Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf

N

ICT

 
  
9  
    
Edukasyon sa
Pagpapakatao
Ikaapat na Markahan – Modyul 4:
Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
(Ikaapat na Linggo)
 
  
Edukasyong  Pagpapakatao  –  Ikasiyam  na  Baitang    
Alternative  Delivery  Mode  
Ikalawang  Markahan  –  Modyul  3:  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay  
Unang  Edisyon,  2020  
  
   Isinasaad  sa  Batas  Republika  8293,  Seksiyon  176  na:  Hindi  maaaring  magkaroon  ng  
karapatang-­sipi   sa  anomang   akda   ang   Pamahalaan  ng   Pilipinas.   Gayonpaman,   kailangan  
muna  ang  pahintulot  ng  ahensiya  o  tanggapan  ng  pamahalaan  na  naghanda  ng  akda  kung  ito  
ay  pagkakakitaan.  Kabilang  sa  mga  maaaring  gawin  ng  nasabing  ahensiya  o  tanggapan  ay  
ang  pagtakda  ng  kaukulang  bayad.  
  
Ang  mga  akda  (kuwento,  seleksiyon,  tula,  awit,  larawan,  ngalan  ng  produkto  o  brand  
name,  tatak  o  trademark,  palabas  sa  telebisiyon,  pelikula,  atbp.)  na  ginamit  sa  modyul  na  ito  
ay   nagtataglay   ng   karapatang-­ari   ng   mga   iyon.   Pinagsumikapang   matunton   ang   mga   ito  
upang   makuha   ang   pahintulot   sa   paggamit   ng   materyales.   Hindi   inaangkin   ng   mga  
tagapaglathala  at  mga  may-­akda  ang  karapatang-­aring  iyon.  Ang  anomang  gamit  maliban  sa  
modyul  na  ito  ay  kinakailangan  ng  pahintulot  mula  sa  mga  orihinal  na  may-­akda  ng  mga  ito.    
  
Walang  anomang  parte  ng   materyales  na   ito   ang   maaaring   kopyahin  o   ilimbag   sa  
anomang  paraan  nang  walang  pahintulot  sa  Kagawaran.  
  
Inilathala  ng  Kagawaran  ng  Edukasyon  
Kalihim:  Leonor  Magtolis  Briones  
Pangalawang  Kalihim:  Diosdado  M.  San  Antonio  
  
  
  
Inilimbag  sa  Pilipinas  ng  ________________________  
  
Department  of  Education  –Region  VII  Schools  Division  of  Negros  Oriental
  
Office  Address: Kagawasan,  Ave.,  Daro,  Dumaguete  City,  Negros  Oriental
Tel  #: (035)  225  2376  /  541  1117  
E-­mail  Address: negros.oriental@deped.gov.ph  
Bumuo  sa  Pagsusulat  ng  Modyul  
  
Manunulat:  Carmelyn  S.  Fonollera  
Editor:  Anna  Mae  I.  Tejada  
Tagasuri:  Anna  Mae  I.  Tejada  |  Amancio  M.  Gainsan  Jr.  
Tagaguhit:  Edyl  Kris  B.  Ragay  
Tagalapat:  Anna  Mae  I.  Tejada  
Tagapamahala:  Senen  Priscillo  P.  Paulin,  CESO  V     Rosela  R.  Abiera  
            Fay  C.  Luarez,  TM,  Ed.D.,  Ph.D.     Maricel  S.  Rasid  
            Nilita  L.  Ragay,  Ed.D.                                                            Elmar  L.  Cabrera  
            Donre  B.  Mira,  Ed.D.  
 
  
  
9  
Edukasyong
Pagpapakatao
Ikaapat na Markahan- Modyul
3:
Personal na Pahayag ng Misyon
sa Buhay
(Linggo: Ikaapat)
  
    
 
ii  
  
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ng
Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Personal na Pahayag ng
Misyon sa Buhay!
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador
mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong
tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda
ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at
malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras.
Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga
kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga
pangangailangan at kalagayan.
Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong
ito sa pinakakatawan ng modyul:
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral
kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang
pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling
pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan
ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.
    
  
Mga Tala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong
o estratehiyang magagamit sa paggabay sa
mag-aaral.
 
iii  
  
Para sa mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ng Alternative Delivery
Mode (ADM) Modyul ukol sa Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay!
Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa
pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at
magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na
ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga
kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay
nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong
matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad
din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga
dapat mong matutuhan sa modyul.
Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung
ano na ang kaalaman mo sa aralin ng
modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng
tamang sagot (100%), maaari mong laktawan
ang bahaging ito ng modyul.
Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral
upang matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.
Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad
ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na
suliranin, gawain o isang sitwasyon.
Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mga kasanayan.
Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay ang
iyong pang-unawa at mga kasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
 
iv  
  
Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.
Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.
Karagdagang
Gawain
Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.
Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat
ng mga gawain sa modyul.
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1.   Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang
marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay
na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.
2.   Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang
gawaing napapaloob sa modyul.
3.   Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4.   Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga
gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5.   Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang
pagsasanay.
6.   Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos
nang sagutin lahat ng pagsasanay.
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na
ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy.
Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda
mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda
sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.
Sanggunian
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa
paglikha o paglinang ng modyul na ito.
 
v  
  
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa
kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!  
 
  
  
Sa  modyul  na  ito,  inaasahang  maipamamalas  mo  ang  sumusunod  na  kaalaman,  
kakayahan,  at  pag-­unawa:  
    
1.   Nakikilala  ang  mga  pagpapahalaga  na  naging  kontribusyon  sa  pamilya,  paaralan,  
pamayanan  at  simbahan    
2.   Nakasusulat  ng  mithiin  sa  buhay  at  naipapahayag  ito  sa  pamamagitan  ng  bio-­poem  
3.   Nakatatala  ng  pansariling  pagtataya  o  personal  assessment  sa  kasalukuyang  buhay  
4.   Nakabubuo  ng  PPMB  
5.   Napatitibay   ang   pagpapahalaga   sa   paghangad   ng   mga   Personal   na   Misyon   sa  
Buhay  
  
  
  
  
  
Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay    
  
  
  
MGA  KASANAYANG  PAMPAGKATUTO:  
Nahihinuha  na  ang  kanyang  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay  ay  dapat  na  
nagsasalamin  ng  kanyang  pagiging  natatanging  nilalang  na  nagpapasya  at  
kumikilos  nang  mapanagutan  tungo  sa  kabutihang  panlahat.  (EsP9PKIVc-­14.3)  
  
Nakapagbubuo  ng  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay.  (EsP9PKIVc-­14.4)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Alamin  
  
  
Mga  Layunin  
  
 
  
  
  
  
Panuto:  Basahin  at  unawaing  mabuti  ang  bawat  pahayag.  Isulat  ang  tamang  sagot    
sa  iyong  kuwaderno.  
  
