SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
Downloaden Sie, um offline zu lesen
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đề 2: "Thực nghiệm xử lý ảnh viễn thám
khu vực huyện Gia Lâm thành
phố Hà Nội"
Lớp: ĐH9C4
Sinh viên:Phạm Lê Duy Anh
Mã sinh viên:1911061510
Số báo danh:158
Tên học phần: Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám
Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Thu Hà
Năm học:2019-2023
Mục Lục
MỞ ĐẦU................................................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ ẢNH..............................................................3
1.Dữ liệu ảnh sử dụng........................................................................................................................3
1.1 Download ảnh LT8...................................................................................................................3
2. Sử dụng ngôn ngữ Python tính chỉ số ảnh NDVI,NDWI,NBR.....................................................5
3. Sử dụng các ngôn ngữ Python gộp các kênh ảnh..........................................................................8
4. Sử dụng ngôn ngữ Python tăng cường ảnh...................................................................................9
5. Sử dụng ngôn ngữ Python cắt ảnh theo vùng .............................................................................10
CHƯƠNG 2:PHÂN LOẠI ẢNH VIỄN THÁM..................................................................................12
1. Phân loại tổ hợp màu...................................................................................................................12
1.1 Tổ hợp màu thật.......................................................................................................................12
1.2 Tổ hợp màu giả 5-4-3 (làm nổi bật thực vật).............................................................................13
1.3 Tổ hợp màu giả 7-6-4 (làm nổi bật vùng đô thị)........................................................................13
1.4 Tổ hợp màu giả 5-6-4 (làm nổi bật đất và nước) .......................................................................14
1.5 Bảng mẫu kiểm thử..................................................................................................................14
2. Phân loại không kiểm định..........................................................................................................15
3.Phân loại có kiểm định .................................................................................................................16
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC SAU PHÂN LOẠI.......................................................19
1. Tạo shapefile DiemKT.shp chứa các điểm kiểm tra ...................................................................19
2. Tiến hành nhập điểm tra vào lớp vừa tạo ...................................................................................20
3.Chuyển DiemKT.shp sang raster .................................................................................................20
4. Tính toán chỉ số Kappa................................................................................................................22
CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT...................................23
1. Chuyển ảnh phân loại sang vector ..............................................................................................23
2. Tạo lập bản đồ .............................................................................................................................24
KẾT LUẬN..........................................................................................................................................24
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................................24
MỞ ĐẦU
- Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám là môn học được đào tạo hầu hết các
tại trường đại học cho các sinh viên theo học các chuyên ngành công
nghệ thông tin. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền
tảng về các giai đoạn phân tích cũng như là cách thức thực hiện và
triển khai ảnh viễn thám cụ thể như thế nào.Từ đó giúp sinh viên có
cách nhìn rộng mở hơn về vai trò cực kì quan trọng của xử lý ảnh viễn
thám trong đời sống
CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ ẢNH
1.Dữ liệu ảnh sử dụng
1.1 Download ảnh LT8
-Truy cập trang https://earthexplorer.usgs.gov/ để
tải ảnh Landsat 8 khu vực Gia Lâm
-Huyện Gia Lâm được bao phủ bởi 1 cảnh ảnh
-Dữ liệu ảnh được sử dụng được chụp vào ngày
15/06/2021 thuộc kiểu ảnh landsat 8
LC08_L1TP_127045_20210615_20210622_01_T1:
D:158_PhamLeDuyAnh_KTXLAVTDuLieuDauVa
o (Đường dẫn lưu trữ)
2. Sử dụng ngôn ngữ Python tính chỉ số ảnh
NDVI,NDWI,NBR
-NDWI
-NDVI
-NBR
3. Sử dụng các ngôn ngữ Python gộp các kênh ảnh
4. Sử dụng ngôn ngữ Python tăng cường ảnh
5. Sử dụng ngôn ngữ Python cắt ảnh theo vùng
-Lấy ranh giới huyện Gia Lâm từ file
VNM_adm3.shp
-Cắt ảnh ghép theo ranh giới huyện
CHƯƠNG 2:PHÂN LOẠI ẢNH VIỄN THÁM
1. Phân loại tổ hợp màu
1.1 Tổ hợp màu thật
1.2 Tổ hợp màu giả 5-4-3 (làm nổi bật thực vật)
1.3 Tổ hợp màu giả 7-6-4 (làm nổi bật vùng đô thị)
1.4 Tổ hợp màu giả 5-6-4 (làm nổi bật đất và nước)
1.5 Bảng mẫu kiểm thử
STT Lớp thông tin Ảnh mẫu Ảnh thực địa
1 Dân cư
2 Thủy hệ
3 Thực vật
4 Khu công
nghiệp
5 Đồi núi
2. Phân loại không kiểm định
3.Phân loại có kiểm định
-Bảng phân loại Training Sample Manager
-File MauPL.shp
-Sử dụng công cụ Maximum Likelihood
Classification
-Bảng thuộc tính của Phanloai_ckd
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC SAU PHÂN
LOẠI
1. Tạo shapefile DiemKT.shp chứa các điểm kiểm tra
2. Tiến hành nhập điểm tra vào lớp vừa tạo
-Mỗi loại vùng chấm 50 điểm
3.Chuyển DiemKT.shp sang raster
-Bảng thuộc tính của Future_Diem
-Bảng Pivot
4. Tính toán chỉ số Kappa
CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG LỚP
PHỦ MẶT ĐẤT
1. Chuyển ảnh phân loại sang vector
2. Tạo lập bản đồ
KẾT LUẬN
Thông qua bài tập lớn em đã có thêm kiến thức và hiểu
hơn về các phương thức xử lý ảnh viễn thám bằng công
cụ và ngôn ngữ python.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Xử lý ảnh viễn thám – Ts Phạm Văn Huy
2) Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh – Ts Lê Thị Bích Hằng
158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Bao cao UML phan tich he thong nha cho thue
Bao cao UML phan tich he thong nha cho thueBao cao UML phan tich he thong nha cho thue
Bao cao UML phan tich he thong nha cho thueKali Back Tracker
 
