Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

השפעה פריסמטית הרצאה

Ad

‫פריסמטית‬ ‫השפעה‬
‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬‫הפריסמטית‬ ‫ההשפעה‬ ‫או‬‫הינ‬‫ם‬‫מידת‬.‫פריסמה‬ ‫דרך‬ ‫העוברת‬ ‫אור‬ ‫קרן‬ ‫הטיית‬‫זו...

Ad

‫מ‬‫אחר‬‫ו‬-BG‫ו‬ ‫העדשה‬ ‫של‬ ‫המוקד‬ ‫מרחק‬ ‫הוא‬-GF'‫האופטי‬ ‫מהמרכז‬ ‫הקרן‬ ‫מרחק‬ ‫הוא‬‫באות‬ ‫המצוין‬c‫אז‬ ,
a. tan
...

Ad

‫ב‬.‫המבט‬ ‫נקודת‬b‫נמצאת‬4‫ו‬ ‫פנימה‬ ‫מ"מ‬-6‫מטה‬ ‫מ"מ‬.‫האופטי‬ ‫מהמרכז‬
:‫פתרון‬.‫א‬P c F 
0.5 6 3P BD   V
.‫ב‬0....

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Nächste SlideShare
Progressive Lenses
Progressive Lenses
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

השפעה פריסמטית הרצאה

  1. 1. ‫פריסמטית‬ ‫השפעה‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬‫הפריסמטית‬ ‫ההשפעה‬ ‫או‬‫הינ‬‫ם‬‫מידת‬.‫פריסמה‬ ‫דרך‬ ‫העוברת‬ ‫אור‬ ‫קרן‬ ‫הטיית‬‫זו‬ ‫מידה‬ .‫שלה‬ ‫השבירה‬ ‫ואינדקס‬ ‫הפריסמה‬ ‫של‬ ‫הראש‬ ‫בזוית‬ ‫תלויה‬‫גודלה‬‫מבוטא‬ ‫הפריסמטית‬ ‫ההשפעה‬ ‫של‬ ‫פריסם‬ " ‫היחידה‬ ‫ע"י‬-. "‫דיאופטר‬‫המונח‬‫פריסם‬ ‫"אחד‬-"‫דיאופטר‬(1^Prism Diopter)‫מוגדר‬‫קרן‬ ‫כסטיית‬ ‫האור‬‫בפריסמה‬ ‫הפוגעת‬‫של‬ ‫בזוית‬ ‫הקרן‬ ‫הטיית‬ ‫או‬ ,‫מהפריסמה‬ ‫אחד‬ ‫מטר‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫אחד‬ ‫בסנטימטר‬ ˚375.0.‫נעיין‬‫בציור‬'‫מס‬1‫ב‬‫ו‬‫פריסמה‬ ‫מתוארת‬‫ישר‬‫ת‬.‫זוית‬ ‫הסטייה‬ ‫זוית‬‫הסטייה‬ ‫כאשר‬ ‫הקרן‬ ‫של‬‫של‬ ‫היא‬‫של‬ ‫במרחק‬ ‫אחד‬ ‫ס"מ‬1'‫מ‬: 1. tan . 1 100 0 573      2. tan ^ Pr100 x ism Diopter   :‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫גודל‬ '‫מס‬ ‫ציור‬1'‫מס‬ ‫ציור‬2 ‫עדשות‬‫אופטלמיות‬‫מורכבות‬‫משתי‬‫פריסמות‬.‫בעדשות‬‫מרכזות‬‫בסיסי‬‫שתי‬‫הפריסמות‬‫צמודים‬‫אחד‬ ‫לשני‬‫ובעדשות‬‫מפזרות‬‫קודקודי‬‫שתי‬‫הפריסמות‬‫נושקים‬‫אחד‬‫לשני‬.‫ניתן‬‫להבחין‬‫כי‬‫ככל‬‫שמתרחקים‬ ‫מהמרכז‬‫האופטי‬‫של‬‫העדשה‬,‫מידת‬‫סטיית‬‫הקרן‬‫הולכת‬‫וגוברת‬,‫למרות‬‫שאינדקס‬‫השבירה‬‫קבוע‬. ‫שינוי‬.‫העדשה‬ ‫את‬ ‫הבונות‬ ‫הפריסמות‬ ‫של‬ ‫המכופפות‬ ‫הדפנות‬ ‫ממבנה‬ ‫נובע‬ ‫זה‬‫נעביר‬‫שני‬‫משיקים‬ ‫בנקודות‬‫תואמות‬aaˈ‫הנמצאות‬‫על‬‫דפנות‬‫העדשה‬‫כך‬‫שמרחק‬‫נקודות‬‫אלו‬‫מהמרכז‬‫האופטי‬‫זהה‬‫ו‬‫נמשיך‬ ‫את‬‫המשיקים‬‫עד‬‫לנקודת‬‫החיתוך‬‫שלהם‬‫בה‬‫נוצרת‬‫זוית‬α(‫ציור‬‫מס‬'2.)