SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
Erilaisten oppijoiden
ohjaus yksilöllisillä
opintopoluilla
Nina Eskola
Marraskuu 2013
Yksilöllisen ohjauksen
elementtejä
O Aika
O Ympäristö
O Välineet
O Ohjausosaaminen

O Ohjauksen tarve
O Ohjauksen muodot
Oppijaan liittyvät ohjaukseen
vaikuttavat seikat
O Itseohjautuvuus
O Motivaatio
O Oppimistyyli

O Orientaatio
Itseohjautuvuus
O oppijan kyky ohjata omaa oppimistaan
O edellyttää vastuuta ja tietoisuutta

omasta oppimisesta
O edellyttää selkeitä kirkkaita tavoitteita
O Ei voi itse ohjautua ellei tiedä mihin

pitäisi ohjautua!
O liittyy kiinteästi myös ajanhallinta ja

ajankäytön suunnittelu
O Monenko 15-vuotiaan vahvuus?
O Oletko sinä itseohjautuva?

https://kielikompassi.jyu.fi/omatila/tila/itseo
hjautuvuus_lomake2.shtml
Miksi oppijat vaikuttavat usein
passiivisilta
O Ihmisillä on usein passiivinen rooli, vain
O
O
O

O

ohjaaja on aktiivinen
Ihmiset eivät kehtaa kysyä ja jakaa
ajatuksiaan
Oikeassa olemisen kulttuuri!
Aktiivinenkaan ihminen ei jaksa kovin
kauan tällaista olotilaa vaipumatta
apatiaan
(Kirsti Lonka)
Motivaatio, TUNTEET ja
OPPIMINEN
O Ihmisen aivot eivät toimi kuin mikroprosessori,
O
O

O
O

O

vaan tunteet ja motivaatio vaikuttavat!
Tunteet vaikuttavat oppimiseen ja jopa
ennustavat menestystä
Erityisesti kiinnostus vaikuttaa siihen, kuinka
paljon opiskelijat käyttävät aikaansa
opiskeluun
Aito tiedon tarve herättää kiinnostuksen
Ihminen kiinnostuu aiheista, josta hän tietää jo
jotain. Etenkin, jos tietoon kytkeytyy jokin
tunne.
(Kirsti Lonka)
Positiivisen palautteen voima
O Sen sijaan, että keskitytään puutteisiin ja
O

O
O

O

ongelmiin, rakennetaan ihmisen vahvuuksille
On todettu, että oppimistulokset paranevat
radikaalisti jos oppija joutuu joka päivä
miettimään mitä osaa, missä on hyvä, missä
onnistui sen sijaan että paneuduttaisi
kehittämiskohteisiin
keskeistä on kokemus itsestä hyväksyttynä ja
osaavan
tätä edistää osallisuuden, kuulumisen ja
pystyvyyden kokemus
(Kirsti Lonka)
OPPIMISTYYLIT
O Mieti tilanne, jossa sinun pitää oppia jokin

uusi taito
O Miten sinä opit parhaiten?
O Millaista ohjausta haluaisit saada?
OPPIMISTYYLIT
O VISUAALINEN oppii näkemällä
O TAKTIILINEN käsin tekemisen ja

koskemisen kautta
O KINESTEETTINEN oppii liikkeen
ja tekemisen kautta
O AUDITIIVINEN oppii kuulemalla

10
Oppimistyylit ja ohjaus
O http://www.tenviesti.fi/test2.htm
O Aktiivinen osallistuja
O Harkitseva tarkkailija

O Looginen päättelijä
O Kokeileva toteuttaja
OSALLISTUJA oppii
parhaiten...
O saamalla mahdollisimman paljon uusia
O
O

