Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3

| 1 | LandbrugsAvisen |
laen@landbrugsavisen.dk - tlf: 3339 4740 l sbu@landbrugsavisen.dk - tlf: 3339 4743
Henning Laen Sørensen & Stig Bundgaard er ansvarlige for‘Den faglige baggrund’@
Nordjysk landmand står bag
opfindelse, som gør gylle til en
handelsvare. Opfindelsen er bare
ét eksempel fra et innovativt
dansk landbrug
Af Thomas Mølgaard
Gruset knaser under sålerne. En frisk
vestenvind blæser hen over gårdspladsen.
Det store, røde stuehus rager op i det
flade landskab. Ved første øjekast ligner
Vrejlev Møllegård så mange andre gårde.
Men helt almindelig er gården ikke, for
på dette sted i det nordjyske gemmer der
sig en vaskeægte innovation.
Gårdejer Kristian Kjær rækker
venligt sin hånd frem og præsenterer sig.
Kort efter sætter han kursen mod den
østligste ende af gårdspladsen, forbi de
hvide grisestalde, hvorfra der kommer en
fjern lyd af grynt og hvin. Herude findes
ejendommens store gyllebeholdere, og
ved siden af står en grøn tank, som mest
af alt ligner en stor affaldscontainer.
Den grønne tank skyldes, at Vrejlev
Møllegård har et anlæg som forsurer
gylle. Anlægget giver bedre luftforhold i
stalden, og gør gyllen mere miljøvenlig.
Bag opfindelsen står Jens Østergaard
Jensen, som er tidligere landmand.
En række omstændigheder gjorde, at
hans opfindelse blev til en vaskeægte
innovation i landbruget. Han gik dog
ikke i gang med tanken om at være
innovativ. For ham handlede det kun om
at finde ud af, hvordan hans gylle kunne
gøres mere miljøvenlig.
Hvad er innovation?
Lektor Jesper Lindgaard Christensen
er tilknyttet et nyt forskningsprojekt på
Aalborg Universitet, som undersøger
innovation i blandt andet landbruget.
”Når man tænker på begrebet
’innovation’, så tænker man også på
ordet ’nyt’,” siger Jesper Lindgaard
Christensen, og fortsætter:
”Nyskabelser er innovation.
Nytænkning er også innovation, men
først når man fører tanken ud i livet.”
Ifølge Jesper Lindgaard Christensen
kan tankerne føres ud i livet hvor som
helst: I virksomheden, i landbruget, på
markedet, eller et helt fjerde sted. Han
fortæller også, at innovation kan være
både et nyt produkt, men også en ny
proces – for eksempel en ny måde at
udføre en arbejdsopgave på.
Gustaf Bock, som er leder i
Udviklingsafdelingen hos Dansk
Landbrugsrådgivning, Landscentret,
fremhæver innovationen omkring den
bedre udnyttelse af gylle, som et godt
eksempel på innovation i landbruget:
”Fra at gylle før i tiden var et
affaldsprodukt, er gylle i dag guld. Det
er blevet til en handelsvare. Af andre
eksempler på innovation kan nævnes
biogas, som oprindeligt bygger på en ide
fra en landmand. Men det kan gå begge
veje, for eksempel hvis Danish Crown
udvikler et nyt produkt til et marked,
hvor grisen skal veje mindre eller være
mere fedtfattig.”
Ideen til forsuring af gylle fik Jens
Østergaard Jensen dog selv, mens han
stadig var landmand.
Forsuring af gylle
”Jeg havde hørt, at man i Holland havde
lavet nogle ret restriktive regler for
udledning af ammoniak fra gylle. Jeg
tænkte, at det nok snart ville blive det
samme i Danmark, og det blev det så
også,” beretter Jens Østergaard Jensen
Diplomerne, som hænger på
væggene hjemme i Vodskov, bevidner
at han har været interesseret i kemi,
siden han var ung. Det var også denne
interesse, som drev ham til at bruge sine
aftener på research. Og det han fandt
frem til, testede han på sin egen gård:
”Først prøvede jeg at putte syre i en
enkelt svinesti, og der kunne jeg se at
det virkede. Derfra udvidede jeg gradvist
forsøget fra en enkelt sti til en hel stald,
og til sidst til forsøg i stor skala.”
I dag er anlægget videreudviklet,
og et separeringssystem skiller gyllen
i tre dele: En fiberdel der ligner knust
halm, og som kan bruges som brændsel.
