Formació tot junt este

FORMACIÓ LITERÀRIA PER A MESTRES
Professor: Paco Rodrigo
2º A E. Primària
Cristina Gimeno
Alberto Leal
Raquel López
Christian Mont
Alba Núñez
Marta Tovar
Formació literària per a mestres
2
Índex
1. TÍTOL DE L’ACTIVITAT...........................................................................................................3
2. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................3
3. OBJECTIUS............................................................................................................................5
4. CONTINGUTS........................................................................................................................7
5. PLANIFICACIÓ DEL TALLER..................................................................................................10
6. CRITERIS D’AVALUACIÓ ......................................................................................................13
7. CONCLUSIONS....................................................................................................................15
8. BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................16
Formació literària per a mestres
3
1. TÍTOL DE L’ACTIVITAT
Les Peluses Literàries. 2º Cicle, 4º de primària.
2. INTRODUCCIÓ
A dia d’avui és molt important treballar la literatura en les classes de primària, ja
que aquesta constitueix en un mitjà de difusió de la cultura i, a més, permet la
integració i la globalització de les diferents àrees del coneixement, com són:
història, art, música, psicologia, sociologia… A més, a les escoles i en les
famílies, la literatura té una funció fonamental ja que és una eina que beneficia
el procés de lectura i escriptura.
Per a posar en pràctica l’educació literària a les escoles, cal destacar la
importància del valor educatiu que aporta a l’aprenentatge d’escriure i llegir i a
l’educació en general, com: afavorir el desenvolupament de llenguatge, facilitar
la comprensió del diferents tipus de textos i, també fomentar la creativitat a
l’hora de produir i interpretar textos. Però, per a que tot açò es realitze amb èxit,
creguem de gran importància la creació d’un taller creatiu pel tal de despertar el
desig per la lectura, i les tasques de producció, comprensió i interpretació de
textos.
Per això, a partir dels nostres coneixements d’educació literària, volem donar-li
importància a la literatura com un mitjà d’aprenentatge que qualsevol xiquet i
xiqueta té el dret de gaudir. I, arrel d’això, hem creat un taller literari, ja que
creguem que és una bona ferramenta per a treballar allò literari a les aules de
primària; posat que no parlem tan sols de llibres, sinó també de pel·lícules,
vídeos, còmics, textos publicitaris, obres teatrals, etc.
Per a poder portar a terme el taller literari a l’aula, cal fer una tria d’aquell o
aquells espais que considerem importants per a treballar aquest tipus
d’activitat, i sobre tot, fer ús d’ells. I a banda d’això, aquesta mena de tasca,
també necessita un temps que siga aprofitable i puguen gaudir d’ell.
Formació literària per a mestres
4
Una vegada ja tenim l’espai i el temps adequats, haurem de seguir la següent
metodologia per tal de que el taller siga exitòs.
- En primer lloc, el mestre o la mestra haurà d’introduir de forma general
l’activitat que a continuació realitzaran.
- En segon lloc, l’alumnat passa a elaborar la tasca que s’ha explicat en la
fase d’introducció.
- I, per últim, s’expressa i s’intercanvia amb la resta de la classe l’activitat
elaborada.
Per aquest motiu, la funció dels docents en aquests tipus d’activitats no és
dirigir-les, sinó tot el contrari, ha de proposar, suggerir i incentivar, a més
d’ajudar a valorar a cada alumne i alumna a valorar els aspectes positius del
seu treball.
El taller de creació literària que nosaltres hem pensat, comença amb una
activitat de creació de contes, la qual es realitzarà a partir del començament
d’una història i es crearan diversos finals. A partir de les diferents històries que
els xiquets i xiquetes creen, es triarà per democràcia el millor conte, per tal de
representar-lo teatralment. A banda d’això, també creguem important treballar
la poesia amb l’alumnat, i per això hi haurà una activitat de realització d’un
cal·ligrama a partir d’un poema.
El motiu pel qual hem escollit aquest tipus d’activitats, és per a treballar
diferents gèneres literaris, ja que pensem que a les escoles es treballa més la
narrativa, i considerem important que els xiquets i xiquetes coneguen i treballen
una varietat més amplia de gèneres.
En primer lloc, hem escollit el teatre doncs ens permet treballar l’expressió
corporal, a través de la qual els xiquets i xiquetes treballen diferents aspectes
com la comunicació i moviment.
En segon lloc, la poesia ens aporta fomentar diferents beneficis com imaginar
aspectes de la vida diferents als quotidians i desenvolupar un ús del llenguatge
més culte.
Formació literària per a mestres
5
I per últim, la narració ens permet potenciar la imaginació a l’hora de crear
contes i desenvolupar la competència lingüística.
3. OBJECTIUS
Els objectius a desenvolupar per al nostre taller son els següents:
1. Fomentar l’afició per la lectura.
1.1Millorar la lectura en veu alta
1.2Apreciar el valor estètic i cultural de l’obra literària
1.3Suscitar la implicació i la resposta dels lectors
1.4Construir el significat de manera compartida
1.5Ajudar a progressar en la capacitat per fer interpretacions més
complexes
1.6Millorar i fomentar l’expressió oral.
2. Desenvolupar la competència literària.
2.1Fomentar la creativitat a través de la seues pròpies creacions
produccions de textos literaris
2.2Fomentar les seues pròpies creacions.
2.3Comprendre la significació del text literari
2.4Comprendre les convencions literàries i de les tècniques emprades
2.5Posar en interrelació les activitats de recepció i d’expressió literària,
tant en la seua forma oral com escrita
2.6 Expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els
diversos contextos de l’activitat social i cultural, per a satisfer
necessitats de comunicació i per a explorar camins que
desenvolupen la sensibilitat, la creativitat i l’estètica.
2.7Apreciar l’existència i la importància de l’idioma valencià com a
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental
del patrimoni cultural de totes les valencianes i valencians.