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game Tạ Thành Đạt
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinVõ Phúc
 
Vien tham - 8 tien xu ly anh
Vien tham - 8 tien xu ly anhVien tham - 8 tien xu ly anh
Vien tham - 8 tien xu ly anhttungbmt
 
Phân tích và thiết kế HTTT
Phân tích và thiết kế HTTTPhân tích và thiết kế HTTT
Phân tích và thiết kế HTTTLy hai
 
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơnKĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơnNguyen Thieu
 
Vien tham - 6 giai doan anh
Vien tham - 6 giai doan anhVien tham - 6 giai doan anh
Vien tham - 6 giai doan anhttungbmt
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTUGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTUNgô Doãn Tình
 
báo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phê
báo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phêbáo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phê
báo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phêthuhuynhphonegap
 
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng pythonBáo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng pythonjackjohn45
 
Hướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bản
Hướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bảnHướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bản
Hướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bảnMinhtuan Chau
 

Was ist angesagt? (20)

Đề tài: mô hình đo thử hệ thống băng rộng trên optisystem
Đề tài: mô hình đo thử hệ thống băng rộng trên optisystem Đề tài: mô hình đo thử hệ thống băng rộng trên optisystem
Đề tài: mô hình đo thử hệ thống băng rộng trên optisystem
 
Bao cao UML phan tich he thong nha cho thue
Bao cao UML phan tich he thong nha cho thueBao cao UML phan tich he thong nha cho thue
Bao cao UML phan tich he thong nha cho thue
 
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩmĐề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
 
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game
 
Bài giảng Assembly
Bài giảng AssemblyBài giảng Assembly
Bài giảng Assembly
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 
Vien tham - 8 tien xu ly anh
Vien tham - 8 tien xu ly anhVien tham - 8 tien xu ly anh
Vien tham - 8 tien xu ly anh
 
Phân tích và thiết kế HTTT
Phân tích và thiết kế HTTTPhân tích và thiết kế HTTT
Phân tích và thiết kế HTTT
 
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơnKĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
Kĩ thuật lọc ảnh và ứng dụng trong lọc nhiễu làm trơn
 
Đề tài: Nhận dạng, phân loại, xử lý ảnh biển số xe bằng phần mềm
Đề tài: Nhận dạng, phân loại, xử lý ảnh biển số xe bằng phần mềmĐề tài: Nhận dạng, phân loại, xử lý ảnh biển số xe bằng phần mềm
Đề tài: Nhận dạng, phân loại, xử lý ảnh biển số xe bằng phần mềm
 
Vien tham - 6 giai doan anh
Vien tham - 6 giai doan anhVien tham - 6 giai doan anh
Vien tham - 6 giai doan anh
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTUGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
 
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đ
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đĐề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đ
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đ
 
báo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phê
báo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phêbáo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phê
báo cáo hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu hệ thống bán cà phê
 
