Anzeige

programing.pptx

6. Nov 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

programing.pptx

 1. ‫اطالعات‬ ‫ری‬‫فناو‬ ‫مهندسی‬ 2 ‫موضوع‬ : ،‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬،‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫بان‬‫ز‬ Data bases ‫دانشجو‬ : ‫ی‬‫وفای‬ ‫سیامک‬ 1 www.collegeprozheh.ir ‫پروژه‬ ‫کالج‬
 2. ‫مقدمه‬ ‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫های‬‫بان‬‫ز‬ ‫داده‬‫پایگاه‬‫های‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫ی‬‫گیر‬‫نتیجه‬
 3.  ‫دنیای‬، ‫ز‬‫و‬‫امر‬‫دنیای‬ ‫هاست‬‫ایده‬ . ‫کلی‬ ‫ر‬‫طو‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫بانهای‬‫ز‬ ‫توان‬‫می‬ ‫کرد‬ ‫تقسیم‬‫دسته‬ ‫دو‬‫به‬ :  ‫زبان‬ ‫وب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬  ‫تاپ‬‫دسک‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبانهای‬ ‫مقدمه‬
 4.  ‫جدی‬‫های‬‫پنجره‬ ،‫ن‬‫ا‬ ‫داشتن‬‫با‬ ‫که‬ ‫ید‬‫ا‬‫می‬‫حساب‬ ‫به‬‫ها‬‫ی‬‫توانای‬‫و‬‫ها‬‫حرفه‬‫و‬‫جز‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬‫تجربه‬‫از‬‫دي‬ ‫بدی‬‫کارهای‬‫توانند‬‫می‬‫خود‬‫خالقیت‬‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬‫نها‬‫ا‬‫و‬ ‫شود‬‫می‬‫باز‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫سوی‬‫به‬‫ی‬‫توانای‬ ‫ا‬‫ر‬‫جالبی‬‫و‬‫ع‬ ‫کنید‬‫ایجاد‬ . ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬‫تسلط‬ ‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫زبان‬ ‫می‬، ‫خبره‬ ‫و‬‫متخصص‬‫یک‬‫حد‬‫در‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫مو‬ ‫باعث‬‫ند‬ ‫در‬‫شما‬ ‫فقیت‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫در‬‫شغلی‬‫یافتن‬ IT ‫شود‬ .
 5.  ‫به‬‫خود‬‫وب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫های‬‫بان‬‫ز‬ ۲ ‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬‫دسته‬ :  Static  Dynamic html Css java script Asb.net php ‫زبان‬ ‫وب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫های‬
 6. This is a Heading This is a paragraph.  <!DOCTYPE html>  <html>  <head>  <title>Page Title</title>  </head>  <body>  <h1>This is a Heading</h1>  <p>This is a paragraph.</p>  </body>  </html> HTML
 7. CSS  <html>  <head>  <style>  body {  background-color: #d0e4fe;  }  h1 {  color: block;  text-align: center;  }  p {  font-family: "Times New Roman";  font-size: 20px;  }  </style>  </head>  <html>  HTML ‫یا‬ Hyper Text Markup Language ‫کنار‬‫در‬ CSS ‫ری‬‫فناو‬‫ی‬ ‫هسته‬ ‫هستند‬‫وب‬ ‫های‬‫صفحه‬‫ساخت‬ .
 8.  Php : PHP ‫یک‬ ‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬ ‫اسکریپتی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫که‬‫است‬ ‫وب‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫است‬‫یافته‬‫توسعه‬ .  Asp.net ‫است‬‫ی‬‫های‬‫زبان‬‫از‬‫یکی‬ ‫است‬‫شده‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫سافت‬‫و‬‫میکر‬‫شرکت‬‫توسط‬‫که‬ . ‫توسط‬‫محصول‬‫این‬ ‫سایت‬‫ساخت‬‫در‬‫ری‬‫فناو‬‫اصلی‬‫شاخص‬‫بعنوان‬‫سافت‬‫و‬‫میکر‬ ‫اس‬‫شده‬‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬‫وب‬‫های‬ ‫ت‬ .
