Anzeige

La literatura i l'anàlisi de textos literaris

Professora de Llengua Catalana i Tutora de 3r ESO en Escolàpies Sant Martí um Escolàpies Sant Martí
24. Jan 2017
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

La literatura i l'anàlisi de textos literaris

 1. UNITAT  6.       La  literatura  i     l’anàlisi  de  textos  literaris   Sílvia  Montals   1r  de  Batxillerat  
 2. ÍNDEX   1.  Què  s’entén  per  literatura?     2.  El  llenguatge  literari     3.  Els  gèneres  literaris     1.  La  poesia     1.  Definició  i  caracterís8ques   2.  Tipus  de  poesies   3.  Mesura  de  versos   4.  Rima   5.  Ritme   6.  Estrofes  i  composicions   1.  La  narra9va   1.  Definició  i  caracterís8ques   2.  Tipus  de  narracions   3.  Estructura   4.  Personatges   5.  Temps  i  espai     6.  Narrador       2.  El  teatre   1.  Definició  i  caracterís8ques   2.  Tipus  de  teatre   3.  Estructura     4.  Personatges,  temps  i  espai  
 3. 1.  QUÈ  S’ENTÉN  PER  LITERATURA?   •  Literatura:  procedeix  de  à  li#era  (lletra)  à    Referit  al   moment  en  què  les  històries  orals  es  van  fixar  per  escrit.   •  És  fonamental:  l’existència  d’un  públic.   •  És  un  acte  comunica9u:   Emissor   (autor)   Missatge   (obra)   Receptor   (lectors)   Canal     (oral  o  escrit)   Codi   (llengua   literària)   Emissor i receptor NO comparteixen espai ni temps (comunicació diferida).
 4. •  Autor:  a  vegades  no  és  plenament  conscient  de  tots   els  missatges  que  transmet.     •  Lector:  l’experiència  i  els  coneixements  del  receptor   fan  que  s’ob8nguin  diferents  interpretacions  .   •  CARACTERÍSTIQUES:     •  Intenció  autor:  presentar  una  obra  arMs9ca.   •  Llenguatge  literari:  recursos  es8lís8cs.   •  Validesa  universal:  s’adreça  a  moltes  persones  
 5. 2.  EL  LLENGUATGE  LITERARI   •  Obra  literària:     •  Pretén  captar  l’atenció  del  lector.   •  Registre  que  s’allunya  de  la  llengua  estàndard.   •  Finalitat:  estè9ca  (crear  bellesa)  i  expressiva  (generar  significat).     Ø Caracterís9ques:   •  Sintaxi:  estructures  complexes  (alteracions,  oracions   compostes…)   •  Lèxic:  registre  elevat  (arcaismes,  cul2smes,  argot).   •  Semàn9ca:  intensificació  del  component  figura8u  del   llenguatge  (figures  retòriques)   CAL  FIXAR-­‐NOS  AMB:  QUÈ  ES  DIU  I  COM  ES  DIU.  
 6. 3.  ELS  GÈNERES  LITERARIS   Evolució  dels  gèneres  literaris:     1.  CLASSIFICACIÓ  ARISTOTÈLICA:   •  Aristò9l  (s.  IV  aC):  dividia  en  3  els  gèneres  literaris:   COMÈDIA   TRAGÈDIA   ÈPICA   TRETS   FORMALS   •  Gènere  dramà9c   •  Fets  explicats  a  través  del   diàleg  dels  personatges.   •  Gènere  narra9u  (amb  vers).   •  Els  fets  es  duen  a  terme  a   par8r  del  narrador  i  dels   diàlegs  dels  personatges.   TEMES   TRACTATS   •  Temes   diver9ts.   •  Personatges   de  classe   mitjana  i   baixa.   •  Temes   seriosos   •  Personatges   de  classe   alta.   •  Tema:  gestes  d’un  heroi.  