O

O
O

kokemuksia ja oppimistilaisuuksia
toimimalla välittömästi, "tässä ja nyt periaatteella"
toimimalla työryhmässään johtavassa roolissa
saamalla mahdollisimman suuret
toimintavapaudet uusien ideoiden
kehittelemiseksi
käymällä käsiksi suoraan toimeen
toimimalla ryhmässä yhdessä muiden kanssa.
TARKKAILIJA oppii
parhaiten...
O saamalla riittävästi aikaa ja tilaisuuksia asioiden
O
O
O
O
O
O

pohdiskelemiseksi
pysyttelemällä taka-alalla tapahtumien
keskipisteestä
saamalla tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta
sitten
pohdiskelemalla erilaisia vaihtoehtoja
tuottamalla tarkkaan mietittyjä raportteja
vaihtamalla ajatuksia ja mielipiteitä muiden
ihmisten kanssa
toimimalla oman aikataulunsa mukaan, ilman
tiukkoja aikarajoja.
PÄÄTTELIJÄ oppii
parhaiten...
O työskentelemällä järjestelmien, mallien, konseptien
O
O
O
O
O

O

ja teorioiden parissa
saamalla tilaisuuden tehdä olettamuksia ja miettiä
tutkimustapoja
toimimalla älyllisesti vaativassa ympäristössä
työskentelemällä tarkoin strukturoitujen,
rakenteellisten menettelytapojen mukaisesti
tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta ja
rationaalisuutta
saamalla tilaisuuden tehdä selvityksiä
onnistumisten ja epäonnistumisten syistä ja
taustoista
käsittelemällä monimutkaisia tilanteita tai
ongelmia.
TOTEUTTAJA oppii
parhaiten...
O tilanteissa, joissa on mahdollista selkeästi erottaa
O
O
O

O

O

ongelmat ja niiden ratkaisut
saamalla riittävästi opastusta erilaisten
tekniikoiden ja ratkaisumallien käytöstä
saamalla välitöntä palautetta kokeiluistaan omien
erikoisalojensa huipputaitajilta
saamalla opastusta tekniikoista ja
ratkaisumalleista, joita voi itse soveltaa omalla
tavallaan
saamalla tilaisuuden soveltaa oppimaansa
käytäntöön
painottumalla käytännön asioihin.
Opiskelijoille tyypillisiä tapoja
tulkita ympäristöä ja toimia sen
O Tehtäväorientaatio
pohjalta
O Riippuvuusorientaatio

O Minädefensiivinen orientaatio
O Omistautunut orientaatio
Tehtäväorientaatio
• ottaa itselleen vastuun tehtävän

hallinnasta
• keskittyy ja paneutuu opintoihin ja yltää
hyviin tuloksiin
• kiinnostuneempi asiasta kuin
opettajan/ohjaajan reaktiosta tai muista
seurauksista
Riippuvuusorientaatio
• tavoitteena saavuttaa ympäristön

sosiaalinen hyväksyntä
• pyrkii aktiivisuudellaan ja opettajaa
miellyttävillä vastauksilla saamaan
hyväksynnän
• merkittävässä asemassa henkilö, jonka
odotuksia opiskelija pyrkii täydentämään
Minädefensiivinen orientaatio
• kokee tehtävän uhkaavana ja puolustautuu
• epäonnistumisen pelko
• ei kykene keskittymään itse asiaan, vaan

pyrkii selviämään stressaavasta tilanteesta
• energia ei kohdistu oppimistilanteeseen,
vaan tilanteen hallintaan
Omistautumaton orientaatio
• ei koe opiskelua mielekkäänä ja reagoi

siihen häiriten tai vetäytyen
• opiskelun tavoitteet eivät tarjoa
omakohtaista mielekkyyttä
• omistautumaton orientaatio voi kohdistua
koko opiskeluun tai johonkin aineeseen
• Voi esiintyä provosoivana käyttäytymisenä
tai vetäytymisenä.
O

Minkälainen oppimis- /
ohjausympäristö tukee? Mitä
huomioitava yksilöllisen
opintopolun ja ohjauksen
Erilaiset oppimistyylit
suunnittelussa?

