SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 39
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1
Шановні колеги!
Дух школи, її кращі традиції і здобутки визначають педагогічні
колективи і їх вихованці. Провідною фігурою у реалізації завдань
реформування школи, безперечно, виступає вчитель, який
зобов’язаний втілювати в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і
навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що
робота директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки спільні.
На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від
28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників
дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»
,відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005
№178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної,
державно-громадської системи управління освітою, запровадження
колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на
принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз
роботи за 2020/2021навчальний рік.
Завдання такого звітування - забезпечити прозорість, відкритість,
демократичність у роботі школи, залучення громадськості до співпраці.У
своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я керувався
посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами,
які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про
основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними
нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної
середньої освіти зокрема.
Як зазначено в «Освітніх програмахзакладу», «призначення школи полягає в
наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх
всебічного розвитку, вихованні та самореалізації особистості, здатної до життя в
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,готовоїдо свідомогожиттєвого
вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської
активності, прагненні до самовдосконалення і навчання впродовж життя.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням,
уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне
мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію,співпрацювати з іншими
2
людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями,
оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.
Освітні програми, що реалізується в закладі, спрямовані на формування в
учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до
природи;розвитокв учнів національної самосвідомості, формування людини, яка
прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в
систему світової та національної культури; рішення завдань, формування
загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
виховання громадянина, повагидо прав і свобод людини, до культурних традицій
в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого,
відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
формування потреби до самоосвіти, саморозвитку,самовдосконалення тощо.
Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи
оцінювання їх навчальних досягнень є одним із глобальних завдань сучасної
школи.
Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про
критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. У закладі
здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти. Здійснювалось
оперативне керівництво закладом, забезпечувалась його діяльність, ефективне
використання і збереження майна, закріпленого за навчальною установою.
На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим завданням
допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні,
пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів закладу, учнів, батьків і
громадськості спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї
особистісних і колективних успіхів.
Результати роботи свідчать про те, що у закладі працюють професіонали
своєї праці, які забезпечують високий його рейтинг в освітянському просторі
Погребищенської міської громади.
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції Нової
української школи, інших основоположнихосвітянських документів педагогічний
колектив комунального закладу «Погребищенсьий заклад загальної середньої
освіти I-III ст. №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької
області» спрямовував свою діяльність на забезпечення умов для надання якісної
освіти, розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дітей, формування
ключових життєвих компетентностей, самореалізації та інтеграції школярів у
соціокультурний простір.
Наші зусилля були спрямовані на виконання головного завдання -
формування у школярів прагнення до навчання, готовність своєю навчальною, а
3
потім і фаховою працею досягти власного успіху і зробити внесок у громадську,
державну справу.
Матеріально-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним
вимогам з експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг.
І. Загальна інформація про навчальний заклад
Комунальний заклад «Погребищенський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів №2 Погребищенської міської ради Вінницького району
Вінницької області» є колективною власністю Погребищенської міської
ради Вінницької області. Управління та фінансування здійснюється відділом
освіти Погребищенської міської ради, якому делеговані відповідні
повноваження.
Будівля навчального закладу прийнята в експлуатацію у 1995 році,
земельна ділянка, що належить школі, має площу 2 га. Приватизована.
У 2020 – 2021 навчальному роців закладі працювали 45 педагогічних
працівників та 25 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання
завершили 382 учні у 19 класах, середня наповнюваність класів становить 20
учнів.
До послуг учнів 24 класних кімнати загальною площею1512 м2 , 16
навчальних кабінетів :
- біологічний кабінет, кабінет українськоїмови, фізичний кабінет,
кабінет українознавства, географічнийкабінет, кабінет обслуговуючої
праці, історичнийкабінет, кабінет англійської мови, кабінет
зарубіжної літератури, 2 кабінети початкового навчання, 2 -
інформатики, кабінет основ здоров’я, математичний кабінет, майстерня,
спортзал, а також :
- методичнийкабінет;
- кімнати психологічного розвантаження;
- актова зала;
- кімната творчості;
- ресурснакімната;
- гімнастична зала;
- тир;
- кімната для занять ДПЮ;
- тенісна кімната.
Технічнізасобинавчання:
- комп’ютернихкласів - 2, у них комп’ютерів - 26;
-всього комп’ютерів - 35, ноутбуків -15;
-проекторів та інтерактивних дошок – 6;
4
-в управлінсько-господарськійдіяльності використовується 6 комп’ютерів;
- мультимедійних проекторів - 7;
-проекційний екран - 1;
- телевізорів - 11;
- принтерів – 12;
- фотоапарат - 1;
- музична колонка -1.
ІІ. Кадрове забезпечення
Педагогічний колектив школи стабільний, плинність кадрів є, але вона
не є суттєвою та не впливає на якість навчально-виховного процесу.
Результати співпраці залежать від вікової структури колективу. Колектив
школи є організмом, у якому функціонують представники різних вікових
категорій:
 молодь сподівається, бореться;
 середній вік випробовує, досліджує й направляє;
 поважний вік перевіряє й критикує.
Педагогічний колектив закладу – унікальне поєднання молодості,
досвіду, мудрості. Керівництво персоналом здійснюється за допомогою
методів:
 адміністративних (вони діють через правові норми, акти, інструкції,
накази, розпорядження), які забезпечують стабільне юридичне середовище
для діяльності закладу, гарантування прав і свобод підлеглих;
 економічних, які забезпечують матеріальне стимулювання
колективу;
 соціально-психологічних, які впливають на персонал через створення
в колективі сприятливого психологічного клімату й творчої атмосфери.
У 2020 – 2021 навчальному році педагогічними працівниками
навчальний заклад був забезпечений на 98%. Розстановка педагогів
здійснюється відповідно до їх фахової освіти. При підборі нових кадрів (у
тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка,
особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.
Високий динамізм розвитку науки, стрімке оновлення системи знань на
перший план висувають нові завдання щодо перегляду змісту, форм і
методів навчання, запровадження інноваційних технологій, орієнтації
освіти на особистість учня. Над цим і працював наш педагогічний колектив.
Серед пріоритетних напрямів роботи педагогічного колективу та дирекції
навчального закладу - створення умов для всебічного розвитку здібностей,
5
обдарувань, талантів учнів, формування ключових компетентностей, про
які зазначено в Концепції Нової української школи.
Більшість членів педколективу мають вищу кваліфікаційну категорію
та звання, що говорить про значний досвід роботи.
Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по закладу
становить 19,5 годин.
ІІІ. Методична робота
У 2020 – 2021 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася
згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державних стандартів
освіти, Концепції Нова Українськашкола, Концепції профільного навчання
у старшій школі, Концепції розвитку психологічної служби системи освіти
України, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.»,
наказів МОН України, Департаменту гуманітарної політики ОДА, на
виконання обласних та районних програм, керуючись Положенням про
районний методичний кабінет, наказу по закладу освіти від 14.09.2020 р. №
114 « Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2020 –
2021 навчальному році» та з метою подальшого вдосконалення роботи з
педагогічними працівниками закладу, підвищення їхньої компетентності,
впровадження в роботу закладу освіти інноваційних технологій і методик,
наукового обґрунтування навчального процесу, створення умов для розвитку
педагогічної творчості вчителів.
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-
методичної теми: «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів
шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в
умовах школи культури здоров'я» та виконання таких завдань:
6
- сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів через
розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок
науково-дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними
технологіями;
- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної
підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи
методичних об'єднань учителів - предметників, проведення
предметних тижнів;
- підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;
- розвиток учительської творчості;
- покращення методичної підготовки педагогічних кадрів;
- розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю
діяльності;
- вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій
основістворення умов для професійного ростуй оптимальної взаємодії
з колективами учнів, учителів, батьків;
- сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів через
удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке
залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного
процесу, життєдіяльності навчального закладу;
- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету навчального
закладу;
- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
- продовження роботищодо забезпечення охоронита зміцнення здоров'я
учнів;
- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних
заходів;
- поширення перспективного педагогічного досвіду працівників
навчального закладу.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного
керівництва методичною роботою в закладі і була створена методична рада,
до якої ввійшли:
- голова методичної ради Коротун П.В.,
- заступник директора з навчально-виховної роботи Олексюк Г.Г.,
- заступник директора з виховної роботи Довганенко Г.Д.,
- керівники шкільних методичних об’єднань Затоковенко Г.В.,
Синюченко Н.А., Куніцька Л.М., Воровський О.С., Пігуль Т.М.,
Мельникова Л.С., КраснюкЛ.В., керівник творчої групи Горчакова
О.М. завідуюча бібліотекою Бобкова Л.В., психолог та соціальний
педагог школи Мельникова Л.С.
Методична робота проводилась за напрямками:
- організація контрольно-діагностичної діяльності;
7
- комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу;
- підвищення педагогічної культури педагогів;
- стимулювання процесу створення й впровадження нових
педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та
виховання;
- забезпечення перевірки їх ефективності;
- створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми
підвищення професійної майстерності.
На засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних
технологій;
- про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських
творчих робіт;
- про підготовку до атестації учителів;
- робота з обдарованими учнями;
- про підготовку та проведення предметних тижнів;
- про підготовку до проведення педагогічних рад;
- про підсумки проведення контрольних робіт.
Протягом року вчителі закладу підвищували свій кваліфікаційний
рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних методичних об’єднань,
семінарів, навчання на дистанційних курсах в КВНЗ « ВАНО», а також в
рамках атестації.
На кінець 2020– 2021 навчального року якісний склад педагогічного
колективу становить:
- спеціаліст вищої категорії – 33, що складає – 73,6 %;,
- спеціаліст І категорії – 6, що складає -13,2 %;
- спеціаліст ІІ категорії –3, що складає - 6,6 %;
- спеціаліст –1, що складає –2,2 %;
- молодший спеціаліст -2, що складає – 4,4 %.
- п’ять вчителів школи мають звання «вчитель-методист»;
- одинадцять учителів школи мають звання «старший учитель».
Підготовлено та проведено педагогічні ради:
- «Розвитокмовленнєвої діяльностіучнів початкової школи – одна з
умову спішного навчання в початковій школі» (жовтень 2020 р.);
- « Про стан викладання фізики в школі» (січень 2021 р.);
- «Про естетичне виховання школярів на уроках образотворчого
мистецтва та музики» ( березень 2021 р.),
- « Підліток і соціум» (червень 2021 р.).
Дієвою була робота психолого-педагогічних семінарів. Проведено
психолого - педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 1-их, 5-их, 10 –го
8
класів до навчання в школі» (жовтень 2020 р.), дискусія «Психологічні
питання у вихованні учнів молодших класів» » (січень 2020 р.), круглий
стіл « Як правильно сформувати навички здорового способу життя в
учасників навчально-виховного процесу" (березень 2020 р.), онлайн -
консультації та обмін досвідом « Стан індивідуального та інклюзивного
навчання та робота соціально-психологічної служби» (червень 2020 р.).
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні
педагогічних рад, районних семінарів, педагогічних читань, інших
методичних заходів. Протягом року вчителі брали участь у предметних
тижнях, конкурсах, педагогічних читаннях, семінарах, засіданнях
методичних об’єднань.
Всі вчителі , які навчатимуть учнів початкових класів у 2021-2022н.р.,
пройшли курсову перепідготовку і готові до роботи в умовах НУШ.
З боку комунальної установи « Погребищенський Центр ПРПП
надавалася допомога вчителям, які проходили курси підвищення
кваліфікації, проводилися дистанційно індивідуальні та групові
консультування педагогів.
Протягом 2020 – 2021навчального року вся методична робота була
спрямована на вивчення та впровадження інноваційного підходу до
навчання, на розвиток творчої активності вчителя, підвищення професійної
компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок
самостійної роботи в умовах карантину. З цією метою в закладі працювали
методичні об’єднання вчителів та класних керівників.
В 2020 – 2021 навчальному році було організовано роботу 7 шкільних
методичних об’єднань вчителів – предметників та творчої групи:
9
№
п/п
Назва Методична тема
1. Вчителів, що
викладають предмети
гуманітарного циклу
Комплексне впровадження інноваційних
технологій розвиткукреативних здібностей
на уроках
2. Вчителів природничо-
математичного циклу
Активізація розумовоїдіяльності та розвиток
комунікативних якостейучнів шляхом
використання інноваційних технологій
3. Вчителів фізичної
культури, основ
здоров'я тапредметів
художньо-
естетичного циклу
Використання проблемно-пошуковихметодів
навчання та розвиток компетентності
продуктивної творчоїдіяльностіна уроках
предметів художньо-естетичногоциклу та
фізичної культури
4. Вчителів англійської
та російської мов,
зарубіжної літератури
Формування іншомовної комунікативної
компетенції на основіінноваційних методів
навчання
5. Вихователів ГПД Ігровадіяльність учнів у ГПД як засіб
соціалізації
6. Вчителів початкових
класів
Моделювання сучасного освітнього простору
на засадах Концепції «Нова українськашкола
7. Класних керівників Формування ціннісного ставлення
особистостідо українського народу,
Батьківщини, держави, нації
Наказом від 14.09. 20 року №114 призначено керівниками методичних
об’єднань таких учителів:
- Затоковенко Г.В.- (вчителів, що викладають предмети
гуманітарного циклу);
- Синюченко Н.А. - (вчителів, що викладають предмети
природничо-математичного циклу);
- Воровського О.С.-(вчителів, що викладають фізичну культуру,
основи здоров’я та предмети художньо-естетичногоциклу);
- Пігуль Т.М.- (вчителів, що викладають англійську та російську
мови, зарубіжну літературу).
- Куніцьку Л.М.- (вчителів початковихкласів);
- КраснюкЛ.В.- (вихователів ГПД);
- Мельникову Л.С.-(класних керівників);
Створено творчугрупу вчителів навчального закладу та призначено її
керівником ГорчаковуОльгуМиколаївну .
Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення
методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення
методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання
10
методичних об’єднань, на яких обговорювалися питання підготовки і
проведення олімпіад, відкритих уроків, предметних тижнів, проведення
