A

AÇIK VE
UZAKTAN
ÖĞRETİMDE
ÖĞRENEN VE
ÖĞRETEN
ROLLERİ
AD:RUMEYSA
EROĞLU
BÖLÜM:FEN
BİLGİSİ ÖĞRT.
NO:19310191034
DOÇ. DR.
AGAH TUĞRUL
KORUCU
ÖĞRETEN ROLLERİ
Eğitim ortamının, iletişim şeklinin ve bilginin iletim kanallarının değişimi öğretenlerin yeni
roller üstlenmelerine neden olmuştur. Bu roller şu şekilde özetlenebilir;
1-GERİ DÖNÜT VERME: Öğreten öğrenenlere uygun ve zamanlı geri dönüt verir.
2-TEŞHİS UZMANI VE YÖNLENDİRİCİ: Öğreten öğrenenle birlikte çalışıp yön gösterir
ve sanal ortamda görevlerini yapmalarına yardımcı olur.
3-TEKNİK DESTEK VE YETERLİLİK: Öğrenenlere teknik konularda yardımcı olur.
4-YÖNLENDİRİCİ:Çevrimiçi tartışmalara öğrencilerin katılımının sağlanması için cesaret
ve güdülemenin arttırılmasına yardımcı olur.
5-SOSYAL YARDIMCI: Öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olur.
6-ORTAM TASARIMCISI: Bilişim teknolojileri tabanlı uzaktan öğretim sisteminde öğrenme
ortamı tasarlar
7-DERS YÖNETİCİSİ: Çevrimiçi öğrenme ortamlarını kontrol eder ve yönetir.
8-ÖĞRENME YÖNETİCİSİ: Öğrenenlere öğrenmelerinde yardımcı olur ve öğrenmeyi yönetir.
9-ETKİLEŞİM YÖNETİCİSİ: Öğrenci ile öğretmen ve öğrenci ile öğrenci arasındaki
etkileşimin oluşmasında rol oynar.
10-PEDAGOJİK UZAMAN: Uzaktan öğretim ortamlarına yönelik ihtiyaç duyulan öğretim
tekniklerini geliştirir.
11-GRAFİK TASARIMCISI: Çevrimiçi öğrenme ortamları için çoklu medya öğeleri tasarlar.
12-DEĞERLENDİRME UZMANI: Uzaktan öğretimi ve öğrenci performansını değerlendirir.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ • 1-PEDAGOJİK ROLLER
 Öğrenme ortamı tasarımcısı ve etkileşim oluşturucusu
-Uzaktan öğretime uygun öğretim tasarımı yapma
-Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme topluluğu içerisindeki etkileşimini sağlama
 Öğretim uzmanı
-Uzaktan öğretim ile ilgili yeni yöntemler takip etme
-Öğrencilerin güdülenmelerini üst düzeyde tutma
 Ölçme değerlendirme uzmanı
-Öğrenci ve öğretim süreci değerlendirmesi için kurallar oluşturma
-Çevrimiçi değerlendirme araçlarını organize etme ve kullanabilme
2-SOSYAL ROLLER Çevrimiçi öğrenme topluluğu lideri
-Öğrencilerin birbirleriyle olan çevrimiçi iletişim ve etkileşimine yardımcı
olma
-Çevrimiçi paylaşım ortamları oluşturma
-Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamının bir üyesi olmasına yardımcı
olma
 Program koordinatörü
-Uzaktan öğretim programı ile ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler
hakkında bilgi sahibi olma ve takip etme
-Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğrencilere sunma ve gerekli
birimlere yönlendirme
3-TEKNİK ROLLER
 Teknik uzmanı
-Öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü çevrimiçi öğrenme ortamında yer alan
bileşenleri başarıyla kullanma
-Öğrencilerin yaşamış olduğu teknik problemlere çözüm ya da öneri üretebilme
 Medya tasarımcısı
-Öğrenci güdülenmesini sağlayacak ve ders amaçlarına uygun materyaller ve
içerikler geliştirme
 Teknoloji entegrasyon uzmanı
-Kendi geliştirdiği ya da geliştirmiş öğretim araçlarını uzaktan öğretim ortamına
bütünleşik hale getirebilme
-Uygun içerik yapıları oluşturma ve çevrimiçi öğrenme faaliyetlerind kullanabilme
4-YÖNETİMSEL ROLLER
 Konferans yöneticisi
-Çevrimiçi öğretimde sınıf yönetimini sağlama
-Tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve yönergeler oluşturma
-Tüm öğrencilerin eşit oranlarda yararlanabileceği öğrenme
ortamları hazırlama
 Öğretim planlayıcısı
-Dersin amaçlarına uygun olarak dersleri organize eder ve planlar
-Öğrencilerin bireysel öğrenme gerçekleştirebilecekleri esnek
yapılar oluşturur.
GUASCH VE
ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ
• Guasch ve arkadaşları çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğreten rollerini
belirlerken organizasyon yapısı ve kullanılan teknolojilere göre bu rollerin
genişleyeceğini ve şekillenebileceğini belirtmektedir. 5 ana başlık altında
belirtilmiştir;
1-Tasarım ve Planlayıcı Roller
Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve
öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme
öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan
bir roldür.
2-Sosyal Roller
Bu rolde öğretenden ,öğrencilere sosyal iletişime girip sosyal öğrenme ortamı
oluşturması ve öğrencilerin kendi aralarında etkileşim içinde bulunabilecekleri bir
sosyal ortam oluşturması beklenmektedir
3-Öğretici Roller
Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan
hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir.
4-Teknolojik Roller
Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rollerini
tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından ısrarla
vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür.
5-Yönetimsel Roller
Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında
yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık
ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, sanal
sınıfları kontrol etmesidir.
ABDULLA’NIN TANIMLAMIŞ
OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ
• Abdulla’nın yapmış olduğu araştırmada uzaktan
öğretim ortamlarında öğreten rolleri ile ilgili
çalışmaları incelemiş, alan yazında belirtilen
rolleri sentezleyerek öğreten rollerini 4 başlık
altında toplamıştır:
1-Zihinsel Roller
2-Sosyal Roller
3-Yönetimsel Roller
4-Teknik Roller
GOODYEAR VE
ARKADAŞLARIN
IN TANIMLADIĞI
ÇEVRİMİÇİ
ROLLERİ
İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği öğrencilerin rahat
anlayabileceği bir şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar.
Teknolojik Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri
etkili bir şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur.
Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları
takip eder,kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar.
Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesi ve
öğrenenlerin sürece katılması için desteklenmesi sağlar.
Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalışma ve bireysel olarak
öğrenenlere etkileşim kurma.
Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerin puanlar,geri
bildirim sunar ve çalışmaları tasdik eder
Araştırmacı: Alanı ile bilgileri araştırı ve uygular.
ÖĞRENEN
ROLLERİ
• Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin
rollerini inceleyen birçok araştırmacı onların sahip olmaları
gereken rollere farklı perspektiflerden bakmışlardır.
• Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış
oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi
oluşturamamalarıdır. Bride ve Beers (2008) bu açıdan
bakarak öğrenen rollerini ikiye ayırmışlardır:
1-Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda
yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı , öğrenen ve
öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer
almalıdır.
2-Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı
öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma
becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme
araçlarını etkili bir şekilde kullanmalıdır.
ÖĞRETMEN
EĞİTİMİNDE
AÇIK VE
UZAKTAN
ÖĞRETİM
UYGULAMLARI
• Açık ve uzaktan öğretiminin gelişimi kullanılan
teknolojiler perspektifinde temelde 5 nesil olarak
tanımlanmaktadır. Öğretmenlerin açık ve uzaktan
öğretimin sınıflandırıldığı her bir nesil için açık ve
uzaktan öğretimden faydalanma şekilleri ve
öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmelerine olan
katkısı değişmektedir.
 Açık ve uzaktan öğrenmede 1. nesil: İlk kullanılan model
ve teknolojiler basılı materyaller üzerinden
gerçekleşmiştir. Basılı materyallere örnek mektup
verebiliriz.
 Açık ve uzaktan öğrenmede 2. nesil: Ses tabanlı
materyaller döneminde ses konferansı, telefon, çift yönlü
ses iletimi, radyo,v.b kullanılmıştır.Bu nesil ile düşük
düzeyde alan yazın,pedagojik beceri ve içerik biligisine
sahip öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı
sağlamak amaçlanmıştır.
Açık ve uzaktan öğrenmede 3. nesil: Temel
olarak video ve video konferansı gibi görüntü
tabanlı materyaller kullanılmıştır.
Açık ve uzaktan öğrenmede 4. nesil: Bilgisayar
destekli çoklu medya damga vurmuştur. Bu
nesilde temel olarak etkileşimli video, etkileşimli
içerik, çoklu medya ve animasyon gibi içerikler
kullanılmıştır.
Açık ve uzaktan öğrenmede 5. nesil: Web tabanlı
modeller ve mobil tabanlı modeller esas
alınmıştır. Günümüzü de içeren bu nesilde
bilgisayar destekli iletişim , internet tabanlı
öğrenme, çevrimiçi kursları , akıllı telefonlar,
tabletler vb kullanılmaktadır.
• Dünyada açık ve uzaktan öğretim öğretmen eğitiminde farklı
amaçlarla kullanılmaktadır. Perraton(2001) UNESCO için
yaptığı çalışmasında açık ve uzaktan öğretimin öğretmenler
için kullanımını 4 başlık altında toplamıştır;
1. Başlangıç niteliklerinin geliştirilmesi: Öğretmenlerin mesleki
becerilerini geliştirmeye odaklanılmaktadır.
2. Sürekli mesleki gelişim: Çalışma hayatları boyunca
öğretmenlerin bilgi, beceri ve uzmanlığını genişleten
programlar ve etkinlikler oluşturulmaktadır.
3. Müfredat reformu ve değişimi için öğretmenlerin yeniden
yönlendirilmesi: Öğretmenlerin neyi öğrettiklerini ve nasıl
öğrettiklerini değiştirme ,geliştirme konusunda destekleme
için kullanılmaktadır.
4. Öğretmenlerin kariyer gelişimi: Yetenekli öğretmenlerin
kariyerlerini geliştirmek için oluşturulan yüksek lisans ,
sertifika ve hizmet için eğitim programlarını oluşturmaktadır.
KAYNAKÇA
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
KİTABI (PEGEM AKADEMİ)
1 von 16