 9.  ‫ک‬ ‫ی‬‫ط‬ ‫توس‬‫ی‬ ‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬‫دهای‬ ‫ک‬ ‫وب‬‫ر‬‫و‬‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ار‬‫ز‬ ‫اف‬‫نرم‬ ،‫د‬ ‫باش‬ ‫نص‬‫ن‬‫ا‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫ر‬ ‫ب‬‫ی‬ ‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬ ‫یر‬ ‫تفس‬ ‫می‬ ‫وند‬ ‫ش‬ . ‫کدهای‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫در‬‫مستقیم‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫توانند‬‫می‬‫زبان‬‫این‬‫های‬‫ر‬‫دستو‬ ‫ال‬‫ام‬‫تی‬‫ای‬ ‫ند‬‫ر‬‫بگی‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ .  ‫ه‬ ‫جمل‬‫از‬‫ا‬‫ر‬‫داده‬‫ای‬ ‫ه‬‫پایگاه‬‫از‬‫ی‬ ‫مختلف‬ ‫وا‬ ‫ان‬‫از‬‫تفاده‬ ‫اس‬‫ان‬ ‫امک‬‫ی‬ ‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬ MySQL ، ، ‫اک‬‫ر‬‫او‬ Microsoft SQL Server ، PostgreSQL ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫اده‬‫س‬‫ی‬‫های‬‫ر‬‫تو‬‫دس‬‫ا‬‫ب‬ ‫سازد‬‫می‬ .  ‫و‬‫ز‬‫دو‬‫وین‬،‫ونیکو‬‫ی‬،‫وکو‬‫لین‬‫ه‬‫جمل‬‫از‬‫ا‬‫و‬‫ر‬‫مع‬‫های‬ ‫عام‬‫تم‬‫سیس‬‫بیشتر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬ Mac OSX ‫ا‬‫ب‬‫و‬ ‫اغل‬ Web Server ‫است‬‫ر‬‫اج‬ ‫قاب‬،‫ا‬‫و‬‫معر‬ .
 10. <?php PHP Codes ?> ‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫محیط‬ php
 11. ‫اصلی‬‫های‬‫یت‬‫ز‬‫م‬ PHP  ‫یادگیری‬ PHP ‫است‬‫سان‬‫ا‬ .  ‫سینتکو‬ PHP ‫زبانهای‬‫به‬‫شبیه‬ Perl ‫و‬ C ‫باشد‬‫می‬ .  ‫است‬‫شده‬‫ساخته‬ ‫وب‬‫صفحات‬‫ایجاد‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اختصاصی‬‫ر‬‫بطو‬ .  ‫دارد‬‫باالتری‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫سرعت‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبانهای‬‫سایر‬‫به‬‫نسبت‬ .  ‫شود‬‫می‬ ‫نص‬‫مختلف‬‫های‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ .  ‫تمند‬‫ر‬‫قد‬‫دیتابیو‬‫از‬‫استفاده‬ MySQL ‫اطالعات‬‫بازیابی‬‫سرعت‬‫و‬‫امنیت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .
 12. Asp.net  ‫کاربردی‬‫چارچوب‬‫یک‬ Web ‫نویس‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫تا‬‫گردیده‬‫عرضه‬‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬‫شرکت‬‫توسط‬‫که‬‫است‬ ‫د‬‫بتوانن‬‫ان‬ ‫های‬‫سایت‬‫ساخت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ Web ‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ Web ‫کنند‬‫استفاده‬‫ن‬‫ا‬‫از‬‫پویا‬ .  ‫در‬‫شما‬ ASP.NET ‫بدنه‬‫با‬‫که‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬‫هر‬ ‫از‬‫توانید‬‫می‬ NET. ‫استفاده‬‫باشد‬‫سازگار‬ ‫کنید‬ . ‫از‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫زبانها‬‫این‬ Visual Basic.NET ‫و‬ C# ، java .....
