Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬
‫هفته‬ ‫پیام‬
‫است‬ ‫پخته‬ ‫و‬ ‫جوشیده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫برنج‬ ‫که‬ ‫آبی‬
‫ویتامین‬ ‫حاوی‬...
‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬2:‫شماره‬1:‫صفحه‬2 11‫فبروری‬2112
©...
‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروشی‬ ‫وخرده‬ ‫فروشی‬ ‫عمده‬
‫تشکیل‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫ارزش‬ ‫اززنجیره‬ ‫بزرگی‬ ‫بخش‬
‫می‬:...
‫می‬ ‫برند‬ ‫دارای‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫شده‬‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫باشند‬
‫سوپرمارکت‬ ‫نیز‬.‫نیستند‬ ‫متداول...
)5‫تغذیه‬ ‫انسان‬ ‫د‬ (
‫یا‬ ‫راوړل‬ ‫السته‬ ‫خوړو‬ ‫د‬ ‫یې‬ ‫لمخی‬ ‫چی‬ ‫ده‬ ‫عبارت‬ ‫څخه‬ ‫پروسي‬ ‫دهغي‬ ‫تغذیه‬
‫توکي‬ ...
Agriculture development and food journal  vol 2-issue 1
Agriculture development and food journal  vol 2-issue 1
Agriculture development and food journal  vol 2-issue 1
Agriculture development and food journal  vol 2-issue 1
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Agriculture development and food journal vol 2-issue 1

420 Aufrufe

Veröffentlicht am

agriculture development and food journal is an open access journal on food, environment and agriculture issues. It is published in Dari and Pashtu and there is no cost for publishing your articles.

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

Agriculture development and food journal vol 2-issue 1

  1. 1. ‫غذا‬ ‫و‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬ ‫خبرنامه‬ ‫هفته‬ ‫پیام‬ ‫است‬ ‫پخته‬ ‫و‬ ‫جوشیده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫برنج‬ ‫که‬ ‫آبی‬ ‫ویتامین‬ ‫حاوی‬ ‫آب‬ ‫همین‬ .‫نریزید‬ ‫دور‬ ‫را‬‫ها‬ ‫فوق‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫و‬‫العاده‬‫استفاده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫از‬‫و‬ ‫ساده‬ ‫درمانی‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ .‫است‬ ‫روزمره‬ ‫مشکالت‬ ”‫آگاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسانی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫دارند‬“ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫فلزیاب‬ ‫دستگاه‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ‫جدی‬ ‫خطر‬ ‫جامد‬ ‫روغن‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬ ‫طبیعی‬ ‫حوادث‬ ‫با‬ ‫دولت‬ ‫آمادگی‬ ‫لزوم‬ ‫انسان‬ ‫تغذیه‬ ‫برنج‬ ‫خواص‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬4‫انتی‬‫طبیعی‬ ‫بیوتیك‬ ‫مثمر‬ ‫درختان‬ ‫برای‬ ‫کود‬ ‫استعمال‬ ‫خریطه‬ ‫استفاده‬ ‫امریکا‬ ‫درکلیفرنیا‬ ‫شد‬ ‫بند‬ ‫پالستیک‬ ‫نیست‬ ‫مصون‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫کابل‬ ‫در‬ ‫صحت‬ ‫بر‬ ‫معلق‬ ‫ذرات‬ ‫تأثیر‬ ‫شناسي‬ ‫حیوان‬ ‫و‬ ‫شناسي‬ ‫نبات‬ ‫کتب‬ (1)‫فلزیاب‬ ‫دستگاه‬(metal detector)‫تولید‬ ‫خط‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫صنعتی‬ ‫فودنا‬ ‫خبرگزاری‬ ‫از‬ ‫فولوزی‬ ‫طواوعوات‬ ‫وجوود‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫که‬ ‫یابید‬ ‫نمی‬ ‫متمدن‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کارخانه‬ ‫امروز‬ ‫بوه‬ ‫ورودی‬ ‫اولویوه‬ ‫موواد‬ ‫کیونوفوا‬ ‫جوزء‬ ‫هوموواره‬ ‫آهنوی‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫آهنی‬ ‫منشاء‬ ‫با‬ ‫فلزی‬ ‫طاعات‬ .‫نسازد‬ ‫مامئن‬ ‫موی‬ .‫نویوسوتونود‬ ‫چشوم‬ ‫توسط‬ ‫شناسائی‬ ‫به‬ ‫طادر‬ ‫میلیمتری‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬ ‫فلزات‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫بوده‬ ‫کارخانجات‬ ‫بواشود‬ ‫غوبائوی‬ ‫موخوتولوا‬ ‫محصوکت‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫سالمت‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫تهدیدی‬ ‫توانند‬.‫در‬ ‫کوه‬ ‫وووری‬ ‫بوه‬ ‫آمویوز‬ ‫موخواووره‬ ‫بسویوار‬ ‫تووانود‬ ‫موی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جویدن‬ ‫عمل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بلع‬ ‫عمل‬ ‫از‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫کودکان‬ ‫را‬ ‫غوبائوی‬ ‫مواد‬ ‫تولید‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫آمیز‬ ‫مخاوره‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ستندردهای‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫باشد‬ .‫اند‬ ‫نموده‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫نهائی‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫فلزات‬ ‫انواع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خارجی‬ ‫جسم‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫چیست؟‬ ‫صنعتی‬ ‫فلزیاب‬ ‫دستگاه‬ ‫خواورنواکوی‬ ‫فلوزی‬ ‫های‬ ‫آلودگی‬ ‫نبود‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫ساختن‬ ‫مامئن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫صحیح‬ ‫انتخاب‬ ‫یا‬ ‫فلزیاب‬ ‫بواعو‬ ‫فلزیاب‬ ‫تشخیص‬ ‫محدوده‬ ‫همچنین‬ . ‫موجودند‬ ‫وداروئی‬ ‫غبائی‬ ‫صنایع‬ ‫محصوکت‬ ‫در‬ ‫بالقوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫آکت‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ ‫امنیت‬ ‫ایجاد‬‫کویوفویوت‬ ‫ارتوقواء‬ ‫و‬ ‫اوومویونوان‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫بواعو‬ ‫کوه‬ ‫ووری‬ ‫به‬ . ‫محصوکت‬‫رطیبان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫رطابتی‬ ‫مزیت‬ ‫یا‬ ‫و‬. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫دسقتقگقاه‬ ‫ایقن‬ ‫اد‬ ‫قا‬ ‫تقراقت‬ ‫استقبقلقار‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫دیتکتور‬ ‫دستگاه‬ ‫نصب‬ ‫میزان‬ ‫چیست؟‬ ‫هوموان‬ ‫یوا‬ ‫دیوتوکوتوور‬ ‫موتوال‬ ‫سویوسوتوم‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫غبائی‬ ‫مواد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫جات‬ ‫کارخانه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫خوشبختانه‬ ‫خواووو‬ ‫توجوهویوز‬ ‫از‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫بهانه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫جاتی‬ ‫کارخانه‬ ‫هستند‬ ‫همچنان‬ ‫،اما‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫صنعتی‬ ‫فلزیاب‬ ‫اولویوه‬ ‫موواد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میلیمتوری‬ ‫فلزی‬ ‫اجسام‬ ‫این‬ ‫ورود‬ ‫کال‬ ‫که‬ ‫ووری‬ ‫به‬ ‫رفته‬ ‫وفره‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تولید‬ ‫انوحواء‬ ‫بوه‬ ‫شوده‬ ‫توولویود‬ ‫موحوصوول‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غافل‬ ،‫میشوند‬ ‫منکر‬ ‫خود‬ ‫کارخانه‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫سویوسوتوم‬ ‫ایون‬ ‫نصوی‬ ‫و‬ ‫خوریود‬ ‫از‬ ‫کارخانجات‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫اطبال‬ ‫عدم‬ ‫.عمدتا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ناپبیر‬ ‫اجتناب‬ ‫مختلا‬ ‫موربووووه‬ ‫بوازرسویون‬ ‫کوافوی‬ ‫اوالعات‬ ‫عدم‬ ‫همیناور‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫خارجی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫البته‬ ‫مبکور‬ ‫دستگاه‬ ‫باکی‬ ‫طیمت‬ .‫میباشد‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫سالمت‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫باتد؟‬ ‫محصوالت‬ ‫سالمت‬ ‫اننده‬ ‫تضمین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫انداده‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دستگاه‬ ‫حساسیت‬ ‫توا‬ ‫یوا‬ ‫دطت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آهنی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫آهنی‬ ‫فلزات‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫صنعتی‬ ‫فلزیاب‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫حساسیت‬ ‫نظر‬ ‫از‬5/1 ‫رادیویوی‬ ‫امواج‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ،‫کنند‬ ‫شناسائی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫ستندرد‬ ‫وبق‬ ‫حداکثر‬ ‫میلیمتر‬ ‫خوارج‬ ‫خوط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آلوده‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫طرارداده‬ ‫بازرسی‬ ‫مورد‬ ‫خط‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫حین‬ ‫را‬ ‫نهائی‬ ‫محصول‬ ‫طادرند‬ ‫تولید‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫اختاللی‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫نکرده‬ ‫اعمال‬ ‫مواد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سوئی‬ ‫اثر‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫ووری‬ ‫سازند،به‬ ‫موی‬ ‫دنیوا‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫غبائی‬ ‫مواد‬ ‫کارخانجات‬ ‫ایمن‬ ‫نهائی‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫.امروزاومینان‬ ‫آورند‬ ‫نمی‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫وائوی‬ ‫ط‬ ‫توعوقویوی‬ ‫مورد‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫دطدطه‬ ‫این‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫ووری‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫پورداخوت‬ ‫بوابوت‬ ‫از‬ ‫موالوی‬ ‫هونوگوفوت‬ ‫روررهوای‬ ‫از‬ ‫هوم‬ ‫و‬ ‫نشود‬ ‫خدشه‬ ‫دچار‬ ‫اعتبارشان‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫طرارنگیرند‬ ‫به‬ ‫غرامت‬‫الحوق‬ ‫که‬ ‫عزیز‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫امید‬ . ‫باشند‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫توولویودی‬ ‫خوط‬ ‫هویوچ‬ ‫کوه‬ ‫برسد‬ ‫روزی‬ ‫بخشند‬ ‫می‬ ‫تداوم‬ ‫مملکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آنان‬ ‫وفقه‬ ‫بی‬ ‫تالش‬ .‫نکند‬ ‫مصرف‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫ایمنی‬ ‫الزامات‬ ‫رعایت‬ ‫بدون‬ ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬2:‫شماره‬1:‫صفحه‬1 11‫فبروری‬2112 Agriculture Development and Food Journal (ADFJ) ©ADFJ.2015.Vol.2,Issue1 (2‫صحت‬ ‫به‬ ‫جدی‬ ‫خطر‬ ‫جامد‬ ‫روغن‬ ) ‫روغن‬‫می‬ ‫هایدوجنت‬ ‫که‬ ‫نباتی‬ ‫های‬‫شوند‬ ‫می‬‫به‬ ‫توانند‬‫بروز‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫سرطان‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ ،‫باشند‬ ‫تأثیرگذار‬ ‫ها‬‫روغن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬.‫نکنند‬ ‫استفاده‬ ‫جامد‬ ‫های‬ً‫ا‬‫ضمن‬ .‫دارد‬ ‫عمده‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫قلبی‬ ‫امراض‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روغن‬ ‫این‬‫افزایش‬ ‫سبب‬ ‫ها‬ ‫روغن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چربی‬ ‫ضخامت‬‫می‬ ‫چاقی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫چاقی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫ها‬‫سرطان‬ ‫در‬ ‫عاملی‬ ‫تواند‬،‫پستان‬ ‫های‬ .‫باشد‬ ‫کبدی‬ ‫اختالالت‬ ‫و‬ ‫پروستات‬