O Aktiivinen osallistuja

O Harkitseva tarkkailija
O Looginen päättelijä
O Kokeileva toteuttaja

O Erilaisten orientaatioiden omaavia oppijoita
O Tehtäväorientaatio
O Riippuvuusorientaatio
O Minädefensiivinen orientaatio
O Omistautunut orientaatio

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan

Erilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESR
Erilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESRErilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESR
Erilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESRomniatopo
 
Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016
Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016
Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016Pilvikki Ibriqi
 
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäenOppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäenSelina Nastase
 
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuusVille Venäläinen
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyriahellevitervo
 
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaAnne Rongas
 
Johtamisen työkaluja 170413
Johtamisen työkaluja 170413Johtamisen työkaluja 170413
Johtamisen työkaluja 170413Heikki Ervast
 
Oppimaan oppiminen
Oppimaan oppiminenOppimaan oppiminen
Oppimaan oppiminenMaijaKnutti
 
Persoonan huomioiminen perehdytyksessä
Persoonan huomioiminen perehdytyksessäPersoonan huomioiminen perehdytyksessä
Persoonan huomioiminen perehdytyksessäPsycon Oy
 
Esitys Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen OhjausEsitys Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen OhjausHeidi Palm
 
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015Tiina-Maria Päivänsalo
 
Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016
Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016
Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016Pilvikki Ibriqi
 
Pystynkö oppimaan? -opas meille kaikille
Pystynkö oppimaan? -opas meille kaikillePystynkö oppimaan? -opas meille kaikille
Pystynkö oppimaan? -opas meille kaikilleMaarit Luojus
 
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshareTutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshareMauri Laakso
 
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshareTutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshareMauri Laakso
 
Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2Anne Rongas
 

Ähnlich wie Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan (20)

Erilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESR
Erilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESRErilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESR
Erilailla oppiva työssäoppija opiskelemassa Leena Ovaska ESR
 
Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016
Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016
Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016
 
Johdanto HY-koulutus
Johdanto HY-koulutusJohdanto HY-koulutus
Johdanto HY-koulutus
 
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäenOppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
 
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
 
Srl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu
Srl&OppimisympäRistöJen SuunnitteluSrl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu
Srl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
 
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
 
Johtamisen työkaluja 170413
Johtamisen työkaluja 170413Johtamisen työkaluja 170413
Johtamisen työkaluja 170413
 
Oppimaan oppiminen
Oppimaan oppiminenOppimaan oppiminen
Oppimaan oppiminen
 
Persoonan huomioiminen perehdytyksessä
Persoonan huomioiminen perehdytyksessäPersoonan huomioiminen perehdytyksessä
Persoonan huomioiminen perehdytyksessä
 
Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1
Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1
Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1
 
Esitys Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen OhjausEsitys Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen Ohjaus
 
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
 
Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016
Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016
Oppiminen, osaaminen ja erilaiset polut ammattiin 12.5.2016
 
Kaikille avoin seikkailu
Kaikille avoin seikkailuKaikille avoin seikkailu
Kaikille avoin seikkailu
 
Pystynkö oppimaan? -opas meille kaikille
Pystynkö oppimaan? -opas meille kaikillePystynkö oppimaan? -opas meille kaikille
Pystynkö oppimaan? -opas meille kaikille
 
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshareTutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
 
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshareTutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
Tutkiva oppiminen 14.1.2014 sladeshare
 
Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2
 

Mehr von Nina Eskola-Salin

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Nina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaNina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoNina Eskola-Salin
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaNina Eskola-Salin
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaNina Eskola-Salin
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaNina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaNina Eskola-Salin
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaNina Eskola-Salin
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaNina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaNina Eskola-Salin
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Nina Eskola-Salin
 

Mehr von Nina Eskola-Salin (20)

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
 
Everon 2
Everon 2Everon 2
Everon 2
 
Everon
EveronEveron
Everon
 
Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti
 
Hoiva turva
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turva
 
Menumat
MenumatMenumat
Menumat
 
Videovisit
VideovisitVideovisit
Videovisit
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikalla
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
 

Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan

 • 2. Yksilöllisen ohjauksen elementtejä O Aika O Ympäristö O Välineet O Ohjausosaaminen O Ohjauksen tarve O Ohjauksen muodot
 • 3. Oppijaan liittyvät ohjaukseen vaikuttavat seikat O Itseohjautuvuus O Motivaatio O Oppimistyyli O Orientaatio
 • 4. Itseohjautuvuus O oppijan kyky ohjata omaa oppimistaan O edellyttää vastuuta ja tietoisuutta omasta oppimisesta O edellyttää selkeitä kirkkaita tavoitteita O Ei voi itse ohjautua ellei tiedä mihin pitäisi ohjautua! O liittyy kiinteästi myös ajanhallinta ja ajankäytön suunnittelu O Monenko 15-vuotiaan vahvuus?
 • 5. O Oletko sinä itseohjautuva? https://kielikompassi.jyu.fi/omatila/tila/itseo hjautuvuus_lomake2.shtml
 • 6. Miksi oppijat vaikuttavat usein passiivisilta O Ihmisillä on usein passiivinen rooli, vain O O O O ohjaaja on aktiivinen Ihmiset eivät kehtaa kysyä ja jakaa ajatuksiaan Oikeassa olemisen kulttuuri! Aktiivinenkaan ihminen ei jaksa kovin kauan tällaista olotilaa vaipumatta apatiaan (Kirsti Lonka)
 • 7. Motivaatio, TUNTEET ja OPPIMINEN O Ihmisen aivot eivät toimi kuin mikroprosessori, O O O O O vaan tunteet ja motivaatio vaikuttavat! Tunteet vaikuttavat oppimiseen ja jopa ennustavat menestystä Erityisesti kiinnostus vaikuttaa siihen, kuinka paljon opiskelijat käyttävät aikaansa opiskeluun Aito tiedon tarve herättää kiinnostuksen Ihminen kiinnostuu aiheista, josta hän tietää jo jotain. Etenkin, jos tietoon kytkeytyy jokin tunne. (Kirsti Lonka)
 • 8. Positiivisen palautteen voima O Sen sijaan, että keskitytään puutteisiin ja O O O O ongelmiin, rakennetaan ihmisen vahvuuksille On todettu, että oppimistulokset paranevat radikaalisti jos oppija joutuu joka päivä miettimään mitä osaa, missä on hyvä, missä onnistui sen sijaan että paneuduttaisi kehittämiskohteisiin keskeistä on kokemus itsestä hyväksyttynä ja osaavan tätä edistää osallisuuden, kuulumisen ja pystyvyyden kokemus (Kirsti Lonka)
 • 9. OPPIMISTYYLIT O Mieti tilanne, jossa sinun pitää oppia jokin uusi taito O Miten sinä opit parhaiten? O Millaista ohjausta haluaisit saada?
 • 10. OPPIMISTYYLIT O VISUAALINEN oppii näkemällä O TAKTIILINEN käsin tekemisen ja koskemisen kautta O KINESTEETTINEN oppii liikkeen ja tekemisen kautta O AUDITIIVINEN oppii kuulemalla 10
 • 11. Oppimistyylit ja ohjaus O http://www.tenviesti.fi/test2.htm O Aktiivinen osallistuja O Harkitseva tarkkailija O Looginen päättelijä O Kokeileva toteuttaja
 • 12. OSALLISTUJA oppii parhaiten... O saamalla mahdollisimman paljon uusia O O O O O kokemuksia ja oppimistilaisuuksia toimimalla välittömästi, "tässä ja nyt periaatteella" toimimalla työryhmässään johtavassa roolissa saamalla mahdollisimman suuret toimintavapaudet uusien ideoiden kehittelemiseksi käymällä käsiksi suoraan toimeen toimimalla ryhmässä yhdessä muiden kanssa.