 13.  <body>  @{  if (IsPost)  {  string companyname = Request["CompanyName"];  string contactname = Request["ContactName"];  <p>You entered: <br>  Company Name: @companyname <br>  Contact Name: @contactname </p>  } else{  <form method="post" action="">  Company Name:<br>  <input type="text" name="CompanyName" value=""><br>  Contact Name:<br><br>  <input type="text" name="ContactName" value=""><br><br>  <input type="submit" value="Submit" class="submit">  </form>  } }  </body>
 14. PHP ‫یا‬ ASP.NET  ‫سرعت‬ php ‫از‬ asp.net ‫بیشتر‬ ‫است؟‬  ‫امنیت‬ php ‫باالتر‬ ‫است؟‬  ‫چه‬ ‫زمانی‬ ‫بهتر‬ ‫است‬ ‫از‬ asp.net ‫استفاده‬ ‫کنیم؟‬  ‫چه‬ ‫زمانی‬ ‫بهتر‬ ‫است‬ ‫از‬ php ‫استفاده‬ ‫کنیم‬ ‫؟‬
 15.  ‫ای‬‫گاسلینگ‬‫جیمز‬‫توسط‬‫بار‬‫نخستین‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫که‬ ‫است‬‫ا‬‫ر‬‫شیءگ‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬ ‫یک‬‫جاوا‬ ‫گردید‬‫جاد‬ .  ‫و‬‫جاوا‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬،‫زبان‬‫بهترین‬، ‫اقتصادی‬‫های‬ ‫ژه‬‫و‬‫پر‬‫در‬ ‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ . Net ‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬ ‫ند‬‫ز‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫اول‬‫حرا‬‫جاوا‬‫هم‬‫باز‬،‫دو‬‫این‬‫بین‬‫از‬‫که‬ ‫است‬ . ‫تاپ‬‫دسک‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫بانهای‬‫ز‬
 16. ‫است‬ ‫مناس‬‫کاربردی‬ ‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫انوا‬ ‫نوشتن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫جاوا‬ . ‫نام‬‫ر‬‫ب‬ ‫وا‬‫ان‬‫وان‬‫ت‬‫می‬ ‫جاوا‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬‫ر‬‫زی‬‫های‬‫ه‬ ‫نوشت‬ :  ‫وب‬‫تحت‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬  ‫و‬‫جیبی‬‫ایانه‬‫ر‬،‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫تلفن‬‫مانند‬ ‫کوچک‬‫های‬‫سیستم‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ...  ‫گ‬‫ر‬‫بز‬ ‫کاربردی‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬  ‫ی‬‫میز‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, World!"); } }
 17. ‫جاوا‬‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫محیط‬  ‫ید‬‫و‬‫اندر‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬
 18. C#  ‫شارپ‬‫سی‬‫یا‬‫جاوا‬ .... ‫؟‬  ‫زبانی‬ ‫ا‬‫ر‬‫شیءگ‬ ‫باال‬‫سطح‬‫و‬  ‫از‬‫بیش‬ 3000 ‫دارد‬‫شده‬‫تعریف‬‫ی‬‫تابخانه‬‫ک‬ .  ‫نکرد‬‫محسوب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬‫ا‬‫ر‬ ‫شارپ‬‫سی‬‫توان‬‫می‬‫نحوی‬‫به‬ .  ‫شد‬‫ساخته‬‫بودن‬‫ا‬‫ر‬‫گ‬ ‫شي‬‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫منظو‬‫همه‬ ،‫بودن‬ ‫ن‬‫مدر‬،‫سادگي‬‫برپايه‬‫زبان‬‫اين‬ .  ‫ابه‬‫مش‬‫ا‬‫ر‬‫گ‬‫ي‬‫ش‬‫ري‬‫تو‬‫دس‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬‫ان‬‫زب‬‫ن‬‫اي‬ ++ C ‫ي‬‫دلف‬‫و‬‫اوا‬‫ج‬‫اي‬‫ه‬‫ان‬‫زب‬‫از‬‫دت‬‫ش‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫اس‬ ‫است‬‫پذيرفته‬‫تاثير‬ .
