Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

4868 1

1.643 Aufrufe

Veröffentlicht am

/////////////////////

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

4868 1

 1. 1. Să ne amintim!
 2. 2. Ce numim noi reac ii chimiceț ? După ce criterii se clasifică reac iileț chimice? Da i defini ia gradului de oxidareț ț .  Ce valori are gradul de oxidare? Cum se determină gradul de oxidare? Determina i gradele de oxidare aț elementelor în compu iș : N2, NaCl, H2SO4. Da i răspuns la întrebăriț :
 3. 3. L/O/G/O Reac iile de oxido - reducereț , importan a lorț . Tema lec ieiț :
 4. 4. Scopul lec ieiț : • de a determina locul reac iilor de oxido –ț reducere printre alte tipuri de reac ii chimiceț ; • de a determina iș de aplica a a no iuniș ț : «gradul de oxidare», «оxidant», «reducător», «oxidarea», «reducerea», «bilan ul electronicț »; • de a se învă a a alcătui reac iile de oxido -ț ț reducere i de a amplasa coeficien ii prinș ț metoda bilan ului electronicț ; • de a determina rolul reac iilor de oxido –ț reducere în natură i în via a omului.ș ț
 5. 5. Deviza lec ieiț : Lumea înconjurătoare – laborator chimic, în care în fiecare secundă au loc reac iiț de oxido – reducere.
 6. 6. Reac iile de oxido –ț reducere - reac ii, ce decurgț cu modificarea gradelor de oxidare ale atomilor, care întră în componen a substan elor ceț ț reac ioneazăț .
 7. 7. Reducător măre teș gradul de oxidare, -е, proces de oxidare Оxidant mic oreazăș gradul de oxidare, +е, proces de reducere
 8. 8. Alcătuirea ecua iilorț reac iilor de oxido –ț reducere prin metoda bilan ului electronicț .
 9. 9. Algoritmul alcătuirii reac iilor de oxido –ț reducere prin metoda bilan ului electronicț 1. Scrie i schema reac iei chimiceț ț . 2. Determina i i scrie i gradele de oxidare a atomilor în parteaț ș ț stângă i dreapta a schemei alcătuite, sublinia i simbolurileș ț elementelor ce iau modificat gradul de oxidareș . 3. Scrie iț еlementele, ceau schimbat gradele de oxidare. 4. Alcătui i ecua iile electroniceț ț , determinând numărul de electroni ceda i sau adi iona iț ț ț . 5. Egala i numărul de electroni ceda i sau adi iona i, alegând celț ț ț ț mai mic multiplu comun. 6. Cifrele ob inute sunt coeficien ii în ecua ia reac iei înainteaț ț ț ț formulelor substan elor ce con in elementele care iauț ț ș modificat gradele de oxidare. 7. To i al i coeficien i le ob inem prin simpla alegereț ț ț ț . 8. Determinăm oxidantul i reducătorulș , procesele de oxdare iș reducere.
 10. 10. • Coeficien ii găsi i prin metodaț ț bilan ului electronic sunt definitiviț . Nui voie de le schimbat! • Coeficien ii din bilan ă mai întâi scrie iț ț ț în acea parte a reac ii unde se con inț ț mai mul i compu i.ț ș • În reac ii complicate coeficien ii pentruț ț Oxigen alege i în ultimul rând.ț Lua i în seamăț următoarele sfaturi
 11. 11. Rolul reac iilor deț oxido - reducere
 12. 12. Reac ii de oxido – reducere în naturăț Descărcăturile electrice – sunt un fenomen natural fascinat În timpul furtunii are loc legarea azotului atmosferic. N2 + O2 NO NO + O2 NO2
 13. 13. Acest cataclizm natural este înso it de un ir de reac iiț ș ț de oxido - reducere: H2S + O2 SO2 + H2O Н2S + SO2 H2SO4 + S Erup ia vulcanului – este nu numaiț un fenomen teribil al naturii dar i oș reac ie de oxido - reducereț Âèâåðæåííÿ âóëêàíà Åòíà íà Ñèöè볿.mp4
 14. 14. Karl Briulov “Utima noapte a Pompeiului” (1830 – 1833)
 15. 15. Arderea chibritului de asemenea – reac ie de oxido reducereț În timpul arderii au loc a aș procese chimice: • Р + О2 -> Р2О5 • Р + КСІО3 -> Р2О5 + КСІ • S + KClO3 -> SO2 + КСІ
 16. 16. Fotosinteza CO2 + 6H2 O C6H12O6 + 6O2 ÐÎÇÎ×ÊÀ ôèçìèíóòêà.mp4
 17. 17. Coroziune – fenomenul ruinării metalelor iș aliajelor lor sub ac iunea substan elor dinț ț mediul ambiant Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3
 18. 18. Rolul reac iilor de oxido –ț reducere în biosisteme Respira iaț Schimbul de substan e iț ș energie Digestia
 19. 19. Reac iile de oxido - reducereț în industria chimică Producerea Меtalelor Obiectelor De uz casnic Substan elor ț organice Preparatelor medicinale Produselor lactice
 20. 20. Reac iile de oxido – reducere în uzț casnic Înegrirea articolelor de argint Înălbirea i dezinfectareaș Ruginirea metalelor În frezerie
 21. 21. Procesele de ardere
 22. 22. Consolidarea cuno tin elorș ț noastre! Музыкальное сопровождение: «Соловьиная серенада» Букет для друзей
 23. 23. Alege i coeficien ii în schemele reac iilor deț ț ț oxodo – reducere prin metoda bilan uluiț electronic, indica i oxidantul i reducătorulț ș , procesele de oxidare i reducereș . 1. Na + H2 O → NaOH + H2 2. P + O2 → P2O5 3. H2S + O2→ SO2 + H2 O 4. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 +H2 O
 24. 24. Temă pentru acasă Ex. 128 pag.82

×