Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Laajennettu työssäoppiminen PAOssa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Laajennettu työssäoppiminen PAOssa (19)

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Anzeige

Laajennettu työssäoppiminen PAOssa

 1. 1. Laajennettu työssäoppiminen PAOssa TopCoachien kuvauksista koonnut Nina Eskola osana opetussuunnitelmien ja –menetelmien kehittäminen toimenpideohjelmaa
 2. 2. PAOssa laajennettu työssäoppimisen käytössä useilla tutkintoaloilla Lähes kaikki valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa mukana olevat mallit löytyvät myös PAOsta
 3. 3. Kenelle PAOssa? Koko ryhmälle – työssäoppimista useilla tutkintoaloilla yli minimimäärän Niille, joilla aiempi 2.asteen tutkinto Niille, joilla atoista, ammatillisista ja tai vapaasti valittavista osaamista tunnustettu Nopeammin edistyville opiskelijoille Kouluun negatiivisesti suhtautuville, mutta silti työelämään orientoituneille opiskelijoille Erityisoppilaiden tukemiseen ja opintojen loppuun saattamiseen Niille, jotka eivät saavuta näyttövalmiutta suunnitellun työssäoppimisjakson aikana Harjaantuneille ja yrittäjän urasta unelmoiville opiskelijoille
 4. 4. Laajennetun työssäoppimisen muotoja PAOssa Työssäoppimisen lisääminen koko opiskelijaryhmällä Jaksojärjestelmä aiheuttaa helposti sen että työssäoppimista on n. 25 ov tai enemmän. Työpaikka lähiopiskelun oppimisympäristöstönä työelämäyhteistyö (projektit/ asiakasryhmille tehtävät toteutukset)
 5. 5. To-jakson pidentäminen opiskelijoiden yksilöllisen tarpeen mukaan Yhdestä opiskelijasta mahdollisesti jopa puolet vuosiluokasta laajennetussa työssäoppimisessa Yksilölliset työssäopimisen aikataulut Työssäoppiminen yrittäjänä Työssäoppiminen osa-aikaisesti paikkaamassa lukujärjestyksen ”reikiä” esim. 1-2,5 pv / vkossa
 6. 6. Muuta Työssäoppiminen oppilaitoksessa Osuuskunnat Oman ammattialan työt oppilaitoksessa Maksullisen palvelutoiminnan työt tai muita toimipisteessä vaadittavia tehtäviä Atto-opintojen työvaltaistamista
 7. 7. Etuja opiskelijan näkökulmasta Aidot asiakkaat, välineet, prosessit Teorian ja käytännön integrointi Osaltaan voi ehkäistä keskeyttämistä Opinnot sujuu hyvin Valmistuu ehkä aikaisemmin Kouluallergia hoituu Syventävää oppia Voi kokeilla yrittäjyyttä, itsenäinen ongelmanratkaisukyky kehittyy
 8. 8. Etuja opettajan näkökulmasta opiskelijoilla motivaatiota työpaikat tulee tutummaksi vähemmän suorittamattomia kursseja kouluallergigot muualla nopeasti edistyvät saavat lisää oppia valmentajana toimiminen avartaa tietoisuutta opiskelijan mahdollisuuksista
 9. 9. Etuja oppilaitoksen näkökulmasta Tulokellisuusrahoitus; keskeyttämisten väheneminen, valmistuminen, työllistyminen Opiskelijoiden nopeampi kierto Oppilaitoksen maksullinen palvelutoiminta tai sisäiset työt edistyvät Osuuskuntatoiminta tukee myönteistä kuvaa palvelevana oppilaitoksena Työelämäyhteistyön vahvistuminen Mahdollistaa laaja-alaisemman valinnaisuuden mahdollistamisen (Vapaasti valittavat tutkinnonosat)
 10. 10. Tukeeko struktuuri operationaalista toimintaa vai päinvastoin?
