Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik

Reggie Cruz
Reggie CruzGraduate School Professor um Gov. Rafael L. Lazatin IS/ Republic Central Colleges
MGA TEKNIK AT MGA
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO
NG FILIPINO SA IKA-21 SIGLO
Reggie O. Cruz, Ed.D.
Pangkat-Ulo, Humanidades at Agham Panlipunan
Angeles City Senior High School
Oktobre 25, 2017
PAMPANGA HIGH SCHOOL
SANGAY NG LUNGSOD NG SAN FERNANDO
DEPARTAMENTO NG FILIPINO
INSET 2017
PAGPAPALALIM NG KAALAMAN, KASANAYAN AT KAKAYAHAN NG GURO
TUNGO SA MAS MALALIM NA PAGHUBOG NG MGA MAG-AARAL SA
MAKABAGONG PANAHON
PAANO MO MAISASALARAWAN ANG IYONG
MGA MAG-AARAL SA KASALUKUYAN?
PAANO MAG-ISIP, KUMILOS AT MAKADAMA
ANG ISANG MAG-AARAL SA IKA-21 SIGLO?
PAANO ANG NARARAPAT NA PAGTUTURO
NG FILIPINO BILANG PANGALAWANG WIKA?
Blended Learning (Eagleton, 2017)
MGA NARARAPAT NA TEKNIK AT MGA
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG
FILIPINO SA IKA-21 SIGLO GAMIT ANG
PANANALIKSIK
Reggie O. Cruz, Ed.D.
Pangkat-Ulo, Humanidades at Agham Panlipunan
Angeles City Senior High School
Oktobre 25, 2017
PAMPANGA HIGH SCHOOL
SANGAY NG LUNGSOD NG SAN FERNANDO
DEPARTAMENTO NG FILIPINO
INSET 2017
PAGPAPALALIM NG KAALAMAN, KASANAYAN AT KAKAYAHAN NG GURO
TUNGO SA MAS MALALIM NA PAGHUBOG NG MGA MAG-AARAL SA
MAKABAGONG PANAHON
ANG PAGTUTURO NG FILIPINO BILANG
PANGALAWANG WIKA (L2)
Ang pagtuturo ng ikalawang wika ay higit na may
oryentasyong teknolohiya.
Marami sa mga mag-aaral sa ikalawang wika (L2) ay bahagi sa
henerasyong tinutukoy ni Prensky (2001) na isinasalarawan
bilang “Digital Natives”. Itong mga mag-aaral ay nagproproseso
ng inpormasyon na kakaiba at ang sistemang edukasyon ay
kinakailangang tumugon sa panggangailangan na ito.
ANG KAALAMANG WIKA AT KULTURA SA
SILID-ARALAN NG WIKA
• Sa Kasalukuyan ang isang tinuturing na language classroom ay
naiiba sa kalagitnaan, malapit matapos sa ika-20 siglo patungo
sa ika-21 siglo. Ang tuon ay hindi na balarila, pagsasaulo at
pagkilatis sa kaugatan ngunit paggamit ng wika at kultural na
kaalaman bilang pag-uugnay sa sarili sa daigdig. Heograpikal at
pisikal na paghahati ay napag-uugnay ng teknolohiya.
Natututunan ng mga mag-aaral na maabot ang daigdig dahil sa
kanilang kakayahan sa wika at kultura upang makipag-ugnayan
at matutunan pa lalo ang wika ng bansang nais tuklasin at
makapagturo rin ng sariling wika at kultura (Eaton, 2010).
ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG
PANGALAWANG WIKA (FLORES, 2015)
ANG BAGONG TEKNIK SA PAGTUTURO NG
PANITIKAN
Ang pagbasang pampanitikan ayon naman kina Evasco et. al
(2011) ay may apat na antas ng pagbasa. Ang Tekstuwal,
Kontekstuwal Subteksto at Intertekstuwal.
Ang Tekstuwal na pagsusuri ay katulad din kay Yu (2011) na
pinipisil ang teksto sa anyong kinapapalooban ng elemento
ng isang genre. Pinatitingkad nito ang genre sa kanyang
malikhaing porma na sadyang pinalalalim ng pananaw
pormalismo.
ANG BAGONG TEKNIK SA PAGTUTURO NG
PANITIKAN
Kontekstuwal na pagsusuri ay kinikilala bilang produkto ng mga nakalipas
na pangyayaring nagpapalawak ng butil ng isipan ng mambabasa. Ang
ganitong pagbasa’y iniintindi ang kalagayang panlipunan na nabubuhos sa
anyo ng pagsulat ng panitikan. Madalas na ang pagsulat ay may lalim at
pinaghuhugutan nang nakalipas ng pag-uha ng batang paslit na pumilat sa
karanasan. Ang kontekstuwal kung gayon ay isang salamin ng lumipas at
ang epekto nitong masisilayan sa kasalukuyan. Nagiging malaking salik sa
mas malalim na pagtalakay ng teksto ang kultural na pag-aaral na bagong
bahagi ng kritisismong pampanitikan (Evasco et. al 2011).
ANG BAGONG TEKNIK SA PAGTUTURO NG
PANITIKAN
• Ang naiibang pagbasa na makikita kina Evasco et. al (2011) ay ang
pagdaragdag ng subtekstuwal na pagbasa sa kanilang antas na tinitirik
ang lihim ng manunulat sa kanyang mga akdang isinusulat. Nagiging
mas tiyak ang mambabasa sa kanyang pagkilatis sa simbolo, lugar,
panahon at iba pa. Mas mainam na may kakayahang mabatid ang
manunulat at mga sadya at hindi sadyang nais iparating ng teksto sa
mga mambabasa. Ang pagbasang ito ay magiging makabuluhan ang
paggamit ng moralismong pananaw pampanitikan.
• Ang Intertekstuwal ay katulad ng pagbasa ni Yu (2011) na
inihahalintulad ang binasa sa iba pang akdang may kaugnayan sa
binabasang akda.
ANG MADALAS NA INSTRAKSIYONAL NA
ESTRATEHIYA (ONOVUGHE, 2012)
IKA- 21 SIGLONG LITERASI
• Media Literasi – ang paggamit ng video at social media
sa responsableng pagpapaskil at paglalathala ng
impormasyon upang ilabas ang katotohanan
