Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA

Technologická agentura ČR
Technologická agentura ČRTechnologická agentura ČR
1
Seminář pro uchazeče o podporu v rámci
1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Luděk Knorr - ředitel TA ČR
Markéta Kühnelová - ředitelka sekce administrace projektů
Marcel Kraus - oddělení strategií a analýz
Markéta Šulcová – vedoucí oddělení veřejných soutěží
Michal Pazdera - oddělení veřejných soutěží
Technologická agentura ČR
26. 4. 2017 Praha
Základní informace o programu ZÉTA
Ukazatel Hodnota
Doba trvání programu 2017 až 2025, tj. 9 let
1. veřejná soutěž 28. 3. 2017
Další veřejné soutěže
vyhlašovány každoročně
až do r. 2021
Celková alokace 720 mil. Kč
Celkem podpořených projektů 140
Max. výše podpory na projekt 5 mil. Kč
Průměrná podpora projektu 2 mil. Kč
Max. míra podpory 85 %
Doba trvání projektu 12 - 24 měsíců
Dle zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací (dále ZPVV).
V souladu s Rámcem, Nařízením a se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech.
Podpora nastupující výzkumné generace
4
1
Zaměření programu ZÉTA
Copyright : kurhan
1. Aplikační kultura
5
Cíle programu ZÉTA
2. Kultura rovných příležitostí
6
Cíle programu ZÉTA
Bachelor
Master
PhD
Postdoc
Prof.
Zdroj:
Vybrané podmínky podpory ZÉTA
• Věk a min. počet členů týmu: min. 4 = 3 členové do 35 let* –
studentky/studenti, resp. mladí výzkumní pracovníci + minimálně
1 mentor/ka
• Mentor/ka: starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi
• Vedoucím řešitelského týmu: student/ka nebo mladý vědecký
pracovník do 35 let*
• Zaměstnanecký poměr: Členové týmu jsou zaměstnanci uchazeče
nebo se jimi po udělení podpory stanou
• Aplikační partner: Prokázání spolupráce v oblasti řešení projektu
s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí
s propracovaným systémem komercionalizace
* do 35 let se nezapočítává doba strávená na mateřské/rodičovské
dovolené, dlouhodobá nemoc, péče o osobu blízkou apod.
Schéma projektu
Řešitelský tým/
Zaměstnanci příjemce podpory
Aplikační partner
Uchazeči/ Příjemci podpory
nebo
vedoucíčlenové a členky
řešitelského týmu
spolupráce s...
≤ 35 let
≥36 let
Mentor/ka
Model intervenční logiky programuVSTUPYVÝSTUPYVÝSLEDKYDOPADY
Počet projektů
a spoluprací
Státní
rozpočet
Neveřejné
zdroje
Počet
aplikací
Počet
studentů/
studentek
Náklady
programu
Počet
organizací
→
Zvýšený a soustředěný zájem
mladé generace o VaVaI
→
Vyšší zapojení žen
do projektů VaVaI
↔
Zavedení výsledků VaVaI
do praxe
…na inovační ekosystém ČR
a) Rozvoj rovných příležitosti mužů a žen
pro výzkumnou práci
b) Efektivnější využívání lidských zdrojů
pro aplikace
a) Prolamování bariér mezi výzkumnou
a aplikační sférou
b) Podpora (odpovědných) inovací v ČR
…na konkurenceschopnost a kvalitu života v ČR
PARAMETRY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Datum vyhlášení
• 28. 3. 2017
Termín zahájení řešení projektu:
• nejdříve 1. 9. 2017
• nejpozději 1. 1. 2018.
Délka řešení projektu:
• 12 – 24 měsíců.
Nejzazší datum ukončení řešení projektu:
• 31. 12. 2019
1. veřejná soutěž programu ZÉTA
Soutěžní lhůta
• Soutěžní lhůta: 29. 3. 2017 – 10. 5. 2017
Jak podat/odeslat návrh projektu
• Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím ISTA
do 10. 5. 2017 16:30:00 hodin.
• “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
do ISTA” musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče
do 10. 5. 2017 23:59:59 hodin.
• Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže
je upraven ve SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů
do veřejné soutěže v4.