  2. 2. ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬2:‫شماره‬1:‫صفحه‬2 11‫فبروری‬2112 ©ADFJ.2015.Vol.2,Issue1 (3‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬ )Food industry marketing ‫خالد‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ :‫نویسنده‬ ‫معرفی‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ً‫ا‬‫اکثر‬‫نیز‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫عمومی‬ ‫رویکردهای‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ‫دیگر‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫تخنیک‬ ،‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫آزمایشی‬ ‫بازاریابی‬ ‫همانند‬ ‫موضوعاتی‬ ،‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬ ‫مصرف‬ ‫تحقیقات‬ ،‫بازار‬ ‫هدفگیری‬ ،‫برند‬ ‫توسعه‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫جایگیری‬‫و‬ ‫کننده‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫هستند‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ستراتیژی‬ ‫چالش‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫هایی‬‫همانند‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫که‬ ‫فاسدشدنی‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫داشتن‬ ‫سروکار‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫پذیری‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫عنوان‬‫کند‬. ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ , ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬–‫طرف‬ ‫که‬ ‫میزانی‬‫متوالی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫محصول‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫چینل‬ ‫در‬ ‫حاضر‬‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫افزایند‬ ‫می‬ ‫اهمیت‬‫باشد‬.‫امروز‬‫پروسس‬‫گزینه‬ ‫و‬‫فرصت‬ ،‫توزیع‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫های‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫سهولت‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫که‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ .‫بیاورند‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫فرآوری‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫بازاریابی‬‫می‬ ‫هایی‬‫بطور‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫قابل‬‫مصرف‬ ، ‫گذشته‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫هستند‬ ‫باال‬ ‫توجهی‬‫خود‬ ‫نان‬ ‫کنندگان‬ ‫می‬ ‫آسیاب‬ ‫ا‬ ‫محلی‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫آردی‬ ‫از‬ ‫را‬‫می‬ ‫کردند‬‫پختند‬.‫بیشتر‬ ‫امروز‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آماده‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫نان‬ ‫ها‬ ‫خانواده‬‫می‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ،‫کنند‬‫که‬ ‫گردد‬ ‫کم‬ ‫فیصدی‬ ‫تنها‬ ‫دهاقین‬‫مصرف‬ ‫توسط‬ ‫پرداختی‬ ‫قیمت‬‫گندم‬ ‫برای‬ ‫کنندگان‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬. ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫ترجیحات‬ (1‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫غذاها‬ ‫طعم‬ ‫دادن‬ ‫ترجیح‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ) ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫طفولیت‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫چیزی‬ ‫ما‬ ‫غذایی‬ ‫ترجیحات‬‫ما‬ . ‫ایم‬ ‫شده‬ ‫بزرگ‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫همان‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫کمک‬ ‫در‬ .‫ایم‬‫های‬ ‫زراعتی‬ ‫عالئق‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ،‫دوم‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫جاپان‬ ‫به‬ ‫آمریکا‬ ‫غذایی‬ ‫کمک‬ ‫در‬ ‫گندم‬ ‫گنجاندن‬ ‫با‬ ‫امریکا‬‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫جوان‬ ‫نسل‬ .‫بود‬ ‫ها‬ ‫جاپانی‬ ‫بعدی‬ ‫نسل‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫طعم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ ‫ایجاد‬ ‫کار‬ ‫فست‬ ‫طعم‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫امروز‬ ‫حاضر‬ ‫قرن‬‫فود‬‫غذاها‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫طعم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کودکانی‬ .‫نیستند‬ ‫خوشایند‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫مسن‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫بګزارند‬ ‫زیادی‬ ‫ارزش‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حتی‬ ،‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬.‫یکی‬ ‫کباب‬ ‫و‬ ‫پیزا‬ ،‫سندویج‬ ،‫برګر‬ ‫آمدن‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫افغانستان‬ ‫بزرګ‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ترکی‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مذهب‬‫ادیان‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫غذایی‬ ‫ترجیحات‬ ‫بر‬ ‫تاثیراتی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫غذاهایی‬ ‫مصرف‬ ‫اجازه‬ ‫مشخص‬‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫دهند‬ ‫استفاده‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫منع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قرانکریم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصوالت‬ ‫بعضی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمینه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارایه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نمیګردد‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫غذاها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫مصرف‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫قوی‬ ‫فرهنگی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫غذا‬ ‫موجودیت‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫فرهنګ‬ ‫نقش‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پلو‬ ‫شمالی‬ ‫والیات‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫ګذار‬ ‫تاثیر‬ ‫افغانستان‬ ‫خاص‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ،‫نمیشود‬ ‫پیدا‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هراتی‬ ‫حلوای‬ ‫یا‬ ‫ډندکۍ‬ ‫پکتیا‬ ‫در‬ ،‫ازبکی‬ .‫است‬ ‫مستهلکین‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ترجیح‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫تاثیر‬ (2‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫اشاعه‬ ):‫اشاعه‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫می‬‫زمان‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫یابند‬‫غذاهای‬ ‫شدن‬ ‫محبوب‬ .‫است‬ ‫ګیر‬ ‫راه‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫خارجی‬‫رستورانت‬ ‫اندازی‬‫توسط‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خارجی‬ ‫ګذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫افغانی‬ ‫مهاجران‬ ‫برګشت‬ ‫مارکیت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫سایر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫هندی‬ ،‫ایرانی‬ ،‫پاکستانی‬ ‫غذاهای‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫راه‬ ‫افغانی‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫اقتباس‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬‫قابل‬ ‫تغییرات‬ ‫دستخوش‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫کننده‬‫توجه‬ ‫می‬‫ایتالیایی‬ ‫سنتی‬ ‫پیزای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫الغر‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫افغانی‬ ‫پیزا‬ ‫شوندهمانند‬ ‫است‬. (3‫جایگاه‬ )‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫یابی‬:‫می‬ ‫مبدا‬ ‫کشور‬‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫تصویر‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫پنیر‬ ‫)همانند‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫بگذارد‬ ‫اثر‬ ‫منفی‬ ‫یا‬ ‫مثبت‬ ‫بطور‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاکید‬ ‫مورد‬ ‫مبدا‬ ‫کشور‬ (‫فرانسوی‬‫مبدا‬ ‫کشور‬ ‫اگر‬ ً‫ا‬‫بعض‬ ‫البته‬ .