Formació literària per a mestres
6
2.8 Apreciar la necessitat de l’ús dels dos idiomes oficials de la
Comunitat Valenciana, valencià i castellà, adoptar una actitud
positiva cap al seu aprenentatge i ampliar els usos personals com a
instrument de comunicació, d’experiència estètica, d’informació i
d’aprenentatge.
2.9Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la llengua
oral de manera adequada en l’activitat social i cultural, aplicar les
regles bàsiques de la comunicació oral i adoptar una actitud de
cooperació i de respecte amb els sentiments, les idees, les opinions i
els coneixements dels altres.
2.10 Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir,
escriure i conversar) eficaçment en l’activitat escolar tant per a buscar,
arreplegar, processar informació, elaborar i memoritzar conceptes, com
per a escriure textos propis de l’àmbit acadèmic amb iniciativa,
responsabilitat i esforç.
2.11 Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre distints
tipus de textos adaptats a l’edat, i utilitzar la lectura com a mitjà per a
ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta.
2.12 Usar els coneixements sobre la llengua i sobre les normes de l’ús
lingüístic per a escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta
(cuidant l’estructura del text, els aspectes normatius, la cal·ligrafia, l’orde
i la neteja), i per a comprendre textos orals i escrits.
Formació literària per a mestres
7
4. CONTINGUTS
a) Gèneres literaris:
Mitjançant l’elaboració de les tres produccions textuals que anem a ficar en
pràctica (cal·ligrama, conte i teatre), els xiquets i les xiquetes treballaran els
següents gèneres literaris:
 A partir del cal·ligrama practicaran el gènere poètic, que juga amb el
ritme i, molt sovint, amb la rima del llenguatge. Té una estructura
lliure i creativa; amb figures retòriques, repeticions i jocs de paraules.
 Després, mitjançant la creació d’un conte “multicontes” aplicaran el
gènere narratiu; l’estructura del qual es basa en una presentació de
què ocorre, més d’un nus distints dels fets i diferents desenllaços
amb diferents finals per a un mateix conte.
 Per finalitzar, amb la interpretació teatral del conte elegit aprofundiran
en el gènere conversacional, que combina discurs, moviment,
música, sons, gestos i escenografia per a presentar de forma visible
la imaginació.
b) Competències o habilitats seleccionades:
Les competències que podem encontrar al nostre taller literari són les
següents:
 Competència en comunicació lingüística, ja que llegir implica
l’habilitat per a descodificar i interpretar un discurs en context.
 Competència cultural i artística, en tant que reflecteix la realitat i
l’imaginari dels parlants d’una llengua en un moment determinat.
Formació literària per a mestres
8
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja
que el text literari contribueix a la construcció d’un context que es veu
ampliat amb la lectura d’altres textos literaris.
 Autonomia i iniciativa personal, que implica la posada en pràctica
d’uns processos i microhabilitats que es posen en marxa a través
dels actes de lectura i escriptura.
c) Conceptes – Procediments – Actituds/valors de la competència literària a
desenvolupar:
Continguts conceptuals
 Coneixement, identificació i lectura guiada de diferents mostres de textos
literaris: literatura tradicional oral (rondalles, faules, contalles, llegendes,
cançons, auques, retafiles...); adaptacions d’obres clàssiques o mostres
de literatura infantil o actual del gènere narratiu (contes, biografies,
relats…) i d’altres gèneres (el teatre, el còmic o la poesia), tant en suport
escrit com audiovisual.
Continguts procedimentals
 Anàlisi i selecció de textos literaris.
 Identificació de gèneres literaris i els seus elements característics.
 Pràctica de diferents tipus d’audició i de lectura d’obres adequades a
l’edat i als interessos de l’alumnat: escolta guiada, lectura guiada, lectura
personal i silenciosa i lectura en veu alta.
 Audició, comprensió i memorització de diferents textos, recitació de
poemes, dramatització de textos teatrals adequats a l’edat i de producció
pròpia, amb el ritme, la pronunciació i l’entonació adequades.
 Iniciació al coneixement actiu de la biblioteca del centre i participació en
activitats literàries (premis, murals, col·loquis amb autors...) en l’aula i en
el centre.
 Producció de textos d’intenció literària per a comunicar sentiments,
emocions, estats d’ànim o records (narracions, poemes, diàlegs
Formació literària per a mestres
9
escenificats, descripcions, còmics, redaccions...), a partir de l’exploració
de les possibilitats expressives de la llengua per mitjà de l’observació i
de l’anàlisi de textos models (com històries o contes narrats per la
professora o professor) i de l’ajuda de distints recursos i jocs que
estimulen la imaginació i la creativitat.
 Dramatització de textos literaris no teatrals adequats a l’edat i de
produccions pròpies.
Continguts actitudinals
 Aprofitament creatiu del temps lliure per a recrear-se amb la lectura.
 Valoració de la identitat cultural.
 Plaer per a l’exploració de formats textuals, tipus de discursos i
experiències comunicatives.
 Valoració de l’espectacle comunicatiu i representatiu de la llengua.
 Foment de la lectura per mitjà d’activitats d’animació que estimulen
l’hàbit lector, com ara, el contacte amb autors que visiten el centre, les
presentacions de llibres adequats a l’edat de l’alumnat o la recollida
d’informació de les portades de publicacions diverses, que promoguen la
formació de criteris i gustos personals.
 Valoració del text literari com a font de plaer, de joc, d’entreteniment, de
coneixement d’altres mons, temps i cultures, d’aprenentatge i com a
mitjà d’organitzar-se i de resoldre problemes de la vida quotidiana.
 Reflexió i explicitació dels aprenentatges extraliteraris que s’adquirixen a
través de la lectura: interrelació de les experiències exposades amb les
pròpies del lector i manifestació de l’opinió personal sobre l’anàlisi i
crítica dels missatges i valors transmesos pels textos.
Formació literària per a mestres
10
5. PLANIFICACIÓ DEL TALLER
1. Fase de introducció
- Primerament, llegirem un poema als xiquets i xiquetes del aula per a
que tinguen un primer contacte amb un text literari.