Recomendados

E ogrenme von
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenmehrnasl
42 views6 Folien
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU von
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUİlk Son
501 views93 Folien
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMerve Gülşah Kıyıcı
38 views31 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriBeyzaNurErtrk
73 views29 Folien
Escola module 3 tr von
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 trcaniceconsulting
125 views49 Folien
Harmanlanmis ogrenme ortamlari von
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariMelikeAr1
183 views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Açık ve uzaktan öğretim von
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimSumeyraDaldal
44 views20 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİEsadTekin1
58 views27 Folien
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriKaanAliErta2
14 views23 Folien
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
126 views30 Folien
M von
MM
MTuğçe DEMİREL
37 views23 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriNisanur Tür
36 views29 Folien

Was ist angesagt?(14)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von EsadTekin1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin158 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von KaanAliErta2
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta214 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL126 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
e-öğrenme geliştirme süreci von Okan Oğuz
e-öğrenme geliştirme sürecie-öğrenme geliştirme süreci
e-öğrenme geliştirme süreci
Okan Oğuz583 views
01 uzaktan eğitimin temelleri von sbloztrk
01 uzaktan eğitimin temelleri01 uzaktan eğitimin temelleri
01 uzaktan eğitimin temelleri
sbloztrk822 views
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1) von Yasemin Demiryürek
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Yasemin Demiryürek1.1K views

Similar a A

Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriSudeNurTokluolu
40 views27 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİSamet Akıllı
264 views56 Folien
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Beydarkay
28 views23 Folien
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SalihaAkn
51 views23 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
19 views22 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİzeynepAytekin
36 views15 Folien

Similar a A(20)

Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu40 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Samet Akıllı
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı264 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn51 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von zeynepAytekin
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek546 views
Hafta 6 - Uzaktan Eğitimde Geleneksel Teknolojiler von Mehmet Emin Mutlu
Hafta 6 - Uzaktan Eğitimde Geleneksel TeknolojilerHafta 6 - Uzaktan Eğitimde Geleneksel Teknolojiler
Hafta 6 - Uzaktan Eğitimde Geleneksel Teknolojiler
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Ebru Filiz
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Ebru Filiz44 views
Yansitici öğrenme von inanduzgun
Yansitici öğrenmeYansitici öğrenme
Yansitici öğrenme
inanduzgun3.5K views
Ogretenveogrenenrolleri von MelikeErsz
OgretenveogrenenrolleriOgretenveogrenenrolleri
Ogretenveogrenenrolleri
MelikeErsz43 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener117 views
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von RAZYENURDEMREL
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL22 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von HavvaNurZDEMR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR38 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme von betulword
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
betulword305 views
Gelişimi izleme ve değerlendirme von Kaan Cingi
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Kaan Cingi476 views
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme von betulword
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
betulword371 views

Más de RumeysaErolu

Y von
YY
YRumeysaErolu
31 views11 Folien
A. von
A.A.
A.RumeysaErolu
68 views17 Folien
E von
EE
ERumeysaErolu
36 views14 Folien
H von
HH
HRumeysaErolu
21 views17 Folien
R. von
R.R.
R.RumeysaErolu
18 views19 Folien
R von
RR
RRumeysaErolu
28 views21 Folien