• Global na Literasi – pagiging maalam sa kultura ng iba
bilang pag-unawa at pag-iiwas sa paghuhusga
• Teknolohiyang Literasi – paggamit ng responsable sa
mga teknolohiya gaya ng cellphone, tablets para sa
kabutihan
ANG MGA NAGSASANIB NA LITERASI
• Sa kasalukuyan ang kompyuter, smarts phones,
internet at iba pang multi-media ay nagiging sanhi
ay maagapay sa mga pagdulog sa pagkatuto ng mga
tradisyonal na literasi gaya ng pagbasa at pagsulat
(Boulden, 2010).
HALIMBAWA NG NAGSASANIB NA LITERASI
• Ang paggamit ng E-Book sa pagbabasa na may
Komprehensiyon
• Ang paggawa ng Digital na Kuwento sa kakayahan sa yugto
ng pagsulat
• Ang paggamit ng Game Application sa pagkatuto ng wika
• Pagkatuto ng pagbabasa sa pamamagitan ng Videoke o ng
Youtube
ANG BLENDED LEARNING
(EAGLETON, 2017)
• Ang pagtuturo ng wika na gamit ang tradisyonal na
pamamaraan at ang awtentikong pamamaraan.
• Kombinasyon ng dalawang pamamaraan ng
pagtuturo upang matamo ang interaksyon ng guro
sa klasrum at magamit din ang teknolohiya bilang
bahagi ng mga gagawin sa klase.
ANG KALAKARAN NG PAGTUTURO NG
FILIPINO GAMIT ANG PANANALIKSIK
• Walang akmang eksaktong Teknik at Estratehiya dahil sa
komplekadong istraktura ng mga mag-aaral sa loob ng
klase.
• Ang mga suliranin ay iba-iba at hindi ito matutugunan
lamang sa simpleng sapantaha lamang kaya kinakailangan
ng isang masistemang proseso
PANGKATANG GAWAIN
• Mamili ng grupo, mainam kung anim lamang na ideal sa isang pangkat.
• Pumili ng isa o dalawang kompetensiya sa Baitang 7 – 12 mula sa inyong
Curriculum Guide.
• Mamili ng Estratehiya o Teknik sa mga tinalakay
Scafolding, Total Physical Response, Cooperative Learning, Dialogue
Journal
Makabagong Antas ng Pagbasang Pampanitikan
Pagsasanib ng Ika-21 siglong Literasi sa mga tradisyonal na Literasi
Blended Learning
HALIMBAWANG AWTPUT
• Baitang 8
• Paksa: Popular na Babasahin
• F8PB-IIIa-c-29 Naihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa: -
paksa - layon - tono - pananaw - paraan ng pagkakasulat - pagbuo ng salita -
pagbuo ng talata - pagbuo ng pangungusap
• Pamamaraang Gagamitin: Antas Intertekswal sa Pagsusuring Pampanitikan
• Popular na Pahayagan – Bulgar (Print) at Pilipino Star Ngayon (On-line official face
book)
HALIMBAWANG AWTPUT
Pagsasalarawan sa Aralin:
Gagamitin ang antas ng pagsusuring pampanitikan sa pagbabasa na intertekwal ng
dalawang popular na pahayagan ang bulgar at ang Pilipino Star Ngayon lalo na sa
kani-kanilang showbiz page.
Susuriin at ikukumpara ang dalawang showbiz page ng dalawang popular na
pahayagan batay sa paksa, layon, tono, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng mga
salita, pangungusap at talata.
Maaring print o online ang pagkilatis sa dawalang pahayagan batay sa pagtugon ng
mga mag-aaral sa aralin.
RESIPROKAL NA PAGTUTURO SA PAGBASA
• Ang pagtuturong resiprokal ay isang metodo ng pagbabasa na
gumagamit ng apat na pamamaraan ng pagbasa na may
komprehensiyon: Pagtatanong, Paglalagom, Paglilinaw at Paghuhula.
Ito ay nakatutulong sa paglinang ng abilidad ng pagbasa lalo na sa mga
mahihina at kailangan pang mas idebelop (Carter, 1997).
RESIPROKAL NA PAGTUTURO
• Ang Resiprokal na pagtuturo ay mula sa Vygotsky's theory na may pundamental na tungkulin sa
interaksyong sosyal, ito ay iniuugnay sa debelopment ng kaisipan. Ang Dayalogo na isang
pangunahing gawain sa pagpapatupad ng metodong resiprokal na pagtuturo ay isang uri ng
interaksyong sosya. Kung ang mag-aaral ay iniisip nito at ibinabahagi ang kanyang iniisip, Ito ay
nakakatulong upang linawin ang kanyang nasasaisip at natutunan at sa kalaunan ay nadedebelop
ang kognisyon. (Foster & Rotoloni, 2008; Paris, Cross & Lipson, 1984).
• Karagdagan, ang pagtuturong resiprokal ay epektibo sa mga babasahing may kinalaman sa
humanidades at mga kaugay na agham panlipunan gaya ng edukasyon, sikolohiya, kalakalan, at iba
pa (Lederer, 2000).
EKSPIREMENTAL NA ISANG DALOY
• Ang Ekspiremental na isang daloy ay maituturing na quasi-eksperimental. Isang
daloy dahil hindi na kinakailangan ng control group at tanging ekspiremental group
lamang.
• Pre- Test – Pagtuturo sa nais na estratehiya – post test - programa
DEBELOPMENT NG PAGTATAYANG
TRADISYONAL AT PERPORMANS
• Ang Research and Development ay isang uri ng
pananaliksik na nauukol sa paglinang at balidasyon ng
alinmang kagamitang pagtuturo ito man ay pagsusulit,
modyul, paggawa ng aplikasyon at iba pa.
PARADIGM NG R & D
ANG DESKRIPTIBO SA AKSYONG
PANANALIKSIK
• Ang descriptibong pananaliksik ay maaring gamitin kung
nais isalarawan ang mag-aaral sa isang katayuan gaya ng
