Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν και πλην"

1.460 Aufrufe

Veröffentlicht am

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν και πλην" Ομαδοποιημένα θέματα Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν και πλην"

  1. 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ | ΘΕΜΑΣΑ 18628, 18629, 18630, 18631 Κείμενο [Κοινωνικά δίκτυα, ςυν και πλην] Εύναι γεγονόσ αναντύρρητο ότι η κοινωνικό δικτύωςη αποτελεύ ϋναν νϋο τρόπο επικοινωνύασ ευρύτατα διαδεδομϋνο, ο οπούοσ αποκτϊ όλο και μεγα- λύτερεσ διαςτϊςεισ. Επύ δεκαετύεσ ο ϊνθρωποσ αναζητούςε τρόπουσ να αλλϊξει την προςωπικό του οπτικό ςε ό,τι αφορούςε τισ κοινωνικϋσ του ςχϋςεισ, και το διαδύκτυο ςτϊθηκε το προςφορότερο ϋδαφοσ για κϊτι τϋτοιο. Σημαντικό εύναι να δούμε κατϊ πόςο και ςε ποιον βαθμό τα κοινωνικϊ δύκτυα μπορούν να γύνουν πόλοι ϋλξησ μεταξύ των ανθρώπων, για ποιουσ λόγουσ κϊποιοσ ςυμμετϋχει ςε αυτϊ, ποιοι δεςμού ςυνεργαςύασ αναπτύςςονται διαδικτυακϊ και, τϋλοσ, πόςο επηρεϊζεται ο ατομικόσ αυτοπροςδιοριςμόσ, όταν ο ϊνθρωποσ λειτουργεύ ωσ μϋλοσ ενόσ ευρύτερου οργανιςμού που διαρκώσ αλλϊζει και αποκτϊ γιγαντιαύεσ διαςτϊςεισ. Οι δεςμού που αναπτύςςονται ςε αυτούσ τουσ κοινωνικούσ ιςτούσ, οικογενειακού, επαγγελματικού ό φιλικού, ςυνδϋουν ομϊδεσ ατόμων με διαφορε- τικϊ ςυναιςθόματα, πολιτικϋσ πεποιθόςεισ και οικονομικό κατϊςταςη. Ακόμη, οι κοινωνικού ιςτού μπορούν να λειτουργόςουν και ωσ αγωγού ιδεών, αλτρουιςτικών πρϊξεων, ςκϋψεων, επιθυμιών, καθώσ εύναι ικανού να μεταλαμπαδεύςουν ςτον διαφορετικό ορύζοντα ενόσ ϊλλου ατόμου ανϊλογεσ αξύεσ και να προκαλϋςουν ςυμπεριφορϋσ. Φυςικϊ, υπϊρχουν βαςικού κανόνεσ λειτουργύασ ενόσ κοινωνικού δι- κτύου, όπωσ η ςύνδεςη, ο δεδομϋνοσ και προαπαιτούμενοσ δεςμόσ ανϊμεςα ςτα μϋλη μιασ ομϊδασ, και η μετάδοςη μιασ πληροφορύασ, η οπούα ςχετύζεται κυρύωσ με την ταχύτητα και την αμεςότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπύδραςη, ο γρόγοροσ ςυντονιςμόσ ςυναιςθημϊτων, η ικανότητα τησ μαζικόσ αντύδραςησ μπορούν να λϊβουν επιδημικϋσ διαςτϊςεισ μϋςα ςτο διαδύκτυο και να φορτύςουν ό να απο- φορτύςουν ανϊλογα μια ςυγκεκριμϋνη αντύδραςη, θετικό ό αρνητικό. Ένασ ακόμη παρϊγοντασ που επηρεϊζεται από τα κοινωνικϊ δύκτυα εύναι το προςωπικό ςυναύςθημα τησ ικανοπούηςησ που πηγϊζει από το γεγονόσ ότι υπϊρχουν «δύπλα» μασ ϊλλοι ϊνθρωποι, υπϊρχουν «φύλοι». Εικονικού ϋςτω, αλλϊ φύλοι. Εύναι γεγονόσ ότι ο ϊνθρωποσ διακρύνεται και από το εγγενϋσ γνώρι- ςμα τησ επιζότηςησ κοινωνικών ςχϋςεων, επομϋνωσ εύναι δεδομϋνη η ευχαρύ- ςτηςη που νιώθει ςτον εικονικό, ϋςτω, κόςμο τησ φιλύασ που αναπτύςςει ο ύδιοσ μϋςα ςε ϋνα πολυοργανικό ςώμα, όπωσ εύναι κϊποιο κοινωνικό δύκτυο. Όμωσ, ςτον αντύποδα αυτόσ τησ πραγματικότητασ υπϊρχει πϊντα το τερϊςτιο κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκεύνο τησ μοναξιϊσ, το οπούο δημι- ουργεύ η εικονικό διαςύνδεςη . Η βαςικό ανϊγκη για οικειότητα και κοινωνύα ςχϋςεων μεταξύ των ανθρώπων και η ςύγχρονη, αςτικό κυρύωσ, μοναξιϊ λει- τουργούν ωσ προωθητικό δύναμη διαςύνδεςησ. Τα ϊτομα με πολλούσ εικονικούσ φύλουσ νιώθουν αμβλυμϋνο αυτό το ςυναύςθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδο-