контрольнихзрізів знань, науково-методичніпитання. Протягом року вчителі
закладу проводили позакласні заходи в синхронному та асинхронному
режимах в межах загальношкільних місячників, тижнів.
На уроках застосовувалися методи інтерактивної технології,
особистісно орієнтованого навчання , розвитку критичного мислення,
створення ситуації успіху, проектної технології, різноманітні активні форми
організації навчальної діяльності учнів : дидактичні ігри, інсценування,
робота в групах, парах. тощо.
Відкриті години самопідготовки продемонстрували уміння вихователів
організовувати самостійну роботу школярів по закріпленню знань, умінь та
навичок набутих на уроках, а також застосовувати індивідуальну, групові та
колективні форми роботи вихованців, проводити змістовні виховні бесіди.
Протягом року вчителі провели 50 відкритих уроків, 20 виховних
заходів, на яких використовували інтерактивні, особистісно зорієнтовані
форми і методи навчання, елементи технології критичного мислення та
створення ситуації успіху. Наставники заохочували школярів здобувати
знання самостійно, користуючись різними джерелами інформації, зокрема
такими, як тлумачний, орфографічний, перекладний словники, дитячі
періодичні видання, енциклопедії, навчальна й науково-популярна
література, власні дослідження, життєвий досвід.
Заслуговують на високу оцінку уроки Затоковенко Г.В., Ярошенко
В.К., Олексюк Г.Г., Завертаної С.О., Довганенко Г.Д., Воровського О.С.,
Сивак Т.В., Пігуль Т.М., ЛавровськоїЛ.Л., ЛавровськоїА.І., СторожукТ.
П. , Куніцької Л.М., Счасливої Л.П.,Синюченко Н.А., Попюк Т.О., Мамчур
Є.І.,Нікольчук Н.В., Яцькової Л.М., ЯцьковаО.В., ШайгородськогоМ.О.,
ШайгородськоїО.Ю.
Класоводи, вихователі, класні керівники, учителі-предметники
проводили виховні заходи з різної тематики: свята,вистави, вечорниці,
зустрічі з цікавими людьми. Заслуговують на увагу заходи, проведені
Затоковенко Г.В., Ярошенко В.К., Андрощук Т.І., Довга ненко К.П.,Пігуль
Т.М., Сладецькою Н.М., Куніцькою Л.М., Бачинською Л.Р., Лавровською
Л.Л., Лавровською А.І., Краснюк Л.В.,Олійник Л.І.,Сторожук Т.П.,
Счасливою Л.П.,Шайгородською О.Ю., Шайгородським М.О., Яцьковою
Л.М., Яковлєвою Т.А.
11
Графік проведення відкритих уроків, позакласних та виховних заходів
виконаний на 90 %, в зв’язку з карантином .
Творчагрупа, під керівництвом ГорчаковоїО.М., працювала над методичною
темою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальну
роботу на основі компетентнісно - зорієнтованого підходу для підвищення
результативності та якості навчальної роботи та елементів
здоров’язберігаючих технологій в умовах сучасного соціалізованого
простору».
В умовах дистанційного навчання дана методична тема стала більш дієвою.
Використання Інтернету дало можливість кожному педагогу здійснювати
зворотній зв’язок з учнями при опрацюванні нових тем з навчальних
предметів та формуванні практичних навичок.
Педагоги навчального закладу використовують у своїй роботі ресурси
шкільного сайту.
Протягом засідань проведено майстер- клас вчителькою біології Мамчур
Є.І.» Робота у мережі інтернет зі створення власного акауту у Гугл», семінар
з теми « Електронні сервіси для організації дистанційного навчання».
Педагоги закладу поділились досвідом по впровадженню ІКТ в навчальний
процес.
Членами творчої групи розроблені методичні рекомендації щодо роботи з
освітніми ресурсами Інтернету та онлайн - середовищами. Вчителі
початкових класів, вчителі - предметники провели відкриті уроки з
використанням засобів ІКТ. Під час дистанційного навчання були
урізноманітнені форми роботи. Вчителі запроваджували онлайн -
консультації, відеоуроки, скайп- конференції, контрольне тестування.
Класні керівники представили електронні презентації при проведенні
виховних заходів.
Активно співпрацювали над запровадженням технологій, що
сприяють формуваннютворчої особистості Андрощук Т.І., Завертана С.О.-
вчителі історії та правознавства, Синюченко Н.А.- вчитель географії,
Сторожук Т.П.,Счаслива Л.П.,Куніцька Л.М., Ратошнюк А.А., Лавровська
Л.Л.,Лавроська А.І., Суманєєва Н.В.- вчителі початкових класів; Пігуль
Т.М.,Довганенко Г.Д., Попюк Т.О. – вчителі англійської мови; Мельникова
Л.С. – психолог школи, Ярошенко В.К.,Нікольчук Н.В. – вчителі російської
мови і зарубіжної літератури, Затоковенко Г.В., ЯцьковаЛ.М., СидорукТ.П.–
12
вчителі української мови та літератури , Мамчур Є.І.- вчитель біології,
Яцьков О.В. – вчитель музичного мистецтва, Олійник Л.І., Гірчук
А.А.,Яковлєва Т.А.,Краснюк Л.В.- вихователі ГПД.
Члени творчої групи відвідували уроки в учителів, що володіють
методами розвитку креативного мислення, засобами дидактичної гри з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Шкільне методичне об’єднання вчителів, що викладають предмети
суспільно – гуманітарного циклу (керівник Затоковенко Г.В.) працювало над
методичною темою «Комплексне впровадження інноваційних технологій
розвитку креативних здібностей на уроках української мови і літератури,
історії» . Ця методична тема органічно поєднується із запровадженням у
практику роботи елементів розвивального навчання. Нею окреслено таке
коло завдань:
- вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого
навчання;
- вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;
- розвиток з урахуванням вікових, фізіологічних, психологічних,
індивідуальних особливостей учнів;
- створення належних умов для розумового, морального й фізичного
розвитку кожного учня.
Протягом року було проведено чотири засідання.
На порядку денному засідань розглянуті питання, які сприяли
визначенню конкретних завдань, творчому підходу до планування
роботи філологів та істориків щодо розвитку креативних здібностей
учнів з метою формування компетентної особистості.
Члени ШМО були ознайомлені з інструктивно - методичними
матеріалами щодо викладання української мови та літератури, історії в 2020
– 2021 навчальному році, вимогами щодо виконання письмових робіт учнів
загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови
та літератури, дотримання єдиного орфографічного режиму.
На першому засіданні було проведено діагностування членів комісії,
затверджено план роботи ШМО на 2020 – 2021н.р., схвалено календарно –
тематичні плани з предметів на 2020 – 2021н.р., проведено аналіз якості
знань учнів у 2019- 2020 навчальному році.
Обговорювалися питання про підготовку до проведення І етапу
Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, історії. Були
запропоновані теми, які варто включити в конкурс знавців української мови
та олімпіадні завдання І етапу, а також розроблено рекомендації щодо
13
оцінювання навчальної діяльності на уроках. Складено орієнтовні плани
проведення Тижня української мови та літератури, Тижня історії.
На другому засіданні Чорноус Н.С. ознайомила членів ШМО із методами
виховання духовності на уроках української мови і літератури.
Яцькова Л.М., учителька філології, у формі презентації поділилася
досвідом роботи з колегами з використання методу «Сенкан ». Андрощук
Т.І. провела майстер – клас «Формування навичок самостійної роботи як
засобу активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії».
На засіданні проаналізовано типові помилки, допущені учнями на ЗНО у
2020 році, опрацьовано Положення щодо викладання предметів в умовах
дистанційного та змішаного навчання.
На третьому засіданні члени ШМО ділилися досвідом роботи, обговорили
форми і методи роботи дистанційного навчання під час карантинних
обмежень.
На четвертому засіданні Чорноус Н.С. поділилася досвідом по проведенню
нетрадиційних уроків.
Між засіданнями члени ШМО розробляли завдання для проведення І
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури,
історії, готували роздатковий матеріал до уроків української мови і
літератури , історії для учнів 8-9 класів за новою програмою, розробляли
авторські уроки, ділилися досвідом.
У процесі навчання виправдали себе такі форми роботи як індивідуальна,
групова із учнями, що мають середній рівень знань та обдарованими
учнями; розвиток здібностей і обдарувань учнів, підвищення в учнів
мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка
складних тем завдань, ознайомлення вчителів із перспективним
педагогічним досвідом,огляд новинокпедагогічноїта методичної літератури.
Шкільне м/о вчителів природничо-математичного циклу в 2020-2021
навчальному році працювало над темою « Активізація розумової діяльності
та розвиток комунікативних якостей учнів шляхом використання
інноваційних технологій». Методичне об’єднання працювало над такими
завданнями :
 здійснення інформаційного забезпечення педагогічних працівників;
 апробування нових технологій у навчально-виховному процесі;
 проведення моніторингових досліджень результатів оцінювання
навчальних досягнень учнів;
 розробка методичних рекомендацій щодо організації навчально-
виховного процесу;
 внесення пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
14
Вчителі – предметники ділились методичними новинками, обговорювали
нові технології навчання . Робота між засіданнями полягала у підготовці
завдань для проведення першого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів.
Темою другого засідання є актуальність використання ІКТ в практиці
сучасного педагога. Вчитель інформатики – Шайгородський М.О. провів
майстер-клас щодо використання навчальних платформ для дистанційного
навчання учнів.
Членами методоб’єднання обговорено положення, щодо організації
дистанційного навчання, під час карантинних обмежень, обговорено питання
мотивації дітей до самостійної роботи та роль батьків у її організації .
Шайгородська О.Ю. зупинилась над проблемами , з якими може
зіштовхнутись вчитель у процесі організації дистанційного навчання, також
поділилась досвідом використання інноваційних технологій на уроках
математики.
Вчителі – предметними на засіданні методоб’єднання обговорили завдання
для проведення першого етапу Всеукраїнських олімпіад.
Горчакова О.М. вчитель фізики та астрономії, Шайгородська О.Ю.
вчитель математики проходячи у 2021 році атестацію, ознайомили з
планами спільних заходів .
Керівник методоб’днання Синюченко Н.А. провела моніторингові
дослідження оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та математики
у класах: 7 клас, 10 клас, 11 клас. Вироблені рекомендації щодо покращення
результативності.
Засідання круглого столу пройшло у січні під гаслом « Створення умов для
формування компетенцій та компетентних учнів на уроках природничо-
математичного циклу.»
ГорчаковаО.М. поділилась досвідом використання форм і методів роботи
у цьому напрямку та проаналізувала виховні елементи уроків фізики та
формування екологічної безпеки.
Заслухали звіт вчителя фізики Горчакової О.М. щодо виконання плану
спільних дій з адміністрацією школи під час проходження атестації.
15
Мельникова Л.С. , практичний психолог школи поділилась рекомендаціями
щодо подолання стресових ситуацій в умовах карантину. Схвалили
календарно- тематичне планування вчителів-предметників, звернули увагу на
виконання програм.
З питань формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я,
виховання здорового способу життя, впровадження елементів екологічної
безпеки при сталому розвитку під час викладання предметів поділились
досвідом: Синюченко Н.А., Мамчур Є.І. , Горчакова О.М., Погоріла О.Ю.
Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого
суспільства,- є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та
встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не
тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти
навчання повинні бути спрямованіна розвитоктворчої особистостірозкриття
обдарованості кожної дитини.
Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2020-2021
навчальному році працювало над проблемою: «Розвиток креативності
педагога в освітньому процесі».
Проведено 4 засіданння методоб’єднання вчителів початкових класів,
відкриті уроки, виховні заходи, тренінги та творчі звіти учителів, що
атестувалися: (Лавровська А.І. та Бачинська Л.Р.).
Метою роботи методичного об'єднання вчителів,- є створення
комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність,
свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його
невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сферишкільного життя,
весь освітній процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з
інтелектуальним, фізичним і творчим потенціалом.
Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення
професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів,
впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення
умов для формування ключових компетентностей учнів; інтеграцію у
навчально-виховний процес дітей з особливими потребами.
Всі вчителі початкової ланки освіти спрямовували свою роботу на пошук
наукових новинок, на створення творчої атмосфери, на модернізацію форм,
16
методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію
принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.
Члени ШМО вчителів початкових класів приймали активну участь
в онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах районного методичного центру
педагогічних працівників на теми: «Формувальне оцінювання: технологія і
практика», «Впровадження кейс-технологій та технологій критичного
мислення», «Домашні завдання та уроки онлайн – нові цифрові інструменти
для ефективного управління навчанням», «Лєго конструювання як компонент
Steam-освіти» та ін., де розглядалися важливі питання реформування освіти,
розбудови Нової української школи.
Шкільне методичне об’єднаня вчителів англійської і російської мов та
зарубіжної літератури навчального закладу працювало над вирішенням
першочерговихзавдань навчання іноземної мови та зарубіжної літератури на
сучасному етапі. Виходячи із особливостей навчання англійської та
російської мов учителі працюють над вирішенням науково-методичної
проблеми « Формування іншомовної комунікативної компетенції на основі
інноваційних методів навчання» .
На порядку денному засідань були розглянуті організаційні,
законодавчі та питання методики.
На першому засіданні члени ШМО були ознайомлені із особливостями
викладання предметів у 2020-2021 навчальному році, звернули увагу на
особливості викладання іноземної мови у 3 класі НУШ, проведено
діагностування вчителів, затверджено план роботи ШМО на 2020-
2021навчальний рік, розглянуто календарне планування та питання
використання зошитів із друкованою основою. Завдання на опрацювання
охоплювало підготовку завдань до Всеукраїнських предметних олімпіад та
підготовку до ЗНО 2021.
На другому засіданні обговорювалися питання оцінювання результатів
навчальних досягнень у 3 класі НУШ.
Нікольчук Н.В., учителька зарубіжної літератури, виступила із доповіддю
«Розвиток творчих здібностей на уроках зарубіжної літератури» і вказала на
навчальний аспект діяльності з метою становлення особистості та
оволодінням мовленнєвими навичками .
Практична частина охопила питання ЗНО, особливо звернули увагу на
аудіювання. Пігуль Т.М. дала характеристику тестуванню, видам тестових
завдань із частини аудіювання, поділилася досвідом підготовки учнів до
аудіювання на ЗНО .
На третьому засіданні Попюк Т. О., учителька англійської мови,
виступила з доповіддю про формування комунікативної компетенції учнів
щляхом оптимального використання мовного та мовленнєвого матеріалу та
звернула увагу на те, що обсяг мовленнєвого матеріалу має бути достатнім,
17
щоб закласти основи оволодінням кожним видом мовленнєвої діяльності
відповідно до навчальних програм та психофізичному розвитку дітей.
Ярошенко В. К. поділилася досвідом творчо-критичного мислення як новий
етап викладання літератури метою якого є формування в учнів філологічного
мислення, вміння здійснювати інтерпретацію текстів, виявляти жанрові та
стильові особливості творів, розвивати творчі здібності учнів, необхідні для
здобуття майбутньої професії.
Пігуль Т. М. проаналізувала проведення шкільних предметних
олімпіад і вказала, що необхідно звернути увагу на стилістичне оформлення
творчихробіт з російської мови та використання лінкерів у частині письмо з
англійської мови, у частині читання та аудіювання слід звернути увагу на
завдання на перефразування.
На четвертому засіданні члени ШМО слухали звіт Ярошенко В. К. про
атестацію; члени методичного об’єднання зробили аналіз навчальних
досягнень учнів, обговорили використання ефективних навчальних стратегій
у формуванні іншомовної компетенції учнів , а саме, експериментування із
вивченим матеріалом, рішення застосовувати мову якнайбільше, прохання
про відгук, запис свого мовлення для подальшого коригування , виконання
завдань на перефразування.
Пігуль Т. М. ознайомила членів ШМО із методичними рекомендаціями
щодо проведення ЗНО в 11класі, виділяючи питання підготовки до завдань з
аудіювання, специфіку завдань множинного вибору у частині читання ,
граматичні винятки у частині використання мови та особливості написання
особистого та офіційного листів.
Члени ШМО проаналізували і зробили підсумки роботи шкільного
методичного об’єднання та розробили методичні рекомендації для роботи
вчителів предметників на наступний навчальний рік.
ШМО вихователів ГПД працювало над методичною темою «Формування
підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних
реаліях».
До складу методичного об’єднання вихователів групи подовженого дня
входить сім педагогічних працівників: Краснюк Л.В.(керівник ШМО),
Довганенко К.П. Грінчук Т.В., Пономаренко Т.В., Попюк Т.О., Яковлєва
Т.В., Гірчук А.А.
Перше засідання методичного об’єднання відбулося 4 вересня 2020