pagsulat, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, panonood o iba
pang kasanayan, Iproproseso batay sa tanggap na
istatestika, kunin ang kahinaan at gawan ng programa at
kalaunan ay makabuo ng produkto mula sa programa.
I-P-O-P SA MGA DESKRIPTIBONG
PANANALIKSIK
ANG KULTURAL NA LITERASI SA PAGTUTURO
NG PAGBASA AT IBA’T IBANG TEKSTO
• Mainam na bigyang halaga ang kultural na literasi bilang
kasangkapan upang maipagtanggol ang sariling kultura ng bayan at
bansa.
• Hindi sakop nitong kultural na literasi ang paglalawig sa iba pang
nasyon bagkus pagpapatatag ng kultural na literasi sa sariling lugar
at ang pagiging Pilipino.
• Mainam sa pagtuturo ng teksto na may integrasyon ng kultura ng
lugar upang mapahalagahan ang pagkatao ng isang mag-aaral at
maipagmalaki ang sarili bilang kasapi ng isang pangkat-etniko at ng
bansa (Paz, 2017).
GAWAIN 2
• Bumalik muli sa grupo
• Mag-isip ng isang paksa na napapanahong pag-usapan
• Ito ay isang isyu sa loob ng klasrum na kailangang bigyang
solusyon
• Gumamit ng brain storming upang makuha ang
magandang isyu
• Gamitin pa rin ang C.G. upang maghanap ng nararapat na
paksa
HALIMBAWANG AWTPUT
• Paksa: Pagtuturo ng Noli me Tangere
• Pamagat ng Pananaliksik: Kabisaan ng Flipbook sa Pagbabasa ng
mga Kabanata sa Noli Me Tangere
• Metodo: Eksperimental/ Quasi Experimental
RATIONALE
Nababagot ang mga mag-aaral sa pagbabasa sa mga kabanata dahil sa haba
nito at madalas ay kasabay nito na puro teksto lamang ang nakikita. Hindi rin
masyadong epektibo ang pagbabasa ng tahimik dahil may napapansing natutulog sa
klase. Ang pagbabasa ng buod sa bawat kabanata ay hindi magandang kasanayan sa
pagtamo sa ganap na pagkuha ng mga mensahneng napakahalaga sa lipunang
Pilipino.
Napag-isipang gamitin ang flipbook upang mabasa ng mga mag-aaral ang
akda sa ibang anyo sa elektronik at maintigreyt ito sa kanilang cellphone upang kung
maiinip man o nasa biyahe ay mabasa ang nobela.
Mapapansin na ang flipbook ay mainam na gamitin dahil ito ay waring
aklat na pwedeng buksan sa cellphone o maging sa mga tablets.
LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN
• Bernstein, L. (n.d.) Teaching World Literature for the 21st Century: Online Resources
and Interactive Approaches. Teaching World Literature for the 21st Century. 54-59
• Bogard, J. M. and M, Mary C. (2012) Combining Traditional and New Literacies in a 21st
Century Writing Workshop
• Boulden, L. (2010) Traditional Literacy vs. New Literacy.
http://laurenbouldenliteracy.blogspot.com/ Date Retrieved: October 25, 2017
• Eagleton, S. (2017) Designing blended learning interventions for the 21st century
student, Advances in Physiology Education Published 1 June 2017 Vol. 41 no. 2, 203-211
• Eaton, S. (2010) Global Trends in Language Learning in the 21st Century. Global Trends
in Language Learning in the 21st Century. 1- 21
Reggie O. Cruz, Ed.D
sirreggiecruz@gmail.com
09989809965
FB: Doc Reggie Ocena
Cruz
Twitter @sirreggieC
Si Dr. Reggie O. Cruz ay kasalukuyang pangkat-ulo ng Humanidades at Agham
Panlipunan sa Angeles City Senior High School at kasalukuyang koordineytor sa
Pananaliksik. Nagtuturo ng Part-Time sa Graduate School ng OSIAS Colleges
Incorporated, Tarlac City sa mga mag-aaral ng M.A.Ed medyor sa Administration
and Supervision at Guidance and Counseling.
Nagtapos ng Doctor of Education Major in Educational Management sa Tarlac State
University (2016), Master of Arts in Education Major in Filipino sa Angeles
University Foundation (2013) at Bachelor of Secondary Education Major in Filipino
sa Holy Angel University (2006). Kasalukuyang nag-aaral ng Doctor of Philosophy in
Curriculum and Instruction Major in Filipino Language Teaching sa Angeles
University Foundation (2017 – present).
Nakapaglahad ng mga pananaliksik sa mga Kumperensiya sa Internasyonal at
Pambansang lebel sa mga paksa sa Panitikan, Pagtataya sa Pagbasa at Leadership.
Naging writer fellow sa Pambansang Palihan sa Malikhaing Pagsulat – Rogelio
Sicat –UP Diliman, Pamiyabe: Regional Fellowship and Workshop ng NCCA at
Kapampangan Writing Workshop ng UP Clark. Nakapaglimbag na rin ng mga tula
sa Filipino at palagiang tagapanayam sa mga paksa sa pananaliksik, Filipino,
Journalism at Professional Development mula sa paaralan hanggang dibisyon.
Nagpakitang-turo sa Filipino sa dibisyon, rehiyon at kalauna’y sa pambansang lebel.
Nagsasagawa ng mga pananaliksik sa Filipino, ICT, ABM, Tracer Study, Assessment
at maging sa mga paksa na may kinalaman sa Kapampangan.
1 von 34