 19. ‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫محیط‬ C#
 20.  ‫دانست‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫زبان‬‫مادر‬ ‫ا‬‫ر‬‫زبان‬‫این‬‫توان‬‫می‬ .  ‫توان‬‫می‬‫ن‬‫ا‬‫یادگیری‬‫با‬ !!......  ‫پالس‬‫پالس‬‫سی‬ ‫س‬‫های‬‫زبان‬‫قابلیت‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫زبان‬‫این‬‫شود؛‬‫می‬‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬‫میانی‬‫سطح‬‫زبان‬‫یک‬ ‫و‬‫اال‬‫ب‬‫طح‬ ‫است‬‫زمان‬‫هم‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫پایین‬ .  ‫این‬ ‫سال‬‫در‬‫دانمارکی‬‫ریاضیدان‬‫پ‬‫و‬‫تر‬‫اس‬‫ر‬‫است‬ ‫توسط‬ ‫زبان‬ ۱۹۷۹ ‫ان‬‫زب‬‫بهبود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬، ‫ب‬‫های‬‫زمایشگاه‬‫ا‬‫در‬ ‫شد‬‫ساخته‬‫ن‬‫ا‬‫مبنای‬‫بر‬‫و‬‫سی‬ .
 21.  # include <iostream> // provides std::cout  using namespace std;  int main()  {  cout <<"Hello, world!n"; // prints "Hello world!"  return 0;  }
 22.  ‫بیسیک‬‫ال‬‫و‬‫ویژ‬ ‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬‫یافته‬‫توسعه‬ ‫بیسیک‬ ‫باشد‬‫می‬ . ‫پ‬‫توسط‬‫بیسیک‬ ‫و‬‫کمنسی‬‫جان‬‫ر‬‫فسو‬‫و‬‫ر‬ ‫شد‬‫ایجاد‬‫ساده‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫نوشتن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تموث‬‫ر‬‫دا‬‫کالج‬‫از‬‫تز‬‫ر‬‫ک‬‫توماس‬ . ‫اواسط‬‫از‬‫ن‬‫ا‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫دهه‬ ۱۹۶۰ ‫گردید‬‫غاز‬‫ا‬ .  ‫زبان‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫ها‬ ‫ربات‬‫ساخت‬‫در‬‫ی‬‫بسیار‬‫کاربرد‬‫سی‬ .  ‫نسخه‬‫از‬‫بیسیک‬ ‫ال‬‫و‬‫ویژ‬ ۶ ‫پایه‬‫بر‬‫بعد‬‫به‬ ‫نت‬‫دات‬ ‫چارچوب‬ ‫شد‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ . msgbox "Hello world and Iran" Inputbox ("Please Enter Your Name")  ‫به‬‫سریع‬‫و‬‫سان‬‫ا‬‫دسترسی‬ ‫ها‬‫داده‬‫پایگاه‬ ‫از‬‫استفاده‬‫با‬ ADO
 23. ‫داده‬‫پایگاه‬‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫های‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫معرفی‬‫قسمت‬‫این‬‫در‬‫که‬‫ی‬‫های‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ :  MySQL  PostgreSQL  Sql server  ……………
 24. MySQL  MySQL ‫یک‬ ‫ها‬‫داده‬‫پایگاه‬‫مدیریت‬‫سامانه‬ ‫باز‬‫متن‬ ،‫است‬ ‫توسط‬‫که‬ ‫اک‬‫ر‬‫او‬‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬،‫یع‬‫ز‬‫تو‬، ‫شود‬‫می‬‫پشتیبانی‬ .  ‫سال‬‫در‬‫کیوال‬‫اس‬‫مای‬‫توسعه‬ ۱۹۹۴ ‫شد‬‫غاز‬‫ا‬‫کسمارک‬‫ا‬‫دیوید‬‫و‬‫وایدنیوس‬ ‫مایک‬‫توسط‬ . ‫دا‬‫نسخه‬‫اولین‬ ‫خلی‬ ‫در‬ ۲۳ ‫می‬ ۱۹۹۵ ‫شد‬‫عرضه‬ .  ‫دهد‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫داده‬ ‫از‬‫همزمان‬‫استفاده‬‫اجازه‬‫کاربر‬ ‫چندین‬‫به‬‫کیوال‬‫اس‬‫مای‬‫ر‬‫و‬‫سر‬ .
