SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT), Suomen Pankki
Vesa Korhonen
Venäjän talous − minne menet?
Missä olet ollut sotaan asti?
Tieteiden yö 12.1.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2
12.1.2023
Lyhyenkin ajan ennusteissa yhdistyvät arviot sodan ja pakotteiden
vaikutuksista
Ennusteet harvinaisen suurien
epävarmuuksien keskellä.
2022−23: 6−8 % Venäjän BKT:stä
(tuotannosta) leikkaantuu, odotukset
elpymisestä 2024 alkaen vaihtelevat.
Ennusteissa on kaiken kaikkiaan hajontaa,
Venäjän talousministeriö yleensä ja myös
nyt optimistisimmassa päässä, Venäjän
keskuspankki varovainen
ennustehaarukallaan.
Ennusteet Venäjän BKT:n luisusta lieventyneet hieman
88
90
92
94
96
98
100
88
90
92
94
96
98
100
21 22 23 24 21 22 23 24
IMF 4/22 IMF 10/22
Maailmanpankki 6/22 Maailmanpankki 10/12
Consensus Econ Inc. 5/22 Consensus Econ Inc. 12/22
VKP 4/22 ylä- ja alaraja VKP 10/22 ylä- ja alaraja
Talousministeriö 5/22 Talousministeriö 9/22
BOFIT 3/22 BOFIT 10/22
2021=100
keväällä syksyllä
Venäjän talous noin 2 %
maailmantaloudesta.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 3
Talouden keskeisten alojen kehityksessä suuria eroja 2022
(kuukaudet)
Talouden luisu käynnissä, kotitalouksien kulutus putosi huhtikuussa
Kotitaloudet: Venäjän hyökkäyksen alettua pääomien virta ulkomaille heti ↑ → ruplan kurssi ↓ → inflaatio ↑ →
kotitalouksien kysyntä ↓ (lisäksi lamaan liittyvää säästämistä)
Yksityiset yritykset: Hyökkäyksen alettua yritysten toimintaympäristöön lisää epävakautta, epävarmuutta,
näköalattomuutta → halut harjoittaa liiketoimintaa ja etenkin tehdä investointeja vähenevät entisestään.
Valtio: lisännyt investointimenojaan ja tukenut mm. rakentamista.
12.1.2023
työttömyysaste alle 4 %
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%-muutos vuodentakaisesta
BKT
5 sektoria (teollisuus,
maatalous, kauppa,
rakentaminen,
kuljetukset)
Jalostus-
teollisuus
Kaivannais-
teollisuus
(ml. öljy ja kaasu)
Työlliset
Käytettä-
vissä olevat
reaalitulot
Palvelut pl.
julkinen sektori
Vähittäis-
kauppa
Raken-
taminen
Tavara-
kuljetukset
Tukku-
kauppa
Kokonaistuotanto Teollisuustuotanto Kotitaloudet Muita
Raakaöljy Inves-
toinnit
BKT-arvio,
talousministeriö
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 4
Venäjän tuonti pudonnut, samalla EU-tuonnin korvautumista
(Venäjällä ulkomaankauppatietojen julkaiseminen keskeytetty lähes kokonaan)
EU:n pakotteet kattavat lähes 30 % EU-maiden viennistä Venäjälle: koneita & laitteita, korkeaa
teknologiaa, elektroniikkaa, ohjelmistoja, kaksikäyttötuotteita, energiantuotantoteknologia, öljynjalostus-
teknologiaa, ilmailu-, avaruus- ja merinavigointiteknologiaa ja -palveluja, kulutustavaroissa ylellisyystuotteita.
Rajoittavat myös muiden maiden yritysten vientiä Venäjälle (tuotteissa sanktioituja osia; USA:n rooli !).
Länsimaisia yrityksiä, jotka omin päätöksin lopettaneet viennin Venäjälle.
Heti Venäjän hyökkäyksen
jälkeen ruplan kurssi alas, ja
tuonti alas ruplan ja kotimaisen
kysynnän laskun sekä
pakotteiden vuoksi.
12.1.2023
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2015 16 17 18 19 20 21 22 6 9 11
Venäjän koko tavara- ja palvelutuonti
EU-maiden tavaravienti Venäjälle
Kiinan tavaravienti Venäjälle
Turkin tavaravienti Venäjälle
euromääräisen arvon kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 5
Venäjän vienti: öljytulojen nousua hillinnyt
Urals-öljyn alennusmyynti
Länsimaiset yritykset alkoivat
vähentää venäläisen öljyn tuontia jo
maaliskuussa → Venäjän Urals-öljy
aleen, Venäjä lisännyt öljyn vientiä
etenkin Intiaan sekä myös Kiinaan ja
Turkkiin – edullisesti saaneet.
EU:n kesäkuussa päättämä
venäläisen meritse kuljetetun öljyn
tuontikielto voimaan 5.12.,
öljytuotteet 5.2.23.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Brent
Urals
Erotus
US-dollaria tynnyriltä
2020 21 22 23
