Anzeige

Marie, Moeder Gods (Nieuwjaar Ten Bos 2023)

Ten Bos
Ten Bos
31. Dec 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Ten Bos(20)

Anzeige

Marie, Moeder Gods (Nieuwjaar Ten Bos 2023)

 1. Laat ons nu blij en welgezind gaan zoeken naar dat hemels kind en met de herders binnengaan. Kom, kijk wat God hier heeft gedaan.
 2. Maar kijk niet enkel met het oog dat al zo vaak een mens bedroog. Alleen wie luistert telkens weer die ziet Gods zoon, ziet zoveel meer.
 3. Gods liefde toont ons nu zijn Zoon, en eng’len zingen wonderschoon. Zo wensen zij ons allen saam een goed nieuwjaar in Jezus naam.
 4. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelcis Deo Gloria in excelcis Deo Eer zij God die onze Vader en die on - ze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe ge – komen is. (Barnard Willem)
 5. Nu zijt wellecome, Jezus deelgenoot van mensen die nog dromen voorbij aan dood. leven met zo velen en daarmee gelukkig zijn, alles willen delen en toch niet minder zijn. Kyrieleis
 6. Nu zijt wellekome, levensherbergier, met al jouw deuren open voor mens en dier, die ooit hebt gesproken van een wereldparadijs, waar er wordt gebroken met macht als levenswijs. Kyrieleis
 7. Nu zijt wellecome, toekomstmens in mij, die als een kind wil wonen, herboren, vrij, in het land van morgen dat de lieve vrede kent, waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis
 8. [Voorganger] Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, die van mensen houdt, die mensen aan mensen toevertrouwt, die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden. Geloofbelevenis
 9. [Allen] Ik geloof in de verrezen Christus. Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
 10. [Vg.] Ik geloof in zijn droom: mensen gelukkig maken in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.
 11. [Al.] Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, als brood en wijn, als dank en vergeving. Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.
 12. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (Prins Sieds / Löwenthal Tom)
 13. [Voorganger] Heer, onze God, wij staan voor Jou met onze verwachtingen met onze hoop en onze vragen met heel onze toekomst, die wij niet kennen. Jijzelf legt in ons de hunker naar blijvend geluk. Tafelgebed
 14. [Allen] Sinds Jij ons Jezus, jouw Zoon, gezonden hebt weten wij dat de hoop nooit sterven zal. Sinds Jij je getoond hebt als een God van mensen durven wij hopen tegen alle hoop in. Voortaan kan niets meer zonder uitzicht zijn, want in Jezus kom Jij ons nabij.
 15. [Vg.] Door Hem heb Jij ons de weg gewezen uit de dood naar het leven. Hij is zelf die weg gegaan,Hij is die weg. [Al.] In brood en wijn, in woorden van mensen heeft Hij zich uitgesproken en gegeven.
 16. [Vg.] Wij danken Jou, God: geen mens was zo gegeven als Hij, niemand ging zo hoopvol de weg ten einde toe. Daarom heb Jij hem gemaakt tot Heer van alle levenden tot hoop en toekomst van de wereld.
 17. [Al.] Laat daarom, Heer God, onze verlangens en verwachtingen niet eindigen op teleurstelling en bedrog. Geef ons de vaste hoop dat het beter worden kan met de mens en zijn wereld.
 18. [Vg.] Schenk ons de Geest van Jezus, een stuwende herinnering, een aanstekelijke bezieler. Laat die herinnering licht geven op onze weg, kracht voor onze handen en voeten, vreugde voor ons hart.
 19. [Al.] Ook als de nacht van de onmacht ons overvalt, ook als onze kleinheid ons ontmoedigt, ook als alles hopeloos lijkt.
 20. [Vg.] Wij vragen Jou dit alles door Jezus en met Hem en in Hem tot heiliging van jouw Naam in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
 21. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
 22. Laat de vrede Gods nu leven, zet je, mensen, er voor in, om de wereld nu te geven hoop en wat meer levenszin. Vrede, vrede, vreed' op aard' aan alle mensen die van goede wille zijn.
 23. (van Opbergen Jan / Huijbers ‘zomaar een dak’)
 24. aanstaande zondag 8 januari is er hier géén viering! De gezinsviering gaat dan (met het koor en nevendienst) door om 10u30 in WZC “De Hopperank” (A. van de Maelestraat)
Anzeige