‫נתרחק‬‫מהמרכז‬‫האופטי‬‫ונעביר‬ ‫שני‬‫משיקים‬‫בנקודות‬‫תואמות‬bbˈ.‫המשך‬‫המשיקים‬‫יוצר‬‫זוית‬β‫הגדולה‬‫מזוית‬α.‫אנו‬‫מסיקים‬‫כי‬ ‫העדשה‬‫בנויה‬‫מפריסמה‬‫בעלת‬‫זוית‬‫ראש‬‫זוית‬ ,‫משתנה‬‫ש‬‫הולכת‬‫וגדלה‬‫ככל‬‫שמתרחקים‬‫מהמרכז‬ ‫האופטי‬.‫לצורך‬‫חישוב‬‫ההשפעה‬‫הפריסמטית‬‫בעדשות‬‫אופטלמיות‬.‫מתמטי‬ ‫פתרון‬ ‫נציג‬ ‫נקודה‬ ‫בכל‬ ‫בציור‬‫מס‬'3‫מתוארת‬‫קרן‬‫אור‬AB‫המ‬‫האופטי‬ ‫לציר‬ ‫קבילה‬‫ו‬‫בעד‬ ‫פוגעת‬‫ש‬‫במרחק‬ ‫ה‬c‫מהמרכז‬ .‫האופטי‬ '‫מס‬ ‫ציור‬3 ‫הקרן‬‫ו‬ ‫נשברת‬‫העדשה‬ ‫במוקד‬ ‫מתמקדת‬Fˈ‫וי‬‫ו‬‫צרת‬‫זוית‬δ‫במשולש‬ ‫נתבונן‬ .BGFˈ.‫הזוית‬ ‫ישר‬ ' tan GF BG  
  2. 2. ‫מ‬‫אחר‬‫ו‬-BG‫ו‬ ‫העדשה‬ ‫של‬ ‫המוקד‬ ‫מרחק‬ ‫הוא‬-GF'‫האופטי‬ ‫מהמרכז‬ ‫הקרן‬ ‫מרחק‬ ‫הוא‬‫באות‬ ‫המצוין‬c‫אז‬ , a. tan ' c f   ‫בדיאופטר‬ ‫העדשה‬ ‫כוח‬ ‫אבל‬:‫הינו‬b. ' ' 'm cm 1 100 F f f   ‫ו‬‫ההשפ‬‫ע‬‫הפריסמטית‬ ‫ה‬‫נוסחה‬ ‫לפי‬2‫באות‬ ‫תסומן‬P:‫תהיה‬100 tanP  .c ‫ו‬ )‫(א‬ ‫נוסחה‬ ‫משילוב‬-:‫הנוסחה‬ ‫מתקבלת‬ )‫(ב‬ tan 100 F c  d. 100tan c F   Prism-Diopter :‫תהיה‬ ‫הפריסמטית‬ ‫ההשפעה‬ ,‫לכן‬ P c F (3) :‫כאשר‬c‫מ‬ ‫האור‬ ‫קרן‬ ‫מרחק‬ =‫ה‬.‫בסנטימטרים‬ ‫ונמדד‬ ‫האופטי‬ ‫מרכז‬ F.‫בדיאופטרים‬ ‫נמדד‬ ,‫העדשה‬ ‫כוח‬ = ‫שמב‬ ‫כך‬ ,‫וקטורי‬ ‫גודל‬ ‫הינו‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬‫ו‬‫טא‬‫ע"י‬.‫וכיוון‬ ‫גודל‬ ‫מב‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫של‬ ‫גודלו‬ ‫את‬‫יעים‬( ‫נוסחה‬ ‫בעזרת‬3.)‫ואת‬‫כיוונו‬‫לפי‬‫כיוו‬‫ן‬‫בסיס‬‫י‬,‫הפריסמה‬ ‫כשה‬‫ב‬‫מעלה‬ ‫לכיוון‬ ‫פונה‬ ‫סיס‬Base Up‫מטה‬ ‫לכיוון‬ ‫פונה‬ ‫הבסיס‬ ,Base Down‫פנים‬ ‫לכיוון‬ ‫פונה‬ ‫הבסיס‬ , )‫האף‬ ‫(כיוון‬Base In)‫האוזן‬ ‫(כיוון‬ ‫החוץ‬ ‫לכיוון‬ ‫פונה‬ ‫וכשהבסיס‬Base Out. ‫חי‬ ‫לעדשה‬ ‫נתייחס‬ ‫הבסיס‬ ‫כיווני‬ ‫נושא‬ ‫להמחשת‬.‫ימין‬ ‫עין‬ ‫מול‬ ‫הממוקמת‬ ‫ובית‬‫ב‬‫ציור‬4a‫מוצגת‬‫מערכת‬ ‫האופטי‬ ‫המרכז‬ ‫את‬ ‫החוצה‬ ‫צירים‬‫ו‬.‫האנכי‬ ‫והמרידיאן‬ ‫האופקי‬ ‫המרידיאן‬ ‫את‬ ‫מציינת‬OC‫את‬ ‫מסמן‬ ‫והא‬ ‫האופטי‬ ‫המרכז‬‫ו‬‫ת‬N-‫מסמנת‬‫את‬( ‫האף‬ ‫כיוון‬Nasal‫האופטי‬ ‫המרכז‬ ‫דרך‬ ‫עובר‬ ‫המבט‬ ‫קו‬ ‫כאשר‬ .) ‫יהיה‬‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫כאשר‬ ,‫אפס‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬a‫האופטי‬ ‫למרכז‬ ‫מעל‬‫אזי‬‫יהיה‬ ‫הפריסמה‬ ‫בסיס‬ ‫כיוון‬ ‫מטה‬Base Down‫נקודה‬ ‫דרך‬ ‫עובר‬ ‫המבט‬ ‫קו‬ ‫אם‬ .b-‫וחוצה‬ ‫מעלה‬ ‫יהיה‬ ‫הפריסמה‬ ‫בסיס‬ ‫כיוון‬Base Up and Base Out. '‫מס‬ ‫ציור‬44b4a ‫ב‬‫ציור‬4b‫ע‬‫דשה‬.