SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 31
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Laajennettu työssäoppiminen
     PAOssa
 TopCoachien kuvauksista koonnut Nina Eskola osana
 opetussuunnitelmien ja –menetelmien kehittäminen
        toimenpideohjelmaa
PAOssa laajennettu työssäoppimisen käytössä useilla
tutkintoaloilla
Lähes kaikki valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa
mukana olevat mallit löytyvät myös PAOsta
Kenelle PAOssa?

Koko ryhmälle – työssäoppimista useilla tutkintoaloilla yli
minimimäärän
Niille, joilla aiempi 2.asteen tutkinto
Niille, joilla atoista, ammatillisista ja tai vapaasti valittavista
osaamista tunnustettu
Nopeammin edistyville opiskelijoille
Kouluun negatiivisesti suhtautuville, mutta silti työelämään
orientoituneille opiskelijoille
Erityisoppilaiden tukemiseen ja opintojen loppuun saattamiseen
Niille, jotka eivät saavuta näyttövalmiutta suunnitellun
työssäoppimisjakson aikana
Harjaantuneille ja yrittäjän urasta unelmoiville opiskelijoille
Laajennetun työssäoppimisen
     muotoja PAOssa

Työssäoppimisen lisääminen koko opiskelijaryhmällä
 Jaksojärjestelmä aiheuttaa helposti sen että työssäoppimista on n.
 25 ov tai enemmän.
 Työpaikka lähiopiskelun oppimisympäristöstönä
  työelämäyhteistyö (projektit/ asiakasryhmille tehtävät toteutukset)
To-jakson pidentäminen opiskelijoiden
   yksilöllisen tarpeen mukaan


Yhdestä opiskelijasta mahdollisesti jopa puolet
vuosiluokasta laajennetussa työssäoppimisessa
Yksilölliset työssäopimisen aikataulut
Työssäoppiminen yrittäjänä
Työssäoppiminen osa-aikaisesti paikkaamassa
lukujärjestyksen ”reikiä” esim. 1-2,5 pv / vkossa
Muuta


Työssäoppiminen oppilaitoksessa
 Osuuskunnat
 Oman ammattialan työt oppilaitoksessa
 Maksullisen palvelutoiminnan työt tai
 muita toimipisteessä vaadittavia tehtäviä

Atto-opintojen työvaltaistamista
Etuja opiskelijan näkökulmasta

Aidot asiakkaat, välineet, prosessit
Teorian ja käytännön integrointi
Osaltaan voi ehkäistä keskeyttämistä
Opinnot sujuu hyvin
Valmistuu ehkä aikaisemmin
Kouluallergia hoituu
Syventävää oppia
Voi kokeilla yrittäjyyttä, itsenäinen ongelmanratkaisukyky
kehittyy
Etuja opettajan näkökulmasta

opiskelijoilla motivaatiota
työpaikat tulee tutummaksi
vähemmän suorittamattomia kursseja
kouluallergigot muualla
nopeasti edistyvät saavat lisää oppia
valmentajana toimiminen avartaa tietoisuutta opiskelijan
mahdollisuuksista
Etuja oppilaitoksen näkökulmasta


 Tulokellisuusrahoitus; keskeyttämisten
 väheneminen, valmistuminen, työllistyminen
 Opiskelijoiden nopeampi kierto
 Oppilaitoksen maksullinen palvelutoiminta tai sisäiset työt
 edistyvät
 Osuuskuntatoiminta tukee myönteistä kuvaa palvelevana
 oppilaitoksena
 Työelämäyhteistyön vahvistuminen
 Mahdollistaa laaja-alaisemman valinnaisuuden
 mahdollistamisen (Vapaasti valittavat tutkinnonosat)
Tukeeko struktuuri
operationaalista toimintaa vai
    päinvastoin?
Haasteita PAOssa

Haasteena on ohjaavan opettajan ajan käyttö
 yleensä lukujärjestyksessä on tunteja muille ryhmille niinä
 aikoina, kun pitäisi käydä katsomassa työpaikoilla
Lukujärjestyksen sovittaminen niin, että tulisi täysiä
työpaiviä TOP:iin
Lukkarin reiät
 Osaamisen tunnustaminen ei välttämättä nopeuta
 opiskelijan etenemistä vaan lukujärjestykseen jää aukkoja
 Näitä voitaisi paikata ohjaamo yms. toimintaa tehostamalla
Muita haasteita

