Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 1
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ BIM ...............................................
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 2
2. T o lập cao trình.......................................................................
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 3
3. Thêm và hiệu chỉnh các lớp..............................................................
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 4
BÀI 1 : GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TẠO FORM..............................................89
...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 5
Hà Nội, tháng 1 năm 2014
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ BIM
1. Khái quát
BIM: quá t ì t...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 6
S p át t ể t eo k u ớ mô ì ô t ì á t ô t (BIM) đã
t a đổ mố t ơ qua à . P ầ mềm t eo k u...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 7
3. Đặc điểm
Làm v ệ t eo lố su ĩ ủa k ế t ú s , kỹ s và à t ết kế t o t ết kế
công trình...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 8
CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ REVIT ARCHITECTURE
BÀI 1 : GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG
1. Ribon
...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 9
Massing & Site : Cá lệ t o lập k ố p ụ vụ o v ệ ê ứu k ố á
ô t ì và t o lập á t à p ầ ủa...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 10
3. Quick access toolbar
B ó t ể tù ỉ toolba để ể t ị ữ ô ụ a ù ất.
4. Project Browser
H...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 11
ệ lợ o v ệ đ ều k ể đố t ợ ở k u ì 3D (xoa á ớ ì ).
7. Status Bar
K b u ể uột đế một t ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 12
Instance Properties : Xem và ỉ sửa á t uộ tí ủa đố t ợ đ ợ
.
Type Properties : em và ỉ ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 13
o ộp t o Opt o s, ấp F le Lo at o .
- Cà đặt đ ẫ đế f le á mẫu (. te) – RACTemplateUS
M...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 14
- Cà đặt đ ẫ ỉ a t mụ ứa f le ù (k làm v ệ óm) :
- Cà đặt đ ẫ đế t mụ ứa á f le mẫu để ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 15
- Cà đặt đ ẫ đế t mụ ứa f le Po t Clou (p ụ vụ o vẽ ệ
t k ó ữ l ệu từ má quét Lase 3D) ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 16
Chú ý: o quá t ì à đặt, ầ l u ý ệ đơ vị Met t a vì ệ
I es t eo mặ đị ủa ơ t ì .
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 17
CHƯƠNG 3 : HỆ LƯỚI VÀ CAO TRÌNH
BÀI 1 : KÍCH THƯỚC TẠM
Kí t ớ t m b ểu t ị kí ỡ ủa vật ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 18
BÀI 2 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CÁC CAO TRÌNH
B sử ụ á ao t ì để xá đị ều ao ủa á sà t o ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 19
 ê Opt o s Ba , bỏ Make Pla e V ew ếu b muố lập một
ao t ì t .
 Trên Panel Draw, ấ P ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 20
 Muố p ầ đầu ủa ký ệu ao t ì t m t b ế mất, xóa ấu
t o ô ằm kế bê ủa ký ệu à .
BÀI 3 :...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 21
 o k ểu G .
 o lập á t ụ ủa ệ l ớ đị vị.
 H ệu ỉ á t ụ ủa ệ l ớ đị vị.
3. Một số lưu...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 22
CHƯƠNG 4 : LÀM VIỆC VỚI TƯỜNG VÀ CỬA
BÀI 1 : BỐ TRÍ VÀ HIỆU CHỈNH TƯỜNG
trong Rev t là ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 23
đ ợ t o 3D.
1. Khái quát
1.1. Định nghĩa
T t o Rev t là t à p ầ t ể ệ t t o t tế ủa một...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 24
đị vị là ì ếu bằ ủa một mặt p ẳ t , k ô t a đổ
k t a đổ lo t . Ví ụ, ếu b vẽ một bứ t v...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 25
Rev t o p ép b t a đổ á á t ị ủa t uộ tí ủa mỗ bứ t a
mỗ lo t vào bất ứ lú ào t o quá t...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 26
3. Hiệu chỉnh tường
N ữ b ớ sau đ sẽ ớ ẫ á ệu ỉ t uộ tí ủa t :
- o k u v ó ì , bứ t ầ ệ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 27
 N ập vào á á t ị mớ ở ữ t uộ tí mà b muố t a đổ .
BÀI 2 : SỬ DỤNG CÁC LỆNH BIÊN TẬP
C...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 28
2. Split
Cô ụ Spl t (tá ) để b tá một đố t ợ t a một đ t ẳ t
một vị t í bất kỳ. B tá mộ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 29
D u ể đố t ợ đế một vị t í mớ ó k oả á o b qu đị bằ
o số ụ t ể a t ê ì vẽ. Rev t ệ ì mộ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 30
Quy trình:
 Kí o t ô ụ.
 L a ở Opt o Ba .
 Cl k đ ểm đị vị.
 Cl k đ ểm đế .
7. Copy...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 31
oa một đố t ợ qua một t m qua vớ một ó qua xá đị .
Quy trình:
 Kí o t ô ụ.
 L a ở Opt...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 32
Quy trình:
 Kí o t ô ụ.
 L a ở Opt o Ba .
 á đị k oả á / ó ữa á đố t ợ .
 á đị số l...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 33
13.Pin
Cô ụ P úp b ốt l vị t í ủa một đố t ợ , t á u ơ u ể
oà ý muố .
14.Copy to Clipbo...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 34
BÀI 3 : LÀM VIỆC VỚI TƯỜNG NHIỀU LỚP
B ó t ể t o lập t ều lớp và t t a t í vớ á lớp ấu ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 35
Mỗ lớp t o t ều lớp ó một ứ ă k á au. Mỗ lớp ó á
t uộ tí ê vật l ệu, ều à , ứ ă . Cá lớ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 36
Một l ợ lớ ì e e ủa á ất l ệu bề mặt ó sẵ t o t v ệ ủa
Rev t để b ó t ể á o t am b ế vậ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 37
Model: ể t ị và t ể ệ kí t ớ t ật ủa vật l ệu.
 Cut Patte : t ể ệ vật l ệu mặt ắt, b ó...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 38
Chèn ả vật l ệu để t ể ệ k ễ a.
B ó t ể ấp Use Re e Appea a e để t ố ất về t ể ệ ữa
ì ả...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 39
- Kí o t A te tu eWall.
- N ấp vào E t pe t o bả P ope t es.
- o ộp t o pe P ope t es, ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 40
- o lập pe t :
 o lập á lớp ấu t o.
 P ệm o á lớp ấu t o.
 Vật l ệu o á lớp ấu t o.
...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 41
C ú ta ậ t ấ ằ , muố ó Sta ke Wall t ì ta ầ p ả t o lập t ớ
á Bas Wall ồ mớ t o lập đ ợ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 42
 Cột Offset để sắp xếp vị t í á Bas Wall, xá đị k oả á
u ể ủa t về p ía bê oà (bê t á ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 43
Là t ồm á tấm đ ợ ắ ặt t eo một ệ t ố l ớ . B ó t ể t o
lập và á vật l ệu o từ tấm à , ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 44
- Bố t í Cu ta G : ấp Cu ta G t o tab A te tu e.
 All Se me ts: bố t í một Cu ta G t ê...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 45
 o lập pe Cu ta Pa el (Metric Curtain Wall Panel):
 B ó t ể t o lập Fam l đố ửa a t ê...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 46
5. Tạo lập và hiệu chỉnh Sweep, Reveal
Có ba p ơ p áp t o lập Sweep và Reveal:
- P ơ p ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 47
Qu t ì t o lập:
- o lập P of le o ỉ. N ấp NewFamilyFamily TemplateMetric Profile.
Chú ý...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 48
- N ấp ô ụ Sweep.
- Loa P of le vừa t o lập.
Các thao tá t ê đ ợ t ệ t ơ t đố vớ ô ụ Re...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 49
o t ợp ỉ muố t a đổ ấu t ú bề mặt t k ô ả
ở đế ấu t o ủa t . C ú ta sử ụ ô ụ Spl t Fa e...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 50
Mở ộ : t o lập Mo el ext t ê t o ?
- B ớ 1: o lập t o , ù ô ụ t o ab Mass & S te, kết ợ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 51
BÀI 4 : BỐ TRÍ VÀ HIỆU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ.
1. Khái quát
Cửa đ ( ửa sổ) là t à p ầ p ụ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 52
Cửa đ ( ửa sổ) là các family tổ ợp. B ó t ể t o lập Fam l ửa mớ và l u
l là một tập t ủ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 53
o lập một lo ửa mớ :
 Trên Design Bar, tab Architecture, Doo (Window).
 C một lo ửa t...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 54
Ví ụ, b k ểu Ma k k muố số a t a đổ t độ , k ểu pe Ma k
k muố số a ữ u ê á t ị k t o đố...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 55
CHƯƠNG 5 : TRIỂN KHAI CÔNG TRÌNH
BÀI 1 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CỘT, DẦM
1. Cột (Structu...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 56
Loa Fam l ầm:
 C ô ụ Beam ở ab St u tu e t ê R bbo .
 C ô ụ Loa Fam l t o tab Mo e t ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 57
BÀI 2 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH NỀN, SÀN NHÀ
1. Nền/Sàn trong Revit Architecture
Rev t u ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 58
- B ớ 1: t o lập ề .
- B ớ 2: ệu ỉ ề .
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 59
P ầ Sol F ll ỉ ó á t ị k t ể ệ đ ợ qu đị ở t t á
Me um/F e (tì t t ể ệ t ết so vớ tì t ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 60
 B ớ 1: t o lập R se .
 B ớ 2: t o lập Bou a .
 B ớ 3: F s .
- Sử ụ ô ụ A te tu e Fl...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 61
 B ớ 2: t o lập bậ t ứ a ủa tam ấp.
 B ớ 3: ù ô ụ Al và Jo để oà t ệ tam ấp.
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 62
4. Thiết kế đường dốc (Ramp)
B sử ụ ô ụ Ramp ở Panel Circulation trong Tab Architecture...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 63
BÀI 3 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH TRẦN NHÀ
1. Trần (Ceiling) trong Revit Architecture
ầ à (...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 64
 Automat Ce l : Cl k vào ù để t o lập t ầ .
 Sket Ce l : Dù á ô ụ vẽ đ u v ủa t ầ .
-...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 65
BÀI 4 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH MÁI NHÀ
1. Mái (Roof) trong Revit Architecture
Má à là t ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 66
B t o lập đ u v p ả l ê tụ , k ép kí và t một đ ểm k ô ó quá
a đ xuất ệ .
- B ớ 4: ệu ỉ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 67
 Cá t o á đ ố k á au:
 Ove a : độ v ơ a ủa má so vớ t .
- B ớ 5: ấp F s .
2.2. Công c...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 68
- B ớ 6: ấp F s .
2.3. Công cụ Roof by face:
Cô ụ à t đ ợ kết ợp vớ mô ì t o bở Mass để...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 69
- B ớ 2: kí o t ô ụ Roof b fa e, l a k ểu má , ấp mô ì
và ấp C eate Roof.
- B ớ 3: Atta...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 70
- ều ỉ t eo ó mũ tê t o ố so vớ mặt bằ :
- Sử ụ kết ợp ef e slope và slope a ow:
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 71
3. Thiết kế Gutter
- B ớ 1: sử ụ ô ụ Gutte ở Pa el Bu l , t o ab A te tu e trên
Ribbon....
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 72
- B ớ 5: ệu ỉ vị t í Gutte .
 Flip About Vertical Axis: lấ đố xứ l vị t í t eo p ơ đứ ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 73
B ó t ể t o lập ầu t a bằ á ô ụ mo ul ó sẵ oặ p ơ p áp
vẽ á bậ t a và á đ bao. Sau đ là...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 74
- Cá 2: vẽ ét bậ và đ bao.
 B ớ 1: kí o t mặt bằ oặ 3D.
 B ớ 2: ô ụ R se và vẽ.
 B ớ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 75
 B ớ 4: ấp F s .
Chú ý: một ầu t a bắt buộ và ỉ ó u ất 2 Bou a – ồm 1 b ê
trong và 1 b...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 76
- Mặt bậ ( ea ):
 C ều à mặt bậ ( ea k ess).
 C ều à mũ bậ (Nos Le t ).
 K ểu lo mũ ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 77
- Cổ bậ (R se ):
 H ể t ị/tắt ổ bậ đầu t ê (Be w t R se ).
 H ể t ị/tắt ổ bậ uố ù (E ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 78
 Cắt p ầ t ê ố t a (Trim Stringer at Top): k ô ắt (Do ot
t m), ắt t mặt bằ tầ (Mat Lev...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 79
 C ều ao ếu ỉ tí từ mặt ớ ủa mặt bậ t ếu ỉ tớ
đá ố (La Ca a e He t).
2. Lan can (Raili...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 80
- Pla e o Host: ấp uột ầu t a , Rev t sẽ t độ t o lập la a .
C ú ta sẽ ù tìm ểu á t uộ ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 81
 Name: tên thanh lan can.
 He t: độ ao t a la a so vớ đá .