‫שמאל‬ ‫עין‬ ‫מול‬ ‫הממוקמת‬ ‫שלילית‬‫נקודה‬ ‫דרך‬ ‫עובר‬ ‫המבט‬ ‫קו‬ ‫אם‬a‫פריסמטי‬ ‫כוח‬ ‫נוצר‬ ‫ש‬‫בסיס‬ ‫כיוון‬‫ו‬‫מעלה‬Base Up‫נקודה‬ ‫דרך‬ ‫עובר‬ ‫המבט‬ ‫קו‬ ‫וכאשר‬ ,b‫נוצר‬‫בסיסו‬ ‫שכיוון‬ ‫פריסמטי‬ ‫כוח‬ ‫ומטה‬ ‫פנימה‬Base In and Base Down. '‫מס‬ ‫בדוגמא‬ ‫נעזר‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ‫להבנת‬1 ‫דוגמא‬1: ‫את‬ ‫חשב‬‫ההשפעה‬‫ה‬‫פריסמטי‬‫ת‬‫של‬ ‫כוח‬ ‫בעלת‬ ‫בעדשה‬+6.00D:‫כאשר‬ ‫ימין‬ ‫עין‬ ‫מול‬ ‫הממוקמת‬ ‫א‬.‫המבט‬ ‫נקודת‬a‫נמצאת‬5.‫האופטי‬ ‫למרכז‬ ‫מעל‬ ‫מ"מ‬
  3. 3. ‫ב‬.‫המבט‬ ‫נקודת‬b‫נמצאת‬4‫ו‬ ‫פנימה‬ ‫מ"מ‬-6‫מטה‬ ‫מ"מ‬.‫האופטי‬ ‫מהמרכז‬ :‫פתרון‬.‫א‬P c F  0.5 6 3P BD   V .‫ב‬0.4 6 2.4 .HP B O   V 0.6 6 3.6 .VP BU   V ‫את‬‫הפריסמטים‬ ‫הכוחות‬‫בשני‬‫והאופקי‬ ‫האנכי‬ ‫המרידיאנים‬‫ניתן‬‫ל‬‫וקטורי‬ ‫חיבור‬ ‫חבר‬,‫את‬ ‫שנקבל‬ ‫כך‬ ‫ההשפעה‬‫הפריסמטי‬‫ת‬‫השקול‬‫ה‬‫בסיס‬ ‫וכיוון‬‫ה‬. 2 22 2 3.6 2.4 4.32718.72V H TP P P     V ‫הפריסמה‬ ‫בסיס‬ ‫כיוון‬ 2.4 tan 0.667 3.6 H V P P     33.7   ‫זוית‬α‫כיוון‬ ‫עד‬ ‫מהאנך‬ ‫הנמדדת‬ ‫הזוית‬ ‫הינה‬‫ב‬‫הוא‬ ‫הפריסמה‬ ‫בסיס‬ ‫לכן‬ ‫הפריסמה‬ ‫סיס‬ 90 33.70 123.70   4.327 @123.70TP  V )‫(גליליות‬ ‫צילינדריות‬ ‫בעדשות‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫ב‬‫ה‬ ‫חישוב‬‫הפ‬ ‫השפעה‬‫ריסמטי‬‫ת‬‫צילינדריות‬ ‫בעדשות‬‫ל‬ ‫מתייחסים‬‫המרידיאנים‬ ‫בשני‬ ‫העדשה‬ ‫כוחות‬‫כל‬ ‫בנפרד‬ ‫אחד‬.‫ב‬ ‫העדשה‬ ‫כוחות‬ ‫צירי‬ ‫כאשר‬-˚03‫וב‬-˚083‫אנכי‬ ‫העדשה‬ ‫כוחות‬ ‫כיווני‬ ,‫ז"א‬.‫ואופקי‬ ‫מחשבים‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬‫את‬‫ה‬‫השפעה‬‫הפריסמטי‬‫ת‬.‫בנפרד‬ ‫מרידיאן‬ ‫לכל‬ ‫דוגמא‬2: ‫עדשה‬ ‫נתונה‬‫ה‬ ‫בעלת‬‫מרשם‬:‫הבא‬. / .2 00 4 00x180  ,‫ונקודת‬ ‫ימין‬ ‫עין‬ ‫מול‬ ‫הממוקמת‬‫המבט‬‫נמצאת‬ 5‫ו‬ ‫פנימה‬ ‫מ"מ‬-6.‫מטה‬ ‫מ"מ‬ :‫פתרון‬,‫הכוחות‬ ‫מערך‬ ‫לפי‬‫ה‬ ‫במרידיאן‬‫א‬‫נכי‬‫הכוח‬‫הוא‬-6.00D‫האופקי‬ ‫ובמרידיאן‬‫הוא‬ ‫הכוח‬-2.00D, ‫לכן‬: 0.5 2 1 .IHP c F B      V 0.6 6 3.6 .DVP c F B      V 22 2 2 3.743.6 13.961V HTP P P      V 3.6 tan 3.6 1 V H P P     74.47   360 74.47 285.53   3.74 @ 285.53TP  V ‫כאשר‬‫הציר‬ ‫זוית‬ ‫כיוון‬‫אינה‬90˚‫ו‬-180˚‫ההתיחסות‬‫לשתי‬ ‫העדשה‬ ‫את‬ ‫מפרקים‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫אחרת‬ ‫מישורית/גלילית‬ ‫והשנית‬ ‫ספרית‬ ‫אחת‬ ,‫עדשות‬( Plano/Cylinder).