Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Anzeige

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Aktuellste (13)

Anzeige

Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211

 1. 1. Ylä-Savon osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 2. 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 3. 3. Ohjelma Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva kuntayhtymän johtaja, rehtori Kari Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta puheenjohtaja Kalevi Hilli, Iisalmen Yrittäjät Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 4. 4. Kari Puumalainen kuntayhtymän johtaja, rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva
 5. 5. SWOT Keskeiset ilmiöt ja johtopäätökset Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Ylä-Savo 1 2 3 4
 6. 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Monipuolinen elinkeinorakenne ja osaaminen • Vientiyritykset • Paikallinen koulutus • Alueen tunnettavuus (yritykset, henkilöt) • Hyvät perinteet ja alueellinen kulttuuri • Yläsavolainen yhteistyö ja yhteisöllisyys • Kattava palvelurakenne • Ketteryys ja joustavuus reagointiin • Vakaa talous • Tulevaisuuden potentiaali • Puhdas luonto • Väestörakenne • Työvoiman saatavuus – uusien osaajien houkuttelu haastavaa • Vähän työperäisiä maahanmuuttajia – suvaitsevuutta kaivataan • Start up -toiminnan vähäinen määrä • Logistiset yhteydet – saavutettavuus • Palvelusektori ei vahva suhteessa muihin toimialoihin • Synergia hankkeiden kesken • Pysyvää toimintaa rahoitetaan hankkeiden avulla • Palvelurakenteen murros – vahva kuntakohtaisuus, palveluja voisi tehostaa kuntayhteistyöllä • Maakunnallinen/Itä-Suomi yhteistyö • Yrityksen sijainti vaikuttaa tukipalveluiden saatavuuteen • Halukkuus yhteistyön syventämiseen • Turvallisuus, luonto, puhtaus – vesi, ympäristö, ilma • Pienuus tuo ketteryyttä • Monipaikkaisuus ja etätyö (palvelut ja yritysten kehittäminen) • Lentokenttä lähellä • Digitaaliset palvelut – kehittäminen ja oikea hyödyntäminen • Vahva elinkeinopohja – paikallinen/kasvollinen omistajuus, • Kansainväliset osaajat – koulutusperäinen maahanmuutto • Uudet toimialat ja avaukset – rohkeus kokeiluihin – mallashanke • Health ja wellness alojen hyödyntäminen • Verkostoituminen – muiden alueiden kanssa kansainvälisesti • Paikallisen osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen • Vahva yrittäjien järjestäytyminen • Jatkuva elinikäinen oppiminen – Sitra Lab • Momentumin hukkaaminen • Väestöennuste – nuorten näköalattomuus • Ei uskalleta tehdä päätöksiä rohkeasti ennakoivasti, sekä yrityksissä että julkisella puolella • Palvelurakenteen edelleen heikkeneminen • Korona • Koulutuksen tulevaisuus – ikäluokat pienenee, sen vaikuttavuus – keskittämisen politiikka • Vanha aluepoliitiikka-ajattelu – ei nähdä digitalisuuden tuomia mahdollisuuksia • Osaamisen vanheneminen – osaamisen uudistamisen jäykkyys • Pienten yritysten vähäinen yhteistyö oppilaitosten kanssa • Oppiminen muuttuu
 7. 7. Keskeiset ilmiöt 1. Alueellisen osaamisen johtaminen Miten osaamista johdetaan ja kuinka se tunnistetaan pääomana? 2. Osaamisen verkosto Miten osaamisen arvostusta ja pääomamerkitystä voidaan korostaa ja kuinka alueen markkinointiin, osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen ja toimintaedellytysten luomiseen saadaan luotua systemaattinen koordinaatio (tunnistettu verkosto)? 3. Alueen houkuttelevuus ja vetovoima Miten vahva elinkeinorakenne saadaan käännettyä vetovoimatekijäksi?
 8. 8. Keskeiset ilmiöt 4. Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen polut Millainen on akateeminen ja ammatillinen polku Ylä-Savon yrityksiin ja kuinka estämme innovaatioiden hukkaamisen? 5. Yritys-oppilaitosrajapinta Miten yrityksen, oppilaitoksen ja oppilaan yhteistyö saadaan sujuvaksi ja laadukkaaksi? 6. Osaaminen menestystekijänä Kuinka osaamisesta saadaan osa toimintakulttuuria, joka muuttuu sosiaaliseksi pääomaksi hyödyntäen Ylä-Savon historiaa ja henkeä?