• Příručka pro uchazeče - souhrn nápověd z elektronického systému
pro podávání návrhů projektů.
• Odkaz na ISTA: https://ista.tacr.cz/
Prokázání způsobilosti uchazeče
• Uchazeč musí splňovat podmínky prokázání způsobilosti dané
§ 18 ZPVV.
• V souladu se SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů
do veřejné soutěže v4 a Zadávací dokumentací 1. veřejné soutěže
programu ZÉTA.
• Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů,
způsobilost prokazuje každý zvlášť ze své datové schránky
do datové schránky poskytovatele nejpozději do 10. 5. 2017
23:59:59 hodin.
• Rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče,
který prokazuje podmínky způsobilosti.
• Prokázání způsobilosti uchazeče se nezasílá v listinné podobě.
Obecné podmínky
pro podání projektu do VS
Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osoba) nebo
výzkumná organizace.
• Návrh projektu může podat uchazeč sám nebo ve spolupráci s dalším
účastníkem projektu.
• Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz
a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení.
• Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena
povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu
zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících.
Uchazeč musí splnit při podání návrhu projektu do veřejné soutěže několik
podmínek:
• Podat návrh projektu elektronicky prostřednictvím informačního systému
ISTA během soutěžní lhůty.
• Zaslat Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky TA ČR.
• Prokázat způsobilost uchazeče dle z. č. 130/2002 Sb. (čestné prohlášení,
výpisy z RT).
Obecné podmínky pro návrh projektu
Návrh projektu musí:
• Splňovat podmínky a cíle dané Programem ZÉTA.
• Splňovat podmínky dané Zadávací dokumentací k 1. veřejné soutěži
programu ZÉTA - zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže.
• Být v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu (NPOV).
Další skutečnosti:
• Uchazeč může získat max. 85% podporu, zbytek musí dofinancovat
z neveřejných zdrojů.
• Podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného
projektu, nebo jiné aktivity podporované z výdajů státního rozpočtu
na výzkum, vývoj a inovace.
• Uchazeč musí dosáhnout některého z výsledků daných Programem ZÉTA.
• Min. 4 členný řešitelský tým - min. 3 studenti či mladí výzkumní pracovníci
+ mentor.
Výsledky podporované Programem ZÉTA
● Zpolop - Poloprovoz
● Ztech - Ověřená technologie
● Fuzit - Užitný vzor
● Fprum - Průmyslový vzor
● Hleg - Výsledky promítnuté do
právních předpisů a norem
● Hneleg - Výsledky promítnuté do
směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci
kompetence příslušného
poskytovatele
● O – Ostatní výsledky
• R – Software
• Gprot - Prototyp
• Gfunk - Funkční vzorek
• Nmet - Certifikovaná metodika
• Nlec - Léčebný postup
• Npam - Památkový postup
• Nmap - Specializovaná mapa s odborným
obsahem
• Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva
Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené
Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů.
Uznatelné náklady
• Osobní náklady
Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na
všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odměny atd.
• Ostatní přímé náklady
Náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní
náklady, náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady atd.
• Ostatní nepřímé náklady
Metoda vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv.
metodou „flat rate“, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných
osobních nákladů a ostatních přímých nákladů. V případě splnění
podmínek je možné navýšení na 30 %.
Specifické podmínky
• Jako způsobilý náklad nelze uznat:
– Náklady na subdodávky;
– Stipendia
– Investice.
• Osobní náklady mentora nejsou mezi uznatelnými náklady
projektu, tyto náklady by měly být hrazeny z provozních nákladů
organizace.
• V případě, že v návrhu projektu bylo kritérium “Personální politika”
hodnoceno 7 či 10 body, může poskytovatel na žádost příjemce
uznat vykazování nepřímých nákladů až do výše 30 %.
Hodnoticí proces
• Oponenti hodnotí věcnou část projektu → 2 posudky ve veřejné
soutěži.
• Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva.
• Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického
zdraví uchazeče a hodnocení vlastnické struktury uchazeče.
• Rada programu vychází z věcného hodnocení oponentů
a zpravodaje a dále hodnotí návrh projektu v oblastech:
• Genderová diverzita výzkumného týmu;
• Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků;
• Personální politika hlavního uchazeče.