Recomendados

Module 6.2 filipino von
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoNoel Tan
571.4K views101 Folien
Banghay aralin von
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralinJohn Anthony Teodosio
157.9K views7 Folien
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMaJanellaTalucod
13.9K views47 Folien
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h... von
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mila Saclauso
131.6K views50 Folien
Banghay Aralin von
Banghay AralinBanghay Aralin
Banghay AralinNylamej Yamapi
102.2K views8 Folien
Mga istratehiya safilipino von
Mga istratehiya safilipinoMga istratehiya safilipino
Mga istratehiya safilipinoAlbertine De Juan Jr.
62.9K views66 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino von
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoPamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoMARIA KATRINA MACAPAZ
6.9K views24 Folien
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8 von
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8Wyeth Dalayap
91.5K views7 Folien
Pagtuturo ng filipino (1) von
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Elvira Regidor
130.6K views60 Folien
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino von
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoMga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoTEACHER JHAJHA
10.4K views35 Folien
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturo von
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturoPaghahanda ng-mga-kagamitang-panturo
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturoChristine Joy Abay
50.2K views43 Folien
Estratehiya sa filipino von
Estratehiya sa filipino Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino Albertine De Juan Jr.
80.7K views31 Folien

Was ist angesagt?(20)

Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino von MARIA KATRINA MACAPAZ
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoPamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8 von Wyeth Dalayap
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Wyeth Dalayap91.5K views
Pagtuturo ng filipino (1) von Elvira Regidor
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
Elvira Regidor130.6K views
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino von TEACHER JHAJHA
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoMga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
TEACHER JHAJHA10.4K views
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx von AbigailSales7
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAng ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
AbigailSales77.3K views
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN von Rechelle Longcop
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKANINTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
Rechelle Longcop41.2K views
Pagtuturo ng Maikling Kwento, Pabula at Kwentong Bayan von michael saudan
Pagtuturo ng Maikling Kwento, Pabula at Kwentong Bayan Pagtuturo ng Maikling Kwento, Pabula at Kwentong Bayan
Pagtuturo ng Maikling Kwento, Pabula at Kwentong Bayan
michael saudan52.9K views
Kagamitang panturo von shekainalea
Kagamitang panturoKagamitang panturo
Kagamitang panturo
shekainalea75.6K views
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino von TEACHER JHAJHA
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
TEACHER JHAJHA22.9K views
Pamahayan/ Pahayagan von Eleizel Gaso
Pamahayan/ PahayaganPamahayan/ Pahayagan
Pamahayan/ Pahayagan
Eleizel Gaso135.6K views
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria von Salvador Lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
Salvador Lumbria75.3K views
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino von Christine Baga-an
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipinoPaghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
Christine Baga-an11.8K views
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B... von Mckoi M
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...
Mckoi M41.4K views

Similar a Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik

Shs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cg von
Shs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cgShs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cg
Shs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cgRickson Saydoquen
18.2K views7 Folien
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO von
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOPAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOAJHSSR Journal
391 views13 Folien
Abegail E. Ancheta von
Abegail E. AnchetaAbegail E. Ancheta
Abegail E. Anchetamekurukito
3.4K views20 Folien
lesson 1 FILDIS.pptx von
lesson 1 FILDIS.pptxlesson 1 FILDIS.pptx
lesson 1 FILDIS.pptxPascualJaniceC
16 views11 Folien
Pagtuturo ng wika.pptx von
Pagtuturo ng wika.pptxPagtuturo ng wika.pptx
Pagtuturo ng wika.pptxMarjoriAnneDelosReye
57 views27 Folien
Fildis von
FildisFildis
FildisMarryAnneVistro
4.1K views3 Folien

Similar a Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik(20)

Shs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cg von Rickson Saydoquen
Shs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cgShs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cg
Shs core pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik cg
Rickson Saydoquen18.2K views
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO von AJHSSR Journal
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOPAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
AJHSSR Journal391 views
Abegail E. Ancheta von mekurukito
Abegail E. AnchetaAbegail E. Ancheta
Abegail E. Ancheta
mekurukito3.4K views
Kilos pananaliksik at aplayd reserts von Reggie Cruz
Kilos pananaliksik at aplayd resertsKilos pananaliksik at aplayd reserts
Kilos pananaliksik at aplayd reserts
Reggie Cruz3.4K views
Fili 2 group 1 von kiaramomo
Fili 2  group 1Fili 2  group 1
Fili 2 group 1
kiaramomo82.5K views
URI AT BAHAGI (2).pptx von HyungSo
URI AT BAHAGI (2).pptxURI AT BAHAGI (2).pptx
URI AT BAHAGI (2).pptx
HyungSo17 views
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx von Eliezeralan11
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Eliezeralan11112 views
K to 12 filipino grade 8 ppt. presentation von DepEd
K to 12 filipino grade 8 ppt. presentationK to 12 filipino grade 8 ppt. presentation
K to 12 filipino grade 8 ppt. presentation
DepEd7.5K views
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT... von AJHSSR Journal
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
MGA PILING AKDANG PAMPANIKAN NG CANDELARIA, QUEZON BILANG KAGAMITAN SA PAGTUT...
AJHSSR Journal64 views
Pagbuo ng Maiksing Pananaliksik na Napapanahon ang Paksa (Para sa SHS) von Reggie Cruz
Pagbuo ng Maiksing Pananaliksik na Napapanahon ang Paksa (Para sa SHS)Pagbuo ng Maiksing Pananaliksik na Napapanahon ang Paksa (Para sa SHS)
Pagbuo ng Maiksing Pananaliksik na Napapanahon ang Paksa (Para sa SHS)
Reggie Cruz334 views
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik von Reggie Cruz
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksikLeksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Reggie Cruz2.8K views
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12 von Camille Panghulan
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Camille Panghulan39.9K views