‫گیرد‬ ‫شود‬ ‫بیان‬ ‫ضمنی‬ ‫بطور‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫نقشی‬ ً‫ا‬‫حقیقت‬ ‫نظر‬ ‫مد‬.‫در‬ ‫پرسش‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫حالت‬ ‫این‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫اخالقی‬ ‫های‬‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫آورد‬ ‫بسته‬ ‫روی‬ ‫متن‬‫در‬ ‫محصول‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫فرانسوی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫نام‬ .‫برسد‬ ‫بفروش‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫آمریکا‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫محصول‬‫بستنی‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫نماید‬ ‫القاء‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫خارجی‬ ‫منشاء‬ ‫تواند‬ Haagen-Dazs.‫مبدا‬ ‫کشور‬ ‫تصویر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هنگامی‬ ‫دیگر‬ ‫ستراتیژی‬ ‫می‬ ‫پنهان‬ ‫مبدا‬ ‫کشور‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫اثر‬.‫گردد‬ ‫جایگاه‬ ‫نوع‬ ‫باید‬ ‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫یابی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫برگزینند‬Tang‫خرید‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫نوشیدنی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ارزان‬ ‫طبیعی‬ ‫پرتقال‬ ‫آب‬ ‫برزیل‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫آسان‬‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫خیابان‬ ‫سطح‬‫می‬ ‫بفروش‬ ‫سهولت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫جایگاه‬ ‫چنین‬ ‫بنابراین‬ .‫رسد‬‫یابی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آناناس‬ ‫طعم‬ ‫با‬ ‫نوشیدنی‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫بجای‬ .‫داد‬ ‫نخواهد‬ ‫جواب‬ ‫می‬ ‫بفروش‬ ‫ویژه‬ ‫نوشیدنی‬‫آماده‬ ‫غذاهای‬ ‫خیابانی‬ ‫فروشندگان‬ ،‫چین‬ ‫در‬ .‫رسد‬ ‫ارزان‬ ‫را‬‫مک‬ ‫غذاهای‬ ‫از‬ ‫تر‬‫می‬ ‫بفروش‬ ‫دونالد‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫رسانند‬ ‫مک‬ ‫جایگاه‬ ‫بنابراین‬ .‫هستند‬‫پاسخگو‬ ‫پایین‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫سهولت‬ ‫بر‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫آن‬ ‫بجای‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫دونالد‬‫غربی‬ ‫جذبه‬ ‫بر‬ ،‫چین‬ ‫در‬ ‫یابی‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تکیه‬ ‫خود‬. (1‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫تطابق‬ ):‫جدید‬ ‫کشوری‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروش‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬‫تخار‬ ‫والیت‬ ‫مردم‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫انطباق‬ ‫باید‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫آمیز‬ ‫عالقه‬ ‫کمتر‬ ‫شیرینی‬ ‫با‬ ‫غذاهایی‬ ‫به‬ ‫وردک‬ ‫والیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬.‫هستند‬ ‫مند‬‫مثال‬ ‫در‬ ‫شورجای‬ ‫بنام‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شیر‬ ‫در‬ ‫نمک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دیګر‬ ‫استفاده‬ ‫شیر‬ ‫در‬ ‫نمک‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫والیات‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫رواج‬ ‫تخار‬ ‫و‬ ‫بدخشان‬ .‫نمکنند‬‫مشرقی‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫سیاه‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫مرچ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫والیات‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫قندهار‬ ‫مردم‬ .‫است‬ ‫رایج‬ ‫بسیار‬ ‫شمالی‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫اقتصاد‬ ‫نسبت‬ ‫والیات‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫میخورند‬ ‫حیوانی‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫ګوشت‬ .‫نمیکنند‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫بیشتر‬ ‫ګوشت‬ ‫از‬ ‫غذایی‬ ‫متفاوت‬ ‫روش‬ ‫یا‬ ‫ضعیف‬ ‫بسته‬‫بسته‬ .‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بزرګ‬ ‫والیات‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫بندی‬ ‫در‬ ‫خوشی‬ ‫محافل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عروسی‬ ‫در‬ ‫اکثرا‬ ‫و‬ ‫لبنی‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫محصوالت‬ ‫بزرګ‬ ‫های‬ ‫شهر‬ ‫در‬ .‫میګردد‬ ‫استفاده‬ ‫باب‬ ‫ترکاری‬‫بندی‬ ‫بازتاب‬ ‫شده‬‫است‬ ‫آن‬ ‫داخلی‬ ‫کیفیت‬ ‫دهنده‬. ‫چهار‬P‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫بازاریابان‬P‫برای‬ ‫روشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بازاریابی‬ ‫پورتفولیو‬ ‫یا‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫محصول‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫توصیف‬‫کنند‬: )1(‫محصول‬:‫بنگاه‬‫می‬ ‫ها‬‫انجام‬ ‫یا‬ ‫باکیفیت‬ ‫اجزاء‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بوسیله‬ ‫توانند‬ ‫سرمایه‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ،‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫تحقیقات‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫گذاری‬ ‫مک‬ ‫هم‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ .‫ببخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬‫میلیون‬ ،‫برگرکینگ‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دونالد‬‫ها‬ ‫در‬ !‫میکنند‬ ‫مصرف‬ ‫خود‬ ‫چپس‬ ‫بخاطر‬ ‫کچالو‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫دالر‬ ‫ذائقه‬ ‫شاهد‬ ‫که‬ ‫امروز‬ ‫غربی‬ ‫بازارهای‬‫رجحان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متنوع‬ ‫و‬ ‫متغیر‬ ‫های‬ ‫بسیار‬ ‫مزه‬ ‫همانند‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫خاص‬ ‫مزیتی‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ،‫هستیم‬ ‫می‬ ‫مربا‬ ‫در‬ ‫ترش‬‫طلب‬ ‫صرف‬ ‫تقلیدی‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫قیمتی‬ ‫توانند‬ ‫وردک‬ ‫والیت‬ ‫از‬ ‫سیب‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫نمایند‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫سیب‬ ‫نګهداشت‬ ‫کیفیت‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫کوشش‬ ‫دهاقین‬ ‫امروز‬ .‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫مارکیت‬ ‫به‬ ‫نباشد‬ ‫موجود‬ ‫سیب‬ ‫کی‬ ‫فصول‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫بسازند‬ .‫بتوانند‬ ‫کرده‬ ‫ارایه‬ ‫آن‬ ‫اولی‬ (2‫قیمت‬ ):‫می‬ ‫قیمت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬‫در‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫ستراتیژی‬ ‫توان‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سودآوری‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ .‫گرفت‬ ‫پیش‬-‫در‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫باال‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫اندک‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫حجم‬ ‫پایین‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫و‬‫تجارتی‬ ‫تاسیسات‬ ‫باشد‬ ‫تعادل‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫اگر‬ .‫تر‬ ‫عده‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫بهتری‬ ‫وضعیت‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫سر‬ ‫بر‬ ‫تجارتی‬ ‫تاسیسات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫قیمت‬‫)همانند‬ ‫خاص‬ ‫خصوصیات‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫دیگران‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫طعم‬‫بخش‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫خرده‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ایده‬ ‫همین‬ .(‫بازار‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عده‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫فروشی‬‫خرده‬ ‫از‬ ‫ای‬‫سر‬ ‫بر‬ ‫فروشان‬ ‫عده‬ ‫و‬ ‫فاینست‬ ‫مارکیت‬ ‫سوپر‬ ‫همانند‬ ‫دارند‬ ‫رقابت‬ ‫قیمت‬‫سر‬ ‫بر‬ ‫دیگرکه‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ،‫خدمات‬‫کنند‬. (3)‫توزیع‬:‫سوپرمارکت‬ ‫بیشتر‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬‫که‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫دارند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فضایی‬ ‫از‬ ‫بیش‬.‫گردد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مشکل‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫بنابراین‬ ‫خرده‬ ‫در‬‫فروشی‬‫بگذارند‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫ها‬. (1)‫تبلیغات‬:‫تجارتی‬ ‫تاسیسات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫ابزارهای‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫مصرف‬ ‫ترغیب‬ ‫برای‬‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫محصوالت‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫می‬‫قیمت‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ،‫کنند‬‫تبلیغات‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫باالتر‬ ‫های‬ ‫رسانه‬‫می‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫ای‬‫کوپن‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫اما‬ ‫آید‬‫در‬ ‫محیطی‬ ‫تبلیغات‬ ،‫ها‬ ‫فروشگاه‬‫اگر‬ ‫اینکه‬ ً‫ال‬‫)مث‬ ‫خرید‬ ‫ویژه‬ ‫امتیازات‬ ‫یا‬ ،‫فروشگاهی‬ ‫تخفیفات‬ ،‫ها‬ ‫دریافت‬ ‫رایگان‬ ‫به‬ ‫ساجق‬ ‫یک‬ ‫بخرید‬ ‫هفته‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫معدنی‬ ‫آب‬ ‫بوتل‬ ‫یک‬ ‫می‬‫می‬ ‫نیز‬ (‫کنید‬‫باشد‬.