 Offset: độ ị u ể t a la ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 82
 Post: xét á t a đứ (Baluste ) t 3 vị t í đặ b ệt (đầu, ó , uố ).
B ó t ể t a đổ k ểu ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 83
 Main patte : xét á t a ữa ủa la a ầu t a . Cá t ao tá
đ ợ t ệ t ơ t p ầ Post ở t ê .
...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 84
CHƯƠNG 6 : PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ (DESIGN OPTIONS)
1. Tiến trình thực hiện
- B ớ 1: t o tất...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 85
o 2 p ơ á t ết kế vớ đố t ợ ầ 2 và Bồ oa.
2.3. Kích hoạt phương án vẽ
ế à kí o t PA-1 ủ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 86
ơ t , ta sẽ vẽ đố t ợ o PA-2.
o đố t ợ vớ p ơ á “Bồ oa” ở PA-1.
o đố t ợ vớ p ơ á “Bồ o...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 87
Chú ý: trước khi vẽ đối tượng trong mỗi phương án phải kích hoạt phương án
nào trước.
ể...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 88
Kết quả ó đ ợ :
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 89
CHƯƠNG 7 : TẠO LẬP FAMILY
BÀI 1 : GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TẠO FORM
Sử ụ f le mẫu fam l :...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 90
- B ớ 2: Ext us o , sau đó ù Set để á t à mặt p ẳ t am ếu
làm v ệ . a ùng ô ụ D aw để v...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 91
- B ớ 2: Ble , sau đó ù Set để 2 mặt p ẳ t am ếu làm
v ệ . a ù ô ụ D aw để vẽ t ết ệ (p...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 92
- B ớ 1: ù Bou a L e vẽ t ết ệ kí .
- B ớ 2: ù Ax s L e vẽ t ụ qua .
- B ớ 3: ấp F s .
...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 93
K ố 3D t o bở 1 t ết ệ đ t eo 1 đ ẫ .
- B ớ 1: ô ụ Sweep, vẽ đ ẫ , sau đó ấp F s .
- B ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 94
- B ớ 1: ô ụ Sweep Ble , vẽ đ ẫ , sau đó ấp F s ( ố
mụ t ê ).
- B ớ 2: vẽ 2 t ết ệ .
- ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 95
G ả sử ta sẽ sử ụ ô ụ t o k ố ỗ (Vo Ble ) đố vớ k ố ữ ật
vừa t o.
- B ớ 1: t o t êm 2 m...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 96
- B ớ 4: ù ô ụ Cut và vào 2 k ố để oà t à .
BÀI 2: HƯỚNG DẪN TẠO MỘT SỐ FAMILY
Cá b ớ ơ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 97
- B ớ 2: á t am b ế :
 Dù ô ụ D me s o á ều à , ều ộ , ều ao.
 C á kí t ớ , vào Label...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 98
Sau k t o xo Fam l , ta sẽ tả vào á và k ểm t a l á t ị t am b ế
vừa á .
2. Family đồ v...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 99
- B ớ 2: về mặt bằ , vẽ 4 ế, ú ý k óa (l ê kết) vào mặt p ẳ t am
ếu t eo p ơ đứ .
- B ớ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 100
 Vào bả P ope t es, p ầ Mate al:
 Gán tham b ế vật l ệu:
Sau k t o xo Fam l ế, ta sẽ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 101
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 102
CHƯƠNG 8 : SỐ LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH
BÀI 1 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CÁC BẢNG THỐNG KÊ
Một ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 103
2. Tạo lập và hiệu chỉnh
ể t o lập bả t ố kê t o Rev t A te tu e, b ô ụ S e ules
trong...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 104
 a ó t ể t o á t k á lấ t ô t từ á t đã :
C Cal ulate Value, t êm Fo mula.
- Filte : ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 105
- Fo matt : đ ều k ể đị , ó à o ữ l ệu, cách trình bày
á ữ l ệu số, tí tổ ủa một t , ẩ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 106
ất ả á bả t ố kê đ ợ t o lập sẽ ể t ị t o P oje t B owse :
Schedules/Quantities.
BÀI 2...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 107
- B ớ 2: t o lập Room t ơ t o á p ò k á t ê mặt bằ .
- B ớ 3: ệu ỉ Room Sepa ato và Ro...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 108
- B ớ 4: đặt tê và á ứ ă cho các phòng.
C ú ý: ta ó t ể t ết lập l á tí ệ tí p ò . C A...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 109
2. Tạo lập màu sắc phần chú giải (Color Fill Legend)
ể t o lập, ta kí o t mặt bằ tầ vừ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 110
B ệu ỉ tê , màu sắ , k ểu ể t ị o p ù ợp.
3. Diện tích sàn xây dựng
ể t ố kê ệ tí sà x...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 111
o ộp t o ó sẵ a l a:
 Gross Building: tí toá sà x .
 Re table: ệ tí ó mụ đí k oa ( ệ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 112
Lặp l á t ao tá t ê để tí toá ệ tí x sà tầ ò l , ta ó
bả t ố kê ệ tí á tầ :
BÀI 3 : TẠ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 113
vù t í ẫ và đầu t í ẫ đ ợ ố kết bằ đ ẫ . Vù t í ẫ , đầu
t í ẫ và đ ẫ ợp vớ au t à t ẻ ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 114
B sử ụ k u tê k muố bố t í á ì ếu ô t ì vào một bả
vẽ ó đị đặ b ệt. Cá k u tê xá lập k...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 115
Cá ô ụ t o Fam l E to :
Dimension
ì bà và đ ều k ể k oả á ữa a đ bao a
đ đã đ ợ bố t í...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 116
k uất một vù ủa ủ lo (Family).
Filled Region
o lập ì 2D ó ì ếu đặ t . F lle Re o là mộ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 117
- B ớ 1: vào New tleblo k. a một lo k ổ ấ ó sẵ , ả sử ta
khung A1.
- B ớ 2: ù ô ụ L e ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 118
- B ớ 4: bố t í ext vào k u tê . B k ô t ể ệu ỉ đ ợ ext k
k u tê đ ợ tả vào t o á .
- ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 119
- B ớ 6: bố t í Label vào k u tê . B ó t ể ệu ỉ đ ợ Label k
k u tê đ ợ tả vào t o á .
...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 120
Kết quả ậ đ ợ sau k oà t à :
ể đ a k u tê vừa t o lập vào á , b Loa to P oje t, t o á
...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 121
BÀI 5 : TẠO LẬP CÁC HÌNH DIỄN HỌA (RENDER)
1. Khái quát
Cá ì e e úp b ì u một p ố ả t ...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 122
ơ .
Ánh sáng
a ủa Re e ảm xuố ếu b ỉ bật
các á sá êu ầu o một ì ếu. C ất l ợ
ì e e ả t...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 123
B ó t ể xá lập á qu đị về ất l ợ , p ơ t ứ xuất ì , á
sá , ề , ì ả và t ì bà o một ì e...
Autodesk Revit
Nguyễn M nh Tuấn 124
Output Settings
Qu đị p ơ t ệ xuất a mà ì a má . B ó
t ể qu đị độ p ả để k ểm soát kết...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tài liệu Revit cơ bản - ĐHXD

rdsic.edu.vn

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Tài liệu Revit cơ bản - ĐHXD

 1. 1. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 1 MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ BIM ..........................................................5 1. Khái quát........................................................................................................5 2. Tổng quan về Revit Architecture...................................................................6 3. ặ đ ểm........................................................................................................7 4. Tính liên kết hai chiều ...................................................................................7 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ REVIT ARCHITECTURE .........................8 BÀI 1 : GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG........................................................................8 1. Ribon..............................................................................................................8 2. Application Menu..........................................................................................9 3. Quick access toolbar....................................................................................10 4. Project Browser ...........................................................................................10 5. Drawing Area ..............................................................................................10 6. ViewCube ....................................................................................................10 7. Status Bar.....................................................................................................11 8. Options Bar..................................................................................................11 9. Properties Palette .........................................................................................11 10. View Control Bar.........................................................................................12 BÀI 2 : ỊNH VỊ TẬP TIN REVIT.........................................................................12 1. Lo i tập tin của Revit...................................................................................12 2. ịnh vị tệp ...................................................................................................12 CHƯƠNG 3 : HỆ LƯỚI VÀ CAO TRÌNH .................................................................17 BÀI 1 : KÍCH HƯỚC TẠM ..................................................................................17 1. ị ĩa ...................................................................................................17 2. Cách xem kí t ớc t m............................................................................17 BÀI 2 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CÁC CAO TRÌNH .....................................18 1. ị ĩa ...................................................................................................18
 2. 2. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 2 2. T o lập cao trình..........................................................................................18 3. Hiệu chỉnh cao trình ....................................................................................19 BÀI 3 : BỐ TRÍ HỆ LƯỚI ỊNH VỊ.......................................................................20 1. Khái quát......................................................................................................20 2. Hệ l ới .........................................................................................................20 3. Một số l u ý.................................................................................................21 CHƯƠNG 4 : LÀM VIỆC VỚI ƯỜNG VÀ CỬA....................................................22 BÀI 1 : BỐ TRÍ VÀ HIỆU CHỈNH ƯỜNG..........................................................22 1. Khái quát......................................................................................................23 2. Thuộc tính của t ng...................................................................................24 3. Hiệu chỉ t ng .........................................................................................26 BÀI 2 : SỬ DỤNG CÁC LỆNH BIÊN TẬP ...........................................................27 1. Align ............................................................................................................27 2. Split..............................................................................................................28 3. Trim .............................................................................................................28 4. Offset ...........................................................................................................28 5. Extend..........................................................................................................29 6. Move............................................................................................................29 7. Copy.............................................................................................................30 8. Rotate...........................................................................................................30 9. Mirror...........................................................................................................31 10. Array............................................................................................................31 11. Scale.............................................................................................................32 12. Group...........................................................................................................32 13. Pin................................................................................................................33 14. Copy to Clipboard/Paste..............................................................................33 15. Quản lý lệnh tắt (Keyboard Shortcuts)........................................................33 BÀI 3 : LÀM VIỆC VỚI ƯỜNG NHIỀU LỚP.....................................................34 1. Khái quát......................................................................................................34 2. Vật liệu (Material) .......................................................................................35
 3. 3. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 3 3. Thêm và hiệu chỉnh các lớp.........................................................................38 4. Phân lo t ng trong Revit Architecture....................................................39 5. T o lập và hiệu chỉnh Sweep, Reveal..........................................................46 6. Trang trí bề mặt t ng.................................................................................48 BÀI 4 : BỐ TRÍ VÀ HIỆU CHỈNH CỬA I, CỬA SỔ. ........................................51 1. Khái quát......................................................................................................51 2. Bố trí và hiệu chỉnh .....................................................................................52 CHƯƠNG 5 : RIỂN KHAI CÔNG TRÌNH ..............................................................55 BÀI 1 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CỘT, DẦM.................................................55 1. Cột (Structural Column) ..............................................................................55 2. Dầm (Structure Framing).............................................................................55 BÀI 2 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH NỀN, SÀN NHÀ ........................................57 1. Nền/Sàn trong Revit Architecture ...............................................................57 2. Thiết kế nền/sàn cho công trình...................................................................57 3. Thiết kế tam cấp ..........................................................................................59 4. Thiết kế đ ng dốc (Ramp).........................................................................62 BÀI 3 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH TRẦN NHÀ................................................63 1. Trần (Ceiling) trong Revit Architecture......................................................63 2. Thiết kế trần cho công trình.........................................................................63 BÀI 4 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH MÁI NHÀ...................................................65 1. Mái (Roof) trong Revit Architecture...........................................................65 2. Thiết kế mái cho công trình.........................................................................65 3. Thiết kế Gutter.............................................................................................71 BÀI 5 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CẦU THANG, LAN CAN .........................72 1. Cầu thang (Stair)..........................................................................................72 2. Lan can (Railing).........................................................................................79 CHƯƠNG 6 : PHƯƠNG ÁN HIẾT KẾ (DESIGN OPTIONS)................................84 1. Tiến trình th c hiện .....................................................................................84 2. Ví dụ minh h a ............................................................................................84 CHƯƠNG 7 : ẠO LẬP FAMILY..............................................................................89
 4. 4. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 4 BÀI 1 : GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TẠO FORM..............................................89 1. Công cụ Extrusion .......................................................................................89 2. Công cụ Blend .............................................................................................90 3. Công cụ Revolve .........................................................................................91 4. Công cụ Sweep ............................................................................................92 5. Công cụ Sweep Blend..................................................................................93 6. Công cụ Void Form (t o khối rỗng)............................................................94 BÀI 2: HƯỚNG DẪN TẠO MỘT SỐ FAMILY ....................................................96 1. Family khối chữ nhật...................................................................................96 2. Fam l đồ vật...............................................................................................98 CHƯƠNG 8 : SỐ LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH ..........................................................102 BÀI 1 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CÁC BẢNG THỐNG KÊ ........................102 1. Các lo i bảng thống kê ..............................................................................102 2. T o lập và hiệu chỉnh.................................................................................103 BÀI 2 : TẠO PHÒNG VÀ TÍNH DIỆN TÍCH PHÒNG (ROOM) .......................106 1. T o lập phòng ............................................................................................106 2. T o lập màu sắc phần chú giải (Color Fill Legend) ..................................109 3. Diện tích sàn xây d ng ..............................................................................110 BÀI 3 : TẠO LẬP CÁC HÌNH CHIẾU TRÍCH DẪN ..........................................112 1. Trích dẫn....................................................................................................112 2. Hình chiếu trích dẫn ..................................................................................113 BÀI 1 : LÀM VIỆC VỚI KHUNG TÊN................................................................113 1. Khái quát....................................................................................................114 2. T o lập khung tên ......................................................................................116 BÀI 2 : TẠO LẬP CÁC HÌNH DIỄN HỌA (RENDER) ......................................121 1. Khái quát....................................................................................................121 2. T o lập Rendering .....................................................................................122
 5. 5. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 5 Hà Nội, tháng 1 năm 2014 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ BIM 1. Khái quát BIM: quá t ì t o lập sử ụ mô ì t ô t t o á k u t ết kế, x và vậ hành công trình. BIM ứa á mố l ê ệ lo về mặt k ô a , kí t ớ , số l ợ , vật l ệu và á bộ p ậ ô t ì . BIM kết ợp t ô t á bộ p ậ ô t ì vớ á t ô t k á (đị mứ , đơ á, vật l ệu, t ế độ t ô …) ằm tố u óa t ết kế, t ô và quả lý vậ à ô t ì . í kết ố ữ l ệu t o ê ệu quả và ợp lý. Hệ t ố đồ a CAD ỉ t ể ệ đ ợ s t ơ qua ữa ì ả ma tí k á ệm về một ô t ì t o t ơ la .