року, на якому провели детальний аналіз роботи методичного об’єднання за
2019-2020 н. р. та розглянули особливості організації роботи групи
подовженого дня. Вихователів було ознайомлено з нормативними
18
документами, які регулюють роботу ГПД. Детально опрацювали
інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України
«Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу групи
подовженого дня для загальноосвітнього навчального закладу».
На другому засіданні обговорювалися і затверджувалися складені
вихователями тексти виховних бесід, моделі окремих заходів.
Для підвищення рівня ефективності виховного процесу вихователі ГПД
широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного
досвіду своїх колег. Кожен педагог брав участь у роботі методичного
об’єднання: готували доповіді, давали виховні заходи.
Яковлєва Т.А.. виступила на засіданні методичного об’єднання з
доповіддю «Співпраця вчителя та вихователя ГПД у НУШ», протягом І
семестру нею був підготовлений та проведений виховний захід «У казки на
гостинах». Захід був проведений на високомурівні з дотриманням всіх вимог
до сучасного виховного заходу.
Грінчук Т.В. на засіданні МО виступила з темою «Група подовженого
дня: територія НУШ». Попюк Т.О. виступила з доповіддю «Вироблення
навичок самоосвіти, самовиховання, усебічний розвиток особистості учня»
Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички,
виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Тісно
співпрацюють з класоводами, шкільним психологом, відвідують уроки,
спільно вирішують проблемні питання, що виникають в процесі навчання та
виховання.
Вихователі велику увагу приділяють годинам здоров’я під час
прогулянок, фізкультхвилинкам під час самопідготовки, розвиваючим іграм
та вправам, творчим завданням, виховним бесідам, що розвивають ерудицію
та сприяють розширенню світогляду.
ШМО вчителів фізичної культури , основ здоров’я та предметів
художньо-естетичногоциклу працювало під керівництвом Воровського О.С.
19
За час роботи проведено 4 засідання на яких було розглянуто 22 питання. Із
них по фізичному розвитку дітей, методиці проведення уроків фізичної
культури на основі інноваційних освітніх технологій, а також приділяли
увагу реалізації «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді», активізації самостійної діяльності учнів на уроках трудового
навчання, використання здоров’язбережувальних технологій на уроках основ
здоров’я, а також розвиток творчих здібностей на уроках музичного
мистецтва.
Розглядали питання використання на уроках фізичної культури і в
позаурочний час інноваційних освітніх технологій та дотримання медико-
педагогічного контролю, питання пропаганди національно-патріотичного
виховання, формування професійної готовності до Захисту України.
ШМО класних керівників працювало над методичною темою
«Формування ціннісного ставлення особистостідо українського народу,
Батьківщини, держави, нації».
На першому засіданні опрацьовано лист МОН України « Про особливості
виховної роботи в 2020 – 2021н.р.»де і накреслено напрямки роботи з
учнівським колективом. Члени ШМО класних керівників обговорили
виховний план роботи школи, план роботи ШМО класних керівників,
затвердили графік проведення відкритих виховних годинта заходів. Керівник
ШМО Мельникова Л.С. познайомила присутніх з формами роботи з учнями
в умовах карантину.
На другому засіданні МО Лавровська А.І. виступила з доповіддю
«Мистецтво спілкування з батьками», класовод 1-А класу Суманєєва Н.В.
повідомила про адаптацію учнів 1-го класу до навчання в школі. Практичний
психолог надала присутнім поради про те, як подолати стресовий стан в
умовах карантину.
На третьому засіданні розглянули умови , що сприяють адаптації учнів 5-х
класів до навчання в основній школі, розглянуто питання формування
учнівського колективу в умовах НУШ. Соціальний педагог ознайомила
присутніх із проблемамиучнів, які опинилися в СЖО та члени МО виробили
рекомендації по подоланню даних проблем.
На четвертому засіданні підвели підсумки проведених виховних заходів під
час дистанційного навчання.
20
У 2020 – 2021навчальному році учні навчального закладу брали участь у І
– ІІІ етапах мовно-літературного конкуру ім.. Т.Г.Шевченка, Міжнародному
конкурсі з української мови імені П.Яцика - дистанційно, українознавчому
конкурсі «Соняшник». Значна частина учнів досягла високих і добрих
результатів.
Переможцями II етапу VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім..
Т.Шевченка стали 2 учні, в районному етапі Міжнародного конкурсу ім. П.
Яцика зайняли призові місця 4 учні школи .
Учасники конкурсу «Соняшник», у номінації «українська мова і
література», показали такі результати: диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського
рівня отримав 1 учень (5-11 класи), диплом переможця в початковій школі –
19 учнів ( 1-4 класи), диплом І ступеня регіонального рівня -4 учні (5-11
класи), диплом ІІ ступеня регіонального рівня -6 учнів (5-11 класи), диплом
ІІІ ступеня регіонального рівня 6 учнів (5-11 класи).
Учні закладу брали участь у Всеукраїнській інтернет - олімпіаді з біології
« На урок-Зима-2021». Дипломом ІІ ступеня нагороджений учень 7 класу
Мурлик М. ; Сіренко А.,Мельничук В. нагороджені дипломами ІІІ ступеня (7
клас) .
Дипломи ІІІ ступеня отримали: Загороднюк О.(6-А клас); Любарська А,
Задернівська Я., Калін М.,Ганзур А. (9-і класи), дипломи учасників Конкурсу
отримали 10 учнів 6-11 класів.
У школі працює методичний кабінет, де молоді учителі можуть
ознайомитись з новою методичною літературою, журналами, розробками
уроків своїх колег.
Протягом року вчителі брали участь у різних заходах: предметних
тижнях, конкурсах, олімпіадах,педагогічних читаннях, семінарах,
засіданнях методичних об’єднань.
В період карантинних заходів підвищували свій кваліфікаційний рівень
дистанційно, шляхом участі у вебінарах, дистанційного навчання на курсах
у КВНЗ «ВАНО», а також в рамках атестації.
Всі педагоги навчального закладу пройшли курси підвищення
кваліфікації, 10 педагогічних працівників – атестацію.
За наслідками атестації:
1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»-
виховательці групи подовженого дня Яковлєвій Тетяні Анатоліївні.
2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»-
21
- учительці математики Шайгородській Ользі Юріївні.
3. Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії
педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано такими, що
відповідають кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:
- учительці початкових класів Бачинській Ларисі Романівні;
- учительці початкових класів Лавровській Альоні Іванівні;
- педагогу – організатору Олійник Лілії Іванівні;
- вихователю групи подовженого дня Бачинській Ларисі Романівні;
- вихователю групи подовженого дня Лавровській Альоні Іванівні;
- вихователю групи подовженого дня Олійник Лілії Іванівні.
4.Продовжено на п’ять років строкдії кваліфікаційної категорії
педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано такими, що
відповідають кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічномузванню « старший - учитель»:
- учителю фізичної культури ВоровськомуОлексію Степановичу;
- учительці фізики та астрономії ГорчаковійОльзі Миколаївні;
- вихователю групи подовженогодня Довганенко Катерині Петрівні;
- учительці зарубіжної літератури і російськоїмови Ярошенко Валентині
Костянтинівні.
5. Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії
педагогічному працівнику, який за результатами атестації визнано таким, що
відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічному званню
« учитель-методист»:
- учительці українськоїмови і літератури Затоковенко Галині Володимирівні.
В ході атестації було проведено тижні педагогічної майстерностівчителів,
які атестувалися, під час яких педагоги демонструвалисвої надбання,
ділилися досвідом роботиз колегами.
На належному рівні підготовлено і проведено творчийзвіт вчителів
«Від атестації до атестації».
22
Засідання атестаційної комісії ІІ рівня проходило дистанційно.
Протягом рокубуло проведено предметні тижні: зарубіжної літератури,
української мови і літератури, тиждень історії і правознавства , тиждень
інформаційних технологій, тиждень основ здоров’я, тиждень технологій,
місячник національно - патріотичного виховання, тиждень математики,
тиждень психології. Робота, що була проведена педагогами, сприяла
залученню значної частини учнів до участі в конкурсах, створенні проектів.
Усі педагоги закладу знають сутність сучасних педагогічних технологій: 80
% використовують у своїй роботі елементи технологій інтерактивного
навчання, 45% - елементи критичного мислення, 36 %- проблемно –
пошукового навчання, 25% працюють над впровадженням елементів
технологій проектного та розвивального навчання.
Реалізація інваріативної й варіативної складової навчального плану
здійснювалося за державними програмами спецкурсів та факультативів:
«Захист України», історії «Історія Голокосту», української мови та
літератури 11 класи, правознавства «Конституційне право України»,
географії «Україна на політичній карті Європи» - (10, 11 класи) ; російська
мова; українська мова (поглиблене вивчення 8-9 класи), біологія (поглиблене
вивчення 9-А клас), курсу за вибором:«Українознавство» ( 5-7 класи), курсів
за вибором з алгебри і геометрії «Підготовка до ЗНО» 10-11 класи;
факультативів «Захисти себе від ВІЛ» ( 9-і класи), «Основи захисту
Вітчизни» ( 8-9 –і класи) , креслення 9 клас, економіки «Фінансова
грамотність» 10-11 класи.
В закладі працювали платні гуртки, до участі в яких були залучені здібні
школярі. На заняттях вчителі з учнями поглиблено опрацьовували
навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання,
підвищували художньо - естетичний рівень.
Години варіативної складової в початковій школі в 1-2 класах відведені
на математику, в 3-4 класах години відведено на українську мову та
індивідуально-групові заняття . Оцінювання навчальних досягнень учнів
у 2020 – 2021 навчальному році здійснювався відповідно до критеріїв
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ
Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. №1009 » Про внесення
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»,
наказу МОН України від 23.03.20р. №19-173 «Щодо організації освітнього
процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», наказу
МОН України від 03.03.21 №273, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16.03.21 за №33835960 «Про звільнення від проходження
державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової
та базової загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р.», листа МОН України
від 27.04.21 №19-218 « Про організоване завершення 2020-2021 навчального
року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу II
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчихактів України, спрямованихна забезпечення дадаткових
23
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної
хвороби(COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021
навчального року)» .
Ведення шкільної документації здійснювалося відповідно нормативно-
правових документів.
Діяльність навчального закладу спрямована на реалізацію програмно-
методичного забезпечення освітнього процесу.
Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувався за
наявністю програм, підручників, методичних рекомендацій, затверджених
Міністерством освіти і науки України для використання в поточному
навчальному році та з використанням дистанційного навчання в умовах
карантину.
Науково-методичне забезпечення діяльності закладу передбачало:
- створення умов для інноваційного розвитку;
- створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних
кадрів;
- розробку науково-методичного та програмно-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу;
- застосування сучасних психолого-педагогічних технологій;
- впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом.
Протягом року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за
навчально-виховним процесом.
Адміністрацією закладу відвідані уроки у вчителів - предметників,
проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-
тематичне планування, вибірково – поурочні плани, робочі зошити учнів з
математики, української мови, зошити для практичних, лабораторних робіт з
природничихдисциплін, систематично перевірялись класні журнали, робота
в умовах дистанційного навчання.
Вивчено стан викладання зарубіжної літератури ( 5-11 класи), фізики
(7-11 класи), фізкультури (1-11 класи), основ здоров’я ( 1-11 класи) та
ефективність використання варіативної частини робочогонавчального плану.
Матеріали за результатами перевірки були узагальнені в наказах і
обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників,
прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час
перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи
педагогів.
За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації
учителям - предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації
навчально-виховного процесу. Питання, хід та результати контрольно-
аналітичної діяльності систематично обговорювались на засіданнях
24
педагогічної ради, нарадах при директору, засіданнях ШМО, наслідки
узагальнені в наказах по закладу.
Велике значення для забезпечення нормального процесу навчання і
виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного
контролю. В закладі здійснювався тематичний, фронтальний,
попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль.
На контролі адміністрації закладу були такі питання:
- робота учнів під час дистанційного навчання;
- відвідування учнями закладу;
- забезпечення учнів підручниками;
- дотримання єдиного орфографічного режиму;
- робота з дітьми, схильних до правопорушень;
- профілактика СНІД у та наркоманії серед учнів;
- санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;
- контроль за роботою молодих вчителів та наставництво;
- виявлення перспективного педагогічного досвіду вчителів;
- стан виконання навчальних планів, програм та якість їх засвоєння;
- контроль за роботою методичних об’єднань;
- сформованість навичок читання учнів 2 – 4 класів;
- підготовка до державної підсумкової атестації на уроках;
- контроль за дотриманням режиму роботи групи подовженого дня;
- звільнення від державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів
та участь учнів 11 класу в здачі ЗНО.
Здійснено тематичні перевірки: виконання теоретичної та практичної
частини програм, вивчення стану адаптації учнів 1 класу до навчання в
початковій школі, 5 класу – до навчання в основній школі, стан відвідування
учнями закладу, стан роботи з учнями, що знаходяться на індивідуальному
та інклюзивному навчанні, контроль за роботою учнівського
самоврядування.
Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю,
виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при
директору, педагогічних радах. Були видані узагальнюючі накази по
питаннях, які стояли на контролі.
Така система роботи сприяла організації методичної роботи закладу
освіти, використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню
нестандартних уроків, ділових ігор, науково-практичних конференцій.
Активізація методичної роботи відобразилася на досягненнях
вихованців закладу: збільшилась кількість учасників інтерактивних
25
предметних конкурсів, розширилось коло заходів, що пропонувалися учням
для участі на рівні міської громади.
У 2021– 2022 навчальному році методичній раді навчального закладу
необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми; працювати над
підвищенням рівня якості знань учнів в умовах дистанційного навчання та
якості знань учнів 11класу, які будуть здавати ЗНО; підвищувати якість
підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, іноземної мови,
історії; активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах;
продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях
стосовно реалізації науково-методичної теми; необхідно активізувати роботу
щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької
роботи; удосконалювати навички дослідницької роботи.
ІV. Навчальна діяльність учнів.
Розвиток освіти в умовах Нової української школи характеризується
впровадженням нового змісту навчання і виховання. Завдання освіти –
розвивати в учнів вміння і здатність бути суб’єктами навчання, формуватив
них критичне ставлення до дійсності і створювати такі умови навчання,
щоб кожен максимально зміг розвивати свої здібності та можливості.
Проблема формування інтелектуального та духовного розвитку учнів є
актуальною тому однією з виховних цілей освіти є підняття національної
свідомості, виховання справжнього громадянина, апоштовхом до цього є, в
першу чергу, виховання духовної, розвиненої особистості. Проблема
формування духовності школярів – одна з актуальних проблем нашої
держави, тому що успішний розвиток демократичних процесів в Україні
залежить від багатьох умов, серед яких перше місце посідає гармонізація
суспільного життя нації та духовне відродження.
Першого вересня 2020 року в Україні продовжився черговий етап
впровавдження масштабної реформи освіти.
Її ключова мета – створити заклад освіти у якому буде приємно навчатися
і який даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння
застосовуватиїху житті. Відтепер головнезавдання для учнів – опанувати
не просто окремі предмети, а компетентності, кожна з яких – це комбінація
знань, умінь, навичок, способу мислення, а також поглядів і цінностей.
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year
Director's report for 2020 2021 academic year