1.   Kailangan  ang  lahat  ng  isusulat  mo  dito  ay  ispisipiko.  
A.   Relevant  
B.   Specific  
C.   Time  bound  
D.   Attainable  
2.   Kailangan  na  magbigay  ka  ng  takdang  panahon  o  oras  kung  kalian  mo  
maisasakatuparan  ang  iyong  isinulat.  
A.   Measurable  
B.   Attainable  
C.   Specific  
D.   Time  bound  
3.   Ito  ba  ay  angkop  para  makatugon  sa  pangangailangan  ng  iyong  kapuwa?  
A.   Relevant  
B.   Specific  
C.   Time  bound  
D.   Attainable  
4.   Ito  ay  hangarin  ng  isang  tao  sa  buhay  na  magdadala  sa  kaniya  tungo  sa  
kaganapan.  
A.   Misyon  
B.   Bokasyon  
C.   Propesyon  
D.   Tamang  direksiyon  
5.   Ang  ibig  sabihin  nito  ay  calling  o  tawag.  
A.   Bokasyon  
B.   Misyon  
C.   Tamang  Direksiyon  
D.   Propesyon  
6.   Saan  dapat  makabubuti  ang  isasagawang  pagpapasiya?  
A.   Sarili,  simbahan,  at  lipunan  
B.   Kapuwa,  lipunan,  at  paaralan  
C.   Paaralan,  kapuwa,  at  lipunan  
D.   Sarili,  kapuwa,  at  lipunan  
7.   Ang  sumusunod  ay  pansariling  pagtataya  sa  paglikha  ng  Personal  na  Misyon  
sa  buhay  maliban  sa:  
A.   Suriin  ang  iyong  ugali  at  katangian  
B.   Tukuyin  ang  mga  pinahahalagahan  
C.   Sukatin  ang  mga  kakayahan  
D.   Tipunin  ang  mga  impormasyon  
8.   Sa  paggawa  ng  Personal  na  Misyon  sa  buhay  kinakailangan  na  gamitan  mo  
ito  ng  SMART.  Ano  ang  kahulugan  nito?  
Subukin  
  
 
  
  
A.   Specific,  Measurable,  Artistic,  Relevance,  Time  Bound  
B.   Specific,  Measurable,  Attainable,  Relevance,  Time  Bound  
C.   Specific,  Manageable,  Attainable,  Relevance,  Time  Bound  
D.   Specific,  Manageable,  Artistic,  Relevance,  Time  Bound  
9.   Bakit  mahalaga  na  magkaroon  ng  tamang  direksiyon  ang  isang  tao.  
A.   Upang  siya  ay  hindi  maligaw  
B.   Upang  matanaw  niya  ang  hinaharap  
C.   Upang  mayroon  siyang  gabay  
D.   Upang  magkaroon  siya  ng  kasiyahan  
10.  Nasusukat  baa  ng  iyong  kakayahan?  
A.   Measurable  
B.   Attainable  
C.   Specific  
D.   Time  bound  
  
  
  
  
  
Alam  mo  ba  ang  direksiyon  na  tinatahak  mo  sa  buhay?  Naitanong  mo  na  ba  sa  
iyong  sarili  kung  saan  ka  patungo?  Tunay  na  mahalaga  ang  pagkakaroon  ng  malinaw  
na  tunguhin  sa  buhay.  Marahil  tinatanong  moa  ng  iyong  sarili  sa  ngayon  kung  paano  
mo  ito  gagawin  o  sisimulan.  Naaalala  mo  pa  ba  ang  bahagi  ng  iyong  modyul  noong  
ikaw  ay  nasa  Baitang  7  pa  lamang?  Ang  tungkol  sa  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  
sa  Buhay  (Personal  Mission  Statement).    
  
  
Panuto:  
   Isulat  sa  inyong  kuwaderno  ang  mga  naranasang  tagumpay  sa  nakalipas  na  
taon.   Maaaring   ang   mga   ito   ay   tagumpay   mo   sa   paaralan,   pamilya,   pamayanan,  
simbahan  atbp.  
  
  
1.   Ano  ang  nararamdaman  mo  pagkatapos  ng  gawain?  
2.   Nakatutulong   ba   ang   iyong   mga   pagpapahalaga   sa   mga   nakamit   mong  
tagumpay?  Ipaliwanag.  
3.   Paano  mo  napagtagumpayan  ang  mga  balakid  sa  pagkamit  ng  mga  tagumpay  na  
ito?  
Balikan  
Tuklasin  
Suriin
n  
 
  
  
  
Sa  paglikha  ng  Personal  na  Misyon  sa  Buhay,  makatutulong  na  magkaroon  ka  
ng  pansariling  pagtataya  o  personal  assessment  sa  iyong  kasalukuyang  buhay.  Ang  
resulta  nito  ay  magiging  kapaki-­pakinabang  sa  iyong  mapanagutang  pasiya  at  kilos.    
Narito  ang  mga  dapat  mong  isaalang-­alang  sa  pansariling  pagtataya.  
  
1.   Suriin  ang  iyong  ugali  at  katangian.  Simulan  moa  ng  paggawa  ng  iyong  
PPMB  sa  pamamgitan  ng  pagtatala  ng  iyong  ugali  at  mga  katangian.  Ang  
pangunahin  mong  katangian  ang  magpapakilala  sa  iyo  kung  sino  ka,  paano  
ka  naaapektuhan  ng  mundo  na  iyong  ginagalawan,  ano  ang  mahalaga  sa  
iyo,  at  paano  mo  maisasakatuparan  ang  iyong  mga  pagpapasiya.  
  