• Rada programu → doporučuje předsednictvu TA ČR výsledný
návrh pořadí projektů.
• Předsednictvo TA ČR → finální rozhodnutí.
Hodnocená kritéria oponenty
věcná část
• Kvalita, aktuálnost a novost.
– Plánované výsledky přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti,
mají rys novosti a potřebnosti.
• Spolupráce uchazečů na řešení projektu.
– Dělení aktivit při řešení dílčích cílů, rozložení finanční podpory,
přístup k výsledkům, autorská práva apod.
• Přiměřenost časového plánu a celkových uznaných nákladů.
– Navrhovaný časový plán (doba řešení) v souvislosti
s očekávanými výstupy/výsledky je adekvátní.
– Výše nákladů je odpovídající, přiměřená a řádně zdůvodněná.
• Znalost řešení analogických problémů v zahraničí i v ČR,
znalost předchozích řešení.
• Organizační zajištění činnosti projektu.
– Hlavní příjemce je schopen kontrolovat průběh řešení
a dodržování harmonogramu prací.
– Způsob řízení projektu, úroveň komunikace se spoluřešiteli,
definice a systém odpovědností za plnění dílčích úkolů.
Rozdělení finančních prostředků
• Po hodnocení RP budou všechny návrhy projektu seřazeny
do 4 pořadníků.
– 1. pořadník - genderová diverzita výzkumného týmu
• 40 % finančních prostředků
– 2. pořadník - aplikační a tržní potenciál
• 10 % finančních prostředků
– 3. pořadník - personální politika hlavního uchazeče
• 10 % finančních prostředků
– 4. pořadník – věcná část návrhu projektu
• 40 % finančních prostředků
• V případě rovnosti je sekundárním kritériem, které rozhodne
o pořadí projektů, počet bodů za věcnou část udělený oponenty.
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Helpdesk
Dotazy 1. veřejné soutěži
ZÉTA je možné podávat
přes helpdesk na
http://www.tacr.cz/hesk
+ často kladené dotazy
Seznam doporučených dokumentů
• Program ZÉTA,
• Zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA,
• Příručka pro uchazeče k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA,
• Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. specifické
podmínky,
• Všeobecné podmínky,
• Často kladené otázky,
• Příklady prokázání způsobilosti.
Děkujeme za pozornost
www.tacr.cz
Hodnocená kritéria Radou programu
Zastoupení obou
pohlaví v týmu
Vyváženost
týmu (35%)
Vedoucí týmu
žena
Počet
bodů
Projekt č. 1 ANO ANO ANO 10
Projekt č. 2 ANO ANO NE 7
Projekt č. 3 ANO NE ANO 7
Projekt č. 4 ANO NE NE 3
Projekt č. 5 NE NE ANO 3
Projekt č. 6 NE NE NE 0
Rada programu obdrží vyhodnocené návrhy projektu v pořadí, v
jakém jsou doporučeny k podpoře. Rada programu dále hodnotí na 4
stupňové škále níže uvedená kritéria:
• Genderová diverzita výzkumného týmu
Hodnocená kritéria Radou programu
Rada programu održí vyhodnocené návrhy projektu v pořadí, v
jakém jsou doporučeny k podpoře. Rada programu dále hodnotí na 4
stupňové škále níže uvedená kritéria:
• Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků
Počet bodů
Uchazeč bude mít zpracovaný marketingový průzkum trhu apod.
nezávislým subjektem, má zpracovaný finanční plán, má uzavřenou
dohodu s potenciálním odběratelem výsledku.
10
Uchazeč předloží dokument, ve kterém si sám zpracuje patentovou rešerši,
průzkum trhu, bude mít letter of intent apod.
7
Uchazeč smysluplně popíše aplikační potenciál výsledků, z dokumentu je
patrné, že se uchazeč otázkou komercializace odpovědně zabýval a jeho vize
mají potenciál být realizovány.
3
Uchazeč nedoložil aplikační potenciál výsledků, popř. jej dokládá pouze
obecnými formulacemi či nereálnými představami, z nichž je patrné, že nemá
přehled o potenciálním trhu pro uplatnění svých výsledků a otázkou
uplatnitelnosti se příliš nezabýval.