En del vand, der er så rent det faktisk
kan drikkes. Og til sidst en væske, som
udgør en sjettedel af den oprindelige
gyllemængde.
Væsken indeholder det kvælstof,
som skal køres ud på markerne. Denne
reducerede mængde giver en bedre
udnyttelse af de nærende stoffer fra
gyllen. For stor udledning af de nærende
stoffer kan nemlig have negativ effekt på
natur og miljø. Separeringen bevirker,
at miljøet ikke udsættes for så stor
belastning, som hvis gyllen ikke havde
været gennem anlægget. Dertil kommer,
at der findes et filter til systemets
udluftning, der gør at der om sommeren
dufter mere af blomster end af gylle.
Jens Østergaard Jensen er et typisk
eksempel på, hvordan innovation opstår i
landbruget.
Landmænd står bag de fleste ideer
”Hvis vi ser bort fra fødevareprodukter,
så vil jeg sige, at mellem fem og seks
ud af ti ideer kommer fra landmændene
selv,” udtaler Gustaf Bock fra Dansk
Landbrugsrådgivning.
Og ifølge Jesper Lindgaard
Christensen fra Aalborg Universitet
tegner der sig et billede af stort initiativ
blandt landmænd:
”Før vores undersøgelser gik i
gang havde vi i forskningsgruppen
ikke forventet, at landmændene tager
så stort initiativ til innovation. Vi
havde forventet, at det i højere grad
var leverandører og aftagere, som tog
initiativ. Specielt supermarkedskæderne.”
Jesper Lindgaard Christensen er dog
heller ikke i tvivl om, hvordan det kan
lade sig gøre, at landmanden kan være så
innovativ:
”Det er karakteristisk, og vigtigt,
for dansk landbrug, at forskning og
udvikling i høj grad er samlet i fælles
institutioner. Dette giver en større
spredning af den viden, der bliver
produceret.”
I Danmark er der et stort
rådgivningssystem til rådighed for
landbruget, i form af blandt andet
landboforeningerne og en række andre
institutioner. Rådgivningssystemet
adskiller sig væsentligt fra andre erhverv,
i og med forskning og udvikling i det
øvrige private erhvervsliv ofte er møntet
på den enkelte virksomhed.
”I dansk landbrug har vi det helt
unikke, at vi har et rådgivningssystem,
som udelukkende fokuserer på
at skabe ny viden. Det giver en
sammenhængskraft, som er til gavn for
hvert enkelt led i kæden, inklusive den
enkelte landmand,” understreger Gustaf
Bock
Også Jens Østergaard Jensen brugte
rådgivningssystemet til at føre sin egen
ide ud i livet. Han lavede nogle forsøg
sammen med Rådet for Agroindustri, og
sammen med dem tog han patent på sin
ide. Senere blev patentet solgt videre til
en maskinfabrik, hvor han også arbejdede
som konsulent under udviklingen af
forsuringsanlægget. Siden har Grundfoss
købt patentet og sælger anlægget, der
ifølge Jens Østergaard Jensen er opført
mellem 60 og 70 af i Danmark.
Det er ideer, som den fra Jens
Østergaard Jensen, der holder dansk
landbrug i gang.
Innovation er vigtigt for landbruget
Jesper Lindgaard Christensen fra Aalborg
Universitet mener, at innovation er
grundlaget for dansk landbrug:
”Innovation har altid foregået i dansk
landbrug, lige siden andelsbevægelsen
blev formet i 1800-tallet. Men i en
verden hvor det er så nemt at kopiere,
kan man ikke blive ved med at leve på
historier, traditioner og kultur omkring et
effektivt landbrug.”
Ifølge Jesper Lindgaard Christensen
er dansk landbrug nødt til at være på
forkant med udviklingen for at holde sig i
live. Det skyldes, at krav fra forbrugerne
når hurtigere frem til producenterne. Og
kravene skal efterleves hurtigt, ellers
forsvinder kunderne fra butikken:
”Det dur ikke, hvis dansk landbrug
er ligesom en supertanker, hvor det tager
fire-fem kilometer at dreje skuden,” siger
Jesper Lindgaard Christensen.
Denne opfattelse tilslutter Gustaf
Bock fra Dansk Landbrugsrådgivning
sig:
”Hvis ikke vi innoverer i dansk
landbrug, så dør vi.”