 11. 11. Haasteita PAOssa Haasteena on ohjaavan opettajan ajan käyttö yleensä lukujärjestyksessä on tunteja muille ryhmille niinä aikoina, kun pitäisi käydä katsomassa työpaikoilla Lukujärjestyksen sovittaminen niin, että tulisi täysiä työpaiviä TOP:iin Lukkarin reiät Osaamisen tunnustaminen ei välttämättä nopeuta opiskelijan etenemistä vaan lukujärjestykseen jää aukkoja Näitä voitaisi paikata ohjaamo yms. toimintaa tehostamalla
 12. 12. Muita haasteita Lupa yhteisopettajuuteen? Lupa opetuksen eriyttämiseen? Lupa ja resurssi ns. ”aineistopaketteihin” ja niiden laatimiseen, joita ohjaamossa voitaisi hyödyntää? Lähtötasotestausten hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa (esim. attomatikka entä ammatilliset) Oppimisen ja osaamisen arvioinnin erot – osaamisen tunnustaminen
 13. 13. Jääkö PAOssa / Tredussa oman ammatillisen osaamisensa rakentaja-Aleksi raksalle seisomaan vaikka urakka on valmis?
 14. 14. Haasteena yhteisten sovittuja käytänteiden puuttuminen Useilla tutkintoaloilla organisoituu satunnaisesti ja ”räätälöidään” joka kerta alusta Riippuvainen ryhmänohjaajan aktiivisuudesta ja halusta monimuotoisiin ratkaisuihin Opiskelijat eriarvioisessa asemassa Yhdellä tutkintoalalla ns. koordinoiva opettaja, joka saa lisäresurssin yksilöllisten polkujen suunnitteluun ja pitää langat käsissään yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa Kullakin tutkintoalalla toimittu parhaimmaksi koetulla tavalla Kokeiluja on, mutta selkeää tapaa toimia ei ole
 15. 15. Prosessin käynnistyminen sattumanvaraista Ryhmänohjaaja, ammatiaineiden opettaja, opo tai tiiminvastaava alkaa viemään prosessia eteenpäin Käynnistys ja käynnistäjä ovat satunnaisia Riippuvat paljon siitä kenellä on ylimääräistä aikaa tai muuten intressiä alkaa järjestämään asiaa Prosessi perustuu siinä toimivien ihmisten hyväntahtoisuuteen ja haluun edistää opiskelijan etua
 16. 16. Prosessi yleensä ammattiaineen opettajan tai tivan ”harteilla” Opon rooli näyttäytyy usein atto-opintojen osaamisen tunnistamisessa
 17. 17. ”Tätä tehdään ja jokainen opettaja yrittää tehdä niin kuin parhaakseen näkee, selkeitä ohjeita ei ole esimerkiksi kuinka ohjauksen ja työpaikkakäynnit saa järjestettyä, jos lukujärjestys opettajalla ei anna myöden kun hän opettaa koululle jäänyttä ryhmää”
 18. 18. Ei yhteisesti sovittuja käytänteitä laajennetun työssäoppimisen ohjaukseen ja ohjauksen resursointiin Vaihtoehtoisia satunnaisia käytänteitä ohjauksen resursointiin Ohjataan ilman erillistä resurssia Resursoitu jonkun hankkeen rahoituksesta Oma opettaja saa normaalin työssäoppimisen ohjauksen resurssin tästä lisätyöstä Opiskelijat ohjataan työssäoppimassa olevan ryhmän "listoille", jolloin työssäoppimista ohjaava opettaja saa normaalin työssäoppimisen resurssin Koetaan niin, ettei varsinaisesti kuulu opettajan tehtäviin eikä siitä saa korvausta
 19. 19. Edellytyksiä: työelämäosaaminen Kiinnitettävä huomiota siihen että opiskelija oppii kaikki tutkinnonperusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset Onnistuu yleensä vain oppimalla useassa työpaikassa Ohjaavalta opettajalta vaaditaan hyvää alan työelämän tuntemista Täytyy tietää, mitä työssäoppimispaikoilla voi oppia ”Laajennetun työssäoppimisen ohjaajalta vaaditaan siten vielä enemmän osaamista ja aikaa kuin normaalimpaa työssäoppimista ohjaavilta ja järjestäviltä opettajilta vaaditaan.”
