Pp sua chua m ain board

free lance
free lanceC.I.O um free lance
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                       Page 1 of 2
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800  H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      Phương pháp s a ch a Mainboard
                       N i dung : Phương pháp ki m tra và s a ch a các hư h ng c a Mainboard, S a ch a m ch ñi u
          CASE & NGU N       khi n ngu n , M ch n áp cho CPU và h th ng Chipset , M ch t o xung Clock và các m ch khác .


          MAIN_BOARD .
                               Khi h ng Mainboard tuỳ theo m c ñ n ng nh mà sinh ra
                               nh ng hi n tư ng sau :
          VI X  LÝ - CPU

                              1. Máy không vào ñi n, qu t ngu n không quay .
          B  NH  RAM .             2. Máy có vào ñi n, qu t ngu n quay nhưng không lên màn hình,
                                không có âm thanh báo s c .
            _HDD, CDROM             3. Máy kh i ñ ng b Reset l i khi vào ñ n màn hình Win XP ho c cài
                                ñ t Win XP b báo l i .
          T_B NH P XU T              4. M t trong các c ng chu t, bàn phím ho c c ng USB b m t tác
                                d ng .
          CARD M   R NG
                              B nh 1 và 3  trên ñã ñư c ñ c p  bài trư c, ph n này chúng tôi
          L P RÁP M.TÍNH              s ñ c p ñ n phương pháp ki m tra s a ch a các b nh 2 và 4    trên .


          CÀI WINDOW 98              B nh 2 : Máy có vào ñi n, qu t ngu n quay nhưng không lên
                                   màn hình, không có âm thanh báo s   c .
          CÀI WIN2000, XP
                               Ki m tra ñ k t lu n là Mainbord h ng .
          PARTION MAGIC
                                Dùng m t b ngu n t t ñ th và lo i tr ñư c nguyên nhân do

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                               1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Page 2 of 2
          TI N ÍCH GHOST


          LAN - INTERNET


          Dowload G.Trình


          PH N S / CH A
                          ngu n .
                          Có th g n CPU sang m t Mainboard ñang ch y t t ñ lo i tr kh
                          năng h ng CPU .
                          Ch g n CPU vào Mainboard, ki m tra loa báo s c và ch c ch n là
                          ñã t t, c p ngu n vào Mainboard và b t công t c P.ON
                          Khi ngu n t t và CPU t t g n trên Mainboard, b t công t c mà
                          không có tín hi u gì  loa báo s c là Mainboard không ho t ñ ng

                         Nguyên nhân làm Mainboard không ho t ñ ng

                          Ch p m t trong các ñư ng t i tiêu th
                          H ng m ch dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard
                          H ng m ch n áp ngu n cho CPU
                          H ng North Bridge ho c Sourth Bridge
                          L i ph n m m trong ROM BIOS
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                      Page 3 of 2
                                 Mainboard và các linh ki n liên quan
                                  ñ n s ho t ñ ng c a Mainboard

                         Các bư c ki m tra

                           Tháo t t c các linh ki n ra kh i Mainboard
                           - G n Card Test Main vào khe PCIhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                              1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 4 of 2
                         - C p ngu n cho Main board
                         - M ngu n ( dùng tô vít ñ u ch p chân PWR - chân công t c m
                          ngu n cho qu t ngu n quay )
                         => Quan sát dãy ñèn Led trên Mainboard
                         Chú thích :
                         - Các ñèn +5V, 3,3V, +12V, -12V sáng nghĩa là ñã có các ñi n áp
                         +5V, 3,3V, +12V, -12V hay các ñư ng áp ñó bình thư ng
                         - ðèn CLK sáng là IC dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard t t
                         - ðèn RST sáng ( sau t t ) cho bi t Mainboard ñã t o xung Reset
                          ñ kh i ñ ng CPU .
                         - ðèn OSC sáng cho bi t CPU ñã ho t ñ ng
                         - ðèn BIOS sáng cho bi t CPU ñang truy c p vào BIOS .
                         Khi chưa g n CPU vào Mainboard thì ñèn OSC và ñèn BIOS s
                         không sáng còn l i t t c các ñèn khác ñ u phát sáng là Mainboard

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                    1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                          Page 5 of 2

                           bình thư ng ( riêng ñèn RST sáng r i t t )
                           Khi g n CPU vào, n u t t c các ñèn Led trên ñ u sáng là c
                           Mainboard và CPU ñã ho t ñ ng .
                            Mainboard và CPU ho t ñ ng thì t t c ñèn Led ñ u sáng