 7. LÍRICA   ÈPICA   DRAMA   TRETS   FORMALS   •  Veu  del  jo   poè9c   (expressa   sen8ments  i   emocions).     •  Normalment   escrit  en   vers.   •  Acció  a  través   del  relat  i  dels   diàlegs  dels   personatges.   •  Pot  estar  escrit   en  prosa  o  en   vers.   •  No  hi  ha  narrador.  L’acció   es  duu  a  terme  a  par8r   dels  diàlegs  de   personatges.   •  Pot  estar  escrit  en  prosa   o  en  vers.   TEMES   TRACTATS   •  Expressió   ín9ma  del  jo   poè8c  i  visió   del  món:   amor,  plany,   sà2ra...   •  Normalment   tracta  temes   heroics  i  relata   gestes  de   personatges.   TRAGÈDIA:   •  Personatges  d’alt   llinatge,  exposats  en  un   desM  dissortat.   COMÈDIA:     •  Personatges  de  condició   humil  que  viuen  una   situació  humorís9ca.   2. CLASSIFICACIÓ DEL RENAIXEMENT (s.XVI)
 8. 3.  CLASSIFICACIÓ  ACTUAL:   •  Alguns  autors  proposen  un  4t  gènere:   POESIA   NARRATIVA   TEATRE   •  Provinent   de  la  lírica.   •  Relacionat   amb  l’èpica.   •  Gènere   dramà8c.         ASSAIG   •  Textos  en  prosa,  no  narra8us,  que  tracten  temes   històrics,  filòsofs  i  polí9cs  amb  voluntat  de   creació  literària.     •  L’autor  planteja  una  idea  o  hipòtesi  sobre  un   problema  concret.  A  par8r  d’aquí  s’exposen   arguments  que  permeten  extreure  conclusions.   (autor  vol  convèncer  el  lector).       •  Similar  al  periodisme  d’opinió.  
 9. 3.1  POESIA     3.1.1  Definició  i  caracterís9ques   •  Definició:     •  Textos  en  què  el  jo  poè9c  expressa  emocions,   reflexions…  Des  d’una  perspec8va  subjec9va.     •  Caracterís9ques:   •  Ús  del  llenguatge  complex  i  elaborat.   •  Disposició  gràfica  dels  versos.   •  Ritme   •  Rima    
 10. •  El  llenguatge  poè8c  és  CONNOTATIU,  dóna  a  les   paraules  diversos  significats  (més  enllà  del  seu  sen8t   objec8u).   DENOTACIÓ   CONNOTACIÓ   •  Relació  que  s’estableix   entre  una  paraula  i  l’objecte   a  què  es  refereix  –>   iden8fica  a  l’objecte.   •  El  significat  denota9u  d’una   paraula  es  troba  definit  al   diccionari  de  la  llengua.     Exemple:   LLEÓ:  denota  un  animal   carnívor   •  Informació  afegida  al   significat  primari.     •  Parteix  de  les  experiències  i   els  valors  d’una  comunitat  o   d’un  parlant.       Exemple:     LLEÓ:  connota  força,  poder  i   orgull.  
 11. 3.1.2  Tipus  de  poesies:         Formes   clàssiques   Oda   Poema  de  lloança.   Elegia   Poema  melancòlic  de  tema  fúnebre  o   nostàlgic.   Sà9ra   Poema  que  cri8ca  vicis  o  defectes.   Ègloga   Poema  amorós  entre  dos  pastors.   Epigrama   Poema  sagric  de  con8ngut  moral,  social...       Formes   trobado-­‐ resques   Cançó   Composició  amorosa  cantada.   Sirventès   Poema  des8nat  a  cri8car.   Plany   Lamentació  fúnebre.   Alba   Poema  amb  el  lament  dels  enamorats  quan   s’han  de  separar  quan  es  fa  de  dia.   Pastorel·∙la   Poema  diàleg  entre  un  trobador  i  una  pastora.   Tençó   Poema  on  hi  ha  un  combat  poè8c  entre   poetes.  
 12. Formes   populars   Corranda   Composició  senzilla  apta  per  a  la   improvisació.   Goig   Poema  lloança  a  la  verge  o  a  un  sant.   Auca   Composició  poè8ca  que  narra  una   història  amb  vinyetes.   Formes   modernes   Cal·∙ligrama   Poema  amb  una  disposició  8pogràfica   especial  que  reprodueix  una  imatge.   Poema  visual   Composició  gràfica  formada  per  lletres  o   paraules  sense  format  oracions.   Poema   objecte   Objecte  d’ús  quo8dià  que  pren  un  sen8t   poè8c  quan  s’aïlla  o  es  combina  amb   altres  objectes.  