- Després, entre tot el alumnat el llegiran en veu alta.
- A continuació, es preguntarà que han entès del poema,
- Per a finalitzar, es proposarà fer una interpretació mitjançant un
cal·ligrama i després ensenyaran l’activitat als altres companys i
l’explicaran.
2. Fase de desenvolupament
- Per començar, llegirem un conte “multicontes” a classe, i passarem
un parell per a que observen exemples del que es va treballar.
- Després, proposarem la creació d’un conte “multicontes”, com el que
han vist abans. Aquesta activitat consisteix en dividir la classe en
grups de 6 components, amb una plantilla que a continuació
mostrarem, els xiquets i les xiquetes hauran d’omplir les graelles,
cadascú omplirà una graella dels diferents companys. Les graelles
estan dividides en files que es corresponen entre si i cada una d’elles
contesta a una pregunta essencial per poder crear un conte.
¿Quan i on?
1
¿Qui intervé? ¿Què fan?
1a 1b
¿Què succeeix?
1aa 1ab 1ba 1bb
¿Quina seria la solució?
1aaa 1aab 1aba 1abb 1baa 1bab 1bba 1bbb
Formació literària per a mestres
11
- Per a finalitzar la activitat, cadascú tindrà de nou la seua plantilla i
haurà de passar a net les idees del seus companys que formen tot el
conte “multicontes”. El format del conte de mitja fulla i tindran que fer
una presentació i enquadernació de aquest.
3. Fase de conclusió
- Després d’haver realitzat, passat a net i enquadernar el conte
“multicontes”, cada alumne llegirà a classe una opció d’aquest.
- Al finalitzar totes les lectures, es realitzarà una votació per a triar el
conte que mes haja agradat.
- I amb aquest, es representarà un teatre en que participarà tota la
classe.
 Organització d’espais i temps:
- La fase d’introducció (lectura, posada en comú i cal·ligrama) es
realitzarà a l’aula habitual dels alumnes, amb una sessió de 2 hores.
- Per al conte “multicontes”, es dedicarà una sessió de 2 hores a l’aula.
- Per a la realització de les pròpies creacions dels alumnes dels contes
“multicontes”, dedicarem una sessió de 1 hora, a l’aula.
- Es dedicarà 1 hora per a llegir algunes de les creacions dels contes
“multicontes”, i s’escollirà el conte més votat entre tot l’alumnat de la
classe.
Formació literària per a mestres
12
- Per a aquest conte “multicontes” escollit, dedicarem una sessió de 1
hora per a que l’assagen per a representar-lo.
- Per a l’ultima sessió de 1 hora, es realitzarà la representació del
conte “multiconte” escollit.
 Mitjos materials:
- Fotocopies d’alguns poemes de Vicent Andrés Estelles, com “Els
amants”, “Professió del vell roder”, entre altres.
- Exemple de conte “multicontes”
- Fulls, llapis, retoladors i enquadernació, per a la realització del seu
propi conte “multiconte”
- Fulls amb el guió de cadascú per a representar el teatre.
Formació literària per a mestres
13
6. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Segon Cicle
1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies,
respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escoltar, exposar
amb claredat i entonar adequadament.
2. Expressar-se de forma oral, utilitzant diferents funcions de comunicació,
vocabulari, entonació i ritme adequats, i una estructura narrativa coherent.
3. Comprendre el sentit global dels textos orals, reconeixent les idees
principals i secundàries.
4. Interpretar i integrar les idees pròpies amb la informació continguda en
els textos d’ús escolar i social, i mostrar la comprensió a través de la lectura
en veu alta amb l’entonació i fluïdesa adequades.
5. Redactar, reescriure i resumir diferents textos significatius en les
situacions quotidianes i escolars, de forma ordenada i adequada, utilitzant la
planificació i revisió dels textos, tenint cura amb les normes gramaticals i
ortogràfiques i la cal·ligrafia, l’orde i la presentació.
6. Observar per mitjà d’insercions, supressions, canvis d’orde,
segmentacions o recomposicions, les paraules, els enunciats i els textos per
a millorar la comprensió i l’expressió.
7. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística pròpia del
cicle en les activitats de producció i de comprensió de textos.
8. Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini, i usar-lo
progressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se i per
a aprendre.
9. Valorar la participació i la iniciativa en les activitats tant grupals com
individuals. I als que no participen tant, procurar formular preguntes per a
proporcionar la seua intervenció.
Formació literària per a mestres
14
10. Observar si amb els textos escrits els alumnes han evitat les faltes
d’ortografia amb la norma estudiada.
11. Prendre nota de la presentació i cal·ligrafia de les activitats escrites.
12. Formular sugerències de millora al esborrany del treball escrit i anotar
els problemes mes destacats de cada alumne.
13. Llegir ben sovint i per pròpia iniciativa com a font de plaer textos literaris
de la tradició oral i de la literatura infantil adequats al cicle, per a conèixer
les característiques bàsiques de la narració i de la poesia i per a facilitar
l’escriptura de tals textos.
14. Utilitzar estratègies (de lectura i d’escriptura) per a planificar treballs,
localitzar i recuperar informació, realitzar inferències, captar el sentit global,
les idees principals i secundàries, resumir els textos llegits i realitzar
esquemes.
15. Usar la biblioteca de l’aula i del centre, conèixer els mecanismes
d’organització i de funcionament i les possibilitats que ofereix.
16. Observar per mitjà d’insercions, supressions, canvis d’orde,
segmentacions o recomposicions, les paraules, els enunciats i els textos per
a millorar la comprensió i l’expressió.
Instruments d’avaluació
Alumnat Lectura Sentit
dels
textos
Recursos Ortografia i
gramàtica
Presentació
i Cal·ligrafia
Expressió
oral
Participació
x
x
x
x
Formació literària per a mestres
15
7. CONCLUSIONS
Per a finalitzar aquest treball volem destacar una sèrie d’aspectes que hem
aprés a l’hora de treballar aquesta activitat.