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

пр розбишівка
пр розбишівкапр розбишівка
пр розбишівкаpuchckov
 
¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦р
¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦р¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦р
¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦рRebbit2015
 
виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.
виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.
виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.Odyag Vovna
 
Інклюзивна освіта (2)
Інклюзивна освіта (2)Інклюзивна освіта (2)
Інклюзивна освіта (2)Yulya Tkachuk
 
презентація педрада 26.11.2013
презентація педрада 26.11.2013презентація педрада 26.11.2013
презентація педрада 26.11.2013Sveta Frolova
 
Іміджеві складові сучасного позашкільного закладу
Іміджеві складові сучасного позашкільного закладуІміджеві складові сучасного позашкільного закладу
Іміджеві складові сучасного позашкільного закладуYaroslava Bondar
 
Звіт про роботу директора школи
Звіт про роботу директора школиЗвіт про роботу директора школи
Звіт про роботу директора школиNatalia Gluz
 
звіт директора школи Двірцівського нвк
звіт директора школи Двірцівського нвкзвіт директора школи Двірцівського нвк
звіт директора школи Двірцівського нвкNatalia Gluz
 
Методична проблема
Методична проблемаМетодична проблема
Методична проблемаselezengalina
 
предмети суспільно гуманітарного спрямування
предмети суспільно гуманітарного спрямуванняпредмети суспільно гуманітарного спрямування
предмети суспільно гуманітарного спрямуванняPsariova
 
план роботи шпп 2017 2018
план роботи шпп 2017 2018план роботи шпп 2017 2018
план роботи шпп 2017 2018puchckov
 
отлично
отличноотлично
отличноolga_ruo
 
Звіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили Федорівни
Звіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили ФедорівниЗвіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили Федорівни
Звіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили ФедорівниСергій Мацаєнко
 

Was ist angesagt? (20)

План роботи МО класних керівників
План роботи МО класних керівниківПлан роботи МО класних керівників
План роботи МО класних керівників
 
Booklet school 2018 is ready
Booklet school 2018 is readyBooklet school 2018 is ready
Booklet school 2018 is ready
 
пр розбишівка
пр розбишівкапр розбишівка
пр розбишівка
 
¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦р
¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦р¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦р
¦ж¦э¦д¦ю¦а¦ь¦р¦ж¦ж¦щ¦э¦р¦ф¦ю¦т¦ж¦ф¦ъ¦р
 
виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.
виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.
виховний план 8 клас 2016 2017 н.р.
 
