GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI

Hazırlayan: NESLİHAN
KARA
Numarası: 20317271011
Danışman: Doç. Dr. Agah
Tuğrul KORUCU
GAGNE’NIN
ÖĞRETIM
MODELI
 Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar
atılmalıdır:
1- Dikkati çekme
2- Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme
3- Ön bilgilerin hatırlatılması
4- Uyarıcı materyalin sunulması
5- Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
6- Davranışı ortaya çıkarma
7- Dönüt-Düzeltme verme
8- Değerlendirme
9- Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 1.Dikkati çekme
Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin
dikkatini çekecek materyaller tasarlanmalıdır. Öğretmen bu
hedef doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve sözel(fıkra vb)
unsurlardan yararlanabilir. İnsanların çoğu biranda tek bir
konuya odaklanabilmektedir. Bundan dolayı öğrencinin tüm
dikkati öğretilecek konu üzerine yoğunlaştırılmalıdır. Bunuda
öğrencinin dikkatini çekecek yeni materyaller kullanarak
yapabilir. Öğrenciler hakkında bilgiler edinip onların dikkatinin
dağılmaması için onların ilgisini çekecek sorular yöneltilmeli ve
onlarında konuya ortak edip soru ve görüşlerini dile getirmesi
sağlanmalıdır. Böylece öğrenme en iyi şekilde
gerçekleşecektir.
2.öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme
Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin
içeriği hakkında genel bir bilgi verilmelidir. Böylece öğrenci
ne öğrenmesi gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu
dışına çıkmaktan kurtulur. Derste neyin öğrenilmesi
gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve ona göre
kendini odaklar. Böylece dersi kavram çatışmasına
düşmeden daha kısa zamanda öğrenir. Hedefin önceden
duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve
beklentilerin oluşmasına yardımcı olur. Öğrencinin derste
ulaşacağı hedefleri bilmesi bu hedeflere ulaşmak için hangi
yöntem ve teknikleri uygulayacağını kafasında tasarlar.
 3. Ön bilgilerin hatırlatılması
Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli
belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle
anlamlandırılması gerekir. Bunun için öğrenciye bilgi
verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır.
Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir.
Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları
bilgileri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya
çıkarabilir. Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve kolay
gerçekleşir.
 4. Uyarıcı materyalin sunulması
Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve
daha verimli bir öğretim sağlamak için
stratejilerin kullanılması gerekir. Öğrenciyi
hedefe ulaştıracak materyaller doğru
seçilmelidir. Bu materyaller öğrenmeyi
kolaylaştıracak cinste olmalıdır.
Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle
karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli
belleğe kodlamaya çalışır. Materyalin
düzenlenmesinde öğrenci grubunun gelişim
özellikleri ve sınıf düzeyleri çok etkili bir rol
oynar. “sınıf düzeyi” denilen kavram uyarıcı
durumlarının düzenlenmesinde dikkate
alınması gereken ölçütlerden biridir.
Bu Fotoğraf, Bilinmeyen Yazar, CC BY-NC-ND altında lisanslanmıştır
 5. Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından
oldukça önemlidir. Öğrenme ortamında
öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve
başarılı olmalarının sağlanması için onlara
rehberlik edilmesi gerekir.
Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne
şekilde yapılacağı nasıl kodlama yapılması
gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere
birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir.
En iyi yol gösterme stratejisi, her adımda biraz
yardım vererek ilerlemedir. Bu suretle, her
öğrenci ihtiyacı kadar destek alma imkanına
sahip olur. Hızlı öğrenene bir tek, yavaş