 25.  ‫ها‬‫یت‬‫ز‬‫م‬ :  ‫انعطاا‬‫قابلیت‬‫و‬ ‫ی‬‫پذیر‬‫مقیاس‬  ‫باال‬ ‫عملکرد‬  ‫باال‬ ‫بودن‬‫دسترس‬‫در‬  ‫ها‬‫اکنش‬‫ر‬‫ت‬‫از‬‫پشتیبانی‬  ‫داده‬ ‫از‬‫محافظت‬  ‫مدیریت‬‫بودن‬ ‫سان‬‫ا‬  ‫مداوم‬‫پشتیبانی‬  ‫داده‬‫انواع‬ :  ‫عددی‬  ‫ی‬‫تر‬‫اک‬‫ر‬‫کا‬  ‫ی‬‫دودوی‬  ‫شمارشی‬  ‫تاریخ‬‫و‬ ‫زمان‬
 26. PostgreSQL  PostgreSQL ، ‫شی‬ ‫های‬‫داده‬‫پایگاه‬‫مدیریت‬‫سامانه‬‫یک‬ - ‫است‬‫ای‬‫ابطه‬‫ر‬ .  PostgreSQL ‫دن‬‫اسر‬‫ر‬‫س‬‫در‬‫س‬‫ر‬‫سو‬ ‫اپن‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ترین‬ ‫پیشرفته‬،‫توسعه‬‫دهه‬‫یک‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫که‬ ‫یاست‬ ‫ساختارهای‬ ‫همه‬‫از‬ ‫پشتیبانی‬، ‫متنو‬‫های‬‫نسخه‬‫همزمان‬‫کنترل‬‫دهنده‬ SQL ‫های‬‫زبان‬‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫تعداد‬ ‫و‬ ‫مانند‬‫اتصال‬ ‫قاب‬ C, C++, JAVA, Tcl, Python ‫باشد‬‫می‬ .  ‫ها؟‬ ‫عام‬ ‫سیستم‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬‫پستگرس‬
 27.  ‫داده‬‫انواع‬  ‫بولی‬  ‫دلخواه‬‫دقت‬‫با‬‫اعداد‬  ‫تری‬‫اک‬‫ر‬‫کا‬  ‫ی‬‫دودوی‬  ‫تاریخ‬ / ‫زمان‬  ‫پول‬  ‫شمارشی‬  ‫بیتی‬‫رشته‬  ‫هندسی‬  ‫ها‬‫قابلیت‬  ‫پیچیده‬‫وجوهای‬‫پرس‬  ‫خارجی‬‫کلیدهای‬  ‫تریگرها‬  ‫دیدها‬  .....