                         M t s trư ng h p hư h ng

                           Mainboard b ch p m t trong các ñư ng ñi n áp
                                 Mainboard b ch p ñư ng ngu n 5V
                                     bi u hi n là ñèn 5V t t
                                 Mainboard b ch p ñư ng ngu n 3,3V
                                    bi u hi n là ñèn 3,3V t t
                                 Mainboard b ch p ñư ng ngu n 12V
                                    bi u hi n là ñèn 12V t t


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                  1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                          Page 6 of 2                         M ch dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard không ho t ñ ng
                            M ch t o xung CLK ( xung Clock ) không ho t ñ ng
                                bi u hi n là ñèn CLK không sáng

                               Xem chi ti t v m ch t o xung CLK

                         Ki m tra m ch t o xung CLK
                         - ðo ki m tra Vcc 3,3 V c p cho IC dao ñ ng t o dung
                         - R a b ng nư c r a m ch in khu v c IC dao ñ ng r i
                          s y khô
                         - Thay th IC dao ñ ng t o xung CLK t Mainboard khác

                                      ---------------

                         Các ñư ng ñi n áp ñ u t t, ñã có tín hi u xung CLK nhưng khi
                         g n CPU vào Mainboard không sáng ñèn OSC
                            Khi g n CPU vào nhưng ñèn OSC và ñèn BIOS v n
                          không sáng, hi n tư ng trên ch ng t CPU chưa ho t ñ ng

                         V i trư ng h p trên b n c n ki m tra m ch n áp c p ngu n cho
                         CPU
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                  1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                             Page 7 of 2
                         Các ñèn Mosfet ( trong vòng xanh )
                          ñi u khi n c p ngu n cho CPU
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                   Page 8 of 2
                               Ba c p Mosfet ( trong ô xanh )
                              ñi u khi n c p ngu n cho CPU
                            IC t o dao ñ ng ñi u khi n các ñèn Mosfet
                                 c p ngu n cho CPU


                          Xem s ñ nguyên lý m ch c p ngu n cho CPU

                         Ki m tra m ch c p ngu n cho CPU như sau :
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                           1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Page 9 of 2
                           Khi chưa g n CPU thì ño t i chân ra c p ngu n cho CPU ( ño trên
                           các cu n dây L1, L2, L3  s ñ trên ) ph i là 0 V
                           Khi g n CPU ( t t ) vào thì chân c p ngu n cho CPU ra ñúng v i
                           ñi n áp ghi trên CPU
                           = Tho mãn hai ñi u khi n trên là m ch ñi u khi n ngu n cho CPU
                           ñã ho t ñ ng t t .

                         Các trư ng h p sau là h ng m ch ñi u khi n ngu n cho CPU

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Page 10 of 2
                         Chưa l p CPU vào Mainboard nhưng ñã có ñi n áp ra trên các cu n
                         dây L1, L2, L3 .
                         Khi l p CPU vào thì ñi n áp ra c p cho CPU sai so v i ñi n áp ghi
                         trên thân CPU .
                         = Các trư ng h p trên là do h ng m t trong các ñèn Mosfet ho c
                         h ng IC t o dao ñ ng , B n c n ki m tra theo hư ng như sau :
                         = ðo ngu n c p cho IC, IC ñư c c p ngu n là 5V (Main Pen 4)
                         ho c c p hai ngu n là 5V và 12V (Main Pen 3).
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                      Page 11 of 2
                               IC dao ñ ng ñi u khi n ngu n c p cho CPU
                                  trên Mainboard Pentium 4

                         Ki m tra các ñèn Mosfet ñi u khi n ngu n
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                              1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Page 12 of 2
                                ðèn Mosfet ñi u khi n ngu n


                           ð ki m tra b n c n g m i hàn chân G và chân S ra sau ñó ño ki m
                           tra .

                         Sau ñây là m t s ki n th c v ñèn Mosfet
                         Mosfet ( Transistor trư ng ) - C u t o và phương pháp
                          ki m tra
                                     Hình d ng Mosfet

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                      1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                Page 13 of 2
                         1. Mosfet là Transistor trư ng có c u t o khác v i Transistor thông
                           thư ng , chúng có ñ nh y cao hơn và ñư c s d ng trong h u h t
                           các b ngu n Monitor , m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard
                         2. C u t o .
                             Mosfet          Transistor


                           Mosfet có 3 c c là
                           G ( c c c ng ) , D ( c c thoát ), S ( c c ngu n )
                           v nguyên lý ho t ñ ng chúng tương t v i 3 c c B, C , E c a
                           Transistor thông thư ng , nhưng v c u t o chúng khác v i ñèn
                           BCE .
                           + C c ngu n ( S ) và c c thoát ( D ) ñư c n i v i hai ch t bán d n N
                           ñ t trên n n có tính cách ñi n, kho ng gi a hai c c là vùng nghèo
                           ñi n tích t do .