Más de Reggie Cruz

Pahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wika von
Pahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wikaPahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wika
Pahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wikaReggie Cruz
1K views16 Folien
Career Orientation of ABM Students von
Career Orientation of ABM Students Career Orientation of ABM Students
Career Orientation of ABM Students Reggie Cruz
1.1K views15 Folien
Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities von
Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities
Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities Reggie Cruz
183 views17 Folien
The Use of Appropriate Assessment Instruments von
The Use of Appropriate Assessment InstrumentsThe Use of Appropriate Assessment Instruments
The Use of Appropriate Assessment InstrumentsReggie Cruz
224 views11 Folien
Presentation of Sample Research Proposals von
Presentation of Sample Research ProposalsPresentation of Sample Research Proposals
Presentation of Sample Research ProposalsReggie Cruz
491 views12 Folien
Principles of teaching von
Principles of teaching Principles of teaching
Principles of teaching Reggie Cruz
2.4K views46 Folien

Más de Reggie Cruz(20)

Pahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wika von Reggie Cruz
Pahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wikaPahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wika
Pahayagang pangkampus bilang susi sa pag unlad ng lokal na wika
Reggie Cruz1K views
Career Orientation of ABM Students von Reggie Cruz
Career Orientation of ABM Students Career Orientation of ABM Students
Career Orientation of ABM Students
Reggie Cruz1.1K views
Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities von Reggie Cruz
Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities
Development of Proposed Computer Program for Quarterly Assessments Activities
Reggie Cruz183 views
The Use of Appropriate Assessment Instruments von Reggie Cruz
The Use of Appropriate Assessment InstrumentsThe Use of Appropriate Assessment Instruments
The Use of Appropriate Assessment Instruments
Reggie Cruz224 views
Presentation of Sample Research Proposals von Reggie Cruz
Presentation of Sample Research ProposalsPresentation of Sample Research Proposals
Presentation of Sample Research Proposals
Reggie Cruz491 views
Principles of teaching von Reggie Cruz
Principles of teaching Principles of teaching
Principles of teaching
Reggie Cruz2.4K views
Techniques in oral presentation & conducting a research presentations von Reggie Cruz
Techniques in oral presentation & conducting a research presentationsTechniques in oral presentation & conducting a research presentations
Techniques in oral presentation & conducting a research presentations
Reggie Cruz560 views
Transisyon sa Pagbagtas at Pagyakap Bilang Manunulat sa Amanung Kapampangan (... von Reggie Cruz
Transisyon sa Pagbagtas at Pagyakap Bilang Manunulat sa Amanung Kapampangan (...Transisyon sa Pagbagtas at Pagyakap Bilang Manunulat sa Amanung Kapampangan (...
Transisyon sa Pagbagtas at Pagyakap Bilang Manunulat sa Amanung Kapampangan (...
Reggie Cruz404 views
Kultural na literasi von Reggie Cruz
Kultural na literasiKultural na literasi
Kultural na literasi
Reggie Cruz796 views
Metodolohiya sa Aksyon Riserts von Reggie Cruz
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Reggie Cruz8.1K views
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis von Reggie Cruz
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
Reggie Cruz821 views
Collaborative planning, orchestration toward professional development von Reggie Cruz
Collaborative planning, orchestration toward professional developmentCollaborative planning, orchestration toward professional development
Collaborative planning, orchestration toward professional development
Reggie Cruz86 views
Pag uulo at pagwawasto ng sipi von Reggie Cruz
Pag uulo at pagwawasto ng sipiPag uulo at pagwawasto ng sipi
Pag uulo at pagwawasto ng sipi
Reggie Cruz2.3K views
Transisyon sa pagbagtas at pagyakap bilang manunulat sa Amanung Kapampangan von Reggie Cruz
Transisyon sa pagbagtas at pagyakap bilang manunulat sa Amanung KapampanganTransisyon sa pagbagtas at pagyakap bilang manunulat sa Amanung Kapampangan
Transisyon sa pagbagtas at pagyakap bilang manunulat sa Amanung Kapampangan
Reggie Cruz487 views
Qualities of a Well-Written Peer Review Report von Reggie Cruz
Qualities of a Well-Written Peer Review ReportQualities of a Well-Written Peer Review Report
Qualities of a Well-Written Peer Review Report
Reggie Cruz285 views
Curriculum planning and development von Reggie Cruz
Curriculum planning and developmentCurriculum planning and development
Curriculum planning and development
Reggie Cruz7.9K views
Division Research Congress Pagtuturong Resiprokal sa mga Babasahing Akademiko von Reggie Cruz
Division Research Congress Pagtuturong Resiprokal sa mga Babasahing AkademikoDivision Research Congress Pagtuturong Resiprokal sa mga Babasahing Akademiko
Division Research Congress Pagtuturong Resiprokal sa mga Babasahing Akademiko
Reggie Cruz809 views
Concepts on supervision and the teaching process von Reggie Cruz
Concepts on supervision and the teaching processConcepts on supervision and the teaching process
Concepts on supervision and the teaching process
Reggie Cruz644 views
Organizational behavior and culture in Philippine Setting von Reggie Cruz
Organizational behavior and culture in Philippine SettingOrganizational behavior and culture in Philippine Setting
Organizational behavior and culture in Philippine Setting
Reggie Cruz10.1K views
Pagbasa at pagsusuri ng isang teksto sa pagpapayaman ng kultural na literasi von Reggie Cruz
Pagbasa at pagsusuri ng isang teksto sa pagpapayaman ng kultural na literasiPagbasa at pagsusuri ng isang teksto sa pagpapayaman ng kultural na literasi
Pagbasa at pagsusuri ng isang teksto sa pagpapayaman ng kultural na literasi
Reggie Cruz18.2K views

Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik

 • 1. MGA TEKNIK AT MGA ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG FILIPINO SA IKA-21 SIGLO Reggie O. Cruz, Ed.D. Pangkat-Ulo, Humanidades at Agham Panlipunan Angeles City Senior High School Oktobre 25, 2017 PAMPANGA HIGH SCHOOL SANGAY NG LUNGSOD NG SAN FERNANDO DEPARTAMENTO NG FILIPINO INSET 2017 PAGPAPALALIM NG KAALAMAN, KASANAYAN AT KAKAYAHAN NG GURO TUNGO SA MAS MALALIM NA PAGHUBOG NG MGA MAG-AARAL SA MAKABAGONG PANAHON
 • 2. PAANO MO MAISASALARAWAN ANG IYONG MGA MAG-AARAL SA KASALUKUYAN?
 • 3. PAANO MAG-ISIP, KUMILOS AT MAKADAMA ANG ISANG MAG-AARAL SA IKA-21 SIGLO?
 • 4. PAANO ANG NARARAPAT NA PAGTUTURO NG FILIPINO BILANG PANGALAWANG WIKA?
 • 6. MGA NARARAPAT NA TEKNIK AT MGA ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG FILIPINO SA IKA-21 SIGLO GAMIT ANG PANANALIKSIK Reggie O. Cruz, Ed.D. Pangkat-Ulo, Humanidades at Agham Panlipunan Angeles City Senior High School Oktobre 25, 2017 PAMPANGA HIGH SCHOOL SANGAY NG LUNGSOD NG SAN FERNANDO DEPARTAMENTO NG FILIPINO INSET 2017 PAGPAPALALIM NG KAALAMAN, KASANAYAN AT KAKAYAHAN NG GURO TUNGO SA MAS MALALIM NA PAGHUBOG NG MGA MAG-AARAL SA MAKABAGONG PANAHON
 • 7. ANG PAGTUTURO NG FILIPINO BILANG PANGALAWANG WIKA (L2) Ang pagtuturo ng ikalawang wika ay higit na may oryentasyong teknolohiya. Marami sa mga mag-aaral sa ikalawang wika (L2) ay bahagi sa henerasyong tinutukoy ni Prensky (2001) na isinasalarawan bilang “Digital Natives”. Itong mga mag-aaral ay nagproproseso ng inpormasyon na kakaiba at ang sistemang edukasyon ay kinakailangang tumugon sa panggangailangan na ito.
 • 8. ANG KAALAMANG WIKA AT KULTURA SA SILID-ARALAN NG WIKA • Sa Kasalukuyan ang isang tinuturing na language classroom ay naiiba sa kalagitnaan, malapit matapos sa ika-20 siglo patungo sa ika-21 siglo. Ang tuon ay hindi na balarila, pagsasaulo at pagkilatis sa kaugatan ngunit paggamit ng wika at kultural na kaalaman bilang pag-uugnay sa sarili sa daigdig. Heograpikal at pisikal na paghahati ay napag-uugnay ng teknolohiya. Natututunan ng mga mag-aaral na maabot ang daigdig dahil sa kanilang kakayahan sa wika at kultura upang makipag-ugnayan at matutunan pa lalo ang wika ng bansang nais tuklasin at makapagturo rin ng sariling wika at kultura (Eaton, 2010).
 • 9. ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG PANGALAWANG WIKA (FLORES, 2015)
 • 10. ANG BAGONG TEKNIK SA PAGTUTURO NG PANITIKAN Ang pagbasang pampanitikan ayon naman kina Evasco et. al (2011) ay may apat na antas ng pagbasa. Ang Tekstuwal, Kontekstuwal Subteksto at Intertekstuwal. Ang Tekstuwal na pagsusuri ay katulad din kay Yu (2011) na pinipisil ang teksto sa anyong kinapapalooban ng elemento ng isang genre. Pinatitingkad nito ang genre sa kanyang malikhaing porma na sadyang pinalalalim ng pananaw pormalismo.
 • 11. ANG BAGONG TEKNIK SA PAGTUTURO NG PANITIKAN Kontekstuwal na pagsusuri ay kinikilala bilang produkto ng mga nakalipas na pangyayaring nagpapalawak ng butil ng isipan ng mambabasa. Ang ganitong pagbasa’y iniintindi ang kalagayang panlipunan na nabubuhos sa anyo ng pagsulat ng panitikan. Madalas na ang pagsulat ay may lalim at pinaghuhugutan nang nakalipas ng pag-uha ng batang paslit na pumilat sa karanasan. Ang kontekstuwal kung gayon ay isang salamin ng lumipas at ang epekto nitong masisilayan sa kasalukuyan. Nagiging malaking salik sa mas malalim na pagtalakay ng teksto ang kultural na pag-aaral na bagong bahagi ng kritisismong pampanitikan (Evasco et. al 2011).
 • 12. ANG BAGONG TEKNIK SA PAGTUTURO NG PANITIKAN • Ang naiibang pagbasa na makikita kina Evasco et. al (2011) ay ang pagdaragdag ng subtekstuwal na pagbasa sa kanilang antas na tinitirik ang lihim ng manunulat sa kanyang mga akdang isinusulat. Nagiging mas tiyak ang mambabasa sa kanyang pagkilatis sa simbolo, lugar, panahon at iba pa. Mas mainam na may kakayahang mabatid ang manunulat at mga sadya at hindi sadyang nais iparating ng teksto sa mga mambabasa. Ang pagbasang ito ay magiging makabuluhan ang paggamit ng moralismong pananaw pampanitikan. • Ang Intertekstuwal ay katulad ng pagbasa ni Yu (2011) na inihahalintulad ang binasa sa iba pang akdang may kaugnayan sa binabasang akda.
 • 13. ANG MADALAS NA INSTRAKSIYONAL NA ESTRATEHIYA (ONOVUGHE, 2012)
 • 14. IKA- 21 SIGLONG LITERASI • Media Literasi – ang paggamit ng video at social media sa responsableng pagpapaskil at paglalathala ng impormasyon upang ilabas ang katotohanan • Global na Literasi – pagiging maalam sa kultura ng iba bilang pag-unawa at pag-iiwas sa paghuhusga • Teknolohiyang Literasi – paggamit ng responsable sa mga teknolohiya gaya ng cellphone, tablets para sa kabutihan