 28. Sql server  ‫رک‬ ‫ش‬‫ط‬ ‫توس‬‫ه‬ ‫ک‬‫ت‬ ‫اس‬‫ای‬‫ه‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ابیو‬ ‫دیت‬‫دیریت‬ ‫م‬‫تم‬ ‫سیس‬‫ک‬ ‫ی‬ ‫ر‬‫و‬‫ر‬ ‫س‬‫ال‬‫و‬ ‫کی‬‫اس‬‫افت‬ ‫س‬‫و‬‫مایکر‬ ‫ت‬ Microsoft ‫است‬‫یافته‬‫توسعه‬ .  ‫دا‬‫ابت‬‫در‬‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬ SQL Server ‫ی‬‫ار‬‫همک‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ Sybase ‫یط‬‫مح‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ OS/2 ‫ی‬‫اح‬‫ر‬‫ط‬ ‫کرد‬ . 
 29. ‫ها‬‫یت‬‫ز‬‫م‬ :  ‫حجیم‬‫اطالعاتی‬‫های‬‫بانک‬‫با‬ ‫کار‬‫قابلیت‬ ( ‫ابایت‬‫ر‬‫ت‬‫حد‬‫در‬ )  ‫اطالعاتی‬‫بانک‬‫به‬ ‫همزمان‬ ‫ر‬‫بطو‬ ‫کاربر‬‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ه‬ ‫دسترسی‬‫قابلیت‬  ‫ی‬‫سازگار‬‫خود‬ ‫قابلیت‬  ‫بودن‬ ‫دسترس‬‫در‬‫و‬‫اعتماد‬‫قابلیت‬  ‫ک‬ ‫بان‬ SQL Server ‫ه‬ ‫نام‬‫ر‬‫ب‬‫ه‬ ‫ائ‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫نظی‬‫انبی‬ ‫ج‬‫ای‬ ‫ه‬ Enterprise Manager ، ‫بانک‬‫مدیریت‬‫و‬‫استفاده‬ ‫است‬‫نموده‬ ‫سان‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫اطالعاتی‬‫های‬ .
 30. ‫های‬‫نسخه‬ sql server  SQL Server 2000  SQL Server 2005  SQL Server 2008  Sql Server 2012
 31. ‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬  ‫س‬‫ا‬‫بسیار‬‫ا‬‫ر‬‫کامپیوتر‬‫و‬‫سیستم‬‫از‬‫استفاده‬‫که‬ ‫است‬‫ای‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ،‫ساده‬ ‫زبان‬‫به‬ ‫کرده‬‫تر‬‫بهینه‬‫و‬‫ان‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫کاربر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫تسکینگ‬‫مولتی‬‫امکان‬‫و‬ .  ‫استف‬‫با‬‫و‬‫دهند‬‫می‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫کاربر‬‫اختیار‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫سیستم‬‫با‬‫کارکردن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اولیه‬ ‫امکانات‬ ً‫معموال‬‫ها‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ‫امکان‬‫خود‬‫منابع‬‫از‬‫اده‬ ‫بهینه‬‫استفاده‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مختلف‬‫ارهای‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫و‬‫تهیه‬ ‫کنند‬‫می‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫سیستم‬ ‫از‬ .