                           + C c c ng ( G ) ñư c ñ t bên trên kho ng tr ng gi a hai c c N và
                           các ly b ng m t l p cách ñi n là SiO2 , c c G cách ñi n hoàn toàn
                           v i c c D và c c S .

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                        1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 14 of 2


                           + Khi cho m t ñi n áp chênh l ch vào hai c c D và S thì không có
                           dòng ñi n ch y qua nhưng khi ta ñưa m t ñi n áp dương vào c c G,
                           ñi n áp này sinh ra hi u ng trư ng trong kho ng tr ng gi a hai l p
                           bán d n N, và dư i tác d ng c a t trư ng thì xu t hi n dòng ñi n
                           ch y qua t c c D sang c c S .


                           ði n áp ñ t vào chân G không t o ra dòng ñi n GS mà ch t o ra
                           hi u ng trư ng trong Mosfet vì v y m t tín hi u có cư ng ñ r t
                           y u cũng có th làm cho Mosfet m r t m nh .


                           Dòng ñi n ch y qua hai c c D - S ch ph thu c vào ñi n áp chân G
                           mà không ph thu c vào cư ng ñ c a tín hi u


                           = Vì v y Mosfet ñư c coi là linh ki n có ñ nh y r t cao và chúng
                           ñã ñư c s d ng trong các b ngu n Monitor và các b ngu n c a
                           nhi u thi t b ñiên t cao c p ngày nay .


                         3. Thí nghi m v s  ho t ñ ng c a Mosfet .
                             Thí nghi m v s ho t ñ ng c a Mosfet


                           Khi K1 ñóng ñi n tích n p vào t C1 làm cho ñèn Mosfet d n, khi K1

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Page 15 of 2
                           m , ñi n tích trên t C1 v n t n t i do không có dòng GS do ñó ñèn
                           Mosfet v n duy trì s d n ñi n cho ñ n khi công t c K2 ñóng, ñi n
                           áp trên t C1 thoát = 0V thì ñèn m i t t .


                         4. Ký hi u c a Mosfet
                           Mosfet thư ng có ký hi u là K... , 2SK... , IRF...
                           Thí d  K3240 , IRF630 v v.. trong ñó ñèn K có công su t l n hơn
                           và thư ng s d ng trong m ch ngu n, các ñèn IRF có công su t nh
                           hơn nên s d ng trong m ch công t c, m ch Regu và ít s d ng
                           trong m ch ngu n .
                                 Ký hi u c a Mosfet


                           Quy ñ nh v các c c :
                           - C c G - bên trái
                           - C cD-   gi a
                           - C cS-   bên ph i .


                         5. ðo ki m tra Mosfet


                           Chu n b : ð ñ ng h thang x 1K


                           N u là Mosfet còn t t thì k t qu ño s như sau :
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                Page 16 of 2
                         ðo gi a G và S c hai chi u kim không lên
                         ðo gi a G và D c hai chi u kim không lên
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                         1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Page 17 of 2
                         Dùng Tôvít ch p G vào D ñ thoát ñi n trên c c G
                         Sau khi G ñã thoát ñi n c c G thì ño gi a D và S có m t chi u kim
                         không lên ( chi u que ñen vào D que ñ vào S kim không lên )


                         -----------------------------------------------------------


                         Các trư ng h p sau là Mosfet b h ng
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                               Page 18 of 2
                         ðo gi a G và S kim lên = là ch p G S
                         ðo gi a G và D kim lên là ch p G D
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 19 of 2
                         Ho c m c dù ñã thoát ñi n chân G
                         ðo gi a D và S kim v n lên sau khi ñã thoát ñi n c c G là b ch p
                         DS
                         ----------------------------------------------------------


                          nh minh ho
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                         Page 20 of 2
                           Ki m tra th y Mosfet h ng

                         Trư ng h p ñã ki m tra ñi n áp c p cho CPU bình thư ng,
                         Mainboard ñã có dao ñ ng nhưng v n không sáng các ñèn OSC
                         và BIOS
                         = Trư ng h p này có th do Chipset b l i
                         = Dùng máy hàn khò ñ khò l i Chipset nam
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                 1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 21 of 2
                             Khò l i chipset nam b ng máy hàn khò


                         CPU ñã ho t ñ ng nhưng không truy c p BIOS
                         Bi u hi n : ðèn BIOS trên Card Test Mainboard không sáng
                         = Trư ng h p trên thông thư ng do l i BIOS
                         = Thay BIOS l y t Mainboard cùng ch ng lo i sang ñ th
                         Lưu ý : N u BIOS ( cùng s ) nhưng l y t Mainboard khác lo i s
                         không ch y ñư c vì ph n m m bên trong BIOS chúng khác nhau .
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                   1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Page 22 of 2


                         B nh 4 : M t trong các c ng chu t, bàn phím ho c c ng USB b
                               m t tác d ng .

