Anzeige
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Anzeige
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Anzeige
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Araling Panlipunan4.docx
Nächste SlideShare
AP4_Q2_Mod1_ Pakinabang Pang-ekonomiko ng Likas na Yaman ng Pilipinas.pdfAP4_Q2_Mod1_ Pakinabang Pang-ekonomiko ng Likas na Yaman ng Pilipinas.pdf
Wird geladen in ... 3
1 von 13
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Araling Panlipunan4.docx(20)

Más de RoquesaManglicmot1(20)

Anzeige

Araling Panlipunan4.docx

 1. Republic of the Philippines Department of Education Region 02 (Cagayan Valley) Schools Division of Isabela JONES WEST CENTRAL SCHOOL CAMPUS I Barangay 1, Jones, Isabela ARALING PANLIPUNAN 4 Name: ______________________________________________ Score: Kahalagahan ng Pangangasiwa at Pangangalaga ng mga likas na yaman ng Bansa Panuto: Gumawa ng iyong video na hindi magtatagal sa 3-5 minuto. Sa iyong video ay hihikayatin mo ang mga tao upang magtanim at pangalagaan ang ating likas yaman. Gawing batayan ang rubriks sa ibaba sa paggawa at pagpasa ng iyong awtput. Paraan ng pagpasa: Maaring gawin ito sa ating Group Chat/Messenger ko/Flashdrive o sa aking email: ______________________________ Rubrics on Video Presentation Criteria 5 4 3 2 Topic Direct relevant Somewhat relevant Remotely related Totally unrelated Organization Good organization: points are logically ordered, sharp sense of beginning and end Organized: points are somewhat jumpy, sense of beginning and ending Some organization: points jump around, beginning and ending are unclear Poorly organized: no logical progression’ beginning and ending are vague Poise Pupil displays confidence with no mistakes Pupil displays confidence with 1- 2 mistakes Pupil displays confidence with 3-5 mistakes Pupil displays no confidence with a lot of mistakes voice Speaks clearly, speaks loudly enough for everyone to hear, do not use filler words Speaks clearly, not too quickly or slowly, speaks loudly enough for everyone to hear, rarely uses filler words Speaks clearly most of the time: sometimes too quickly or slowly, sometimes loudly enough for most of the audience to hear, but may speak in a monotone Mumbles or speaks too quickly or slowly, frequently uses filler words (uh, um, so, and, like, etc.) Timeliness Report is on time Passed it 1-2days after the given time Passed it 3-4days after the given time Passed it 1week or more after the given time
 2. Republic of the Philippines Department of Education Region 02 (Cagayan Valley) Schools Division of Isabela JONES WEST CENTRAL SCHOOL CAMPUS I Barangay 1, Jones, Isabela ARALING PANLIPUNAN 4 Quarter 2- Written Work 1 Name: ______________________________________________ Score: Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa mga katanungan sa PATLANG. _____1. Ang Bulkang Mayon sa Albay ay dinarayo ng maraming tao na mula sa ibang lalawigan at maging ng mga tao sa ibang bansa dahil sa malaperpekto nitong hugis apa. Papaano ito nakatutulong sa ekonomiya ng bansa? a. pakinabang sa kalakal c. pakinabang sa enerhiya b. pakinabang sa turismo d. pakinabang sa produkto _____2. Ang mainit na singaw mula sa ilalim ng lupa ng Puhagan sa Valencia, Negros Oriental ay ginagamit upang makalikha ng kuryente. Patunay na ang mga likas na yaman ay may pakinabang rin sa ____________. a. enerhiya b. turismo c. kalakal d. produkto _____3. Maraming pandan ang makikita sa La Libertad. Paano ito mapakikinabangan ng mga tao roon? a. Pabayaan upang dumami pa ang mga ito. b. Putulin at gawing taniman ng gulay. c. Habiin at gawing mga kagamitan tulad ng banig at iba pa. d. Ipakain sa mga alagang hayop. _____4. Alin sa mga sumusunod ang may pakinabang sa turismo ng lalawigan ng Negros Oriental? a. taniman ng gulay sa Canlaon City c. White Sandbar ng Manjuyod b. budbod sa Tanjay d. seafoods ng Bais City _____5. Ang likas na yaman ay nakatutulong sa pang-angat ng ekonomiya ng bansa. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paggamit ng mga ito? a. Pagkakaingin upang magamit ang mga lupa bilang taniman ng mga gulay. b. Paghuli sa mga hayop sa gubat upang ibenta sa palengke. c. Pagputol sa mga puno sa gubat upang gawing furniture at maibenta sa malaking halaga. d. Paggamit ng mga organikong pataba sa mga pananim upang mapanatili ang kalidad ng lupa.
