Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Narada Bhakti Sutra- Part-2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige
Anzeige

Narada Bhakti Sutra- Part-2

 1. 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 F- 21 –नारदभक्तिसूत्राणि-Part 2 22-05-21 पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम्| राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
 2. 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> प्रथमोऽध्यायः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४ द्वििीयोऽध्यायः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३ िृिीयोऽध्यायः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५० चिुथोऽध्यायः - प्रेमतनिवचनम् । सूत्र ५१-६६ पञ्चमोऽध्यायः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४ Ch-1 24 sutras deal with the nature of bhakti Ch-2 9 sutras (25-33) explain why the path of bhakti is superior Ch-3 17 sutras (34-50) describe the methods by which bhakti can be cultivated and practiced Ch-4 16 sutras (51-66) gives the sign of true devotion Ch-5 Last 18 sutras (67-84) glorify those who have reached the pinnacle of devotion Quick Recap
 3. 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> परभक्तिस्िरूपम् अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामः । १.०१ सा त्िक्स्मन् पर (म)* प्रेमरूपा । १.०२ अमृिस्िरूपा च । १.०३ यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ यत्प्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्टि न रमिे नोत्साही भिति । १.०५ यज्ज्ञात्िा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आत्मारामो भिति । ६ - १.०६ सा न कामयमाना तनरोधरूपत्िाि् । १.०७ * There is a difference in text in some books पर & परम both of them are correct . These slides uses the former प्रथमोऽध्यायः १-७ Poll-1 Revision
 4. 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> 1. Which of the following best describes your behaviour with respect to study of Samskrith ( Multiple Choice) A1: I do revision after the class using slide share A2: I only attend the class and no home work is done A3: I also do regular additional self study in addition to the fortnightly class A4: I also attend other classes as well 2. Identify the wrong pair of words ( Single Choice) A 1: भवििुम ्- बुभूषा A 2: किुवम ्-चचकीषाव A3: हन्िुम्-क्िगीषा A 4: गन्िुम्-क्िगसमषा 3. Which of the following is not a Sutra Lakshanam(सूत्र लक्षणम्) ( Single Choice) A1: अल्पाक्षरम ्A2: विश्ििोमुखम्A 3: सारिि्A4: स्िोभं 4. Which of the following statements are correct with respect to the क्रियापदं -"व्याख्यास्यामः " in the Sutra अथातो भक्तं व्याख्यास्यामः ( Single Choice) A 1: Third person Plural future लृट् A 2: Third person Plural Present लट् A 3: First person Plural future लृट् A 4: First person Plural Present लट्
 5. 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> सूत्र लक्षिम् अल्पाक्षरमसक्न्दग्धम्सारिद्विश्ििोमुखम ्। अस्िोभमनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ अल्पाक्षरम् असक्न्दग्धम् सारिि् विश्ििोमुखम्। अस्िोभम्अनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो1 विदुः ॥ (1) अल्पाक्षर = concise , (2) असंददग्धम् = unequivocal , (3) सारिि्= meaningful of fresh and high import, (4) विश्ििोमुखम् = of universal application , (5) अस्िोभं = succinct (free from repetition) , (6) अिन्द्यम् = impeccable (free from inaccuracies of words and sense) Those who know sutra say that the sutras possess the following six characteristics: it is concise, is unequivocal, is fresh and of high import, of universal application, is succinct and impeccable.
 6. 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामः । १.०१ -Now, therefore we shall expound Bhakti सा त्िक्स्मन ् परप्रेमरूपा । १.०२- That Bhakti is verily is of the Nature o fSupreme Love of God अमृिस्िरूपा च । १.०३- That Bhakti is also having the essential form of elixir. यल्लब्धध्िा पुमान ् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ Gaining that , man realizes his perfection, divinity and becomes contended यत्प्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्टि न रमिे नोत्साही भिति। Attaining that, the man does not desire anything, free from grief and hatred ,does not rejoice, he does not exert himself in furtherance of self interest यज्ज्ञात्िा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आत्मारामो भिति । ६ - १.०६ Realizing that, man becomes intoxicated and fascinated, as it were, because he gets immersed in the enjoyment of the bliss of the Atma सा न कामयमाना तनरोधरूपत्िाि् । १.०७-That Bhakti is not of the nature of lust, because it is in the form of renunciation प्रथमोऽध्यायः १-७