A

 • 2. ÖĞRETEN ROLLERİ Eğitim ortamının, iletişim şeklinin ve bilginin iletim kanallarının değişimi öğretenlerin yeni roller üstlenmelerine neden olmuştur. Bu roller şu şekilde özetlenebilir; 1-GERİ DÖNÜT VERME: Öğreten öğrenenlere uygun ve zamanlı geri dönüt verir. 2-TEŞHİS UZMANI VE YÖNLENDİRİCİ: Öğreten öğrenenle birlikte çalışıp yön gösterir ve sanal ortamda görevlerini yapmalarına yardımcı olur. 3-TEKNİK DESTEK VE YETERLİLİK: Öğrenenlere teknik konularda yardımcı olur. 4-YÖNLENDİRİCİ:Çevrimiçi tartışmalara öğrencilerin katılımının sağlanması için cesaret ve güdülemenin arttırılmasına yardımcı olur.
 • 3. 5-SOSYAL YARDIMCI: Öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olur. 6-ORTAM TASARIMCISI: Bilişim teknolojileri tabanlı uzaktan öğretim sisteminde öğrenme ortamı tasarlar 7-DERS YÖNETİCİSİ: Çevrimiçi öğrenme ortamlarını kontrol eder ve yönetir. 8-ÖĞRENME YÖNETİCİSİ: Öğrenenlere öğrenmelerinde yardımcı olur ve öğrenmeyi yönetir. 9-ETKİLEŞİM YÖNETİCİSİ: Öğrenci ile öğretmen ve öğrenci ile öğrenci arasındaki etkileşimin oluşmasında rol oynar. 10-PEDAGOJİK UZAMAN: Uzaktan öğretim ortamlarına yönelik ihtiyaç duyulan öğretim tekniklerini geliştirir. 11-GRAFİK TASARIMCISI: Çevrimiçi öğrenme ortamları için çoklu medya öğeleri tasarlar. 12-DEĞERLENDİRME UZMANI: Uzaktan öğretimi ve öğrenci performansını değerlendirir.
 • 4. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ • 1-PEDAGOJİK ROLLER  Öğrenme ortamı tasarımcısı ve etkileşim oluşturucusu -Uzaktan öğretime uygun öğretim tasarımı yapma -Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme topluluğu içerisindeki etkileşimini sağlama  Öğretim uzmanı -Uzaktan öğretim ile ilgili yeni yöntemler takip etme -Öğrencilerin güdülenmelerini üst düzeyde tutma  Ölçme değerlendirme uzmanı -Öğrenci ve öğretim süreci değerlendirmesi için kurallar oluşturma -Çevrimiçi değerlendirme araçlarını organize etme ve kullanabilme
 • 5. 2-SOSYAL ROLLER Çevrimiçi öğrenme topluluğu lideri -Öğrencilerin birbirleriyle olan çevrimiçi iletişim ve etkileşimine yardımcı olma -Çevrimiçi paylaşım ortamları oluşturma -Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamının bir üyesi olmasına yardımcı olma  Program koordinatörü -Uzaktan öğretim programı ile ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi sahibi olma ve takip etme -Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğrencilere sunma ve gerekli birimlere yönlendirme
 • 6. 3-TEKNİK ROLLER  Teknik uzmanı -Öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü çevrimiçi öğrenme ortamında yer alan bileşenleri başarıyla kullanma -Öğrencilerin yaşamış olduğu teknik problemlere çözüm ya da öneri üretebilme  Medya tasarımcısı -Öğrenci güdülenmesini sağlayacak ve ders amaçlarına uygun materyaller ve içerikler geliştirme  Teknoloji entegrasyon uzmanı -Kendi geliştirdiği ya da geliştirmiş öğretim araçlarını uzaktan öğretim ortamına bütünleşik hale getirebilme -Uygun içerik yapıları oluşturma ve çevrimiçi öğrenme faaliyetlerind kullanabilme
 • 7. 4-YÖNETİMSEL ROLLER  Konferans yöneticisi -Çevrimiçi öğretimde sınıf yönetimini sağlama -Tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve yönergeler oluşturma -Tüm öğrencilerin eşit oranlarda yararlanabileceği öğrenme ortamları hazırlama  Öğretim planlayıcısı -Dersin amaçlarına uygun olarak dersleri organize eder ve planlar -Öğrencilerin bireysel öğrenme gerçekleştirebilecekleri esnek yapılar oluşturur.
 • 8. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ • Guasch ve arkadaşları çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğreten rollerini belirlerken organizasyon yapısı ve kullanılan teknolojilere göre bu rollerin genişleyeceğini ve şekillenebileceğini belirtmektedir. 5 ana başlık altında belirtilmiştir; 1-Tasarım ve Planlayıcı Roller Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür. 2-Sosyal Roller Bu rolde öğretenden ,öğrencilere sosyal iletişime girip sosyal öğrenme ortamı oluşturması ve öğrencilerin kendi aralarında etkileşim içinde bulunabilecekleri bir sosyal ortam oluşturması beklenmektedir
 • 9. 3-Öğretici Roller Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir. 4-Teknolojik Roller Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür. 5-Yönetimsel Roller Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, sanal sınıfları kontrol etmesidir.