Ennen öljyn tuontikieltoa EU:n pakotteet (eli pl. kaasu) kattoivat yli 50 % EU:n tuonnista Venäjältä:
Kivihiili elokuusta 2022.
Muu kuin energia: lannoitteita, rauta-, teräs-, puu- & paperituotteita, sementti, kumituotteita, kulta.
Kaasu: ei EU-pakotteita; eräät EU-maat jo keväällä/alkukesällä: ei uusia tuontisopimuksia Gazpromin kanssa 2022
jälkeen. Venäjän vaatimus saada maksuja ruplilla → usean EU-maan putkikaasun saanti katkennut.
12.1.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 6
Valtion budjettitulot luisussa, inflaatio syö myös valtion ostovoimaa
12.1.2023
Federaatiobudjetti kääntyi 2022
vajeelle, yli 2 % BKT:stä
(muut tasot pystyvät tuskin
lainkaan rahoittamaan vajeita).
Federaation vajeen rahoitus
velanotolla ja vararahastosta.
2023 talousennuste ja tuloarvio
optimistisia, vajeen rajaustavoite
2 % BKT:stä, ajatus tms. selvitä
lamasta menojen hyvin vaisulla
reaalikasvulla.
Menoarvio ylittynee, vaje
syventynee, lisää rahoitusta
2023 pankeista ja tarvittaessa
Ainakaan vielä 2022 menot eivät nousseet huippuihin suhteessa BKT:hen. epäilemättä keskuspankista.
Talouteen (valtion investoinnit, yritystuet) kaavailtu nimellismenojen muutos -8 % 2023.
Menojen kärkierät (nimelliskasvu 2022−23 aikana): Sisäinen turvallisuus & lainvalvonta yli +50 %, puolustus +40 %.
Julkinen budjettitalous
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
2020 21 22 oct 20 21 22 nov
Tulot
Tulot pl. öljy- ja kaasuverotulot
Öljy- ja kaasuverotulot
Menot
Kuluttaja- ja tuottajahinnat (teollisuus) 50-50
nimellistulojen ja -menojen kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta
Konsolidoitu budjetti Federaatiobudjetti
(federaatio,
alueet & kunnat,
valtion
sosiaalirahastot
Gazpromilta
paljon lisäveroa
ja osinkoja
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
12.1.2023 7
Konsolidoidun budjetin tulorakenne 2021, %:
Öljy- ja kaasuverotulot 19, jossa öljyn
tuotantoverot 13, öljyn ja öljytuotteiden
vientitullit 2.
Öljyn tuotannosta vientiin noin ½, viennistä
EU:hun noin ½ → öljyn vienti EU-maihin
tuonut noin 4 % konsol. budjetin tuloista
(osuudet federaatiobudjetin tuloista
kaksinkertaiset näistä osuuksista).
Muut tulot 81
Kotimaisesta tuotannosta perittävä ALV
ja valmisteverot 13
Työtuloverot ja sosiaaliverot palkoista 29
Tuonnista perittävät verot ja tullit 19
Verot yritysten voitoista 14
Menot tietenkin maan johdon päätöksiä
(federaatiobudjetin menoista 2021
puolustus 14½ %, sisäturva 9½ %).
Pakotteet vaikuttavat valtion budjettituloihin
Julkinen budjettitalous
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2020 21 2022 3 4 5 6 7 8 9 1011
ALV-tulot ja valmisteverot kotimaisesta tuotannosta
Verotulot tuonnista: tuontitullit, ALV, valmisteverot
Muut ei-öljy- ja kaasuverotulot
nimellistulojen kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta
Konsolidoitu budjetti
(federaatio,
alueet & kunnat,
valtion
sosiaalirahastot)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 8
Kuluttaja- ja tuottajahinnat
Venäjän hyökkäyksestä johtunut
kuluttajahintojen raju nousu
tasaantui huhtikuussa. Ajan myötä
pakotteet nostavat hintoja.
Keskuspankki laskenut avainkorkoa
kuusi kertaa hyökkäyksen jälkeisestä
kovasta nostosta, 19.9. alkaen 7,5 %.
Hintarajoituksista niukasti tietoa.
Ruplan kurssin kova lasku & nousu
maalis-huhtikuussa, sen jälkeen rupla
tuntuvasti korkeammalla kuin tammi-
helmikuussa ja viime vuonna.
Vaihtotaseen ylijäämä tukenut +
rupla ei enää vapaasti vaihdettava
(vientitulojen vaihtopakko poistunut,
Hinnat nousivat rajusti hyökkäyksen jälkeen,
ruplan kurssi pidetty korkeana
12.1.2023
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8
Kuluttajahinnat
Teollisuuden tuottajahinnat (toimitukset kotimaahan)
Maatalouden tuottajahinnat
%-muutos vuodentakaisesta kuukaudesta
mutta pääomaliikkeiden rajoitteita). Kurssi ei keskuspankin hallinnassa, kun valuuttavarannosta noin ½ jäädytetty