Luận văn: Lập trình game trên thiết bị di động, HAY
Luận văn: Lập trình game trên thiết bị di động, HAYLuận văn: Lập trình game trên thiết bị di động, HAY
Luận văn: Lập trình game trên thiết bị di động, HAY
 
Đề tài: Hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường ĐH Hải Phòng
Đề tài: Hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường ĐH Hải PhòngĐề tài: Hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường ĐH Hải Phòng
Đề tài: Hệ thống hỗ trợ điểm danh sinh viên trường ĐH Hải Phòng
 
Đề tài: Phần mềm quản lý thông tin sinh viên, HOT, 9đ
Đề tài: Phần mềm quản lý thông tin sinh viên, HOT, 9đĐề tài: Phần mềm quản lý thông tin sinh viên, HOT, 9đ
Đề tài: Phần mềm quản lý thông tin sinh viên, HOT, 9đ
 
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uốngĐề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống
 
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng pythonBáo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python
 
Hướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bản
Hướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bảnHướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bản
Hướng dẩn sử dụng Leaflet cơ bản
 

Ähnlich wie 158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf

ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...
Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...
Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...
Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...
Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúa
Ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúaẢnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúa
Ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúaDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...
Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...
Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...sividocz
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 

Ähnlich wie 158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf (20)

Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm số, HOT
Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm số, HOTLuận văn: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm số, HOT
Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm số, HOT
 
Luan van
Luan van Luan van
Luan van
 
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
 
Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...
Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...
Thành lập bản đồ đia chính tỉ lệ 11000 tờ bản đồ số 16 từ số liệu đo đạc tại ...
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp gnss thực hiện công tác đo vẽ, chỉn...
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
 
Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...
Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...
Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập thành lập bản đồ địa chí...
 
Luận án: Quy trình công nghệ giám sát môi trường nước mặt Hà Nội
Luận án: Quy trình công nghệ giám sát môi trường nước mặt Hà NộiLuận án: Quy trình công nghệ giám sát môi trường nước mặt Hà Nội
Luận án: Quy trình công nghệ giám sát môi trường nước mặt Hà Nội
 
Đề tài: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh dựa trên SIFT
Đề tài: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh dựa trên SIFTĐề tài: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh dựa trên SIFT
Đề tài: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh dựa trên SIFT
 
Luận văn: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh, HAY
Luận văn: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh, HAYLuận văn: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh, HAY
Luận văn: Ước lượng tập điểm tương đồng giữa hai ảnh, HAY
 
Ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúa
Ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúaẢnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúa
Ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dinh dưỡng trong đất lúa
 
Đề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí
Đề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải tríĐề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí
Đề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí
 
Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...
Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...
Luận Văn Nghiên Cứu Xử Lý Các Đoạn Video Để Trợ Giúp Phát Triển Tư Duy Học Si...
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ đ...
 
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa ...
 
Đề tài thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng, ĐIỂM 8
Đề tài thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng, ĐIỂM 8Đề tài thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng, ĐIỂM 8
Đề tài thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng, ĐIỂM 8
 
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
ứNg dụng công nghệ tin học và phương pháp đo rtk thực hiện chỉnh lý bản đồ đị...
 
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy rtk sq gnss thành lập bản đồ địa chính tỉ l...
 
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
ứNg dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập mảnh bản đồ địa ...
 