 7. 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासः । १.०८ िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च ।१.०९ अन्याश्रयािां त्यागोऽनन्यिा । १.१० लोकिेदेषु िदनुक ू लाचरिं िद्विरोचधषूदासीनिा । ११ - १.११ भििु तनश्चयदार्ढवयादूध्िं शास्त्ररक्षिम् । १२ - १.१२ अन्यथा पातित्यशङ्कया । १३ - १.१३ लोकोऽवप िािदेि, भोिनाददव्यापारस्त्िाशरीरधारिािचध । १४ - १.१४ िल्लक्षिातन िाच्यन्िे नानामिभेदाि ् । १५ - १.१५ पूिाददटिनुराग इति पाराशयवः । १६ - १.१६ कथाददक्टिति गगवः । १७ - १.१७ आत्मरत्यविरोधेनेति शाक्डिल्यः । १८ - १.१८ नारदस्िु िदवपविाणखलाचारिा िद्विस्मरिे परमव्याक ु लिेति । १९ - १.१९ अस्त्येिमेिम ् । २० - १.२०
 8. 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासः । १.०८ तनरोधः िुअ लोकिेदव्यापारन्यासः (अक्स्ि) This renunciation is only a consecration (dedication) of both Worldly and Vedic activities िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । १.०९ िक्स्मन्7 अनन्यिा (भक्तिः) िि् विरोचधषु7 उदासीनिा च In such renunciation ,by dedication ,there is exclusive devotion and indifference to everything towards everything opposed to it.
 9. 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> भािाथवकिद्चधिः or भािाथविद्चधिः or िन्मात्रिद्चधिः Suffixes created to form abstract nouns - # Suffixes Gender Final form 1 त्ि नपु. त्िं 2 िा स्त्री िा 3 अ नपु अं 4 अक नपु अक ं 5 य नपु यं 6 इमन् स्त्री मन् Poll-2 Similar usage in English hood ness
 10. 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> भािाथवकिद्चधिः or भािाथविद्चधिः or िन्मात्रिद्चधिः Suffixes created to form abstract nouns - # Suffixes Gender Final form Examples 1 त्ि नपु. त्िं पिुत्िम ्, 2 िा (िल ्) स्त्री िा अनन्यिा, उदासीनिा 3 अ नपु अं कौिुहलम्, यौिनम् 4 अक नपु अक ं रामिीयकम ्, 5 य नपु यं कापवडयम ्, अिाड्यम ् 6 इमन् स्त्री मन् मदहमन्, गररमन्
 11. 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> अन्याश्रयािां त्यागोऽनन्यिा । १.१० अन्याश्रयािां त्यागः अनन्यिा (भक्तिः) (अक्स्ि) ‘Exclusive devotion’ is abandonment of all other supports लोकिेदेषु िदनुक ू लाचरिं िद्विरोचधषूदासीनिा । १.११ लोकिेदेषु िि् (पुमान्) अनुक ू लाचरिं (एि) िि् (पुमान्) विरोचधषु उदासीनिा (ििविे) Indifference (to factors hostile to devotion) means performance of both worldly and scriptural activities as are favourable to devotion.
 12. 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> भििु तनश्चयदार्ढवयादूध्िं शास्त्ररक्षिम ् । १.१२ भििु तनश्चयदार्ढवयाि् ऊध्िं शास्त्ररक्षिम ् Let a man have respect for spiritual teachings even after spiritual realization becomes well established अन्यथा पातित्यशङ्कया । १.१३ For Otherwise there is a risk of a fall
 13. 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> लोकोऽवप िािदेि, भोिनाददव्यापारस्त्िाशरीरधारिािचध । १.१४ लोकः अवप िािि् एि, भोिनाददव्यापारः िु आशरीरधारिािचध(भििु) In the wordly life also that way only(respect the social tradition etc) in the activities like having food etc,till such time the body falls off. िल्लक्षिातन िाच्यन्िे नानामिभेदाि् । १.१५ िि् लक्षिातन (िे) िाच्यन्िे नानामिभेदाि् The characteristics of this Bhakti are described variously be stated in accordance with different views
 14. 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> पूिाददटिनुराग इति पाराशयवः । १.१६ पूिाददषु अनुरागः इति पाराशयवः (मन्यिे) Vyasa considers thet worship and others as a manifestation of Bhakti कथाददक्टिति गगवः । १.१७ कथाददषु इति गगवः (मन्यिे) The sage Garga considers that listening (to the stories of the Lord) as a manifestation of Bhakti आत्मरत्यविरोधेनेति शाक्डिल्यः । १.१८ आत्मरति अविरोधेन इति शाक्डिल्यः (मन्यिे) The sage Shandilya considers that it should not be detrimental to the delight in the Self
 15. 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> नारदस्िु िदवपविाणखलाचारिा िद्विस्मरिे परमव्याक ु लिेति । १.१९ नारदः िु िि्-अवपविा-अणखलाचार-िा, िि्-विस्मरिे परमव्याक ु लिा इति (मन्यिे) But Narada considers that the characteristics of Devotion is dedication of all activities (to the Lord) and extreme anguish if He was forgotten. अस्त्येिमेिम ् । १.२० अक्स्ि एिम ् एिम ् There are such examples

Hinweis der Redaktion

 • हन्तुम् -जिघांसा,जेतुम्-जिगीषा
 • Page 622 # 454 onwards
 • Page 622 # 454 onwards

×