Інклюзивна освіта (2)
Інклюзивна освіта (2)Інклюзивна освіта (2)
Інклюзивна освіта (2)
 
презентація педрада 26.11.2013
презентація педрада 26.11.2013презентація педрада 26.11.2013
презентація педрада 26.11.2013
 
Zvit 5etap
Zvit 5etapZvit 5etap
Zvit 5etap
 
Л.О.Кисельова. Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадж...
Л.О.Кисельова. Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадж...Л.О.Кисельова. Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадж...
Л.О.Кисельова. Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадж...
 
Іміджеві складові сучасного позашкільного закладу
Іміджеві складові сучасного позашкільного закладуІміджеві складові сучасного позашкільного закладу
Іміджеві складові сучасного позашкільного закладу
 
Звіт про роботу директора школи
Звіт про роботу директора школиЗвіт про роботу директора школи
Звіт про роботу директора школи
 
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
 
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
Красікова Г.І. «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровад...
 
звіт директора школи Двірцівського нвк
звіт директора школи Двірцівського нвкзвіт директора школи Двірцівського нвк
звіт директора школи Двірцівського нвк
 
Методична проблема
Методична проблемаМетодична проблема
Методична проблема
 
предмети суспільно гуманітарного спрямування
предмети суспільно гуманітарного спрямуванняпредмети суспільно гуманітарного спрямування
предмети суспільно гуманітарного спрямування
 
Zvit 122 dyrektor
Zvit 122 dyrektorZvit 122 dyrektor
Zvit 122 dyrektor
 
план роботи шпп 2017 2018
план роботи шпп 2017 2018план роботи шпп 2017 2018
план роботи шпп 2017 2018
 
отлично
отличноотлично
отлично
 
Звіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили Федорівни
Звіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили ФедорівниЗвіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили Федорівни
Звіт директора Богуславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Байбуз Людмили Федорівни
 

Ähnlich wie Director's report for 2020 2021 academic year

Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.ssusera53477
 
Osvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnz
Osvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnzOsvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnz
Osvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnzRZOSH1-3sDNZ
 
Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.
Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.
Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.Богдан Лісовенко
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the schoolkzsh22
 
Нова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназіїНова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназіїbti14
 
роб.прогр. практика
роб.прогр. практикароб.прогр. практика
роб.прогр. практикаNataliaChaika
 
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладуформування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладуmetodistinf
 
план роботи школи на 2017 2018 навч.рік
план роботи школи на 2017 2018 навч.рікплан роботи школи на 2017 2018 навч.рік
план роботи школи на 2017 2018 навч.ріктаня чан
 
Модель школи
Модель школиМодель школи
Модель школиqw11111
 
Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК Лілія Литвин
 

Ähnlich wie Director's report for 2020 2021 academic year (20)

Strategiia rozvitku-nova vipravlena
Strategiia rozvitku-nova vipravlenaStrategiia rozvitku-nova vipravlena
Strategiia rozvitku-nova vipravlena
 
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
Стратегія розвитку Деснянського ліцею.
 
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
Презентація Гвіздської ЗОШ І - ІІІ ст.
 
Osvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnz
Osvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnzOsvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnz
Osvitnya programa rozdolnenskoy zosh i iii st. - dnz
 
10.docx
10.docx10.docx
10.docx
 
Доповідь на конференцію 2017
Доповідь на конференцію 2017Доповідь на конференцію 2017
Доповідь на конференцію 2017
 
Аналіз роботи ШМО початкових класів
Аналіз роботи ШМО початкових класівАналіз роботи ШМО початкових класів
Аналіз роботи ШМО початкових класів
 
Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.
Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.
Аналіз виховної роботи Кагарлицького НВК 2015 - 2016 н. р.
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
 
Нова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназіїНова концепція розвитку гІмназії
Нова концепція розвитку гІмназії
 
Позаурочна д-ть.pdf
Позаурочна д-ть.pdfПозаурочна д-ть.pdf
Позаурочна д-ть.pdf
 
роб.прогр. практика
роб.прогр. практикароб.прогр. практика
роб.прогр. практика
 
183
183183
183
 
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладуформування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
 
план роботи школи на 2017 2018 навч.рік
план роботи школи на 2017 2018 навч.рікплан роботи школи на 2017 2018 навч.рік
план роботи школи на 2017 2018 навч.рік
 
Zvit
ZvitZvit
Zvit
 
Модель школи
Модель школиМодель школи
Модель школи
 
Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014Analysis of educational work in 2014
Analysis of educational work in 2014
 
річний звіт
річний звітрічний звіт
річний звіт
 
Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК Освітня програма Кагарлицького НВК
Освітня програма Кагарлицького НВК
 

Mehr von Nikolay Shaygorodskiy (20)

план проведення тижня музичного мистецтва
план проведення тижня музичного мистецтваплан проведення тижня музичного мистецтва
план проведення тижня музичного мистецтва
 
Mystetstvo
MystetstvoMystetstvo
Mystetstvo
 
Mathematics
MathematicsMathematics
Mathematics
 
History
HistoryHistory
History
 
Health basics
Health basicsHealth basics
Health basics
 
English language elementary school
English language elementary schoolEnglish language elementary school
English language elementary school
 
English
EnglishEnglish
English
 
Elementary school
Elementary schoolElementary school
Elementary school
 
Biology
BiologyBiology
Biology
 
Biology
BiologyBiology
Biology
 
Geography
GeographyGeography
Geography
 
Computer science
Computer scienceComputer science
Computer science
 
10 11
10 1110 11
10 11
 
5 9
5 95 9
5 9
 
1 4
1 41 4
1 4
 
Order no.106u
Order no.106uOrder no.106u
Order no.106u
 
Order no.105 u
Order no.105 uOrder no.105 u
Order no.105 u
 
Order no.104 u
Order no.104 uOrder no.104 u
Order no.104 u
 
Order no.99 on the transfer of students in grades 5 8 and 10 to the next year...
Order no.99 on the transfer of students in grades 5 8 and 10 to the next year...Order no.99 on the transfer of students in grades 5 8 and 10 to the next year...
Order no.99 on the transfer of students in grades 5 8 and 10 to the next year...
 
Order no.98 on the transfer of 4th grade students to the next year of study
Order no.98 on the transfer of 4th grade students to the next year of studyOrder no.98 on the transfer of 4th grade students to the next year of study
Order no.98 on the transfer of 4th grade students to the next year of study
 

Kürzlich hochgeladen

Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікschool_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...school_inform72
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfssuserd1824d
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціschool_inform72
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура ІндіїCupCakeDoo
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Adriana Himinets
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Adriana Himinets
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...tetiana1958
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfschool_inform72
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікschool_inform72
 

Kürzlich hochgeladen (14)

Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура Індії
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
 