pakotteilla.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9
Tarjonta Kysyntä
Mistä talous tullut? Millainen loikka taaksepäin lyhyen ajan
ennusteissa?
12.1.2023
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
reaalinen volyymi, kausitasoitettu, kokonaistarjonta 2016 = 100
BKT
kausitasoittamaton arvio 2022Q1-Q3
tuonnin arvolla (Venäjän tiedot) ja EU:n Venäjän-
viennin hintojen kehityksellä (Eurostat)
Tuonti,
tavarat & palvelut
- - kausitasoittamaton
- - kausi-
tasoittamaton
pallot
keskeisiä
ennusteita
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
reaalinen volyymi, kausitasoitettu, kokonaiskysyntä 2016 = 100
Yksityinen kulutus
Vienti
Julkinen kulutus
pallot
keskeisiä
ennusteita
Ennusteiden
(pl. talousministeriö)
arvioita BKT:n osien luisusta
2022-23 aikana:
Yksit. kulutus -5 − -10 %
Kiinteät invest. -5 − -17 %
Vienti ja tuonti -15 − - 24 %
Syvimmillään 2023 taso olisi
suunnilleen sama kuin:
Yksit. kulutus 2011−12, 2015−17
Kiinteät invest. 2006−07, 2010
Vienti ja tuonti 2006−07
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 10
Talouden keskeiset sektorit (alan tuottama BKT eli arvonlisäys)
Öljy ja kaasu tärkeitä, mutta paljon muutakin
12.1.2023
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
reaalinen volyymi, kausitasoitettu, koko taloudessa tuotettu arvonlisäys (BKT ilman tuoteveroja ja -tukia) 2016 = 100
Öljy- ja kaasualat (öljyn,öljytuotteiden
tuotteiden ja kaasun tuotanto ml. niitä
tukevat palvelut sekä kauppa, kuljetukset
ja jakelu), Rosstatin erillisluokitus
Kaivostoiminta ja louhinta ml.
öljyn ja kaasun tuotanto
Julkinen hallinto, maanpuolustus ja
pakollinen sosiaalivakuutus
Jalostusteollisuus
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen korjaus
Rahoitus ja vakuutus
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta; hallinto- ja tukipalvelut
Kuljetus ja varastointi
Rakentaminen
Kiinteistöala
Maa- metsä- ja kalatalous
Informaatio ja viestintä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11
12.1.2023
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
miljoonaa henkilöä
Venäjän
tilastokeskuksen
(Rosstat) 3 ennuste-
vaihtoehtoa
YK:n 3 ennuste-
vaihtoehtoa
toteutunut
(Rosstat, YK)
pystyasteikko katkaistu
Pidempiä näkymiä:
Työvoiman määrä voi olla yksi kasvun rajoite, joskin …
Venäjän väestö 15−69 v.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12
… tuottavuuden
paraneminen
auttaisi.
Siihen tarvitaan
mm. tuotanto-
ym. fyysistä ja
myös
immateriaalista
pääomaa,
siis investointeja.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Työtunnit per työntekijä BKT* per työtunti
Venäjä 1995=100
* hintatasojen eroilla korjattu BKT
Lähde: OECD ja kansalliset tilastoviranomaiset kiinteissä US-dollareissa
Venäjä
Venäjä
Venäjä ja 11 EU:n uudempaa jäsenmaata
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
9798990001020304050607080910111213141516171819
Venäjä
Kokonaistuottavuus
(työn ja pääoman
tuottavuus)
kolmen vuoden keskiarvo, %-muutos
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
9798990001020304050607080910111213141516171819
Venäjä
kolmen vuoden keskiarvo, %-muutos
Pääomakanta
(fyysinen)
kiintein hinnoin
Lähde: Penn World Table 10.0, Groningenin yliopisto
Venäjä, Ukraina, Kazakstan, Serbia ja 10 EU:n uudempaa jäsenmaata
12.1.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 13
Venäjällä ei ole investoitu tarpeeksi jo monien vuosien ajan lausuttuihin
kasvuhaluihin nähden (”maailmantaloutta nopeammin”) eikä erinäisiin
tarpeisiin nähden (kuten tuottavuus, talouden monipuolistuminen, infra)
12.1.2023
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
91 96 01 06 11 16 21
Kiina
Venäjä
Vietnam
Meksiko
Intia
Brasilia
Romania
Indonesia
Puola
Turkki
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
61 66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16 21
Venäjä