öğrenene ise birkaç örnek yeterli olabilir.
Öğrenciye ipuçları verilerek öğrencinin bilgiyi
kendisinin bulması sağlanmalıdır. Böylece
öğrenme kalıcı olacaktır.
 6. Davranışı ortaya çıkarma
Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten
sonra bu davranışın ne derece
kazandıklarının yoklanması
gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü
sorular sorarak davranışı test edilmelidir.
Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye
yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiği
davranışa dönüştürülmesi istenir.
Böylece öğrencinin kendisini de görmesi
sağlanmış olur.Öğrencilerde
kazandırılmak istenen davranış
gözlenmese öğretim ortamı
zenginleştirilmeli öğrenciye yeni ipuçları
verilmelidir.
 7. Dönüt-Düzeltme verme
Bu aşamada öğrencinin kazanması
gereken davranış ne ise onu yapması
beklenir. Öğrenci gösterdiği davranışın
doğruluğu hakkında bilgi almak ister.
Öğrenci gösterdiği davranışın doğru
olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir
ve öğrenmeye karşı güdüsü artar.
Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse
hatasını düzeltir ve o davranışı bir
daha tekrarlamamaya özen
gösterir. Öğrencinin kazanması
gereken davranış ne ise onu yapması
beklenir.
 8. Değerlendirme
Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin
istendik davranışı ne derecede
kazandığının belirlenmesi gerekir.
Öğretimsel olayların verimliliğini
değerlendirmek için beklenen hedeflerin
gerçekleşip gerçekleşmediği sınanmalıdır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda
öğrenmenin ne derece gerçekleştiği
gözlenir ve öğrenciler sonuçlar hakkında
bilgi verilerek gerekirse tamamlama eğitimi
yapılır. Değerlendirme öğrencilerin
düşünme, anlama, sorgulama, ilişki
kurma, analiz-sentez yapma becerilerini
geliştirme düzeyini ölçmek için
yapılmaktadır. Değerlendirme sonunda
öğrenciler arasında karşılaştırma
yapılmamalıdır.
 9. Öğrenilenlerin kalıcılığının ve
transferinin sağlanması
Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için
yeni bilgilerin başka alanlara da
uygulanması gerekir. Öğrenmenin ilk
oluşumundan hemen sonra, öğrenciye
öğrenmeyi güçleştirici
nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje
vb. ödevler verilmelidir. Öğrenilen
davranışların aralıklı olarak tekrar
edilmesi kalıcılığı büyük oranda etkiler.
Öğrenilenlerin başka alanlara geçişini
sağlamak için öğrenilenlerin yeni
durumlarda kullanılması, öğrencilerin
problemlerle karşı karşıya bırakılması
yararlı olur.
SONUÇ
 Gagne’ye göre öğretim basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sırada
yapılmalıdır. Burada önemli olan öğretim sonunda ulaşılması gereken
hedefi belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre düzenlemektir. Bu
görüşe göre en sonunda ulaşılması istenen amacı en başa ve ona
ulaşmak için diğer alt amaçları hiyerarşik bir şekilde basitten karmaşığa
doğru sıralamak en önemli noktadır.
 Gagne’ye göre okul öğrenmelerinde en çok kullanılan öğrenme türleri
ayırt ederek
öğrenme, kavram öğrenme, kural öğrenme ve problem çözmedir.
Öğretmenler ders içi etkinliklerini planlarken önce konu ile ilgili temel
amacı belirlemeli, konuyu alt amaçlara ayırmalı ve öğrencilerin bu sekizli
hiyerarşideki yerini belirleyerek öğretimi buna göre planlamalıdır.
 Gagne’ye göre öğretimin amacı, öğrencilerin problem çözme
becerilerinin üst seviyeye çıkartılmasıdır.
 Gagne’ye göre öğrenme, dışsal uyaranların bilişsel süreçlerle
yapılandırılmasına bağlı bir işlemdir.
Öğrenme, öğretim materyali, pekiştirme, tekrar gibi iç faktörlerin
etkileşimine bağlıdır. Ancak bilişsel stratejiler içinde bireyin duygusal
özelliklerini tanımlayan ilgi, beklenti, tutum ve değerlerde önemli bir
etkendir.
Bundan dolayı Gagne’nin yaklaşımı bilişsel öğrenme kuramlarının
kendine özgü bir değerlendirmesi olarak ele alınabilir.
1 von 12