Lupa yhteisopettajuuteen?
Lupa opetuksen eriyttämiseen?
Lupa ja resurssi ns. ”aineistopaketteihin” ja niiden
laatimiseen, joita ohjaamossa voitaisi hyödyntää?
Lähtötasotestausten hyödyntäminen osaamisen
tunnistamisessa (esim. attomatikka entä ammatilliset)
Oppimisen ja osaamisen arvioinnin erot – osaamisen
tunnustaminen
Jääkö PAOssa / Tredussa oman
  ammatillisen osaamisensa
rakentaja-Aleksi raksalle seisomaan
   vaikka urakka on valmis?
Haasteena yhteisten sovittuja käytänteiden
       puuttuminen


Useilla tutkintoaloilla organisoituu satunnaisesti ja ”räätälöidään”
joka kerta alusta
Riippuvainen ryhmänohjaajan aktiivisuudesta ja halusta
monimuotoisiin ratkaisuihin
Opiskelijat eriarvioisessa asemassa
Yhdellä tutkintoalalla ns. koordinoiva opettaja, joka saa
lisäresurssin yksilöllisten polkujen suunnitteluun ja pitää langat
käsissään yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa
Kullakin tutkintoalalla toimittu parhaimmaksi koetulla tavalla
Kokeiluja on, mutta selkeää tapaa toimia ei ole
Prosessin käynnistyminen
      sattumanvaraista

Ryhmänohjaaja, ammatiaineiden opettaja, opo tai
tiiminvastaava alkaa viemään prosessia eteenpäin
Käynnistys ja käynnistäjä ovat satunnaisia
Riippuvat paljon siitä kenellä on ylimääräistä aikaa tai
muuten intressiä alkaa järjestämään asiaa
Prosessi perustuu siinä toimivien ihmisten
hyväntahtoisuuteen ja haluun edistää opiskelijan etua
Prosessi yleensä ammattiaineen opettajan tai tivan
”harteilla”
Opon rooli näyttäytyy usein atto-opintojen osaamisen
tunnistamisessa
”Tätä tehdään ja jokainen opettaja yrittää tehdä niin kuin
 parhaakseen näkee, selkeitä ohjeita ei ole esimerkiksi
kuinka ohjauksen ja työpaikkakäynnit saa järjestettyä, jos
lukujärjestys opettajalla ei anna myöden kun hän opettaa
        koululle jäänyttä ryhmää”
Ei yhteisesti sovittuja käytänteitä laajennetun
    työssäoppimisen ohjaukseen ja ohjauksen
            resursointiin


Vaihtoehtoisia satunnaisia käytänteitä ohjauksen resursointiin
 Ohjataan ilman erillistä resurssia
 Resursoitu jonkun hankkeen rahoituksesta
 Oma opettaja saa normaalin työssäoppimisen ohjauksen
 resurssin tästä lisätyöstä
 Opiskelijat ohjataan työssäoppimassa olevan ryhmän "listoille",
 jolloin työssäoppimista ohjaava opettaja saa normaalin
 työssäoppimisen resurssin
 Koetaan niin, ettei varsinaisesti kuulu opettajan tehtäviin eikä
 siitä saa korvausta
Edellytyksiä: työelämäosaaminen

 Kiinnitettävä huomiota siihen että opiskelija oppii kaikki
 tutkinnonperusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset
  Onnistuu yleensä vain oppimalla useassa työpaikassa
 Ohjaavalta opettajalta vaaditaan hyvää alan työelämän
 tuntemista
 Täytyy tietää, mitä työssäoppimispaikoilla voi oppia

 ”Laajennetun työssäoppimisen ohjaajalta vaaditaan siten vielä
enemmän osaamista ja aikaa kuin normaalimpaa työssäoppimista
    ohjaavilta ja järjestäviltä opettajilta vaaditaan.”
Edellytyksiä:
   Opetussuunnitelmaosaaminen

 Ohjaavalta opettajalta vaaditaan erittäin hyvää
 opetussuunnitelman tuntemusta ja ymmärrystä siitä mitä
 opetussuunnitelma tarkoittaa käytännön työtehtävinä

”Laajennettua työssäoppimista ohjaavan opettajan on oltava
   normaalia laajemmin alaa ja pedagogiikkaa sekä
      opetussuunnitelmaa ymmärtävä.”