Saksa
USA
Japani
Etelä-Korea
kolmen vuoden keskiarvo, %
Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen suhde BKT:hen
Lähteet: Maailmanpankki ja Rosstat
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
reaalinen volyymi, 2004 =100 (suluissa osuus investoinneista 2021)
Kiin-
teistö-
ala (13)
1. Öljyn ja kaasun tuotanto +
niitä tukevat palvelut
(12½)
3. Öljynjalostus (2½)
Sähkön, kaasun ja lämmön
jakelu (5)
2. Putkikuljetukset (3½)
Terveys,
koulutus
(4½)
Jalostusteollisuus pl.
öljynjalostus (12½)
Varstointi ja muu kuljetuksia
avustava toiminta (6½)
Maakuljetukset pl.
putkikuljetukset (5½)
1+2+3 (19)
Investoinneista mennyt 1/4 (aiemmin jopa lähes 1/3) energiasektorille
Kiinteät investoinnit (puolustusinvestoinnit eivät sisälly näihin)
12.1.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 15
Talouden pitkän ajan kasvunäkymät heikentyneet entisestään
12.1.2023
Sota ja pakotteet painavat entistä enemmän
tuotanto- yms. pääoman määrän & laadun
kehitystä sekä sitä kautta ja muutenkin
tuottavuutta.
Venäjän talouden pitkän ajan kasvunäkymät
olleet ennen Venäjän hyökkäystä noin 1½ %
vuodessa (BKT) → nyt noin 1 % vuodessa tai
jopa kohti nollakasvua.
KASVU- Työ- Kiinteän Kokonais-
LASKELMA panos pääoman tuottavuus
(ennen (työ- kanta (työn &
sotaa) voima) pääoman) BKT
BOFIT Policy Brief 2021 No. 9 Iikka Korhonen: Russia's growth potential post-COVID-19
https://publications.bof.fi/bitstream/handle/10024/44897/bpb0921.pdf
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16
Investointeja ja tuottavuutta tukisi mm. parempi viranomaistoiminta
12.1.2023
Worldwide Governance Indicators 2002−2021
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21
Viro
Valko-Venäjä
Venäjä Ukraina
Korruption Hallinnon Poliittinen vakaus ja Sääntelyn laatu Laillisuus Julkituonti ja
valvonta tehokkuus väkivallan/terrorismin vastuuvelvollisuus
puuttuminen
(Control of (Government (Political stability and (Regulatory (Rule of law) (Voice and
corruption) effectiveness) absence of violence/ quality) accountability)
terrorism)
Arviot hallinnosta (governance) välillä -2.5 (heikko) ja 2.5 (vahva)
Synteesejä yli 30 kyselylähteestä, joissa koottu yritysten,
asiantuntijoiden ja kansalaisten arvioita hallinnosta www.govindicators.org
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 17
0 10 20 30 40 50
Liiallinen valvonta- ja tarkastuspaine
Epäreilu kilpailu
Korkeat hallinnolliset esteet
Viranomaisten korruptio
Tehottomat tuomioistuimet
Tehottomat veroviranomaiset
Riittämätön omistus- ja
sopimusoikeuksien suoja
Viranomaishallinnon matala laatu
Miten viranomaiset teoillaan
suhtautuvat yritykseen?
… yleisin vastaus: Kuin kukkaroon
% vastanneista:
2017−
21
Ei
ylärajaa
valintojen
määrälle
Korkeintaan 2 valintaa:
2017−
20
2017−
21
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Turvallisuus- ja lainvalvonta-
viranomaiset
Tuomioistumet
Paikallisviranomaiset
Alueen viranomaiset
Federaation
toimeenpanoviranomaiset
Federaation
lainsäädäntöviranomaiset
% vastanneista:
Korkeintaan
2 valintaa
2018−
21
Lähteet: Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) vuosiraportit liiketoimintailmaston tilasta
Pahimmat viranomaisongelmat liiketoiminnalle Korruptoituneimmat viranomaiset
(Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) vuosittainen kysely)
Investointeja ja tuottavuutta tukisi mm. parempi viranomaistoiminta
12.1.2023
Pahimmat viranomaisongelmat liiketoiminnalle Korruptoituneimmat viranomaiset
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18
Venäjän talous ei ole enää muutamaan vuoteen ollut
ns. kiinniottajatalous, ja nyt vielä vähemmän
12.1.2023
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
92 97 02 07 12 17 22 27
Lähde: IMF
BKT per asukas, maiden hintatasojen erolla korjattu, muuttumattomin hinnoin, Suomi 2021 = 100
Suomi
Ukraina
Venäjä
Viro
BKT per asukas