”Gyllene tider” lader vente på sig
Tilbage i det forblæste Nordjylland er
det endnu ikke kommet dertil, hvor
gårdejer Kristian Kjær tjener penge på at
forsure og separere sin gylle. En række
regulativer står i vejen for, at han kan
sælge fiberdelen som brændsel. Kristian
Kjær håber dog på, at reglerne snart
bliver ændret, så han kan føje endnu
et punkt til listen over positive følger
af Jens Østergaard Jensens innovative
opfindelse.
Sådan ser en vaskeægte innovation ud. Innovationen er et anlæg, som forsurer gylle og dermed mindsker fordampningen af ammoniak med 70 procent. Opfindelsen
blev til en innovation da løsningen kunne bruges på andre gårde. Foto: Thomas Mølgaard
Forsuring af gylle er en proces, hvor
svovlsyre tilsættes gylle for at gøre den
”sur”. At gøre gyllen ”sur” betyder, at
man sænker PH-værdien. Det resulterer
i, at 70 procent af den ammoniak,
som normalt ville fordampe fra gyllen
og gøre luften tung og ubehagelig,
forandres og forbliver i gyllen. Den
forsurede gylle cirkuleres mellem
gyllebeholder og staldene, og det
resulterer i bedre luftforhold i staldene.
Anlægget kan forsure svinegylle såvel
som kvæg- og minkgylle.
Derudover er ammoniak et stort
miljømæssigt problem. Ammoniakken
fordamper fra stalde, gyllebeholdere
og når det køres ud på marken. Den
fordampede ammoniak falder senere
ned på både jord og hav eller søer. Hvis
nedfaldet sker uden for sæsonen for
afgrødernes vækst, kan ammoniakken
sive ned og forurene grundvandet.
Hvis ammoniakken lægger sig på
naturområder, kan det desuden ændre
den naturlige vegetation i området.
Forsuringsanlægget gør, at den
omdannede ammoniak optages direkte
i landmandens afgrøder. Svovlen fra
svovlsyren optages også direkte i
afgrøderne, fordi svovl er et nærende
stof. Alt dette gør gyllen mere skånsom
overfor miljøet, fordi gødningen af
afgrøderne bliver mere effektiv.
Innovation
Innovation forvandler gylle til guld
Forsuring af gylle
Et nystartet forskningsprojekt på
Aalborg Universitet skal undersøge
innovation i landbruget, herunder
blandt andet kilderne til innovation,
omfang og barrierer for innovation.
Projektet startede i 2007 og
afsluttes i 2009.
Forskningsprojektet kaldes
’feat2015’ og er finansieret af
Direktoratet for FødevareErhverv.
Forskningsprojektet skal generelt
skabe mere viden om mulighederne
for udvikling og konkurrence i
landdistrikterne. Undersøgelserne
omfatter også fiskeri- og
skovbrugserhvervene, og er ledet af
Forskningscenter Risø.
Mere information kan findes på:
http://www.feat2015.risoe.dk
Definition af innovation
innovation [enova’sjo’n] subst.
1. skabelse af noget nyt, fx af
teknisk art; også om det nyskabte
= FORNYELSE, NYSKABELSE,
NOVATION
Kilde: Politikens Store
Fremmedordbog
Forskning i innovation i landbruget
| LandbrugsAvisen | 2 |
Jens Østergaard Jensen er manden bag ideen om forsuring af gylle. I dag er han ikke
længere landmand, men kalder sig selv opfinder. Lige nu er det en metode til at trække
ethanol ud af træstoffer, som er på tegnebrættet. Foto: Thomas Mølgaard
1 von 1

Recomendados

Kajsa Hartig Når samlingerne bliver til guld 2007 von
Kajsa Hartig Når samlingerne bliver til guld 2007Kajsa Hartig Når samlingerne bliver til guld 2007
Kajsa Hartig Når samlingerne bliver til guld 2007LFF - Landsforeningen til bevaring af foto og film
252 views23 Folien
Fejo foredrag del_1 von
Fejo foredrag del_1Fejo foredrag del_1
Fejo foredrag del_1Arne Backlund
589 views81 Folien
Klimakatalog von
KlimakatalogKlimakatalog
KlimakatalogØkologisk Landsforening
2.9K views26 Folien
Inspirationskatalog von
InspirationskatalogInspirationskatalog
InspirationskatalogØkologisk Landsforening
785 views29 Folien
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015 von
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015
Danske forskere vil gøre bakterier til de nye oliesheiker _ Ingeniøren 2015Ivan Baumann
121 views3 Folien
Børsen 29. oktober 2013 von