  2. 2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 2 τεύται ςυνεχώσ και εύναι ςαφϋσ ότι ο μοναχικόσ ϊνθρωποσ τεύνει να προςδεθεύ πιο ςφιχτϊ ςτα δύκτυα κοινωνικόσ διαςύνδεςησ, απαλύνοντασ ταυτόχρονα και ϊλλεσ αρνητικϋσ ψυχολογικϋσ καταςτϊςεισ, όπωσ εύναι το ϊγχοσ, η απόρριψη, ο θυμόσ, η θλύψη και η κατϊθλιψη. Τα κοινωνικϊ δύκτυα εύναι πολύπλοκοι και πολυεπύπεδοι οργανιςμού, οι οπούοι διαρκώσ εξελύςςονται, διογκώνονται, αναπροςαρμόζονται ό περιορύζο- νται. Συχνϊ ο ϊνθρωποσ, καθώσ εύναι ςυνδεδεμϋνοσ ςε κϊποιον κοινωνικό ιςτό, ςτερεύται αναγκαςτικϊ ϋνα μϋροσ τησ ατομικότητϊσ του. Επομϋνωσ, η μεγϊλη πρόκληςη για όλουσ μασ εύναι να βρούμε τη χρυςό τομή ανϊμεςα ςτην ατομικό ςυμπεριφορϊ και ςτη ςυμπεριφορϊ που εκδηλώνεται ωσ αποτϋλεςμα ςύνδεςησ ςε κϊποιο δύκτυο. Βϋβαια, θα πρϋπει να ϋχουμε κατϊ νου ότι, όπωσ ςε όλα τα πρϊγματα, ϋτςι και ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ η επωφελόσ ό επιβλαβόσ χρόςη εναπόκειται ςτισ δικϋσ μασ επιλογϋσ και ςτη δικό μασ κρύςη. Τ. Μπϊιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διαςκευό). ΘΕΜΑ 18628 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1. Ποια εύναι, ςύμφωνα με το κεύμενο, τα χαρακτηριςτικϊ των δεςμών που α- ναπτύςςονται ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ; (60 – 80 λϋξεισ) (μονάδεσ 10) Β2α. Πώσ επιτυγχϊνεται η ςυνοχό ανϊμεςα ςτην τϋταρτη και την πϋμπτη παρϊ- γραφο του κειμϋνου; (μονάδεσ 2) Β2β. Ποια ςχϋςη ςυνοχόσ ςηματοδοτεύ η διαρθρωτικό λϋξη; (μονάδεσ 3) Γ1. Να γρϊψετε από μύα πρόταςη με καθεμιϊ από τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κει- μϋνου. Φροντύςτε, ώςτε μϋςα από την πρόταςη να γύνεται φανερό η ςημαςύα τησ κϊθε λϋξησ: πόλοι, πεποιθήςεισ, αμεςότητα, γνώριςμα, διογκώνονται (μπορεύτε να διαφοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδό την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ κλπ.). (μονάδεσ 10) Γ2α. «Επομένωσ, η μεγάλη πρόκληςη για όλουσ μασ είναι να βρούμε τη χρυςή τομή ανάμεςα ςτην ατομική ςυμπεριφορά και ςτη ςυμπεριφορά που εκδηλώνεται ωσ αποτέλεςμα ςύνδεςησ ςε κάποιο δίκτυο». Να δηλώςετε αν η χρόςη τησ γλώςςασ ςτην παραπϊνω περύοδο εύναι κυριολε- κτικό/δηλωτικό ό μεταφορικό/ςυνυποδηλωτικό. (μονάδεσ 3) Γ2β. Να γρϊψετε δύο προτϊςεισ με τη λϋξη τομή. Στην πρώτη χρηςιμοποιόςτε τη λϋξη κυριολεκτικϊ/δηλωτικϊ και ςτη δεύτερη μεταφορικϊ/ςυνυποδηλωτικϊ. (μονάδεσ 2)
  3. 3. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 3 ΘΕΜΑ 18629 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1. Ποιο εύναι, ςύμφωνα με το κεύμενο, το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργεύ η εικονικό διαςύνδεςη; (60 – 80 λϋξεισ) (μονάδεσ 10) Β2α. Να επιςημϊνετε δύο διαρθρωτικϋσ λϋξεισ με τισ οπούεσ εξαςφαλύζεται η ςυ- νοχό ςτην τελευταύα παρϊγραφο (Τα κοινωνικϊ ...