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Suomen Pankki
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Venäjän pitkän aikavälin kasvu
Venäjän pitkän aikavälin kasvuVenäjän pitkän aikavälin kasvu
Venäjän pitkän aikavälin kasvu
Suomen Pankki
 
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
Tilastokeskus
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
TechFinland
 
CAP-seminaari - Minna-Mari Kaila
CAP-seminaari - Minna-Mari KailaCAP-seminaari - Minna-Mari Kaila
CAP-seminaari - Minna-Mari Kaila
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...
Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...
Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...
Palkansaajien tutkimuslaitos
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Suomen Pankki
 
Suomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvana
Suomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvanaSuomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvana
Suomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvana
Palkansaajien tutkimuslaitos
 
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Turun Talouspäivät
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
TechFinland
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Suomen Pankki
 
Venäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnittelee
Venäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnitteleeVenäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnittelee
Venäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnittelee
Suomen Pankki
 
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
Suomen Pankki
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Lauri Kajanoja
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
TechFinland
 

Ähnlich wie Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Venäjän pitkän aikavälin kasvu
Venäjän pitkän aikavälin kasvuVenäjän pitkän aikavälin kasvu
Venäjän pitkän aikavälin kasvu
 
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
Kriisin vaikutukset tietotarpeisiin ja tilastointiin, Kristian Taskinen, Tila...
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
 
CAP-seminaari - Minna-Mari Kaila
CAP-seminaari - Minna-Mari KailaCAP-seminaari - Minna-Mari Kaila
CAP-seminaari - Minna-Mari Kaila
 
Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...
Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...
Suomen BKT taas kasvu-uralla – kilpailukykysopimuksesta toivotaan lisävauhdin...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
 
Suomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvana
Suomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvanaSuomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvana
Suomi ei ollutkaan toivoton tapaus – kasvu jatkuu vahvana
 
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 
Venäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnittelee
Venäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnitteleeVenäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnittelee
Venäjällä kysyntä supistuu, tuotanto sinnittelee
 