 6. 6. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 6 S p át t ể t eo k u ớ mô ì ô t ì á t ô t (BIM) đã t a đổ mố t ơ qua à . P ầ mềm t eo k u ớ BIM sẽ ậ ữ t ô t l ê qua đế ô t ì và t ì bà ớ 2D, 3D, bả t ố kê a ữ đị t eo êu ầu k á . 2. Tổng quan về Revit Architecture Rev t là p ầ mềm t eo k u ớ Mô ì ô t ì á t ô t (BIM). P ầ mềm t ì bà một t ết kế ớ một lo t á vật t ể và ữ t à p ầ t ô m , ví ụ : t , ửa sổ và á ó ì ... N ữ vật t ể và thành p ầ à đều ó t am số. ô t ủa ữ vật t ể và t à p ầ à đều đ ợ l u t ữ t o một mô ì ô t ì u ất. B ó t ể t í xuất k ô ế số l ợ ó ì từ ữ ữ l ệu ủa mô ì à . Vì sử ụ ô ệ t a đổ t am số, bất kỳ một t a đổ ào o b t o a sẽ kéo t eo ữ t a đổ ở á mố l ê kết t ơ ứ ủa toà bộ á một á t độ , bao ồm: á ó ì , á bả vẽ, bả t ố kê, á mặt ắt và mặt bằ .
 7. 7. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 7 3. Đặc điểm Làm v ệ t eo lố su ĩ ủa k ế t ú s , kỹ s và à t ết kế t o t ết kế công trình : - ậ ụ ữ qu t ì làm v ệ ma tí t qua qua ữ p ầ mềm ó k ả ă p ả á đ ợ t ế ớ t . - Chứa đ ng nhữ t ô t ơ bản của bất kỳ một d án cần phải có, vì vậy khi b n thiết kế, phần mềm Revit sẽ t động t o lập chính xác các mặt bằng sàn, các mặt đứng, các mặt cắt, á ó ì 3D, ũ á bảng tính toán, các bảng thống kê. - Hiểu biết s u ơ t ết kế của mình qua quá trình hình dung và phân tích (quá trình làm việc). Cả t ệ oa ệp t ô qua k ả ă p ố ợp tốt ơ , á ó ất l ợ ao ơ : - a oà t à sả p ẩm đ ợ út ắ . - G ảm t ểu tố đa ữ lỗ k ô k ớp và ữ v ệ p ả làm ều lầ bằ á quả lý toà ệ á t a đổ ủa t ô số. - C ếm đ ợ u t ế t o t a vì k á à à à à lò ơ , lợ uậ à à ao vớ ữ ồ sơ t ết kế ất l ợ ơ . 4. Tính liên kết hai chiều í l ê kết a ều là k ả ă ủa BIM, đ ợ b ểu ệ qua v ệ ữ t a đổ ủa á l ê kết đ ợ t ệ t o bất kỳ ó ì ào sẽ ẫ tớ v ệ t a đổ ộ u t ể ệ ở tất ả á ó ì ò l . Rev t đảm bảo á mặt ắt ô t ì và á mặt đứ luô đ ợ ập ật một á í xá để p ù ợp vớ au. Ví ụ m a tí l ê kết a ều: - a đổ ớ ì ủa ký ệu đ ắt sẽ làm o ộ u ủa mặt ắt t ể ệ t a đổ . - Vẽ một bứ t t ê mặt bằ , bứ t sẽ xuất ệ t o á ó ì k á , bao ồm ả bả t ố kê t ết ủa vật l ệu t .
 8. 8. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 8 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ REVIT ARCHITECTURE BÀI 1 : GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 1. Ribon R bbo ể t ị k b t o a mở một f le. Nó u ấp á ô ụ ầ t ết để t o một á oặ ủ lo (fam l ). Architecture : Cá lệ vẽ ơ bả á t à p ầ ô t ì vẽ t , ửa, sà , đ ố , ầu t a , má … Structure : Cá lệ vẽ á t à p ầ kết ấu ô t ì : ầm, ột, sà … Insert : C ứa á ô ụ để ú ta ập vào P oje t ữ t à p ầ a ó sẵ t o P oje t và quả lý ú t o quá t ì làm v ệ . Cá t à p ầ à ó t ể ó ù đị vớ Rev t (Cô ụ Loa Fam l và L k Rev t) a đị CAD… Annotate : ập ợp á ô ụ p ụ vụ o v ệ ú lê t ết kế kí t ớ ( ô ụ t o Pa el D me s o ), k a t ể t ết (Pa el Deta l)… Analyse : P tí ă l ợ ô t ì .
 9. 9. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 9 Massing & Site : Cá lệ t o lập k ố p ụ vụ o v ệ ê ứu k ố á ô t ì và t o lập á t à p ầ ủa một ô t ì từ á k ố á đó, p ụ vụ t ết kế địa ì ủa k u đất x . Collaborate : Rev t A te tu e t o đ ều k ệ o ều t o óm t ết kế ù làm v ệ t ê một P oje t lớ bằ ữ ô ụ đ ợ bố t í t o ab này. View : Gồm ữ lệ để t o lập á ó ì k á au o á mặt bằ sà , mặt ắt, mặt đứ và á bả t ố kê. Manage : Quả lý á đố t ợ t o á , đơ vị bả vẽ, ét vẽ, t ô t á … Modify : Cá lệ ệu ỉ đố t ợ ( op , move, m o , t m, a a …). o quá t ì làm v ệ , t ết kế ò ó t ể ặp t êm một ab ũ ó tê bắt đầu là Mo f . ab à ỉ xuất ệ k một t à p ầ t o D aw A ea đ ợ Cl k vào để . ù t uộ vào t à p ầ đ ợ là ì (ví ụ : Wall - Doo …) t ì p ía sau ữ Mo f ó tê đó (ví ụ : Mo f Wall – Mo f Doo …). 2. Application Menu Dù để t u ập vào á f le, t o mớ , mở oặ l u f le. C o p ép b quả lý f le sử ụ ô ụ ao Expo t a Publ s .
 10. 10. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 10 3. Quick access toolbar B ó t ể tù ỉ toolba để ể t ị ữ ô ụ a ù ất. 4. Project Browser Hệ t ố p ấp á k u ì , bả t ố kê, fam l , óm, á mô ì Rev t l ê kết, á t à p ầ k á ủa á . a ó t ể mở ộ , đó á á t mụ . 5. Drawing Area H ể t ị ộ u ó ì mà b t o p ầ quả lý t ô t á (P oje t B owse ). o k u v à , ó t ể ể t ị một a ều ó ì . 6. ViewCube
 11. 11. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 11 ệ lợ o v ệ đ ều k ể đố t ợ ở k u ì 3D (xoa á ớ ì ). 7. Status Bar K b u ể uột đế một t à p ầ t ê mà ì , tê ủa lo và ủ lo sẽ ệ lê . N oà a, đ ũ là ơ xuất ệ ữ ắ ở ầ t ết k sử ụ lệ . 8. Options Bar H ể t ị ữ l a ó t ể ó ủa lệ đa đ ợ sử ụ . 9. Properties Palette Properties là ộp t o ơ b ó t ể xem và ỉ sửa á t ô số để xá đị tí ất á đố t ợ t o Rev t. Type Selector : C đố t ợ sẽ đ ợ t ể ệ t ê vù vẽ. Properties Filter : L á lo đố t ợ sẽ đ ợ sử ụ .
 12. 12. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 12 Instance Properties : Xem và ỉ sửa á t uộ tí ủa đố t ợ đ ợ . Type Properties : em và ỉ sửa á t uộ tí ủa một lo đố t ợ . 10.View Control Bar C ứa á ký ệu tắt để b a ó t u ập á lệ đ ểu k ể s t ể ệ ủa ó ì tỉ lệ, k ểu ể t ị… BÀI 2 : ĐỊNH VỊ TẬP TIN REVIT 1. Loại tập tin của Revit - ập t á , t o đó b đã t o lập ê một ô t ì sẽ ó đuô mở ộ là .rvt - ập t fam l , t o đó một fam l đã đ ợ t o lập ửa đ , ửa sổ, ú, ký ệu và k u tê bả vẽ để ó t ể tả vào t o đồ á , sẽ ó đuô mở ộ là .rfa - ập t mẫu ù để t o lập á mớ ó p ầ đuô mở ộ là . te - ập t mẫu ù để t o lập fam l ó p ầ đuô mở ộ là . ft 2. Định vị tệp
 13. 13. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 13 o ộp t o Opt o s, ấp F le Lo at o . - Cà đặt đ ẫ đế f le á mẫu (. te) – RACTemplateUS MetricDefaultMetric.rte :
 14. 14. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 14 - Cà đặt đ ẫ ỉ a t mụ ứa f le ù (k làm v ệ óm) : - Cà đặt đ ẫ đế t mụ ứa á f le mẫu để t o Fam l – RACFamily TemplateEnglish :
 15. 15. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 15 - Cà đặt đ ẫ đế t mụ ứa f le Po t Clou (p ụ vụ o vẽ ệ t k ó ữ l ệu từ má quét Lase 3D) :  Cà đặt đ ng dẫ đế t v ện chứa á f le Fam l (đồ vật, cây cố , …) – RACLibrariesUS Metric :
 16. 16. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 16 Chú ý: o quá t ì à đặt, ầ l u ý ệ đơ vị Met t a vì ệ I es t eo mặ đị ủa ơ t ì .
 17. 17. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 17 CHƯƠNG 3 : HỆ LƯỚI VÀ CAO TRÌNH BÀI 1 : KÍCH THƯỚC TẠM Kí t ớ t m b ểu t ị kí ỡ ủa vật t ể và mố qua ệ vị t í vớ một vật t ể ào đó đ ợ t o mặt bằ . N ữ kí t ớ à úp b t o lập mặt bằ ủa một ô t ì , á bố t í á t à p ầ ủa ô t ì một á í xác. 1. Định nghĩa Kí t ớ t m sẽ đ ợ ể t ị k b một t à p ầ . N ữ kí t ớ à sẽ đ ợ ể t ị t eo á t ị t am ếu vớ t à p ầ ầ ất vuô ó vớ t à p ầ b đa t o. Ví ụ, kí t ớ ủa t đ ợ ể t ị từ đ ểm đầu đế đ ểm uố ủa t . 2. Cách xem kích thước tạm K b bất ứ một t à p ầ ào, kí t ớ t m ủa t à p ầ đó sẽ ệ lê ù vớ á kí t ớ l ê ệ vớ t à p ầ ầ ất. B ó t ể u ể đ ó ủa kí t ớ t m đế ữ t à p ầ k á t eo ý muố . B ó t ể t a đổ kí ỡ a u ể á t à p ầ bằ á t a đổ kích t ớ t m. Ví ụ: b ó t ể u ể ửa sổ bằ á ỉ sửa á kí t ớ t m l ê qua .
