Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

자재 Loss감소 활동 10.27-11 [Autosaved].pptx

 1. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 1/ 18 Định ngh ĩa Đ. m. MỘ T. TÔI C. 활동목적 : Driver IC, H/S , Miss tên của người 통한 SMT 자재 loss 600PPM 달성에 기여 하기 위함 Thông tin : D-IC ( 2ICD00246F) 149PPM → 70PPM , HS ( 2ICD00298B) 297PPM → 140PPM 149 trang/phút 70 trang/phút IC điều khiển tên của người việc kinh doanh 79,8% cảm biến hội trường * PPM (PPM) Cô _ PPM xuất bản P/N cung cấp điện (PPM) PPM (PPM) cung cấp điện (PPM) Tỷ lệ phần trăm (%) 2ICD00246F 149 70 30 79,8% 2ICD00298B 297 140 72,5 75% • 인식 MISS _ BỎ LỠ _ ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S ㅁ 활동일자 : 2021 년 09 월 28 일 ~ 10 월 20 일 ㅁ 활동라인 : D, I-LINE ㅁ 생산모델 : R13B, C ㅁ 적용자재 : DRIVE-IC (2IC00246F), Cảm biến Hall (2ICD00298B) ㅁ 담당자 : 롱 công ty khuôn mặt tên của người công ty khuôn mặt 30 trang/phút 297 trang/phút 140 trang/phút việc kinh doanh 75% 72,5 trang/phút
 2. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 2/ 18 Định ngh ĩa Đ. m. MỘ T. TÔI C. ■ nhiệm vụ ◈ D - IC, H/S 자재 의 MẤT THÔNG TIN . ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S chơi tên của người gia đình một người tên của người tiếng Nhật người nhớ bạn _ 1. BỎ LỠ 현상 분 석 ▶ 자재 인식 MISS 유형 별 점유율 dữ liệu dữ liệu _ tên của người → Miss 발생 ( 인식 Diện tích 벗어난 다 ) → IC: 7 % , 25%, 5% , 틀어짐 : 64% → H/S: 좌 : 5%, 우 : 74%, 상 : 1%, Giá : 7%, 90 % : 10% 9 ngày 28 ng ày ~ 9 ngày 31 ng ày 롱 2. MISS 원인 부석 ▶ Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tên đầu tiên → Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi → Tôi xin lỗi 10 4 - 10 8 _ _ _ _ 롱 ▶ Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tên đầu tiên → Tôi xin lỗi kiếm tiền 10 4 - 10 8 _ _ _ _ 롱 ▶ Tôi xin lỗi thông tin → Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi tên của người 10 ngày 11 n gày - 10 ngày 15 n gày 롱
 3. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 3/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. Đo lường □ Trình điều khiển IC 2ICD00246F / Honsensor 2ICD00298B 인식 Miss 현황 ◈ 8 3 dữ liệu 9 dữ liệu 4 dữ liệu dữ liệu dữ liệu _ _ _ _ _ : 149 trang/phút, H/S 인식 Miss: 297 PPM . P/N 8 lần 3 lần 8 lần 4 lần 9 lần 1 lần 9 lần 2 lần 9 lần 3 lần T/T 2ICD00246F 84,4 172,4 171,8 183,6 134.1 149.26 2ICD00298B 293,5 363,9 365.2 188.2 274.3 297.02 84.4 172.4 171.8 183.6 134.1 149.26 293.5 363.9 365.2 188.2 274.3 297.02 0 100 200 300 400 8월3주차 8월4주차 9월1주차 9월2주차 9월3주차 T/T PPM BỎ LỠ ĐẦU 2ICD00246F 2ICD00298B ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S
 4. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 4/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. ◈ IC điều khiển, cảm biến Hall xuất bản Anh nhớ em _ _ _ nền tảng Lỗi khu vực lỗi . phân tích Dịch chuyể n D-IC 좌 우 상 하 90 phút làm việc một người tên đầu tiê n 7% 30% 0% 0% 0% 64% 0% hình chụp □ Lỡ dữ _ _ NGÀY : 2021.10.11 ~ 10.13 DÒNG: TRƯỚC I-LINE Mã P/N: DRIVE-IC 2IC00246F, H/S 2ICD00298B D-IC Chuyển đổi : 7 % : 7% : 30 % : 64% H/S Ca : H/S: Đầu : 5%, Đầu : 74%, Đầu : 1%, Đầu : 7%, Đầu 90 : 10% công cộng Hoa hậu _ thông báo LỖI D-IC 인식 Miss 수 61 ĐÁP ÁN 38 (100 %) H/ S từ MISS 135 ĐÁP ÁN 38 (100 %) H/S Ca 좌 우 상 하 90 phút làm việc một người tên đầu tiê n Năm% 44% 1% 0% Mười% 37% 3% hình chụp H/S phím D-IC Shift 현상 인식 MISS _ ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H /