  3. 3. ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروشی‬ ‫وخرده‬ ‫فروشی‬ ‫عمده‬ ‫تشکیل‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫ارزش‬ ‫اززنجیره‬ ‫بزرگی‬ ‫بخش‬ ‫می‬: ‫است‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫توزیع‬ . ‫دهد‬–1‫موثر‬ ‫دریافت‬ ( ) ‫محصول‬2) ‫که‬ ‫درجایی‬ ‫مطلوب‬ ‫درشرایط‬ (3‫برای‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ( ‫مصرف‬) ‫است‬ ‫همراه‬ ‫سهولت‬ ‫با‬ ‫کننده‬4‫باتصویرنام‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ( ‫)برند(سازگاراست‬ ‫تجاری‬. ) ‫بازاریابی‬ ‫آمیزه‬ ‫از‬ ‫مکان‬ ‫متغیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫)که‬ ‫توزیع‬4(P‫شناخته‬ ‫هم‬ ‫می‬‫مصرف‬ ‫به‬ ‫تولیدکننده‬ ‫از‬ ‫محصول‬ ‫دریافت‬ ‫دربرگیرنده‬ (‫شود‬‫نهایی‬ ‫کننده‬ ‫است‬.‫کم‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عاملی‬ ‫توزیع‬‫می‬ ‫انگاشته‬ ‫اهمیت‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫تله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بازاریابان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫شود‬ ‫تولید‬ ‫بهتری‬ ‫محصول‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫افتند‬ ‫مصرف‬‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ .‫خرند‬ ‫خرده‬‫قفسه‬ ‫فضای‬ ‫تخصیص‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫فروشان‬‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫خرده‬ .‫نباشند‬‫قفسه‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫اغلب‬ ‫فروشان‬‫برای‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫فروش‬ ‫سوابق‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کنونی‬ ‫محصوالت‬‫اند‬. ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫چند‬ ‫هر‬‫حذف‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫واسطه‬‫مصرف‬ ‫پرداختی‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ،‫ها‬‫صرفه‬ ‫کننده‬‫می‬ ‫جویی‬‫این‬ ‫اما‬ ،‫کنند‬ ‫شک‬ ‫ادعا‬‫واسطه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬ .‫است‬ ‫برانگیز‬‫همانند‬ ،‫ها‬ ‫خرده‬‫عمده‬ ‫و‬ ‫فروشان‬‫می‬ ‫کارایی‬ ‫به‬ ،‫فروشان‬‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫افزایند‬‫توانند‬ ‫مصرف‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫تخصصی‬ ‫وظایف‬‫تولید‬ ‫یا‬ ‫کننده‬.‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کننده‬ ‫عمده‬ ‫وجود‬ ‫بدلیل‬‫خرده‬ ‫و‬ ‫فروشان‬‫مصرف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فروشان‬‫می‬ ‫کننده‬‫تواند‬ ‫سهولت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫نزدیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودکار‬ ‫یک‬ ‫دوردست‬ ‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫مجبور‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫نماید‬ ‫خریداری‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫توزیع‬ ‫بنابراین‬ .‫دهد‬ ‫سفارش‬‫می‬ ‫کارایی‬ ‫بر‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫افزاید‬: ‫کمیت‬ ‫در‬ ‫خرید‬‫کوچک‬ ‫های‬-‫مصرف‬‫می‬ ‫کننده‬‫از‬ ‫کم‬ ‫مقادیر‬ ‫تواند‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬ .‫دهد‬ ‫سفارش‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫مرتبه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫مصرف‬‫می‬ ‫کنندگان‬‫خرید‬ ‫مرتبه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانند‬12‫تخم‬ ‫عدد‬‫مرغ‬ ‫کانال‬ .‫دهند‬ ‫سفارش‬ ‫شیر‬ ‫پاکت‬ ‫یک‬ ‫و‬‫کمیت‬ ‫توزیع‬ ‫های‬‫های‬ ‫کارخانه‬ ،‫دهاقین‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بزرگ‬‫و‬ ‫پروسس‬ ‫های‬ ‫صرفه‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫جابجا‬ ‫تولیدکنندگان‬‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫می‬ ‫بهره‬‫برند‬. ‫خرید‬ ‫محل‬ ‫نزدیکی‬-‫مصرف‬‫می‬ ‫کنندگان‬‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫توانند‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫را‬‫از‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫خریداری‬ ‫خود‬ ‫نزدیک‬ ‫های‬ ‫نمایند‬ ‫خریداری‬ ‫محلی‬ ‫انبارهای‬. ‫گردش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫متحرک‬ ‫موجودی‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫کانال‬ ‫ساختار‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫محصول‬ ‫ماهیت‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫توزیع‬ ‫های‬.‫کند‬ ‫زنجیره‬ ‫رستورانت‬ ‫یک‬‫برنج‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نصیب‬ ‫رستورانت‬ ‫مثل‬ ‫بزرگ‬ ‫ای‬ .‫نماید‬ ‫خریداری‬ ‫تولیدکننده‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پلو‬ ‫قابلی‬ ‫برای‬ ‫ساده‬‫مصرف‬ ‫به‬ ‫دهقان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫فروش‬ ‫ساختار‬ ‫ترین‬‫با‬ .‫است‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫اغلب‬ ‫وجود‬ ‫این‬‫نمی‬ ‫کننده‬‫و‬ ‫نموده‬ ‫سفر‬ ‫تولید‬ ‫مزرعه‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫نیز‬ ‫دهقان‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫خرید‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫مصرف‬‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫وقت‬ ‫بعضی‬ ‫دهاقین‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫صرفه‬ ‫کننده‬‫فروش‬ ‫دهند‬ ‫ممکن‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫نمایند‬ ‫تکمیل‬ ‫زارعین‬ ‫محلی‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مصرف‬ ‫است‬‫تازه‬ ‫محصوالت‬ ‫کنندگان‬‫پایین‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫و‬ ‫تر‬‫دریافت‬ ‫تر‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نمایند‬.‫است‬ ‫حاصله‬ ‫سرگرمی‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫بیشترین‬ ‫آید‬ ‫کمپنی‬ ‫همانند‬ ‫نمایند‬ ‫خرید‬ ‫دهاقین‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫قادرند‬ ‫بزرگ‬ ‫خریداران‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کابل‬ ‫در‬ ‫تبسم‬ ‫پاکی‬ ‫کشمش‬‫کمیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیاه‬ ‫کشمش‬ ‫تواند‬‫بسیار‬ ‫های‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫خورد‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫خریداری‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫باال‬‫کنندگان‬ ‫بفروشد‬ ‫خرد‬. ‫عمده‬ ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬‫عمده‬ .‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫نیز‬ ‫فروش‬‫فروش‬ ‫تولید‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬‫می‬ ‫خریداری‬ ‫کننده‬‫خرده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عمده‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫فروشان‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫فروش‬ ‫ادویه‬ ،‫جات‬ ‫غله‬ ‫متعدد‬ ‫برندهای‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ،‫جات‬ ‫خرده‬‫خرده‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫بسیاری‬ ‫متفاوت‬ ‫فروشان‬‫فروش‬ ‫می‬‫که‬ ‫نماید‬ ‫خریداری‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫محصوالت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫وی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سهولت‬ ‫این‬‫عمده‬ .‫آورد‬‫می‬ ‫فروش‬‫هزاران‬ ‫تواند‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نمک‬ ‫جعبه‬‫هر‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫مرتبه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫خریداری‬ ‫کننده‬ ‫خرده‬ ‫از‬ ‫کدام‬‫عمده‬ .