‫נח‬‫שוב‬‫את‬‫ה‬‫השפעה‬‫הפריסמטי‬‫ת‬ .‫בנפרד‬ ‫עדשה‬ ‫בכל‬‫הספרית‬ ‫בעדשה‬,‫לעיל‬ ‫הוסבר‬ ‫החישוב‬‫ה‬ ‫לחישוב‬‫השפעה‬‫הפריסמטי‬‫ת‬‫בעדשה‬ Plano/Cylinder,'‫מס‬ ‫בציור‬ ‫נעיין‬5‫ו‬:‫הבאים‬ ‫השלבים‬ ‫את‬ ‫נבצע‬ ‫א‬.‫נ‬‫צירים‬ ‫מערכת‬ ‫בנה‬‫אופקי‬‫ת‬‫ואנכי‬‫ת‬,‫נ‬‫באות‬ ‫האף‬ ‫מיקום‬ ‫את‬ ‫סמן‬N(Nasal). ‫ב‬.‫נ‬‫הצירים‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫האפס‬ ‫נקודת‬ ‫דרך‬ ‫העובר‬ ‫ישר‬ ‫קו‬ ‫בנה‬‫זוית‬ ‫בכיוון‬.‫הציר‬
  4. 4. ‫ג‬.‫נ‬‫ו‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫מקם‬‫נסמן‬‫באות‬ ‫אותה‬R. ‫ד‬.‫נ‬‫עב‬‫י‬‫מנקודה‬ ‫אנכי‬ ‫קו‬ ‫ר‬R‫ו‬ ‫הציר‬ ‫קו‬ ‫לכיוון‬‫נ‬‫באות‬ ‫החיתוך‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫ציין‬A. ‫ה‬.AR.‫העדשה‬ ‫של‬ ‫האופטי‬ ‫ממרכז‬ ‫המרחק‬ ‫הוא‬‫בהכפלת‬‫העדשה‬ ‫בכוח‬ ‫המרחק‬‫תת‬‫קבל‬‫ההשפעה‬ ‫הפריסמטי‬‫ת‬. ‫ו‬.‫וקטור‬ ‫נפרק‬‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬‫ש‬ ‫כך‬ ,‫ואנכי‬ ‫אופקי‬ ,‫רכיבים‬ ‫לשני‬-QR‫יהיה‬‫האופקי‬ ‫הרכיב‬ ‫ו‬-AQ.‫האנכי‬ ‫הרכיב‬ ‫ז‬.‫רכיבי‬ ‫את‬ ‫וקטורי‬ ‫חיבור‬ ‫נחבר‬‫ב‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬.‫העדשות‬ ‫שתי‬ ‫ח‬.‫לבסוף‬‫את‬ ‫נחשב‬‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬.‫וכיוונו‬ ‫השקול‬ '‫מס‬ ‫ציור‬5 :‫דוגמא‬3 :‫הבא‬ ‫המרשם‬ ‫בעלת‬ ‫עדשה‬ ‫נתונה‬. / .R 5 00 3 00x40  ‫ה‬‫המבט‬ ‫נקודת‬ ,‫ימין‬ ‫עין‬ ‫מול‬ ‫ממוקמת‬R ‫נמצאת‬.‫ו‬ ‫מטה‬ ‫מ"מ‬-4‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫חשב‬ .‫פנימה‬ ‫מ"מ‬‫בנקודת‬R. .‫צילינדרית‬ ‫מישורית‬ ‫ועדשה‬ ‫ספרית‬ ‫עדשה‬ ,‫עדשות‬ ‫לזוג‬ ‫העדשה‬ ‫את‬ ‫מפרקים‬ :‫פתרון‬ ( ) . ( ) / . 1 5 00DS 2 Plano 3 00x40    ‫נחשב‬‫ה‬ ‫את‬‫הפריסמטית‬ ‫השפעה‬.‫הספרית‬ ‫בעדשה‬ 0.4 5 2.0 .HP c F B O     V 0.7 5 3.5 .VP c F BU     V ‫בעדשה‬Plano/Cyl,‫הציר‬ ‫לכיוון‬ ‫במאונך‬ ‫נמצא‬ ‫הצילינדר‬ ‫וכוח‬ ‫הציר‬ ‫לאורך‬ ‫כוח‬ ‫אין‬ ‫כלומר‬‫נמצא‬ ‫הכוח‬‫ה‬ ‫בכיוון‬‫לקו‬ ‫מקביל‬AR‫המרחק‬ ‫את‬ ‫נחשב‬ .AR‫המבט‬ ‫מרחק‬ ‫את‬ ‫המבטא‬ , ‫מהמרכז‬.‫העדשה‬ ‫של‬ ‫האופטי‬ ‫המרחק‬ ‫לחישוב‬AR‫ב‬ ‫נעיין‬'‫מס‬ ‫ציור‬6‫בו‬ ,OEF:‫מתקיים‬ ‫לכן‬ ,‫זוית‬ ‫ישר‬ ‫משולש‬