Ens ha paregut molt rellevant la importància que té la literatura, i la manera en
la que s’ha de treballar en xiquets i xiquetes de primària, ja que ens permet
treballar les diverses àrees de coneixements. Aquest aspecte ens permet
treballar d’una manera més activa l’escriptura i la lectura, tant en l’escola com
en l’espai personal. A més, en relació amb la literatura, destaquem la
importància de la lectura, així com la varietat de contes i l’elecció d’aquests.
Per a treballar aquest tipus d’activitats, és molt important realitzar una recerca
adequada a través dels continguts del BOE, per tal de conèixer, entendre i
saber aplicar-les.
A més, per a què tot açò s’aplique de forma correcta, cal que els docents
estudien i coneguen els diferents tipus de metodologies per a què a l’hora
d’aplicar-les als xiquets i xiquetes, utilitzen la més adequada.
Trobem molt important que l’alumnat conega i treballe els diferents tipus de
gèneres literaris, ja que normalment es centren en un gènere, però s’ha d’estar
en contacte amb altres com la poesia, el teatre, etc.
Pel que fa referència a l’avaluació, cal que tenim en compte no sols els criteris
d’avaluació tradicionals, sinó també altres aspectes com la creativitat, la
imaginació a l’hora de crear literatura, així també com l’esforç de cada xiquet i
xiqueta tenint en compte el seu nivell.
Formació literària per a mestres
16
8. BIBLIOGRAFIA
 A.A.D.D.: 1993, La literatura infantil i juvenil valenciana. Elements per a
un programa delectura als centres. València. Conselleria d'Educació i
Ciència. Direcció General.
 Cassany, d. / Luna, m./ Sanz, g.: 1993 Ensenyar llengua. Barcelona,
Graó. (Apartat 8.4.) pàgines 475 a 507.
 Colomer, Teresa.: 1998, La formació del lector literari. Barcelona. Ed.
Barcanova.
 Mata, Juan: 2009, 10 ideas clave Animación a la lectura, Barcelona,
Graó.
 Segundo Fidalgo Fernandez,1995, Textos de didàctica de la llengua y de
la literatura. Actividades en el aula-taller de literatura. CP La Canal de
Luanco. Asturias.
 Ventura, Núria: 1982, Guía práctica para bibliotecas infantiles y
escolares. Barcelona. Cuadernos de Pedagogía.

Recomendados

Power final formació von
Power final formacióPower final formació
Power final formacióDavid Beltran
282 views22 Folien
Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalCrisMesquida93
377 views7 Folien
Eso literatura-aula von
Eso literatura-aulaEso literatura-aula
Eso literatura-aulaM T
562 views87 Folien
Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalBernat Bonx Picó Pellicer
132 views7 Folien
Programa de cicle inicial 2010 von
Programa de cicle inicial 2010Programa de cicle inicial 2010
Programa de cicle inicial 2010Generalitat de Catalunya
1.3K views7 Folien
Guia didàctica podcast von
Guia didàctica  podcastGuia didàctica  podcast
Guia didàctica podcastmarina-tic
298 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Unitat didàctica català von
Unitat didàctica catalàUnitat didàctica català
Unitat didàctica catalàanarosa1212
6.1K views39 Folien
Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digital Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital CrisMesquida93
365 views9 Folien
U.d. podcast von
U.d. podcastU.d. podcast
U.d. podcastMariajuan7
330 views9 Folien
Guia didàctica Rondalla von
Guia didàctica RondallaGuia didàctica Rondalla
Guia didàctica Rondallalaura garau
413 views6 Folien
Continguts de 2n von
Continguts de 2nContinguts de 2n
Continguts de 2nescolalesarrelsmollerussa
492 views15 Folien
Continguts de primer von
Continguts de primerContinguts de primer
Continguts de primerescolalesarrelsmollerussa
816 views15 Folien

Was ist angesagt?(18)

Unitat didàctica català von anarosa1212
Unitat didàctica catalàUnitat didàctica català
Unitat didàctica català
anarosa12126.1K views
Guia didàctica àudio digital von CrisMesquida93
Guia didàctica àudio digital Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
CrisMesquida93365 views
Guia didàctica Rondalla von laura garau
Guia didàctica RondallaGuia didàctica Rondalla
Guia didàctica Rondalla
laura garau413 views
Guia Didàctica Àudio Digital von cata_palmer93
Guia Didàctica Àudio DigitalGuia Didàctica Àudio Digital
Guia Didàctica Àudio Digital
cata_palmer93250 views
exercici1. El gènere narratiu von mrey123
exercici1. El gènere narratiuexercici1. El gènere narratiu
exercici1. El gènere narratiu
mrey123666 views
Guia didàctica presentació multimèdia interactiva von CrisMesquida93
Guia didàctica presentació multimèdia interactivaGuia didàctica presentació multimèdia interactiva
Guia didàctica presentació multimèdia interactiva
CrisMesquida93517 views
Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària. von ana261995
Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària.Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària.
Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària.
ana2619951.4K views
Solucionari basic 2 von mjvercher
Solucionari basic 2Solucionari basic 2
Solucionari basic 2
mjvercher1.2K views
Continguts de cinquè sisè von Núria Palau
Continguts de cinquè sisèContinguts de cinquè sisè
Continguts de cinquè sisè
Núria Palau869 views
La terra un espai per conviure von mjvercher
La terra un espai per conviureLa terra un espai per conviure
La terra un espai per conviure
mjvercher3.5K views

Similar a Formació tot junt este

Eina 2.0 una mà de contes von
Eina 2.0 una mà de contesEina 2.0 una mà de contes
Eina 2.0 una mà de contesalbarogu
468 views10 Folien
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva von
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactivacata_palmer93
335 views10 Folien
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva von
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactivacata_palmer93
257 views10 Folien
Un blog per a 2n batxillerat von
Un blog per a 2n batxilleratUn blog per a 2n batxillerat
Un blog per a 2n batxilleratOreto Masià
428 views28 Folien
Blog planificació de yasmin von
Blog planificació de yasminBlog planificació de yasmin
Blog planificació de yasminSara Mari Garrido
346 views8 Folien
Projecte individual de treball von
Projecte individual de treballProjecte individual de treball
Projecte individual de treballIrenetc
361 views13 Folien

Similar a Formació tot junt este(20)

Eina 2.0 una mà de contes von albarogu
Eina 2.0 una mà de contesEina 2.0 una mà de contes
Eina 2.0 una mà de contes
albarogu468 views
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva von cata_palmer93
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
cata_palmer93335 views
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva von cata_palmer93
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
cata_palmer93257 views
Un blog per a 2n batxillerat von Oreto Masià
Un blog per a 2n batxilleratUn blog per a 2n batxillerat
Un blog per a 2n batxillerat
Oreto Masià428 views
Projecte individual de treball von Irenetc
Projecte individual de treballProjecte individual de treball
Projecte individual de treball
Irenetc361 views
Extraescolar Escriptura creativa per a nens i nenes von jumpingclay
Extraescolar Escriptura creativa per a nens i nenesExtraescolar Escriptura creativa per a nens i nenes
Extraescolar Escriptura creativa per a nens i nenes
jumpingclay778 views
PROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesia von Aida Martinez
PROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesiaPROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesia
PROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesia
Aida Martinez659 views
Seqüència didàctica l'oroneta von 44866505zZ
Seqüència didàctica l'oronetaSeqüència didàctica l'oroneta
Seqüència didàctica l'oroneta
44866505zZ257 views
Les TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura von Fundación Impuls
Les TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escripturaLes TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
Les TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
Fundación Impuls710 views
1752 m12 eaf5_memoria_g4 von annamlopez
1752 m12 eaf5_memoria_g41752 m12 eaf5_memoria_g4
1752 m12 eaf5_memoria_g4
annamlopez2K views
Noelia peinado arce_planificació von planificacio
Noelia peinado arce_planificacióNoelia peinado arce_planificació
Noelia peinado arce_planificació
planificacio160 views
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi von Josep Gregori
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiLa notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
Josep Gregori173 views
Guia didàctica Presentació multimedia von Barbara9999
Guia didàctica  Presentació multimediaGuia didàctica  Presentació multimedia
Guia didàctica Presentació multimedia
Barbara9999304 views
Guia didàctica Prsentació multimedia von Barbara9999
Guia didàctica Prsentació multimediaGuia didàctica Prsentació multimedia
Guia didàctica Prsentació multimedia
Barbara9999279 views
Guia didàctica power multimedia def. von Barbara9999
Guia didàctica  power multimedia def.Guia didàctica  power multimedia def.
Guia didàctica power multimedia def.
Barbara9999160 views
Activitat inicial - Disseny d'activitat von javierouh
Activitat inicial - Disseny d'activitatActivitat inicial - Disseny d'activitat
Activitat inicial - Disseny d'activitat
javierouh339 views

Más de Raquel Lopez Montilla

Trabajo ciencias naturales von
Trabajo ciencias naturalesTrabajo ciencias naturales
Trabajo ciencias naturalesRaquel Lopez Montilla
187 views16 Folien
Sociologia diversidad von
Sociologia diversidadSociologia diversidad
Sociologia diversidadRaquel Lopez Montilla
451 views2 Folien
cometa von
cometacometa
cometaRaquel Lopez Montilla
319 views11 Folien
Taller de cometas von
Taller de cometasTaller de cometas
Taller de cometasRaquel Lopez Montilla
7.6K views11 Folien
Trabajo ciencias naturales von
Trabajo ciencias naturalesTrabajo ciencias naturales
Trabajo ciencias naturalesRaquel Lopez Montilla
1.2K views16 Folien
Trabajo final ef grupo 1 von
Trabajo final ef grupo 1Trabajo final ef grupo 1
Trabajo final ef grupo 1Raquel Lopez Montilla
478 views20 Folien

Formació tot junt este

 • 1. FORMACIÓ LITERÀRIA PER A MESTRES Professor: Paco Rodrigo 2º A E. Primària Cristina Gimeno Alberto Leal Raquel López Christian Mont Alba Núñez Marta Tovar
 • 2. Formació literària per a mestres 2 Índex 1. TÍTOL DE L’ACTIVITAT...........................................................................................................3 2. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................3 3. OBJECTIUS............................................................................................................................5 4. CONTINGUTS........................................................................................................................7 5. PLANIFICACIÓ DEL TALLER..................................................................................................10 6. CRITERIS D’AVALUACIÓ ......................................................................................................13 7. CONCLUSIONS....................................................................................................................15 8. BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................16
 • 3. Formació literària per a mestres 3 1. TÍTOL DE L’ACTIVITAT Les Peluses Literàries. 2º Cicle, 4º de primària. 2. INTRODUCCIÓ A dia d’avui és molt important treballar la literatura en les classes de primària, ja que aquesta constitueix en un mitjà de difusió de la cultura i, a més, permet la integració i la globalització de les diferents àrees del coneixement, com són: història, art, música, psicologia, sociologia… A més, a les escoles i en les famílies, la literatura té una funció fonamental ja que és una eina que beneficia el procés de lectura i escriptura. Per a posar en pràctica l’educació literària a les escoles, cal destacar la importància del valor educatiu que aporta a l’aprenentatge d’escriure i llegir i a l’educació en general, com: afavorir el desenvolupament de llenguatge, facilitar la comprensió del diferents tipus de textos i, també fomentar la creativitat a l’hora de produir i interpretar textos. Però, per a que tot açò es realitze amb èxit, creguem de gran importància la creació d’un taller creatiu pel tal de despertar el desig per la lectura, i les tasques de producció, comprensió i interpretació de textos. Per això, a partir dels nostres coneixements d’educació literària, volem donar-li importància a la literatura com un mitjà d’aprenentatge que qualsevol xiquet i xiqueta té el dret de gaudir. I, arrel d’això, hem creat un taller literari, ja que creguem que és una bona ferramenta per a treballar allò literari a les aules de primària; posat que no parlem tan sols de llibres, sinó també de pel·lícules, vídeos, còmics, textos publicitaris, obres teatrals, etc. Per a poder portar a terme el taller literari a l’aula, cal fer una tria d’aquell o aquells espais que considerem importants per a treballar aquest tipus d’activitat, i sobre tot, fer ús d’ells. I a banda d’això, aquesta mena de tasca, també necessita un temps que siga aprofitable i puguen gaudir d’ell.