‫بفروشد‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫تنها‬ ‫فروشان‬‫فروش‬ ‫اغلب‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫افزود‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫سودی‬ ‫حاشیه‬ ‫خدمت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبلغی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬‫خرده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کننده‬‫تبادل‬ ‫و‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫کنند‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬. ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مختلفی‬ ‫ترجیحات‬ ‫و‬ ‫تمایالت‬ ،‫محصول‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫دسترس‬‫روزانه‬ ‫مصرفی‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫پذیری‬ ‫نوشیدنی‬ ‫همانند‬‫در‬ ‫گسترده‬ ‫بطور‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ،‫ها‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫برند‬ ‫فروشگاهی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫مصرف‬ ‫آن‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫یک‬‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ترجیح‬ ‫مورد‬ ‫برند‬ ‫کننده‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫تغییردهد‬ ‫را‬ ‫نزدیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫گزینشی‬ ‫توزیع‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫محصوالتشان‬ ‫خواهند‬‫رده‬ ‫های‬‫گردد‬ ‫عرضه‬ ‫باال‬. ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫موازی‬ ‫توزیع‬ ‫ساختارهای‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫مصرف‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫طرق‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫برسند‬ ‫کننده‬ ‫تولیدکننده‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫چینل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫محصوالت‬--‫خرده‬‫فروش‬-- ‫مصرف‬‫می‬ ‫عرضه‬ ‫کننده‬‫فروشگاه‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫گردند‬‫زنجیره‬ ‫های‬‫بزرگ‬ ‫ای‬ ‫معتقدند‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نمایند‬ ‫خرید‬ ‫تولیدکننده‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫بخواهند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫می‬ ‫خودشان‬‫پایین‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫توزیع‬ ‫خدمات‬ ‫توانند‬‫در‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫تری‬ ‫قیمت‬ ‫خواهان‬ ‫آنها‬ ‫عوض‬‫پایین‬ ‫های‬‫می‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫تری‬‫خرده‬ ‫تواند‬ ‫خرده‬ ،‫نماید‬ ‫عصبانی‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫فروشان‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫فروشانی‬‫رقابتی‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫است‬ ‫ناعادالنه‬. ‫مصرف‬ ‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬ ‫نوشیدنی‬ ‫و‬ ،‫پنیر‬ ،‫مرغ‬ ‫همانند‬ ‫مشخصی‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬‫قابل‬ ‫رشد‬ ‫گازدار‬ ‫های‬ ‫نموده‬ ‫تجربه‬ ‫اواخر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توجهی‬‫کل‬ ،‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫برای‬ .‫اند‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫مصرف‬ ‫افزایش‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ ،‫داشته‬ ‫رشد‬ ‫بازار‬ ‫گرو‬ ‫یک‬‫فرعی‬ ‫پ‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫بوده‬ ‫آمریکایی‬‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫چاقی‬ ‫بدلیل‬ ‫را‬ ‫خوک‬ ‫گوشت‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫ها‬،‫اند‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫مصرف‬ ‫افزایش‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫افزایش‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سرانه‬ ‫مصرف‬ ‫غذای‬ (‫)استیک‬ ‫خوک‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آسیایی‬ ‫مهاجرین‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کاهش‬ ‫دیگر‬ ‫مشخص‬ ‫محصوالت‬ ‫مصرف‬ .‫است‬ ‫آنها‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫را‬ (‫)پرچرب‬ ‫کامل‬ ‫شیر‬ ‫مصرف‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫است‬ ‫کم‬‫چرب‬‫نموده‬ ‫جایگزین‬ ‫آن‬ ‫تر‬‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫محصوالتی‬ ‫بالتبع‬ ‫و‬ ‫اند‬‫که‬ ‫اند‬ ‫تخم‬ ‫و‬ ‫گوساله‬ ‫گوشت‬ ‫مصرف‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫کمتر‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫شکر‬ ‫مصرف‬‫مرغ‬ ‫روبه‬ ‫روند‬‫چون‬ ‫گردد‬ ‫وارونه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫داشته‬ ‫کاهش‬ ‫رژیم‬‫گردیده‬ ‫محبوب‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫پروتئینی‬ ‫های‬‫مواد‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫مصرف‬ ‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫نیز‬ ‫غذایی‬‫اثر‬ ‫بر‬ ‫افزایش‬ ‫این‬ ‫عمده‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کمپین‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫تقاضا‬ ‫تحریک‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫بین‬ ‫مقایسات‬‫المللی‬ ‫امریکایی‬‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫درصد‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ،‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫مردمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫از‬ ‫تری‬‫این‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ .‫دهند‬ ‫امریکایی‬ ‫تمول‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫امر‬‫خانواده‬ ‫فیلیپین‬ ‫و‬ ‫هند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ها‬‫به‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫ها‬ ‫ترتیب‬51‫و‬ %55‫می‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫درآمدشان‬ ‫از‬ %‫که‬ ‫کنند‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫قیمت‬ ‫همچنین‬ .‫است‬ ‫آنها‬ ‫پایین‬ ‫درآمد‬ ‫بدلیل‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫پایین‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫دنیا‬ ‫صنعتی‬ ‫مناطق‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫امریکایی‬ .‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬ ‫مقاصد‬ ‫دیگر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬‫بطور‬ ‫ها‬ ‫متوسط‬7‫تا‬11‫می‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫از‬ %‫که‬ ‫کنند‬ ‫هستند‬ ‫گران‬ ‫بسیار‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫که‬ ‫جاپان‬ ‫در‬ ‫رقم‬ ‫این‬11‫می‬ %‫این‬ .‫باشد‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫بدین‬‫محصوالت‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫هستند‬ ‫پایین‬ ً‫ا‬‫نسبت‬. ‫محل‬‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫انواعی‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬‫فروخته‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫می‬‫سوپرمارکت‬ .‫شوند‬‫گسترده‬ ‫انواع‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫ای‬،‫دهند‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫و‬‫پایین‬ ‫های‬‫مشخصی‬ ‫روزانه‬ ‫پرمصرف‬ ‫محصوالت‬ .‫تر‬ ‫نوشیدنی‬ ‫و‬ ‫آماده‬ ‫غذایی‬ ‫همانند‬‫محل‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫عرضه‬ ‫هم‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫می‬‫تمایز‬ .‫هستند‬ ‫باالتر‬ ‫مبالغ‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ،‫گردند‬ ‫خرده‬ ‫انواع‬ ‫میان‬‫می‬ ‫کمتر‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫فروشی‬‫سوپرمارکت‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫گردد‬،‫ها‬ ‫بقالی‬‫رستورانت‬ ‫و‬ ،‫ها‬‫می‬ ‫آماده‬ ‫غذاهای‬ ‫همگی‬ ‫ها‬‫تعداد‬ ‫اکنون‬ .