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 

Director's report for 2020 2021 academic year

 • 1. 1 Шановні колеги! Дух школи, її кращі традиції і здобутки визначають педагогічні колективи і їх вихованці. Провідною фігурою у реалізації завдань реформування школи, безперечно, виступає вчитель, який зобов’язаний втілювати в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки спільні. На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» ,відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2020/2021навчальний рік. Завдання такого звітування - забезпечити прозорість, відкритість, демократичність у роботі школи, залучення громадськості до співпраці.У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема. Як зазначено в «Освітніх програмахзакладу», «призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх всебічного розвитку, вихованні та самореалізації особистості, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,готовоїдо свідомогожиттєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, прагненні до самовдосконалення і навчання впродовж життя. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію,співпрацювати з іншими
 • 2. 2 людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми. Освітні програми, що реалізується в закладі, спрямовані на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи;розвитокв учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянина, повагидо прав і свобод людини, до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку,самовдосконалення тощо. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень є одним із глобальних завдань сучасної школи. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. У закладі здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти. Здійснювалось оперативне керівництво закладом, забезпечувалась його діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальною установою. На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим завданням допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів закладу, учнів, батьків і громадськості спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів. Результати роботи свідчать про те, що у закладі працюють професіонали своєї праці, які забезпечують високий його рейтинг в освітянському просторі Погребищенської міської громади. Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції Нової української школи, інших основоположнихосвітянських документів педагогічний колектив комунального закладу «Погребищенсьий заклад загальної середньої освіти I-III ст. №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області» спрямовував свою діяльність на забезпечення умов для надання якісної освіти, розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дітей, формування ключових життєвих компетентностей, самореалізації та інтеграції школярів у соціокультурний простір. Наші зусилля були спрямовані на виконання головного завдання - формування у школярів прагнення до навчання, готовність своєю навчальною, а
 • 3. 3 потім і фаховою працею досягти власного успіху і зробити внесок у громадську, державну справу. Матеріально-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним вимогам з експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг. І. Загальна інформація про навчальний заклад Комунальний заклад «Погребищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області» є колективною власністю Погребищенської міської ради Вінницької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Погребищенської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля навчального закладу прийнята в експлуатацію у 1995 році, земельна ділянка, що належить школі, має площу 2 га. Приватизована. У 2020 – 2021 навчальному роців закладі працювали 45 педагогічних працівників та 25 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 382 учні у 19 класах, середня наповнюваність класів становить 20 учнів. До послуг учнів 24 класних кімнати загальною площею1512 м2 , 16 навчальних кабінетів : - біологічний кабінет, кабінет українськоїмови, фізичний кабінет, кабінет українознавства, географічнийкабінет, кабінет обслуговуючої праці, історичнийкабінет, кабінет англійської мови, кабінет зарубіжної літератури, 2 кабінети початкового навчання, 2 - інформатики, кабінет основ здоров’я, математичний кабінет, майстерня, спортзал, а також : - методичнийкабінет; - кімнати психологічного розвантаження; - актова зала; - кімната творчості; - ресурснакімната; - гімнастична зала; - тир; - кімната для занять ДПЮ; - тенісна кімната. Технічнізасобинавчання: - комп’ютернихкласів - 2, у них комп’ютерів - 26; -всього комп’ютерів - 35, ноутбуків -15; -проекторів та інтерактивних дошок – 6;
 • 4. 4 -в управлінсько-господарськійдіяльності використовується 6 комп’ютерів; - мультимедійних проекторів - 7; -проекційний екран - 1; - телевізорів - 11; - принтерів – 12; - фотоапарат - 1; - музична колонка -1. ІІ. Кадрове забезпечення Педагогічний колектив школи стабільний, плинність кадрів є, але вона не є суттєвою та не впливає на якість навчально-виховного процесу. Результати співпраці залежать від вікової структури колективу. Колектив школи є організмом, у якому функціонують представники різних вікових категорій:  молодь сподівається, бореться;  середній вік випробовує, досліджує й направляє;  поважний вік перевіряє й критикує. Педагогічний колектив закладу – унікальне поєднання молодості, досвіду, мудрості. Керівництво персоналом здійснюється за допомогою методів:  адміністративних (вони діють через правові норми, акти, інструкції, накази, розпорядження), які забезпечують стабільне юридичне середовище для діяльності закладу, гарантування прав і свобод підлеглих;  економічних, які забезпечують матеріальне стимулювання колективу;  соціально-психологічних, які впливають на персонал через створення в колективі сприятливого психологічного клімату й творчої атмосфери. У 2020 – 2021 навчальному році педагогічними працівниками навчальний заклад був забезпечений на 98%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до їх фахової освіти. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Високий динамізм розвитку науки, стрімке оновлення системи знань на перший план висувають нові завдання щодо перегляду змісту, форм і методів навчання, запровадження інноваційних технологій, орієнтації освіти на особистість учня. Над цим і працював наш педагогічний колектив. Серед пріоритетних напрямів роботи педагогічного колективу та дирекції навчального закладу - створення умов для всебічного розвитку здібностей,
 • 5. 5 обдарувань, талантів учнів, формування ключових компетентностей, про які зазначено в Концепції Нової української школи. Більшість членів педколективу мають вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід роботи. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по закладу становить 19,5 годин. ІІІ. Методична робота У 2020 – 2021 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державних стандартів освіти, Концепції Нова Українськашкола, Концепції профільного навчання у старшій школі, Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.», наказів МОН України, Департаменту гуманітарної політики ОДА, на виконання обласних та районних програм, керуючись Положенням про районний методичний кабінет, наказу по закладу освіти від 14.09.2020 р. № 114 « Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2020 – 2021 навчальному році» та з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними працівниками закладу, підвищення їхньої компетентності, впровадження в роботу закладу освіти інноваційних технологій і методик, наукового обґрунтування навчального процесу, створення умов для розвитку педагогічної творчості вчителів. Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково- методичної теми: «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров'я» та виконання таких завдань:
 • 6. 6 - сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними технологіями; - підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи методичних об'єднань учителів - предметників, проведення предметних тижнів; - підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності; - розвиток учительської творчості; - покращення методичної підготовки педагогічних кадрів; - розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності; - вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основістворення умов для професійного ростуй оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, батьків; - сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів через удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; - забезпечення ефективної роботи методичного кабінету навчального закладу; - підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів; - продовження роботищодо забезпечення охоронита зміцнення здоров'я учнів; - забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів; - поширення перспективного педагогічного досвіду працівників навчального закладу. З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі і була створена методична рада, до якої ввійшли: - голова методичної ради Коротун П.В., - заступник директора з навчально-виховної роботи Олексюк Г.Г., - заступник директора з виховної роботи Довганенко Г.Д., - керівники шкільних методичних об’єднань Затоковенко Г.В., Синюченко Н.А., Куніцька Л.М., Воровський О.С., Пігуль Т.М., Мельникова Л.С., КраснюкЛ.В., керівник творчої групи Горчакова О.М. завідуюча бібліотекою Бобкова Л.В., психолог та соціальний педагог школи Мельникова Л.С. Методична робота проводилась за напрямками: - організація контрольно-діагностичної діяльності;
 • 7. 7 - комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; - підвищення педагогічної культури педагогів; - стимулювання процесу створення й впровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання; - забезпечення перевірки їх ефективності; - створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності. На засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: - удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій; - про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт; - про підготовку до атестації учителів; - робота з обдарованими учнями; - про підготовку та проведення предметних тижнів; - про підготовку до проведення педагогічних рад; - про підсумки проведення контрольних робіт. Протягом року вчителі закладу підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних методичних об’єднань, семінарів, навчання на дистанційних курсах в КВНЗ « ВАНО», а також в рамках атестації. На кінець 2020– 2021 навчального року якісний склад педагогічного колективу становить: - спеціаліст вищої категорії – 33, що складає – 73,6 %;, - спеціаліст І категорії – 6, що складає -13,2 %; - спеціаліст ІІ категорії –3, що складає - 6,6 %; - спеціаліст –1, що складає –2,2 %; - молодший спеціаліст -2, що складає – 4,4 %. - п’ять вчителів школи мають звання «вчитель-методист»; - одинадцять учителів школи мають звання «старший учитель». Підготовлено та проведено педагогічні ради: - «Розвитокмовленнєвої діяльностіучнів початкової школи – одна з умову спішного навчання в початковій школі» (жовтень 2020 р.); - « Про стан викладання фізики в школі» (січень 2021 р.); - «Про естетичне виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва та музики» ( березень 2021 р.), - « Підліток і соціум» (червень 2021 р.). Дієвою була робота психолого-педагогічних семінарів. Проведено психолого - педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 1-их, 5-их, 10 –го
 • 8. 8 класів до навчання в школі» (жовтень 2020 р.), дискусія «Психологічні питання у вихованні учнів молодших класів» » (січень 2020 р.), круглий стіл « Як правильно сформувати навички здорового способу життя в учасників навчально-виховного процесу" (березень 2020 р.), онлайн - консультації та обмін досвідом « Стан індивідуального та інклюзивного навчання та робота соціально-психологічної служби» (червень 2020 р.). Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, районних семінарів, педагогічних читань, інших методичних заходів. Протягом року вчителі брали участь у предметних тижнях, конкурсах, педагогічних читаннях, семінарах, засіданнях методичних об’єднань. Всі вчителі , які навчатимуть учнів початкових класів у 2021-2022н.р., пройшли курсову перепідготовку і готові до роботи в умовах НУШ. З боку комунальної установи « Погребищенський Центр ПРПП надавалася допомога вчителям, які проходили курси підвищення кваліфікації, проводилися дистанційно індивідуальні та групові консультування педагогів. Протягом 2020 – 2021навчального року вся методична робота була спрямована на вивчення та впровадження інноваційного підходу до навчання, на розвиток творчої активності вчителя, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи в умовах карантину. З цією метою в закладі працювали методичні об’єднання вчителів та класних керівників. В 2020 – 2021 навчальному році було організовано роботу 7 шкільних методичних об’єднань вчителів – предметників та творчої групи:
 • 9. 9 № п/п Назва Методична тема 1. Вчителів, що викладають предмети гуманітарного циклу Комплексне впровадження інноваційних технологій розвиткукреативних здібностей на уроках 2. Вчителів природничо- математичного циклу Активізація розумовоїдіяльності та розвиток комунікативних якостейучнів шляхом використання інноваційних технологій 3. Вчителів фізичної культури, основ здоров'я тапредметів художньо- естетичного циклу Використання проблемно-пошуковихметодів навчання та розвиток компетентності продуктивної творчоїдіяльностіна уроках предметів художньо-естетичногоциклу та фізичної культури 4. Вчителів англійської та російської мов, зарубіжної літератури Формування іншомовної комунікативної компетенції на основіінноваційних методів навчання 5. Вихователів ГПД Ігровадіяльність учнів у ГПД як засіб соціалізації 6. Вчителів початкових класів Моделювання сучасного освітнього простору на засадах Концепції «Нова українськашкола 7. Класних керівників Формування ціннісного ставлення особистостідо українського народу, Батьківщини, держави, нації Наказом від 14.09. 20 року №114 призначено керівниками методичних об’єднань таких учителів: - Затоковенко Г.В.- (вчителів, що викладають предмети гуманітарного циклу); - Синюченко Н.А. - (вчителів, що викладають предмети природничо-математичного циклу); - Воровського О.С.-(вчителів, що викладають фізичну культуру, основи здоров’я та предмети художньо-естетичногоциклу); - Пігуль Т.М.- (вчителів, що викладають англійську та російську мови, зарубіжну літературу). - Куніцьку Л.М.- (вчителів початковихкласів); - КраснюкЛ.В.- (вихователів ГПД); - Мельникову Л.С.-(класних керівників); Створено творчугрупу вчителів навчального закладу та призначено її керівником ГорчаковуОльгуМиколаївну . Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання
 • 10. 10 методичних об’єднань, на яких обговорювалися питання підготовки і проведення олімпіад, відкритих уроків, предметних тижнів, проведення контрольнихзрізів знань, науково-методичніпитання. Протягом року вчителі закладу проводили позакласні заходи в синхронному та асинхронному режимах в межах загальношкільних місячників, тижнів. На уроках застосовувалися методи інтерактивної технології, особистісно орієнтованого навчання , розвитку критичного мислення, створення ситуації успіху, проектної технології, різноманітні активні форми організації навчальної діяльності учнів : дидактичні ігри, інсценування, робота в групах, парах. тощо. Відкриті години самопідготовки продемонстрували уміння вихователів організовувати самостійну роботу школярів по закріпленню знань, умінь та навичок набутих на уроках, а також застосовувати індивідуальну, групові та колективні форми роботи вихованців, проводити змістовні виховні бесіди. Протягом року вчителі провели 50 відкритих уроків, 20 виховних заходів, на яких використовували інтерактивні, особистісно зорієнтовані форми і методи навчання, елементи технології критичного мислення та створення ситуації успіху. Наставники заохочували школярів здобувати знання самостійно, користуючись різними джерелами інформації, зокрема такими, як тлумачний, орфографічний, перекладний словники, дитячі періодичні видання, енциклопедії, навчальна й науково-популярна література, власні дослідження, життєвий досвід. Заслуговують на високу оцінку уроки Затоковенко Г.В., Ярошенко В.К., Олексюк Г.Г., Завертаної С.О., Довганенко Г.Д., Воровського О.С., Сивак Т.В., Пігуль Т.М., ЛавровськоїЛ.Л., ЛавровськоїА.І., СторожукТ. П. , Куніцької Л.М., Счасливої Л.П.,Синюченко Н.А., Попюк Т.О., Мамчур Є.І.,Нікольчук Н.В., Яцькової Л.М., ЯцьковаО.В., ШайгородськогоМ.О., ШайгородськоїО.Ю. Класоводи, вихователі, класні керівники, учителі-предметники проводили виховні заходи з різної тематики: свята,вистави, вечорниці, зустрічі з цікавими людьми. Заслуговують на увагу заходи, проведені Затоковенко Г.В., Ярошенко В.К., Андрощук Т.І., Довга ненко К.П.,Пігуль Т.М., Сладецькою Н.М., Куніцькою Л.М., Бачинською Л.Р., Лавровською Л.Л., Лавровською А.І., Краснюк Л.В.,Олійник Л.І.,Сторожук Т.П., Счасливою Л.П.,Шайгородською О.Ю., Шайгородським М.О., Яцьковою Л.М., Яковлєвою Т.А.