 3. _____6. Tungkulin ng bawat Pilipino na _________ ang mga likas na yaman ng ating bansa. a. pangalagaan b. wasakin c. sirain d. hindi gamitin _____7. Ito ay makatutulong upang higit na mapanatili at mapakinabangan ang mga likas na yaman sa susunod pang henerasyon. a. pagkasira c. matalinong pangangasiwa b. pagkawasak d. di-matalinong pangangasiwa _____8. Pagbuo ng mga bagong bagay mula sa mga lumang bagay. a. reduce b. reuse c. recycle d. bio-intensive gardening _____9. Magdudulot ng pagkasira, pagkawasak, o tuluyang pagkawala ng mga likas na yaman. a. pangangalaga c. matalinong pangangasiwa b. pagpapahalaga d. di-matalinong pangangasiwa _____10. Ang sumusunod ay mga matalinong pamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman malibas sa isa. a. Hagdan-hagdang pagtatanim c. Pagsusunog ng mga basura b. Pagmumuling-gubat d. Bio-intensive gardening
 4. Republic of the Philippines Department of Education Region 02 (Cagayan Valley) Schools Division of Isabela JONES WEST CENTRAL SCHOOL CAMPUS I Barangay 1, Jones, Isabela ___________________________________________________________________________________________________________ TABLE OF SPECIFICATION ARALING PANLIPUNAN 4 Quarter 2- Written Work 1 COMPETENCIES No. of Items % of Items COGNITIVE PROCESS DIMENSIONS R U A A E C Naipaliliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang- ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. 5 50 1 2 3 4 5 Nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa 5 50 10 6 7 8 9 Total 10 100% 2 1 5 2 Prepared by: ROSEMARIE C. HERNANDO Adviser Checked by: Noted by: CHARITO A. GUMPAL FREDDIE M. CAUAN Master Teacher I Principal I
 5. Republic of the Philippines Department of Education Region 02 (Cagayan Valley) Schools Division of Isabela JONES WEST CENTRAL SCHOOL CAMPUS I Barangay 1, Jones, Isabela ARALING PANLIPUNAN 4 Quarter 2- Written Work 2 Name: ______________________________________________ Score: Gamit ang mga simbolo, tukuyin kung sino ang gaganap sa sumusunod na pananagutan. – pamahalaan – pamilya – paaralan – pribadong samahan – simbahan – mamamayan _______ 1. Hinuhubog ang mga anak sa tamang pangangalaga ng kalikasan. _______ 2. Gumagawa ng mga batas at programa para sa kalikasan. _______ 3. Tinuturuan ang mga mag-aaral ng mga paraan sa wastong pangangasiwa ng mga pinagkukunang yaman. _______ 4. Magkaroon ng displina sa sarili. _______ 5. Disiplinahin ang mga anak. Basahin ang bawat pahayag. Lagyan ng tsek(/) kung ito ay tumutukoy sa hamon ng pangunahing gawaing pangkabuhayan at kung tumutukoy ito sa oportunidad, isulat naman ang ekis(X). Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. ______6. Paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka ______7. Pagkasira ng kalikasan ______8. Pagbabago ng klima ______9. Paglalaan ng mga sasakyang pangisda ______10. Paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka.