                         Nguyên nhân m t tác d ng chu t, bàn phím .

                           H ng IC giao ti p chu t, bàn phím .
                            ð nh n bi t IC giao ti p b n có th dò ngư c t các c ng
                            chu t bàn phím v ( s d ng thang x1 ño thông m ch )

                          Nguyên nhân m t tác d ng c ng USB

                           V i c ng USB không ho t ñ ng b n c n hàn l i Chipset nam ( dùng
                           máy hàn khò l i ) vì tín hi u ñưa ra c ng này ñư c l y t Chipset
                           nam .
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                      1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 23 of 2

                              C ng USB l y tín hi u t Chipset nam và ra ngu n 5V
                                l y t ngu n 5V chính c a Mainboard                         D ng c ñ s a ch a Máy tính


                         S a ch a các b nh c a Máy tính


                         Phương pháp s a ch a Mainboard
                    Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn


                                    Trang ch
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200

Recomendados

Phuong phap kiem tra mainboard von
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
627 views10 Folien
Ca mach co ban tren m ain board von
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain boardfree lance
395 views17 Folien
Dac diem cua cac doi main board von
Dac diem cua cac doi main boardDac diem cua cac doi main board
Dac diem cua cac doi main boardfree lance
779 views11 Folien
Chuc nang va linh kien cua main board von
Chuc nang va linh kien cua main boardChuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main boardfree lance
851 views15 Folien
Cac buoc lap rap may tinh von
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
438 views5 Folien
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh von
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhfree lance
359 views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Baocao th ctmt von
Baocao th ctmtBaocao th ctmt
Baocao th ctmtJohn Lemon
829 views18 Folien
Rom bios va ram cmos von
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosfree lance
902 views4 Folien
Ca doi cpu tren cac doi may von
Ca doi cpu tren cac doi mayCa doi cpu tren cac doi may
Ca doi cpu tren cac doi mayfree lance
468 views9 Folien
Chon ram cho may pen2 va pen3 von
Chon ram cho may pen2 va pen3Chon ram cho may pen2 va pen3
Chon ram cho may pen2 va pen3free lance
281 views5 Folien
Bai giang cau truc pc von
Bai giang cau truc pcBai giang cau truc pc
Bai giang cau truc pcQuách Đại Dương
630 views104 Folien
Sua chua cac benh cua may tinh von
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhfree lance
629 views21 Folien

Was ist angesagt?(15)

Baocao th ctmt von John Lemon
Baocao th ctmtBaocao th ctmt
Baocao th ctmt
John Lemon829 views
Rom bios va ram cmos von free lance
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmos
free lance902 views
Ca doi cpu tren cac doi may von free lance
Ca doi cpu tren cac doi mayCa doi cpu tren cac doi may
Ca doi cpu tren cac doi may
free lance468 views
Chon ram cho may pen2 va pen3 von free lance
Chon ram cho may pen2 va pen3Chon ram cho may pen2 va pen3
Chon ram cho may pen2 va pen3
free lance281 views
Sua chua cac benh cua may tinh von free lance
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinh
free lance629 views
Sua chua cac benh ve may tinh von free lance
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinh
free lance477 views
Cac benh ve ram von free lance
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ram
free lance295 views
Chon ddram cho may pen4 von free lance
Chon ddram cho may pen4Chon ddram cho may pen4
Chon ddram cho may pen4
free lance362 views
Bien tan ls sv ig5 a dienhathe.vn von Dien Ha The
Bien tan ls sv ig5 a dienhathe.vnBien tan ls sv ig5 a dienhathe.vn
Bien tan ls sv ig5 a dienhathe.vn
Dien Ha The23 views
Cai drive cho card video von free lance
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card video
free lance320 views
Cac buoc thiet lap mang lan von free lance
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
free lance539 views
Nhiem vu cua bo nho ram von free lance
Nhiem vu cua bo nho ramNhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ram
free lance462 views
Chuong05 von na
Chuong05Chuong05
Chuong05
na320 views