Recomendados

1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz von
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem GürbüzMeryemGrbz1
64 views20 Folien
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx von
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxBeyanOsman
8 views14 Folien
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx von
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxNurcan19
13 views13 Folien
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt von
GAGNENİN 9 KURAMI.pptGAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.pptReyhanOkumular
54 views12 Folien
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxSinemNurUan
9 views12 Folien
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf von
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfSenakszolu
41 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI

gagne .pptx von
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptxElifBusePusat1
9 views12 Folien
Bto418 ders planı von
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planıEsra Telli
1.7K views23 Folien
Öğrenme ve Öğretim Kuramları von
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıGlenzgezyldz
57 views20 Folien
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxAhmetAltnda3
51 views13 Folien
HüSamettin Zeynepli von
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
522 views52 Folien
HüSamettin Zeynepli von
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
900 views52 Folien

Similar a GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI (20)

Bto418 ders planı von Esra Telli
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planı
Esra Telli1.7K views
Öğrenme ve Öğretim Kuramları von Glenzgezyldz
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Glenzgezyldz57 views
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von AhmetAltnda3
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
AhmetAltnda351 views
HüSamettin Zeynepli von husam09
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09522 views
HüSamettin Zeynepli von husam09
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09900 views
13. bölüm, e eği̇tmen von BernaBEZ
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
BernaBEZ84 views
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx von CelalAkman
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
CelalAkman10 views
Yeni microsoft power point von KazmEnesAKKU
Yeni microsoft power pointYeni microsoft power point
Yeni microsoft power point
KazmEnesAKKU23 views
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von pinar27
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
pinar2713 views
öLçMe Ve Değ.Metni von derslopedi
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
derslopedi7.8K views
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von smeyyezkan3
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
smeyyezkan35 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
Öğretim Durumlarının Planlanması von 2011yazsube1
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması
2011yazsube11.6K views
Ogretim durumlarininin planlanmasi von 2011yazsube4
Ogretim durumlarininin planlanmasiOgretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasi
2011yazsube4543 views
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von Glenzgezyldz
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Glenzgezyldz30 views
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1 von pembesakalli89
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
pembesakalli898.3K views
Proje tabanlı öğrenme von hknnn
Proje tabanlı öğrenmeProje tabanlı öğrenme
Proje tabanlı öğrenme
hknnn2.6K views

Más de NeslihanKara3

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx von
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxNeslihanKara3
21 views11 Folien
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx von
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxNeslihanKara3
56 views14 Folien
KAVRAM HARİTASI.pptx von
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxNeslihanKara3
12 views10 Folien
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx von
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxNeslihanKara3
10 views16 Folien
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx von
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxNeslihanKara3
15 views14 Folien
ADDİE MODELİ von
ADDİE MODELİADDİE MODELİ
ADDİE MODELİNeslihanKara3
10 views10 Folien

Más de NeslihanKara3(9)

GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI

 • 2. GAGNE’NIN ÖĞRETIM MODELI  Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar atılmalıdır: 1- Dikkati çekme 2- Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme 3- Ön bilgilerin hatırlatılması 4- Uyarıcı materyalin sunulması 5- Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) 6- Davranışı ortaya çıkarma 7- Dönüt-Düzeltme verme 8- Değerlendirme 9- Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 • 3.  1.Dikkati çekme Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek materyaller tasarlanmalıdır. Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir. İnsanların çoğu biranda tek bir konuya odaklanabilmektedir. Bundan dolayı öğrencinin tüm dikkati öğretilecek konu üzerine yoğunlaştırılmalıdır. Bunuda öğrencinin dikkatini çekecek yeni materyaller kullanarak yapabilir. Öğrenciler hakkında bilgiler edinip onların dikkatinin dağılmaması için onların ilgisini çekecek sorular yöneltilmeli ve onlarında konuya ortak edip soru ve görüşlerini dile getirmesi sağlanmalıdır. Böylece öğrenme en iyi şekilde gerçekleşecektir.
 • 4. 2.öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin içeriği hakkında genel bir bilgi verilmelidir. Böylece öğrenci ne öğrenmesi gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu dışına çıkmaktan kurtulur. Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve ona göre kendini odaklar. Böylece dersi kavram çatışmasına düşmeden daha kısa zamanda öğrenir. Hedefin önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve beklentilerin oluşmasına yardımcı olur. Öğrencinin derste ulaşacağı hedefleri bilmesi bu hedeflere ulaşmak için hangi yöntem ve teknikleri uygulayacağını kafasında tasarlar.
 • 5.  3. Ön bilgilerin hatırlatılması Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle anlamlandırılması gerekir. Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir. Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları bilgileri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir. Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve kolay gerçekleşir.
 • 6.  4. Uyarıcı materyalin sunulması Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha verimli bir öğretim sağlamak için stratejilerin kullanılması gerekir. Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller doğru seçilmelidir. Bu materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır. Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli belleğe kodlamaya çalışır. Materyalin düzenlenmesinde öğrenci grubunun gelişim özellikleri ve sınıf düzeyleri çok etkili bir rol oynar. “sınıf düzeyi” denilen kavram uyarıcı durumlarının düzenlenmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerden biridir. Bu Fotoğraf, Bilinmeyen Yazar, CC BY-NC-ND altında lisanslanmıştır
 • 7.  5. Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından oldukça önemlidir. Öğrenme ortamında öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının sağlanması için onlara rehberlik edilmesi gerekir. Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde yapılacağı nasıl kodlama yapılması gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir. En iyi yol gösterme stratejisi, her adımda biraz yardım vererek ilerlemedir. Bu suretle, her öğrenci ihtiyacı kadar destek alma imkanına sahip olur. Hızlı öğrenene bir tek, yavaş öğrenene ise birkaç örnek yeterli olabilir. Öğrenciye ipuçları verilerek öğrencinin bilgiyi kendisinin bulması sağlanmalıdır. Böylece öğrenme kalıcı olacaktır.
 • 8.  6. Davranışı ortaya çıkarma Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir. Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiği davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin kendisini de görmesi sağlanmış olur.Öğrencilerde kazandırılmak istenen davranış gözlenmese öğretim ortamı zenginleştirilmeli öğrenciye yeni ipuçları verilmelidir.
 • 9.  7. Dönüt-Düzeltme verme Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir. Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister. Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar. Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o davranışı bir daha tekrarlamamaya özen gösterir. Öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir.
 • 10.  8. Değerlendirme Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesi gerekir. Öğretimsel olayların verimliliğini değerlendirmek için beklenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği sınanmalıdır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenmenin ne derece gerçekleştiği gözlenir ve öğrenciler sonuçlar hakkında bilgi verilerek gerekirse tamamlama eğitimi yapılır. Değerlendirme öğrencilerin düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır. Değerlendirme sonunda öğrenciler arasında karşılaştırma yapılmamalıdır.
 • 11.  9. Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni bilgilerin başka alanlara da uygulanması gerekir. Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler verilmelidir. Öğrenilen davranışların aralıklı olarak tekrar edilmesi kalıcılığı büyük oranda etkiler. Öğrenilenlerin başka alanlara geçişini sağlamak için öğrenilenlerin yeni durumlarda kullanılması, öğrencilerin problemlerle karşı karşıya bırakılması yararlı olur.
 • 12. SONUÇ  Gagne’ye göre öğretim basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sırada yapılmalıdır. Burada önemli olan öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre düzenlemektir. Bu görüşe göre en sonunda ulaşılması istenen amacı en başa ve ona ulaşmak için diğer alt amaçları hiyerarşik bir şekilde basitten karmaşığa doğru sıralamak en önemli noktadır.  Gagne’ye göre okul öğrenmelerinde en çok kullanılan öğrenme türleri ayırt ederek öğrenme, kavram öğrenme, kural öğrenme ve problem çözmedir. Öğretmenler ders içi etkinliklerini planlarken önce konu ile ilgili temel amacı belirlemeli, konuyu alt amaçlara ayırmalı ve öğrencilerin bu sekizli hiyerarşideki yerini belirleyerek öğretimi buna göre planlamalıdır.  Gagne’ye göre öğretimin amacı, öğrencilerin problem çözme becerilerinin üst seviyeye çıkartılmasıdır.  Gagne’ye göre öğrenme, dışsal uyaranların bilişsel süreçlerle yapılandırılmasına bağlı bir işlemdir. Öğrenme, öğretim materyali, pekiştirme, tekrar gibi iç faktörlerin etkileşimine bağlıdır. Ancak bilişsel stratejiler içinde bireyin duygusal özelliklerini tanımlayan ilgi, beklenti, tutum ve değerlerde önemli bir etkendir. Bundan dolayı Gagne’nin yaklaşımı bilişsel öğrenme kuramlarının kendine özgü bir değerlendirmesi olarak ele alınabilir.