 • 10. ABDULLA’NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ • Abdulla’nın yapmış olduğu araştırmada uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rolleri ile ilgili çalışmaları incelemiş, alan yazında belirtilen rolleri sentezleyerek öğreten rollerini 4 başlık altında toplamıştır: 1-Zihinsel Roller 2-Sosyal Roller 3-Yönetimsel Roller 4-Teknik Roller
 • 11. GOODYEAR VE ARKADAŞLARIN IN TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği öğrencilerin rahat anlayabileceği bir şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar. Teknolojik Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri etkili bir şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur. Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder,kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar. Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesi ve öğrenenlerin sürece katılması için desteklenmesi sağlar. Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalışma ve bireysel olarak öğrenenlere etkileşim kurma. Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerin puanlar,geri bildirim sunar ve çalışmaları tasdik eder Araştırmacı: Alanı ile bilgileri araştırı ve uygular.
 • 12. ÖĞRENEN ROLLERİ • Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rollerini inceleyen birçok araştırmacı onların sahip olmaları gereken rollere farklı perspektiflerden bakmışlardır. • Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır. Bride ve Beers (2008) bu açıdan bakarak öğrenen rollerini ikiye ayırmışlardır: 1-Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı , öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır. 2-Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanmalıdır.
 • 13. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMLARI • Açık ve uzaktan öğretiminin gelişimi kullanılan teknolojiler perspektifinde temelde 5 nesil olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenlerin açık ve uzaktan öğretimin sınıflandırıldığı her bir nesil için açık ve uzaktan öğretimden faydalanma şekilleri ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmelerine olan katkısı değişmektedir.  Açık ve uzaktan öğrenmede 1. nesil: İlk kullanılan model ve teknolojiler basılı materyaller üzerinden gerçekleşmiştir. Basılı materyallere örnek mektup verebiliriz.  Açık ve uzaktan öğrenmede 2. nesil: Ses tabanlı materyaller döneminde ses konferansı, telefon, çift yönlü ses iletimi, radyo,v.b kullanılmıştır.Bu nesil ile düşük düzeyde alan yazın,pedagojik beceri ve içerik biligisine sahip öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
 • 14. Açık ve uzaktan öğrenmede 3. nesil: Temel olarak video ve video konferansı gibi görüntü tabanlı materyaller kullanılmıştır. Açık ve uzaktan öğrenmede 4. nesil: Bilgisayar destekli çoklu medya damga vurmuştur. Bu nesilde temel olarak etkileşimli video, etkileşimli içerik, çoklu medya ve animasyon gibi içerikler kullanılmıştır. Açık ve uzaktan öğrenmede 5. nesil: Web tabanlı modeller ve mobil tabanlı modeller esas alınmıştır. Günümüzü de içeren bu nesilde bilgisayar destekli iletişim , internet tabanlı öğrenme, çevrimiçi kursları , akıllı telefonlar, tabletler vb kullanılmaktadır.
 • 15. • Dünyada açık ve uzaktan öğretim öğretmen eğitiminde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Perraton(2001) UNESCO için yaptığı çalışmasında açık ve uzaktan öğretimin öğretmenler için kullanımını 4 başlık altında toplamıştır; 1. Başlangıç niteliklerinin geliştirilmesi: Öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeye odaklanılmaktadır. 2. Sürekli mesleki gelişim: Çalışma hayatları boyunca öğretmenlerin bilgi, beceri ve uzmanlığını genişleten programlar ve etkinlikler oluşturulmaktadır. 3. Müfredat reformu ve değişimi için öğretmenlerin yeniden yönlendirilmesi: Öğretmenlerin neyi öğrettiklerini ve nasıl öğrettiklerini değiştirme ,geliştirme konusunda destekleme için kullanılmaktadır. 4. Öğretmenlerin kariyer gelişimi: Yetenekli öğretmenlerin kariyerlerini geliştirmek için oluşturulan yüksek lisans , sertifika ve hizmet için eğitim programlarını oluşturmaktadır.
 • 16. KAYNAKÇA AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KİTABI (PEGEM AKADEMİ)