 Pedagogisessa johtamisessa tulee nähdä opettajien
 motivoinnin tarve erilaiseen vastuullisempaan työtapaan
Ehdotuksia…


Selkeä sopimus yksilöllisten työssäoppimisen
laajentamisten ohjaamisen resursointiin
 Jos kyseessä vain muutama opiskelija ryhmästä sama kuin
 työssäoppimisessa muutenkin.
 Jos laajennetussa työssäoppimisessa on huomattava osa
 ryhmän opiskelijoista voidaan lähiopetuksen tunneista osa
 siirtää ohjaustunneiksi

                          Uudistuvan
  Opettamisesta    Ohjaamiseen       opettajuuden
                       uudistuva resursointi?
Ehdotuksia

Koordinoiva yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen opettaja
 Opettaja, joka toimii ryhmänohjaajien ja opon työparina
 Opettaja jolla on:
  kiinnostus monimuotoisten ratkaisujen räätälöintiin
  hyvät työelämävalmiudet
 Resursoitu aikaa yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen
 suunnitteluun ja lankojen koossa pitämiseen.
  Sama henkilö voi toimia työssäoppimista ohjaavana
 opettajana
Ehdotuksia yksilöllisten työvaltaisten
 opintopolkujen mahdollistamiseen

Tutkintoaloilla, joilla usean ryhmän sisäänotto:
 Ryhmien rajojen häivyttäminen
 Pidempi orientaatio + Huolellinen HOPSaus + Ryhmien
 profilointi

      Opetuksesta Ohjaukseen myös
         resursoinnissa ”Resurssireppu”, jossa opetus ja ohjaaminen eivät ole
 eriarvoisia
Laaja-alainen työelämäyhteistyö


Opettajien työelämäjakso + työpaikkaohjaajakoulutus +
Opiskelijoiden ohjaaminen
 = Työelämäyhteistyön resurssi, jolloin opettajalla aikaa
          olla työpaikalla
Ryhmien rajojen ”häivyttäminen”
  Ryhmä A          Ryhmä B      Ryhmä C
  = Opiskelija     = Ammatin opettaja  = Atto-opettaja

  = Oppimisen tukipalvelut
Työssäoppiminen
    Ryhmä A         Ryhmä B      Ryhmä C
               = Ammatin opettaja   = Atto-opettaja
= Opiskelija

= Oppimisen tukipalvelut
Työssäoppiminen
               Ryhmä A,B ja C
               = Ammatin opettaja  = Atto-opettaja
= Opiskelija

= Oppimisen tukipalvelut
Ryhmien profilointi orientaation ja
    HOPSauksen jälkeen
              Tutkintoalan sisäänotto
               = Ammatin opettaja   = Atto-opettaja
= Opiskelija

= Oppimisen tukipalvelut
Profiloituneet ryhmät
  Ryhmä A, jossa     Ryhmä B, joka etenee  Ryhmä C , joka etenee...
yksilölliset työvaltaiset  ryhmämuotoisesti
   opintopolut
    = Opiskelija     = Ammatin opettaja    = Atto-opettaja

    = Oppimisen tukipalvelut
Muuta esiin noussutta


Attojen ja ammatillisten integrointi tukee oppimista ja
ehkäisee kouluallergiaa sekä keskeyttämisiä
Attojen työvaltaistaminen lisää motivaatiota attojen
opiskeluun
 Edellyttää lupaa yhteisopetukseen ja muihin joustaviin
 opetusjärjestelyihin

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011Nina Eskola-Salin
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEhellevitervo
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Nina Eskola-Salin
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleSirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010Nina Eskola-Salin
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoomniatopo
 
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polkuProsessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polkuSirpa Pursiainen
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temNina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polku
Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polkuLaajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polku
Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polkuSirpa Pursiainen
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyriahellevitervo
 