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
 

Mehr von Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 

Mehr von Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 

Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT

 • 1. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT), Suomen Pankki Vesa Korhonen Venäjän talous − minne menet? Missä olet ollut sotaan asti? Tieteiden yö 12.1.2022
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2 12.1.2023 Lyhyenkin ajan ennusteissa yhdistyvät arviot sodan ja pakotteiden vaikutuksista Ennusteet harvinaisen suurien epävarmuuksien keskellä. 2022−23: 6−8 % Venäjän BKT:stä (tuotannosta) leikkaantuu, odotukset elpymisestä 2024 alkaen vaihtelevat. Ennusteissa on kaiken kaikkiaan hajontaa, Venäjän talousministeriö yleensä ja myös nyt optimistisimmassa päässä, Venäjän keskuspankki varovainen ennustehaarukallaan. Ennusteet Venäjän BKT:n luisusta lieventyneet hieman 88 90 92 94 96 98 100 88 90 92 94 96 98 100 21 22 23 24 21 22 23 24 IMF 4/22 IMF 10/22 Maailmanpankki 6/22 Maailmanpankki 10/12 Consensus Econ Inc. 5/22 Consensus Econ Inc. 12/22 VKP 4/22 ylä- ja alaraja VKP 10/22 ylä- ja alaraja Talousministeriö 5/22 Talousministeriö 9/22 BOFIT 3/22 BOFIT 10/22 2021=100 keväällä syksyllä Venäjän talous noin 2 % maailmantaloudesta.
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 3 Talouden keskeisten alojen kehityksessä suuria eroja 2022 (kuukaudet) Talouden luisu käynnissä, kotitalouksien kulutus putosi huhtikuussa Kotitaloudet: Venäjän hyökkäyksen alettua pääomien virta ulkomaille heti ↑ → ruplan kurssi ↓ → inflaatio ↑ → kotitalouksien kysyntä ↓ (lisäksi lamaan liittyvää säästämistä) Yksityiset yritykset: Hyökkäyksen alettua yritysten toimintaympäristöön lisää epävakautta, epävarmuutta, näköalattomuutta → halut harjoittaa liiketoimintaa ja etenkin tehdä investointeja vähenevät entisestään. Valtio: lisännyt investointimenojaan ja tukenut mm. rakentamista. 12.1.2023 työttömyysaste alle 4 % -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %-muutos vuodentakaisesta BKT 5 sektoria (teollisuus, maatalous, kauppa, rakentaminen, kuljetukset) Jalostus- teollisuus Kaivannais- teollisuus (ml. öljy ja kaasu) Työlliset Käytettä- vissä olevat reaalitulot Palvelut pl. julkinen sektori Vähittäis- kauppa Raken- taminen Tavara- kuljetukset Tukku- kauppa Kokonaistuotanto Teollisuustuotanto Kotitaloudet Muita Raakaöljy Inves- toinnit BKT-arvio, talousministeriö
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 4 Venäjän tuonti pudonnut, samalla EU-tuonnin korvautumista (Venäjällä ulkomaankauppatietojen julkaiseminen keskeytetty lähes kokonaan) EU:n pakotteet kattavat lähes 30 % EU-maiden viennistä Venäjälle: koneita & laitteita, korkeaa teknologiaa, elektroniikkaa, ohjelmistoja, kaksikäyttötuotteita, energiantuotantoteknologia, öljynjalostus- teknologiaa, ilmailu-, avaruus- ja merinavigointiteknologiaa ja -palveluja, kulutustavaroissa ylellisyystuotteita. Rajoittavat myös muiden maiden yritysten vientiä Venäjälle (tuotteissa sanktioituja osia; USA:n rooli !). Länsimaisia yrityksiä, jotka omin päätöksin lopettaneet viennin Venäjälle. Heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen ruplan kurssi alas, ja tuonti alas ruplan ja kotimaisen kysynnän laskun sekä pakotteiden vuoksi. 12.1.2023 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2015 16 17 18 19 20 21 22 6 9 11 Venäjän koko tavara- ja palvelutuonti EU-maiden tavaravienti Venäjälle Kiinan tavaravienti Venäjälle Turkin tavaravienti Venäjälle euromääräisen arvon kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 5 Venäjän vienti: öljytulojen nousua hillinnyt Urals-öljyn alennusmyynti Länsimaiset yritykset alkoivat vähentää venäläisen öljyn tuontia jo maaliskuussa → Venäjän Urals-öljy aleen, Venäjä lisännyt öljyn vientiä etenkin Intiaan sekä myös Kiinaan ja Turkkiin – edullisesti saaneet. EU:n kesäkuussa päättämä venäläisen meritse kuljetetun öljyn tuontikielto voimaan 5.12., öljytuotteet 5.2.23. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Brent Urals Erotus US-dollaria tynnyriltä 2020 21 22 23 Ennen öljyn tuontikieltoa EU:n pakotteet (eli pl. kaasu) kattoivat yli 50 % EU:n tuonnista Venäjältä: Kivihiili elokuusta 2022. Muu kuin energia: lannoitteita, rauta-, teräs-, puu- & paperituotteita, sementti, kumituotteita, kulta. Kaasu: ei EU-pakotteita; eräät EU-maat jo keväällä/alkukesällä: ei uusia tuontisopimuksia Gazpromin kanssa 2022 jälkeen. Venäjän vaatimus saada maksuja ruplilla → usean EU-maan putkikaasun saanti katkennut. 12.1.2023
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 6 Valtion budjettitulot luisussa, inflaatio syö myös valtion ostovoimaa 12.1.2023 Federaatiobudjetti kääntyi 2022 vajeelle, yli 2 % BKT:stä (muut tasot pystyvät tuskin lainkaan rahoittamaan vajeita). Federaation vajeen rahoitus velanotolla ja vararahastosta. 2023 talousennuste ja tuloarvio optimistisia, vajeen rajaustavoite 2 % BKT:stä, ajatus tms. selvitä lamasta menojen hyvin vaisulla reaalikasvulla. Menoarvio ylittynee, vaje syventynee, lisää rahoitusta 2023 pankeista ja tarvittaessa Ainakaan vielä 2022 menot eivät nousseet huippuihin suhteessa BKT:hen. epäilemättä keskuspankista. Talouteen (valtion investoinnit, yritystuet) kaavailtu nimellismenojen muutos -8 % 2023. Menojen kärkierät (nimelliskasvu 2022−23 aikana): Sisäinen turvallisuus & lainvalvonta yli +50 %, puolustus +40 %. Julkinen budjettitalous -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 2020 21 22 oct 20 21 22 nov Tulot Tulot pl. öljy- ja kaasuverotulot Öljy- ja kaasuverotulot Menot Kuluttaja- ja tuottajahinnat (teollisuus) 50-50 nimellistulojen ja -menojen kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta Konsolidoitu budjetti Federaatiobudjetti (federaatio, alueet & kunnat, valtion sosiaalirahastot Gazpromilta paljon lisäveroa ja osinkoja