 5. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 5/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. phân tích ◈ sản phẩm mới 1. kết nối _ kiểu) 2. Điện cực (Electrode Kiểu) → Kết nối Kiểu điện cực _ Loại Loại ( Điện cực _ Tên loại (tên loại ) H/S kết nối Kiểu điện cực Kiểu ◈ Lỗi lỗi _ _ Tôi xin lỗi . thông báo 1. Dòng: 182/148/543 : 2. Num: Số Outline (0) 3. Thông báo 4. L, W : 자재 사이즈 5. một 6. Alg : Số thuật toán 7. CT: 특징점 (Điểm đặc trưng) 8. T: Thông tin ngưỡng hình ảnh 9. H: Số vòi phun 10.PU: 단위 (Số đơn vị) 11.Ch: 이동 방항 (F: Tiến, R: Rút-Lùi) 12.Sp: 다음 위치 (Trình tự sắp xếp) 13.Sq: Tốc độ quét của camera (1: Thấp, 2: Trung bình, 3: Cao) 14.Đèn: 사용 Đèn 값 (Giá trị đèn) 1 2 3 B ố n N ă m 6 7 s ố 8 9 M ườ i 11 12 13 14 ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S
 6. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 6/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. phân tích Tôi xin lỗi cô Miss 38 Error Error _ _ _ tên đầu tiên điện cực Kiểu thông báo Lỗi lỗi Mã lỗi : Lỗi mẫu điện cực Tên : Tên _ khuôn mẫu Tôi ở đây, tôi ở đây 1. 자재의 Dẫn dắt 이상 , 자재 없음 ,.. Dữ liệu điện cực Lỗi (Vị trí, kích thước, Hình dạng- ) 조치 방법 : 1. Ánh sáng 2. cái đầu tiên nguồn công cộng Hoa hậu _ thông báo LỖI D-IC 인식 Miss 수 61 ĐÁP ÁN 38 (100 %) H/ S từ MISS 135 ĐÁP ÁN 38 (100 %) 인식 MISS _ ◈ 인식 Miss 원인 분석 : LỖI LỖI 100% ANS 38 LỖI LỖI LỖI ( 100%) ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S
 7. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 7/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. ◈ MISS 조치 방법 _ Tên sản phẩm : 1.400ppm . Tên công ty : 1. Tôi xin lỗi 1. tôi xuống 2. 10 ngày 3. Tôi đã đợi bạn X, Y, tôi đã người đầu tiên 4. xin lỗi, tôi xin lỗi Chiếu sáng 및 인식 Diện tích 다시 설정 _ _ Diện tích: 자재 각도 조정 , 자재 인식 Diện tích 는 Electrode 10 loại _ _ _ → Bắt đầu → Bắt đầu → Bắt đầu → 결과 : Nguồn điện ( △ x,y : ±0.02, △ ø : ±0.2) Khu vực chiếu sáng _ _ _ tên của ng ười kiểm tra _ kiểm tra Khu vực chính _ 각 VÙNG MẪU _ Bài kiểm tra một người quan tâm Cải thiện * tên công cộng tên của ng ười tên của ng ười 자재 교체후 (3-5 동안 ) 체크 việc kinh d oanh Tôi xin lỗi Công suất PPM 는 1,400PPM _ việc kinh d oanh Tôi xin lỗi tên , tên, tên việc kinh d oanh Tôi xin lỗi ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S
 8. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 8/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. 1. nhớ bạn nhớ bạn nhớ bạn → bỏ lỡ trung chuyển _ Dữ liệu 3 ~5 ngày ( IC: 180-300ea) 동안 Tôi xin lỗi . ※ Anh nhớ em . → OP 는 생산 중 인식 Miss 가 1 시간에 5 개 이상 (1,400ppm) 발생 될 경우 조장 , 키맨한테 고합니다 . ※ OP SỰ CỐ SỰ CỐ LỖI LỖI _ _ _ 3~ 5 giờ LỖI LỖI . Điều khiển P/N 8 lần 3 lần 8 lần 4 lần 9 lần 1 lần 9 lần 2 lần 9 lần 3 lần 9 lần 4 lần 10 lần 1 lần 10 lần 2 lần 10 bước 3 b ước 10 lần 4 lần 2ICD00246F 84,4 172,4 171,8 183,6 134.1 95,9 31,6 3,8 1.9 17.2 2ICD00298B 293,5 363,9 365.2 188.2 274.3 186.2 51,0 35.2 51,5 39,0 □ IC điều khiển 2ICD00246F / Cảm biến Hall 2ICD00298B 인식 Miss 현황 D-IC PPM : 149 PPM → 30 PPM (79.8 % 감소 ) H/S PPM : 297 PPM → 72,5 PPM (75% 감소 ) BỎ LỠ (PPM) 149 trang/phút 70 trang/phút IC điều khiển tên của người việc kinh doanh 79,8% cảm biến hội trường công ty khuôn mặt tên của người công ty khuôn mặt 30 trang/phút 297 trang/phút 140 trang/phút việc kinh doanh 75% 72,5 trang/phút ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S