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swotLaajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swotSirpa Pursiainen
 
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusKeikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusSirpa Pursiainen
 

Was ist angesagt? (20)

Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
 
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
 
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polkuProsessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
 
Ryhmämalli
RyhmämalliRyhmämalli
Ryhmämalli
 
Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polku
Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polkuLaajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polku
Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polku
 
Learning by doing
Learning by doingLearning by doing
Learning by doing
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
 
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swotLaajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
 
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusKeikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
 
Prosessikuvaus keikkailu
Prosessikuvaus keikkailuProsessikuvaus keikkailu
Prosessikuvaus keikkailu
 
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäKalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
 

Andere mochten auch

Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...Nina Eskola-Salin
 
Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...
Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...
Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...Nina Eskola-Salin
 
Sotereppuhankkeen opiskelijapalautteet
Sotereppuhankkeen opiskelijapalautteetSotereppuhankkeen opiskelijapalautteet
Sotereppuhankkeen opiskelijapalautteetNina Eskola-Salin
 
Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009
Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009
Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009Nina Eskola-Salin
 
Kehittävä arviointi hanketyössä Anu Räisänen
Kehittävä arviointi hanketyössä Anu RäisänenKehittävä arviointi hanketyössä Anu Räisänen
Kehittävä arviointi hanketyössä Anu RäisänenNina Eskola-Salin
 

Andere mochten auch (10)

Kirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoitoKirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoito
 
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä,...
 
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...
Laajennettu työssoppiminen henkilökohtaistamisen ja valinnaisuuden välineenä ...
 
Tutorointiprosessi
TutorointiprosessiTutorointiprosessi
Tutorointiprosessi
 
Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...
Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...
Johanna Kaplas: 2010-luvun nuori 2010-luvun työelämässä - yhteistyö uudenlais...
 
Sotereppuhankkeen opiskelijapalautteet
Sotereppuhankkeen opiskelijapalautteetSotereppuhankkeen opiskelijapalautteet
Sotereppuhankkeen opiskelijapalautteet
 
Lato Semin101209
Lato Semin101209Lato Semin101209
Lato Semin101209
 
Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009
Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009
Laaja Top Kao Hki 1 Proj 10.12.2009
 
Vertaisarvioinnista
VertaisarvioinnistaVertaisarvioinnista
Vertaisarvioinnista
 
Kehittävä arviointi hanketyössä Anu Räisänen
Kehittävä arviointi hanketyössä Anu RäisänenKehittävä arviointi hanketyössä Anu Räisänen
Kehittävä arviointi hanketyössä Anu Räisänen
 

Ähnlich wie Laajennettu työssäoppiminen PAOssa

Varia__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessa
Varia__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessaVaria__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessa
Varia__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessaTopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina EskolaLaajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina EskolaSirpa Pursiainen
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015JuhanaIso
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoomniatopo
 
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012TopLaaja
 
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polkuTopLaaja
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011TopLaaja
 
Hki laaja top 130102011, anu kemppainen
Hki laaja top 130102011, anu kemppainenHki laaja top 130102011, anu kemppainen
Hki laaja top 130102011, anu kemppainenSirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaLaajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaTopLaaja
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriö
 
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012Hanna
 
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpaKäytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpaSirpa Pursiainen
 
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010jkytta
 
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013Sirpa Pursiainen
 
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...Henriikka Vartiainen
 
Ryhmämalli
RyhmämalliRyhmämalli
RyhmämalliTopLaaja
 
Pedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamallejaPedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamallejaSirpa Pursiainen
 

Ähnlich wie Laajennettu työssäoppiminen PAOssa (19)

Varia__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessa
Varia__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessaVaria__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessa
Varia__Laajennettu työssäoppimien lähihoitajakoulutuksessa
 
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina EskolaLaajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
 
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
 
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
 
Hki laaja top 130102011, anu kemppainen
Hki laaja top 130102011, anu kemppainenHki laaja top 130102011, anu kemppainen
Hki laaja top 130102011, anu kemppainen
 
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaLaajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
 
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
 
Vuosityöaikakokeiluista perusopetuksessa
Vuosityöaikakokeiluista perusopetuksessaVuosityöaikakokeiluista perusopetuksessa
Vuosityöaikakokeiluista perusopetuksessa
 