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12.1.2023 7 Konsolidoidun budjetin tulorakenne 2021, %: Öljy- ja kaasuverotulot 19, jossa öljyn tuotantoverot 13, öljyn ja öljytuotteiden vientitullit 2. Öljyn tuotannosta vientiin noin ½, viennistä EU:hun noin ½ → öljyn vienti EU-maihin tuonut noin 4 % konsol. budjetin tuloista (osuudet federaatiobudjetin tuloista kaksinkertaiset näistä osuuksista). Muut tulot 81 Kotimaisesta tuotannosta perittävä ALV ja valmisteverot 13 Työtuloverot ja sosiaaliverot palkoista 29 Tuonnista perittävät verot ja tullit 19 Verot yritysten voitoista 14 Menot tietenkin maan johdon päätöksiä (federaatiobudjetin menoista 2021 puolustus 14½ %, sisäturva 9½ %). Pakotteet vaikuttavat valtion budjettituloihin Julkinen budjettitalous -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2020 21 2022 3 4 5 6 7 8 9 1011 ALV-tulot ja valmisteverot kotimaisesta tuotannosta Verotulot tuonnista: tuontitullit, ALV, valmisteverot Muut ei-öljy- ja kaasuverotulot nimellistulojen kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta Konsolidoitu budjetti (federaatio, alueet & kunnat, valtion sosiaalirahastot)
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 8 Kuluttaja- ja tuottajahinnat Venäjän hyökkäyksestä johtunut kuluttajahintojen raju nousu tasaantui huhtikuussa. Ajan myötä pakotteet nostavat hintoja. Keskuspankki laskenut avainkorkoa kuusi kertaa hyökkäyksen jälkeisestä kovasta nostosta, 19.9. alkaen 7,5 %. Hintarajoituksista niukasti tietoa. Ruplan kurssin kova lasku & nousu maalis-huhtikuussa, sen jälkeen rupla tuntuvasti korkeammalla kuin tammi- helmikuussa ja viime vuonna. Vaihtotaseen ylijäämä tukenut + rupla ei enää vapaasti vaihdettava (vientitulojen vaihtopakko poistunut, Hinnat nousivat rajusti hyökkäyksen jälkeen, ruplan kurssi pidetty korkeana 12.1.2023 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 Kuluttajahinnat Teollisuuden tuottajahinnat (toimitukset kotimaahan) Maatalouden tuottajahinnat %-muutos vuodentakaisesta kuukaudesta mutta pääomaliikkeiden rajoitteita). Kurssi ei keskuspankin hallinnassa, kun valuuttavarannosta noin ½ jäädytetty pakotteilla.
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9 Tarjonta Kysyntä Mistä talous tullut? Millainen loikka taaksepäin lyhyen ajan ennusteissa? 12.1.2023 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 reaalinen volyymi, kausitasoitettu, kokonaistarjonta 2016 = 100 BKT kausitasoittamaton arvio 2022Q1-Q3 tuonnin arvolla (Venäjän tiedot) ja EU:n Venäjän- viennin hintojen kehityksellä (Eurostat) Tuonti, tavarat & palvelut - - kausitasoittamaton - - kausi- tasoittamaton pallot keskeisiä ennusteita 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 reaalinen volyymi, kausitasoitettu, kokonaiskysyntä 2016 = 100 Yksityinen kulutus Vienti Julkinen kulutus pallot keskeisiä ennusteita Ennusteiden (pl. talousministeriö) arvioita BKT:n osien luisusta 2022-23 aikana: Yksit. kulutus -5 − -10 % Kiinteät invest. -5 − -17 % Vienti ja tuonti -15 − - 24 % Syvimmillään 2023 taso olisi suunnilleen sama kuin: Yksit. kulutus 2011−12, 2015−17 Kiinteät invest. 2006−07, 2010 Vienti ja tuonti 2006−07
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 10 Talouden keskeiset sektorit (alan tuottama BKT eli arvonlisäys) Öljy ja kaasu tärkeitä, mutta paljon muutakin 12.1.2023 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 reaalinen volyymi, kausitasoitettu, koko taloudessa tuotettu arvonlisäys (BKT ilman tuoteveroja ja -tukia) 2016 = 100 Öljy- ja kaasualat (öljyn,öljytuotteiden tuotteiden ja kaasun tuotanto ml. niitä tukevat palvelut sekä kauppa, kuljetukset ja jakelu), Rosstatin erillisluokitus Kaivostoiminta ja louhinta ml. öljyn ja kaasun tuotanto Julkinen hallinto, maanpuolustus ja pakollinen sosiaalivakuutus Jalostusteollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus Rahoitus ja vakuutus Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; hallinto- ja tukipalvelut Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Kiinteistöala Maa- metsä- ja kalatalous Informaatio ja viestintä
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11 12.1.2023 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 miljoonaa henkilöä Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) 3 ennuste- vaihtoehtoa YK:n 3 ennuste- vaihtoehtoa toteutunut (Rosstat, YK) pystyasteikko katkaistu Pidempiä näkymiä: Työvoiman määrä voi olla yksi kasvun rajoite, joskin … Venäjän väestö 15−69 v.