 • 4. Formació literària per a mestres 4 Una vegada ja tenim l’espai i el temps adequats, haurem de seguir la següent metodologia per tal de que el taller siga exitòs. - En primer lloc, el mestre o la mestra haurà d’introduir de forma general l’activitat que a continuació realitzaran. - En segon lloc, l’alumnat passa a elaborar la tasca que s’ha explicat en la fase d’introducció. - I, per últim, s’expressa i s’intercanvia amb la resta de la classe l’activitat elaborada. Per aquest motiu, la funció dels docents en aquests tipus d’activitats no és dirigir-les, sinó tot el contrari, ha de proposar, suggerir i incentivar, a més d’ajudar a valorar a cada alumne i alumna a valorar els aspectes positius del seu treball. El taller de creació literària que nosaltres hem pensat, comença amb una activitat de creació de contes, la qual es realitzarà a partir del començament d’una història i es crearan diversos finals. A partir de les diferents històries que els xiquets i xiquetes creen, es triarà per democràcia el millor conte, per tal de representar-lo teatralment. A banda d’això, també creguem important treballar la poesia amb l’alumnat, i per això hi haurà una activitat de realització d’un cal·ligrama a partir d’un poema. El motiu pel qual hem escollit aquest tipus d’activitats, és per a treballar diferents gèneres literaris, ja que pensem que a les escoles es treballa més la narrativa, i considerem important que els xiquets i xiquetes coneguen i treballen una varietat més amplia de gèneres. En primer lloc, hem escollit el teatre doncs ens permet treballar l’expressió corporal, a través de la qual els xiquets i xiquetes treballen diferents aspectes com la comunicació i moviment. En segon lloc, la poesia ens aporta fomentar diferents beneficis com imaginar aspectes de la vida diferents als quotidians i desenvolupar un ús del llenguatge més culte.
 • 5. Formació literària per a mestres 5 I per últim, la narració ens permet potenciar la imaginació a l’hora de crear contes i desenvolupar la competència lingüística. 3. OBJECTIUS Els objectius a desenvolupar per al nostre taller son els següents: 1. Fomentar l’afició per la lectura. 1.1Millorar la lectura en veu alta 1.2Apreciar el valor estètic i cultural de l’obra literària 1.3Suscitar la implicació i la resposta dels lectors 1.4Construir el significat de manera compartida 1.5Ajudar a progressar en la capacitat per fer interpretacions més complexes 1.6Millorar i fomentar l’expressió oral. 2. Desenvolupar la competència literària. 2.1Fomentar la creativitat a través de la seues pròpies creacions produccions de textos literaris 2.2Fomentar les seues pròpies creacions. 2.3Comprendre la significació del text literari 2.4Comprendre les convencions literàries i de les tècniques emprades 2.5Posar en interrelació les activitats de recepció i d’expressió literària, tant en la seua forma oral com escrita 2.6 Expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, per a satisfer necessitats de comunicació i per a explorar camins que desenvolupen la sensibilitat, la creativitat i l’estètica. 2.7Apreciar l’existència i la importància de l’idioma valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del patrimoni cultural de totes les valencianes i valencians.
 • 6. Formació literària per a mestres 6 2.8 Apreciar la necessitat de l’ús dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà, adoptar una actitud positiva cap al seu aprenentatge i ampliar els usos personals com a instrument de comunicació, d’experiència estètica, d’informació i d’aprenentatge. 2.9Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la llengua oral de manera adequada en l’activitat social i cultural, aplicar les regles bàsiques de la comunicació oral i adoptar una actitud de cooperació i de respecte amb els sentiments, les idees, les opinions i els coneixements dels altres. 2.10 Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir, escriure i conversar) eficaçment en l’activitat escolar tant per a buscar, arreplegar, processar informació, elaborar i memoritzar conceptes, com per a escriure textos propis de l’àmbit acadèmic amb iniciativa, responsabilitat i esforç. 2.11 Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre distints tipus de textos adaptats a l’edat, i utilitzar la lectura com a mitjà per a ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta. 2.12 Usar els coneixements sobre la llengua i sobre les normes de l’ús lingüístic per a escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta (cuidant l’estructura del text, els aspectes normatius, la cal·ligrafia, l’orde i la neteja), i per a comprendre textos orals i escrits.
 • 7. Formació literària per a mestres 7 4. CONTINGUTS a) Gèneres literaris: Mitjançant l’elaboració de les tres produccions textuals que anem a ficar en pràctica (cal·ligrama, conte i teatre), els xiquets i les xiquetes treballaran els següents gèneres literaris:  A partir del cal·ligrama practicaran el gènere poètic, que juga amb el ritme i, molt sovint, amb la rima del llenguatge. Té una estructura lliure i creativa; amb figures retòriques, repeticions i jocs de paraules.  Després, mitjançant la creació d’un conte “multicontes” aplicaran el gènere narratiu; l’estructura del qual es basa en una presentació de què ocorre, més d’un nus distints dels fets i diferents desenllaços amb diferents finals per a un mateix conte.  Per finalitzar, amb la interpretació teatral del conte elegit aprofundiran en el gènere conversacional, que combina discurs, moviment, música, sons, gestos i escenografia per a presentar de forma visible la imaginació. b) Competències o habilitats seleccionades: Les competències que podem encontrar al nostre taller literari són les següents:  Competència en comunicació lingüística, ja que llegir implica l’habilitat per a descodificar i interpretar un discurs en context.  Competència cultural i artística, en tant que reflecteix la realitat i l’imaginari dels parlants d’una llengua en un moment determinat.