0
Hodnocená kritéria Radou programu
Rada programu obdrží vyhodnocené návrhy projektu v pořadí, v
jakém jsou doporučeny k podpoře. Rada programu dále hodnotí na 4
stupňové škále níže uvedená kritéria:
• Personální politika hlavního uchazeče
29
Počet bodů
Úroveň III. Uchazeč zavádí genderový akční plán (GAP) nebo obdobný
personální audit; je držitelem ocenění HR Award; splňuje
úroveň I. a čtyři a více opatření z úrovně II.
10
Úrověň II. Uchazeč vyhověl podmínkám úrovně I. a zároveň doloží tři
pokročilé aktivity z oblasti: podpory rodičovství, úvazkem
manažera/ky diverzity, genderové statistiky, úvazkem pro
mezinárodní výměnu, probíhající řešitelství HR Award,
mentoring, zohlednění publikační/výzkumné přestávky.
7
Úroveň I. Uchazeč doložil aktivity z oblasti slaďování práce a osobního
života; sběru a vyhodnocování statistiky lidských zdrojů;
zavádění transparentních pravidel kariérního růstu a kultury
vztahů na pracovišti.
3
Uchazeč nedoložil aktivity v oblasti personální politiky
dosahující úrovně I.
0
1 von 29

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
Technologická agentura ČR257 views
Analýza rizik pro zavedení NEROAnalýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NERO
MEYS, MŠMT in Czech488 views
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
MEYS, MŠMT in Czech400 views
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
MEYS, MŠMT in Czech488 views
8 110 Lovosice 27. 2. 20208 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
pavelborek164 views
Jak napsat grantovou žádostJak napsat grantovou žádost
Jak napsat grantovou žádost
Ústřední knihovna FF MU4K views
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika
pavelborek101 views
AVO - CzechInvestAVO - CzechInvest
AVO - CzechInvest
AVOprezentace405 views
Text vyzvy c_51Text vyzvy c_51
Text vyzvy c_51
Honza Beranek374 views

Similar a Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA(20)

Prihlaska Best Project Management 2010Prihlaska Best Project Management 2010
Prihlaska Best Project Management 2010
TUESDAY Business Network253 views
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
NarodniInstitut68 views
Verejne zakazky na kvalituVerejne zakazky na kvalitu
Verejne zakazky na kvalitu
Frank Bold482 views
AVO - TA ČRAVO - TA ČR
AVO - TA ČR
AVOprezentace309 views
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
NarodniInstitut815 views
Fondy EU: zkušenosti NNO v prvních výzváchFondy EU: zkušenosti NNO v prvních výzvách
Fondy EU: zkušenosti NNO v prvních výzvách
Karel Theodor Borovička770 views
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018
Radek Maca440 views
Metodika dotací 2018Metodika dotací 2018
Metodika dotací 2018
Jan Ico36 views

Más de Technologická agentura ČR(20)

Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Technologická agentura ČR200 views
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Technologická agentura ČR110 views
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
Technologická agentura ČR165 views
Google a diverzita - Petra PazderkováGoogle a diverzita - Petra Pazderková
Google a diverzita - Petra Pazderková
Technologická agentura ČR623 views
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Technologická agentura ČR471 views
Den TA ČR - Vladimír MaříkDen TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír Mařík
Technologická agentura ČR415 views
Den TA ČR - Jan MühlfeitDen TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
Technologická agentura ČR338 views
Den TA ČR - Dan Franc (Google)Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Technologická agentura ČR562 views
Den TA ČR - Rut BízkováDen TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut Bízková
Technologická agentura ČR281 views
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČRProf. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Technologická agentura ČR2.2K views
Šiser - Inovace prakticky 2015 - PřerovŠiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Technologická agentura ČR324 views

Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA

 • 1. 1
 • 2. Seminář pro uchazeče o podporu v rámci 1. veřejné soutěži programu ZÉTA Luděk Knorr - ředitel TA ČR Markéta Kühnelová - ředitelka sekce administrace projektů Marcel Kraus - oddělení strategií a analýz Markéta Šulcová – vedoucí oddělení veřejných soutěží Michal Pazdera - oddělení veřejných soutěží Technologická agentura ČR 26. 4. 2017 Praha
 • 3. Základní informace o programu ZÉTA Ukazatel Hodnota Doba trvání programu 2017 až 2025, tj. 9 let 1. veřejná soutěž 28. 3. 2017 Další veřejné soutěže vyhlašovány každoročně až do r. 2021 Celková alokace 720 mil. Kč Celkem podpořených projektů 140 Max. výše podpory na projekt 5 mil. Kč Průměrná podpora projektu 2 mil. Kč Max. míra podpory 85 % Doba trvání projektu 12 - 24 měsíců Dle zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále ZPVV). V souladu s Rámcem, Nařízením a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
 • 4. Podpora nastupující výzkumné generace 4 1 Zaměření programu ZÉTA Copyright : kurhan
 • 6. 2. Kultura rovných příležitostí 6 Cíle programu ZÉTA Bachelor Master PhD Postdoc Prof. Zdroj:
 • 7. Vybrané podmínky podpory ZÉTA • Věk a min. počet členů týmu: min. 4 = 3 členové do 35 let* – studentky/studenti, resp. mladí výzkumní pracovníci + minimálně 1 mentor/ka • Mentor/ka: starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi • Vedoucím řešitelského týmu: student/ka nebo mladý vědecký pracovník do 35 let* • Zaměstnanecký poměr: Členové týmu jsou zaměstnanci uchazeče nebo se jimi po udělení podpory stanou • Aplikační partner: Prokázání spolupráce v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace * do 35 let se nezapočítává doba strávená na mateřské/rodičovské dovolené, dlouhodobá nemoc, péče o osobu blízkou apod.
 • 8. Schéma projektu Řešitelský tým/ Zaměstnanci příjemce podpory Aplikační partner Uchazeči/ Příjemci podpory nebo vedoucíčlenové a členky řešitelského týmu spolupráce s... ≤ 35 let ≥36 let Mentor/ka
 • 9. Model intervenční logiky programuVSTUPYVÝSTUPYVÝSLEDKYDOPADY Počet projektů a spoluprací Státní rozpočet Neveřejné zdroje Počet aplikací Počet studentů/ studentek Náklady programu Počet organizací → Zvýšený a soustředěný zájem mladé generace o VaVaI → Vyšší zapojení žen do projektů VaVaI ↔ Zavedení výsledků VaVaI do praxe …na inovační ekosystém ČR a) Rozvoj rovných příležitosti mužů a žen pro výzkumnou práci b) Efektivnější využívání lidských zdrojů pro aplikace a) Prolamování bariér mezi výzkumnou a aplikační sférou b) Podpora (odpovědných) inovací v ČR …na konkurenceschopnost a kvalitu života v ČR
 • 11. Datum vyhlášení • 28. 3. 2017 Termín zahájení řešení projektu: • nejdříve 1. 9. 2017 • nejpozději 1. 1. 2018. Délka řešení projektu: • 12 – 24 měsíců. Nejzazší datum ukončení řešení projektu: • 31. 12. 2019 1. veřejná soutěž programu ZÉTA
 • 12. Soutěžní lhůta • Soutěžní lhůta: 29. 3. 2017 – 10. 5. 2017
 • 13. Jak podat/odeslat návrh projektu • Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím ISTA do 10. 5. 2017 16:30:00 hodin. • “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA” musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče do 10. 5. 2017 23:59:59 hodin. • Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže je upraven ve SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže v4. • Příručka pro uchazeče - souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů. • Odkaz na ISTA: https://ista.tacr.cz/
 • 14. Prokázání způsobilosti uchazeče • Uchazeč musí splňovat podmínky prokázání způsobilosti dané § 18 ZPVV. • V souladu se SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže v4 a Zadávací dokumentací 1. veřejné soutěže programu ZÉTA. • Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, způsobilost prokazuje každý zvlášť ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele nejpozději do 10. 5. 2017 23:59:59 hodin. • Rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče, který prokazuje podmínky způsobilosti. • Prokázání způsobilosti uchazeče se nezasílá v listinné podobě.