 18. 18. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 18 BÀI 2 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CÁC CAO TRÌNH B sử ụ á ao t ì để xá đị ều ao ủa á sà t o một ô trình. Trong Revit Architecture, các ao t ì ố á mặt sà để ữ t à p ầ ô t ì ủ ếu t , má và sà ắ vào ú . Vớ á ao t ì , b sẽ xá đị và k ểm soát vị t í ủa á t à p ầ đ ợ ắ vào tầ đó t o một công trình. 1. Định nghĩa Cao t ì là á mặt p ẳ ằm a , đảm ậ ứ ă ơ sở để á t à p ầ level- ost (là á t à p ầ p ả ầ ó tầ ụ t ể mớ t o lập đ ợ ) t , má , sà , ầu t a , am ố và t ầ . B sử ụ ao t ì để xá đị ều ao ủa t và á mặt p ẳ a để bố t í một số t à p ầ đồ đ . 2. Tạo lập cao trình B ù lệ Level để t o lập a ệu ỉ á ao t ì . Lệ à ỉ o t độ t o ì ếu mặt ắt a mặt đứ . Qu t ì t o lập một ao t ì từ một ao t ì ó sẵ :  Kích o t ì ếu ủa mặt ắt a mặt đứ .  Trên Design Bar, trong tab Architecture, ấ Level.  o k ểu Level.
 19. 19. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 19  ê Opt o s Ba , bỏ Make Pla e V ew ếu b muố lập một ao t ì t .  Trên Panel Draw, ấ P k L es. á đị á t ị k oả á từ đ ao t ì ệ ữu ào đó đế ao t ì sắp đ ợ t o lập t o ô Offset.  N ấp vào đ ao t ì ệ ữu mà b ở t ê . Một đ ao t ì mớ đ ợ t o lập. 3. Hiệu chỉnh cao trình - N ấp vào một đ ao t ì để ể t ị á đ ểm k ểm soát ủa đ ao t ì t o ký ệu ao t ì . - ể đổ tê ao t ì , ấp vào tê ao t ì và ập tê mớ . - ể t a đổ ao độ ủa ao t ì , ấp vào đ ao t ì và t ệ một t o á đ ều sau :  è và ữ p ím t á uột đồ t uột o t ỏ đế một ều ao mớ . G á t ị b ểu t ị ao độ ủa ô t ì sẽ t độ ập ật.  N ấp uột vào á t ị ao độ ủa ao t ì và ập vào á t ị ủa ao độ mớ . - ể u ể p ầ đầu ủa đ ao t ì lê a xuố một vị t í mớ so so vớ vị t í ũ, ấp vào ký ệu Spl t-L e ( ì ấu ã).
 20. 20. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 20  Muố p ầ đầu ủa ký ệu ao t ì t m t b ế mất, xóa ấu t o ô ằm kế bê ủa ký ệu à . BÀI 3 : BỐ TRÍ HỆ LƯỚI ĐỊNH VỊ 1. Khái quát Hệ l ớ đị vị ì t à một k u so so vớ mặt đất để làm ơ sở o v ệ t ết kế một ô t ì . Sử ụ lệ G , b ó t ể t o lập một ệ l ớ o v ệ bố t í ột và á t à p ầ kết ấu k á ầm. 2. Hệ lưới Qu t ì t o lập :  ê Des Ba , t o tab A te tu e, ấ G .
 21. 21. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 21  o k ểu G .  o lập á t ụ ủa ệ l ớ đị vị.  H ệu ỉ á t ụ ủa ệ l ớ đị vị. 3. Một số lưu ý - Sau k t o lập một t ụ , b ê ốt (P ) vị t í ủa ó để p ò ừa v ệ u ể t ụ à oà ý muố . Sử ụ tù P t ê t a ô ụ. - Nếu b p ả bố t í ều t ụ mà k oả á ữa ú bằ au, b ó t ể sử ụ tù Cop Mult ple vớ một á t ị ủa Offset ụ t ể a sử ụ tù A a .
 22. 22. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 22 CHƯƠNG 4 : LÀM VIỆC VỚI TƯỜNG VÀ CỬA BÀI 1 : BỐ TRÍ VÀ HIỆU CHỈNH TƯỜNG trong Rev t là ữ t à p ầ ó ứa t am b ế (Pa amet Eleme ts) ều ao, ều à , vật l ệu và ữ t uộ tí l ê qua k á . Bố t í t t ê mặt bằ . đ ợ t o mặt ắt.
 23. 23. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 23 đ ợ t o 3D. 1. Khái quát 1.1. Định nghĩa T t o Rev t là t à p ầ t ể ệ t t o t tế ủa một ô t ì . N t o t tế, t ó t ể ỉ ó một lớp a ều lớp vật l ệu k á au. Cá lớp ó t ể là t x ố , lớp á ệt, lớp k ô k í và lớp bảo vệ… 1.2. Các lớp của tường Mỗ lớp t o một bứ t đều ó một ứ ă . Rev t A te tu e p át ệ đặ t ủa mỗ lớp và á o ú ứ ă t í ợp. Mỗ lớp đều ó á t am b ế về vật l ệu, độ à và ứ ă . 1.3. Đường định vị (Location Line)
 24. 24. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 24 đị vị là ì ếu bằ ủa một mặt p ẳ t , k ô t a đổ k t a đổ lo t . Ví ụ, ếu b vẽ một bứ t và đ đị vị đ ợ xá đị là Co e Ce te l e (đ t m ủa lớp lõ ), đ đị vị sẽ k ô t a đổ k b t a đổ á lớp ấu t o ủa t đó. C ều à , ều ao và á t uộ tí k á ủa một bứ t đ ợ t độ t o lập qua đ đị vị. Nếu b t a đổ đ đị vị ủa t , t sẽ u ể và t ó t ẳ à vớ vị t í mớ ủa đ đị vị. đị vị xuất ệ sẽ t ù vớ : - Wall Ce te l e: t m ủa t . - Co e Ce te l e: t m ủa lớp lõ . - F s Fa e Exte o : Mặt oà ủa lớp oà t ệ . - F s Fa e I te o : Mặt t o ủa lớp oà t ệ . - Co e Fa e Exte o : Mặt oà lớp lõ . - Co e Fa e I te o : Mặt t o lớp lõ . o t ợp lớp oà t ệ bê t o và bê oà ó độ à bằ au t ì Wall Ce te l e t ù vớ Co e Ce te l e. 2. Thuộc tính của tường
 25. 25. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 25 Rev t o p ép b t a đổ á á t ị ủa t uộ tí ủa mỗ bứ t a mỗ lo t vào bất ứ lú ào t o quá t ì t ết kế. uộ tí ủa t đ ợ sắp xếp t à t am b ế lo ( pe Pa amete ) và t am b ế vật (I sta e Parameter). 2.1. Tham biến loại am b ế lo ả ở đế m t à p ầ t uộ ù một lo t o á . K b ệu ỉ một t am b ế lo , s t a đổ sẽ xả a t o toà bộ á .Ví ụ: k b tă ều à ủa lớp t át ủa một lo t , tất ả á t ù lo t o á sẽ t độ ập ật. 2.2. Tham biến vật chọn K b t a đổ á t ị ủa t am b ế vật , t uộ tí ỉ ữ bứ t đ ợ mớ đ ợ t a đổ . Cá t am số vật mà b ó t ể t a đổ là Lo at o L e (đ đị vị), Base Co st a t (l ê kết t ), op Co st a t (l ê kết đầu t ), Room Bou ( a ớ ệ tí ô ă ).
 26. 26. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 26 3. Hiệu chỉnh tường N ữ b ớ sau đ sẽ ớ ẫ á ệu ỉ t uộ tí ủa t : - o k u v ó ì , bứ t ầ ệu ỉ . - ể đ ều ỉ kí ỡ:  N ấp đ ểm uố ủa t , ữ p ím t á uột, u ể uột để ó kí t ớ mớ .  C kí t ớ t m ủa t và ập vào á t ị mớ . - ể t a đổ lo t :  N ấp uột p ả vào t và P ope t es để kí o t ộp t o Element Properties.  C lo t mớ t o a sá pe.  o ô I sta e Pa amete , ập á á t ị mớ vào. - ể t a đổ ều ủa t o p ù ợp vớ mặt t o và oà ủa t , t và ấp t á vào ặp mũ tê ( oặ ấ Spa eBa ). - ể t a đổ á t ị t am b ế vật ủa tất ả á t ù lo ( pe):  N ấp uột p ả vào một bứ t và Sele t All I sta es.  ê t a l a (Opt o s Ba ), ấp P ope t es để mở ộp t o Element Properties.
 27. 27. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 27  N ập vào á á t ị mớ ở ữ t uộ tí mà b muố t a đổ . BÀI 2 : SỬ DỤNG CÁC LỆNH BIÊN TẬP Cá t a ô ụ b ê tập ằm úp b bố t í á t à p ầ t o t ết kế. B ó t ể sử ụ á ô ụ à vào ữ a đo k á au ủa quá t ì t ết kế. 1. Align Cô ụ Al ( ó à ) để ó t ẳ à á vật t ể t . ể ó một vật t ể vớ một vật t ể k á , vớ một đ a vớ một mặt p ẳ t am ếu (Refe e e Pla e). ầu t ê , b vật t ể ữ ệm vụ đị vị. Kế t ếp, b vật t ể ầ p ả u ể để ủa ó t ẳ à vớ ủa vật t ể ba đầu. K b ó à a vật t ể, một ký ệu ì ổ k óa xuất ệ để b ó t ể k óa để u t ì mố l ê ệ t ẳ à à . Quy trình:  Kí o t ô ụ.  C ơ sở đị vị o kết quả.  C t à p ầ ố đị .  C t à p ầ ầ u ể .
 28. 28. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 28 2. Split Cô ụ Spl t (tá ) để b tá một đố t ợ t a một đ t ẳ t một vị t í bất kỳ. B tá một t để qu đị mỗ p ầ ó t uộ tí k á au. Ví ụ, b ó t ể qu đị ê b ệt về lo , ều ao a ao độ t o từ p ầ t . Quy trình:  Kí o t ô ụ.  Click vào vị t í muố tá ủa vật t ể. 3. Trim Cô ụ m o t độ đố vớ t a đ . B ó t ể ắt bỏ a kéo à t êm để ì t à một ó ữ V. Quy trình:  Kí o t ô ụ.  C t à p ầ t ứ ất.  C t à p ầ t ứ a . 4. Offset
 29. 29. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 29 D u ể đố t ợ đế một vị t í mớ ó k oả á o b qu đị bằ o số ụ t ể a t ê ì vẽ. Rev t ệ ì một đ ét k uất t vị t í mớ . Quy trình:  Kí o t ô ụ.  a vào k oả Offset.  Nếu Cop sẽ ữ u ê đố t ợ ố .  D u ể uột về p ía đế vật t ể để ó vị t í đú ồ Cl k. 5. Extend o a một a ều ó ữ t ê ơ sở ủa a a ều t à p ầ ó sẵ trong Drawing Area. Quy trình:  Kí o t ô ụ.  C t à p ầ làm đí .  C t à p ầ muố đế đí . 6. Move a đổ vị t í ủa một đố t ợ đ ợ .
 30. 30. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 30 Quy trình:  Kí o t ô ụ.  L a ở Opt o Ba .  Cl k đ ểm đị vị.  Cl k đ ểm đế . 7. Copy o t êm một đố t ợ mớ từ một đố t ợ t ê D aw A ea. Quy trình:  Kí o t ô ụ.  L a ở Option Bar.  Cl k đ ểm đị vị.  Cl k đ ểm đế . 8. Rotate
 31. 31. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 31 oa một đố t ợ qua một t m qua vớ một ó qua xá đị . Quy trình:  Kí o t ô ụ.  L a ở Opt o Ba .  Cl k xá đị ó xoa đầu t ê .  Cl k oặ ập từ bà p ím để đ a vào ó xoa . 9. Mirror o một đố t ợ mớ từ một đố t ợ đã ó qua một t ụ đố xứ o ù xá đị . Quy trình:  Kí o t ô ụ.  Cl k xá đị a đ ểm ủa t ụ đố xứ . 10.Array o a ều đố t ợ từ một đố t ợ ó sẵ mà k oả á / ó ữa ú đều bằ au t eo p ơ t ẳ / o .
 32. 32. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 32 Quy trình:  Kí o t ô ụ.  L a ở Opt o Ba .  á đị k oả á / ó ữa á đố t ợ .  á đị số l ợ đố t ợ ầ t o lập ( ồm ả đố t ợ ố ). 11.Scale a đổ một và kí t ớ ủa đố t ợ t eo một tỉ lệ ào đó o ù t ết lập. - Graphical: ù t ao tá uột để xá đị tỉ lệ t ê D aw A ea. - Nume al: ập vào tỉ lệ (S ale). 12.Group N óm ều t à p ầ t à một óm và đ ợ Rev t quả lý một t à p ầ u ất. ơ t ô ụ Blo k t o Auto a .
 33. 33. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 33 13.Pin Cô ụ P úp b ốt l vị t í ủa một đố t ợ , t á u ơ u ể oà ý muố . 14.Copy to Clipboard/Paste G úp sao ép đố t ợ lê á tầ một á đơ ả và ệu quả. 15.Quản lý lệnh tắt (Keyboard Shortcuts) u ập V ewUser InterfaceKeyboard Shortcuts.