 • 15. ANG MGA NAGSASANIB NA LITERASI • Sa kasalukuyan ang kompyuter, smarts phones, internet at iba pang multi-media ay nagiging sanhi ay maagapay sa mga pagdulog sa pagkatuto ng mga tradisyonal na literasi gaya ng pagbasa at pagsulat (Boulden, 2010).
 • 16. HALIMBAWA NG NAGSASANIB NA LITERASI • Ang paggamit ng E-Book sa pagbabasa na may Komprehensiyon • Ang paggawa ng Digital na Kuwento sa kakayahan sa yugto ng pagsulat • Ang paggamit ng Game Application sa pagkatuto ng wika • Pagkatuto ng pagbabasa sa pamamagitan ng Videoke o ng Youtube
 • 17. ANG BLENDED LEARNING (EAGLETON, 2017) • Ang pagtuturo ng wika na gamit ang tradisyonal na pamamaraan at ang awtentikong pamamaraan. • Kombinasyon ng dalawang pamamaraan ng pagtuturo upang matamo ang interaksyon ng guro sa klasrum at magamit din ang teknolohiya bilang bahagi ng mga gagawin sa klase.
 • 18. ANG KALAKARAN NG PAGTUTURO NG FILIPINO GAMIT ANG PANANALIKSIK • Walang akmang eksaktong Teknik at Estratehiya dahil sa komplekadong istraktura ng mga mag-aaral sa loob ng klase. • Ang mga suliranin ay iba-iba at hindi ito matutugunan lamang sa simpleng sapantaha lamang kaya kinakailangan ng isang masistemang proseso
 • 19. PANGKATANG GAWAIN • Mamili ng grupo, mainam kung anim lamang na ideal sa isang pangkat. • Pumili ng isa o dalawang kompetensiya sa Baitang 7 – 12 mula sa inyong Curriculum Guide. • Mamili ng Estratehiya o Teknik sa mga tinalakay Scafolding, Total Physical Response, Cooperative Learning, Dialogue Journal Makabagong Antas ng Pagbasang Pampanitikan Pagsasanib ng Ika-21 siglong Literasi sa mga tradisyonal na Literasi Blended Learning
 • 20. HALIMBAWANG AWTPUT • Baitang 8 • Paksa: Popular na Babasahin • F8PB-IIIa-c-29 Naihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa: - paksa - layon - tono - pananaw - paraan ng pagkakasulat - pagbuo ng salita - pagbuo ng talata - pagbuo ng pangungusap • Pamamaraang Gagamitin: Antas Intertekswal sa Pagsusuring Pampanitikan • Popular na Pahayagan – Bulgar (Print) at Pilipino Star Ngayon (On-line official face book)
 • 21. HALIMBAWANG AWTPUT Pagsasalarawan sa Aralin: Gagamitin ang antas ng pagsusuring pampanitikan sa pagbabasa na intertekwal ng dalawang popular na pahayagan ang bulgar at ang Pilipino Star Ngayon lalo na sa kani-kanilang showbiz page. Susuriin at ikukumpara ang dalawang showbiz page ng dalawang popular na pahayagan batay sa paksa, layon, tono, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng mga salita, pangungusap at talata. Maaring print o online ang pagkilatis sa dawalang pahayagan batay sa pagtugon ng mga mag-aaral sa aralin.
 • 22. RESIPROKAL NA PAGTUTURO SA PAGBASA • Ang pagtuturong resiprokal ay isang metodo ng pagbabasa na gumagamit ng apat na pamamaraan ng pagbasa na may komprehensiyon: Pagtatanong, Paglalagom, Paglilinaw at Paghuhula. Ito ay nakatutulong sa paglinang ng abilidad ng pagbasa lalo na sa mga mahihina at kailangan pang mas idebelop (Carter, 1997).
 • 23. RESIPROKAL NA PAGTUTURO • Ang Resiprokal na pagtuturo ay mula sa Vygotsky's theory na may pundamental na tungkulin sa interaksyong sosyal, ito ay iniuugnay sa debelopment ng kaisipan. Ang Dayalogo na isang pangunahing gawain sa pagpapatupad ng metodong resiprokal na pagtuturo ay isang uri ng interaksyong sosya. Kung ang mag-aaral ay iniisip nito at ibinabahagi ang kanyang iniisip, Ito ay nakakatulong upang linawin ang kanyang nasasaisip at natutunan at sa kalaunan ay nadedebelop ang kognisyon. (Foster & Rotoloni, 2008; Paris, Cross & Lipson, 1984). • Karagdagan, ang pagtuturong resiprokal ay epektibo sa mga babasahing may kinalaman sa humanidades at mga kaugay na agham panlipunan gaya ng edukasyon, sikolohiya, kalakalan, at iba pa (Lederer, 2000).
 • 24. EKSPIREMENTAL NA ISANG DALOY • Ang Ekspiremental na isang daloy ay maituturing na quasi-eksperimental. Isang daloy dahil hindi na kinakailangan ng control group at tanging ekspiremental group lamang. • Pre- Test – Pagtuturo sa nais na estratehiya – post test - programa
 • 25. DEBELOPMENT NG PAGTATAYANG TRADISYONAL AT PERPORMANS • Ang Research and Development ay isang uri ng pananaliksik na nauukol sa paglinang at balidasyon ng alinmang kagamitang pagtuturo ito man ay pagsusulit, modyul, paggawa ng aplikasyon at iba pa.