‫فروشند‬ ‫خرده‬ ‫اندکی‬‫می‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫فروشی‬‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫پیش‬‫نمی‬ ‫کاهش‬ ‫هزینه‬ ‫اغلب‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهند‬.‫یابد‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫سوپرمارکت‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫مصارف‬ ‫تحویل‬ ‫گزینه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫می‬ ‫موجب‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫آسایش‬ ‫وقت‬ ‫کمبود‬ ‫دارای‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫شود‬. ‫بین‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬‫تفاوت‬ ‫شاهد‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫المللی‬‫تنوع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هستیم‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬. ‫در‬ ‫یا‬ ‫روباز‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫مغازه‬‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫های‬‫تولید‬ ‫محلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫و‬ ،‫رسند‬ ©ADFJ.2015.Vol.2,Issue1 ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬2:‫شماره‬1:‫صفحه‬3 11‫فبروری‬2112
  4. 4. ‫می‬ ‫برند‬ ‫دارای‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫شده‬‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫باشند‬ ‫سوپرمارکت‬ ‫نیز‬.‫نیستند‬ ‫متداول‬ ‫و‬ ‫فراگیر‬ ‫امریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جاپان‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬‫مراجعه‬ ‫خود‬ ‫محله‬ ‫های‬ ‫می‬‫فروشگاه‬ ‫تا‬ ‫رانندگی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کنند‬‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫عملی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫اغلب‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫خودرو‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اروپایی‬ ‫کشورهای‬ ‫مغازه‬‫کوچک‬ ‫های‬‫می‬ ‫برده‬ ‫بهره‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫تر‬‫شود‬. ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫امروز‬‫در‬ .‫گردد‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫قسمت‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کافی‬ ‫یا‬ ‫رستورانت‬‫متوجه‬ ‫ها‬ ‫آماده‬‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫غذا‬ ‫سرو‬ ‫محیط‬ ‫همانند‬ ‫خدمات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫سازی‬ ‫مصرف‬ ‫حال‬‫حاضر‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫آسایش‬ ،‫سهولت‬ ‫دریافت‬ ‫ازاء‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫کنندگان‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬‫هستند‬ ‫ها‬. ‫برنامه‬‫دولت‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫کم‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫دولت‬ ‫غذایی‬ ‫های‬‫حدی‬ ‫تا‬ ‫درآمد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫نیز‬‫مهمتر‬ ‫انگیزش‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫برای‬ ‫فقیر‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫زراعتی‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬ ‫حقیقی‬ ‫تاثیر‬ ‫اما‬ .‫امریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫کوپن‬ ‫برنامه‬ ‫تشکیل‬ ‫مصرف‬ ‫بر‬ ،‫پول‬ ‫تعویض‬ ‫قابلیت‬ ‫بدلیل‬ ،‫غذایی‬ ‫کوپن‬‫محدود‬ ‫واقعی‬ ‫کننده‬ ‫می‬ ‫برآورد‬ .‫است‬‫هر‬ ‫که‬ ‫گردد‬1‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫غذایی‬ ‫کوپن‬ ‫دالر‬ ‫را‬20‫می‬ ‫افزایش‬ ‫سنت‬‫کوپن‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫اما‬ ،‫دهد‬‫قسمتی‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫از‬‫دریافت‬ ،‫بدهند‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫های‬‫کوپن‬ ‫کنندگان‬‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫خرج‬ ‫ملزومات‬ ‫دیگر‬ ‫برای‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پولی‬‫به‬ ‫نمودند‬ ‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫اختصاص‬ ‫دیگر‬ ‫امور‬. ‫دغدغه‬‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫می‬ . ‫است‬ ‫مواجه‬ ‫بیشمار‬ ‫بازاریابی‬ ‫میم‬ ‫تصا‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫صنعت‬‫در‬ ‫توان‬ ‫سرمایه‬ ‫برندسازی‬‫یا‬ ‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تقاضا‬ ‫مورد‬ ‫کمیت‬ ‫یا‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫گذاری‬ ‫هستند‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫مشخص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫قیمتی‬ ‫تکمیل‬ ‫هم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫باالیی‬ ‫مبالغ‬ ‫کوکاکوال‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫ارتقاء‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫فرموالسیون‬‫کوکاکوال‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ‫بتواند‬ ‫کوچکتر‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫برندهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫بگذارد‬ ‫محصولش‬ ‫بر‬. ‫را‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫خطوط‬ ‫توسعه‬ ‫بوسیله‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫دهند‬ ‫ارتقاء‬Heinz‫اچار‬ ‫بادرگ‬ ‫برای‬ ‫برندی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫گردید‬ ‫ساسج‬ ‫محصوالت‬ ‫وارد‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫اما‬ ‫نمود‬ ‫آغاز‬ ‫شده‬ ‫اولیه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫آسیب‬ ‫ریسک‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫برندها‬ ‫هنگامی‬ ‫کوکاکوال‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫نباشد‬ ‫خوب‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫اگر‬ ‫باشند‬ ‫شیرین‬ ‫دید‬ ‫که‬‫کننده‬‫ذائقه‬ ‫تاثیر‬ ‫مصنوعی‬ ‫های‬‫قابل‬ ‫منفی‬ ‫ای‬‫از‬ ‫دارند‬ ‫توجهی‬ ‫نام‬ ‫گذاردن‬Coke‫نمود‬ ‫خودداری‬ ‫خود‬ ‫رژیمی‬ ‫نوشابه‬ ‫بر‬. ‫سرمایه‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫تولیدکنندگانی‬‫می‬ ‫گذاری‬‫کنند‬ ‫می‬‫مصرف‬ ‫وفاداری‬ ‫از‬ ‫مشخصی‬ ‫سطوحی‬ ‫توانند‬‫را‬ ‫مذکور‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫رجحان‬ ‫یعنی‬ ‫نمایند‬ ‫کسب‬‫حتی‬ ‫برند‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫ادامه‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫جذاب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫که‬ ‫موقعی‬‫کسب‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫رقبا‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مصرف‬ ‫وفاداری‬‫مصرف‬ ‫ببینیم‬ ‫اینکه‬ ‫صرف‬ ،‫کننده‬‫را‬ ‫یکسان‬ ‫برندی‬ ‫کننده‬ ‫می‬ ً‫ا‬‫دائم‬‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫خرد‬.‫مصرف‬‫گردد‬ ‫محسوب‬ ‫وفادار‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫تالش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فعاالنه‬ ‫باید‬.‫کند‬ ‫مقاومت‬ ‫برند‬ ‫آن‬ ‫رقبای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫مصرف‬‫می‬ ‫ادامه‬ ‫برند‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وفادار‬ ‫کننده‬‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫دهد‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ،‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫ممتاز‬ ‫کیفیتی‬ ‫یا‬ ‫برتر‬ ‫قیمتی‬ ،‫یابد‬ ‫بهبود‬ ‫رقیب‬ ‫محصول‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫نماید‬ ‫دریافت‬ ‫برتری‬ ‫نمایش‬ ‫فضای‬‫چندین‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫وفادارند‬ ‫برند‬‫محدود‬ ‫ترجیحی‬ ‫برند‬ ‫چند‬ ‫میان‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ .‫دارد‬ ‫جابجایی‬ ‫قابلیت‬‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫تنوع‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کننده‬ ‫را‬ ‫خورده‬ ‫تخفیف‬ ‫ترجیحی‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سرانگشتی‬ ‫قاعده‬ ‫طبق‬ ‫مصرف‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫بهر‬ .‫برگزیند‬.‫نمود‬ ‫نخواهد‬ ‫رجوع‬ ‫برندها‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫دارد‬ ‫درجاتی‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫وفاداری‬ ‫البته‬‫قبال‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ،‫متوسط‬ ‫تخفیف‬‫اینکار‬ ‫باال‬ ‫تخفیفات‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫را‬‫را‬ ‫دیگری‬ ‫برند‬ ‫سهولت‬ ‫یا‬ ‫تنوع‬ ‫جهت‬ ‫گهگاه‬ ‫نیز‬ ً‫ا‬‫بعض‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫می‬‫خرند‬. )4‫طلیعی‬ ‫حوادث‬ ‫با‬ ‫مبابله‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫آمادگی‬ ‫لزوم‬ ( ‫هویدا‬ ‫ررا‬ ‫محمد‬-‫افغانستان‬ ‫روزنامه‬ ‫اطوتوصواد‬ ‫اوک‬ .‫اسوت‬ ‫حسواا‬ ‫خیلوی‬ ‫اطلیمی‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫مثل‬ ‫کشوری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بسوتوگوی‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کشاورزی‬ ‫اطتصاد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کشور‬ ‫خووشوحوال‬ ‫دهقوانوهوا‬ ،‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫آسمانی‬ ‫فراوان‬ ‫نزوکت‬ ‫با‬ ‫سالی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫موردم‬ ‫کشواورزی‬ ‫ثوانویوا‬ ‫و‬ ‫کشونود‬ ‫موی‬ ‫را‬ ‫سبوز‬ ‫سالی‬ ‫انتظار‬ ‫برف‬ ‫و‬ ‫باران‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نودارد‬ ‫چونودانوی‬ ‫دخوالوت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سنتی‬ ‫کشاورزی‬ ‫افغانستان‬ ‫نواشوی‬ ‫خسوارات‬ ‫و‬ ‫صودموات‬ ‫از‬ ‫پویوشوگویوری‬ ‫و‬ ‫کنوتورول‬ ‫توان‬ ‫دولت‬ ‫نیز‬ ‫ثالثا‬ ‫از‬‫نویوز‬ ‫را‬ ‫خسارات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫طدرت‬ ‫گونه‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫وبیعی‬ ‫حوادث‬ ‫ندارد‬. ‫توا‬ ‫هسوتونود‬ ‫بواران‬ ‫و‬ ‫برف‬ ‫پر‬ ‫سالی‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫حالتی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫چونویون‬ ‫که‬ ‫سالی‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫کشت‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫زراعتی‬ ‫بتوانند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گویورد‬ ‫موی‬ ‫فورا‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫دهوقوان‬ ‫چهره‬ ‫غم‬ ،‫نباشد‬ ‫بارانی‬ ‫و‬ ‫برف‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫موتوفواوت‬ ‫دولت‬ ‫نقش‬ ‫اما‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نشینند‬ ‫می‬ ‫سرنوشت‬ ‫انتظار‬ ‫اطول‬ ‫حد‬ ‫رسیدگی‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫طدرت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫دولت‬ .‫است‬ ‫و‬ ‫کوموا‬ ‫انود‬ ‫تووانود‬ ‫موی‬ ،‫بواشود‬ ‫داشوتوه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دهقان‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫نویوز‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫انتظاری‬ ‫نباشد‬ ‫چنین‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دهقان‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫سوال‬ ‫سویوزده‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫کما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افغانستان‬ ‫دولت‬ .‫داشت‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫بوخوش‬ ‫زیربنواهوای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫زیربناهای‬ ‫بازسازی‬ ‫به‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫گبشته‬ ‫افوغوانسوتوان‬ ‫موردم‬ ‫انوردی‬ ‫و‬ ‫سورموایوه‬ ‫و‬ ‫وطوت‬ ‫اتالف‬ ‫به‬ ،‫بپردازد‬ ‫کشاورزی‬ ‫و‬ ‫خشوکوسوالوی‬ ‫طوبویول‬ ‫از‬ ‫وبیعی‬ ‫حوادث‬ ‫بروز‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ،‫است‬ ‫بوده‬ ‫مصروف‬ ‫هوای‬ ‫پوول‬ .‫نودارد‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫توان‬ ‫زلزله‬ ‫و‬ ‫سیل‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫بی‬ ‫بورنواموه‬ ‫توا‬ ‫گورفوتوه‬ ‫بودیول‬ ‫معیشوت‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫گزافی‬ ‫هوایوی‬ ‫پوروده‬ .‫اسوت‬ ‫شوده‬ ‫مصرف‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫پروده‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫همبستگی‬ ‫اسوت‬ ‫بووده‬ ‫هوموراه‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫انتقادات‬ ‫با‬ ‫آغاز‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫ملی‬ ‫همبستگی‬ ‫نظیر‬ .‫اسوت‬ ‫رفوتوه‬ ‫پویوش‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫انتقادات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫توجهی‬ ‫بی‬ ‫خاور‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫بووده‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫بازسازی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ملی‬ ‫همبستگی‬ ‫برنامه‬ ‫کوار‬ ‫و‬ ‫سوود‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫گباری‬ ‫سرمایه‬ ‫هایی‬ ‫پروده‬ ‫بر‬ ‫معمول‬ ‫وور‬ ‫به‬ ، ‫چونود‬ ‫جونوراتوور‬ ‫یوا‬ ‫خوریود‬ ‫بر‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫متوطع‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫مدتی‬ ‫بلند‬ ‫سووخوت‬ ‫تووانونود‬ ‫موی‬ ‫نوه‬ ‫موردم‬ ‫کوه‬ ‫کورده‬ ‫اطودام‬ ‫روسوتوا‬ ‫یوا‬ ‫در‬ ‫دالری‬ ‫هزار‬ ‫کنند‬ ‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫اطدام‬ ‫خرابی‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫جنراتور‬. ‫هوا‬ ‫کوموا‬ ‫جلی‬ ‫و‬ ‫گباری‬ ‫سرمایه‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫افغانستان‬ ‫دولت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫بواشود‬ ‫داشوتوه‬ ‫پواسوا‬ ‫کشوور‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫پروده‬ ‫در‬ ‫بورای‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫زراعت‬ ‫مشکل‬ ‫آب‬ ‫بندهای‬ ‫و‬ ‫سد‬ ‫ساختن‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫پروده‬ ‫کشواورزی‬ ‫سونوتوی‬ ‫سیستم‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫گباری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫آینده‬‫در‬ ‫بواک‬ ‫حتا‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫طادر‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫حاصل‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫نیز‬ ‫کشور‬ ‫کشوت‬ ‫هوای‬ ‫شویووه‬ ‫آمووخوتون‬ ‫و‬ ‫مودرن‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫دانش‬ ‫رفتن‬ ‫اموکوان‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫جدید‬ ‫زراعتی‬ ‫محصوکت‬ ‫کاشت‬ ‫گونه‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫اطوتوصواد‬ ‫بوا‬ ‫ای‬ ‫پوروده‬ ‫بورخوورد‬ ‫اما‬ .