 20. 20. Edellytyksiä: Opetussuunnitelmaosaaminen Ohjaavalta opettajalta vaaditaan erittäin hyvää opetussuunnitelman tuntemusta ja ymmärrystä siitä mitä opetussuunnitelma tarkoittaa käytännön työtehtävinä ”Laajennettua työssäoppimista ohjaavan opettajan on oltava normaalia laajemmin alaa ja pedagogiikkaa sekä opetussuunnitelmaa ymmärtävä.” Pedagogisessa johtamisessa tulee nähdä opettajien motivoinnin tarve erilaiseen vastuullisempaan työtapaan
 21. 21. Ehdotuksia… Selkeä sopimus yksilöllisten työssäoppimisen laajentamisten ohjaamisen resursointiin Jos kyseessä vain muutama opiskelija ryhmästä sama kuin työssäoppimisessa muutenkin. Jos laajennetussa työssäoppimisessa on huomattava osa ryhmän opiskelijoista voidaan lähiopetuksen tunneista osa siirtää ohjaustunneiksi Uudistuvan Opettamisesta Ohjaamiseen opettajuuden uudistuva resursointi?
 22. 22. Ehdotuksia Koordinoiva yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen opettaja Opettaja, joka toimii ryhmänohjaajien ja opon työparina Opettaja jolla on: kiinnostus monimuotoisten ratkaisujen räätälöintiin hyvät työelämävalmiudet Resursoitu aikaa yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen suunnitteluun ja lankojen koossa pitämiseen. Sama henkilö voi toimia työssäoppimista ohjaavana opettajana
 23. 23. Ehdotuksia yksilöllisten työvaltaisten opintopolkujen mahdollistamiseen Tutkintoaloilla, joilla usean ryhmän sisäänotto: Ryhmien rajojen häivyttäminen Pidempi orientaatio + Huolellinen HOPSaus + Ryhmien profilointi Opetuksesta Ohjaukseen myös resursoinnissa ”Resurssireppu”, jossa opetus ja ohjaaminen eivät ole eriarvoisia
 24. 24. Laaja-alainen työelämäyhteistyö Opettajien työelämäjakso + työpaikkaohjaajakoulutus + Opiskelijoiden ohjaaminen = Työelämäyhteistyön resurssi, jolloin opettajalla aikaa olla työpaikalla
 25. 25. Ryhmien rajojen ”häivyttäminen” Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä C = Opiskelija = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Oppimisen tukipalvelut
 26. 26. Työssäoppiminen Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä C = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Opiskelija = Oppimisen tukipalvelut
 27. 27. Työssäoppiminen Ryhmä A,B ja C = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Opiskelija = Oppimisen tukipalvelut
 28. 28. Ryhmien profilointi orientaation ja HOPSauksen jälkeen Tutkintoalan sisäänotto = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Opiskelija = Oppimisen tukipalvelut
 29. 29. Profiloituneet ryhmät Ryhmä A, jossa Ryhmä B, joka etenee Ryhmä C , joka etenee... yksilölliset työvaltaiset ryhmämuotoisesti opintopolut = Opiskelija = Ammatin opettaja = Atto-opettaja = Oppimisen tukipalvelut
 30. 30. Muuta esiin noussutta Attojen ja ammatillisten integrointi tukee oppimista ja ehkäisee kouluallergiaa sekä keskeyttämisiä Attojen työvaltaistaminen lisää motivaatiota attojen opiskeluun Edellyttää lupaa yhteisopetukseen ja muihin joustaviin opetusjärjestelyihin

×