Børsen 29. oktober 2013Børsen 29. oktober 2013
Børsen 29. oktober 2013Morten Harboe-Jepsen
569 views1 Folie

Más contenido relacionado

Similar a Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3

Plastindustriens Genanvendelseskatalog von
Plastindustriens GenanvendelseskatalogPlastindustriens Genanvendelseskatalog
Plastindustriens GenanvendelseskatalogKirsten Eg Jensen
6.4K views16 Folien
Fortællinger om plastgenanvendelse - i praksis von
Fortællinger om plastgenanvendelse - i praksisFortællinger om plastgenanvendelse - i praksis
Fortællinger om plastgenanvendelse - i praksisPlastindustrien
189 views16 Folien
Råvarengodkendt von
RåvarengodkendtRåvarengodkendt
RåvarengodkendtPernille Linde Juul, MBA
1K views32 Folien
Casehistorier_PyroGas von
Casehistorier_PyroGasCasehistorier_PyroGas
Casehistorier_PyroGasBo Asmus Kjeldgaard
54 views1 Folie
Novasol nordisk tang von
Novasol   nordisk tangNovasol   nordisk tang
Novasol nordisk tangStefan Thaarup
98 views2 Folien
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne von
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerneToiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerneArne Backlund
39 views63 Folien

Similar a Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3(6)

Thomas Mølgaard - Innovation forvandler gylle til guld A3

  • 1. | 1 | LandbrugsAvisen | laen@landbrugsavisen.dk - tlf: 3339 4740 l sbu@landbrugsavisen.dk - tlf: 3339 4743 Henning Laen Sørensen & Stig Bundgaard er ansvarlige for‘Den faglige baggrund’@ Nordjysk landmand står bag opfindelse, som gør gylle til en handelsvare. Opfindelsen er bare ét eksempel fra et innovativt dansk landbrug Af Thomas Mølgaard Gruset knaser under sålerne. En frisk vestenvind blæser hen over gårdspladsen. Det store, røde stuehus rager op i det flade landskab. Ved første øjekast ligner Vrejlev Møllegård så mange andre gårde. Men helt almindelig er gården ikke, for på dette sted i det nordjyske gemmer der sig en vaskeægte innovation. Gårdejer Kristian Kjær rækker venligt sin hånd frem og præsenterer sig. Kort efter sætter han kursen mod den østligste ende af gårdspladsen, forbi de hvide grisestalde, hvorfra der kommer en fjern lyd af grynt og hvin. Herude findes ejendommens store gyllebeholdere, og ved siden af står en grøn tank, som mest af alt ligner en stor affaldscontainer. Den grønne tank skyldes, at Vrejlev Møllegård har et anlæg som forsurer gylle. Anlægget giver bedre luftforhold i stalden, og gør gyllen mere miljøvenlig. Bag opfindelsen står Jens Østergaard Jensen, som er tidligere landmand. En række omstændigheder gjorde, at hans opfindelse blev til en vaskeægte innovation i landbruget. Han gik dog ikke i gang med tanken om at være innovativ. For ham handlede det kun om at finde ud af, hvordan hans gylle kunne gøres mere miljøvenlig. Hvad er innovation? Lektor Jesper Lindgaard Christensen er tilknyttet et nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet, som undersøger innovation i blandt andet landbruget. ”Når man tænker på begrebet ’innovation’, så tænker man også på ordet ’nyt’,” siger Jesper Lindgaard Christensen, og fortsætter: ”Nyskabelser er innovation. Nytænkning er også innovation, men først når man fører tanken ud i livet.” Ifølge Jesper Lindgaard Christensen kan tankerne føres ud i livet hvor som helst: I virksomheden, i landbruget, på markedet, eller et helt fjerde sted. Han fortæller også, at innovation kan være både et nyt produkt, men også en ny proces – for eksempel en ny måde at udføre en arbejdsopgave på. Gustaf Bock, som er leder i Udviklingsafdelingen hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, fremhæver innovationen omkring den bedre udnyttelse af gylle, som et godt eksempel på innovation i landbruget: ”Fra at gylle før i tiden var et affaldsprodukt, er gylle i dag guld. Det er blevet til en handelsvare. Af andre eksempler på innovation kan nævnes biogas, som oprindeligt bygger på en ide fra en landmand. Men