 13. 3.1.3  Mesura  dels  versos:     La  mètrica  catalana  compta  més  fins  a  l’úl8ma  síl·∙laba  tònica.        Vers  decasíl·∙lab  amb  cesura   M’e / xal / ta el / nou // i / m'e / na / mo / ra el / vell J. V. Foix tres / tu / rons / fan / u / na / ser / ra Vers heptasíl·lab (art menor) Pere Quart
 14. Els  versos,  segons  el  número  de  síl·∙labes,  poden  ser:                   Els  versos  d’art  major  poden  tenir  cesura  (pausa  que  divideix  el   poema  en  dues  parts).  Cada  part  s’anomena  hemis9qui.     ART  MENOR   ART  MAJOR   Tetrasíl·∙lab  (4)   Pentasíl·∙lab  (5)   Hexasíl·∙lab  (6)   Heptasíl·∙lab  (7)   Octosíl·∙lab  (8)   Decasíl·∙lab  (10)   Alexandrí  (12)   M’e / xal / ta el / nou // i / m'e / na / mo / ra el / vell J. V. Foix Hemistiqui 1 Hemistiqui 2 cesura
 15. •  Llicències  mètriques  (fenòmens  de  contacte  vocàlic):   •  COMPTE!:  El  poeta  els  pot  u8litzar  com  vulgui!     LLICÈNCIA   EXPLICACIÓ   EXEMPLE   SINALEFA   Contracció  de  2  vocals   con8gües  de  paraules  diferents   en  una  sola  síl·∙laba.   I  encara  sé  (4)   Té  importància  (3)   ELISIÓ   Supressió  d’una  de  les  vocals   con8gües  de  paraules   diferents.   Es2mo  (e)l  meu  error   concèntric  (8)   Una  (a)ltra  vegada  repicava  (9)     HIAT   Pronúncia  en  síl·∙labes   diferenciades  de  2  vocals  en   contacte.   Tu  ni  la  mires:  ja  saps  qui  és  (9)   SINÈRESI   A  l’interior  d’un  mot,  pronúncia   d’un  hiat  com  un  diqong.   No  amb  la  prosòdia  ar2ficial   (8)   DIÈRESI   A  l’interior  d’un  mot,  pronúncia   d’un  diqong  com  un  hiat.   Mos  braços  t’esperaven:  tebis   aqü-­‐eductes  (12)  
 16. 3.1.4  Rima   RIMA  1   DEFINICIÓ   EXEMPLE   Rima   consonant   Rimen  les   vocals  i  les   consonants    Amics,  la  vida  és  bella  cosa,    és  un  bell  dia  somrient;    la  flor  encara  no  és  desclosa    i  els  fulls  marcits  ja  van  caient       Gabriel  Alomar   Rima   assonant   Rimen   només  les   vocals   Tu,  amb  el  cap  a  la  mà,   caminaves    per  dies  soferts  i  nits  memorables       Pere  Quart  
 17. RIMA  2   DEFINICIÓ   EXEMPLE   Rima   masculina   Els  versos  acaben  en  una   paraula  masculina.   És  un  bell  dia  somrient;     Gabriel  Alomar   Rima   femenina   Els  versos  acaben  en  una   paraula  femenina  o   esdrúixola.   Tu,  amb  el  cap  a  la  mà,   caminaves     per  dies  soferts  i  nits   memorables       Pere  Quart       NO  RIMA   DEFINICIÓ   EXEMPLE   Versos   lliures   No  rimen  i  no   segueixen  cap   pauta  mètrica.   Mudarà  el  gest  la  mia  forma  en  pedra,   Quan  llegiran  aquest  mot  en  la  tomba:   Roís  de  Corella   Versos   blancs   No  rimes  però   segueixen  alguna   pauta  mètrica   (núm.  síl·∙labes)   Plena  d´estàtues  blanques  sobre  el  mar...   la  primera  vegada,  cosins,  amb  marineres   blaves.   Rosselló-­‐Porcel   •  Versos sense rima:
 18. •  S’indica  amb:   •  Un  número:  indica  el  número  de  síl·∙labes.   •  Una  lletra:  indica  la  rima  (si  no  rima  es  posa  un  -­‐)   Esquema mètric