Destacado

Ghost tu partition sang partition von
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionfree lance
1.7K views7 Folien
Ghost tu file image sang dia cung von
Ghost tu file image sang dia cungGhost tu file image sang dia cung
Ghost tu file image sang dia cungfree lance
378 views7 Folien
Gioi thieu ve o cung hdd von
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddfree lance
434 views5 Folien
Ket noi adsl cho mang may tinh von
Ket noi adsl cho mang may tinhKet noi adsl cho mang may tinh
Ket noi adsl cho mang may tinhfree lance
320 views4 Folien
Ghost tu partition thanh file image von
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imagefree lance
418 views8 Folien
Noi buon chien tranh von
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh free lance
236 views153 Folien

Destacado(8)

Ghost tu partition sang partition von free lance
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partition
free lance1.7K views
Ghost tu file image sang dia cung von free lance
Ghost tu file image sang dia cungGhost tu file image sang dia cung
Ghost tu file image sang dia cung
free lance378 views
Gioi thieu ve o cung hdd von free lance
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hdd
free lance434 views
Ket noi adsl cho mang may tinh von free lance
Ket noi adsl cho mang may tinhKet noi adsl cho mang may tinh
Ket noi adsl cho mang may tinh
free lance320 views
Ghost tu partition thanh file image von free lance
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file image
free lance418 views
Noi buon chien tranh von free lance
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
free lance236 views
Tailieu.laixephongthu von free lance
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
free lance194 views
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền von free lance
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
free lance237 views

Similar a Pp sua chua m ain board

Kiem tra o cung bang scandisk von
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
359 views6 Folien
Cau tao va hoat dong cua cpu von
Cau tao va hoat dong cua cpuCau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpufree lance
1K views5 Folien
Ghost tu dia cung sang dia cung von
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cungfree lance
416 views7 Folien
Dung cu de sua chua von
Dung cu de sua chuaDung cu de sua chua
Dung cu de sua chuafree lance
353 views5 Folien
Chon thiet bi von
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bifree lance
321 views5 Folien
Tailieu.vncty.com lap trinh-c_cho_vi_dieu_khien von
Tailieu.vncty.com  lap trinh-c_cho_vi_dieu_khienTailieu.vncty.com  lap trinh-c_cho_vi_dieu_khien
Tailieu.vncty.com lap trinh-c_cho_vi_dieu_khienTrần Đức Anh
497 views69 Folien

Similar a Pp sua chua m ain board(18)

Kiem tra o cung bang scandisk von free lance
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
free lance359 views
Cau tao va hoat dong cua cpu von free lance
Cau tao va hoat dong cua cpuCau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpu
free lance1K views
Ghost tu dia cung sang dia cung von free lance
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
free lance416 views
Dung cu de sua chua von free lance
Dung cu de sua chuaDung cu de sua chua
Dung cu de sua chua
free lance353 views
Tailieu.vncty.com lap trinh-c_cho_vi_dieu_khien von Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  lap trinh-c_cho_vi_dieu_khienTailieu.vncty.com  lap trinh-c_cho_vi_dieu_khien
Tailieu.vncty.com lap trinh-c_cho_vi_dieu_khien
Trần Đức Anh497 views
Chua hdd bang partition magic von free lance
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
free lance280 views
Cac dung cu de sua chua von free lance
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chua
free lance487 views
Ban phim key board von free lance
Ban phim key boardBan phim key board
Ban phim key board
free lance343 views
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep) von free lance
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
free lance278 views
Card video card man hinh von free lance
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
free lance466 views
Cac buoc thiet lap mang lan von Hate To Love
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
Hate To Love299 views
Dinh dang cho dia hdd von free lance
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hdd
free lance337 views
Gioi thieu ve cpu von free lance
Gioi thieu ve cpuGioi thieu ve cpu
Gioi thieu ve cpu
free lance444 views
Chuong2 cautrucplc von viet_aids
Chuong2 cautrucplcChuong2 cautrucplc
Chuong2 cautrucplc
viet_aids301 views

Más de free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
67 views474 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
65 views406 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
18 views407 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
8 views474 Folien
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
52 views26 Folien
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
25 views38 Folien