det kan gå begge veje, for eksempel hvis Danish Crown udvikler et nyt produkt til et marked, hvor grisen skal veje mindre eller være mere fedtfattig.” Ideen til forsuring af gylle fik Jens Østergaard Jensen dog selv, mens han stadig var landmand. Forsuring af gylle ”Jeg havde hørt, at man i Holland havde lavet nogle ret restriktive regler for udledning af ammoniak fra gylle. Jeg tænkte, at det nok snart ville blive det samme i Danmark, og det blev det så også,” beretter Jens Østergaard Jensen Diplomerne, som hænger på væggene hjemme i Vodskov, bevidner at han har været interesseret i kemi, siden han var ung. Det var også denne interesse, som drev ham til at bruge sine aftener på research. Og det han fandt frem til, testede han på sin egen gård: ”Først prøvede jeg at putte syre i en enkelt svinesti, og der kunne jeg se at det virkede. Derfra udvidede jeg gradvist forsøget fra en enkelt sti til en hel stald, og til sidst til forsøg i stor skala.” I dag er anlægget videreudviklet, og et separeringssystem skiller gyllen i tre dele: En fiberdel der ligner knust halm, og som kan bruges som brændsel. En del vand, der er så rent det faktisk kan drikkes. Og til sidst en væske, som udgør en sjettedel af den oprindelige gyllemængde. Væsken indeholder det kvælstof, som skal køres ud på markerne. Denne reducerede mængde giver en bedre udnyttelse af de nærende stoffer fra gyllen. For stor udledning af de nærende stoffer kan nemlig have negativ effekt på natur og miljø. Separeringen bevirker, at miljøet ikke udsættes for så stor belastning, som hvis gyllen ikke havde været gennem anlægget. Dertil kommer, at der findes et filter til systemets udluftning, der gør at der om sommeren dufter mere af blomster end af gylle. Jens Østergaard Jensen er et typisk eksempel på, hvordan innovation opstår i landbruget. Landmænd står bag de fleste ideer ”Hvis vi ser bort fra fødevareprodukter, så vil jeg sige, at mellem fem og seks ud af ti ideer kommer fra landmændene selv,” udtaler Gustaf Bock fra Dansk Landbrugsrådgivning. Og ifølge Jesper Lindgaard Christensen fra Aalborg Universitet tegner der sig et billede af stort initiativ blandt landmænd: ”Før vores undersøgelser gik i gang havde vi i forskningsgruppen ikke forventet, at landmændene tager så stort initiativ til innovation. Vi havde forventet, at det i højere grad var leverandører og aftagere, som tog initiativ. Specielt supermarkedskæderne.” Jesper Lindgaard Christensen er dog heller ikke i tvivl om, hvordan det kan lade sig gøre, at landmanden kan være så innovativ: ”Det er karakteristisk, og vigtigt, for dansk landbrug, at forskning og udvikling i høj grad er samlet i fælles institutioner. Dette giver en større spredning af den viden, der bliver produceret.” I Danmark er der et stort rådgivningssystem til rådighed for landbruget, i form af blandt andet landboforeningerne og en række andre institutioner. Rådgivningssystemet adskiller sig væsentligt fra andre erhverv, i og med forskning og udvikling i det øvrige private erhvervsliv ofte er møntet på den enkelte virksomhed. ”I dansk landbrug har vi det helt unikke, at vi har et rådgivningssystem, som udelukkende fokuserer på at skabe ny viden. Det giver en sammenhængskraft, som er til gavn for hvert enkelt led i kæden, inklusive den enkelte landmand,” understreger Gustaf Bock Også Jens Østergaard Jensen brugte rådgivningssystemet til at føre sin egen ide ud i livet. Han lavede nogle forsøg sammen med Rådet for Agroindustri, og sammen med dem tog han patent på sin ide. Senere blev patentet solgt videre til en maskinfabrik, hvor han også arbejdede som konsulent under udviklingen af forsuringsanlægget. Siden har Grundfoss købt patentet og sælger anlægget, der ifølge Jens Østergaard Jensen er opført mellem 60 og 70 af i Danmark. Det er ideer, som den fra Jens Østergaard Jensen, der holder dansk landbrug i gang. Innovation er vigtigt for landbruget Jesper Lindgaard Christensen