Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen

  1. 1. Energi- og klimaregnskap 2013 g g g p SpareBank 1 Gruppen AS
  2. 2. ”Det bekreftes at data rapportert fra eksterne leverandører er kvalitetssikret og kontrollert av leverandør. Klimaregnskapet bekreftes utført gj g g p etter beste tilgjengelige praksis.”
  3. 3. Kutt i utslipp på 17,1 % SpareBank 1 Gruppen har for sjette året på rad l S B k G h f j tt å t å d laget klimaregnskap b t kli k basert på det samlede energiforbruket knyttet t åd t l d if b k t k tt t til daglig drift av virksomheten. Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2‐utslipp målt i CO2‐ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Klimaregnskapet er laget av CO2Focus. Det totale utslippet til SpareBank 1 Gruppen i 2013 er 1 842.9 tonn CO2. Dette er en 842 9 CO2 reduksjon på 17,1 % fra 2012*, mens fra 2011 til 2012 var det en økning på 10,7 %. • Energi- og klimaregnskapet 2013 for SpareBank 1 Gruppen viser en total utslippsreduksjon på 17,1 % tilsvarende 381,2 tonn CO2. Dette er b e t på noe end inge i rapportering, samt en reduksjon på 100 til ende 381 2 CO2 e basert endringer ppo te ing mt ed k jon årsverk fra 2012, og totalt forbruk av elektrisitet i Oslo fordelt på lokalene de benytter. • Klimagassutslipp fra kilometergodtgjørelse redusert med 6,7 tonn CO2, samt en reduksjon fra firmabiler med 18,9 tonn CO2. Totalt en utslippsreduksjon fra transport p 10,1 %. , pp j p på , • Utslipp fra elektrisitets- og fjernvarmeforbruk ble redusert med 28,2 %, som tilsvarer 319,5 tonn CO2. Areal for Hammersborggate 2 og 9 har ikke vært konstant de seneste årene. Det medfører at energiforbruk også varierer som følge av dette. Det totale energiforbruket for lokalene har gått ned med ca 30 %. Energiforbruk per m2 viser en reduksjon på 12 % fra 2012 til 2013. Ved hjemmekontorer og Stavanger er E if b k 2 i d k j å f 2013 V d hj k t St det benyttet samme estimat som foregående år. • Utslipp fra Scope 3 er redusert med 4,3 % tilsvarende 36,2 tonn CO2. Utslipp fra flyreiser er redusert med 11,1 tonn CO2, mens utslipp fra avfall er redusert med 25,1 tonn CO2. • SpareBank 1 Gruppen ble miljøfyrtårnsertifisert i 2012. * Ut li Utslippsfaktoren for restavfall for 2012 er justert i forhold til tidligere publiserte tall fordi tallene nå omfatter transport og f b f kt f t f ll f j t t f h ld tidli bli t t ll f di t ll å f tt t t forbrenning av restavfallet. i t f ll t
  4. 4. Klimaregnskap 2009-2013 2500 2000 1500 Scope 1 Scope 2 Scope 3 1000 Total 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Se neste side for forklaring av begreper.
  5. 5. SpareBank 1 Gruppen rapporterer i henhold il G h h ld til Greenhouse Gas Protocol h G P l • Scope 1 – Transport: Faktisk forbruk av fossilt brensel i selskapet kjøretøy (eiet, leiet, (eiet leiet leaset), samt estimert forbruk fra registrert km-godtgjørelse. • Scope 2 – Elektrisitet: Faktisk forbruk av elektrisitet i Hammerborggaten 2 og 9, inkludert andel av elektrisitetsforbruk til for eksempel oppvarming av fellesarealer. For Stavangerkontoret er elektrisitetsbruken basert på sjablong verdier. – Fjernvarme/-kjøling: : Faktisk forbruk av fjernvarme i Hammerborggaten 2 og 9, inkludert andel til f.eks. oppvarming av fellesarealer. • Scope 3 – Fly og forretningsreiser: Registrert antall personkm (pkm) per transporttyper hentet fra reisebyrå. Rapporteres reiseavstand per region. – Avfall: Rapportert avfall i enten kg eller kubikk fordelt på ulike avfallsfraksjoner, å samt behandlingsmetode (resirkulert, energigjenvunnet, deponert). Informasjon innhentes fra avfallsselskap eller interne kilder (ofte beregnet). beregnet) Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne kilder, og blir omregnet til tonn CO2ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle sine utslipp av klimagasser. ISO standard 14064-I er basert på denne. Rapporten omfatter alle virksomheter innen SpareBank 1 Gruppen. Reisevirksomheten (bil + fly), avfallshåndtering og k t R i i k h t fl ) f ll hå dt i kontorene på Hammerborggaten samt i St åH b t t Stavanger er inkludert i regnskapet. i kl d t k t
  6. 6. Bank. Forsikring Bank Forsikring. Og deg. deg

×