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpaKäytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa
 
Oppisopimus
OppisopimusOppisopimus
Oppisopimus
 
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
Opas tyopaikkaohjaajalle 2010
 
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
 
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
 
Ryhmämalli
RyhmämalliRyhmämalli
Ryhmämalli
 
Pedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamallejaPedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamalleja
 

Mehr von Nina Eskola-Salin

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Nina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaNina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoNina Eskola-Salin
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaNina Eskola-Salin
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanNina Eskola-Salin
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaNina Eskola-Salin
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaNina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaNina Eskola-Salin
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaNina Eskola-Salin
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaNina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaNina Eskola-Salin
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyNina Eskola-Salin
 

Mehr von Nina Eskola-Salin (20)

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
 
Everon 2
Everon 2Everon 2
Everon 2
 
Everon
EveronEveron
Everon
 
Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti
 
Hoiva turva
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turva
 
Menumat
MenumatMenumat
Menumat
 
Videovisit
VideovisitVideovisit
Videovisit
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikalla
 
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
 
Oppimisympäristöt
OppimisympäristötOppimisympäristöt
Oppimisympäristöt
 

Laajennettu työssäoppiminen PAOssa

 • 1. Laajennettu työssäoppiminen PAOssa TopCoachien kuvauksista koonnut Nina Eskola osana opetussuunnitelmien ja –menetelmien kehittäminen toimenpideohjelmaa
 • 2. PAOssa laajennettu työssäoppimisen käytössä useilla tutkintoaloilla Lähes kaikki valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa mukana olevat mallit löytyvät myös PAOsta
 • 3. Kenelle PAOssa? Koko ryhmälle – työssäoppimista useilla tutkintoaloilla yli minimimäärän Niille, joilla aiempi 2.asteen tutkinto Niille, joilla atoista, ammatillisista ja tai vapaasti valittavista osaamista tunnustettu Nopeammin edistyville opiskelijoille Kouluun negatiivisesti suhtautuville, mutta silti työelämään orientoituneille opiskelijoille Erityisoppilaiden tukemiseen ja opintojen loppuun saattamiseen Niille, jotka eivät saavuta näyttövalmiutta suunnitellun työssäoppimisjakson aikana Harjaantuneille ja yrittäjän urasta unelmoiville opiskelijoille
 • 4. Laajennetun työssäoppimisen muotoja PAOssa Työssäoppimisen lisääminen koko opiskelijaryhmällä Jaksojärjestelmä aiheuttaa helposti sen että työssäoppimista on n. 25 ov tai enemmän. Työpaikka lähiopiskelun oppimisympäristöstönä työelämäyhteistyö (projektit/ asiakasryhmille tehtävät toteutukset)
 • 5. To-jakson pidentäminen opiskelijoiden yksilöllisen tarpeen mukaan Yhdestä opiskelijasta mahdollisesti jopa puolet vuosiluokasta laajennetussa työssäoppimisessa Yksilölliset työssäopimisen aikataulut Työssäoppiminen yrittäjänä Työssäoppiminen osa-aikaisesti paikkaamassa lukujärjestyksen ”reikiä” esim. 1-2,5 pv / vkossa
 • 6. Muuta Työssäoppiminen oppilaitoksessa Osuuskunnat Oman ammattialan työt oppilaitoksessa Maksullisen palvelutoiminnan työt tai muita toimipisteessä vaadittavia tehtäviä Atto-opintojen työvaltaistamista