 • 8. Formació literària per a mestres 8  Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que el text literari contribueix a la construcció d’un context que es veu ampliat amb la lectura d’altres textos literaris.  Autonomia i iniciativa personal, que implica la posada en pràctica d’uns processos i microhabilitats que es posen en marxa a través dels actes de lectura i escriptura. c) Conceptes – Procediments – Actituds/valors de la competència literària a desenvolupar: Continguts conceptuals  Coneixement, identificació i lectura guiada de diferents mostres de textos literaris: literatura tradicional oral (rondalles, faules, contalles, llegendes, cançons, auques, retafiles...); adaptacions d’obres clàssiques o mostres de literatura infantil o actual del gènere narratiu (contes, biografies, relats…) i d’altres gèneres (el teatre, el còmic o la poesia), tant en suport escrit com audiovisual. Continguts procedimentals  Anàlisi i selecció de textos literaris.  Identificació de gèneres literaris i els seus elements característics.  Pràctica de diferents tipus d’audició i de lectura d’obres adequades a l’edat i als interessos de l’alumnat: escolta guiada, lectura guiada, lectura personal i silenciosa i lectura en veu alta.  Audició, comprensió i memorització de diferents textos, recitació de poemes, dramatització de textos teatrals adequats a l’edat i de producció pròpia, amb el ritme, la pronunciació i l’entonació adequades.  Iniciació al coneixement actiu de la biblioteca del centre i participació en activitats literàries (premis, murals, col·loquis amb autors...) en l’aula i en el centre.  Producció de textos d’intenció literària per a comunicar sentiments, emocions, estats d’ànim o records (narracions, poemes, diàlegs
 • 9. Formació literària per a mestres 9 escenificats, descripcions, còmics, redaccions...), a partir de l’exploració de les possibilitats expressives de la llengua per mitjà de l’observació i de l’anàlisi de textos models (com històries o contes narrats per la professora o professor) i de l’ajuda de distints recursos i jocs que estimulen la imaginació i la creativitat.  Dramatització de textos literaris no teatrals adequats a l’edat i de produccions pròpies. Continguts actitudinals  Aprofitament creatiu del temps lliure per a recrear-se amb la lectura.  Valoració de la identitat cultural.  Plaer per a l’exploració de formats textuals, tipus de discursos i experiències comunicatives.  Valoració de l’espectacle comunicatiu i representatiu de la llengua.  Foment de la lectura per mitjà d’activitats d’animació que estimulen l’hàbit lector, com ara, el contacte amb autors que visiten el centre, les presentacions de llibres adequats a l’edat de l’alumnat o la recollida d’informació de les portades de publicacions diverses, que promoguen la formació de criteris i gustos personals.  Valoració del text literari com a font de plaer, de joc, d’entreteniment, de coneixement d’altres mons, temps i cultures, d’aprenentatge i com a mitjà d’organitzar-se i de resoldre problemes de la vida quotidiana.  Reflexió i explicitació dels aprenentatges extraliteraris que s’adquirixen a través de la lectura: interrelació de les experiències exposades amb les pròpies del lector i manifestació de l’opinió personal sobre l’anàlisi i crítica dels missatges i valors transmesos pels textos.
 • 10. Formació literària per a mestres 10 5. PLANIFICACIÓ DEL TALLER 1. Fase de introducció - Primerament, llegirem un poema als xiquets i xiquetes del aula per a que tinguen un primer contacte amb un text literari. - Després, entre tot el alumnat el llegiran en veu alta. - A continuació, es preguntarà que han entès del poema, - Per a finalitzar, es proposarà fer una interpretació mitjançant un cal·ligrama i després ensenyaran l’activitat als altres companys i l’explicaran. 2. Fase de desenvolupament - Per començar, llegirem un conte “multicontes” a classe, i passarem un parell per a que observen exemples del que es va treballar. - Després, proposarem la creació d’un conte “multicontes”, com el que han vist abans. Aquesta activitat consisteix en dividir la classe en grups de 6 components, amb una plantilla que a continuació mostrarem, els xiquets i les xiquetes hauran d’omplir les graelles, cadascú omplirà una graella dels diferents companys. Les graelles estan dividides en files que es corresponen entre si i cada una d’elles contesta a una pregunta essencial per poder crear un conte. ¿Quan i on? 1 ¿Qui intervé? ¿Què fan? 1a 1b ¿Què succeeix? 1aa 1ab 1ba 1bb ¿Quina seria la solució? 1aaa 1aab 1aba 1abb 1baa 1bab 1bba 1bbb
 • 11. Formació literària per a mestres 11 - Per a finalitzar la activitat, cadascú tindrà de nou la seua plantilla i haurà de passar a net les idees del seus companys que formen tot el conte “multicontes”. El format del conte de mitja fulla i tindran que fer una presentació i enquadernació de aquest. 3. Fase de conclusió - Després d’haver realitzat, passat a net i enquadernar el conte “multicontes”, cada alumne llegirà a classe una opció d’aquest. - Al finalitzar totes les lectures, es realitzarà una votació per a triar el conte que mes haja agradat. - I amb aquest, es representarà un teatre en que participarà tota la classe.  Organització d’espais i temps: - La fase d’introducció (lectura, posada en comú i cal·ligrama) es realitzarà a l’aula habitual dels alumnes, amb una sessió de 2 hores. - Per al conte “multicontes”, es dedicarà una sessió de 2 hores a l’aula. - Per a la realització de les pròpies creacions dels alumnes dels contes “multicontes”, dedicarem una sessió de 1 hora, a l’aula. - Es dedicarà 1 hora per a llegir algunes de les creacions dels contes “multicontes”, i s’escollirà el conte més votat entre tot l’alumnat de la classe.