 • 11. 11 Графік проведення відкритих уроків, позакласних та виховних заходів виконаний на 90 %, в зв’язку з карантином . Творчагрупа, під керівництвом ГорчаковоїО.М., працювала над методичною темою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальну роботу на основі компетентнісно - зорієнтованого підходу для підвищення результативності та якості навчальної роботи та елементів здоров’язберігаючих технологій в умовах сучасного соціалізованого простору». В умовах дистанційного навчання дана методична тема стала більш дієвою. Використання Інтернету дало можливість кожному педагогу здійснювати зворотній зв’язок з учнями при опрацюванні нових тем з навчальних предметів та формуванні практичних навичок. Педагоги навчального закладу використовують у своїй роботі ресурси шкільного сайту. Протягом засідань проведено майстер- клас вчителькою біології Мамчур Є.І.» Робота у мережі інтернет зі створення власного акауту у Гугл», семінар з теми « Електронні сервіси для організації дистанційного навчання». Педагоги закладу поділились досвідом по впровадженню ІКТ в навчальний процес. Членами творчої групи розроблені методичні рекомендації щодо роботи з освітніми ресурсами Інтернету та онлайн - середовищами. Вчителі початкових класів, вчителі - предметники провели відкриті уроки з використанням засобів ІКТ. Під час дистанційного навчання були урізноманітнені форми роботи. Вчителі запроваджували онлайн - консультації, відеоуроки, скайп- конференції, контрольне тестування. Класні керівники представили електронні презентації при проведенні виховних заходів. Активно співпрацювали над запровадженням технологій, що сприяють формуваннютворчої особистості Андрощук Т.І., Завертана С.О.- вчителі історії та правознавства, Синюченко Н.А.- вчитель географії, Сторожук Т.П.,Счаслива Л.П.,Куніцька Л.М., Ратошнюк А.А., Лавровська Л.Л.,Лавроська А.І., Суманєєва Н.В.- вчителі початкових класів; Пігуль Т.М.,Довганенко Г.Д., Попюк Т.О. – вчителі англійської мови; Мельникова Л.С. – психолог школи, Ярошенко В.К.,Нікольчук Н.В. – вчителі російської мови і зарубіжної літератури, Затоковенко Г.В., ЯцьковаЛ.М., СидорукТ.П.–
 • 12. 12 вчителі української мови та літератури , Мамчур Є.І.- вчитель біології, Яцьков О.В. – вчитель музичного мистецтва, Олійник Л.І., Гірчук А.А.,Яковлєва Т.А.,Краснюк Л.В.- вихователі ГПД. Члени творчої групи відвідували уроки в учителів, що володіють методами розвитку креативного мислення, засобами дидактичної гри з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Шкільне методичне об’єднання вчителів, що викладають предмети суспільно – гуманітарного циклу (керівник Затоковенко Г.В.) працювало над методичною темою «Комплексне впровадження інноваційних технологій розвитку креативних здібностей на уроках української мови і літератури, історії» . Ця методична тема органічно поєднується із запровадженням у практику роботи елементів розвивального навчання. Нею окреслено таке коло завдань: - вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання; - вдосконалення педагогічної майстерності педагогів; - розвиток з урахуванням вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей учнів; - створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня. Протягом року було проведено чотири засідання. На порядку денному засідань розглянуті питання, які сприяли визначенню конкретних завдань, творчому підходу до планування роботи філологів та істориків щодо розвитку креативних здібностей учнів з метою формування компетентної особистості. Члени ШМО були ознайомлені з інструктивно - методичними матеріалами щодо викладання української мови та літератури, історії в 2020 – 2021 навчальному році, вимогами щодо виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури, дотримання єдиного орфографічного режиму. На першому засіданні було проведено діагностування членів комісії, затверджено план роботи ШМО на 2020 – 2021н.р., схвалено календарно – тематичні плани з предметів на 2020 – 2021н.р., проведено аналіз якості знань учнів у 2019- 2020 навчальному році. Обговорювалися питання про підготовку до проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, історії. Були запропоновані теми, які варто включити в конкурс знавців української мови та олімпіадні завдання І етапу, а також розроблено рекомендації щодо
 • 13. 13 оцінювання навчальної діяльності на уроках. Складено орієнтовні плани проведення Тижня української мови та літератури, Тижня історії. На другому засіданні Чорноус Н.С. ознайомила членів ШМО із методами виховання духовності на уроках української мови і літератури. Яцькова Л.М., учителька філології, у формі презентації поділилася досвідом роботи з колегами з використання методу «Сенкан ». Андрощук Т.І. провела майстер – клас «Формування навичок самостійної роботи як засобу активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії». На засіданні проаналізовано типові помилки, допущені учнями на ЗНО у 2020 році, опрацьовано Положення щодо викладання предметів в умовах дистанційного та змішаного навчання. На третьому засіданні члени ШМО ділилися досвідом роботи, обговорили форми і методи роботи дистанційного навчання під час карантинних обмежень. На четвертому засіданні Чорноус Н.С. поділилася досвідом по проведенню нетрадиційних уроків. Між засіданнями члени ШМО розробляли завдання для проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури, історії, готували роздатковий матеріал до уроків української мови і літератури , історії для учнів 8-9 класів за новою програмою, розробляли авторські уроки, ділилися досвідом. У процесі навчання виправдали себе такі форми роботи як індивідуальна, групова із учнями, що мають середній рівень знань та обдарованими учнями; розвиток здібностей і обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка складних тем завдань, ознайомлення вчителів із перспективним педагогічним досвідом,огляд новинокпедагогічноїта методичної літератури. Шкільне м/о вчителів природничо-математичного циклу в 2020-2021 навчальному році працювало над темою « Активізація розумової діяльності та розвиток комунікативних якостей учнів шляхом використання інноваційних технологій». Методичне об’єднання працювало над такими завданнями :  здійснення інформаційного забезпечення педагогічних працівників;  апробування нових технологій у навчально-виховному процесі;  проведення моніторингових досліджень результатів оцінювання навчальних досягнень учнів;  розробка методичних рекомендацій щодо організації навчально- виховного процесу;  внесення пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • 14. 14 Вчителі – предметники ділились методичними новинками, обговорювали нові технології навчання . Робота між засіданнями полягала у підготовці завдань для проведення першого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Темою другого засідання є актуальність використання ІКТ в практиці сучасного педагога. Вчитель інформатики – Шайгородський М.О. провів майстер-клас щодо використання навчальних платформ для дистанційного навчання учнів. Членами методоб’єднання обговорено положення, щодо організації дистанційного навчання, під час карантинних обмежень, обговорено питання мотивації дітей до самостійної роботи та роль батьків у її організації . Шайгородська О.Ю. зупинилась над проблемами , з якими може зіштовхнутись вчитель у процесі організації дистанційного навчання, також поділилась досвідом використання інноваційних технологій на уроках математики. Вчителі – предметними на засіданні методоб’єднання обговорили завдання для проведення першого етапу Всеукраїнських олімпіад. Горчакова О.М. вчитель фізики та астрономії, Шайгородська О.Ю. вчитель математики проходячи у 2021 році атестацію, ознайомили з планами спільних заходів . Керівник методоб’днання Синюченко Н.А. провела моніторингові дослідження оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та математики у класах: 7 клас, 10 клас, 11 клас. Вироблені рекомендації щодо покращення результативності. Засідання круглого столу пройшло у січні під гаслом « Створення умов для формування компетенцій та компетентних учнів на уроках природничо- математичного циклу.» ГорчаковаО.М. поділилась досвідом використання форм і методів роботи у цьому напрямку та проаналізувала виховні елементи уроків фізики та формування екологічної безпеки. Заслухали звіт вчителя фізики Горчакової О.М. щодо виконання плану спільних дій з адміністрацією школи під час проходження атестації.
 • 15. 15 Мельникова Л.С. , практичний психолог школи поділилась рекомендаціями щодо подолання стресових ситуацій в умовах карантину. Схвалили календарно- тематичне планування вчителів-предметників, звернули увагу на виконання програм. З питань формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя, впровадження елементів екологічної безпеки при сталому розвитку під час викладання предметів поділились досвідом: Синюченко Н.А., Мамчур Є.І. , Горчакова О.М., Погоріла О.Ю. Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства,- є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямованіна розвитоктворчої особистостірозкриття обдарованості кожної дитини. Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2020-2021 навчальному році працювало над проблемою: «Розвиток креативності педагога в освітньому процесі». Проведено 4 засіданння методоб’єднання вчителів початкових класів, відкриті уроки, виховні заходи, тренінги та творчі звіти учителів, що атестувалися: (Лавровська А.І. та Бачинська Л.Р.). Метою роботи методичного об'єднання вчителів,- є створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сферишкільного життя, весь освітній процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним і творчим потенціалом. Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів; інтеграцію у навчально-виховний процес дітей з особливими потребами. Всі вчителі початкової ланки освіти спрямовували свою роботу на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, на модернізацію форм,
 • 16. 16 методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Члени ШМО вчителів початкових класів приймали активну участь в онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах районного методичного центру педагогічних працівників на теми: «Формувальне оцінювання: технологія і практика», «Впровадження кейс-технологій та технологій критичного мислення», «Домашні завдання та уроки онлайн – нові цифрові інструменти для ефективного управління навчанням», «Лєго конструювання як компонент Steam-освіти» та ін., де розглядалися важливі питання реформування освіти, розбудови Нової української школи. Шкільне методичне об’єднаня вчителів англійської і російської мов та зарубіжної літератури навчального закладу працювало над вирішенням першочерговихзавдань навчання іноземної мови та зарубіжної літератури на сучасному етапі. Виходячи із особливостей навчання англійської та російської мов учителі працюють над вирішенням науково-методичної проблеми « Формування іншомовної комунікативної компетенції на основі інноваційних методів навчання» . На порядку денному засідань були розглянуті організаційні, законодавчі та питання методики. На першому засіданні члени ШМО були ознайомлені із особливостями викладання предметів у 2020-2021 навчальному році, звернули увагу на особливості викладання іноземної мови у 3 класі НУШ, проведено діагностування вчителів, затверджено план роботи ШМО на 2020- 2021навчальний рік, розглянуто календарне планування та питання використання зошитів із друкованою основою. Завдання на опрацювання охоплювало підготовку завдань до Всеукраїнських предметних олімпіад та підготовку до ЗНО 2021. На другому засіданні обговорювалися питання оцінювання результатів навчальних досягнень у 3 класі НУШ. Нікольчук Н.В., учителька зарубіжної літератури, виступила із доповіддю «Розвиток творчих здібностей на уроках зарубіжної літератури» і вказала на навчальний аспект діяльності з метою становлення особистості та оволодінням мовленнєвими навичками . Практична частина охопила питання ЗНО, особливо звернули увагу на аудіювання. Пігуль Т.М. дала характеристику тестуванню, видам тестових завдань із частини аудіювання, поділилася досвідом підготовки учнів до аудіювання на ЗНО . На третьому засіданні Попюк Т. О., учителька англійської мови, виступила з доповіддю про формування комунікативної компетенції учнів щляхом оптимального використання мовного та мовленнєвого матеріалу та звернула увагу на те, що обсяг мовленнєвого матеріалу має бути достатнім,
 • 17. 17 щоб закласти основи оволодінням кожним видом мовленнєвої діяльності відповідно до навчальних програм та психофізичному розвитку дітей. Ярошенко В. К. поділилася досвідом творчо-критичного мислення як новий етап викладання літератури метою якого є формування в учнів філологічного мислення, вміння здійснювати інтерпретацію текстів, виявляти жанрові та стильові особливості творів, розвивати творчі здібності учнів, необхідні для здобуття майбутньої професії. Пігуль Т. М. проаналізувала проведення шкільних предметних олімпіад і вказала, що необхідно звернути увагу на стилістичне оформлення творчихробіт з російської мови та використання лінкерів у частині письмо з англійської мови, у частині читання та аудіювання слід звернути увагу на завдання на перефразування. На четвертому засіданні члени ШМО слухали звіт Ярошенко В. К. про атестацію; члени методичного об’єднання зробили аналіз навчальних досягнень учнів, обговорили використання ефективних навчальних стратегій у формуванні іншомовної компетенції учнів , а саме, експериментування із вивченим матеріалом, рішення застосовувати мову якнайбільше, прохання про відгук, запис свого мовлення для подальшого коригування , виконання завдань на перефразування. Пігуль Т. М. ознайомила членів ШМО із методичними рекомендаціями щодо проведення ЗНО в 11класі, виділяючи питання підготовки до завдань з аудіювання, специфіку завдань множинного вибору у частині читання , граматичні винятки у частині використання мови та особливості написання особистого та офіційного листів. Члени ШМО проаналізували і зробили підсумки роботи шкільного методичного об’єднання та розробили методичні рекомендації для роботи вчителів предметників на наступний навчальний рік. ШМО вихователів ГПД працювало над методичною темою «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях». До складу методичного об’єднання вихователів групи подовженого дня входить сім педагогічних працівників: Краснюк Л.В.(керівник ШМО), Довганенко К.П. Грінчук Т.В., Пономаренко Т.В., Попюк Т.О., Яковлєва Т.В., Гірчук А.А. Перше засідання методичного об’єднання відбулося 4 вересня 2020 року, на якому провели детальний аналіз роботи методичного об’єднання за 2019-2020 н. р. та розглянули особливості організації роботи групи подовженого дня. Вихователів було ознайомлено з нормативними
