevoegdheid van de stad te buiten gaan? Nieuwe gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden moeten worden uitgetest. 10 Het projectenpatrimonium, de opgebouwde ervaring, het netwerk van competenties wordt onvoldoende benut in de huidige vraagstellingen en beleidsdiscussies over ruimte en maatschappij. Kritische duiding en toegankelijke communicatie over 15 jaar stadsvernieuwing blijven beperkt. Zo is bij voorbeeld de bijdrage van 63 conceptsidies als unieke vorm van onderzoek en reflectie nog haast onontgonnen.
 • 52. ziezo, als denkend burger en betrokken stedeling kijk ik uit naar het vervolg vandaag denk met voldoening terug aan 15 jaar leerzame stadsvernieuwing met dank aan alle medestanders: collega’s, beleidsmakers, raadgevers, projectmedewerkers,... en in het bijzonder aan Linda Boudry

Hinweis der Redaktion

 1. In het kader van het masterplan LO2020 werd in een deelmodule voor Nieuw-Sledderlo een detailmasterplan uitgewerkt dat ingaat op de specifieke noden, verwachtingen en doelstellingen voor de wijk. Het doorbreken van het hardnekkig stigma en het isolement van deze sociale woonwijk vormt hierbij het hoofdthema. Het masterplan voorziet in de eerste plaats een gefaseerde vervanging van de grote meerderheid van het bestaande appartementsbestand door een meer gedifferentieerd en aangepast woningaanbod.
 2. Standaard dia