 32. ‫کنیم‬‫می‬‫معرفی‬‫بخش‬‫این‬‫در‬‫که‬‫ی‬‫های‬ ‫عام‬‫سیستم‬ :  ‫ز‬‫ویندو‬  ‫یونیکو‬  ‫لینوکو‬  ‫مکینتاش‬  ‫موبای‬ ‫عام‬‫سیستم‬
 33. ‫ز‬‫ویندو‬  ‫حاضر‬‫درحال‬ ،‫ز‬‫ویندو‬ ‫هاست‬‫ن‬‫ا‬‫همه‬‫میان‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫ترین‬ ‫پرطرفدار‬ . ‫م‬‫ز‬‫ویندو‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ‫حصول‬ ‫شرکت‬ ‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬ ‫سال‬‫از‬‫و‬‫است‬ 1985 ‫است‬‫شده‬‫منتشر‬‫ن‬‫ا‬‫مختلف‬‫های‬‫نسخه‬‫تاکنون‬ .  ‫ز‬‫ويندو‬ 95 ، 98  ‫ز‬‫ويندو‬ NT ‫و‬ 2000  ‫ز‬‫ويندو‬ XP  ‫ويستا‬  ‫ز‬‫ويندو‬ 7  ‫ز‬‫ویندو‬ 8  ‫ز‬‫ویندو‬ 10
 34.  ‫ز‬‫ویندو‬ ۱۰ ‫رمز‬‫اسم‬‫با‬ ‫ستانه‬‫ا‬ / ‫غاز‬‫ا‬‫ر‬‫س‬ ‫ی‬‫نسخه‬‫ترین‬‫تازه‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ‫ز‬‫ویندو‬‫ی‬‫خانواده‬‫از‬ ‫تی‬‫ان‬ ‫شرکت‬ ‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬ ‫از‬‫پو‬‫ی‬‫نسخه‬‫و‬‫است‬ ‫ز‬‫ویندو‬ ۸٫۱ ‫ید‬‫ا‬‫می‬‫بشمار‬ . ‫ز‬‫ویندو‬ ۱۰ ‫در‬‫بار‬‫نخستین‬ ۸ ‫ماه‬‫مهر‬ ۱۳۹۳ ‫شد‬ ‫ی‬‫بردار‬‫پرده‬‫ای‬‫رسانه‬‫یداد‬‫و‬‫ر‬‫یک‬‫در‬ .
 35. ‫يونيكو‬ Unix  ‫شود‬‫مي‬ ‫نص‬‫دهنده‬ ‫يو‬‫و‬‫سر‬‫هاي‬ ‫ايانه‬‫ر‬‫وي‬‫ر‬‫بر‬ ‫عام‬‫سيستم‬ ‫اين‬ .  ‫است‬‫پردازشي‬‫چند‬‫و‬‫اي‬‫وظيفه‬‫چند‬‫هاي‬‫قابليت‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ .  ‫دارد‬ ‫ا‬‫ر‬‫مختلف‬‫اي‬‫ايانه‬‫ر‬‫هاي‬‫سيستم‬‫با‬‫ي‬‫سازگار‬ ‫و‬‫شبكه‬ ‫ايجاد‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫مناسبي‬‫امكانات‬ .  ‫است‬‫محدود‬‫ن‬‫ا‬‫با‬‫سازگار‬‫كاربردي‬‫هاي‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ .  ‫است‬ ‫مشك‬‫ن‬‫ا‬‫يادگيري‬ .  ‫یونیکو‬ ‫یک‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ‫چندوظیفگی‬ ‫و‬ ‫کاربره‬‫چند‬ ‫سال‬‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ۱۹۶۹ ‫از‬ ‫هی‬‫و‬‫گر‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کارمندان‬ ‫ب‬‫های‬‫زمایشگاه‬‫ا‬ ‫مریکا‬‫ا‬‫اا‬‫ر‬‫تلگ‬‫و‬‫تلفن‬ ‫شرکت‬‫به‬‫متعلق‬ ‫ش‬‫توسعه‬ ‫به‬ ‫و‬‫شر‬ ‫د‬ .