fra Aalborg Universitet mener, at innovation er grundlaget for dansk landbrug: ”Innovation har altid foregået i dansk landbrug, lige siden andelsbevægelsen blev formet i 1800-tallet. Men i en verden hvor det er så nemt at kopiere, kan man ikke blive ved med at leve på historier, traditioner og kultur omkring et effektivt landbrug.” Ifølge Jesper Lindgaard Christensen er dansk landbrug nødt til at være på forkant med udviklingen for at holde sig i live. Det skyldes, at krav fra forbrugerne når hurtigere frem til producenterne. Og kravene skal efterleves hurtigt, ellers forsvinder kunderne fra butikken: ”Det dur ikke, hvis dansk landbrug er ligesom en supertanker, hvor det tager fire-fem kilometer at dreje skuden,” siger Jesper Lindgaard Christensen. Denne opfattelse tilslutter Gustaf Bock fra Dansk Landbrugsrådgivning sig: ”Hvis ikke vi innoverer i dansk landbrug, så dør vi.” ”Gyllene tider” lader vente på sig Tilbage i det forblæste Nordjylland er det endnu ikke kommet dertil, hvor gårdejer Kristian Kjær tjener penge på at forsure og separere sin gylle. En række regulativer står i vejen for, at han kan sælge fiberdelen som brændsel. Kristian Kjær håber dog på, at reglerne snart bliver ændret, så han kan føje endnu et punkt til listen over positive følger af Jens Østergaard Jensens innovative opfindelse. Sådan ser en vaskeægte innovation ud. Innovationen er et anlæg, som forsurer gylle og dermed mindsker fordampningen af ammoniak med 70 procent. Opfindelsen blev til en innovation da løsningen kunne bruges på andre gårde. Foto: Thomas Mølgaard Forsuring af gylle er en proces, hvor svovlsyre tilsættes gylle for at gøre den ”sur”. At gøre gyllen ”sur” betyder, at man sænker PH-værdien. Det resulterer i, at 70 procent af den ammoniak, som normalt ville fordampe fra gyllen og gøre luften tung og ubehagelig, forandres og forbliver i gyllen. Den forsurede gylle cirkuleres mellem gyllebeholder og staldene, og det resulterer i bedre luftforhold i staldene. Anlægget kan forsure svinegylle såvel som kvæg- og minkgylle. Derudover er ammoniak et stort miljømæssigt problem. Ammoniakken fordamper fra stalde, gyllebeholdere og når det køres ud på marken. Den fordampede ammoniak falder senere ned på både jord og hav eller søer. Hvis nedfaldet sker uden for sæsonen for afgrødernes vækst, kan ammoniakken sive ned og forurene grundvandet. Hvis ammoniakken lægger sig på naturområder, kan det desuden ændre den naturlige vegetation i området. Forsuringsanlægget gør, at den omdannede ammoniak optages direkte i landmandens afgrøder. Svovlen fra svovlsyren optages også direkte i afgrøderne, fordi svovl er et nærende stof. Alt dette gør gyllen mere skånsom overfor miljøet, fordi gødningen af afgrøderne bliver mere effektiv. Innovation Innovation forvandler gylle til guld Forsuring af gylle Et nystartet forskningsprojekt på Aalborg Universitet skal undersøge innovation i landbruget, herunder blandt andet kilderne til innovation, omfang og barrierer for innovation. Projektet startede i 2007 og afsluttes i 2009. Forskningsprojektet kaldes ’feat2015’ og er finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv. Forskningsprojektet skal generelt skabe mere viden om mulighederne for udvikling og konkurrence i landdistrikterne. Undersøgelserne omfatter også fiskeri- og skovbrugserhvervene, og er ledet af Forskningscenter Risø. Mere information kan findes på: http://www.feat2015.risoe.dk Definition af innovation innovation [enova’sjo’n] subst. 1. skabelse af noget nyt, fx af teknisk art; også om det nyskabte = FORNYELSE, NYSKABELSE, NOVATION Kilde: Politikens Store Fremmedordbog Forskning i innovation i landbruget | LandbrugsAvisen | 2 | Jens Østergaard Jensen er manden bag ideen om forsuring af gylle. I dag er han ikke længere landmand, men kalder sig selv opfinder. Lige nu er det en metode til at trække ethanol ud af træstoffer, som er på tegnebrættet. Foto: Thomas Mølgaard