 19. NOM     ESTRUCTURA   ENCADENADA   ABAB   CREUADA   ABBA   CAUDADA   AABB   MONORIMA   AAAA   CAPCAUADA   Cada  estrofa  comença  amb  la   mateixa  rima  que  acaba  l´estrofa   anterior:  ABBA  ACCA...     ENCADENADES   Comencen  amb  la  rima  del  mig   de  l´estrofa  anterior:  ABA  BCB       Estructura de rimes a l’esquema mètric:
 20. 3.1.5  Ritme:   •  Es  basa  en  la  repe9ció  regular  d’un  fenomen:  rima,   nombre  de  síl·∙labes,  pauses  i  accents  del  vers.   •  El  ritme  pot  diferenciar-­‐se  en:  
 21. 3.1.6  Estrofes  i  composicions   TIPUS   EXPLICACIÓ   APARIAT   •  2  versos  rimats.  Emprats  als  refranys  i  als  rodolins.   OCTAVA   REIAL   •  8  versos  decasíl·∙labs.   •  Rima  ABABABCC   DÈCIMA   ESPINELA   •  10  versos  heptasíl·∙labs.   •  Rima  abbaabbddc.   ESTANÇA   •  Versos  de  6  i  10  síl·∙labes.   •  Ordenació  lliure,  però  fixa  al  llarg  del  poema.   LIRA   •  5  versos  de  6  i  10  síl·∙labes.  Rima  aBabB   HAIKÚ   •  Estrofa  japonesa  de  3  versos  amb  rima  plana   (femenina)  de  diferent  mesura.   •  Suma  17  síl·∙labes  (comptant  les  àtones  finals).   TANKA   •  Estrofa  japonesa  formada  per  5  versos  amb  rima   plana  que  sumen  31  síl·∙labes  (5-­‐7-­‐5-­‐7-­‐7).  
 22. TIPUS   EXPLICACIÓ   TERCET   3  versos  que  poden  agrupar-­‐se  entre  si.   QUARTET   4  versos  d’art  major  (si  són  d’art  menor   s’anomena  quarteta).   QUINTET   5  versos  d’art  major  (si  és  d’art  menor   s’anomena  quinteta).   SEXTET   6  versos  d’art  major  (si  és  d’art  menor  es  diu   sexteta).   ROMANÇ     Tirada  de  versos  heptasíl·∙labs  (els  parells  tenen   rima  assonant  i  els  senars  són  blancs.   SONET   14  versos  distribuïts  en  2  quartets  i  2  tercets.     CORRANDA   Poema  popular  breu  format  per  4  versos   heptasíl·∙labs  amb  la  rima  creuada.   TIRADA  DE  VERSOS   MONORIMS   Combinació  de  versos  de  5+5,  6+6,  7+7  (gpica   de  les  cançons  de  gesta).  
 23. 3.2  NARRATIVA       3.2.1  Definició  i  caracterís9ques     •  Significat:   •  S’explica  una  història,  uns  fets  que  viuen  uns  personatges   en  un  lloc  i  temps  determinat.   •   Pot  estar  escrita  en  prosa  o  en  vers.   •  Caracterís9ques:   •  Apareixen  5  elements  bàsics:   •  Narrador   •  Personatges   •  Temps   •  Lloc   •  Accions  
 24. 3.2.2  Tipus  de  narracions   Formes   clàssiques   Epopeia   Narra  mites  i  gestes  d’an8c  herois.  Apareixen  déus.       Formes   medievals   Cançó  de   gesta   Narra  les  gestes  d’un  heroi.  Eren  cantades.   Faula   Narració  protagonitzada  per  animals  que  actuen     com  a  humans.   Exemple   Obra  en  forma  d’anècdota  breu  que  s’empra     com  a  exemple  moral.       Formes   populars   Conte  popular   Text  de  temà8ca  variada  i  de  tradició  oral.   Llegenda   Narració  amb  base  històrica  i  elements  inventats.   Mite   Relat  de  déus  i  herois  que  expressa  un  concepte   religiós.   Rondalla   Narració  oral  que  barreja  elements  fantàs8cs  i   elements  reals.   Formes   modernes   Novel·∙la   Obra  en  prosa  extensa.  Temà8ca  variada.   Conte  actual   Relat  breu  en  prosa.  Temà8ca  variada.  