2.   Tukuyin   ang   iyong   mga   pinahahalagahan.   Kailangang   maging  
maliwanag   sa   iyo   kung   saan   nakabatay   ang   iyong   mga   pagpapahalaga.  
Kung   saan   nakatuon  ang   iyong   lakas,   oras  at   panahon.   Ang   iyong   mga  
pinahahalagahan  ang  magiging  pundasyon  mo  sa  pagbuo  ng  personal  na  
misyon  sa  buhay.  
  
3.   Tipunin   ang   mga  impormasyon.   Sa   iyong   mga   naitalang   imprmasyon,  
lagging  isaisip  na  ang  layunin  ng  paggawa  ng  personal  na  misyon  sa  buhay  
ay  mayroong  malaking  magagawa  sa  kabuuan  ng  iyong  pagkatao.  Ito  ang  
magbibigay  sa  iyo  ng  tamang  direksiyon  sa  landas  na  iyong  tatahakin.  
  
Ang  pagsulat  ng  PPMB  ay  hindi  madalian  o  nabubuo  lamang  sa  ilang  oras.  Ito  
ay  kailangan  mong  pagnilayan,  paglaanan  ng  sapat  na  panahon.  Kailangan  mong  
ialay  ang  iyong  buong  sarili  sa  ginagawa  nito.  Sa  oras  na  ito  ay  mabuo  mo,  ito  ang  
magiging  saligan  ng  iyong  buhay.  Magkakaroon  ka  ng  pagbabago  sapagkat  ang  lahat  
ng  iyong  gagawin  o  iisipin  ay  nakabatay  na  dito.  
Sa   pagbuo   ng   PPMB,   dapat   ito   ay   nakatuon   sa   kung   ano   ang   nais   mong  
mangyari  sa  mga  taglay  mong  katangian  at  kung  paano  makakamit  ang  tagumpay  
gamit  ng  mga  ito.  Ayon  kay  Stephen  Covey,  upang  makabuo  ng  mabuting  PPMB,  
magsimulang   tukuyin   ang   sentro   ng   kaniyang   buhay-­halimbawa,   Diyos,   pamilya,  
kaibigan,  pamayanan.  Ito  ay  dahil  ang  sentro  ng  buhay  moa  ng  magbibigay  sa  iyo  ng  
seguridad,  paggabay,  karunungan,  at  kapangyarihan.  
Ang  PPMB  ay  maaaring  mabago  o  mapalitan  dahil  patuloy  na  nagbabago  ang  
tao   sa   konteksto   ng   mga   sitwasyon   na   nangyayari   sa   kaniyang   buhay.   Ngunit  
magkagayon  man,  ito  pa  rin  ang  magsisilbing  saligan  sa  pagtahak  niya  sa  tamang  
landas  ng  kaniyang  buhay.  Sabi  nga  sa  isang  kataga  “All  of  us  are  creators  of  our  own  
destiny.”  Ibig  sabihin,  tayo  ang  lilikha  ng  ating  patutunguhan.  Napakaganda  hindi  ba?  
Kaya  pag-­isipan  mong  mabuti,  sapagkat  anuman  ang  iyong  hahantungan,  iyan  ay  
bunga  ng  iyong  mga  nagging  pag  papasiya  sa  iyong  buhay.  
Sa  pagbuo  ng  PPMB,  dapat  na  masasagot  nito  ang  mga  katanungang:  
1.   Ano  ang  layunin  ko  sa  buhay?  
2.   Ano-­ano  ang  aking  mga  pagpapahalaga?  
3.   Ano  ang  mga  nais  kong  marating?  
 
  
  
4.   Sino  ang  mga  tao  na  maaari  kokng  makasama  at  maging  kaagapay  sa  aking  
buhay?  
  
Ayon  kay  Stephen  Covey,  nagkakaroon  ng  kapangyarihan  ang  misyon  natin  sa  buhay  
kung  ito  ay:  
1.   Mayroong   kaugnayan   sa   kaloob-­looban   ng   sarili   upang   mailabas   ang  
kahulugan  niya  bilang  isang  tao.  
2.   Nagagamit  at  naibabahagi  nang  tama  at  may  kahusayan  bilang  pagpapahayag  
ng  ating  pagka-­bukod  tangi.  
3.   Nagagampanan  nang  may  balance  ang  mga  tungkulin  sa  pamilya,  trabaho,  
pamayanan,  at  iba  pa.  
4.   Isinulat  upang  magsilbing  inspirasyon,  hindi  upang  ipagyabang  sa  iba.  
  
Kung   ang   isang   tao   ay   mayroong   PPMB,   mas   Malaki   ang   posibilidad   na  
magiging   mapanagutan   siya   upang   makapagbahagi   sa   pagkamit   ng   kabutihang  
panlahat.  Maktutulong  upang  Makita  moa  ng  halaga  ng  iyong  pag-­ral  sa  mundo  na  
ikaw  bilang  tao  ay  mayroong  misyon  na  dapat  gampanan  sa  iyong  buhay.  Anuman  ito  
ay  dapat  mong  pagnilayan  at  ihanda  ang  iyong  sarili  kung  paano  mo  ito  sisimulan  at  
gagawin.  Mula  dito,  kailangang  malinaw  sa  iyo  ang  iyong  pag-­iral:  ikaw  ay  mayroong  
misyon  na  dapat  gampanan.  
  
  
  
  
Panuto:  Basahin  at  sagutin  ang  mga  sumusunod  na  tanong.  
  
1.   Bakit  mahalaga  na  magkaroon  ng  direksiyon  ang  buhay  ng  tao?  
2.   Bakit  kailangang  bumuo  ng  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay?  
3.   Ano  ang  kahalagahan  nito  sa  iyong  buhay?  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pagyamanin  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
Panuto:    
  
1.   Ngayon  ay  isulat  mo  ang  isang  mithiin  mo  sa  buhay  sa  loob  ng  isang  
bilohaba.  Gabay  mo  ang  halimbawa.  
2.   Pagkatapos  ay  gumawa  ng  isang  bio-­poem.  
3.   Gawin  ang  mga  ito  sa  kuwaderno.  
  
