Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan (20)

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Anzeige

Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan

 1. 1. Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluilla Nina Eskola Marraskuu 2013
 2. 2. Yksilöllisen ohjauksen elementtejä O Aika O Ympäristö O Välineet O Ohjausosaaminen O Ohjauksen tarve O Ohjauksen muodot
 3. 3. Oppijaan liittyvät ohjaukseen vaikuttavat seikat O Itseohjautuvuus O Motivaatio O Oppimistyyli O Orientaatio
 4. 4. Itseohjautuvuus O oppijan kyky ohjata omaa oppimistaan O edellyttää vastuuta ja tietoisuutta omasta oppimisesta O edellyttää selkeitä kirkkaita tavoitteita O Ei voi itse ohjautua ellei tiedä mihin pitäisi ohjautua! O liittyy kiinteästi myös ajanhallinta ja ajankäytön suunnittelu O Monenko 15-vuotiaan vahvuus?
 5. 5. O Oletko sinä itseohjautuva? https://kielikompassi.jyu.fi/omatila/tila/itseo hjautuvuus_lomake2.shtml
 6. 6. Miksi oppijat vaikuttavat usein passiivisilta O Ihmisillä on usein passiivinen rooli, vain O O O O ohjaaja on aktiivinen Ihmiset eivät kehtaa kysyä ja jakaa ajatuksiaan Oikeassa olemisen kulttuuri! Aktiivinenkaan ihminen ei jaksa kovin kauan tällaista olotilaa vaipumatta apatiaan (Kirsti Lonka)
 7. 7. Motivaatio, TUNTEET ja OPPIMINEN O Ihmisen aivot eivät toimi kuin mikroprosessori, O O O O O vaan tunteet ja motivaatio vaikuttavat! Tunteet vaikuttavat oppimiseen ja jopa ennustavat menestystä Erityisesti kiinnostus vaikuttaa siihen, kuinka paljon opiskelijat käyttävät aikaansa opiskeluun Aito tiedon tarve herättää kiinnostuksen Ihminen kiinnostuu aiheista, josta hän tietää jo jotain. Etenkin, jos tietoon kytkeytyy jokin tunne. (Kirsti Lonka)
 8. 8. Positiivisen palautteen voima O Sen sijaan, että keskitytään puutteisiin ja O O O O ongelmiin, rakennetaan ihmisen vahvuuksille On todettu, että oppimistulokset paranevat radikaalisti jos oppija joutuu joka päivä miettimään mitä osaa, missä on hyvä, missä onnistui sen sijaan että paneuduttaisi kehittämiskohteisiin keskeistä on kokemus itsestä hyväksyttynä ja osaavan tätä edistää osallisuuden, kuulumisen ja pystyvyyden kokemus (Kirsti Lonka)
 9. 9. OPPIMISTYYLIT O Mieti tilanne, jossa sinun pitää oppia jokin uusi taito O Miten sinä opit parhaiten? O Millaista ohjausta haluaisit saada?
 10. 10. OPPIMISTYYLIT O VISUAALINEN oppii näkemällä O TAKTIILINEN käsin tekemisen ja koskemisen kautta O KINESTEETTINEN oppii liikkeen ja tekemisen kautta O AUDITIIVINEN oppii kuulemalla 10
 11. 11. Oppimistyylit ja ohjaus O http://www.tenviesti.fi/test2.htm O Aktiivinen osallistuja O Harkitseva tarkkailija O Looginen päättelijä O Kokeileva toteuttaja
 12. 12. OSALLISTUJA oppii parhaiten... O saamalla mahdollisimman paljon uusia O O O O O kokemuksia ja oppimistilaisuuksia toimimalla välittömästi, "tässä ja nyt periaatteella" toimimalla työryhmässään johtavassa roolissa saamalla mahdollisimman suuret toimintavapaudet uusien ideoiden kehittelemiseksi käymällä käsiksi suoraan toimeen toimimalla ryhmässä yhdessä muiden kanssa.
