Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Finalitats I Models 1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Finalitats I Models 1 (20)

Anzeige

Finalitats I Models 1

  1. 1. Finalitats de l’ensenyament-aprenentatge de les CCSS: Els models curriculars POSITIVISME HUMANISME MODEL MODEL TRADICIONAL ACTIU NEO POST POSITIVISME MODERNISME MODEL MODEL CIENTÍFIC CRÍTIC
  2. 2. > El model tradicional Finalitats: formar “bons ciutadans” “bons especialistes” Coneixement: concepció positivista (la ciència és objectiva) Professorat: transmet el coneixement científic Alumnat: receptors passius Ensenyament: transmissiu Aprenentatge: memorístic i reproductiu Recursos utilitzats: llibre de text, apunts Organització a l’aula: treball individual Avaluació: reproducció de coneixements (conceptuals) (conceptuals
  3. 3. >El model d’ensenyament actiu Finalitats: aconseguir la felicitat i la motivació dels estudiants Coneixement: concepció humanista (coneixement és una interpretació) Professorat: ajuda, guia, motiva... motiva Alumnat: és el centre del fet educatiu Ensenyament: actiu, potencia l’autonomia a través de la interacció amb els iguals i amb el medi. Aprenentatge: actiu, qualitatiu, experiencial, participatiu actiu Recursos: sortides, treballs de camp... Organització a l’aula: treballs de grup. Avaluació: importància dels aspectes procedimentals Model propi de l’escola catalana de la II República i els moviments de renovació pedagògica dels anys 60 i 70
  4. 4. > El model científic o tècnic Finalitats: formar joves científics (petits historiadors o geògrafs) Coneixement: neopositivista Professorat: protagonista.Transmissor de coneixement protagonista Alumne: receptor, reproductor Ensenyament: aplicació del saber científic Aprenentatge: seguiment del mètode científic Recursos utilitzats: fonts primàries, ús d’instruments i tècniques per analitzar i interpretar la realitat social. Organització a l’aula: treball individual Avaluació: reproducció d’un coneixement factual i procedimental Model que va prendre força en els anys 80
  5. 5. > El model crític Finalitats: formació d’un pensament crític, reflexiu i compromès en la millora de la societat Coneixement: concepció social crítica (el coneixement és una interpretació del món condicionada per la ideologia i els interessos dominats en cada moment, per tant, admet el dubte, la crítica i la formulació de propostes alternatives). Professorat i alumnat: tots tenen un paper actiu i compromès Ensenyament: per a la presa de decisions i la resolució de problemes Aprenentatge: per descobriment guiat Recursos: fonts d’informació diverses (cinema, premsa, internet, biblioteca...) Organització de l’aula: treball cooperatiu Avaluació: importància de regulació de l’aprenentatge (com s’aprèn) Model necessari en la societat de la informació i el coneixement
  6. 6. LES FINALITATS EDUCATIVES DE LES CIÈNCIES SOCIALS - L’ensenyament de les CCSS sempre ha estat una àrea del coneixement lligada a la ideologia. - L’estudi de la geografia i la història com a sabers escolars s’introdueixen al segle XIX en el moment de creació dels estats liberals a Europa i els EEUU. - Amb la finalitat de crear una consciència nacional de pertinença a un col·lectiu humà i transmetre els valors “pretesament” compartits per aquest col·lectiu. - Si tot el currículum escolar té una intencionalitat determinada segons el model de societat que es pretén educar, l’ensenyament de les CCSS encara més atès que l’objecte d’estudi és la mateixa societat.
  7. 7. LES FINALITATS ... - La clau no està en discutir els continguts que cal ensenyar sinó les raons per les quals s’han d’ensenyar determinats continguts i no d’altres. - Així doncs, el professorat ha de prendre decisions sobre què i com ensenyar (model didàctic) segons: - el concepte de ciència (coneixement) - la manera d’entendre el món (ideologia) - el model de persona i de societat que es vol formar (educació) - L’ensenyament de les ciències socials ha seguit diferents models o tradicions...
  8. 8. Què ens proposem? Les finalitats 1.Mostrar la relativitat és provisional que del coneixement admet el dubte 2. Facilitar l’adquisició per convertir la informació de les estructures i dels en coneixement instruments per formar ciutadans 3. Formar actituds i autònoms, solidaris, valors democràtics compromesos, responsables i participatius
  9. 9. Per a què ensenyar ciències socials? Per a... 1. Posar l’alumnat en contacte amb el saber científic, perquè sigui capaç d’analitzar, d’interpretar, relativitzar i reconstruir el coneixement. 2. Entendre com és el món a la llum del coneixement social i participar de la seva construcció com a ciutadans compromesos, responsables i autònoms. 3. Capacitar a l’alumnat per saber-se informar i saber comunicar els seus coneixements, opinions, sentiments i decisions amb explicacions, justificacions i argumentacions ben fonamentades.
  10. 10. Model didàctic centrat en l’alumne QUÈ SABEM? AVALUACIO INICIAL QUÈ VOLEM SABER? OBJECTIUS PER A QUÈ? CONTINGUTS COM FINALITATS METODOLOGIA APRENEM? D’ENSENYAMENT Adquisició de les ESTRATÈGIES competències D’APRENENTATGE bàsiques AVALUACIO QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? FORMATIVA I SUMATIVA

×