κρύςη) του κειμϋνου. (μονάδεσ 2) Β2β. Να αιτιολογόςετε τη χρόςη καθεμιϊσ από αυτϋσ. (μονάδεσ 3) Γ1. Να ςυντϊξετε μύα παρϊγραφο 50-60 λϋξεων, χρηςιμοποιώντασ τισ παρακϊτω λϋξεισ/φρϊςεισ του κειμϋνου: αναζητούςε τρόπουσ, φιλικοί, ςυναίςθημα, φαινόμενο, ανάγκη. (Μπορεύτε να διαφοροποιόςετε τουσ γραμματικούσ τύ- πουσ ωσ προσ την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ, το πρόςωπο κλπ.) (μονάδεσ 10) Γ2α. Να επιςημϊνετε ςτο κεύμενο δύο παραδεύγματα μεταφορικόσ / ςυνυποδη- λωτικόσ χρόςησ τησ γλώςςασ. (μονάδεσ 2) Γ2β. Να αιτιολογόςετε τη χρόςη τουσ. (μονάδεσ 3) ΘΕΜΑ 18630 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1. Nα εξηγόςετε τη θϋςη τησ αρθρογρϊφου ότι οι δικτυακού φύλοι εύναι «εικονι- κού ϋςτω, αλλϊ φύλοι». (60 – 80 λϋξεισ) (μονάδεσ 10) Β2.α. Πώσ επιτυγχϊνεται η ςυνοχό ανϊμεςα ςτην τρύτη (Φυςικϊ ...αρνητικό.) και την τϋταρτη παρϊγραφο (Ένασ …δύκτυο) του κειμϋνου; (μονάδεσ 2) Β2.β. Ποια ςχϋςη ςυνοχόσ ςηματοδοτεύ η διαρθρωτικό λϋξη; (μονάδεσ 3) Γ1. Να γρϊψετε από μύα πρόταςη με καθεμιϊ από τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κει- μϋνου. Φροντύςτε, ώςτε μϋςα από την πρόταςη να γύνεται φανερό η ςημαςύα τησ κϊθε λϋξησ: διαςτάςεισ, επηρεάζεται, ςυντονιςμόσ, πηγάζει, πρόκληςη. (μπορεύτε να διαφοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδό την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ, τον χρόνο κλπ.). (μονάδεσ 10) Γ2α. «Σημαντικό είναι να δούμε κατά πόςο και ςε ποιον βαθμό τα κοινω- νικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξησ μεταξύ των ανθρώπων…». Να δηλώςετε αν η χρόςη τησ γλώςςασ ςτην παραπϊνω φρϊςη εύναι κυριολεκτι- κό/δηλωτικό ό μεταφορικό/ςυνυποδηλωτικό.
  4. 4. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 4 (μονάδεσ 3) Γ2β. Να γρϊψετε δύο προτϊςεισ με τη λϋξη πόλοι. Στην πρώτη χρηςιμοποιόςτε τη λϋξη κυριολεκτικϊ/δηλωτικϊ και ςτη δεύτερη μεταφορικϊ/ςυνυποδηλωτικϊ. (μονάδεσ 2) ΘΕΜΑ 18631 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1. Από πού πηγϊζει, ςύμφωνα με την αρθρογρϊφο, το ςυναύςθημα ικανοπούη- ςησ που νιώθει το ϊτομο, όταν εύναι «δικτυωμϋνο» (60 – 80 λϋξεισ); (μονάδεσ 10) Β2α. Πώσ επιτυγχϊνεται η ςυνοχό ανϊμεςα ςτην πϋμπτη (Όμωσ ...κατϊθλιψη.) και την ϋκτη παρϊγραφο (Τα κοινωνικϊ …κρύςη) του κειμϋνου; (μονάδεσ 2) Β2β. Ποια ςχϋςη ςυνοχόσ ςηματοδοτεύ η διαρθρωτικό λϋξη; (μονάδεσ 3) Γ1. Να γρϊψετε από μύα πρόταςη με καθεμιϊ τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κειμϋνου. Φροντύςτε, ώςτε μϋςα από την πρόταςη να γύνεται φανερό η ςημαςύα τησ κϊθε λϋξησ: αναντίρρητο, οπτική, πεποιθήςεισ, Εικονικοί, πολύπλοκοι (μπορεύτε να διαφοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδό την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ κλπ.). (μονάδεσ 10) Γ2α. «Τα κοινωνικά δίκτυα, επομένωσ, είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι οργανιςμοί, οι οποίοι διαρκώσ εξελίςςονται, διογκώνονται, αναπροςαρ- μόζονται ή περιορίζονται…». Να δηλώςετε αν η χρόςη τησ γλώςςασ ςτην παραπϊνω περύοδο εύναι κυριολε- κτικό/δηλωτικό ό μεταφορικό/ςυνυποδηλωτικό. (μονάδεσ 3) Γ2β. Να γρϊψετε δύο προτϊςεισ με τη λϋξη οργανιςμοί. Στην πρώτη χρηςιμο- ποιόςτε τη λϋξη κυριολεκτικϊ/δηλωτικϊ και ςτη δεύτερη μεταφορι- κϊ/ςυνυποδηλωτικϊ. (μονάδεσ 2) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος ΢τασρόποσλος – φιλόλογος thanosstavropoulos@yahoo.gr

×