  
  
  
  
  
Halimbawa  ng  bio-­poem:  
  
•   Line  1  –  Write  your  first  name.  
•   Line  2  –  Write  your  favorite  occupation  
•   Line  3  –  Who  can  (Write  something  important  you  will  do  in  this  occupation  
•   Line  4  –  Who  earns  (Write  the  median  salary  for  this  occupation)  
•   Line  5  –  Who  knows  how  to  (Write  knowledge  necessary  for  this  occupation)  
•   Line  6  –  Who  values  (Write  the  work  values(s)  related  to  the  occupation  
•   Line  7  –  Write  your  last  name  
  
Isaisip  
Isagawa  
  
Napag  alaman  ko  na  ____________________________________.  
  
Napagtanto  ko  na  _______________________________________  
  
Ang  aking  gagawin  ay  ___________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ang  mithiin  ko  sa  buhay:  
maging  isang  mahusay  
na  guro.  
 
  
  
  
  
Mary,  
A  physical  therapist  
Who  can  alleviate  apin  
Who  earns  $20  an  hour  
Who  knows  strength,  motor  development  and  function  
Who  values  a  good  workplace  
Shawn  
  
  
Ngayon  ay  ikaw  naman:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Panuto:    
  
1.   Bumuo  ng  PPMB  o  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay  bilang  isang  
mag-­aaral.  Gawin  ito  sa  short  bondpaper.  
2.   Ito  ay  dapat  na  nagtataglay  ng  S.M.A.R.T.  
3.   Maging  malikhain  sa  pagbuo  nito.  
  
Halimbawa  ng  PPMB  ng  isang  mag-­aaral.  
  
Elemento   Hakbang  sa  Gagawin   Takdang  
oras/Panahon  
Pag-­aaral   nang  
mabuti  
•   Pagbabalik-­aral  
sa  mga  nagdaang  
aralin  
•   Regular   nap   ag-­
aaral   ng   mga  
asignatura  
•   2   oras   araw-­
araw  
Pagsasagawa   ng  
asignatura  
•   Pananaliksik   sa  
mga  problema  na  
kinakaharap   ng  
lipunan  
•   Pananaliksik  
tungkol   sa   mga  
•   Isang   beses  
isang  linggo  
Tayahin  
Ang  mithiin  ko  sa  buhay:  
 
  
  
bagay   na  
makapupukaw  ng  
atensiyon   sa  
kabataan,   maliliit  
na   mga   bata   at  
mga  tinedyer  
Pag-­alaala  sa  Diyos   •   Panalangin  
•   Pagdalo  sa  Banal  
na  Misa  
•   Pagsali   sa   mga  
Gawain   sa  
simbahan   at  
organisasyon  
•   Araw-­araw  
•   Tuwing  lingo  
•   Sabado   at  
Linggo  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
1.   Sa  kuwaderno,  itala  ang  mga  pansariling  pagtataya  o  personal  assessment  sa  
kasalukuyang  buhay.  (10puntos)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Karagdagang  
Gawain  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sanggunian  
  
Mary  Jean  B.  Brinzuela  et.al,  2015,  Edukasyon  sa  Pagpapakatao-­Ikasiyam  na  
Baitang,  Unang  Edisyon,  5th
  Floor  Mabini  Bldg.,DepEd  Comples  Meralco  Avenue,  
Pasig  City  Philippines  1600  
  
Division  of  Negros  Oriental  ESP  DLP  Initiated    
Susi  sa  
Pagwawasto  
Subukin  
  
1.  B  
2.  D  
3.  A  
4.  A  
5.  A  
6.  D  
7.  C  
8.  B  
9.  C  
10.  A  
  
Tuklasin  
1.
Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.  
Pagyamanin  
1.
Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.  
2.
Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.  
3.
Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.  
4.
Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.  
5.
Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.  
Isagawa:  Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.  
Tayahin:  
        Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.
  
  
 
  
  
  
  
Para  sa  mga  katanungan  o  puna,  sumulat  o  tumawag  sa:  
  
Department  of  Education  –  Schools  Division  of  Negros  Oriental  
Kagawasan,  Avenue,  Daro,  Dumaguete  City,  Negros  Oriental  
  
Tel  #:  (035)  225  2376  /  541  1117  
Email  Address:  negros.oriental@deped.gov.ph  
Website:  lrmds.depednodis.net  

Recomendados

Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfNoelPiedad
143 views18 Folien
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf von
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfReinNalyn
23 views30 Folien
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
105 views19 Folien
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf von
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfCrisElcarte
57 views18 Folien
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao von
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoMaeJhierecaSapicoPau
2.9K views31 Folien
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf von
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfFIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfJrJr50
1.3K views22 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf

Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf von
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfMARYANNLOPEZ16
710 views28 Folien
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf von
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfhazelpalabasan1
311 views23 Folien
FILIPINO10-Q1-M1.pdf von
FILIPINO10-Q1-M1.pdfFILIPINO10-Q1-M1.pdf
FILIPINO10-Q1-M1.pdfRaeMarcEnriquez
862 views38 Folien
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
124 views25 Folien
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf von
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdfap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdfDEALSPAMPIO
53 views24 Folien
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx von
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxrufinodelacruz3
163 views22 Folien

Similar a Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf(20)

Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf von MARYANNLOPEZ16
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
MARYANNLOPEZ16710 views
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf von hazelpalabasan1
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
hazelpalabasan1311 views
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf von DEALSPAMPIO
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdfap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
DEALSPAMPIO53 views
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx von rufinodelacruz3
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
rufinodelacruz3163 views
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik von KokoStevan
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
KokoStevan91 views
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx von DepEd
Ap2adm melc q1-m1-week-8docxAp2adm melc q1-m1-week-8docx
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx
DepEd204 views
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfKPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
JohnnyJrAbalos1127 views
Mga Uri ng Teksto von KokoStevan
Mga Uri ng TekstoMga Uri ng Teksto
Mga Uri ng Teksto
KokoStevan45 views
Ap 8 quarter 1 module 6 von RegieMadayag2
Ap 8 quarter 1 module 6Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6
RegieMadayag22.3K views
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf von DianaRoseDelaCruz6
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdfAP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf
DianaRoseDelaCruz6714 views
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored... von PrincessJemimaNaingu2
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf von ReinNalyn
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdfAP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf
ReinNalyn20 views
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf von KristineDelaCruz50
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von jashemar1
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1417 views

Más de NoelPiedad

ESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdf von
ESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdfESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdf
ESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdfNoelPiedad
5 views5 Folien
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf von
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdfEsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdfNoelPiedad
8 views12 Folien
351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docx von
351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docx351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docx
351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docxNoelPiedad
77 views109 Folien
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf von
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdfSCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdfNoelPiedad
73 views19 Folien
Science_8_quarter3_module_4.pdf von
Science_8_quarter3_module_4.pdfScience_8_quarter3_module_4.pdf
Science_8_quarter3_module_4.pdfNoelPiedad
69 views15 Folien
FilipinoG8Q3 (1).pdf von
FilipinoG8Q3 (1).pdfFilipinoG8Q3 (1).pdf
FilipinoG8Q3 (1).pdfNoelPiedad
200 views40 Folien

Más de NoelPiedad(13)

ESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdf von NoelPiedad
ESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdfESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdf
ESP9-Quarter-1-SSLM-6-Lipunang-Ekonomiya-Economic-Society.pdf
NoelPiedad5 views
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf von NoelPiedad
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdfEsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf
EsP9_q1_CLAS8_W8 - RHEA ANN NAVILLA.pdf
NoelPiedad8 views
351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docx von NoelPiedad
351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docx351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docx
351862075-Dll-Grade-8-First-Grading-Final-Copy.docx
NoelPiedad77 views
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf von NoelPiedad
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdfSCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf
NoelPiedad73 views
Science_8_quarter3_module_4.pdf von NoelPiedad
Science_8_quarter3_module_4.pdfScience_8_quarter3_module_4.pdf
Science_8_quarter3_module_4.pdf
NoelPiedad69 views
FilipinoG8Q3 (1).pdf von NoelPiedad
FilipinoG8Q3 (1).pdfFilipinoG8Q3 (1).pdf
FilipinoG8Q3 (1).pdf
NoelPiedad200 views
ComputerComponents.pdf von NoelPiedad
ComputerComponents.pdfComputerComponents.pdf
ComputerComponents.pdf
NoelPiedad11 views
445318510-Digestive-System-PPT-ppt.ppt von NoelPiedad
445318510-Digestive-System-PPT-ppt.ppt445318510-Digestive-System-PPT-ppt.ppt
445318510-Digestive-System-PPT-ppt.ppt
NoelPiedad83 views
406402748-Periodic-table-activity.doc von NoelPiedad
406402748-Periodic-table-activity.doc406402748-Periodic-table-activity.doc
406402748-Periodic-table-activity.doc
NoelPiedad94 views
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf von NoelPiedad
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdfSCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf
SCIENCE-8-WEEK-7-8-Q3-FINAL.pdf
NoelPiedad93 views
412466967-Digestive-System.pptx von NoelPiedad
412466967-Digestive-System.pptx412466967-Digestive-System.pptx
412466967-Digestive-System.pptx
NoelPiedad68 views
EsP-9-Q4-week-3.pdf von NoelPiedad
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdf
NoelPiedad213 views

Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf

 • 1.     9       Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (Ikaapat na Linggo)
 • 2.     Edukasyong  Pagpapakatao  –  Ikasiyam  na  Baitang     Alternative  Delivery  Mode   Ikalawang  Markahan  –  Modyul  3:  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay   Unang  Edisyon,  2020       Isinasaad  sa  Batas  Republika  8293,  Seksiyon  176  na:  Hindi  maaaring  magkaroon  ng   karapatang-­sipi   sa  anomang   akda   ang   Pamahalaan  ng   Pilipinas.   Gayonpaman,   kailangan   muna  ang  pahintulot  ng  ahensiya  o  tanggapan  ng  pamahalaan  na  naghanda  ng  akda  kung  ito   ay  pagkakakitaan.  Kabilang  sa  mga  maaaring  gawin  ng  nasabing  ahensiya  o  tanggapan  ay   ang  pagtakda  ng  kaukulang  bayad.     Ang  mga  akda  (kuwento,  seleksiyon,  tula,  awit,  larawan,  ngalan  ng  produkto  o  brand   name,  tatak  o  trademark,  palabas  sa  telebisiyon,  pelikula,  atbp.)  na  ginamit  sa  modyul  na  ito   ay   nagtataglay   ng   karapatang-­ari   ng   mga   iyon.   Pinagsumikapang   matunton   ang   mga   ito   upang   makuha   ang   pahintulot   sa   paggamit   ng   materyales.   Hindi   inaangkin   ng   mga   tagapaglathala  at  mga  may-­akda  ang  karapatang-­aring  iyon.  Ang  anomang  gamit  maliban  sa   modyul  na  ito  ay  kinakailangan  ng  pahintulot  mula  sa  mga  orihinal  na  may-­akda  ng  mga  ito.       Walang  anomang  parte  ng   materyales  na   ito   ang   maaaring   kopyahin  o   ilimbag   sa   anomang  paraan  nang  walang  pahintulot  sa  Kagawaran.     Inilathala  ng  Kagawaran  ng  Edukasyon   Kalihim:  Leonor  Magtolis  Briones   Pangalawang  Kalihim:  Diosdado  M.  San  Antonio         Inilimbag  sa  Pilipinas  ng  ________________________     Department  of  Education  –Region  VII  Schools  Division  of  Negros  Oriental   Office  Address: Kagawasan,  Ave.,  Daro,  Dumaguete  City,  Negros  Oriental Tel  #: (035)  225  2376  /  541  1117   E-­mail  Address: negros.oriental@deped.gov.ph   Bumuo  sa  Pagsusulat  ng  Modyul     Manunulat:  Carmelyn  S.  Fonollera   Editor:  Anna  Mae  I.  Tejada   Tagasuri:  Anna  Mae  I.  Tejada  |  Amancio  M.  Gainsan  Jr.   Tagaguhit:  Edyl  Kris  B.  Ragay   Tagalapat:  Anna  Mae  I.  Tejada   Tagapamahala:  Senen  Priscillo  P.  Paulin,  CESO  V     Rosela  R.  Abiera              Fay  C.  Luarez,  TM,  Ed.D.,  Ph.D.     Maricel  S.  Rasid              Nilita  L.  Ragay,  Ed.D.                                                            Elmar  L.  Cabrera              Donre  B.  Mira,  Ed.D.  
 • 3.       9   Edukasyong Pagpapakatao Ikaapat na Markahan- Modyul 3: Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (Linggo: Ikaapat)      
 • 4.   ii     Paunang Salita Para sa tagapagdaloy: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay! Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong ito sa pinakakatawan ng modyul: Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.       Mga Tala para sa Guro Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong o estratehiyang magagamit sa paggabay sa mag-aaral.
 • 5.   iii     Para sa mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay! Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
 • 6.   iv     Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi. Karagdagang Gawain Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1.   Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2.   Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 3.   Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 4.   Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 5.   Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 6.   Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa paglikha o paglinang ng modyul na ito.
 • 7.   v     Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!  
 • 8.       Sa  modyul  na  ito,  inaasahang  maipamamalas  mo  ang  sumusunod  na  kaalaman,   kakayahan,  at  pag-­unawa:       1.   Nakikilala  ang  mga  pagpapahalaga  na  naging  kontribusyon  sa  pamilya,  paaralan,   pamayanan  at  simbahan     2.   Nakasusulat  ng  mithiin  sa  buhay  at  naipapahayag  ito  sa  pamamagitan  ng  bio-­poem   3.   Nakatatala  ng  pansariling  pagtataya  o  personal  assessment  sa  kasalukuyang  buhay   4.   Nakabubuo  ng  PPMB   5.   Napatitibay   ang   pagpapahalaga   sa   paghangad   ng   mga   Personal   na   Misyon   sa   Buhay             Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay           MGA  KASANAYANG  PAMPAGKATUTO:   Nahihinuha  na  ang  kanyang  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay  ay  dapat  na   nagsasalamin  ng  kanyang  pagiging  natatanging  nilalang  na  nagpapasya  at   kumikilos  nang  mapanagutan  tungo  sa  kabutihang  panlahat.  (EsP9PKIVc-­14.3)     Nakapagbubuo  ng  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay.  (EsP9PKIVc-­14.4)                                     Alamin       Mga  Layunin    