 • 27. ANG DESKRIPTIBO SA AKSYONG PANANALIKSIK • Ang descriptibong pananaliksik ay maaring gamitin kung nais isalarawan ang mag-aaral sa isang katayuan gaya ng pagsulat, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, panonood o iba pang kasanayan, Iproproseso batay sa tanggap na istatestika, kunin ang kahinaan at gawan ng programa at kalaunan ay makabuo ng produkto mula sa programa.
 • 28. I-P-O-P SA MGA DESKRIPTIBONG PANANALIKSIK
 • 29. ANG KULTURAL NA LITERASI SA PAGTUTURO NG PAGBASA AT IBA’T IBANG TEKSTO • Mainam na bigyang halaga ang kultural na literasi bilang kasangkapan upang maipagtanggol ang sariling kultura ng bayan at bansa. • Hindi sakop nitong kultural na literasi ang paglalawig sa iba pang nasyon bagkus pagpapatatag ng kultural na literasi sa sariling lugar at ang pagiging Pilipino. • Mainam sa pagtuturo ng teksto na may integrasyon ng kultura ng lugar upang mapahalagahan ang pagkatao ng isang mag-aaral at maipagmalaki ang sarili bilang kasapi ng isang pangkat-etniko at ng bansa (Paz, 2017).
 • 30. GAWAIN 2 • Bumalik muli sa grupo • Mag-isip ng isang paksa na napapanahong pag-usapan • Ito ay isang isyu sa loob ng klasrum na kailangang bigyang solusyon • Gumamit ng brain storming upang makuha ang magandang isyu • Gamitin pa rin ang C.G. upang maghanap ng nararapat na paksa
 • 31. HALIMBAWANG AWTPUT • Paksa: Pagtuturo ng Noli me Tangere • Pamagat ng Pananaliksik: Kabisaan ng Flipbook sa Pagbabasa ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere • Metodo: Eksperimental/ Quasi Experimental
 • 32. RATIONALE Nababagot ang mga mag-aaral sa pagbabasa sa mga kabanata dahil sa haba nito at madalas ay kasabay nito na puro teksto lamang ang nakikita. Hindi rin masyadong epektibo ang pagbabasa ng tahimik dahil may napapansing natutulog sa klase. Ang pagbabasa ng buod sa bawat kabanata ay hindi magandang kasanayan sa pagtamo sa ganap na pagkuha ng mga mensahneng napakahalaga sa lipunang Pilipino. Napag-isipang gamitin ang flipbook upang mabasa ng mga mag-aaral ang akda sa ibang anyo sa elektronik at maintigreyt ito sa kanilang cellphone upang kung maiinip man o nasa biyahe ay mabasa ang nobela. Mapapansin na ang flipbook ay mainam na gamitin dahil ito ay waring aklat na pwedeng buksan sa cellphone o maging sa mga tablets.
 • 33. LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN • Bernstein, L. (n.d.) Teaching World Literature for the 21st Century: Online Resources and Interactive Approaches. Teaching World Literature for the 21st Century. 54-59 • Bogard, J. M. and M, Mary C. (2012) Combining Traditional and New Literacies in a 21st Century Writing Workshop • Boulden, L. (2010) Traditional Literacy vs. New Literacy. http://laurenbouldenliteracy.blogspot.com/ Date Retrieved: October 25, 2017 • Eagleton, S. (2017) Designing blended learning interventions for the 21st century student, Advances in Physiology Education Published 1 June 2017 Vol. 41 no. 2, 203-211 • Eaton, S. (2010) Global Trends in Language Learning in the 21st Century. Global Trends in Language Learning in the 21st Century. 1- 21
 • 34. Reggie O. Cruz, Ed.D sirreggiecruz@gmail.com 09989809965 FB: Doc Reggie Ocena Cruz Twitter @sirreggieC Si Dr. Reggie O. Cruz ay kasalukuyang pangkat-ulo ng Humanidades at Agham Panlipunan sa Angeles City Senior High School at kasalukuyang koordineytor sa Pananaliksik. Nagtuturo ng Part-Time sa Graduate School ng OSIAS Colleges Incorporated, Tarlac City sa mga mag-aaral ng M.A.Ed medyor sa Administration and Supervision at Guidance and Counseling. Nagtapos ng Doctor of Education Major in Educational Management sa Tarlac State University (2016), Master of Arts in Education Major in Filipino sa Angeles University Foundation (2013) at Bachelor of Secondary Education Major in Filipino sa Holy Angel University (2006). Kasalukuyang nag-aaral ng Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction Major in Filipino Language Teaching sa Angeles University Foundation (2017 – present). Nakapaglahad ng mga pananaliksik sa mga Kumperensiya sa Internasyonal at Pambansang lebel sa mga paksa sa Panitikan, Pagtataya sa Pagbasa at Leadership. Naging writer fellow sa Pambansang Palihan sa Malikhaing Pagsulat – Rogelio Sicat –UP Diliman, Pamiyabe: Regional Fellowship and Workshop ng NCCA at Kapampangan Writing Workshop ng UP Clark. Nakapaglimbag na rin ng mga tula sa Filipino at palagiang tagapanayam sa mga paksa sa pananaliksik, Filipino, Journalism at Professional Development mula sa paaralan hanggang dibisyon. Nagpakitang-turo sa Filipino sa dibisyon, rehiyon at kalauna’y sa pambansang lebel. Nagsasagawa ng mga pananaliksik sa Filipino, ICT, ABM, Tracer Study, Assessment at maging sa mga paksa na may kinalaman sa Kapampangan.