 25. 3.2.3  Estructura     •  Situació  inicial:     •  Presentació  dels  personatges.   •  Presentació  dels  escenaris.   •  Fer  que  desencadena  l’acció   •  Desenvolupament  de  l’acció.   •  Desenllaç   •  Situació  final  
 26. 3.2.4  Personatges     •  Aporten  informació,  opinions,  punts  de  vista...   •  Es  classifiquen  mitjançant  criteris:   •  Segons  la  importància  dels  personatges  i  la  seva  funció:   PRINCIPALS   Personatges   fonamentals  en   la  història.   Protagonistes   Hi  recau  el  pes   de  l’acció.   Antagonistes   Donen  peu  a   un  conflicte.   SECUNDARIS   Personatges  que  acompanyen  els  personatges   principals.   TERCIARIS   Apareixen  en  breus  ocasions.  No  tenen  cap  paper   destacat.  
 27. •  Segons  la  seva  complexitat  psicològica:     RODONS  (o   complexos)   •  Personatges  ben  caracteritzats   psicològicament.     •  Evolucionen  al  llarg  del  relat.   PLANS     (o  senzills)   •  Personatges  sense  complexitat  psicològica.   •  Es  comporten  sempre  de  la  mateixa   manera.     •  Són  arquegpics:  el  llest,  el  dolent,  el   bromista...   AL·∙LEGÒRICS   (o  simbòlics)   •  Personatges  que  cons8tueixen  la   representació  de  conceptes  abstractes:   l’Amor,  la  Mort...  
 28. •  Segons  el  seu  major  grau  de  realisme  i  idealisme:           REALISTES   Típics   •  Psicologia  simple,  no  evolucionen  al   llarg  de  l’obra   •  Còpia  d’un  ambient,  feina  o  classe   social:  el  policia,  l’estudiant...   Versem-­‐ blants   •  Psicologia  complexa,  evolucionen   durant  l’obra.   •  El  personatge  té  unes   caracterís8ques  pròpies.         IDEALITZATS   ArqueMpics   •  Psicologia  simple.  Responen  a   qualitats  ideals:  el  valor,  la  força,  el   poder...  Hi  ha  l’heroi,  la  donzella...   Al·∙legòrics   •  Representen  idees:  la  Saviesa,  el   Mal...  
 29. 3.2.5  Temps  i  espai   •  Espai     •  Temps   REAL   Si  es  refereix  a  llocs  concrets  i  iden8ficables.   FICTICI   Si  és  inventat.   EVOCAT   Si  és  recreat  a  par8r  d’un  model  real.   EXTERN   Moment  històric  en  què  s’ha  escrit  el  text.           INTERN       El  que   apareix   a  la   histò-­‐ ria   Històric   Època  en  què  se  situa    l’acció.         Narra9u   Dels  fets   que  es   narren.     Lineal   Segueix  un  ordre   cronològic.   Retros-­‐ pec9u   Si  evoca  el  passat  a   par8r  del  temps   present  (flashback)   Acrono -­‐lògic   Presentat  amb  un   desordre  cronològic   intencionat.   *In media res: la trama comença sense cap introducció (ordre cronològic alterat).