 6. Republic of the Philippines Department of Education Region 02 (Cagayan Valley) Schools Division of Isabela JONES WEST CENTRAL SCHOOL CAMPUS I Barangay 1, Jones, Isabela ___________________________________________________________________________________________________________ TABLE OF SPECIFICATION ARALING PANLIPUNAN 4 Quarter 2- Written Work 2 COMPETENCIES No. of Items % of Items COGNITIVE PROCESS DIMENSIONS R U A A E C Nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. 5 50 1 2 3 4 5 Natatalakay ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. AP4LKE- IId-5 5 50 6 7 8 9 10 Total 10 100% 5 5 Prepared by: ROSEMARIE C. HERNANDO Adviser Checked by: Noted by: CHARITO A. GUMPAL FREDDIE M. CAUAN Master Teacher I Principal I
 7. Republic of the Philippines Department of Education Region 02 (Cagayan Valley) Schools Division of Isabela JONES WEST CENTRAL SCHOOL CAMPUS I Barangay 1, Jones, Isabela ___________________________________________________________________________________________________________ TABLE OF SPECIFICATION ARALING PANLIPUNAN 4 Quarter 2- Written Work 3-4 COMPETENCIES No. of Items % of Items COGNITIVE PROCESS DIMENSIONS R U A A E C Nakalalahok sa mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pagunlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa AP4LKE-lIe-6) 5 25 3 2 1 4 5 Naipaliliwanag ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. 10 50 6,7,8, 9,10, 11,12, 13,14, 15 Naipadarama mo ang pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing may kinalaman sa likas kayang pag-unlad. 5 25 16 17 18 19 20 Total 20 100% 11 1 8 Prepared by: ROSEMARIE C. HERNANDO Adviser Checked by: Noted by: CHARITO A. GUMPAL FREDDIE M. CAUAN Master Teacher I Principal I
 8. Republic of the Philippines Department of Education Region 02 (Cagayan Valley) Schools Division of Isabela JONES WEST CENTRAL SCHOOL CAMPUS I Barangay 1, Jones, Isabela ARALING PANLIPUNAN 4 Quarter 2- Written Work 3-4 Name: ______________________________________________ Score: Test I: Panuto: Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Kung ihahambing sa ibang mga bansa ang Pilipinas, masasabing higit itong pinagpala. Bakit kaya? I. Mayaman ito sa mga likas na yaman II. Magagaling ang ating mga yamang tao. III. Madami at makapal ang populasyon ng Pilipinas IV.Maraming bilang ng mga kapuluan ang Pilipinas A. I at III B. I at IV C. I at II D. I lamang 2.Ano ang tawag sa pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. A. Kayamanang likas B. Likas kayang pag-unlad C. Kakayahang manakop ng ibang bansa D. Likas na kakayahang mag-angkin ng yaman ng iba 3. Ang likas kayang pag-unlad ay kilala rin sa tawag na ________________. A. Environmental Sustainment B. Sustainable Development C. Sustainable Environment D. Environmental Development 4. Bakit kailangan ang sustainable development o ang likas kayang pag-unlad? A. Upang magkaroon ng isang alternatibong kaunlaran sa harap ng lumalalang krisis pangkalikasan B. Upang maiwasan ang tuluyang pagkasira at pagkawasak ng kalikasan C. Pagsaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan D. Lahat ng nabanggit ay tamang sagot