 • 7. Etuja opiskelijan näkökulmasta Aidot asiakkaat, välineet, prosessit Teorian ja käytännön integrointi Osaltaan voi ehkäistä keskeyttämistä Opinnot sujuu hyvin Valmistuu ehkä aikaisemmin Kouluallergia hoituu Syventävää oppia Voi kokeilla yrittäjyyttä, itsenäinen ongelmanratkaisukyky kehittyy
 • 8. Etuja opettajan näkökulmasta opiskelijoilla motivaatiota työpaikat tulee tutummaksi vähemmän suorittamattomia kursseja kouluallergigot muualla nopeasti edistyvät saavat lisää oppia valmentajana toimiminen avartaa tietoisuutta opiskelijan mahdollisuuksista
 • 9. Etuja oppilaitoksen näkökulmasta Tulokellisuusrahoitus; keskeyttämisten väheneminen, valmistuminen, työllistyminen Opiskelijoiden nopeampi kierto Oppilaitoksen maksullinen palvelutoiminta tai sisäiset työt edistyvät Osuuskuntatoiminta tukee myönteistä kuvaa palvelevana oppilaitoksena Työelämäyhteistyön vahvistuminen Mahdollistaa laaja-alaisemman valinnaisuuden mahdollistamisen (Vapaasti valittavat tutkinnonosat)
 • 11. Haasteita PAOssa Haasteena on ohjaavan opettajan ajan käyttö yleensä lukujärjestyksessä on tunteja muille ryhmille niinä aikoina, kun pitäisi käydä katsomassa työpaikoilla Lukujärjestyksen sovittaminen niin, että tulisi täysiä työpaiviä TOP:iin Lukkarin reiät Osaamisen tunnustaminen ei välttämättä nopeuta opiskelijan etenemistä vaan lukujärjestykseen jää aukkoja Näitä voitaisi paikata ohjaamo yms. toimintaa tehostamalla
 • 12. Muita haasteita Lupa yhteisopettajuuteen? Lupa opetuksen eriyttämiseen? Lupa ja resurssi ns. ”aineistopaketteihin” ja niiden laatimiseen, joita ohjaamossa voitaisi hyödyntää? Lähtötasotestausten hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa (esim. attomatikka entä ammatilliset) Oppimisen ja osaamisen arvioinnin erot – osaamisen tunnustaminen
 • 13. Jääkö PAOssa / Tredussa oman ammatillisen osaamisensa rakentaja-Aleksi raksalle seisomaan vaikka urakka on valmis?
 • 14.
 • 15. Haasteena yhteisten sovittuja käytänteiden puuttuminen Useilla tutkintoaloilla organisoituu satunnaisesti ja ”räätälöidään” joka kerta alusta Riippuvainen ryhmänohjaajan aktiivisuudesta ja halusta monimuotoisiin ratkaisuihin Opiskelijat eriarvioisessa asemassa Yhdellä tutkintoalalla ns. koordinoiva opettaja, joka saa lisäresurssin yksilöllisten polkujen suunnitteluun ja pitää langat käsissään yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa Kullakin tutkintoalalla toimittu parhaimmaksi koetulla tavalla Kokeiluja on, mutta selkeää tapaa toimia ei ole
 • 16. Prosessin käynnistyminen sattumanvaraista Ryhmänohjaaja, ammatiaineiden opettaja, opo tai tiiminvastaava alkaa viemään prosessia eteenpäin Käynnistys ja käynnistäjä ovat satunnaisia Riippuvat paljon siitä kenellä on ylimääräistä aikaa tai muuten intressiä alkaa järjestämään asiaa Prosessi perustuu siinä toimivien ihmisten hyväntahtoisuuteen ja haluun edistää opiskelijan etua
 • 17. Prosessi yleensä ammattiaineen opettajan tai tivan ”harteilla” Opon rooli näyttäytyy usein atto-opintojen osaamisen tunnistamisessa
 • 18. ”Tätä tehdään ja jokainen opettaja yrittää tehdä niin kuin parhaakseen näkee, selkeitä ohjeita ei ole esimerkiksi kuinka ohjauksen ja työpaikkakäynnit saa järjestettyä, jos lukujärjestys opettajalla ei anna myöden kun hän opettaa koululle jäänyttä ryhmää”
 • 19. Ei yhteisesti sovittuja käytänteitä laajennetun työssäoppimisen ohjaukseen ja ohjauksen resursointiin Vaihtoehtoisia satunnaisia käytänteitä ohjauksen resursointiin Ohjataan ilman erillistä resurssia Resursoitu jonkun hankkeen rahoituksesta Oma opettaja saa normaalin työssäoppimisen ohjauksen resurssin tästä lisätyöstä Opiskelijat ohjataan työssäoppimassa olevan ryhmän "listoille", jolloin työssäoppimista ohjaava opettaja saa normaalin työssäoppimisen resurssin Koetaan niin, ettei varsinaisesti kuulu opettajan tehtäviin eikä siitä saa korvausta