  5. 5. 7 8.342 tan tan 40 OE EF mm     8.342 4 12.342FR EF ER mm     sin sin 12.342 sin 40 7.933 AR AR FR mm FR         ‫ה‬‫הפריסמטית‬ ‫השפעה‬0.7933 3 2.38 @ 310P c F      V ‫ה‬ ‫לחישוב‬‫הפריסמטית‬ ‫השפעה‬‫השקול‬‫ה‬‫אופקי‬ ‫רכיבים‬ ‫לשני‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫נפרק‬ ‫המרשם‬ ‫של‬ ‫והעדשה‬ ‫הספרית‬ ‫העדשה‬ ,‫העדשות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הפריסמטים‬ ‫הכוחות‬ ‫את‬ ‫וקטורי‬ ‫חיבור‬ ‫ונחבר‬ ‫ואנכי‬ ‫ה‬‫מישורית‬/.‫צילינדרית‬ ‫ב‬‫הזוית‬ ‫ישר‬ ‫משולש‬AQR‫ה‬ ‫הכוח‬ ,‫אנכי‬AQ‫והכוח‬‫האופקי‬RQ. cos 2.38 cos50 1.53H QR AR BIP       V sin 2.38 sin50 1.82V AQ AR BDP       V ‫ח‬.‫העדשות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הפריסמטים‬ ‫הכוחות‬ ‫של‬ ‫וקטורי‬ ‫יבור‬ 2.0 1.53 0.47 .H B OP    V 3.5 1.82 1.68 .V BUP    V ‫וכוונו‬ ‫השקול‬ ‫את‬ ‫נחשב‬, 2 2 1.68 0.47 1.744TP    V 0.47 tan 15.63 1.68     o :‫הינו‬ ‫השקולה‬ ‫הפריסמה‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫הבסיס‬ ‫כיוון‬. .90 15 63 105 63  o ‫לכן‬‫המבט‬ ‫בנקודת‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ,R‫הינו‬:1.744 @105.63TP  oV ‫דוגמא‬4: :‫הבא‬ ‫המרשם‬ ‫בעלת‬ ‫עדשה‬ ‫נתונה‬6.00 / 4.00 70L Ds Dc x ‫הממוקמת‬.‫שמאל‬ ‫עין‬ ‫מול‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬R‫נמצאת‬5‫ו‬ ‫פנימה‬ ‫מ"מ‬-8.‫מטה‬ ‫מ"מ‬ ‫המבט‬ ‫בנקודת‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫חשב‬R. ‫עדשות‬ ‫לזוג‬ ‫המרשם‬ ‫את‬ ‫פרק‬Sphere & Plano/Cylinder (1) 6.00D (2) / 4.00 70Pl Dc x  ‫החישוב‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬‫נ‬‫הציר‬ ‫כיוון‬ ‫את‬ ‫שרטט‬‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫ומיקום‬R
  6. 6. ‫במדויק‬ ‫לקבוע‬ ‫קשה‬ ,‫סכימטי‬ ‫שהשרטוט‬ ‫מכיוון‬‫את‬‫או‬ ‫הציר‬ ‫לקו‬ ‫מתחת‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ,‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫מיקום‬ ‫הנקודה‬ ‫בין‬ ‫שהמרחק‬ ‫מכיוון‬ ‫וגם‬ ,‫מעליו‬R.