 34. 34. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 34 BÀI 3 : LÀM VIỆC VỚI TƯỜNG NHIỀU LỚP B ó t ể t o lập t ều lớp và t t a t í vớ á lớp ấu t o k á au. Cá lớp ó t ể ó ều á sắp đặt k á au t o toà bộ một bứ t . t a t í ao á t ị t ẩm mỹ o ô t ì . 1. Khái quát ều lớp đ ợ ấu t o từ á lớp vật l ệu k á au p ủ ồ lê au t eo mặt đứ vá ép, t ao, k u s , á ệt, , lớp lót.
 35. 35. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 35 Mỗ lớp t o t ều lớp ó một ứ ă k á au. Mỗ lớp ó á t uộ tí ê vật l ệu, ều à , ứ ă . Cá lớp ủa t ều lớp đ ợ t ể ệ t ê mặt bằ a mặt ắt ếu mứ độ t ể ệ đ ợ xá đị là Me um a F e. Cá lớp t sẽ k ô đ ợ t ể ệ ếu mứ độ t ể ệ đ ợ xá đị là Coarse. C ứ ă ủa á lớp t uộ một bứ t : - St u tu e (p o t 1): Du t ì s bề vữ ủa t , sà và má . - Subst ate (p o t 2): Gồm ữ lo vật l ệu vá ép, t ao, ó ứ ă p ầ đế o á lớp làm bằ vật l ệu t ơ t . - e mal / A La e (p o t 3): Cá ệt và ố ò ỉ k í. - Memb a e La e : C ố t ấm ớ . ộ à ủa lớp ê bằ 0. - F s 1 (p o t 4): đ ợ ù o á lớp ằm p ía mặt oà ô trình. - F s 2 (p o t 5): đ ợ ù o á lớp ằm p ía mặt t o ô trình. 2. Vật liệu (Material) B ó t ể đ ều k ể á t ể ệ ủa á t à p ầ ô t ì t o ì e e bằ á qu đị á t uộ tí vật l ệu t o ộp t o Material.
 36. 36. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 36 Một l ợ lớ ì e e ủa á ất l ệu bề mặt ó sẵ t o t v ệ ủa Rev t để b ó t ể á o t am b ế vật l ệu. Cá ì ả e e ủa ất l ệu bề mặt úp b t o a ữ ì ả ầ ất vớ t tế. a sẽ tìm ểu p ầ G ap s và Appea a e t o bả vật l ệu. - G ap s: úp t o lập vật l ệu ủa á đố t ợ t o á . a ó t ể qua sát đ ợ màu sắ , ì ủa ất l ệu đó k ô đ ợ sử ụ t o ì ả ễ a.  Su fa e Patte : t ể ệ vật l ệu bề mặt, b ó t ể ệu ỉ k ểu, màu sắ ủa vật l ệu đ ợ . Drafting: ỉ ma tí ất ể t ị đơ t uầ .
 37. 37. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 37 Model: ể t ị và t ể ệ kí t ớ t ật ủa vật l ệu.  Cut Patte : t ể ệ vật l ệu mặt ắt, b ó t ể ệu ỉ k ểu, màu sắ ủa vật l ệu đ ợ (t ơ t Su fa e Patte ). H ớ ẫ è vật l ệu từ oà vào:  O e t to V ew: Cá vật l ệu sẽ ù ớ .  Keep Rea able: Cá đ a vẫ ữ u ê , một số sẽ ó t eo đố t ợ .  Al W t Eleme t: Cá đ sẽ ó t eo đố t ợ . - Appea a e: úp t o lập vật l ệu ủa á đố t ợ t o á . a ó t ể qua sát đ ợ màu sắ , ì ủa ất l ệu đó t o ì ả ễ a.
 38. 38. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 38 Chèn ả vật l ệu để t ể ệ k ễ a. B ó t ể ấp Use Re e Appea a e để t ố ất về t ể ệ ữa ì ả t ớ và sau k Re e ô t ì . 3. Thêm và hiệu chỉnh các lớp Cá b ớ sau đ sẽ ớ ẫ á qu đị lớp bao p ủ t o ộp t o E t Assembly:
 39. 39. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 39 - Kí o t A te tu eWall. - N ấp vào E t pe t o bả P ope t es. - o ộp t o pe P ope t es, p ầ St u tu e, ấp vào E t. - Sử ụ I se t, Delete để è t êm oặ xóa lớp ủa t , đồ t ệu ỉ độ à , vật l ệu, ứ ă o mỗ lớp. - Kí OK, t ế à vẽ t . 4. Phân loại tường trong Revit Architecture 4.1. Basic Wall ó ấu t o ất đơ ả . C ú là á k ểu ủa Fam l ệ t ố . Fam l t à đ ợ tí ợp t o Default P oje t emplate vớ á k ểu k á au đ ợ p b ệt bở ều à ủa ú . Qu t ì t ết kế t : - Ribbo : ồm 2 b ớ  C Wall t Pa el ó tê Bu l ủa ab ó tê Home.  C lo t ầ t ết kế (t k ế t ú , kết ấu…).
 40. 40. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 40 - o lập pe t :  o lập á lớp ấu t o.  P ệm o á lớp ấu t o.  Vật l ệu o á lớp ấu t o.  ộ à o á lớp.  Nhấp OK để đó ộp t o E t Assembl , Cl k vào út Appl để l u l á t ị ủa mỗ lầ t o lập. - Opt o Ba : ồm 2 b ớ  á đị ều ao.  ê Opt o Ba k ểu Location Line. - Drawing Area:  á đị đ ểm bắt đầu – đ ểm kế t ếp – đ ểm kết t ú . Chú ý:  eo mặ đị (k ô t ể t a đổ ), một bứ t tố t ểu p ả ó một lớp t và a lớp qu ớ – Core Boundary – (đ ợ tô màu xám và k ess = 0). C ú ta ỉ ó t ể t a đổ ộ u ủa á lớp không to màu xám.  K t ết kế t oà luô luô đị vị lầ l ợt á đ ểm uố ủa bứ t t eo ều k m đồ ồ so vớ đ ểm đầu.  Luô luô ù 3D để k ểm t a ô v ệ vừa làm xo để p át ệ ữ sa sót mà vớ ì 2D k ô t ể t ấ đ ợ .  Nê ù Dupl ate để t o a á pe t o ê sử ụ . 4.2. Stacked Wall Gồm á k ểu k á au ủa ủ lo t Bas xếp ồ lê au.
 41. 41. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 41 C ú ta ậ t ấ ằ , muố ó Sta ke Wall t ì ta ầ p ả t o lập t ớ á Bas Wall ồ mớ t o lập đ ợ á Sta ke Wall. Sử ụ á lo t xếp ồ lê au, b ó t ể xá đị á t ó độ à và ấu t ú á lớp t khác nhau. - Cá xá đị ấu t ú ủa t Sta ke Wall:  Vào Pa el Bu l ủa ab Architecture, Wall A te tu al, Type Stacked Wall.  N ấp E t để mở ộp t o ỉ sửa, mỗ à t o bả đị ĩa một lo Bas Wall.
 42. 42. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 42  Cột Offset để sắp xếp vị t í á Bas Wall, xá đị k oả á u ể ủa t về p ía bê oà (bê t á ) ủa bứ t í .  Cột He t xá đị ều ao o mỗ Bas Wall, á t ị Va able ủa một t o á t Bas Wall sẽ t độ đ ều ỉ p ù ợp vớ Sample He t ủa t Sta ke Wall, b k ô t ể ỉ sửa đ ợ .  N ấp I se t để t êm một Bas Wall mớ .  o ột Name, k ểu Bas Wall mo muố .  ể t a đổ ều ủa Bas Wall, ấp Fl p.  N ấp Up, Dow để sắp xếp l á Bas Wall t eo ý muố .  N ấp OK. Chú ý: Cá t k xếp ồ lê au đều ầ p ả ó một ơ sở để t am ếu. Cơ sở t am ếu à đ ợ Rev t A te tu e qu đị bở Lo at o L e. C ú ta ũ đã đ ều à t o p ầ ệu ỉ t . 4.3. Curtain Wall
 43. 43. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 43 Là t ồm á tấm đ ợ ắ ặt t eo một ệ t ố l ớ . B ó t ể t o lập và á vật l ệu o từ tấm à , bố t í á đố k á au về ì á và vật l ệu t ê ệ t ố l ớ để ố đị á tấm. B ó t ể bố t í ửa đ , ửa sổ t o Cu ta Wall. - Curtain Panel trong Curtain Wall:  Cá Cu ta Wall ó t ể ứa một a ều tấm. B ó t ể t a đổ lo tấm t o một Cu ta Wall t à bất ứ lo t ào bằ á t a đổ lo t t o a sá ủa Cu ta Pa el ằm t o pe Properties. - Cửa đ , ửa sổ t o Cu ta Wall:  Cá ửa đ , ửa sổ lo Cu ta (Cu ta Doo a W ows) t uộ fam l Cu ta Wall đ ợ tìm t ấ t o t mụ ủa ửa đ , ửa sổ.  B t o lập ửa đ , ửa sổ t o một Cu ta Wall bằ qu đị một tấm (Pa el) ào đó là ửa đ a ửa sổ. Cửa đ , ửa sổ lo Cu ta sẽ vừa k ít vớ tấm mà b qu đị và sẽ đị l kí ỡ k tấm ủa Cu ta Wall t a đổ kí t ớ . - Curtain Grid và Mullion: là á t à p ầ ủa một Cu ta Wall. Cá t à p ầ à o p ép b p đị á l ớ (G ) và tấm (Pa el) t o một Curtain Wall.
 44. 44. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 44 - Bố t í Cu ta G : ấp Cu ta G t o tab A te tu e.  All Se me ts: bố t í một Cu ta G t ê tất ả á Pa el, oặ a oặ đứ .  O e Se me t: bố t í một Cu ta G t ê một Pa el.  All Ex ept P ke : bố t í một Cu ta G t ê tất ả á Pa el, oặ a oặ đứ , o t ừ á Pa el mà b . - Bố t í đố (Mull o ): ấp Mull o t o tab Architecture.  G L e Se me t: bố t í t êm một Mull o ỉ t ê tấm đ ợ .  E t e G L e: bố t í t êm một Mull o t ê toà bộ á đ l ớ .  All Empt Se me ts: bố t í t êm một Mull o t ê tất ả á t a ố bằ á kết ợp ú l .  Bố t í á đố ì L Co e , V Co e , apezo Co e , Qua Corner. H ớ ẫ : Sau k t o lập a Cu ta Wall k á tê au, b xóa một đố ủa t t ứ ất và đổ pe (một t o bố k ểu đố t ê ) đố ủa t t ứ a .  ể ệu ỉ ì á ủa đố (Mull o ), Rev t o p ép b tả về một t ết ệ (p of le) ê a t ết ệ ó sẵ t o t v ệ . Mở ộ :
 45. 45. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 45  o lập pe Cu ta Pa el (Metric Curtain Wall Panel):  B ó t ể t o lập Fam l đố ửa a t ê t v ệ mẫu Metric Profile- Mullion:  a đổ P of le Mull o :
 46. 46. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 46 5. Tạo lập và hiệu chỉnh Sweep, Reveal Có ba p ơ p áp t o lập Sweep và Reveal: - P ơ p áp 1: ệ t o ộp t o E t Assembl sẽ t o lập ỉ/ ã lõm ó ều à bằ ều à bứ t và p ơ ủa ú sẽ so so vớ mặt đất (Sweep – ỉ, Reveal – rãnh lõm). - P ơ p áp 2: ệ bằ ô ụ Wall Sweep a Wall Reveal ằm ớ ô ụ Wall t o Pa el Bu l ủa ab Home t ê R bbo . K bố t í t ì ỉ/ ã lõm vẫ suốt ều à t , sau đó ú ta ó t ể ệu ỉ ều à à t t ếp t ê ô t ì . - P ơ p áp 3: ệ bằ ô ụ Mo el I – Pla e đ ợ bố t í t Pa el Compo e t ủa ab A te tu e trên Ribbon.
 47. 47. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 47 Qu t ì t o lập: - o lập P of le o ỉ. N ấp NewFamilyFamily TemplateMetric Profile. Chú ý: Nên vẽ Profile Sweep, Reveal ở góc ¼ thứ IV. - Cô ụ Sweep, Reveal ỉ o t độ k P ev ew là mặt ắt ủa t (Section).
 48. 48. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 48 - N ấp ô ụ Sweep. - Loa P of le vừa t o lập. Các thao tá t ê đ ợ t ệ t ơ t đố vớ ô ụ Reveal. 6. Trang trí bề mặt tường 6.1. Thay đổi cục bộ bề mặt tường
 49. 49. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 49 o t ợp ỉ muố t a đổ ấu t ú bề mặt t k ô ả ở đế ấu t o ủa t . C ú ta sử ụ ô ụ Spl t Fa e và Pa t, kí o t mặt đứ và kí o t ô ụ Spl t Fa e t ê R bbo . - B ớ 1: Dù ô ụ Spl t Fa e t o lập k u v . - B ớ 2: Dù ô ụ Pa t để qu đị vật l ệu. 6.2. Gán chữ - Sử ụ ô ụ Mo el ext t o Pa el Mo el t ê R bbo . - E t text t ê bề mặt t .