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12 … tuottavuuden paraneminen auttaisi. Siihen tarvitaan mm. tuotanto- ym. fyysistä ja myös immateriaalista pääomaa, siis investointeja. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 Työtunnit per työntekijä BKT* per työtunti Venäjä 1995=100 * hintatasojen eroilla korjattu BKT Lähde: OECD ja kansalliset tilastoviranomaiset kiinteissä US-dollareissa Venäjä Venäjä Venäjä ja 11 EU:n uudempaa jäsenmaata -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 9798990001020304050607080910111213141516171819 Venäjä Kokonaistuottavuus (työn ja pääoman tuottavuus) kolmen vuoden keskiarvo, %-muutos -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 9798990001020304050607080910111213141516171819 Venäjä kolmen vuoden keskiarvo, %-muutos Pääomakanta (fyysinen) kiintein hinnoin Lähde: Penn World Table 10.0, Groningenin yliopisto Venäjä, Ukraina, Kazakstan, Serbia ja 10 EU:n uudempaa jäsenmaata 12.1.2023
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 13 Venäjällä ei ole investoitu tarpeeksi jo monien vuosien ajan lausuttuihin kasvuhaluihin nähden (”maailmantaloutta nopeammin”) eikä erinäisiin tarpeisiin nähden (kuten tuottavuus, talouden monipuolistuminen, infra) 12.1.2023 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 91 96 01 06 11 16 21 Kiina Venäjä Vietnam Meksiko Intia Brasilia Romania Indonesia Puola Turkki 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 61 66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16 21 Venäjä Saksa USA Japani Etelä-Korea kolmen vuoden keskiarvo, % Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen suhde BKT:hen Lähteet: Maailmanpankki ja Rosstat
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 reaalinen volyymi, 2004 =100 (suluissa osuus investoinneista 2021) Kiin- teistö- ala (13) 1. Öljyn ja kaasun tuotanto + niitä tukevat palvelut (12½) 3. Öljynjalostus (2½) Sähkön, kaasun ja lämmön jakelu (5) 2. Putkikuljetukset (3½) Terveys, koulutus (4½) Jalostusteollisuus pl. öljynjalostus (12½) Varstointi ja muu kuljetuksia avustava toiminta (6½) Maakuljetukset pl. putkikuljetukset (5½) 1+2+3 (19) Investoinneista mennyt 1/4 (aiemmin jopa lähes 1/3) energiasektorille Kiinteät investoinnit (puolustusinvestoinnit eivät sisälly näihin) 12.1.2023
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 15 Talouden pitkän ajan kasvunäkymät heikentyneet entisestään 12.1.2023 Sota ja pakotteet painavat entistä enemmän tuotanto- yms. pääoman määrän & laadun kehitystä sekä sitä kautta ja muutenkin tuottavuutta. Venäjän talouden pitkän ajan kasvunäkymät olleet ennen Venäjän hyökkäystä noin 1½ % vuodessa (BKT) → nyt noin 1 % vuodessa tai jopa kohti nollakasvua. KASVU- Työ- Kiinteän Kokonais- LASKELMA panos pääoman tuottavuus (ennen (työ- kanta (työn & sotaa) voima) pääoman) BKT BOFIT Policy Brief 2021 No. 9 Iikka Korhonen: Russia's growth potential post-COVID-19 https://publications.bof.fi/bitstream/handle/10024/44897/bpb0921.pdf
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16 Investointeja ja tuottavuutta tukisi mm. parempi viranomaistoiminta 12.1.2023 Worldwide Governance Indicators 2002−2021 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 Viro Valko-Venäjä Venäjä Ukraina Korruption Hallinnon Poliittinen vakaus ja Sääntelyn laatu Laillisuus Julkituonti ja valvonta tehokkuus väkivallan/terrorismin vastuuvelvollisuus puuttuminen (Control of (Government (Political stability and (Regulatory (Rule of law) (Voice and corruption) effectiveness) absence of violence/ quality) accountability) terrorism) Arviot hallinnosta (governance) välillä -2.5 (heikko) ja 2.5 (vahva) Synteesejä yli 30 kyselylähteestä, joissa koottu yritysten, asiantuntijoiden ja kansalaisten arvioita hallinnosta www.govindicators.org
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 17 0 10 20 30 40 50 Liiallinen valvonta- ja tarkastuspaine Epäreilu kilpailu Korkeat hallinnolliset esteet Viranomaisten korruptio Tehottomat tuomioistuimet Tehottomat veroviranomaiset Riittämätön omistus- ja sopimusoikeuksien suoja Viranomaishallinnon matala laatu Miten viranomaiset teoillaan suhtautuvat yritykseen? … yleisin vastaus: Kuin kukkaroon % vastanneista: 2017− 21 Ei ylärajaa valintojen määrälle Korkeintaan 2 valintaa: 2017− 20 2017− 21 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Turvallisuus- ja lainvalvonta- viranomaiset Tuomioistumet Paikallisviranomaiset Alueen viranomaiset Federaation toimeenpanoviranomaiset Federaation lainsäädäntöviranomaiset % vastanneista: Korkeintaan 2 valintaa 2018− 21 Lähteet: Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) vuosiraportit liiketoimintailmaston tilasta Pahimmat viranomaisongelmat liiketoiminnalle Korruptoituneimmat viranomaiset (Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) vuosittainen kysely) Investointeja ja tuottavuutta tukisi mm. parempi viranomaistoiminta 12.1.2023 Pahimmat viranomaisongelmat liiketoiminnalle Korruptoituneimmat viranomaiset
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18 Venäjän talous ei ole enää muutamaan vuoteen ollut ns. kiinniottajatalous, ja nyt vielä vähemmän 12.1.2023 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 92 97 02 07 12 17 22 27 Lähde: IMF BKT per asukas, maiden hintatasojen erolla korjattu, muuttumattomin hinnoin, Suomi 2021 = 100 Suomi Ukraina Venäjä Viro BKT per asukas