 • 9.           Panuto:  Basahin  at  unawaing  mabuti  ang  bawat  pahayag.  Isulat  ang  tamang  sagot     sa  iyong  kuwaderno.     1.   Kailangan  ang  lahat  ng  isusulat  mo  dito  ay  ispisipiko.   A.   Relevant   B.   Specific   C.   Time  bound   D.   Attainable   2.   Kailangan  na  magbigay  ka  ng  takdang  panahon  o  oras  kung  kalian  mo   maisasakatuparan  ang  iyong  isinulat.   A.   Measurable   B.   Attainable   C.   Specific   D.   Time  bound   3.   Ito  ba  ay  angkop  para  makatugon  sa  pangangailangan  ng  iyong  kapuwa?   A.   Relevant   B.   Specific   C.   Time  bound   D.   Attainable   4.   Ito  ay  hangarin  ng  isang  tao  sa  buhay  na  magdadala  sa  kaniya  tungo  sa   kaganapan.   A.   Misyon   B.   Bokasyon   C.   Propesyon   D.   Tamang  direksiyon   5.   Ang  ibig  sabihin  nito  ay  calling  o  tawag.   A.   Bokasyon   B.   Misyon   C.   Tamang  Direksiyon   D.   Propesyon   6.   Saan  dapat  makabubuti  ang  isasagawang  pagpapasiya?   A.   Sarili,  simbahan,  at  lipunan   B.   Kapuwa,  lipunan,  at  paaralan   C.   Paaralan,  kapuwa,  at  lipunan   D.   Sarili,  kapuwa,  at  lipunan   7.   Ang  sumusunod  ay  pansariling  pagtataya  sa  paglikha  ng  Personal  na  Misyon   sa  buhay  maliban  sa:   A.   Suriin  ang  iyong  ugali  at  katangian   B.   Tukuyin  ang  mga  pinahahalagahan   C.   Sukatin  ang  mga  kakayahan   D.   Tipunin  ang  mga  impormasyon   8.   Sa  paggawa  ng  Personal  na  Misyon  sa  buhay  kinakailangan  na  gamitan  mo   ito  ng  SMART.  Ano  ang  kahulugan  nito?   Subukin    
 • 10.       A.   Specific,  Measurable,  Artistic,  Relevance,  Time  Bound   B.   Specific,  Measurable,  Attainable,  Relevance,  Time  Bound   C.   Specific,  Manageable,  Attainable,  Relevance,  Time  Bound   D.   Specific,  Manageable,  Artistic,  Relevance,  Time  Bound   9.   Bakit  mahalaga  na  magkaroon  ng  tamang  direksiyon  ang  isang  tao.   A.   Upang  siya  ay  hindi  maligaw   B.   Upang  matanaw  niya  ang  hinaharap   C.   Upang  mayroon  siyang  gabay   D.   Upang  magkaroon  siya  ng  kasiyahan   10.  Nasusukat  baa  ng  iyong  kakayahan?   A.   Measurable   B.   Attainable   C.   Specific   D.   Time  bound             Alam  mo  ba  ang  direksiyon  na  tinatahak  mo  sa  buhay?  Naitanong  mo  na  ba  sa   iyong  sarili  kung  saan  ka  patungo?  Tunay  na  mahalaga  ang  pagkakaroon  ng  malinaw   na  tunguhin  sa  buhay.  Marahil  tinatanong  moa  ng  iyong  sarili  sa  ngayon  kung  paano   mo  ito  gagawin  o  sisimulan.  Naaalala  mo  pa  ba  ang  bahagi  ng  iyong  modyul  noong   ikaw  ay  nasa  Baitang  7  pa  lamang?  Ang  tungkol  sa  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon   sa  Buhay  (Personal  Mission  Statement).         Panuto:     Isulat  sa  inyong  kuwaderno  ang  mga  naranasang  tagumpay  sa  nakalipas  na   taon.   Maaaring   ang   mga   ito   ay   tagumpay   mo   sa   paaralan,   pamilya,   pamayanan,   simbahan  atbp.       1.   Ano  ang  nararamdaman  mo  pagkatapos  ng  gawain?   2.   Nakatutulong   ba   ang   iyong   mga   pagpapahalaga   sa   mga   nakamit   mong   tagumpay?  Ipaliwanag.   3.   Paano  mo  napagtagumpayan  ang  mga  balakid  sa  pagkamit  ng  mga  tagumpay  na   ito?   Balikan   Tuklasin   Suriin n  
 • 11.         Sa  paglikha  ng  Personal  na  Misyon  sa  Buhay,  makatutulong  na  magkaroon  ka   ng  pansariling  pagtataya  o  personal  assessment  sa  iyong  kasalukuyang  buhay.  Ang   resulta  nito  ay  magiging  kapaki-­pakinabang  sa  iyong  mapanagutang  pasiya  at  kilos.     Narito  ang  mga  dapat  mong  isaalang-­alang  sa  pansariling  pagtataya.     1.   Suriin  ang  iyong  ugali  at  katangian.  Simulan  moa  ng  paggawa  ng  iyong   PPMB  sa  pamamgitan  ng  pagtatala  ng  iyong  ugali  at  mga  katangian.  Ang   pangunahin  mong  katangian  ang  magpapakilala  sa  iyo  kung  sino  ka,  paano   ka  naaapektuhan  ng  mundo  na  iyong  ginagalawan,  ano  ang  mahalaga  sa   iyo,  at  paano  mo  maisasakatuparan  ang  iyong  mga  pagpapasiya.     2.   Tukuyin   ang   iyong   mga   pinahahalagahan.   Kailangang   maging   maliwanag   sa   iyo   kung   saan   nakabatay   ang   iyong   mga   pagpapahalaga.   Kung   saan   nakatuon  ang   iyong   lakas,   oras  at   panahon.   Ang   iyong   mga   pinahahalagahan  ang  magiging  pundasyon  mo  sa  pagbuo  ng  personal  na   misyon  sa  buhay.     3.   Tipunin   ang   mga  impormasyon.   Sa   iyong   mga   naitalang   imprmasyon,   lagging  isaisip  na  ang  layunin  ng  paggawa  ng  personal  na  misyon  sa  buhay   ay  mayroong  malaking  magagawa  sa  kabuuan  ng  iyong  pagkatao.  Ito  ang   magbibigay  sa  iyo  ng  tamang  direksiyon  sa  landas  na  iyong  tatahakin.     Ang  pagsulat  ng  PPMB  ay  hindi  madalian  o  nabubuo  lamang  sa  ilang  oras.  Ito   ay  kailangan  mong  pagnilayan,  paglaanan  ng  sapat  na  panahon.  Kailangan  mong   ialay  ang  iyong  buong  sarili  sa  ginagawa  nito.  Sa  oras  na  ito  ay  mabuo  mo,  ito  ang   magiging  saligan  ng  iyong  buhay.  Magkakaroon  ka  ng  pagbabago  sapagkat  ang  lahat   ng  iyong  gagawin  o  iisipin  ay  nakabatay  na  dito.   Sa   pagbuo   ng   PPMB,   dapat   ito   ay   nakatuon   sa   kung   ano   ang   nais   mong   mangyari  sa  mga  taglay  mong  katangian  at  kung  paano  makakamit  ang  tagumpay   gamit  ng  mga  ito.  Ayon  kay  Stephen  Covey,  upang  makabuo  ng  mabuting  PPMB,   magsimulang   tukuyin   ang   sentro   ng   kaniyang   buhay-­halimbawa,   Diyos,   pamilya,   kaibigan,  pamayanan.  Ito  ay  dahil  ang  sentro  ng  buhay  moa  ng  magbibigay  sa  iyo  ng   seguridad,  paggabay,  karunungan,  at  kapangyarihan.   Ang  PPMB  ay  maaaring  mabago  o  mapalitan  dahil  patuloy  na  nagbabago  ang   tao   sa   konteksto   ng   mga   sitwasyon   na   nangyayari   sa   kaniyang   buhay.   Ngunit   magkagayon  man,  ito  pa  rin  ang  magsisilbing  saligan  sa  pagtahak  niya  sa  tamang   landas  ng  kaniyang  buhay.  Sabi  nga  sa  isang  kataga  “All  of  us  are  creators  of  our  own   destiny.”  Ibig  sabihin,  tayo  ang  lilikha  ng  ating  patutunguhan.  Napakaganda  hindi  ba?   Kaya  pag-­isipan  mong  mabuti,  sapagkat  anuman  ang  iyong  hahantungan,  iyan  ay   bunga  ng  iyong  mga  nagging  pag  papasiya  sa  iyong  buhay.   Sa  pagbuo  ng  PPMB,  dapat  na  masasagot  nito  ang  mga  katanungang:   1.   Ano  ang  layunin  ko  sa  buhay?   2.   Ano-­ano  ang  aking  mga  pagpapahalaga?   3.   Ano  ang  mga  nais  kong  marating?  