 9. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 9/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. 2. 인식 Hoa hậu 조치 Mất mát 시간현황 Điều khiển ▣ 9 Ngày 4 ~ Ngày 10 Ngày 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 평균 : 1 25,2 giờ 2,787ea 2,787ea 2,787ea _ → Nguồn : Miss 많이 발생시 (1 nguồn → vượt qua Đường kẻ 9 lần 4 lần 10 lần 1 lần 10 lần 2 lần 10 bước 3 bướ c 10 lần 4 lần T/T D-Dòng 2 2 0 0 0 Bốn I-Dòng 6 9 3 2 Bốn hai mươi bốn Lãng phí thời g ian 36 49,5 13,5 9 18 126 ▣Trình điều khiển IC , trình điều khiển H / S
 10. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 10/ 18 Định ngh ĩa Đ. m. MỘ T. TÔI C. 활동목적 : Driver IC, H/S 분실 Loss 감소 활동을 통한 SMT 자재 loss 600PPM 달성에 기여 하기 위함 Thông tin : D-IC ( 2ICD00246F) 309PPM → 150PPM , HS (2ICD00298B) 545 trang/phút → 300 trang/phút 309 PPM 150 trang/phút IC điều khiển tên của người việc kinh doanh 38% cảm biến hội trường * PPM (PPM) Mất _ PPM xuất bản P/N cung cấp điện (PPM) PPM (PPM) cung cấp điện (PPM) Tỷ lệ phần trăm (%) 2ICD00246F 309 150 191,6 38% 2ICD00298B 545 300 382 30% • 분실 Mất mát 현황 Mất _ ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S ㅁ 활동일자 : 2021 년 10 월 18 일 ~ 10 월 22 일 ㅁ 활동라인 : D, I-LINE ㅁ 생산모델 : R13B, C ㅁ 적용자재 : DRIVE-IC (2IC00246F), Cảm biến Hall (2ICD00298B) ㅁ 담당자 : 롱 công ty khuôn mặt tên của người công ty khuôn mặt 191,6 trang/phút 545 trang/phút 300 trang/phút việc kinh doanh 30% 382 trang/phút
 11. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 11/ 18 Định ngh ĩa Đ. m. MỘ T. TÔI C. ◈ D-IC, H/S 재 Loss 감소 키 키 위 위 실행 합 합 합다 . 활동 이 현상 분석 자 자 찾 개선 진행 합다 . ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S ■ nhiệm vụ chơi tên của ng ười gia đình một người tên của người tiếng N hật ngư ời xuất bản tôi xin lỗi tên 1. Tôi xin l ỗi ▶ 자재 분실 PPM 현상 Thông tin công ty nhật bản làm việc → PPM: IC: 309 PPM, H/S: 545 trang/phút 9 lần 27 lần ~ 롱 2. Tôi xin l ỗi ▶ 작업 자재 → thông tin văn phòng Chính →Cách viết : Lắp ráp : 3 번 , NPM: 6 번 (6 일생산 ) 10 ngà y 18 ng ày - 10 ngà y 22 ng ày 롱 ▶ Tôi xin lỗi → tuyên bố văn phòng Chính → Tập hợp : 7 번 , NPM: 2 ngày (6 ngày trước ) 10 ngà y 18 ng ày - 10 ngà y 22 ng ày 롱 ▶ Tôi xin lỗi → tuyên bố văn phòng Chính → Tập hợp : 1 번 , NPM: 3 ngày (6 ngày trước ) 10 ngà y 18 ng ày - 10 ngà y 22 ng ày 롱 ▶ đăng ký tên của người → Tập hợp : 18 번 , NPM: 60 ngày (6 ngày trước ) địa lý 롱
 12. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 12/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. Đo lường □ Trình điều khiển IC 2ICD00246F / Honsensor 2ICD00298B Mất 현황 ◈ D - IC 인식 PPM : 309 PPM , _ _ _ _ _ _ _ H/S PPM : 545 PPM . P/N 9 lần 3 lần 9 lần 4 lần T/T 2ICD00246F 321,5 296,7 309.1 2ICD00298B 551.4 539,5 545,45 321.5 296.7 309.1 551.4 539.5 545.45 200 300 400 500 600 9월3주차 9월4주차 T/T MẤT PPM 2ICD00246F 2ICD00298B ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S
 13. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 13/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. Đo lường □ 원인 - 원인 1. Tôi xin lỗi 2. Tôi xin lỗi 3. tôi xin lỗi NG 4. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi 5. chủ sở hữu 6. tôi xin ◈ Tôi rất mong được gặp lại bạn . tên của ng ười Tôi xin lỗi tôi xin lỗi NG tên của chủ sở hữu kinh doanh _ ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S