‫بکاهند‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫افوراد‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پروده‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫اطوتوصواد‬ ‫موورد‬ ‫در‬ ‫کوار‬ ‫توخوصوص‬ ‫یوا‬ ‫و‬ ‫آشنوایوی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫در‬ ‫موتوعودانوه‬ ‫کوار‬ ‫برای‬ ‫کزم‬ ‫تعهد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫زراعتی‬ ‫کورده‬ ‫کونوونوی‬ ‫وروعویوت‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ،‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫اطتصاد‬ ‫است‬. ‫خشوکوسوالوی‬ ‫تهدیدهای‬ ‫مانند‬ ‫موروعاتی‬ ‫با‬ ‫منفعالنه‬ ‫و‬ ‫انگارانه‬ ‫سهل‬ ‫برخورد‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫جدی‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫معموک‬ ‫که‬‫دولوت‬ ‫کوه‬ ‫ایون‬ ‫بوه‬ ‫تووجوه‬ ‫بوا‬ ‫مشوکول‬ ،‫نودارد‬ ‫احتوموالوی‬ ‫خسارات‬ ‫و‬ ‫صدمات‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫اطدامی‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساز‬‫و‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫افغانستان‬ ‫دولت‬‫مشوکول‬ ‫نووع‬ ‫هر‬ ‫بروز‬ ‫وبیعی‬ ‫حادثه‬ ‫و‬‫موردم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫ورعیت‬ ‫پیشبینی‬ ‫اطل‬ ‫حد‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫اماده‬ ‫بسازد‬ ‫شریا‬. ©ADFJ.2015.Vol.2,Issue1 ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬2:‫شماره‬1:‫صفحه‬1 11‫فبروری‬2112
  5. 5. )5‫تغذیه‬ ‫انسان‬ ‫د‬ ( ‫یا‬ ‫راوړل‬ ‫السته‬ ‫خوړو‬ ‫د‬ ‫یې‬ ‫لمخی‬ ‫چی‬ ‫ده‬ ‫عبارت‬ ‫څخه‬ ‫پروسي‬ ‫دهغي‬ ‫تغذیه‬ ‫توکي‬ ‫شوی‬ ‫غني‬ ،‫خواړه‬ .‫کیږي‬ ‫ترسره‬ ‫لپاره‬ ‫ودي‬ ‫او‬ ‫روغتیا‬ ‫د‬ ‫برابرول‬ :‫دی‬ ‫وړ‬ ‫اهمیت‬ ‫د‬ ‫لپاره‬ ‫حاالتو‬ ‫دالندینیو‬ ‫چې‬ ‫برابروی‬ ‫نوری‬ ‫او‬ ‫وده‬ ‫دبدن‬ ‫او‬ ‫تولیدوی‬ ‫انرژی‬ ‫لپاره‬ ‫رسولو‬ ‫سرته‬ ‫فعالیتونو‬ ‫د‬ .‫دی‬ ‫مهم‬ ‫کی‬ ‫ساتلو‬ ‫په‬ ‫دتودوخی‬ ‫او‬ ‫هضم‬ ‫خواړو‬ ‫د‬ ،‫تنفس‬ ‫لکه‬ ‫دندی‬ .‫ساتل‬ ‫خوندی‬ ‫سیستم‬ ‫د‬ ‫بدن‬ ‫د‬ ‫او‬ ‫جوړونه‬ ‫او‬ ‫وده‬ ‫بدن‬ ‫د‬ ‫بعضی‬ ‫څخه‬ ‫موادو‬ ‫دغو‬ ،‫لری‬ ‫ضرورت‬ ‫ته‬ ‫توکو‬ ‫خوراکي‬ ‫مختلفو‬ ‫انسانان‬ ‫په‬ ‫چې‬ ‫یادیږی‬ ‫نامه‬ ‫په‬ ‫مکرونیوترینت‬ ‫د‬ ‫چی‬ ‫کاریږي‬ ‫کچه‬ ‫ډیره‬ ‫په‬ ‫یې‬ :‫دی‬ ‫سره‬ ‫ډول‬ ‫الندی‬ ( ]‫تارونه‬ ‫[دخوړو‬ ‫فایبر‬ ‫او‬ ‫قندونه‬ ،‫نشایسته‬ :‫)لکه‬ ‫کاربوهایدریت‬ (‫تیل‬ :‫)لکه‬ ‫غوړی‬ (‫وی‬ ‫موجود‬ ‫کي‬ ‫محصوالتو‬ ‫غوښینو‬ ‫په‬ ‫)اکثرأ‬ ‫پروتین‬ ‫په‬ ‫ترینت‬ ‫مایکرونیو‬ ‫د‬ ‫چی‬ ‫کاریږي‬ ‫اندازه‬ ‫کمه‬ ‫په‬ ‫توکي‬ ‫خوراکي‬ ‫بعضی‬ :‫دی‬ ‫سره‬ ‫ډول‬ ‫الندی‬ ‫په‬ ‫چې‬ ‫یادیږی‬ ‫نامه‬ ‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫جست‬ ،‫آیودین‬ ،‫اوسپنه‬ ،‫لکه‬ :‫منرالونه‬ ‫ویټامین‬ ،‫لکه‬ :‫ویټامینونه‬A،B‫او‬C ‫السته‬ ‫انرژی‬ ‫او‬ ‫مواد‬ ‫شووی‬ ‫غني‬ ‫اندازه‬ ‫کافی‬ ‫په‬ ‫ترڅو‬ ‫لپاره‬ ‫ددی‬ :‫وړ‬ ‫پام‬ ‫د‬ ‫ځکه‬ ،‫وشی‬ ‫استفاده‬ ‫څخه‬ ‫توکو‬ ‫خوراکي‬ ‫مختلفو‬ ‫له‬ ‫چې‬ ‫ده‬ ‫ضروری‬ ،‫راوړو‬ ‫نو‬ .‫دی‬ ‫موجود‬ ‫مواد‬ ‫شوی‬ ‫غني‬ ‫ډوله‬ ‫مختلف‬ ‫کي‬ ‫موادو‬ ‫غذایې‬ ‫مختلفو‬ ‫په‬ ‫په‬ ‫چی‬ ‫پیژنو‬ ‫و‬ ‫توګه‬ ‫سمه‬ ‫په‬ ‫ډلی‬ ‫خوراکی‬ ‫مهمی‬ ‫پوری‬ ‫ترڅو‬ ‫ده‬ ‫مهمه‬ .‫کیږي‬ ‫تشریح‬ ‫سره‬ ‫ډول‬ ‫الندی‬ :‫ګروپونه‬ ‫یا‬ ‫ډلي‬ ‫مختلفی‬ ‫دخواړو‬ ‫خوراکي‬ ‫او‬ ‫انرژی‬ ‫ضروری‬ ‫لپاره‬ ‫کس‬ ‫دیو‬ ‫چی‬ ،‫ده‬ ‫هغه‬ ‫غذا‬ ‫متوازنه‬ ‫یوه‬ ‫زیات‬ ‫کي‬ ‫هغه‬ ‫په‬ ‫چی‬ ‫غذا‬ ‫یوه‬ .‫کړي‬ ‫برابره‬ ‫کي‬ ‫جریان‬ ‫په‬ ‫دورځی‬ ‫توکي‬ ‫مختلفو‬ ‫په‬ ‫خواړو‬ ‫د‬ ‫وی‬ ‫موجود‬ ‫مواد‬ ‫غذایې‬ ‫مصرونکي‬ ‫کم‬ ‫او‬ ‫مصرفونکي‬ .‫وی‬ ‫موجود‬ ‫کي‬ ‫ګروپونو‬ ‫او‬ ‫ښه‬ ‫د‬ ‫انسان‬ ‫هر‬ ‫اساس‬ ‫په‬ ‫راپور‬ ‫د‬ ‫مؤسسی‬ ‫نړیوالۍ‬ ‫کرنی‬ ‫او‬ ‫خواړو‬ ‫د‬ :‫لری‬ ‫اړتیا‬ ‫ته‬ ‫ډلو‬ ‫مختلفو‬ ‫خوراکي‬ ‫الندی‬ ‫لپاره‬ ‫ژوند‬ ‫مند‬ ‫صحت‬ 1:‫توکي‬ ‫اصلی‬ ‫خواړو‬ ‫د‬ .‫زیاته‬ ‫یو‬ ‫او‬ ‫ارزانه‬ ‫اکثرأ‬ ‫توکي‬ ‫غذایې‬ ‫ډول‬ ‫دغه‬ ‫په‬ ‫مثال‬ ‫د‬ .‫برابروی‬ ‫فایبر‬ ‫او‬ ‫ترینت‬ ‫مایکرونیو‬ ،‫پروتین‬ ،‫نشایسته‬ ‫اندازه‬ :‫دی‬ ‫سره‬ ‫ډول‬ ‫الندی‬ ‫په‬ ‫توکي‬ ‫خوراکي‬ ‫دغه‬ ‫ډول‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫جوار‬ ،‫ورژی‬ ،‫وړه‬ ‫دغنمو‬ ‫لکه‬ :‫داني‬ ‫غلي‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫کچالو‬ ‫خواږه‬ ،‫کچالو‬ ،‫لکه‬ :‫ریښی‬ ‫لرونکي‬ ‫نشایسته‬ ‫او‬ ‫،شیدی‬ ‫هګۍ‬ ،‫کبان‬ ،‫غوښه‬ ‫چرګ‬ ‫د‬ ،‫غوښه‬ ،‫لکه‬ :‫لکه‬ :‫پروټین‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ .‫کیږي‬ ‫ګڼل‬ ‫منبع‬ ‫ښه‬ ‫شحم‬ ‫او‬ ‫پروتینو‬ ‫د‬ ‫اکثرأ‬ ‫خواړه‬ ‫شوي‬ ‫ذکر‬ ‫پورتنی‬ ‫سره‬ ‫ډول‬ ‫ځانګړی‬ ‫)په‬ ‫وسپنه‬ ‫اندازه‬ ‫زیاته‬ ‫په‬ ‫توکي‬ ‫خوراکي‬ ‫دغه‬ ‫همدارنګه‬ .‫برابروالیشی‬ ‫نیوترینت‬ ‫مایکرو‬ ‫نور‬ ‫شمیر‬ ‫زیات‬ ‫او‬ ‫جست‬ ،(‫غوښه‬ 2:‫تخمونه‬ ‫لرونکي‬ ‫تیل‬ ‫او‬ ‫حبوبات‬ .‫د‬ ‫هم‬ ‫توکي‬ ‫خوراکي‬ ‫ډله‬ ‫دغه‬ .‫کیږی‬ ‫ګڼل‬ ‫منبع‬ ‫ښه‬ ‫فایبرونو‬ ‫او‬ ‫نیوترینت‬ ‫مایکرو‬ ‫شمیر‬ ‫یو‬ ،‫پروټینو‬ .‫لری‬ ‫هم‬ ‫شحم‬ ‫یا‬ ‫غوړ‬ ‫اندازه‬ ‫زیاته‬ ‫تخمونه‬ ‫لرونکي‬ ‫تیل‬ ‫او‬ ‫حبوبات‬ ‫وچه‬ ،‫لوبیا‬ ‫شنه‬ ،‫نخود‬ ،‫عدس‬ :‫لری‬ ‫شحم‬ ‫اندازه‬ ‫کمه‬ ‫چی‬ ‫حبوبات‬ ‫هغه‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫لوبیا‬ ‫افتاب‬ ‫ګل‬ ‫د‬ ،‫تخم‬ ‫دکدو‬ :‫لری‬ ‫شحم‬ ‫کچه‬ ‫زیاته‬ ‫په‬ ‫چی‬ ‫حبوبات‬ ‫هغه‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫سایبین‬ ،‫تخم‬ ‫هندوانی‬ ‫د‬ ،‫کنجد‬ ،‫تخم‬ ‫پرست‬ 3:‫سابه‬ .‫نارنجی‬ .‫ده‬ ‫منبع‬ ‫مهمه‬ ‫یوه‬ ‫فایبر‬ ‫او‬ ‫نیوترینتونو‬ ‫مایکرو‬ ‫د‬ ‫سابه‬ ‫ویټامین‬ ‫د‬ ‫سابه‬ ‫رنګه‬A‫لری‬ ‫رنګ‬ ‫توربخن‬ ‫تیز‬ ‫چی‬ ‫سابه‬ ‫هغه‬ .‫ده‬ ‫منبع‬ ‫ښه‬ ‫ویټامین‬B‫او‬‫یوه‬‫اندازه‬‫ویټامین‬C‫سابه‬ ‫ډوله‬ ‫مختلف‬ ‫شمیر‬ ‫ډیر‬ .‫لری‬ ‫په‬ ‫ناروغیو‬ ‫مختلفو‬ ‫د‬ ‫مقاومت‬ ‫بدن‬ ‫د‬ ‫چی‬ ‫لری‬ ‫سره‬ ‫ځانه‬ ‫له‬ ‫مایکرونیوټرینټ‬ ‫ویټامین‬ ‫اندازه‬ ‫زیاته‬ ‫سابه‬ ‫تازه‬ ‫کی‬ ‫ټوله‬ ‫په‬ .‫لوړوی‬ ‫کي‬ ‫مقابل‬C.‫برابروی‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫کدو‬ ‫زیړ‬ ،‫ګازری‬ ،‫کچالو‬ ‫خواږه‬ :‫سابه‬ ‫رنګه‬ ‫نارنجی‬ .‫سابه‬ ‫پاڼیز‬ ‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫براکولی‬ ،‫پالک‬ :‫سابه‬ ‫شنه‬ ‫رنګه‬ ‫تیز‬ ‫خربوزه‬ ،‫کدو‬ ،‫لیړو‬ ،‫بانجان‬ ‫تور‬ ،‫مرچ‬ ،‫پیاز‬ ،‫بانجان‬ ‫سره‬ :‫سابه‬ ‫نور‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ 1:‫تیل‬ ‫یا‬ ‫غوړی‬ .‫لرونکي‬ ‫انرژی‬ ‫اندازه‬ ‫زیاته‬ ‫توکي‬ ‫خوراکي‬ ‫ډله‬ ‫دغه‬ ‫او‬ ‫نشایستی‬ ‫قاشوقی‬ ‫یوی‬ ‫نسبت‬ ‫غوړ‬ ‫قاشوقه‬ ‫یو‬ :‫ډول‬ ‫په‬ ‫مثال‬ ‫د‬ .‫لری‬ ‫مواد‬ ‫اسیدونه‬ ‫شحمی‬ ‫سره‬ ‫ځانه‬ ‫له‬ ‫غوړی‬ .‫تولیدوی‬ ‫انرژی‬ ‫چنده‬ ‫دوه‬ ‫ته‬ ‫بوری‬ .‫لری‬ ‫هم‬ ‫پروټین‬ ‫غوړی‬ ‫بعضی‬ .‫دی‬ ‫اړین‬ ‫ډیر‬ ‫لپاره‬ ‫ودی‬ ‫د‬ ‫چې‬ ‫لری‬ .‫غوړی‬ ‫حیوانی‬ ،‫وازده‬ ‫دغوښی‬ ،‫کوچ‬ ،‫لکه‬ :‫غوړی‬ ‫خالص‬ ‫یا‬ ‫سوچه‬ ‫غوړ‬ ‫پرست‬ ‫افتاب‬ ‫ګل‬ ‫د‬ ،‫غوړی‬ ‫جوارو‬ ‫د‬ ،‫لکه‬ :‫تیل‬ ‫خالص‬ ‫یا‬ ‫سوچه‬ .‫نور‬ ‫داسی‬ ‫او‬ ‫وازده‬ ،‫کبان‬ ،‫پنیر‬ ‫یا‬ ‫خایدک‬ ،‫تخمونه‬ ‫لرونکي‬ ‫تیل‬ :‫تیل‬ ‫او‬ ‫غوړی‬ ‫نور‬ .‫خواړه‬ ‫شوی‬ ‫سره‬ ‫او‬ ‫غوښه‬ ‫لرونکي‬ 2:‫بوره‬ ..‫نلری‬ ‫مواد‬ ‫غذایې‬ ‫نور‬ ‫او‬ ‫تولیدوی‬ ‫انرژی‬ ‫یوازی‬ ‫توکي‬ ‫خواږه‬ ‫کچه‬ ‫زیاته‬ ‫په‬ ‫چی‬ ‫ده‬ ‫وړ‬ ‫پام‬ ‫د‬ ‫خو‬ ‫کوی‬ ‫ښه‬ ‫خوند‬ ‫غذا‬ ‫د‬ ‫توکي‬ ‫خواږه‬ .‫رسوی‬ ‫تاوان‬ ‫ته‬ ‫روغتیا‬ ‫یې‬ ‫خوراک‬ 6:‫اوبه‬ .‫کي‬ ‫ورځ‬ ‫په‬ ‫ډول‬ ‫اوسط‬ ‫په‬ ‫انسان‬۸‫ضرورت‬ ‫ته‬ ‫اوبو‬ ‫ګیالسه‬ ‫تر‬ ‫یې‬ ‫څخه‬ ‫اوبو‬ ‫یا‬ ‫سوپ‬ ،‫جوسونو‬ ،‫قهوی‬ ،‫چای‬ ‫د‬ ‫کوالیشی‬ ‫چی‬ ‫لری‬ .‫کړی‬ ‫السه‬ ‫کررهرنریرز‬ ‫یو‬ ‫د‬ ‫بزګر‬ ‫هللا‬ ‫صبغت‬ ‫انجینیر‬ :‫لیکوال‬ ‫بررخری‬ ‫د‬ ‫انرکرشراف‬ ‫کرهنیز‬ ‫او‬ ‫کلیو‬ ‫د‬ ‫انستیتیوت‬ ‫او‬ ‫ودی‬ ‫کرهنیزی‬ ‫د‬ ‫بزګر‬ ‫هللا‬ ‫صبغت‬ .‫دی‬ ‫استاد‬ ‫د‬ ‫کری‬ ‫بررخره‬ ‫پره‬ ‫پررمرخرترګ‬ ‫او‬ ‫پراختیا‬ ‫کلیوالی‬ .‫دی‬ ‫بوخت‬ ‫چارو‬ ‫په‬ ‫تدریس‬ ‫او‬ ‫ځیړنی‬ ‫غذایی‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫بیرون‬ ‫راه‬ ‫پایدار‬ ‫زراعتی‬ ‫انکشاف‬:‫جلد‬1:‫شماره‬2:‫صفحه‬2 11‫فبروری‬2112 ©ADFJ.2015.Vol.2,Issue1

×