 13. 13. TARKKAILIJA oppii parhaiten... O saamalla riittävästi aikaa ja tilaisuuksia asioiden O O O O O O pohdiskelemiseksi pysyttelemällä taka-alalla tapahtumien keskipisteestä saamalla tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta sitten pohdiskelemalla erilaisia vaihtoehtoja tuottamalla tarkkaan mietittyjä raportteja vaihtamalla ajatuksia ja mielipiteitä muiden ihmisten kanssa toimimalla oman aikataulunsa mukaan, ilman tiukkoja aikarajoja.
 14. 14. PÄÄTTELIJÄ oppii parhaiten... O työskentelemällä järjestelmien, mallien, konseptien O O O O O O ja teorioiden parissa saamalla tilaisuuden tehdä olettamuksia ja miettiä tutkimustapoja toimimalla älyllisesti vaativassa ympäristössä työskentelemällä tarkoin strukturoitujen, rakenteellisten menettelytapojen mukaisesti tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta ja rationaalisuutta saamalla tilaisuuden tehdä selvityksiä onnistumisten ja epäonnistumisten syistä ja taustoista käsittelemällä monimutkaisia tilanteita tai ongelmia.
 15. 15. TOTEUTTAJA oppii parhaiten... O tilanteissa, joissa on mahdollista selkeästi erottaa O O O O O ongelmat ja niiden ratkaisut saamalla riittävästi opastusta erilaisten tekniikoiden ja ratkaisumallien käytöstä saamalla välitöntä palautetta kokeiluistaan omien erikoisalojensa huipputaitajilta saamalla opastusta tekniikoista ja ratkaisumalleista, joita voi itse soveltaa omalla tavallaan saamalla tilaisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön painottumalla käytännön asioihin.
 16. 16. Opiskelijoille tyypillisiä tapoja tulkita ympäristöä ja toimia sen O Tehtäväorientaatio pohjalta O Riippuvuusorientaatio O Minädefensiivinen orientaatio O Omistautunut orientaatio
 17. 17. Tehtäväorientaatio • ottaa itselleen vastuun tehtävän hallinnasta • keskittyy ja paneutuu opintoihin ja yltää hyviin tuloksiin • kiinnostuneempi asiasta kuin opettajan/ohjaajan reaktiosta tai muista seurauksista
 18. 18. Riippuvuusorientaatio • tavoitteena saavuttaa ympäristön sosiaalinen hyväksyntä • pyrkii aktiivisuudellaan ja opettajaa miellyttävillä vastauksilla saamaan hyväksynnän • merkittävässä asemassa henkilö, jonka odotuksia opiskelija pyrkii täydentämään
 19. 19. Minädefensiivinen orientaatio • kokee tehtävän uhkaavana ja puolustautuu • epäonnistumisen pelko • ei kykene keskittymään itse asiaan, vaan pyrkii selviämään stressaavasta tilanteesta • energia ei kohdistu oppimistilanteeseen, vaan tilanteen hallintaan
 20. 20. Omistautumaton orientaatio • ei koe opiskelua mielekkäänä ja reagoi siihen häiriten tai vetäytyen • opiskelun tavoitteet eivät tarjoa omakohtaista mielekkyyttä • omistautumaton orientaatio voi kohdistua koko opiskeluun tai johonkin aineeseen • Voi esiintyä provosoivana käyttäytymisenä tai vetäytymisenä.
 21. 21. O Minkälainen oppimis- / ohjausympäristö tukee? Mitä huomioitava yksilöllisen opintopolun ja ohjauksen Erilaiset oppimistyylit suunnittelussa? O Aktiivinen osallistuja O Harkitseva tarkkailija O Looginen päättelijä O Kokeileva toteuttaja O Erilaisten orientaatioiden omaavia oppijoita O Tehtäväorientaatio O Riippuvuusorientaatio O Minädefensiivinen orientaatio O Omistautunut orientaatio

×