Anzeige
Chapter test   kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Nächste SlideShare
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige
Anzeige

Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu

  1. NORTHERN ANTIQUE VOCATIONAL SCHOOL CULASI, ANTIQUE CHAPTER TEST Name: _____________________________________________Yr.&Section: _______________Date:________Score:____ Teacher: NESTOR R. CADAPAN Jr. – T-II Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ito ay tumutukoy sa lugar na may ugnayan at tungkulin, batas, at kultura sa pagkamit ng kaayusan at maayos na interaksiyon ng mga mamamayan. a. bansa b. lipunan c. organisasyon d. mundo 2. Pamilya ang pangunahing pangkat ng anong istruktura ng Lipunan? a. Social Group b. Status c. Roles d. Institusyon 3. Ang ascribed status ay nakatalaga sa isang indibdiwal mula ng siya ay ipinanganak. Ano naman ang ibig sabihin ng achieved status? a. Ipinanganak na mahirap b. Pagiging matagumpay c. Ipinanganak na may tuyo sa ulo. d. wala sa nabanggit 4. Tumutukoy sa karapatan, obligasyon at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng isang indibidwal. a. Roles b. Status c. Institution d. Social Group 5. Isang kumplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan sa kabuuan. Nagbibigay ito ng katwiran tulad ng maganda sa hindi, tama sa mali at mabuti sa masama. a. Istruktura ng lipunan b. Roles c. Social Group d. Kultura 6. Binubuo ito ng gusali, likhang sining, kagamitan at iba pang bagay na nakikita at nahahawakan at gawa o nilikha ng tao. a. Materyal na Kultura b. Di-materyal na kultura c. Paniniwala d. Norms 7. Kabilang dito ang batas, gawi, ideya, paniniwala at norms ng isang grupo ng tao. Hindi ito nahahawakan subalit maaaring makita o maobserbahan. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. a. Materyal na Kultura b. Di-materyal na kultura c. Paniniwala d. Norms 8. Alin sa sumusunod ang hindi kabliang? a. Belief b. Values c. Norms d. Culture 9. Isang elementongkulturanabatayan ng lipunankunganoang katanggap-tanggapathindi,tamaat mali, maganda, at nararapat o hindi nararapat. a. Paniniwala b. Pagpapahalaga c. Norms d. Symbols 10. Tumutukoy sa mga asal, kilos o gawi na binuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan. Batayan ito ng ugali, aksyon, at pakikitungo sa kapwa. a. Symbols b. Values c. Norms d. Belief 11. Uri ng Norms na pangkalahatang batayan ng kilos ng tao sa lipunan. a. Folkways b. Mores c. Symbols d. Belief 12. Ang paglabag sa mahigpit na batayan ng pagkilos ay maaaring magdulot ng legal na parusa. a. Folkways b. Mores c. Symbols d. Belief 13. Ito ay tumutukoy sa wika, mga kumpas at iba pang bagay na nauunawaan ng mga miyembro ng isang lipunan. a. Paniniwala b. Pagpapahalaga c. Norms d. Symbols 14. Isang kakayahan o abilidada ng tao na makita ang kaugnayan ng personal na karanasan sa lipunan na kaniyang ginagalawan ay tinatatwag na _________________________. a. Social Group b. Sociological Imagination c. Social Interaction d. Sosyal-sosyalan 15. Ano ang maaaring pananaw mo sa mga suliraning nakakaharap ng lipunan sa kasalukuyan? a. Positibo, kahit na nahaharap ang lipunan sa mga suliranin dapat mulat at makatwiran ang mga tao. b. Negatibo, dahil hindi katanggap-tanggap ang mga nagyayari sa lipunan. c. Hindi sang-ayon, dahil mali ang mga nagyayari sa lipunan na magdudulot ng karahasan sa pamumuhay. d. Sang-ayon, dahil ang mga tao pa rin ang may kasalanan kaya dapat tao din ang managot. 16. Bakit mahalagang matutunan natin ang mga nagyayaring sa lipunan? a. Upang magkaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa lipunan. b. Upang maipatuloy ang mga plano ng pamahalaan ng maunlad at mapayapang lipunan. c. Upang maging handa sa pagganap ng responsibilidad sa pagtugon sa mga suliraning panlipunan. d. Upang maging huwaran na mamamayan ng lipunan. Tukuyin kung Isyung Personal (Isulat ang letrang A) o Isyung panlipunan (letrang B). ___17. Dahil sa bagyong Domeng, ang mga mag-aaral ay di pumasok sa paaralan dahil sa baha. ___ 18. Maraming mga Culasiño ang nagtatapon ng basura sa kung saan-saan. ___ 19. Si Toto ay palaging lumiliban sa klase kaya bagsak ang grado. ___ 20. Nakakahiya ang makalat at maruming bakuran. Essay. 1. Paano ka makatutulong sa pagtugon sa iba’t ibang isyu at hamong panlipunan? Magbigay ng tatlong sagot. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________.
Anzeige