 14. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 14/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. phân tích ◈ Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi, tôi xin lỗi . 10 và 2 _ ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S Tôi xin lỗi ĐÁNH GIÁ NPM công cộ ng nhà văn tác giả IC điều k hiển H/S IC điều k hiển H/S T/T tên đầu tiên 1 một người tên của người 3 Năm 0 2 Mười số 8% 2 Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi 0 0 1 3 Bốn 3% 3 giám đốc Tôi xin lỗi tôi xin lỗi 0 3 0 3 6 Năm% Bốn giám đốc MUA KHÔNG NG 1 Bốn 3 9 17 13% Năm xuất bản chủ sở hữu 2 1 Bốn Bốn 11 9% 6 việc kinh d oanh công ty nhật bản 6 12 hai mươi bốn 36 78 62%
 15. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 15/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. ◈ Cải thiện 1. Tên : Tên : Tên - Tôi xin lỗi . - BẮT ĐẦU → Bắt đầu 1-2 개 듭니다 - Sản phẩm : Băng Cơ Hãng tên của người một người - Anh xin lỗi, anh xin lỗi . - 비닐을 때기고 라인 Bắt đầu 금지 ( 생산 로스 시간 발생 : 45 초 ) 2. 원인 : Tôi xin lỗi. - Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi - Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi - Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi → 변경 : Tôi Tôi xin lỗi tên của người ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S
 16. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 16/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. Cải thiện 3. 원인 : 원재 거는 방법 표준 미준수 및 셋팅 NG 현상 Tôi xin lỗi tôi xin lỗi - Chiều dài đầy đủ ( 5-7cm ) - Tôi xin lỗi . - 있는 간격 (3-4 cm) - Dạy _ _ _ → tìm hiểu thêm Tôi xin lỗi việc kinh doanh 4. 원인 : 원인 - Tôi rất mong được gặp bạn - 조장이 QA 담당자한테 Tên : Thẻ IC : 4 điểm H/S 릴수량 : 17 개 H thẻ ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S
 17. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 17/ 18 Tôi xin lỗi ◈ 결과 : 10 1 điểm -4 điểm Tổn thất PPM : 309 PPM → 191,6 PPM 감소 시킴 (38%) , H/S 분실 Tổn thất PPM: 545PPM → 382PPM 감소 시킴 (30%) P/N 9 lần 3 lần 9 lần 4 lần 개선전 (9 lần 3-4 lần ) 10 lần 1 lần 10 lần 2 lần 10 bước 3 bướ c 10 lần 4 lần 개선후 (10 lần 1-4 lần ) 2ICD00246F 321,5 296,7 309.1 242 189,5 158.2 176,7 191,6 2ICD00298B 551.4 539,5 545,4 438,5 364,5 375,4 349,6 382 321.5 296.7 309.1 242 189.5 158.2 176.7 191.6 551.4 539.5 545.45 438.5 364.5 375.4 349.6 382 100 200 300 400 500 600 9월3주차 9월4주차 개선 전… 10월1주차 10월2주차 10월3주차 10월4주차 개선 후… MẤT PPM 2ICD00246F 2ICD00298B 309 PPM 150 trang/phút IC điều khiển tên của người việc kinh doanh 38% cảm biến hội trường Mất _ công ty khuôn mặt tên của người công ty khuôn mặt 191,6 trang/phút 545 trang/phút 300 trang/phút việc kinh doanh 30% 382 trang/phút Đ. m. MỘ T. TÔI C. Cải thiện▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S
 18. “Giao tiếp & Thực hành” K&PE Việt Nam 18/ 18 Đ. m. MỘ T. TÔI C. Điều khiển ◈ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi . IC điều khiển cảm biến hội trường ▣Trình điều khiển IC , Mất trình điều khiển H/ S - Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi . - Tôi xin lỗi tôi xin lỗi Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi . - KIỂM TRA KIỂM TRA . _ - Anh xin lỗi , anh xin lỗi . công ty
Anzeige