‫השרטוט‬ ‫על‬ ‫שמקשה‬ ‫מצב‬ ‫קטן‬ ‫הציר‬ ‫לקו‬ ‫הפתרון‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬‫נ‬‫ו‬ ‫למרשם‬ ‫טרנספוזיצה‬ ‫בצע‬‫נ‬‫עדשות‬ ‫לזוג‬ ‫המרשם‬ ‫את‬ ‫פרק‬Sphere ‫ו‬-Plano/Cylinder -10.00 / 4.00 160L Ds Dc x  (1) 10.00D (2) / 4.00 160Pl Dc x  ‫לציר‬ ‫ביחס‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫מיקום‬ ‫את‬ ‫בוודאות‬ ‫לקבוע‬ ‫ניתן‬ ‫לכן‬ ‫הציר‬ ‫מקו‬ ‫רחוקה‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫החישוב‬ ‫קביעת‬ ‫לשם‬ ‫הכוחות‬ ‫כיווני‬ ‫את‬ ‫לשרטט‬ ‫יותר‬ ‫וקל‬ .‫הספרית‬ ‫לעדשה‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫חשב‬ ‫ראשית‬ P c F  0.5 10.00 5H BIP     V 0.8 10.00 8V BDP     V ‫נש‬‫המבט‬ ‫ונקודת‬ ‫הציר‬ ‫כיוון‬ ‫את‬ ‫רטט‬R.‫נ‬‫המרחק‬ ‫את‬ ‫חשב‬AR‫ה‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬‫כוח‬‫הפריסמטי‬ ‫בעדשת‬Plano/Cylinder7 ‫נ‬‫הזווית‬ ‫ישר‬ ‫במשולש‬ ‫תמקד‬OEF7 8 21.98 tan tan 20 OE EF mm     21.98 5 26.98RF EF ER mm     ‫נקודה‬ ‫בשרטוט‬ ‫לציין‬ ‫צריכים‬O ‫נ‬‫הזווית‬ ‫ישר‬ ‫במשולש‬ ‫תמקד‬ARF‫כאשר‬26.98m”m=RF cos cos70 26.98 AR AR RF     9.23AR mm :‫העדשה‬ ‫של‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬0.923 4 3.69 @70TP    oV ‫אנכי‬ ‫ורכיב‬ ‫אופקי‬ ‫לרכיב‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫פרק‬ cos 3.69 cos70 1.26HP RQ AR BO      V sin 3.69 sin 70 3.47V AQ AR BUP       V ‫וקטורי‬ ‫חיבור‬‫של‬‫העדשות‬ ‫משתי‬ ‫הפריסמטים‬ ‫הכוחות‬
  7. 7. 5 1.26 3.74H BI BO BIP   V V V 8 3.47 4.53V BD BU BDP   V V V ‫השקול‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬‫בנקודה‬R‫וכוונו‬:2 2 3.74 4.53 5.87TP    V 4.53 tan 50.45 3.74     o 180 50.45 230.45   5.87 @ 230.45TP  V
  8. 8. ‫ה‬ ‫הפרש‬‫הפריסמטית‬ ‫השפעה‬ ‫הינה‬ ‫פריסמטית‬ ‫השפעה‬‫ההסטה‬ ‫מידת‬‫ממסלולה‬‫קרן‬ ‫של‬‫בפריסמה‬ ‫פגיעתה‬ ‫לאחר‬ ‫אור‬‫שהוזכר‬ ‫כפי‬ ‫לעיל‬.‫גורמת‬ ‫הפגיעה‬‫ו‬ ‫הפריסמה‬ ‫בסיס‬ ‫לכיוון‬ ‫הקרן‬ ‫להסטת‬‫לכיוון‬ ‫הדמות‬‫קודקודה‬. ‫הבדיק‬ ‫בהליך‬‫האופטומטרית‬ ‫ה‬‫מתיחסים‬ ‫אנו‬‫הפריסמטיות‬ ‫ההשפעות‬ ‫להפרש‬‫בין‬.‫העיניים‬ ‫שתי‬ ‫תואמות‬ ‫נקודות‬ ‫קיימות‬ ‫העיניים‬ ‫שתי‬ ‫ברשתיות‬: 1.‫בעין‬ ‫המקולה‬‫ימין‬‫תואמת‬‫למקולה‬‫בעין‬‫שמאל‬. 2.‫ימין‬ ‫עין‬ ‫רשתית‬ ‫של‬ ‫הטמפורלי‬ ‫לאזור‬ ‫תואם‬ ‫שמאל‬ ‫עין‬ ‫של‬ ‫ברשתית‬ ‫הנזאלי‬ ‫האזור‬. 3.‫הטמפורלי‬ ‫האזור‬‫של‬‫רשתית‬‫תואם‬ ‫שמאל‬ ‫עין‬‫ל‬‫ימין‬ ‫עין‬ ‫רשתית‬ ‫של‬ ‫הנזאלי‬ ‫אזור‬. 4.‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫תואמים‬ ‫הרשתיות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫האזור‬‫גם‬ ‫וכך‬‫התחתון‬ ‫האזור‬‫בהתא‬‫ם‬. ‫מהמקולה‬ ‫שווים‬ ‫במרחקים‬ ‫נמצאות‬ ‫תואמות‬ ‫נקודות‬,‫פוגע‬ ‫אור‬ ‫קרני‬ ‫כאשר‬‫ות‬,‫תואמות‬ ‫בנקודות‬‫הפרש‬ ‫הפריסמטיות‬ ‫ההשפעות‬‫העיניים‬ ‫שתי‬ ‫בין‬‫יהיה‬,‫אפס‬‫זה‬ ‫מצב‬‫אורתופוריה‬ ‫נקרא‬Orthophoria. ‫כאשר‬‫פוגע‬ ‫האור‬ ‫קרני‬‫ות‬‫תואמות‬ ‫לא‬ ‫בנקודות‬‫המוגדר‬ ‫מצב‬ ‫מאפס‬ ‫שונה‬ ‫הפריסמטיות‬ ‫ההשפעות‬ ‫הפרש‬ ‫בשם‬‫פזילה‬Strabismus,‫במקרה‬‫וה‬‫נראית‬ ‫פזילה‬‫היא‬‫נקראת‬‫טרו‬‫פיה‬Hetrotropia‫ו‬‫ו‬ ‫במקרה‬‫פזילה‬ ‫נראית‬ ‫בלתי‬‫היא‬‫נקראת‬‫פוריה‬Heterophoria. ‫ציור‬6.‫בהתאמה‬ ‫כחול‬ ‫בצבע‬ ‫והאזור‬ ‫שמאל‬ ‫עין‬ ‫ברשתית‬ ‫האדום‬ ‫האזור‬ ‫תואם‬ ‫ימין‬ ‫עין‬ ‫ברשתית‬ ‫האדום‬ ‫האזור‬ ‫לכתוב‬ ‫שרטוט‬ ‫להתאים‬ .‫העיניים‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הפריסמטיות‬ ‫ההשפעות‬ ‫להפרש‬ ‫מתיחסת‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫פריסמטית‬ ‫השפעה‬ '‫מס‬ ‫בדוגמא‬ ‫נעיין‬ ‫הפריסמטית‬ ‫ההשפעה‬ ‫לחישוב‬5. ‫דוגמא‬5: ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫חשב‬‫הפריסמטית‬:‫המבט‬ ‫מהסטת‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנוצרת‬ .‫א‬5‫ימינה‬ ‫מ"מ‬..‫ב‬6‫שמאלה‬ ‫מ"מ‬.‫עיניו‬ ‫את‬ ‫מכנס‬ ‫הפציינט‬ .‫ג‬0‫מ"מ‬‫ב‬.‫עין‬ ‫כל‬ 1. 6.00R Ds 2.00L Ds ‫א‬.‫במבט‬5.‫הנזאלי‬ ‫באזור‬ ‫שמאל‬ ‫ועין‬ ‫העדשה‬ ‫של‬ ‫הטמפורלי‬ ‫באזור‬ ‫מביטה‬ ‫ימין‬ ‫עין‬ ,‫ימינה‬ ‫מ"מ‬ 0.5 6.00 3.0R BOP     V 0.5 2.00 1 .ILP B    V ‫לאזורים‬ ‫הוסטו‬ ‫עיניים‬ ‫בשתי‬ ‫שהקרניים‬ ‫מכיוון‬,‫התואמים‬ ‫מחשבים‬‫בפריסם‬-‫דיאופטר‬‫את‬‫המרחקים‬ ‫הפרש‬‫ו‬‫מחסרים‬ ‫לכן‬. ‫במקרה‬‫ו‬‫מחברים‬ ‫ואז‬ ‫גדל‬ ‫המרחק‬ ‫תואמים‬ ‫לא‬ ‫לאזורים‬ ‫היא‬ ‫ההסטה‬. 23 1TP BO   VV V ‫ב‬.‫במבט‬6‫שמאלה‬ ‫מ"מ‬.‫הטמפורלי‬ ‫באזור‬ ‫שמאל‬ ‫ועין‬ ‫העדשה‬ ‫של‬ ‫הנזאלי‬ ‫באזור‬ ‫מביטה‬ ‫ימין‬ ‫עין‬ 0.6 6.00 3.6RP BI    V 0.6 2.00 1.2LP BO    V 3.6 1.2 2.4TP BI  V V V
  9. 9. ‫ג‬.‫העיניים‬ ‫התכנסות‬0.‫העדשה‬ ‫של‬ ‫הנזאלי‬ ‫באזור‬ ‫העיניים‬ ‫בשתי‬ ‫המבט‬ ,‫העין‬ ‫כל‬ ‫מ"מ‬ 0.3 6.00 1.8RP BI    V 0.3 2.00 0.6LP BI    V ‫זה‬ ‫במקרה‬‫קיימת‬‫הסט‬‫ה‬‫של‬‫הקרניים‬‫הנקודות‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫המרחק‬ ‫הפרש‬ ‫לכן‬ ,‫תואמים‬ ‫לא‬ ‫לאזורים‬ :‫הוא‬1.8 0.6 2.4TP BI  V V V ‫טוריות‬ ‫בעדשות‬‫ב‬ ‫נמצאים‬ ‫הצירים‬ ‫כאשר‬-˚03‫ו‬-˚083.