 • 15. Obecné podmínky pro podání projektu do VS Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osoba) nebo výzkumná organizace. • Návrh projektu může podat uchazeč sám nebo ve spolupráci s dalším účastníkem projektu. • Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení. • Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících. Uchazeč musí splnit při podání návrhu projektu do veřejné soutěže několik podmínek: • Podat návrh projektu elektronicky prostřednictvím informačního systému ISTA během soutěžní lhůty. • Zaslat Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky TA ČR. • Prokázat způsobilost uchazeče dle z. č. 130/2002 Sb. (čestné prohlášení, výpisy z RT).
 • 16. Obecné podmínky pro návrh projektu Návrh projektu musí: • Splňovat podmínky a cíle dané Programem ZÉTA. • Splňovat podmínky dané Zadávací dokumentací k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA - zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže. • Být v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu (NPOV). Další skutečnosti: • Uchazeč může získat max. 85% podporu, zbytek musí dofinancovat z neveřejných zdrojů. • Podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného projektu, nebo jiné aktivity podporované z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. • Uchazeč musí dosáhnout některého z výsledků daných Programem ZÉTA. • Min. 4 členný řešitelský tým - min. 3 studenti či mladí výzkumní pracovníci + mentor.
 • 17. Výsledky podporované Programem ZÉTA ● Zpolop - Poloprovoz ● Ztech - Ověřená technologie ● Fuzit - Užitný vzor ● Fprum - Průmyslový vzor ● Hleg - Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem ● Hneleg - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele ● O – Ostatní výsledky • R – Software • Gprot - Prototyp • Gfunk - Funkční vzorek • Nmet - Certifikovaná metodika • Nlec - Léčebný postup • Npam - Památkový postup • Nmap - Specializovaná mapa s odborným obsahem • Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.
 • 18. Uznatelné náklady • Osobní náklady Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odměny atd. • Ostatní přímé náklady Náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady, náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady atd. • Ostatní nepřímé náklady Metoda vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů. V případě splnění podmínek je možné navýšení na 30 %.
 • 19. Specifické podmínky • Jako způsobilý náklad nelze uznat: – Náklady na subdodávky; – Stipendia – Investice. • Osobní náklady mentora nejsou mezi uznatelnými náklady projektu, tyto náklady by měly být hrazeny z provozních nákladů organizace. • V případě, že v návrhu projektu bylo kritérium “Personální politika” hodnoceno 7 či 10 body, může poskytovatel na žádost příjemce uznat vykazování nepřímých nákladů až do výše 30 %.
 • 20. Hodnoticí proces • Oponenti hodnotí věcnou část projektu → 2 posudky ve veřejné soutěži. • Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva. • Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického zdraví uchazeče a hodnocení vlastnické struktury uchazeče. • Rada programu vychází z věcného hodnocení oponentů a zpravodaje a dále hodnotí návrh projektu v oblastech: • Genderová diverzita výzkumného týmu; • Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků; • Personální politika hlavního uchazeče. • Rada programu → doporučuje předsednictvu TA ČR výsledný návrh pořadí projektů. • Předsednictvo TA ČR → finální rozhodnutí.
 • 21. Hodnocená kritéria oponenty věcná část • Kvalita, aktuálnost a novost. – Plánované výsledky přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti, mají rys novosti a potřebnosti. • Spolupráce uchazečů na řešení projektu. – Dělení aktivit při řešení dílčích cílů, rozložení finanční podpory, přístup k výsledkům, autorská práva apod. • Přiměřenost časového plánu a celkových uznaných nákladů. – Navrhovaný časový plán (doba řešení) v souvislosti s očekávanými výstupy/výsledky je adekvátní. – Výše nákladů je odpovídající, přiměřená a řádně zdůvodněná. • Znalost řešení analogických problémů v zahraničí i v ČR, znalost předchozích řešení. • Organizační zajištění činnosti projektu. – Hlavní příjemce je schopen kontrolovat průběh řešení a dodržování harmonogramu prací. – Způsob řízení projektu, úroveň komunikace se spoluřešiteli, definice a systém odpovědností za plnění dílčích úkolů.