 • 20. Edellytyksiä: työelämäosaaminen Kiinnitettävä huomiota siihen että opiskelija oppii kaikki tutkinnonperusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset Onnistuu yleensä vain oppimalla useassa työpaikassa Ohjaavalta opettajalta vaaditaan hyvää alan työelämän tuntemista Täytyy tietää, mitä työssäoppimispaikoilla voi oppia ”Laajennetun työssäoppimisen ohjaajalta vaaditaan siten vielä enemmän osaamista ja aikaa kuin normaalimpaa työssäoppimista ohjaavilta ja järjestäviltä opettajilta vaaditaan.”
 • 21. Edellytyksiä: Opetussuunnitelmaosaaminen Ohjaavalta opettajalta vaaditaan erittäin hyvää opetussuunnitelman tuntemusta ja ymmärrystä siitä mitä opetussuunnitelma tarkoittaa käytännön työtehtävinä ”Laajennettua työssäoppimista ohjaavan opettajan on oltava normaalia laajemmin alaa ja pedagogiikkaa sekä opetussuunnitelmaa ymmärtävä.” Pedagogisessa johtamisessa tulee nähdä opettajien motivoinnin tarve erilaiseen vastuullisempaan työtapaan
 • 22. Ehdotuksia… Selkeä sopimus yksilöllisten työssäoppimisen laajentamisten ohjaamisen resursointiin Jos kyseessä vain muutama opiskelija ryhmästä sama kuin työssäoppimisessa muutenkin. Jos laajennetussa työssäoppimisessa on huomattava osa ryhmän opiskelijoista voidaan lähiopetuksen tunneista osa siirtää ohjaustunneiksi Uudistuvan Opettamisesta Ohjaamiseen opettajuuden uudistuva resursointi?
 • 23. Ehdotuksia Koordinoiva yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen opettaja Opettaja, joka toimii ryhmänohjaajien ja opon työparina Opettaja jolla on: kiinnostus monimuotoisten ratkaisujen räätälöintiin hyvät työelämävalmiudet Resursoitu aikaa yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen suunnitteluun ja lankojen koossa pitämiseen. Sama henkilö voi toimia työssäoppimista ohjaavana opettajana
 • 24. Ehdotuksia yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen mahdollistamiseen Tutkintoaloilla, joilla usean ryhmän sisäänotto: Ryhmien rajojen häivyttäminen Pidempi orientaatio + Huolellinen HOPSaus + Ryhmien profilointi Opetuksesta Ohjaukseen myös resursoinnissa ”Resurssireppu”, jossa opetus ja ohjaaminen eivät ole eriarvoisia
 • 25. Laaja-alainen työelämäyhteistyö Opettajien työelämäjakso + työpaikkaohjaajakoulutus + Opiskelijoiden ohjaaminen = Työelämäyhteistyön resurssi, jolloin opettajalla aikaa olla työpaikalla
 • 26. Ryhmien rajojen ”häivyttäminen” Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä C = Opiskelija = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Oppimisen tukipalvelut
 • 27. Työssäoppiminen Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä C = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Opiskelija = Oppimisen tukipalvelut
 • 28. Työssäoppiminen Ryhmä A,B ja C = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Opiskelija = Oppimisen tukipalvelut
 • 29. Ryhmien profilointi orientaation ja HOPSauksen jälkeen Tutkintoalan sisäänotto = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Opiskelija = Oppimisen tukipalvelut
 • 30. Profiloituneet ryhmät Ryhmä A, jossa Ryhmä B, joka etenee Ryhmä C , joka etenee... yksilölliset työvaltaiset ryhmämuotoisesti opintopolut = Opiskelija = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Oppimisen tukipalvelut
 • 31. Muuta esiin noussutta Attojen ja ammatillisten integrointi tukee oppimista ja ehkäisee kouluallergiaa sekä keskeyttämisiä Attojen työvaltaistaminen lisää motivaatiota attojen opiskeluun Edellyttää lupaa yhteisopetukseen ja muihin joustaviin opetusjärjestelyihin