 36. ‫لینوکو‬  ‫انع‬‫درت‬‫ق‬‫و‬‫ات‬‫امکان‬،‫ا‬‫ه‬‫قابلیت‬ ‫دلی‬‫ه‬‫ب‬‫ا‬‫ام‬،‫دارد‬‫ری‬‫کمت‬‫ت‬‫محبوبی‬‫ه‬‫اگرچ‬ ‫عام‬‫تم‬‫سیس‬‫ن‬‫ای‬ ‫ذیری‬‫پ‬‫اا‬‫ط‬ ‫شد‬‫متخصصان‬‫میان‬‫در‬‫ها‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫سایر‬‫جایگزین‬‫سرعت‬‫به‬،‫العاده‬‫فوق‬ .  ‫عام‬‫تم‬‫سیس‬ ‫وکو‬‫لین‬ ‫ت‬‫اس‬‫از‬‫ب‬‫تن‬‫م‬‫و‬‫ان‬‫ایگ‬‫ر‬ ً‫امال‬‫ک‬ . ‫ا‬‫ی‬‫مختلف‬‫های‬‫خه‬‫نس‬ ‫دلی‬‫ین‬‫هم‬‫ه‬‫ب‬ ‫تم‬‫سیس‬‫ن‬‫ای‬‫ز‬ ‫شد‬‫منتشر‬‫ها‬‫شرکت‬‫و‬‫ها‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫سایر‬‫طرا‬‫از‬، ‫عام‬ .  ‫اوبونتو‬  Debain  Mint  ....  ،‫لینوکو‬‫هسته‬‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫والدز‬‫ر‬‫تو‬‫لینوس‬ ‫رها‬‫و‬‫سر‬‫ثر‬‫اک‬‫در‬‫لینوکو‬‫های‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫و‬‫بوده‬ ‫شون‬‫می‬‫استفاده‬ ‫د‬ .
 37. ‫مکینتاش‬  ‫هاي‬‫ايانه‬‫ر‬‫ي‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫نص‬ ‫قاب‬‫ها‬ ‫عام‬‫سيستم‬ ‫اين‬ Apple ‫است‬ .  ‫است‬‫قوي‬‫بسيار‬‫ن‬‫ا‬‫افيكي‬‫ر‬‫گ‬ ‫ابط‬‫ر‬ .  ‫است‬‫اي‬‫رسانه‬‫چند‬‫قابليت‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ .  ‫است‬‫اي‬‫وظيفه‬‫چند‬‫قابليت‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ .  ‫سال‬ ‫اوای‬‫از‬‫مکینتاش‬‫ژه‬‫و‬‫پر‬ ۱۹۷۹ ‫شد‬‫غاز‬‫ا‬ ‫اپ‬‫کارمند‬، ‫اسکین‬‫ر‬‫جف‬‫وسیله‬‫به‬ .  Mac OS ‫مخفف‬‫که‬ Macintosh Operating System ‫سری‬ ‫یک‬‫ی‬‫تجار‬‫نام‬،‫است‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬‫که‬ ‫است‬‫کاربر‬‫افیکی‬‫ر‬‫گ‬‫واسط‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫های‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫از‬ Apple ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اند‬‫شده‬‫داده‬ ‫توسعه‬‫مکینتاش‬‫کامپیوترهای‬ .
 38. ‫موبای‬ ‫عام‬‫سیستم‬  ‫ت‬‫ه‬‫جمل‬‫از‬ ‫حم‬ ‫قاب‬‫ای‬‫ه‬‫تگاه‬‫دس‬‫مخصوص‬‫که‬‫است‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫نوعی‬ ‫موبای‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ‫ن‬‫تلف‬،‫ت‬‫بل‬ ‫دارد‬‫برعهده‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫دستگاه‬ ‫نو‬‫این‬‫کنترل‬‫و‬‫باشد‬‫می‬‫شخصی‬‫دیجیتال‬‫دستیار‬‫و‬‫هوشمند‬ .  ‫ید‬‫و‬‫اندر‬  ‫اس‬‫او‬‫ی‬‫ا‬  ‫فون‬‫ز‬‫ویندو‬  ‫سیمبین‬  ‫بری‬‫بلک‬  ‫اوبونتو‬  ...
 39. 4 + iOS
 40. ‫منابع‬  ‫شی‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬‫سایت‬ – ‫پوپول‬‫دانشگاهی‬ ( www.pupuol.com )  ‫کامپیوتری‬‫های‬‫شاخه‬‫ش‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬‫سایت‬ ( www.codecity.ir )  ‫دبیان‬‫شی‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬‫سایت‬ ( http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=98333 )  ‫پدیا‬‫ویکی‬ ( ‫لینوکو‬‫های‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬ )
Anzeige