 50. 50. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 50 Mở ộ : t o lập Mo el ext t ê t o ? - B ớ 1: o lập t o , ù ô ụ t o ab Mass & S te, kết ợp ô ụ Wall b Fa e. - B ớ 2: Dù ô ụ Metric Generic Model face based, t o lập Fam l Mo el Text. - B ớ 3: Dù ô ụ Mo f Array, sau đó sửa l text o p ù ợp.
 51. 51. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 51 BÀI 4 : BỐ TRÍ VÀ HIỆU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ. 1. Khái quát Cửa đ ( ửa sổ) là t à p ầ p ụ t uộ vào t , b ỉ ó t ể bố t í ửa đ vào một bứ t ệ ữu. K b bố t í t êm ửa đ ( ửa sổ) vào t ở ì ếu mặt bằ , mặt đứ a p ố ả , p ầ mềm t độ t o lỗ t và ửa đ ( ửa sổ) đ ợ bố t í vào đó.
 52. 52. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 52 Cửa đ ( ửa sổ) là các family tổ ợp. B ó t ể t o lập Fam l ửa mớ và l u l là một tập t ủa Rev t Fam l (. fa). B ó t ể sử ụ á Fam l à vào á á k á . K bố t í ửa đ ( ửa sổ) t o ì ếu bằ , b ó t ể t a đổ ớ mở ửa vớ á mũ tê đ ều k ể mà k ô ầ p ả t oát k ỏ lệ Doo /Window. Qu đị ều ao ủa bệ ửa sổ (S ll He t): là ao độ mà đá ủa k u ửa sổ sẽ ắ vào. 2. Bố trí và hiệu chỉnh ế t ì :  Bố t í t êm ửa đ ( ửa sổ).  H ệu ỉ t am b ế vật (I sta e Pa amete s) ủa ửa đ ( ửa sổ).  H ệu ỉ t am b ế lo ( pe Pa amete s) ủa ửa đ ( ửa sổ).
 53. 53. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 53 o lập một lo ửa mớ :  Trên Design Bar, tab Architecture, Doo (Window).  C một lo ửa t o a sá ủa pe Sele to .  o ộp t o P ope t es, ấp E t/New.  o ộp t o pe P ope t es, ấp Dupl ate.  o ộp t o Name, ập tê ủa lo ửa mớ .  N ập á á t ị o á t am b ế lo mà b muố á o lo ửa mớ . Chú ý: K bố t í một ửa đ ( ửa sổ) vào ô t ì , t ó một ký ệu (D-1,S- 2…). Một ký ệu vậ t o Rev t là một a . Một a ồm a p ầ : p ầ ì và p ầ ữ. P ầ ữ đ ợ là á t ị ủa a đó. Nếu b a o Pla eme t, t ì a sau k bố t í ửa đ ( ửa sổ) xo sẽ xuất ệ một a ửa t ơ ứ . C ú ta ó t ể Cl k đúp vào a để ỉ sửa k ểu ủa a (k ểu Label) k ể t ị.
 54. 54. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 54 Ví ụ, b k ểu Ma k k muố số a t a đổ t độ , k ểu pe Ma k k muố số a ữ u ê á t ị k t o đố t ợ mớ .
 55. 55. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 55 CHƯƠNG 5 : TRIỂN KHAI CÔNG TRÌNH BÀI 1 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CỘT, DẦM 1. Cột (Structural Column) Loa Fam l ột:  C ô ụ Structural Column ở tab St u tu e t ê R bbo .  C ô ụ Loa Fam l t o tab Mo e t ê R bbo .  o L b a es, St u tu al Colum s.  C k ểu ột kết ấu muố tả vào á . L u ý:  L a He t/Dept để vẽ ột từ ớ lê t ê a từ t ê xuố .  o ằ buộ (Co sta t) o đ ểm đầu, uố ủa ột.  B ó t ể t o lập á Fam l ột kết ấu ê để sử ụ o á án khác (sử ụ t v ệ Met St u tu al Colum ). 2. Dầm (Structure Framing) ể bố t í ầm, b kí o t ô ụ Beam đ ợ đặt t Pa el Structure trong menu Structure.
 56. 56. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 56 Loa Fam l ầm:  C ô ụ Beam ở ab St u tu e t ê R bbo .  C ô ụ Loa Fam l t o tab Mo e t ê R bbo .  o L b a es, St u tu al F am .  C k ểu ầm muố tả vào á . L u ý:  Rev t A te tu e ỉ u ấp Sta a Fam l ủa ầm ó p ơ t ẳ , muố ầm ó p ơ o t ì b p ả t o lập I – Place Fam l sử ụ ô ụ Mo el I – Pla e ở Pa el Bu l t o ab Home trên Ribbon.
 57. 57. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 57 BÀI 2 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH NỀN, SÀN NHÀ 1. Nền/Sàn trong Revit Architecture Rev t u ấp a ô ụ để t ết kế ề (A te tu e Floo ) và sà (St u tu e Floo ). Cá ô ụ à đ ợ bố t í t Pa el Bu l ủa ab A te tu e trên Ribbon. C ú ta ê sử ụ St u tu e Floo o t ết kế sà ịu l bê tô ốt t ép và A te tu e Floo o t ết kế ề . C ú đều là ủ lo ệ t ố (System Family) ê ỉ ó t ể t o lập a t o P oje t. Sau k đ ợ t o lập, ao độ mặt t ê ủa ề /sà sẽ t ù vớ ao độ mà ta để bố t í ú . 2. Thiết kế nền/sàn cho công trình o lập k ểu ề (sà ) o từ ô t ì .
 58. 58. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 58 - B ớ 1: t o lập ề . - B ớ 2: ệu ỉ ề .
 59. 59. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 59 P ầ Sol F ll ỉ ó á t ị k t ể ệ đ ợ qu đị ở t t á Me um/F e (tì t t ể ệ t ết so vớ tì t t ể ệ t ô ất Coa se). - B ớ 3: t o lập và ệu ỉ sà tầ . - B ớ 4: t o Ope t ê ề /sà và ệu ỉ ều ao ủa S aft Ope ( ô ụ S aft ở Pa el Ope t o ab A te tu e trên Ribbon). Chú ý: đ bao (Bou a L e) t o lập ề /sà p ả đ ợ đó kí , á đ k ô đ ợ ồ éo au. 3. Thiết kế tam cấp a ó t ể sử ụ ô ụ t ết kế ầu t a (Sta ) a ô ụ A te tu e Floo để t ết kế tam ấp. - Sử ụ ô ụ t ết kế ầu t ang: ù ô ụ Sta b Sket .
 60. 60. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 60  B ớ 1: t o lập R se .  B ớ 2: t o lập Bou a .  B ớ 3: F s . - Sử ụ ô ụ A te tu e Floo để t ết kế tam ấp: Ở ví ụ t ê , á tam ấp ó ều ao bậ là 150, ều ộ mặt bậ là 300. a sẽ t ệ á b ớ sau đ vớ mặt bằ tầ t ệt.  B ớ 1: t o lập bậ t ứ ất ủa tam ấp.
 61. 61. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 61  B ớ 2: t o lập bậ t ứ a ủa tam ấp.  B ớ 3: ù ô ụ Al và Jo để oà t ệ tam ấp.
 62. 62. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 62 4. Thiết kế đường dốc (Ramp) B sử ụ ô ụ Ramp ở Panel Circulation trong Tab Architecture trên R bbo để t ết kế đ ố . - B ớ 1: ệu ỉ R se và Bou a . - B ớ 2: ệu ỉ ều à đ ố và tỉ lệ độ ố ủa đ ố . - B ớ 3: ấp F s .
 63. 63. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 63 BÀI 3 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH TRẦN NHÀ 1. Trần (Ceiling) trong Revit Architecture ầ à (Ce l ) là một S stem Fam l . ầ đ ợ t o lập bằ a p ơ pháp:  D a vào ì á và u v ủa t .  o lập ì á ủa u v bằ á vẽ t t ếp lê k u v muố ó t ầ . B ù ô ụ Ce l ở Pa el Bu l , trong Tab Architecture trên Ribbon. Cô ụ ỉ o t độ k mặt bằ đ ợ , ú ta sẽ t o lập ì á u v t ầ bằ ô ụ vẽ Sket . 2. Thiết kế trần cho công trình - B ớ 1: t o lập t ầ (Ce l ).
 64. 64. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 64  Automat Ce l : Cl k vào ù để t o lập t ầ .  Sket Ce l : Dù á ô ụ vẽ đ u v ủa t ầ . - B ớ 2: t a đổ á pe ủa t ầ .  600 x 600 mm Grid.  600 x 1200 mm Grid. B ó t ể ỉ sửa, t o lập á k ểu t ầ k á au, bố t í á t ết bị, ví ụ sau: Kết quả sau k đặt Came a:
 65. 65. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 65 BÀI 4 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH MÁI NHÀ 1. Mái (Roof) trong Revit Architecture Má à là t à p ầ ô t ì ơ bả . B ó t ể t o lập má p ẳ , má ố a má o t o Rev t A te tu e. B ũ ó t ể kết ợp ữ ì đơ ả ủa má để t o á t ết kế má à p ứ t p. B ó t ể bố t í má à t o ì ếu mặt bằ , mặt đứ a p ố ả 3D. 2. Thiết kế mái cho công trình 2.1. Công cụ Roof by Footprint: - B ớ 1: kí o t ì ếu mặt bằ t ao t ì (Level) bố t í mái. - B ớ 2: kí o t ô ụ trên Ribbon. - B ớ 3: t o lập u v má .
 66. 66. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 66 B t o lập đ u v p ả l ê tụ , k ép kí và t một đ ểm k ô ó quá a đ xuất ệ . - B ớ 4: ệu ỉ . o p ầ Opt o Ba :  Def es slope: t o độ ố o một đ g chu vi.  Một đ ố ở má p ẳ :  Ha đ ố đố ệ :  Bố đ ố ủa má :
 67. 67. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 67  Cá t o á đ ố k á au:  Ove a : độ v ơ a ủa má so vớ t . - B ớ 5: ấp F s . 2.2. Công cụ Roof by Extrusion: - B ớ 1: kí o t mặt đứ , 3D a mặt ắt. - B ớ 2: kí o t ô ụ trên Ribbon. - B ớ 3: mặt p ẳ làm v ệ (wo k pla e). - B ớ 4: l a Level (vị t í tầ ) t am ếu và k oả Offset từ Level vừa để t o lập má . - B ớ 5: vẽ đ ét o má .
 68. 68. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 68 - B ớ 6: ấp F s . 2.3. Công cụ Roof by face: Cô ụ à t đ ợ kết ợp vớ mô ì t o bở Mass để đ a mô ì t à k ểu má (t ơ t vớ á ô ụ Wall b fa e, Floo b fa e). - B ớ 1: t o mô ì sử ụ ô ụ Mass (I – Place Mass).
 69. 69. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 69 - B ớ 2: kí o t ô ụ Roof b fa e, l a k ểu má , ấp mô ì và ấp C eate Roof. - B ớ 3: Atta t lê má vừa t o lập. 2.4. Slope Arrows B ó t ể t o lập má t o Rev t A te tu e sử ụ ô ụ Slope A ow trên Ribbon. - ều ỉ mũ tê t o ố t eo độ ê h cao:
 70. 70. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 70 - ều ỉ t eo ó mũ tê t o ố so vớ mặt bằ : - Sử ụ kết ợp ef e slope và slope a ow:
 71. 71. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 71 3. Thiết kế Gutter - B ớ 1: sử ụ ô ụ Gutte ở Pa el Bu l , t o ab A te tu e trên Ribbon. - B ớ 2: u v má và ấp uột. - B ớ 3: t ết kế P of le (Metric Profile). - B ớ 4: t a đổ t ết ệ ủa Gutte .
 72. 72. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 72 - B ớ 5: ệu ỉ vị t í Gutte .  Flip About Vertical Axis: lấ đố xứ l vị t í t eo p ơ đứ .  H ệu ỉ Ve t al/Ho zo tal P of le. BÀI 5 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CẦU THANG, LAN CAN 1. Cầu thang (Stair)
 73. 73. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 73 B ó t ể t o lập ầu t a bằ á ô ụ mo ul ó sẵ oặ p ơ p áp vẽ á bậ t a và á đ bao. Sau đ là 2 ô ụ t o lập ầu t a : 1.1. Stair by Component Revit Architecture t a bị á mo ul ầu t a : t a t ẳ (St a t), t a xoắ ố (Full – Step Spiral), thang cong (Center – Ends Spiral), t a ữ L (L – S ape W e ), t a ữ U (U – Shape Winder). B ó t ể ỉ sửa á t uộ tí ủa ầu t a , sau đó t ao tá uột để t o lập á k ểu ầu t a . Chú ý:  Sử ụ ô ụ A otate ea Numbe đếm số bậ ầu t a . 1.2. Star by Sketch - Cách 1: vẽ đ Ru .  B ớ 1: kí o t mặt bằ oặ 3D.  B ớ 2: ô ụ vẽ.  B ớ 3: sử ụ L e ool vẽ đ ểm đầu và đ ểm uố ủa đ Ru .  B ớ 4: ỉ sửa l đ Ru , R se , Bou a o oà ỉ .  B ớ 5: ấp F s . Mô ì t o lập vớ la a và á t a đứ (Baluste ) mặ đị .