 30. 3.2.6  Tipus  de  narrador     Punt  de   vista  extern   (3a   persona)   Omniscient   •  Coneix  tots  els  detalls  de  la  història.   Objec9u   •  Només  sap  allò  que  pot  observar   externament.  No  sap  què  pensen   els  personatges.   Editor   •  El  narrador  simula  que  ha  trobat  el   text.  Ell  es  limita  a  reproduir-­‐lo.     Punt  de   vista  intern   (1a   persona)   Protagonista   •  Es  relaten  els  fets  des  del  seu  punt   de  vista.  El  lector  sap  només  allò   que  ell  sap.   Tes9moni   •  El  narrador  és  un  observador  dels   fets.  Els  explica  a  una  certa   distància.   Par9cipant   •  Algun  personatge  secundari   refereix  els  fets  en  què  par8cipa   indirectament.  
 31. 3.3  TEATRE     3.3.1  Definició  i  caracterís9ques     Definició:   •  Història  escrita  per  ser  representada.   •  L’acció  avança  a  par8r  del  diàleg  dels  personatges.     Caracterís9ques:   •  Apareixen  diàlegs,  acotacions...  
 32. 3.3.2  Tipus  de  teatre             Formes   clàs-­‐   siques   Tragèdia   •  Obra  amb  personatges  que   pateixen  greus  conflictes,  amb   un  final  catastròfic.  Llenguatge   elevat.   •  El  receptor  es  veu  reflec8t  amb   el  personatge  (catarsi)   Comèdia   •  Obra  humorís8ca,  lleugera  amb   temes  i  personatges  quo8dians.   Sovint  amb  final  feliç.  Llenguatge   senzill.   Drama  (o   tragicomè-­‐ dia)   •  Obra  que  aborda  els  conflictes   socials  amb  realisme.  És  un   entremig  de  comèdia  i  tragèdia.  
 33.           Formes   populars   Entremès   •  Llenguatge  planer.  Des8nat  a  un   públic  rural.   •  S’interpretava  entre  mig  dels  actes  o   al  final  d’una  obra.   Sainet   •  Caràcter  burlesc.  Compost  per  un   acte.  Representada  entre  actes  d’una   obra.   Farsa   •  Breu  i  de  caràcter  còmic.  Molt   esquemà8ca.   Representa-­‐ cions   religioses   •  Relacionades  amb  els  temps  litúrgics.     Paròdia     •  Imitació  d’una  altra  obra.  Caràcter   còmic  i  crí8ca.   Altres   Mim   •  Representació  muda.  Es  basa  en  el   gest  corporal.  
 34.         Teatre   amb   música   Òpera   •  Representació  acompanyada  de   música.     •  Tot  el  text  és  cantat.   Opereta   •  Peça  dialogada  (més  que   lleugera  que  l’òpera),  de  to   humorís8c.     •  Només  una  part  del  text  és   cantat.   Sarsuela     •  Apareixen  personatges  i   ambients  populars.     •  Només  es  canta  una  part  del   text.  
 35. 3.3.3  Estructura     •  S’estructura  en  actes  (es  marquen  amb  la  pujada  i   baixada  del  teló)  .     •  Els  actes  es  poden  dividir  en:   •  Quadres:  marcats  per  un  canvi  de  decoració  en   l’escenari.   •  Escenes:  marcades  per  l’entrada  o  sor9da  d’un   personatge.     •  No  hi  ha  un  nombre  d’actes  preestablerts.     •  An8gament,  hi  havia  3  actes,  posteriorment  5.  Les   formes  populars  només  en  tenien  1.  
 36. 3.3.4  Personatges,  espai  temps     •  Personatges,  espai  i  temps:  és  igual  que  a  la   narra8va.   •  Narrador:  NO  hi  ha  narrador.     •  Text:  format  per  diàlegs  de  diversos   personatges  (es9l  directe).     •  L’autor  del  text  deixa  ACOTACIONS:  indiquen:   •  Les  accions  que  han  de  fer  els  personatges     •  Les  descripcions  sobre  la  il·∙luminació  i  l’escenografia.  
 37. •  A vegades, el diàleg es trenca per la intervenció d'un dels personatges. MONÒLEG   APART   •  Discurs  no  adreçat   directament  a  un   interlocutor.     •  És  un  diàleg   interioritzat  en  què  un   mateix  és  alhora   l'emissor  i  el  receptor.     •  Es  fa  par8cipant  o   còmplice  al  públic  de  la   història,  sense  que  se   n'esperi  resposta.    
Anzeige