‫לכיוונם‬ ‫בהתאם‬ ‫לכוחות‬ ‫נתייחס‬ ‫דוגמא‬6: ‫את‬ ‫חשב‬‫הבא‬ ‫במרשם‬ ‫הפריסמטית‬ ‫ההשפעה‬: 6.00 / 2.00 90 4.00 / 3.00 180 R x L x     :‫מביט‬ ‫הפציינט‬ ‫כאשר‬ 1..‫א‬4.‫ב‬ ‫ימינה‬ ‫מ"מ‬5.‫מטה‬ ‫מ"מ‬ 2.‫מחליקה‬ ‫המסגרת‬..‫מ"מ‬ 3.PD = 64 mm, FPD = 76 mm.‫דיסנטרציה‬ ‫ללא‬ ‫בוצע‬ ‫המסגור‬ 1‫.א‬,‫הכוחות‬ ‫מערך‬ ‫לפי‬‫הוא‬ ‫ימין‬ ‫בעין‬ ‫האופקי‬ ‫במרידיאן‬ ‫הכוח‬-8.00D‫הוא‬ ‫שמאל‬ ‫ובעין‬+4.00D. ‫הוא‬ ‫ימין‬ ‫בעין‬ ‫האנכי‬ ‫במרידיאן‬ ‫הכוח‬-6.00D‫שמאל‬ ‫ובעין‬‫הוא‬+7.00D. 0.4 8.00 3.2RP BO   V 0.4 4.00 1.6LP BO   V 3.2 1.6 4.8TP BO  V V V .‫ב‬ 0.5* 6.00 3RP BD   V 0.5* 7.00 3.5LP BU   V ‫הקרניים‬ ‫שסטיית‬ ‫מכיוון‬‫היא‬‫מנוגדים‬ ‫לאזורים‬‫ש‬‫תואמים‬ ‫לא‬,‫גדל‬ ‫הפריסמטי‬ ‫ההפרש‬ .‫הפריסמטיות‬ ‫ההשפעות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫מחברים‬ ‫לכן‬ 3 3.5 6.5TP   V V V ‫פריסמטי‬ ‫כוח‬‫פריסמטית‬ ‫השפעה‬ ‫או‬‫היא‬‫וקטורי‬ ‫גודל‬,‫ח‬ ‫לכן‬‫את‬ ‫לציין‬ ‫ובה‬ ‫ו‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫גודל‬.‫בסיסו‬ ‫כיוון‬ ,‫יחוס‬ ‫נקודת‬ ‫תחילה‬ ‫נקבע‬ ,‫צירים‬ ‫מערכת‬ ‫נשרטט‬ ‫האנכית‬ ‫הפריסמה‬ ‫בסיס‬ ‫כיוון‬ ‫קביעת‬ ‫לשם‬ .‫אפס‬ ‫יהיה‬ ‫הפריסמטי‬ ‫הכוח‬ ‫זו‬ ‫בנקודה‬ ,‫האפס‬ ‫נקודת‬ ‫אחרות‬ ‫במילים‬
  10. 10. ‫א‬ ‫מקרה‬‫נקבע‬ :‫ש‬‫הייחוס‬ ‫נקודת‬‫תהיה‬‫בעין‬R,,‫לכך‬ ‫אי‬‫הקרן‬ ‫סטיית‬‫שמאל‬ ‫בעין‬ ‫היא‬ ‫ימין‬ ‫לעין‬ ‫ביחס‬6.5 BUV. ‫מ‬‫ב‬ ‫קרה‬‫נקבע‬ :‫ש‬‫הייחוס‬ ‫נקודת‬‫תהיה‬‫בעין‬L,‫לכך‬ ‫אי‬ .‫ימין‬ ‫בעין‬ ‫הקרן‬ ‫סטיית‬ ‫היא‬ ‫שמאל‬ ‫לעין‬ ‫ביחס‬6.5 BDV. .‫נכונות‬ ‫תשובות‬ ‫שתי‬ ‫תתקבלנה‬ ,‫לכן‬ 3 3.5 6.5R BD  V V V 3 3.5 6.5L BU  V V V R 6.5 or L 6.5BD BUV V 2‫מחליקה‬ ‫המסגרת‬ ‫כאשר‬ ...‫העדשה‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫מביט‬ ‫הפציינט‬ ,‫מ"מ‬ 0.7* 6.00 4.2RP BU   V 0.7* 7.00 4.9LP BD   V 4.2 4.9 9.1R BU  V V V 4.2 4.9 9.1L BD  V V V R 9.1 or L 9.1BU BDV V 3‫עדשה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫האופטי‬ ‫המרכז‬ ‫את‬ ‫מסיטים‬ ,‫פריסמטית‬ ‫מהשפעה‬ ‫להימנע‬ .6.‫האישון‬ ‫למול‬ ‫פנימה‬ ‫מ"מ‬ ‫בוצע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬‫ולכן‬.‫העדשות‬ ‫של‬ ‫הנזאלי‬ ‫באזור‬ ‫מביט‬ ‫הפציינט‬ 0.6* 8.00 4.8RP BI   V 0.6* 4.00 2.4LP BO   V 4.8 2.4 2.4TP BI  V V V

×