 74. 74. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 74 - Cá 2: vẽ ét bậ và đ bao.  B ớ 1: kí o t mặt bằ oặ 3D.  B ớ 2: ô ụ R se và vẽ.  B ớ 3: ô ụ Bou a và vẽ.
 75. 75. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 75  B ớ 4: ấp F s . Chú ý: một ầu t a bắt buộ và ỉ ó u ất 2 Bou a – ồm 1 b ê trong và 1 biên ngoài. 1.3. Thuộc tính cầu thang (Type Properties) - Qu tắ tí toá ầu t a (Caculation Rules): đảm bảo tí p ù ợp ữa ều ao ổ bậ (Riser) và bề ộ mặt bậ (Tread) t eo một qu tắ o ù đị ĩa.
 76. 76. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 76 - Mặt bậ ( ea ):  C ều à mặt bậ ( ea k ess).  C ều à mũ bậ (Nos Le t ).  K ểu lo mũ bậ (Nos ng Profile). B ó t ể t o á k ểu lo mũ bậ t o t v ệ mẫu Metric Profile - Stair Nosing (Qu đị vẽ ở ó ¼ t ứ III).
 77. 77. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 77 - Cổ bậ (R se ):  H ể t ị/tắt ổ bậ đầu t ê (Be w t R se ).  H ể t ị/tắt ổ bậ uố ù (E w t R se ).  Kiểu ổ bậ (R se pe): k ô ó ổ bậ (No e), ổ bậ t ẳ (St a t), ổ bậ x ê (Sla te ).  Bề à ổ bậ (R se k ess).  o ố ổ bậ vớ mặt bậ (R se to ea Co e t o ): ều à ổ bậ đế đá mặt bậ (Exte Riser Behind Tread), ều à ổ bậ đếm mặt t ê ủa mặt bậ (Exte ea U e R se ). - Cố t a (St e ):
 78. 78. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 78  Cắt p ầ t ê ố t a (Trim Stringer at Top): k ô ắt (Do ot t m), ắt t mặt bằ tầ (Mat Level), ắt t mặt bằ ếu ỉ (Match Landing Stringer).  H ể t ị ố t a (R t St e , Left St e ): k ô ể t ị (No e), ố t a ô p ía t ê bậ (Close), ố t a ằm p ía ớ bậ (Ope ).  Số l ợ ố t a ở ữa (M le St e ).  Bề à ố (St e k ess), ều ao ố (St e He t).  a đổ vị t í ố t a (Ope St e Offset). C ế độ ệ sá k ể t ị ố t a Ope đ ợ .  C ều ao ố t a tí từ ó 2 bậ t a tớ đá ố (Stringer Carriage Height).
 79. 79. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 79  C ều ao ếu ỉ tí từ mặt ớ ủa mặt bậ t ếu ỉ tớ đá ố (La Ca a e He t). 2. Lan can (Railing) B sử ụ 2 ô ụ sau để vẽ la a ầu t a : - Sket Pat : vẽ đ ẫ o la a , sau đó ấp F s .
 80. 80. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 80 - Pla e o Host: ấp uột ầu t a , Rev t sẽ t độ t o lập la a . C ú ta sẽ ù tìm ểu á t uộ tí ủa la a ầu t a ( pe Properties): - Rail Structure (Non - Co t uous): ấp E t.
 81. 81. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 81  Name: tên thanh lan can.  He t: độ ao t a la a so vớ đá .  Offset: độ ị u ể t a la a về bê p ả , t á một k oả xá đị .  P of le: k ểu t a la a , b ó t ể t o lập k ểu t o t v ệ mẫu Metric profile Rail.  Mate al: qu đị vật l ệu mỗ t a la a . - Baluste Pla eme t: ấp E t.
 82. 82. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 82  Post: xét á t a đứ (Baluste ) t 3 vị t í đặ b ệt (đầu, ó , uố ). B ó t ể t a đổ k ểu o á t a , t a đổ ều à , k oả á ữa á t a . G ả sử, ta t a đổ Fam l ủa t a đứ đầu t ê đ ợ lấ từ t v ệ ó sẵ :
 83. 83. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 83  Main patte : xét á t a ữa ủa la a ầu t a . Cá t ao tá đ ợ t ệ t ơ t p ầ Post ở t ê . Chú ý: để t o lập á t a đứ , b ó t ể ù t v ệ ó sẵ Metric Baluster oặ Metric Baluster – Post.
 84. 84. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 84 CHƯƠNG 6 : PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ (DESIGN OPTIONS) 1. Tiến trình thực hiện - B ớ 1: t o tất ả á đố t ợ đã ố đị p ơ á . - B ớ 2: ù Des Opt o s để t ết kế á p ơ á t eo á đố t ợ sẽ t a đổ . - B ớ 3: kí o t p ơ á và vẽ đố t ợ ê t ê p ơ á đó. - B ớ 4: ét á p ơ á í t o á p ơ á t ết kế. - B ớ 5: Gắ kết á đố t ợ ở từ p ơ á vớ mô ì í . - B ớ 6: o k u ì để mô tả từ p ơ á . 2. Ví dụ minh họa 2.1. Dựng các đối tượng không thay đổi phương án 2.2. Thiết kế các phương án dùng Design Options C ô ụ ằm t o Ma a eDesign Options
 85. 85. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 85 o 2 p ơ á t ết kế vớ đố t ợ ầ 2 và Bồ oa. 2.3. Kích hoạt phương án vẽ ế à kí o t PA-1 ủa p ơ á “ ầ 2” để vẽ.
 86. 86. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 86 ơ t , ta sẽ vẽ đố t ợ o PA-2. o đố t ợ vớ p ơ á “Bồ oa” ở PA-1. o đố t ợ vớ p ơ á “Bồ oa” ở PA-2.
 87. 87. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 87 Chú ý: trước khi vẽ đối tượng trong mỗi phương án phải kích hoạt phương án nào trước. ể t ể ệ á p ơ á vừa t o lập, ta sẽ Dupl ate k u ì 3D và thay đổ tê . Kí k u ì “P ơ á K 1” và quả lý ể t ị đố t ợ t o đó. a vào V s b l t /G ap s Ove es (VV,VG): C á p ơ á phù ợp vớ k u ì .
 88. 88. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 88 Kết quả ó đ ợ :
 89. 89. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 89 CHƯƠNG 7 : TẠO LẬP FAMILY BÀI 1 : GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TẠO FORM Sử ụ f le mẫu fam l : New/Fam l / f le Metric Generic Model để m a á ô ụ t o Fo m. 1. Công cụ Extrusion o k ố 3D từ 1 t ết ệ (p of le). Cá t o lập k ố ì sau: - B ớ 1: t ết lập mặt p ẳ t am ếu (mặt t am ếu mặ đ a jso so vớ mặt đất), ta ó t ể sử ụ ô ụ Refe e e Pla e để vẽ mặt p ẳ t am ếu t eo p ơ đứ .
 90. 90. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 90 - B ớ 2: Ext us o , sau đó ù Set để á t à mặt p ẳ t am ếu làm v ệ . a ùng ô ụ D aw để vẽ t ết ệ (p of le) t ê mặt p ẳ t am ếu vừa . - B ớ 3: ấp F s và u ể sa 3D để qua sát (tắt ế độ S ow). 2. Công cụ Blend K ố 3D đ ợ t o lập bở 2 t ết ệ vẽ. - B ớ 1: t ết lập 2 mặt p ẳ t am ếu t eo p ơ đứ .
 91. 91. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 91 - B ớ 2: Ble , sau đó ù Set để 2 mặt p ẳ t am ếu làm v ệ . a ù ô ụ D aw để vẽ t ết ệ (p of le) t ê 2 mặt p ẳ t am ếu vừa . Sau k vẽ t ết ệ đá , b E t op để vẽ t ết ệ đỉ . - B ớ 3: ấp F s . 3. Công cụ Revolve K ố 3D đ ợ t o bở 1 t ết ệ qua qua 1 t ụ .
 92. 92. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 92 - B ớ 1: ù Bou a L e vẽ t ết ệ kí . - B ớ 2: ù Ax s L e vẽ t ụ qua . - B ớ 3: ấp F s . 4. Công cụ Sweep
 93. 93. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 93 K ố 3D t o bở 1 t ết ệ đ t eo 1 đ ẫ . - B ớ 1: ô ụ Sweep, vẽ đ ẫ , sau đó ấp F s . - B ớ 2: mặt p ẳ t ết ệ , ù á ô ụ Sweep để vẽ t ết ệ oặ tả 1 t ết ệ ó sẵ (t o từ f le mẫu Metric Profile). - B ớ 3: ấp F s . 5. Công cụ Sweep Blend K ố 3D t o bở 2 t ết ệ đ t eo 1 đ ẫ .
 94. 94. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 94 - B ớ 1: ô ụ Sweep Ble , vẽ đ ẫ , sau đó ấp F s ( ố mụ t ê ). - B ớ 2: vẽ 2 t ết ệ . - B ớ 3: ấp F s . 6. Công cụ Void Form (tạo khối rỗng)
 95. 95. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 95 G ả sử ta sẽ sử ụ ô ụ t o k ố ỗ (Vo Ble ) đố vớ k ố ữ ật vừa t o. - B ớ 1: t o t êm 2 mặt p ẳ t am ếu. - B ớ 2: vẽ 2 t ết ệ . - B ớ 3: ấp F s .
 96. 96. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 96 - B ớ 4: ù ô ụ Cut và vào 2 k ố để oà t à . BÀI 2: HƯỚNG DẪN TẠO MỘT SỐ FAMILY Cá b ớ ơ bả để t o lập Family: - B ớ 1: mở f le Fam l mẫu (Fam l emplates) p ù ợp. - B ớ 2: sử ụ á ô ụ ó sẵ để ì . - B ớ 3: gán á t am b ế (A Pa amete ) ầ t ết. 1. Family khối chữ nhật Mở f le mẫu fam l Metric Generic Model để t ao tá . - B ớ 1: k ố 3D.
 97. 97. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 97 - B ớ 2: á t am b ế :  Dù ô ụ D me s o á ều à , ều ộ , ều ao.  C á kí t ớ , vào LabelAdd Parameter gán thành các tham b ế .  C Fam l pes
 98. 98. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 98 Sau k t o xo Fam l , ta sẽ tả vào á và k ểm t a l á t ị t am b ế vừa á . 2. Family đồ vật Mở f le mẫu fam l Metric Generic Model để t ao tá , ả sử ta t o 1 Fam l ế ì t ò ó á t am b ế ều ao ế, bề à tấm mặt ế, bán kính tấm. - B ớ 1: t o á mặt p ẳ t am ếu ầ t ết để l ê kết vớ kí t ớ .
 99. 99. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 99 - B ớ 2: về mặt bằ , vẽ 4 ế, ú ý k óa (l ê kết) vào mặt p ẳ t am ếu t eo p ơ đứ . - B ớ 3: t ơ t vẽ tấm mặt ế và á t am b ế . - B ớ 4: á vật l ệu o ế và tấm mặt.  C toà bộ ế:
 100. 100. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 100  Vào bả P ope t es, p ầ Mate al:  Gán tham b ế vật l ệu: Sau k t o xo Fam l ế, ta sẽ tả vào á và k ểm t a l á t ị t am b ế vừa á .
 101. 101. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 101
 102. 102. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 102 CHƯƠNG 8 : SỐ LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH BÀI 1 : TẠO LẬP VÀ HIỆU CHỈNH CÁC BẢNG THỐNG KÊ Một t o ữ lợ í ủa BIM là k ả ă t o lập t độ á bả t ố kê. o ơ à , ta b ết á t o lập á bả t ố kê ơ bả và á ệu ỉ á t ể ệ ủa á bả t ố kê và xuất (expo t) ú . 1. Các loại bảng thống kê - Schedule/Quantities: t ố kê số l ợ ủa á đố t ợ t o toà bộ á . - Mate al akeoff: t ố kê vật l ệu ( ê , mô tả, ệ tí …). - Sheet list: t ố kê a sá bả vẽ. - Note blo k: á ụm ú, là á bả t ố kê l ệt kê á ú ả đa ệ ữu mà b áp ụ . - V ew l st: t ố kê a sá á k u ì . Bả t ố kê ửa đ : Bả t ố kê bả vẽ:
 103. 103. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 103 2. Tạo lập và hiệu chỉnh ể t o lập bả t ố kê t o Rev t A te tu e, b ô ụ S e ules trong Tab View trên Ribbon. Hộp t o S e ule P ope t es: C ứ ă ủa á ab t o ộp t o t ê : - Field: Thêm á t (f el ) ệ ệ t o một bả t ố kê và qu đị t ật t xuất ệ ủa á t .