 • 13. TARKKAILIJA oppii parhaiten... O saamalla riittävästi aikaa ja tilaisuuksia asioiden O O O O O O pohdiskelemiseksi pysyttelemällä taka-alalla tapahtumien keskipisteestä saamalla tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta sitten pohdiskelemalla erilaisia vaihtoehtoja tuottamalla tarkkaan mietittyjä raportteja vaihtamalla ajatuksia ja mielipiteitä muiden ihmisten kanssa toimimalla oman aikataulunsa mukaan, ilman tiukkoja aikarajoja.
 • 14. PÄÄTTELIJÄ oppii parhaiten... O työskentelemällä järjestelmien, mallien, konseptien O O O O O O ja teorioiden parissa saamalla tilaisuuden tehdä olettamuksia ja miettiä tutkimustapoja toimimalla älyllisesti vaativassa ympäristössä työskentelemällä tarkoin strukturoitujen, rakenteellisten menettelytapojen mukaisesti tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta ja rationaalisuutta saamalla tilaisuuden tehdä selvityksiä onnistumisten ja epäonnistumisten syistä ja taustoista käsittelemällä monimutkaisia tilanteita tai ongelmia.
 • 15. TOTEUTTAJA oppii parhaiten... O tilanteissa, joissa on mahdollista selkeästi erottaa O O O O O ongelmat ja niiden ratkaisut saamalla riittävästi opastusta erilaisten tekniikoiden ja ratkaisumallien käytöstä saamalla välitöntä palautetta kokeiluistaan omien erikoisalojensa huipputaitajilta saamalla opastusta tekniikoista ja ratkaisumalleista, joita voi itse soveltaa omalla tavallaan saamalla tilaisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön painottumalla käytännön asioihin.
 • 16. Opiskelijoille tyypillisiä tapoja tulkita ympäristöä ja toimia sen O Tehtäväorientaatio pohjalta O Riippuvuusorientaatio O Minädefensiivinen orientaatio O Omistautunut orientaatio
 • 17. Tehtäväorientaatio • ottaa itselleen vastuun tehtävän hallinnasta • keskittyy ja paneutuu opintoihin ja yltää hyviin tuloksiin • kiinnostuneempi asiasta kuin opettajan/ohjaajan reaktiosta tai muista seurauksista
 • 18. Riippuvuusorientaatio • tavoitteena saavuttaa ympäristön sosiaalinen hyväksyntä • pyrkii aktiivisuudellaan ja opettajaa miellyttävillä vastauksilla saamaan hyväksynnän • merkittävässä asemassa henkilö, jonka odotuksia opiskelija pyrkii täydentämään
 • 19. Minädefensiivinen orientaatio • kokee tehtävän uhkaavana ja puolustautuu • epäonnistumisen pelko • ei kykene keskittymään itse asiaan, vaan pyrkii selviämään stressaavasta tilanteesta • energia ei kohdistu oppimistilanteeseen, vaan tilanteen hallintaan
 • 20. Omistautumaton orientaatio • ei koe opiskelua mielekkäänä ja reagoi siihen häiriten tai vetäytyen • opiskelun tavoitteet eivät tarjoa omakohtaista mielekkyyttä • omistautumaton orientaatio voi kohdistua koko opiskeluun tai johonkin aineeseen • Voi esiintyä provosoivana käyttäytymisenä tai vetäytymisenä.
 • 21. O Minkälainen oppimis- / ohjausympäristö tukee? Mitä huomioitava yksilöllisen opintopolun ja ohjauksen Erilaiset oppimistyylit suunnittelussa? O Aktiivinen osallistuja O Harkitseva tarkkailija O Looginen päättelijä O Kokeileva toteuttaja O Erilaisten orientaatioiden omaavia oppijoita O Tehtäväorientaatio O Riippuvuusorientaatio O Minädefensiivinen orientaatio O Omistautunut orientaatio