 • 22. Rozdělení finančních prostředků • Po hodnocení RP budou všechny návrhy projektu seřazeny do 4 pořadníků. – 1. pořadník - genderová diverzita výzkumného týmu • 40 % finančních prostředků – 2. pořadník - aplikační a tržní potenciál • 10 % finančních prostředků – 3. pořadník - personální politika hlavního uchazeče • 10 % finančních prostředků – 4. pořadník – věcná část návrhu projektu • 40 % finančních prostředků • V případě rovnosti je sekundárním kritériem, které rozhodne o pořadí projektů, počet bodů za věcnou část udělený oponenty.
 • 24. Helpdesk Dotazy 1. veřejné soutěži ZÉTA je možné podávat přes helpdesk na http://www.tacr.cz/hesk + často kladené dotazy
 • 25. Seznam doporučených dokumentů • Program ZÉTA, • Zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA, • Příručka pro uchazeče k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA, • Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. specifické podmínky, • Všeobecné podmínky, • Často kladené otázky, • Příklady prokázání způsobilosti.
 • 27. Hodnocená kritéria Radou programu Zastoupení obou pohlaví v týmu Vyváženost týmu (35%) Vedoucí týmu žena Počet bodů Projekt č. 1 ANO ANO ANO 10 Projekt č. 2 ANO ANO NE 7 Projekt č. 3 ANO NE ANO 7 Projekt č. 4 ANO NE NE 3 Projekt č. 5 NE NE ANO 3 Projekt č. 6 NE NE NE 0 Rada programu obdrží vyhodnocené návrhy projektu v pořadí, v jakém jsou doporučeny k podpoře. Rada programu dále hodnotí na 4 stupňové škále níže uvedená kritéria: • Genderová diverzita výzkumného týmu
 • 28. Hodnocená kritéria Radou programu Rada programu održí vyhodnocené návrhy projektu v pořadí, v jakém jsou doporučeny k podpoře. Rada programu dále hodnotí na 4 stupňové škále níže uvedená kritéria: • Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků Počet bodů Uchazeč bude mít zpracovaný marketingový průzkum trhu apod. nezávislým subjektem, má zpracovaný finanční plán, má uzavřenou dohodu s potenciálním odběratelem výsledku. 10 Uchazeč předloží dokument, ve kterém si sám zpracuje patentovou rešerši, průzkum trhu, bude mít letter of intent apod. 7 Uchazeč smysluplně popíše aplikační potenciál výsledků, z dokumentu je patrné, že se uchazeč otázkou komercializace odpovědně zabýval a jeho vize mají potenciál být realizovány. 3 Uchazeč nedoložil aplikační potenciál výsledků, popř. jej dokládá pouze obecnými formulacemi či nereálnými představami, z nichž je patrné, že nemá přehled o potenciálním trhu pro uplatnění svých výsledků a otázkou uplatnitelnosti se příliš nezabýval. 0
 • 29. Hodnocená kritéria Radou programu Rada programu obdrží vyhodnocené návrhy projektu v pořadí, v jakém jsou doporučeny k podpoře. Rada programu dále hodnotí na 4 stupňové škále níže uvedená kritéria: • Personální politika hlavního uchazeče 29 Počet bodů Úroveň III. Uchazeč zavádí genderový akční plán (GAP) nebo obdobný personální audit; je držitelem ocenění HR Award; splňuje úroveň I. a čtyři a více opatření z úrovně II. 10 Úrověň II. Uchazeč vyhověl podmínkám úrovně I. a zároveň doloží tři pokročilé aktivity z oblasti: podpory rodičovství, úvazkem manažera/ky diverzity, genderové statistiky, úvazkem pro mezinárodní výměnu, probíhající řešitelství HR Award, mentoring, zohlednění publikační/výzkumné přestávky. 7 Úroveň I. Uchazeč doložil aktivity z oblasti slaďování práce a osobního života; sběru a vyhodnocování statistiky lidských zdrojů; zavádění transparentních pravidel kariérního růstu a kultury vztahů na pracovišti. 3 Uchazeč nedoložil aktivity v oblasti personální politiky dosahující úrovně I. 0