Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Predmet i struktura licnosti

 1. Предмет психологије личности Први проблем психологије личности: структура личности
 2. Карактеристике људског понашања  Доследност – слично понашање јавља се у сличним ситуацијама  Склоп особина – посебне особине не чине скуп него склоп.  Особеност, јединственост – код сваког се те особине комбинују у једниствени целину.
 3. Психологија личности и дефиниција личности  Психологија личности проучава понашање у целини, проучава начин понашања сваког појединца  Личност је карактеристичан начин понашања неке особе, ужа дефиниција  Личност је јединствена организација особина која се формира узајамним деловањем јединке и средине и одређује начин понашања за сваког појединца, шира дефиниција
 4. Шта подразумева психологија личности:  Особине личности су трајне и релативно трајне  Повезаност и зависност особина  Јединствена организација особина  Особине се формирају током живота  Организација утиче на поступке и доживљаје
 5. Три групе проблема проучава психологија личности:  Структура личности – које су јединице личности и како су повезане  Динамика личности – које снаге покрећу на активност  Развој личности – који од фактора има какав значај за формирање личности  Друга питања: самосвест, рукопис и личност, личност кроз телесну форму итд.
 6. Структура личности  Два схватања: 1. Личност је организација особина 2. Личност чини систем црта  Црте личности су опште, трајне или релативно трајне особине. Утврђују се посматрањем понашања у истим и сличним ситуацијама.
 7. Три врсте црта личности:  Темперамент – на који начин појединац нешто ради (како?)  Карактер – због чега нешто ради (зашто?)  Способности – колико добро неко нешто ради.
 8. Темперамент  Диспозиција за начин емотивног реаговања, колико лако и колико интензивно особа реагује  То је за појединца карактеристичан начин реаговања  Колерички, меланхолички, флегматички и меланхолички темперамент  Веома везан за наслеђе
 9. Карактер  Уместо израза личност, уместо моралне стране човека, уместо вољних особина  Карактерне особине изражавају и вољне особине и остваривање моралних принципа  Карактер се углавном стиче али и наслеђе има значајан удео
 10. Четири групе карактерних особина  Опште карактерне особине - одлучност, доследност, храброст  Однос према другим људима – несебичност, хуманост, толерантност  Однос према раду – марљивост, одговорност, свесност  Однос према самом себи – самокритичност, скромност, промишљеност
 11. Способности  Првенствено интелигенција али и моторне способности 1. Интелигенција утиче на формирање и степен заступљености неких особина 2. Манифестовање особина (испољавање агресивности на пример) Пример: успех доноси ведрину, оптимизам,сигурност у себе
 12. Телесне особине као фактори личности  Морфолошке особине – висина, дебљина, изглед уопште  Физиолошке особине – вегетативни нервни систем и ендокрини систем  Верује се да постоји веза између психичких особина и телесних особина
 13. Примери  Френологија (Франц Гал) – особина има место на глави, лобањи  Физиогномика – облик лица  Хиромантија – гледање у длан
 14. Физиогномика
 15. Суицидално писмо
 16. Изглед појединца утиче на личност  Лепота – сујета, уображеност, сигурност у себе  Хендикеп – повлачење у себе, несигурност, агресивност према другима
 17. Свест о себи  Јесте свесност о доживљајима и оцена тих доживљаја  Утиче на формирање и развој личности а основа је за: 1. Идентитет – свест да смо у различитим периодима и ситуацијама иста особа 2. Интегритет – повезаност и зависност наших догађаја 3. Особеност – наше понашање и свест о различитости у односу на друге
 18. Приказивање личности Може се описати на различите начине:  Преко психолошког профила  Преко типа личности  Постојање синдрома црта  Утврђивање модалне личности, налажење социјалног карактера
 19. Психолошки профил - психограм представља прегледно изложене црте личности
 20. Типови личности  Тражење одрећеног броја типова или узорака у које би било могуће сврстати све поједине личности  На основу знакова у понашању или изгледу особа се сврстава у одрећени тип личности  Јунгова типологија: интроверти, екстроверти, мешовити тип
 21. Синдромни тип  Групе особина које се често јављају заједно називају се СИНДРОМ  Синдром компулсивности: педантност, тврдоглавост и уредност.  Ауторитарни синдром: изразито поштује власт, потчињавање ауторитету, крутост мишљења, агресивност....
 22. Модални тип  Покушај да се представе особине неке групе: нације, класе, слоја, професије  Под модалним типом личности подразумевају се црте личности које су код неке групе становника чешће  Непоуздано испитивање због предрасуда  Јован Цвијић, јужнословенски народи, динарски тип доминантан: осећајност, маштовитост, склоност ка одушевљењу и заносу.
Anzeige