 • 12.       4.   Sino  ang  mga  tao  na  maaari  kokng  makasama  at  maging  kaagapay  sa  aking   buhay?     Ayon  kay  Stephen  Covey,  nagkakaroon  ng  kapangyarihan  ang  misyon  natin  sa  buhay   kung  ito  ay:   1.   Mayroong   kaugnayan   sa   kaloob-­looban   ng   sarili   upang   mailabas   ang   kahulugan  niya  bilang  isang  tao.   2.   Nagagamit  at  naibabahagi  nang  tama  at  may  kahusayan  bilang  pagpapahayag   ng  ating  pagka-­bukod  tangi.   3.   Nagagampanan  nang  may  balance  ang  mga  tungkulin  sa  pamilya,  trabaho,   pamayanan,  at  iba  pa.   4.   Isinulat  upang  magsilbing  inspirasyon,  hindi  upang  ipagyabang  sa  iba.     Kung   ang   isang   tao   ay   mayroong   PPMB,   mas   Malaki   ang   posibilidad   na   magiging   mapanagutan   siya   upang   makapagbahagi   sa   pagkamit   ng   kabutihang   panlahat.  Maktutulong  upang  Makita  moa  ng  halaga  ng  iyong  pag-­ral  sa  mundo  na   ikaw  bilang  tao  ay  mayroong  misyon  na  dapat  gampanan  sa  iyong  buhay.  Anuman  ito   ay  dapat  mong  pagnilayan  at  ihanda  ang  iyong  sarili  kung  paano  mo  ito  sisimulan  at   gagawin.  Mula  dito,  kailangang  malinaw  sa  iyo  ang  iyong  pag-­iral:  ikaw  ay  mayroong   misyon  na  dapat  gampanan.           Panuto:  Basahin  at  sagutin  ang  mga  sumusunod  na  tanong.     1.   Bakit  mahalaga  na  magkaroon  ng  direksiyon  ang  buhay  ng  tao?   2.   Bakit  kailangang  bumuo  ng  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay?   3.   Ano  ang  kahalagahan  nito  sa  iyong  buhay?                                 Pagyamanin  
 • 13.                   Panuto:       1.   Ngayon  ay  isulat  mo  ang  isang  mithiin  mo  sa  buhay  sa  loob  ng  isang   bilohaba.  Gabay  mo  ang  halimbawa.   2.   Pagkatapos  ay  gumawa  ng  isang  bio-­poem.   3.   Gawin  ang  mga  ito  sa  kuwaderno.               Halimbawa  ng  bio-­poem:     •   Line  1  –  Write  your  first  name.   •   Line  2  –  Write  your  favorite  occupation   •   Line  3  –  Who  can  (Write  something  important  you  will  do  in  this  occupation   •   Line  4  –  Who  earns  (Write  the  median  salary  for  this  occupation)   •   Line  5  –  Who  knows  how  to  (Write  knowledge  necessary  for  this  occupation)   •   Line  6  –  Who  values  (Write  the  work  values(s)  related  to  the  occupation   •   Line  7  –  Write  your  last  name     Isaisip   Isagawa     Napag  alaman  ko  na  ____________________________________.     Napagtanto  ko  na  _______________________________________     Ang  aking  gagawin  ay  ___________________________________                           Ang  mithiin  ko  sa  buhay:   maging  isang  mahusay   na  guro.  
 • 14.           Mary,   A  physical  therapist   Who  can  alleviate  apin   Who  earns  $20  an  hour   Who  knows  strength,  motor  development  and  function   Who  values  a  good  workplace   Shawn       Ngayon  ay  ikaw  naman:                       Panuto:       1.   Bumuo  ng  PPMB  o  Personal  na  Pahayag  ng  Misyon  sa  Buhay  bilang  isang   mag-­aaral.  Gawin  ito  sa  short  bondpaper.   2.   Ito  ay  dapat  na  nagtataglay  ng  S.M.A.R.T.   3.   Maging  malikhain  sa  pagbuo  nito.     Halimbawa  ng  PPMB  ng  isang  mag-­aaral.     Elemento   Hakbang  sa  Gagawin   Takdang   oras/Panahon   Pag-­aaral   nang   mabuti   •   Pagbabalik-­aral   sa  mga  nagdaang   aralin   •   Regular   nap   ag-­ aaral   ng   mga   asignatura   •   2   oras   araw-­ araw   Pagsasagawa   ng   asignatura   •   Pananaliksik   sa   mga  problema  na   kinakaharap   ng   lipunan   •   Pananaliksik   tungkol   sa   mga   •   Isang   beses   isang  linggo   Tayahin   Ang  mithiin  ko  sa  buhay:  
 • 15.       bagay   na   makapupukaw  ng   atensiyon   sa   kabataan,   maliliit   na   mga   bata   at   mga  tinedyer   Pag-­alaala  sa  Diyos   •   Panalangin   •   Pagdalo  sa  Banal   na  Misa   •   Pagsali   sa   mga   Gawain   sa   simbahan   at   organisasyon   •   Araw-­araw   •   Tuwing  lingo   •   Sabado   at   Linggo                       1.   Sa  kuwaderno,  itala  ang  mga  pansariling  pagtataya  o  personal  assessment  sa   kasalukuyang  buhay.  (10puntos)                                               Karagdagang   Gawain    
 • 16.                                             Sanggunian     Mary  Jean  B.  Brinzuela  et.al,  2015,  Edukasyon  sa  Pagpapakatao-­Ikasiyam  na   Baitang,  Unang  Edisyon,  5th  Floor  Mabini  Bldg.,DepEd  Comples  Meralco  Avenue,   Pasig  City  Philippines  1600     Division  of  Negros  Oriental  ESP  DLP  Initiated     Susi  sa   Pagwawasto   Subukin     1.  B   2.  D   3.  A   4.  A   5.  A   6.  D   7.  C   8.  B   9.  C   10.  A     Tuklasin   1. Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.   Pagyamanin   1. Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.   2. Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.   3. Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.   4. Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.   5. Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.   Isagawa:  Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.   Tayahin:          Ang  sagot  ay  maaring  magkaiba-­iba.    
 • 17.           Para  sa  mga  katanungan  o  puna,  sumulat  o  tumawag  sa:     Department  of  Education  –  Schools  Division  of  Negros  Oriental   Kagawasan,  Avenue,  Daro,  Dumaguete  City,  Negros  Oriental     Tel  #:  (035)  225  2376  /  541  1117   Email  Address:  negros.oriental@deped.gov.ph   Website:  lrmds.depednodis.net