 • 12. Formació literària per a mestres 12 - Per a aquest conte “multicontes” escollit, dedicarem una sessió de 1 hora per a que l’assagen per a representar-lo. - Per a l’ultima sessió de 1 hora, es realitzarà la representació del conte “multiconte” escollit.  Mitjos materials: - Fotocopies d’alguns poemes de Vicent Andrés Estelles, com “Els amants”, “Professió del vell roder”, entre altres. - Exemple de conte “multicontes” - Fulls, llapis, retoladors i enquadernació, per a la realització del seu propi conte “multiconte” - Fulls amb el guió de cadascú per a representar el teatre.
 • 13. Formació literària per a mestres 13 6. CRITERIS D’AVALUACIÓ Segon Cicle 1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escoltar, exposar amb claredat i entonar adequadament. 2. Expressar-se de forma oral, utilitzant diferents funcions de comunicació, vocabulari, entonació i ritme adequats, i una estructura narrativa coherent. 3. Comprendre el sentit global dels textos orals, reconeixent les idees principals i secundàries. 4. Interpretar i integrar les idees pròpies amb la informació continguda en els textos d’ús escolar i social, i mostrar la comprensió a través de la lectura en veu alta amb l’entonació i fluïdesa adequades. 5. Redactar, reescriure i resumir diferents textos significatius en les situacions quotidianes i escolars, de forma ordenada i adequada, utilitzant la planificació i revisió dels textos, tenint cura amb les normes gramaticals i ortogràfiques i la cal·ligrafia, l’orde i la presentació. 6. Observar per mitjà d’insercions, supressions, canvis d’orde, segmentacions o recomposicions, les paraules, els enunciats i els textos per a millorar la comprensió i l’expressió. 7. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística pròpia del cicle en les activitats de producció i de comprensió de textos. 8. Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini, i usar-lo progressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se i per a aprendre. 9. Valorar la participació i la iniciativa en les activitats tant grupals com individuals. I als que no participen tant, procurar formular preguntes per a proporcionar la seua intervenció.
 • 14. Formació literària per a mestres 14 10. Observar si amb els textos escrits els alumnes han evitat les faltes d’ortografia amb la norma estudiada. 11. Prendre nota de la presentació i cal·ligrafia de les activitats escrites. 12. Formular sugerències de millora al esborrany del treball escrit i anotar els problemes mes destacats de cada alumne. 13. Llegir ben sovint i per pròpia iniciativa com a font de plaer textos literaris de la tradició oral i de la literatura infantil adequats al cicle, per a conèixer les característiques bàsiques de la narració i de la poesia i per a facilitar l’escriptura de tals textos. 14. Utilitzar estratègies (de lectura i d’escriptura) per a planificar treballs, localitzar i recuperar informació, realitzar inferències, captar el sentit global, les idees principals i secundàries, resumir els textos llegits i realitzar esquemes. 15. Usar la biblioteca de l’aula i del centre, conèixer els mecanismes d’organització i de funcionament i les possibilitats que ofereix. 16. Observar per mitjà d’insercions, supressions, canvis d’orde, segmentacions o recomposicions, les paraules, els enunciats i els textos per a millorar la comprensió i l’expressió. Instruments d’avaluació Alumnat Lectura Sentit dels textos Recursos Ortografia i gramàtica Presentació i Cal·ligrafia Expressió oral Participació x x x x
 • 15. Formació literària per a mestres 15 7. CONCLUSIONS Per a finalitzar aquest treball volem destacar una sèrie d’aspectes que hem aprés a l’hora de treballar aquesta activitat. Ens ha paregut molt rellevant la importància que té la literatura, i la manera en la que s’ha de treballar en xiquets i xiquetes de primària, ja que ens permet treballar les diverses àrees de coneixements. Aquest aspecte ens permet treballar d’una manera més activa l’escriptura i la lectura, tant en l’escola com en l’espai personal. A més, en relació amb la literatura, destaquem la importància de la lectura, així com la varietat de contes i l’elecció d’aquests. Per a treballar aquest tipus d’activitats, és molt important realitzar una recerca adequada a través dels continguts del BOE, per tal de conèixer, entendre i saber aplicar-les. A més, per a què tot açò s’aplique de forma correcta, cal que els docents estudien i coneguen els diferents tipus de metodologies per a què a l’hora d’aplicar-les als xiquets i xiquetes, utilitzen la més adequada. Trobem molt important que l’alumnat conega i treballe els diferents tipus de gèneres literaris, ja que normalment es centren en un gènere, però s’ha d’estar en contacte amb altres com la poesia, el teatre, etc. Pel que fa referència a l’avaluació, cal que tenim en compte no sols els criteris d’avaluació tradicionals, sinó també altres aspectes com la creativitat, la imaginació a l’hora de crear literatura, així també com l’esforç de cada xiquet i xiqueta tenint en compte el seu nivell.
 • 16. Formació literària per a mestres 16 8. BIBLIOGRAFIA  A.A.D.D.: 1993, La literatura infantil i juvenil valenciana. Elements per a un programa delectura als centres. València. Conselleria d'Educació i Ciència. Direcció General.  Cassany, d. / Luna, m./ Sanz, g.: 1993 Ensenyar llengua. Barcelona, Graó. (Apartat 8.4.) pàgines 475 a 507.  Colomer, Teresa.: 1998, La formació del lector literari. Barcelona. Ed. Barcanova.  Mata, Juan: 2009, 10 ideas clave Animación a la lectura, Barcelona, Graó.  Segundo Fidalgo Fernandez,1995, Textos de didàctica de la llengua y de la literatura. Actividades en el aula-taller de literatura. CP La Canal de Luanco. Asturias.  Ventura, Núria: 1982, Guía práctica para bibliotecas infantiles y escolares. Barcelona. Cuadernos de Pedagogía.