 9. 9. Alueen yhteinen tilannekuva Mahdollisuudet Heikkoudet Miten vahvuuksia voi hyödyntää tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten heikkoudet on mahdollista voittaa tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten vahvuuksia voi hyödyntää uhkia vastaan? 1. Luomme tilannekuvan olemassa olevista kehittämistoimenpiteistä ja toimintamalleista sekä resursseista. Tilannekuva luo perusteet ennakoivalle elinkeinopolitiikalle. 2. Kehitämme osaamisen alustan, joka tuo yritykset, kunnat, oppilaitokset ja tutkimus- ja kehittämistahot yhteen. 3. Määritämme uuden toimintamallin omistajuuden. 4. Määritämme toimintamallin kumppanuusjärjestelyt ja vastuut. 5. Määritämme uuden toimintamallin resurssoinnin ja rahoituksen. Miten varmistetaan, että heikkoudet eivät realisoidu uhkissa? Johtopäätökset
 10. 10. Alueellisen osaamisen johtaminen on pitkällä aikavälillä tehtävää suunnitelmallista toimintaa, jossa osaamisen arvostus nostetaan sille kuuluvalle tasolle. Alueen elinkeinopolitiikka tukee alueen osaamispääoman lisäämistä. Osaaminen nähdään investointina, kuluerän sijaan. Elinkeinoelämässä osaamisen kehittämistä tapahtuu arjessa koko ajan ja osaaminen voidaan konkretisoida. Se on arvo, jota alueella halutaan vahvalla yhteistyöllä edelleen vahvistaa.
 11. 11. Keskeiset tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... Kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia menestyksen tukitoimija. Tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille yrityksille, jokaisessa alueen kunnassa, kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. Osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva vetovoimatekijä Ylä-Savoon. Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolaiskulttuurin vahvuus, vastaanottava kulttuuri, saa tulijalle tunteen, että hän on tullut kotiin, kun hän saapuu Ylä-Savoon. Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena Oman väestömme ja muualta Suomesta muuttaneiden lisäksi seutumme tarvitsee valmistuneita opiskelijoita sekä lisää työperäistä maahanmuuttoa. Alueella vallitsee luottamuksen henki Keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita hoidetaan yhteistä etua ajatellen. Kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä päätöksissä. Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. Ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja säilytämme sen kehityksen voimanlähteenä. Poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota tilannekuva, joka sisältää tulevaisuusorientoituneen näkemyksen osaamisen tarpeista. Tilannekuvafoorumityön kautta opittu työskentelymalli jää pysyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja kehittämiseksi.
 12. 12. Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia menestyksen tukitoimia. ...tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille yrityksille, jokaisessa alueen kunnassa, kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. ...osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva vetovoimatekijä Ylä-Savoon. ...Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolais- kulttuurin vahvuus, vastaanottava kulttuuri, saa tulijalle tunteen, että hän on tullut kotiin. ...Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena. ...oman väestömme ja muualta Suomesta muutta- neiden lisäksi seutumme tarvitsee valmistuneita opiskelijoita sekä lisää työperäistä maahanmuuttoa. ...alueella vallitsee luottamuksen henki. ...keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita hoidetaan yhteistä etua ajatellen. Kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä päätöksissä. ...Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. ...ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja säilytämme sen kehityksen voimanlähteenä. ...poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota tilannekuva, joka sisältää tulevaisuusorientoituneen näkemyksen osaamisen tarpeista. ...tilannekuvafoorumityön kautta opittu työskentelymalli jää pysyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja kehittämiseksi. Alueellisen osaamisen johtaminen Osaamisen verkosto Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen polut Yritys- oppilaitos- rajapinta Osaaminen menestys- tekijänä S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus ja vetovoima
 13. 13. Kalevi Hilli puheenjohtaja Iisalmen Yrittäjät Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 14. 14. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 15. 15. Ylä-Savon osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!

×