158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf

 • 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề 2: "Thực nghiệm xử lý ảnh viễn thám khu vực huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội" Lớp: ĐH9C4 Sinh viên:Phạm Lê Duy Anh Mã sinh viên:1911061510 Số báo danh:158 Tên học phần: Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Thu Hà Năm học:2019-2023
 • 2. Mục Lục MỞ ĐẦU................................................................................................................................................3 CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ ẢNH..............................................................3 1.Dữ liệu ảnh sử dụng........................................................................................................................3 1.1 Download ảnh LT8...................................................................................................................3 2. Sử dụng ngôn ngữ Python tính chỉ số ảnh NDVI,NDWI,NBR.....................................................5 3. Sử dụng các ngôn ngữ Python gộp các kênh ảnh..........................................................................8 4. Sử dụng ngôn ngữ Python tăng cường ảnh...................................................................................9 5. Sử dụng ngôn ngữ Python cắt ảnh theo vùng .............................................................................10 CHƯƠNG 2:PHÂN LOẠI ẢNH VIỄN THÁM..................................................................................12 1. Phân loại tổ hợp màu...................................................................................................................12 1.1 Tổ hợp màu thật.......................................................................................................................12 1.2 Tổ hợp màu giả 5-4-3 (làm nổi bật thực vật).............................................................................13 1.3 Tổ hợp màu giả 7-6-4 (làm nổi bật vùng đô thị)........................................................................13 1.4 Tổ hợp màu giả 5-6-4 (làm nổi bật đất và nước) .......................................................................14 1.5 Bảng mẫu kiểm thử..................................................................................................................14 2. Phân loại không kiểm định..........................................................................................................15 3.Phân loại có kiểm định .................................................................................................................16 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC SAU PHÂN LOẠI.......................................................19 1. Tạo shapefile DiemKT.shp chứa các điểm kiểm tra ...................................................................19 2. Tiến hành nhập điểm tra vào lớp vừa tạo ...................................................................................20 3.Chuyển DiemKT.shp sang raster .................................................................................................20 4. Tính toán chỉ số Kappa................................................................................................................22 CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT...................................23 1. Chuyển ảnh phân loại sang vector ..............................................................................................23 2. Tạo lập bản đồ .............................................................................................................................24 KẾT LUẬN..........................................................................................................................................24 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................................24
 • 3. MỞ ĐẦU - Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám là môn học được đào tạo hầu hết các tại trường đại học cho các sinh viên theo học các chuyên ngành công nghệ thông tin. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về các giai đoạn phân tích cũng như là cách thức thực hiện và triển khai ảnh viễn thám cụ thể như thế nào.Từ đó giúp sinh viên có cách nhìn rộng mở hơn về vai trò cực kì quan trọng của xử lý ảnh viễn thám trong đời sống CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ ẢNH 1.Dữ liệu ảnh sử dụng 1.1 Download ảnh LT8 -Truy cập trang https://earthexplorer.usgs.gov/ để tải ảnh Landsat 8 khu vực Gia Lâm
 • 4. -Huyện Gia Lâm được bao phủ bởi 1 cảnh ảnh -Dữ liệu ảnh được sử dụng được chụp vào ngày 15/06/2021 thuộc kiểu ảnh landsat 8 LC08_L1TP_127045_20210615_20210622_01_T1:
 • 5. D:158_PhamLeDuyAnh_KTXLAVTDuLieuDauVa o (Đường dẫn lưu trữ) 2. Sử dụng ngôn ngữ Python tính chỉ số ảnh NDVI,NDWI,NBR -NDWI
 • 7.
 • 8. 3. Sử dụng các ngôn ngữ Python gộp các kênh ảnh
 • 9. 4. Sử dụng ngôn ngữ Python tăng cường ảnh
 • 10. 5. Sử dụng ngôn ngữ Python cắt ảnh theo vùng -Lấy ranh giới huyện Gia Lâm từ file VNM_adm3.shp
 • 11. -Cắt ảnh ghép theo ranh giới huyện
 • 12. CHƯƠNG 2:PHÂN LOẠI ẢNH VIỄN THÁM 1. Phân loại tổ hợp màu 1.1 Tổ hợp màu thật
 • 13. 1.2 Tổ hợp màu giả 5-4-3 (làm nổi bật thực vật) 1.3 Tổ hợp màu giả 7-6-4 (làm nổi bật vùng đô thị)
 • 14. 1.4 Tổ hợp màu giả 5-6-4 (làm nổi bật đất và nước) 1.5 Bảng mẫu kiểm thử STT Lớp thông tin Ảnh mẫu Ảnh thực địa 1 Dân cư 2 Thủy hệ 3 Thực vật
 • 15. 4 Khu công nghiệp 5 Đồi núi 2. Phân loại không kiểm định
 • 16. 3.Phân loại có kiểm định -Bảng phân loại Training Sample Manager
 • 17. -File MauPL.shp -Sử dụng công cụ Maximum Likelihood Classification
 • 18. -Bảng thuộc tính của Phanloai_ckd
 • 19. CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC SAU PHÂN LOẠI 1. Tạo shapefile DiemKT.shp chứa các điểm kiểm tra
 • 20. 2. Tiến hành nhập điểm tra vào lớp vừa tạo -Mỗi loại vùng chấm 50 điểm 3.Chuyển DiemKT.shp sang raster -Bảng thuộc tính của Future_Diem
 • 22. 4. Tính toán chỉ số Kappa
 • 23. CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT 1. Chuyển ảnh phân loại sang vector
 • 24. 2. Tạo lập bản đồ KẾT LUẬN Thông qua bài tập lớn em đã có thêm kiến thức và hiểu hơn về các phương thức xử lý ảnh viễn thám bằng công cụ và ngôn ngữ python. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Xử lý ảnh viễn thám – Ts Phạm Văn Huy 2) Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh – Ts Lê Thị Bích Hằng