 104. 104. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 104  a ó t ể t o á t k á lấ t ô t từ á t đã : C Cal ulate Value, t êm Fo mula. - Filte : đ ều k ể á t ì bà bả t ố kê bằ á l t eo á á t ị ủa á t . - Sort/G oup : sắp xếp và óm á à ủa một bả t ố kê.
 105. 105. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 105 - Fo matt : đ ều k ể đị , ó à o ữ l ệu, cách trình bày á ữ l ệu số, tí tổ ủa một t , ẩ á t t o bả . - Appea a e: đ ều k ể á t ể ệ đ ét, ữ ủa một bả t ố kê t ê một bả vẽ.
 106. 106. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 106 ất ả á bả t ố kê đ ợ t o lập sẽ ể t ị t o P oje t B owse : Schedules/Quantities. BÀI 2 : TẠO PHÒNG VÀ TÍNH DIỆN TÍCH PHÒNG (ROOM) 1. Tạo lập phòng B t o lập p ò bằ á sử ụ ô ụ Room t o ab A te tu e trên Ribbon. ì t t o lập p ò sau: - B ớ 1: sau k ô ụ Room, b Room Tag with Area t ê bả P ope t es ồ ấp vào vị t í p ò t ê bả vẽ.
 107. 107. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 107 - B ớ 2: t o lập Room t ơ t o á p ò k á t ê mặt bằ . - B ớ 3: ệu ỉ Room Sepa ato và Room Bou .  Room Sepa ato : đ p a p ò là á đ xá lập á ệ tí ủa p ò t o mặt bằ . ể xá lập p ò vớ á đ p a, b sử ụ lệ Room Sepa ato t o ab V ew t ê R bbo .  Room Bou : k b t và bỏ á t ị Room Bou t o bả P ope t es, bứ t đó sẽ k ô đ ợ sử ụ k p ầ mềm tí toá ệ tí và k ố tí ủa p ò đó a bất ứ p ò kế ậ ào. o ì vẽ t ê , ta sẽ ù Room Sepa ato để xá đị l p ò đã ộp ả ệ tí à la , k u ầu t a .
 108. 108. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 108 - B ớ 4: đặt tê và á ứ ă cho các phòng. C ú ý: ta ó t ể t ết lập l á tí ệ tí p ò . C A ea a Volume Computations.
 109. 109. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 109 2. Tạo lập màu sắc phần chú giải (Color Fill Legend) ể t o lập, ta kí o t mặt bằ tầ vừa t o Room sau đó ấp ô ụ Color Fill Lege t o ab A otate t ê R bbo . Cá b ớ t ệ : - B ớ 1: t o lập Colo F ll Le e . - B ớ 2: ệu ỉ Colo F ll Le e . B Depa tme t Le e và ấp E t S eme t ê R bbo . Hộp t o E t Colo S eme xuất ệ .
 110. 110. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 110 B ệu ỉ tê , màu sắ , k ểu ể t ị o p ù ợp. 3. Diện tích sàn xây dựng ể t ố kê ệ tí sà x á tầ , b sử ụ ô ụ A ea t o Tab Architecture t ê R bbo . Hộp t o New A ea Pla xuất ệ :
 111. 111. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 111 o ộp t o ó sẵ a l a:  Gross Building: tí toá sà x .  Re table: ệ tí ó mụ đí k oa ( ệ tí tí từ mép t ). B mặt bằ tầ ầ tí toá , Rev t sẽ t độ t o lập đ bao a t ê á t bao oặ ta ó t ể ỉ sửa đ u v đó bằ ô ụ A ea Boundary.
 112. 112. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 112 Lặp l á t ao tá t ê để tí toá ệ tí x sà tầ ò l , ta ó bả t ố kê ệ tí á tầ : BÀI 3 : TẠO LẬP CÁC HÌNH CHIẾU TRÍCH DẪN 1. Trích dẫn Một t í ẫ là một ì ếu mà b bố t í t o ì ếu mặt bằ , mặt ắt, t ết a mặt đứ để t o lập ì ếu t ết ơ ủa một p ầ ô t ì từ ì ếu t ớ đó (Pa e t V ew). D ệ tí k ép kí t í ẫ t o đ b ê t í ẫ là vù (Bubble) t í ẫ . Một vù t í ẫ đ ợ ố vớ một ký ệu đ ợ là đầu ( ea ) t í ẫ , ó ỉ a số t ứ t ủa t í ẫ và số bả vẽ k t í ẫ đ ợ đặt vào một bả vẽ. Một
 113. 113. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 113 vù t í ẫ và đầu t í ẫ đ ợ ố kết bằ đ ẫ . Vù t í ẫ , đầu t í ẫ và đ ẫ ợp vớ au t à t ẻ ( a ) t í ẫ . 2. Hình chiếu trích dẫn Một ì ếu t í ẫ ó tỷ lệ t ể ệ lớ ủa một vù đã đ ợ xá lập t o ì ếu t ớ đó. Nếu ì ếu t ớ đó bị xóa, ì ếu t í ẫ ũ bị xóa. Hì ếu t í ẫ ó a lo : - í ẫ t o ì ếu t ớ đó (Floo Pla ): ếu b muố một t í ẫ a sẻ toà bộ các thuộ tí ủa ì ếu t ớ đó. - í ẫ t o ì ếu t ết (Deta l V ew): á ì ếu t ết ó ữ t uộ tí đã đ ợ ấu đ t o ì ếu t ớ đó ở một tỷ lệ ì ếu. CHƯƠNG 9 : TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH BÀI 4 : LÀM VIỆC VỚI KHUNG TÊN
 114. 114. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 114 B sử ụ k u tê k muố bố t í á ì ếu ô t ì vào một bả vẽ ó đị đặ b ệt. Cá k u tê xá lập kí ỡ và t ể ệ ủa một bả vẽ. Cá k u tê ó t ể bao ồm k u bả vẽ, lo o ô t , á t ô t á . 1. Khái quát B t o lập á k u tê ê bằ á vào NewFamilyTitle Block.
 115. 115. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 115 Cá ô ụ t o Fam l E to : Dimension ì bà và đ ều k ể k oả á ữa a đ bao a đ đã đ ợ bố t í vào k u tê . Line Vẽ á đ bao qua á k u tê . B ũ sử ụ ô ụ L e để vẽ á đ và á ì á để a bả vẽ t à ều p ầ , một ứa á ì ếu, một ứa á t ô t về á và ô ty. Reference Lines o lập một bộ k u o á ủ lo t am b ế . Cá t à p ầ ủa một k u tê ó t ể ó à a ắ vớ một đ t am ếu. Masking Region P ủ một vù màu t ắ lê t ê một tấm e để e
 116. 116. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 116 k uất một vù ủa ủ lo (Family). Filled Region o lập ì 2D ó ì ếu đặ t . F lle Re o là một mặt ó ớ so so vớ mặt p ẳ vẽ ủa một ì ếu và đ ợ bố t í ữ ký ệu vật l ệu ó t ể b ê tập đ ợ . Symbol Bố t í á ký ệu 2D để ú t í bả vẽ vào một khung tên. Text Bố t í t êm ữ vào một k u tê . B ó t ể bố t í t êm a ệu ỉ p ầ ữ k u tê t o một Fam l E to . B k ô t ể ệu ỉ t t ếp ữ t o một k u tê k ó đã đ ợ tả vào một á . Label Bố t í một p ầ ữ l ệu t eo đị ext để t ể ệ á t ô t k á au k một k u tê đ ợ tả vào một á . K ô ố ext, Label t a đổ k á t am b ế ủa ó t a đổ . K u tê vớ á ext và Label t ì bà t ô t á : 2. Tạo lập khung tên N ữ b ớ sau đ mô tả á t o lập một k u tê từ t v ệ mẫu và tả ó vào một á :
 117. 117. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 117 - B ớ 1: vào New tleblo k. a một lo k ổ ấ ó sẵ , ả sử ta khung A1. - B ớ 2: ù ô ụ L e để vẽ k u bả vẽ. - B ớ 3: t o lập á ext ó kí ỡ k á au để t ể ệ t ô t . C ô ụ ext, ấp E t pe.
 118. 118. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 118 - B ớ 4: bố t í ext vào k u tê . B k ô t ể ệu ỉ đ ợ ext k k u tê đ ợ tả vào t o á . - B ớ 5: t o lập á Label ó kí ỡ k á au để t ể ệ t ô t . C ô ụ Label, ấp E t pe.
 119. 119. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 119 - B ớ 6: bố t í Label vào k u tê . B ó t ể ệu ỉ đ ợ Label k k u tê đ ợ tả vào t o á . Hộp t o l a á t t am b ế o Rev t u ấp:
 120. 120. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 120 Kết quả ậ đ ợ sau k oà t à : ể đ a k u tê vừa t o lập vào á , b Loa to P oje t, t o á ô ụ S eet t o ab V ew t ê R bbo . Sau đó b tê k u tê vừa t o lập để sử ụ .
 121. 121. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 121 BÀI 5 : TẠO LẬP CÁC HÌNH DIỄN HỌA (RENDER) 1. Khái quát Cá ì e e úp b ì u một p ố ả t ật và ét đẹp ủa một ô t ì . C ú t o lập một mô t á sá p ả á vị t í, vật l ệu và á đ ều k ệ ủa một ô t ì bằ màu sắ và ất l ệu t ật ủa bề mặt. ể e e một cô t ì , đầu t ê b ầ t o lập một ì ếu 3D. Kế t ếp, b ó t ể qu đị 3D ì ếu bằ á bố t í đ ểm ì (Came a), qu đị độ p ả a t a đổ kí t ớ ủa vù ì t ấ (C op Re o ). a t ế à Re e ó t ể mất và p út a a ả và để oà t à . Bả sau đ mô tả á ếu tố ả ở đế quá t ì Re e : Yếu tố Mô tả ộ p ứ t p ủa ô t ì Một ô t ì lớ a p ứ t p vớ á bề mặt ắ ố và á vật l ệu p ả ếu ầ ều t a để Render ơ là một ô t ì đơ ả . Kí t ớ ì ả Một ì ả lớ ầ ều t a để Re e . ộ p ả ủa ì ả Kết quả ó độ p ả ao ầ t a t ệ l u
 122. 122. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 122 ơ . Ánh sáng a ủa Re e ảm xuố ếu b ỉ bật các á sá êu ầu o một ì ếu. C ất l ợ ì e e ả t ệ ếu b o một số á sá ầ t ết o v ệ tí toá . Một số ì ả m a á ì Re e ộ , o t ất ủa ô t ì x :  Re e o t ất:  Re e ộ t ất: 2. Tạo lập Rendering
 123. 123. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 123 B ó t ể xá lập á qu đị về ất l ợ , p ơ t ứ xuất ì , á sá , ề , ì ả và t ì bà o một ì e e bằ á sử ụ ộp t o Rendering. Hộp t o Re e ứa á đ ều k ể k á au o Re e ì ếu 3D. B ó t ể t u ập ộp t o Re e bằ á sử ụ Re e D alo t ê View Control Bar. Cá qu đị t o ộp t o Re e : Qu đị Mô tả Render Bắt đầu quá t ì t o lập ì Re e . B ó t ể ỉ đị một k u v ( e o ) để t o a ì e e ủa một p ầ ô t ì . Re e một p ầ úp b k ểm t a màu sắ và vật l ệu t ớ k e e lầ uố . Quality Qu ết đị t a ầ t ết để e e . B ó t ể l a k ểu e e ất l ợ t ấp, ao để t o a á ì ó ít a ều t ết ơ ũ sẽ mất ều t a ơ .
 124. 124. Autodesk Revit Nguyễn M nh Tuấn 124 Output Settings Qu đị p ơ t ệ xuất a mà ì a má . B ó t ể qu đị độ p ả để k ểm soát kết quả bằ á l a Printer. Lighting Qu đị á sá o t ất a ộ t ất a kết ợp ả á sá t ê ê và á sá t o. B ó t ể qu đị ó ếu mặt t để đ ều k ể á sá ệu quả ơ . Background Qu đị ề bằ bầu t vớ số l ợ đám m k á au. B ũ ó t ể qu đị á ả ở ủa s ơ mù. Image ều ỉ độ p ơ sá và độ sá ủa ì e e sau k đ ợ t o lập. B ũ ó t ể qu đị ì e e vào t o á a xuất a một tập t oà . Display C ỉ a a ấu đ ì e e để b ó t ể đ ều ỉ ô t ì a ì ếu.

×