 9. 5. Ang pamahalaan ay nagsasagawa ng iba’t ibang istratehiya upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Alin ang hindi kabilang dito: A. Pagsama ng mga usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon B. Pagsama ng mga isyung pampopulasyon at kapakanan ng nakararami sa pagpaplano ng pag-unlad C. Pagbabawas ng paglaki ng mga rural na lugar, D. Hindi pagpapaigting ng edukasyong pangkalikasan, 6. Ang may-akda ng himig ng pambansang awit ng Pilipinas A. Juan Luna B. Jose Palma C. Julian Felipe D. Apolinario Mabini 7. Ang pinakaunang pamagat ng ating pambansang awit A. Marcha Filipina Magdalo B. Marcha Nacional Filipina C. Filipinas D. Lupang Hinirang 8. Unang araw ng pagpatugtog ng pambansang awit ng Pilipinas A. Hulyo 4. 1946 B. Hunyo 12, 1898 C. Nobyembre 30, 1898 D. December 30, 1896 9. Isang batang sundalo na sumulat ng liriko ng Lupang Hinirang A. Juan Luna B. Jose Palma C. Julian Felipe D. Apolinario Mabini 10. Isang tula na ginawang opisyal na liriko ng pambansang awit A. Filipino B. Ang Bayan Ko C. Ang Pilipinas D. Filipinas
 10. 11. Ang watawat ng Pilipinas ay isang mahalagang simbolo ng ating bansa. Ano ano ang pangunahing kulay nito? A. bughaw, pula, at puti C. bughaw, dilaw, at puti B. bughaw, pula, at itim D. bughaw, pula, at berde 12. Alin sa mga sumusunod na lugar ang kinakatawan ng tatlong bituin na nakalagay sa watawat ng Pilipinas? A. Luzon, Mindanao, at Visayas. C. Luzon, Palawan at Mindanao B. Manila, Visayas at Mindanao D.Luzon Visayas at Marinduque 13. Tatlo ang mga babaeng nagtahi ng watawat ng Pilipinas na dinisenyo ni Emilio Aguinaldo. Sino sino sila? A. Teodora Alonzo, Maxima Bonifacio at Josefa L. Escoda B. Gregoria Montoya, Teresa Magbanua at Trinidad Tecson C. Melchora Aquino, Josephine Bracken at Gabriela Silang D. Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at Delfina Herbosa Natividad 14. Ang walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas ay may mahalagang sinisimbolo. Hindi ito palamuti lamang sa watawat natin. Ano ang sinisimbolo ng walong sinag na ito? A. Ang walong lalawigan na idineklara ni Ramon Blanko sa ilalim ng Batas Mlilitar. B. Ang walong lalawigan na unang nagtagumpay sa mga labanan C. Ang walong lalawigan na unang natalo sa panahon ng himagsikan D. Ang walong lalawigan na hindi napasailalaim ng Batas Militar 15. Narinig mo na pinapatugtog ang Lupang Hinirang at nakita mo na itinataas ang watawat habang ikaw ay naglalakad sa labas ng inyong paaralan. Ano ang nararapat mong gawin? A. Huminto, tumayo nang matuwid, ilagay ang kanang kamay sa dibdib at sumabay sa pag-aawit ng Lupang Hinirang. B. Huminto, tumayo nang matuwid at tumingin lamang sa mga tao sa paaralan. C. Dahan-dahang maglakad para hindi makalikha ng ingay na ikagagambala ng mga umaawit ng Lupang Hinirang. D. Tumayo lamang ng tuwid at kunan ng litrato ang mga taong umaawit ng Lupang Hinirang.
 11. II. Lagyan ng masayang mukha ang bilang kung ginagawa mo at malungkot na mukha kung hindi mo ginagawa. 16. Tinatapon ko sa tamang tapunan ang aking mga basura dahil alam kong ang basurang itinapon ko kung saan-saan ay babalik din sa akin. 17. Nakikiisa ako sa mga programa laban sa walang habas na pagputol ng mga puno. 18. Ipinagbibigay-alam ko sa kinauukulan ang bilang ng plaka ng mga sasakyag nagbubuga ng maitim na usok na nagdudulot ng polusyon sa hangin. 19. Lagi kong tinitingnan kung nakasarang maigi ang gripo ng tubig kung hindi ito ginagamit. 20. Nakikinig ako nang husto sa aking guro kapag tinatalakay ang mga aralin tungkol sa kalikasan.
Anzeige