 • 18. 18 документами, які регулюють роботу ГПД. Детально опрацювали інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України «Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу групи подовженого дня для загальноосвітнього навчального закладу». На другому засіданні обговорювалися і затверджувалися складені вихователями тексти виховних бесід, моделі окремих заходів. Для підвищення рівня ефективності виховного процесу вихователі ГПД широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх колег. Кожен педагог брав участь у роботі методичного об’єднання: готували доповіді, давали виховні заходи. Яковлєва Т.А.. виступила на засіданні методичного об’єднання з доповіддю «Співпраця вчителя та вихователя ГПД у НУШ», протягом І семестру нею був підготовлений та проведений виховний захід «У казки на гостинах». Захід був проведений на високомурівні з дотриманням всіх вимог до сучасного виховного заходу. Грінчук Т.В. на засіданні МО виступила з темою «Група подовженого дня: територія НУШ». Попюк Т.О. виступила з доповіддю «Вироблення навичок самоосвіти, самовиховання, усебічний розвиток особистості учня» Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Тісно співпрацюють з класоводами, шкільним психологом, відвідують уроки, спільно вирішують проблемні питання, що виникають в процесі навчання та виховання. Вихователі велику увагу приділяють годинам здоров’я під час прогулянок, фізкультхвилинкам під час самопідготовки, розвиваючим іграм та вправам, творчим завданням, виховним бесідам, що розвивають ерудицію та сприяють розширенню світогляду. ШМО вчителів фізичної культури , основ здоров’я та предметів художньо-естетичногоциклу працювало під керівництвом Воровського О.С.
 • 19. 19 За час роботи проведено 4 засідання на яких було розглянуто 22 питання. Із них по фізичному розвитку дітей, методиці проведення уроків фізичної культури на основі інноваційних освітніх технологій, а також приділяли увагу реалізації «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», активізації самостійної діяльності учнів на уроках трудового навчання, використання здоров’язбережувальних технологій на уроках основ здоров’я, а також розвиток творчих здібностей на уроках музичного мистецтва. Розглядали питання використання на уроках фізичної культури і в позаурочний час інноваційних освітніх технологій та дотримання медико- педагогічного контролю, питання пропаганди національно-патріотичного виховання, формування професійної готовності до Захисту України. ШМО класних керівників працювало над методичною темою «Формування ціннісного ставлення особистостідо українського народу, Батьківщини, держави, нації». На першому засіданні опрацьовано лист МОН України « Про особливості виховної роботи в 2020 – 2021н.р.»де і накреслено напрямки роботи з учнівським колективом. Члени ШМО класних керівників обговорили виховний план роботи школи, план роботи ШМО класних керівників, затвердили графік проведення відкритих виховних годинта заходів. Керівник ШМО Мельникова Л.С. познайомила присутніх з формами роботи з учнями в умовах карантину. На другому засіданні МО Лавровська А.І. виступила з доповіддю «Мистецтво спілкування з батьками», класовод 1-А класу Суманєєва Н.В. повідомила про адаптацію учнів 1-го класу до навчання в школі. Практичний психолог надала присутнім поради про те, як подолати стресовий стан в умовах карантину. На третьому засіданні розглянули умови , що сприяють адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі, розглянуто питання формування учнівського колективу в умовах НУШ. Соціальний педагог ознайомила присутніх із проблемамиучнів, які опинилися в СЖО та члени МО виробили рекомендації по подоланню даних проблем. На четвертому засіданні підвели підсумки проведених виховних заходів під час дистанційного навчання.
 • 20. 20 У 2020 – 2021навчальному році учні навчального закладу брали участь у І – ІІІ етапах мовно-літературного конкуру ім.. Т.Г.Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика - дистанційно, українознавчому конкурсі «Соняшник». Значна частина учнів досягла високих і добрих результатів. Переможцями II етапу VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Шевченка стали 2 учні, в районному етапі Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика зайняли призові місця 4 учні школи . Учасники конкурсу «Соняшник», у номінації «українська мова і література», показали такі результати: диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримав 1 учень (5-11 класи), диплом переможця в початковій школі – 19 учнів ( 1-4 класи), диплом І ступеня регіонального рівня -4 учні (5-11 класи), диплом ІІ ступеня регіонального рівня -6 учнів (5-11 класи), диплом ІІІ ступеня регіонального рівня 6 учнів (5-11 класи). Учні закладу брали участь у Всеукраїнській інтернет - олімпіаді з біології « На урок-Зима-2021». Дипломом ІІ ступеня нагороджений учень 7 класу Мурлик М. ; Сіренко А.,Мельничук В. нагороджені дипломами ІІІ ступеня (7 клас) . Дипломи ІІІ ступеня отримали: Загороднюк О.(6-А клас); Любарська А, Задернівська Я., Калін М.,Ганзур А. (9-і класи), дипломи учасників Конкурсу отримали 10 учнів 6-11 класів. У школі працює методичний кабінет, де молоді учителі можуть ознайомитись з новою методичною літературою, журналами, розробками уроків своїх колег. Протягом року вчителі брали участь у різних заходах: предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах,педагогічних читаннях, семінарах, засіданнях методичних об’єднань. В період карантинних заходів підвищували свій кваліфікаційний рівень дистанційно, шляхом участі у вебінарах, дистанційного навчання на курсах у КВНЗ «ВАНО», а також в рамках атестації. Всі педагоги навчального закладу пройшли курси підвищення кваліфікації, 10 педагогічних працівників – атестацію. За наслідками атестації: 1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»- виховательці групи подовженого дня Яковлєвій Тетяні Анатоліївні. 2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»-
 • 21. 21 - учительці математики Шайгородській Ользі Юріївні. 3. Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано такими, що відповідають кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: - учительці початкових класів Бачинській Ларисі Романівні; - учительці початкових класів Лавровській Альоні Іванівні; - педагогу – організатору Олійник Лілії Іванівні; - вихователю групи подовженого дня Бачинській Ларисі Романівні; - вихователю групи подовженого дня Лавровській Альоні Іванівні; - вихователю групи подовженого дня Олійник Лілії Іванівні. 4.Продовжено на п’ять років строкдії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано такими, що відповідають кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічномузванню « старший - учитель»: - учителю фізичної культури ВоровськомуОлексію Степановичу; - учительці фізики та астрономії ГорчаковійОльзі Миколаївні; - вихователю групи подовженогодня Довганенко Катерині Петрівні; - учительці зарубіжної літератури і російськоїмови Ярошенко Валентині Костянтинівні. 5. Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику, який за результатами атестації визнано таким, що відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню « учитель-методист»: - учительці українськоїмови і літератури Затоковенко Галині Володимирівні. В ході атестації було проведено тижні педагогічної майстерностівчителів, які атестувалися, під час яких педагоги демонструвалисвої надбання, ділилися досвідом роботиз колегами. На належному рівні підготовлено і проведено творчийзвіт вчителів «Від атестації до атестації».
 • 22. 22 Засідання атестаційної комісії ІІ рівня проходило дистанційно. Протягом рокубуло проведено предметні тижні: зарубіжної літератури, української мови і літератури, тиждень історії і правознавства , тиждень інформаційних технологій, тиждень основ здоров’я, тиждень технологій, місячник національно - патріотичного виховання, тиждень математики, тиждень психології. Робота, що була проведена педагогами, сприяла залученню значної частини учнів до участі в конкурсах, створенні проектів. Усі педагоги закладу знають сутність сучасних педагогічних технологій: 80 % використовують у своїй роботі елементи технологій інтерактивного навчання, 45% - елементи критичного мислення, 36 %- проблемно – пошукового навчання, 25% працюють над впровадженням елементів технологій проектного та розвивального навчання. Реалізація інваріативної й варіативної складової навчального плану здійснювалося за державними програмами спецкурсів та факультативів: «Захист України», історії «Історія Голокосту», української мови та літератури 11 класи, правознавства «Конституційне право України», географії «Україна на політичній карті Європи» - (10, 11 класи) ; російська мова; українська мова (поглиблене вивчення 8-9 класи), біологія (поглиблене вивчення 9-А клас), курсу за вибором:«Українознавство» ( 5-7 класи), курсів за вибором з алгебри і геометрії «Підготовка до ЗНО» 10-11 класи; факультативів «Захисти себе від ВІЛ» ( 9-і класи), «Основи захисту Вітчизни» ( 8-9 –і класи) , креслення 9 клас, економіки «Фінансова грамотність» 10-11 класи. В закладі працювали платні гуртки, до участі в яких були залучені здібні школярі. На заняттях вчителі з учнями поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, підвищували художньо - естетичний рівень. Години варіативної складової в початковій школі в 1-2 класах відведені на математику, в 3-4 класах години відведено на українську мову та індивідуально-групові заняття . Оцінювання навчальних досягнень учнів у 2020 – 2021 навчальному році здійснювався відповідно до критеріїв навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. №1009 » Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222», наказу МОН України від 23.03.20р. №19-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», наказу МОН України від 03.03.21 №273, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.21 за №33835960 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р.», листа МОН України від 27.04.21 №19-218 « Про організоване завершення 2020-2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчихактів України, спрямованихна забезпечення дадаткових
 • 23. 23 соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби(COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» . Ведення шкільної документації здійснювалося відповідно нормативно- правових документів. Діяльність навчального закладу спрямована на реалізацію програмно- методичного забезпечення освітнього процесу. Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувався за наявністю програм, підручників, методичних рекомендацій, затверджених Міністерством освіти і науки України для використання в поточному навчальному році та з використанням дистанційного навчання в умовах карантину. Науково-методичне забезпечення діяльності закладу передбачало: - створення умов для інноваційного розвитку; - створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів; - розробку науково-методичного та програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу; - застосування сучасних психолого-педагогічних технологій; - впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом. Протягом року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом. Адміністрацією закладу відвідані уроки у вчителів - предметників, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно- тематичне планування, вибірково – поурочні плани, робочі зошити учнів з математики, української мови, зошити для практичних, лабораторних робіт з природничихдисциплін, систематично перевірялись класні журнали, робота в умовах дистанційного навчання. Вивчено стан викладання зарубіжної літератури ( 5-11 класи), фізики (7-11 класи), фізкультури (1-11 класи), основ здоров’я ( 1-11 класи) та ефективність використання варіативної частини робочогонавчального плану. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені в наказах і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів. За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації учителям - предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу. Питання, хід та результати контрольно- аналітичної діяльності систематично обговорювались на засіданнях
 • 24. 24 педагогічної ради, нарадах при директору, засіданнях ШМО, наслідки узагальнені в наказах по закладу. Велике значення для забезпечення нормального процесу навчання і виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. В закладі здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль. На контролі адміністрації закладу були такі питання: - робота учнів під час дистанційного навчання; - відвідування учнями закладу; - забезпечення учнів підручниками; - дотримання єдиного орфографічного режиму; - робота з дітьми, схильних до правопорушень; - профілактика СНІД у та наркоманії серед учнів; - санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей; - контроль за роботою молодих вчителів та наставництво; - виявлення перспективного педагогічного досвіду вчителів; - стан виконання навчальних планів, програм та якість їх засвоєння; - контроль за роботою методичних об’єднань; - сформованість навичок читання учнів 2 – 4 класів; - підготовка до державної підсумкової атестації на уроках; - контроль за дотриманням режиму роботи групи подовженого дня; - звільнення від державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів та участь учнів 11 класу в здачі ЗНО. Здійснено тематичні перевірки: виконання теоретичної та практичної частини програм, вивчення стану адаптації учнів 1 класу до навчання в початковій школі, 5 класу – до навчання в основній школі, стан відвідування учнями закладу, стан роботи з учнями, що знаходяться на індивідуальному та інклюзивному навчанні, контроль за роботою учнівського самоврядування. Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при директору, педагогічних радах. Були видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі. Така система роботи сприяла організації методичної роботи закладу освіти, використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню нестандартних уроків, ділових ігор, науково-практичних конференцій. Активізація методичної роботи відобразилася на досягненнях вихованців закладу: збільшилась кількість учасників інтерактивних
 • 25. 25 предметних конкурсів, розширилось коло заходів, що пропонувалися учням для участі на рівні міської громади. У 2021– 2022 навчальному році методичній раді навчального закладу необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми; працювати над підвищенням рівня якості знань учнів в умовах дистанційного навчання та якості знань учнів 11класу, які будуть здавати ЗНО; підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, іноземної мови, історії; активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах; продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичної теми; необхідно активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи; удосконалювати навички дослідницької роботи. ІV. Навчальна діяльність учнів. Розвиток освіти в умовах Нової української школи характеризується впровадженням нового змісту навчання і виховання. Завдання освіти – розвивати в учнів вміння і здатність бути суб’єктами навчання, формуватив них критичне ставлення до дійсності і створювати такі умови навчання, щоб кожен максимально зміг розвивати свої здібності та можливості. Проблема формування інтелектуального та духовного розвитку учнів є актуальною тому однією з виховних цілей освіти є підняття національної свідомості, виховання справжнього громадянина, апоштовхом до цього є, в першу чергу, виховання духовної, розвиненої особистості. Проблема формування духовності школярів – одна з актуальних проблем нашої держави, тому що успішний розвиток демократичних процесів в Україні залежить від багатьох умов, серед яких перше місце посідає гармонізація суспільного життя нації та духовне відродження. Першого вересня 2020 року в Україні продовжився черговий етап впровавдження масштабної реформи освіти. Її ключова мета – створити заклад освіти у якому буде приємно навчатися і який даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовуватиїху житті. Відтепер головнезавдання для учнів – опанувати не просто окремі предмети, а компетентності, кожна з яких – це комбінація знань, умінь, навичок, способу мислення, а також поглядів і цінностей.