Más de free lance(20)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance67 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance65 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance18 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance8 views
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von free lance
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
free lance52 views
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von free lance
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance22 views
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG von free lance
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
free lance52 views
Test case phanblogs seo vietnamnet von free lance
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 views
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1 von free lance
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 views
Email marketing von free lance
Email marketingEmail marketing
Email marketing
free lance325 views
Bypassing censorship-vi von free lance
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
free lance260 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 views
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
free lance809 views
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
free lance240 views
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung von free lance
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
free lance422 views
Vũ trụ trong một vỏ hạt von free lance
Vũ trụ trong một vỏ hạtVũ trụ trong một vỏ hạt
Vũ trụ trong một vỏ hạt
free lance147 views
10 mẩu truyện thiền von free lance
10 mẩu truyện thiền10 mẩu truyện thiền
10 mẩu truyện thiền
free lance476 views

Pp sua chua m ain board

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 2 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Phương pháp s a ch a Mainboard N i dung : Phương pháp ki m tra và s a ch a các hư h ng c a Mainboard, S a ch a m ch ñi u CASE & NGU N khi n ngu n , M ch n áp cho CPU và h th ng Chipset , M ch t o xung Clock và các m ch khác . MAIN_BOARD . Khi h ng Mainboard tuỳ theo m c ñ n ng nh mà sinh ra nh ng hi n tư ng sau : VI X LÝ - CPU 1. Máy không vào ñi n, qu t ngu n không quay . B NH RAM . 2. Máy có vào ñi n, qu t ngu n quay nhưng không lên màn hình, không có âm thanh báo s c . _HDD, CDROM 3. Máy kh i ñ ng b Reset l i khi vào ñ n màn hình Win XP ho c cài ñ t Win XP b báo l i . T_B NH P XU T 4. M t trong các c ng chu t, bàn phím ho c c ng USB b m t tác d ng . CARD M R NG B nh 1 và 3 trên ñã ñư c ñ c p bài trư c, ph n này chúng tôi L P RÁP M.TÍNH s ñ c p ñ n phương pháp ki m tra s a ch a các b nh 2 và 4 trên . CÀI WINDOW 98 B nh 2 : Máy có vào ñi n, qu t ngu n quay nhưng không lên màn hình, không có âm thanh báo s c . CÀI WIN2000, XP Ki m tra ñ k t lu n là Mainbord h ng . PARTION MAGIC Dùng m t b ngu n t t ñ th và lo i tr ñư c nguyên nhân do http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 2 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A ngu n . Có th g n CPU sang m t Mainboard ñang ch y t t ñ lo i tr kh năng h ng CPU . Ch g n CPU vào Mainboard, ki m tra loa báo s c và ch c ch n là ñã t t, c p ngu n vào Mainboard và b t công t c P.ON Khi ngu n t t và CPU t t g n trên Mainboard, b t công t c mà không có tín hi u gì loa báo s c là Mainboard không ho t ñ ng Nguyên nhân làm Mainboard không ho t ñ ng Ch p m t trong các ñư ng t i tiêu th H ng m ch dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard H ng m ch n áp ngu n cho CPU H ng North Bridge ho c Sourth Bridge L i ph n m m trong ROM BIOS http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 2 Mainboard và các linh ki n liên quan ñ n s ho t ñ ng c a Mainboard Các bư c ki m tra Tháo t t c các linh ki n ra kh i Mainboard - G n Card Test Main vào khe PCI http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 2 - C p ngu n cho Main board - M ngu n ( dùng tô vít ñ u ch p chân PWR - chân công t c m ngu n cho qu t ngu n quay ) => Quan sát dãy ñèn Led trên Mainboard Chú thích : - Các ñèn +5V, 3,3V, +12V, -12V sáng nghĩa là ñã có các ñi n áp +5V, 3,3V, +12V, -12V hay các ñư ng áp ñó bình thư ng - ðèn CLK sáng là IC dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard t t - ðèn RST sáng ( sau t t ) cho bi t Mainboard ñã t o xung Reset ñ kh i ñ ng CPU . - ðèn OSC sáng cho bi t CPU ñã ho t ñ ng - ðèn BIOS sáng cho bi t CPU ñang truy c p vào BIOS . Khi chưa g n CPU vào Mainboard thì ñèn OSC và ñèn BIOS s không sáng còn l i t t c các ñèn khác ñ u phát sáng là Mainboard http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 2 bình thư ng ( riêng ñèn RST sáng r i t t ) Khi g n CPU vào, n u t t c các ñèn Led trên ñ u sáng là c Mainboard và CPU ñã ho t ñ ng . Mainboard và CPU ho t ñ ng thì t t c ñèn Led ñ u sáng M t s trư ng h p hư h ng Mainboard b ch p m t trong các ñư ng ñi n áp Mainboard b ch p ñư ng ngu n 5V bi u hi n là ñèn 5V t t Mainboard b ch p ñư ng ngu n 3,3V bi u hi n là ñèn 3,3V t t Mainboard b ch p ñư ng ngu n 12V bi u hi n là ñèn 12V t t http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 2 M ch dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard không ho t ñ ng M ch t o xung CLK ( xung Clock ) không ho t ñ ng bi u hi n là ñèn CLK không sáng Xem chi ti t v m ch t o xung CLK Ki m tra m ch t o xung CLK - ðo ki m tra Vcc 3,3 V c p cho IC dao ñ ng t o dung - R a b ng nư c r a m ch in khu v c IC dao ñ ng r i s y khô - Thay th IC dao ñ ng t o xung CLK t Mainboard khác --------------- Các ñư ng ñi n áp ñ u t t, ñã có tín hi u xung CLK nhưng khi g n CPU vào Mainboard không sáng ñèn OSC Khi g n CPU vào nhưng ñèn OSC và ñèn BIOS v n không sáng, hi n tư ng trên ch ng t CPU chưa ho t ñ ng V i trư ng h p trên b n c n ki m tra m ch n áp c p ngu n cho CPU http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 2 Các ñèn Mosfet ( trong vòng xanh ) ñi u khi n c p ngu n cho CPU http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 2 Ba c p Mosfet ( trong ô xanh ) ñi u khi n c p ngu n cho CPU IC t o dao ñ ng ñi u khi n các ñèn Mosfet c p ngu n cho CPU Xem s ñ nguyên lý m ch c p ngu n cho CPU Ki m tra m ch c p ngu n cho CPU như sau : http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 2 Khi chưa g n CPU thì ño t i chân ra c p ngu n cho CPU ( ño trên các cu n dây L1, L2, L3 s ñ trên ) ph i là 0 V Khi g n CPU ( t t ) vào thì chân c p ngu n cho CPU ra ñúng v i ñi n áp ghi trên CPU = Tho mãn hai ñi u khi n trên là m ch ñi u khi n ngu n cho CPU ñã ho t ñ ng t t . Các trư ng h p sau là h ng m ch ñi u khi n ngu n cho CPU http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 2 Chưa l p CPU vào Mainboard nhưng ñã có ñi n áp ra trên các cu n dây L1, L2, L3 . Khi l p CPU vào thì ñi n áp ra c p cho CPU sai so v i ñi n áp ghi trên thân CPU . = Các trư ng h p trên là do h ng m t trong các ñèn Mosfet ho c h ng IC t o dao ñ ng , B n c n ki m tra theo hư ng như sau : = ðo ngu n c p cho IC, IC ñư c c p ngu n là 5V (Main Pen 4) ho c c p hai ngu n là 5V và 12V (Main Pen 3). http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 2 IC dao ñ ng ñi u khi n ngu n c p cho CPU trên Mainboard Pentium 4 Ki m tra các ñèn Mosfet ñi u khi n ngu n http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 2 ðèn Mosfet ñi u khi n ngu n ð ki m tra b n c n g m i hàn chân G và chân S ra sau ñó ño ki m tra . Sau ñây là m t s ki n th c v ñèn Mosfet Mosfet ( Transistor trư ng ) - C u t o và phương pháp ki m tra Hình d ng Mosfet http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 2 1. Mosfet là Transistor trư ng có c u t o khác v i Transistor thông thư ng , chúng có ñ nh y cao hơn và ñư c s d ng trong h u h t các b ngu n Monitor , m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard 2. C u t o . Mosfet Transistor Mosfet có 3 c c là G ( c c c ng ) , D ( c c thoát ), S ( c c ngu n ) v nguyên lý ho t ñ ng chúng tương t v i 3 c c B, C , E c a Transistor thông thư ng , nhưng v c u t o chúng khác v i ñèn BCE . + C c ngu n ( S ) và c c thoát ( D ) ñư c n i v i hai ch t bán d n N ñ t trên n n có tính cách ñi n, kho ng gi a hai c c là vùng nghèo ñi n tích t do . + C c c ng ( G ) ñư c ñ t bên trên kho ng tr ng gi a hai c c N và các ly b ng m t l p cách ñi n là SiO2 , c c G cách ñi n hoàn toàn v i c c D và c c S . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 2 + Khi cho m t ñi n áp chênh l ch vào hai c c D và S thì không có dòng ñi n ch y qua nhưng khi ta ñưa m t ñi n áp dương vào c c G, ñi n áp này sinh ra hi u ng trư ng trong kho ng tr ng gi a hai l p bán d n N, và dư i tác d ng c a t trư ng thì xu t hi n dòng ñi n ch y qua t c c D sang c c S . ði n áp ñ t vào chân G không t o ra dòng ñi n GS mà ch t o ra hi u ng trư ng trong Mosfet vì v y m t tín hi u có cư ng ñ r t y u cũng có th làm cho Mosfet m r t m nh . Dòng ñi n ch y qua hai c c D - S ch ph thu c vào ñi n áp chân G mà không ph thu c vào cư ng ñ c a tín hi u = Vì v y Mosfet ñư c coi là linh ki n có ñ nh y r t cao và chúng ñã ñư c s d ng trong các b ngu n Monitor và các b ngu n c a nhi u thi t b ñiên t cao c p ngày nay . 3. Thí nghi m v s ho t ñ ng c a Mosfet . Thí nghi m v s ho t ñ ng c a Mosfet Khi K1 ñóng ñi n tích n p vào t C1 làm cho ñèn Mosfet d n, khi K1 http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 2 m , ñi n tích trên t C1 v n t n t i do không có dòng GS do ñó ñèn Mosfet v n duy trì s d n ñi n cho ñ n khi công t c K2 ñóng, ñi n áp trên t C1 thoát = 0V thì ñèn m i t t . 4. Ký hi u c a Mosfet Mosfet thư ng có ký hi u là K... , 2SK... , IRF... Thí d K3240 , IRF630 v v.. trong ñó ñèn K có công su t l n hơn và thư ng s d ng trong m ch ngu n, các ñèn IRF có công su t nh hơn nên s d ng trong m ch công t c, m ch Regu và ít s d ng trong m ch ngu n . Ký hi u c a Mosfet Quy ñ nh v các c c : - C c G - bên trái - C cD- gi a - C cS- bên ph i . 5. ðo ki m tra Mosfet Chu n b : ð ñ ng h thang x 1K N u là Mosfet còn t t thì k t qu ño s như sau : http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 16. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 16 of 2 ðo gi a G và S c hai chi u kim không lên ðo gi a G và D c hai chi u kim không lên http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 17. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 17 of 2 Dùng Tôvít ch p G vào D ñ thoát ñi n trên c c G Sau khi G ñã thoát ñi n c c G thì ño gi a D và S có m t chi u kim không lên ( chi u que ñen vào D que ñ vào S kim không lên ) ----------------------------------------------------------- Các trư ng h p sau là Mosfet b h ng http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 18. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 18 of 2 ðo gi a G và S kim lên = là ch p G S ðo gi a G và D kim lên là ch p G D http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 19. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 19 of 2 Ho c m c dù ñã thoát ñi n chân G ðo gi a D và S kim v n lên sau khi ñã thoát ñi n c c G là b ch p DS ---------------------------------------------------------- nh minh ho http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 20. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 20 of 2 Ki m tra th y Mosfet h ng Trư ng h p ñã ki m tra ñi n áp c p cho CPU bình thư ng, Mainboard ñã có dao ñ ng nhưng v n không sáng các ñèn OSC và BIOS = Trư ng h p này có th do Chipset b l i = Dùng máy hàn khò ñ khò l i Chipset nam http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 21. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 21 of 2 Khò l i chipset nam b ng máy hàn khò CPU ñã ho t ñ ng nhưng không truy c p BIOS Bi u hi n : ðèn BIOS trên Card Test Mainboard không sáng = Trư ng h p trên thông thư ng do l i BIOS = Thay BIOS l y t Mainboard cùng ch ng lo i sang ñ th Lưu ý : N u BIOS ( cùng s ) nhưng l y t Mainboard khác lo i s không ch y ñư c vì ph n m m bên trong BIOS chúng khác nhau . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 22. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 22 of 2 B nh 4 : M t trong các c ng chu t, bàn phím ho c c ng USB b m t tác d ng . Nguyên nhân m t tác d ng chu t, bàn phím . H ng IC giao ti p chu t, bàn phím . ð nh n bi t IC giao ti p b n có th dò ngư c t các c ng chu t bàn phím v ( s d ng thang x1 ño thông m ch ) Nguyên nhân m t tác d ng c ng USB V i c ng USB không ho t ñ ng b n c n hàn l i Chipset nam ( dùng máy hàn khò l i ) vì tín hi u ñưa ra c ng này ñư c l y t Chipset nam . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 23. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 23 of 2 C ng USB l y tín hi u t Chipset nam và ra ngu n 5V l y t ngu n 5V chính c a Mainboard D ng c ñ s a ch a Máy tính S a ch a các b nh c a Máy tính Phương pháp s a ch a Mainboard Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200