Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Managementul schimbarii in educatie 2021.doc

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Managementul schimbarii in educatie 2021.doc (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Managementul schimbarii in educatie 2021.doc

  1. 1. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA DE PEDAGOGIE CATEDRA PEDAGOGIE ȘI METODICA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR „APROBAT” la şedinţa Catedrei Pedagogie şi Metodica înățământului primar „APROBAT” la şedinţa Consiliului Facultaţii de Pedagogie Proces-verbal Nr. din 2021 Şeful catedrei Golubițchi Silvia dr., conf. univ. Proces-verbal Nr. din 2021 Decanul facultății Munteanu Tamara dr., conf. univ. PROGRAMA ANALITICĂ la disciplina MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN EDUCAȚIE Domeniul general de studu: 011. Ştiinţe ale Educaţiei Denumirea programului de Master: Managementul proiectelor în organizațiile educaționale și de cercetare. Codul disciplinei în planul de învăţământ: F.01.O.003 Titular/Responsabil de curs: Cojocaru Victoria, dr., prof. univ., Cebanu Lilia, dr. ped. CHIŞINĂU, 2021
  2. 2. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. I. CORELAREA/INTEGRAREA DISCIPLINEI CU/ÎN PROGRAMUL DE STUDIU II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI III. COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL DISCIPLINEI  Competențe generale: - Competențe profesionale; - Competenţe manageriale; - Competenţe care vizează managementul propriei persoanei; - Competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale; - Competențe de evaluare.  Competențe specifice: - Competenţe de conducere / coordonare şi organizare; - Competențe de comunicare și relaționare. IV. OBIECTIVUL GENERAL AL DISCIPLINEI Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la masteranzi în acceptarea și susținerea schimbărilor necesare din mediul în care profesează ca să facă schimbarea să devină sustenabilă. V. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ALE DISCIPLINEI 1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: - să definească conceptele de schimbare, management al schimbării; - să enumere factorii managementului schimbării; - să cunoască teoriile și tipologia sachimbărilor la nivel de instituție de învățământ. 2. La nivel de aplicare: - să utilizeze diverse modele și instrumente ale managementului schimbării educaționale; să stabilească criterii şi caracteristici de eficienţă şi efectivitate a procesului de schimbare din şcoală. - să aplice principii și mecanisme de promovare a schimbării în instituțiile de învățământ. 3.La nivel de integrare: Forma de organizare a studiilor Semestrul Credite Numărul total de ore Ore de contact direct Activitatea de învățare individuală Evaluări (tip/număr) Ore de curs Seminare/ Ore practice Ore de laborat or curentă finală Învăţămân t cu frecvenţă I 5 150 20 18 - 112 2 1
  3. 3. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. - să analizeze schimbarea la nivel individual și schimbarea organizațională; - să analizeze divesrse metode de depășire a rezistenței la schimbare; - să identifice diverse comportamente organizaţionale generate de schimbare . - să propună soluții pentru diminuarea rezistenței la schimbare; -să promoveze dispoziția pentru evaluarea tipurilor de schimbări. VI. ACHIZIȚII DE DEBUT Cunoștințe de bază din Filosofie, Psihologie, Politologie, Management, Pedagogie. Capacități de analiză, sinteză. Capacități estimative, proiectante, investigative. VII. CONȚINUTUL DISCIPLINEI Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor de curs - prelegeri Nr. Tema Ore de contact direct Activitatea de învățare individuală 1. Abordarea schimbării în educație. Schimbarea și perspective de abordare. 2 ore 6 ore 2. Schimbarea și caracteristicile ei specifice. 2 ore 6 ore 3. Direcții, principii și mecanisme de promovare a schimbării în instituțiile de învățământ. 2 ore 6 ore 4. Tipologia schimbărilor. Teorii ale schimbării. 2 ore 6 ore 5. Factorii interesaţi în procesul de schimbare. Rezistenţa la schimbare. 2 ore 6 ore 6. Comunicarea în managementul schimbării. Planul de comunicare. Etapele procesului strategic de comunicare 2 ore 6 ore 7. Cultura organizaţională în contextul schimbării. Mecanisme de manifestare a culturii organizaţionale. 2 ore 6 ore 8. Modele și instrumente ale managementului schimbării educaționale. 2 ore 6 ore 9. Elaborarea strategiei de schimbare. Stresul: reacţii în cadrul schimbării şi intervenţii associate. 2 ore 6 ore 10. Criterii şi caracteristici de eficienţă şi efectivitate a procesului de schimbare din şcoală. 2 ore 6 ore Total ore de curs prelegeri 20 ore 60 ore Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor practice / seminar Nr. Tema Ore de contact direct Activitatea de învățare individuală 1. Procesul schimbării organizaționale. Decizia privind schimbarea. Schimbări strategice. 4 ore 10 ore 2. 7 Pași eficienți în procesul schimbării. 2 ore 6 ore
  4. 4. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. 3. Abilităţi manageriale necesare schimbării: Leadership: funcţii, factori, principii, stiluri; 2 ore 6 ore 4. Comportamente organizaţionale generate de schimbare Coaching în procesele de schimbare. 2 ore 6 ore 5. Riscuri în implementarea schimbărilor. 4 ore 10 ore 6. Șase metode de depășire a rezistenței la schimbare! 2 ore 8 ore 7. Soluții psiho-emoționale de diminuare a rezistenței la schimbare. 2 ore 6 ore Total ore practice / seminar 18 ore 52 ore VIII. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI Obiective de referinţă Conţinuturi - să definească conceptele ; - Să cunoască şi să înţeleagă; - să descrie diverse teorii și modele ala managementului schimbării în educație; - să utilizeze instrumentele; - să identifice specificul activității. - să dispună de capacitatea de a elabora eficient; - să determine diverse criterii şi caracteristici de eficienţă şi efectivitate a procesului de schimbare din şcoală. - Să cunoască erorile ce trebuie evitate în implementarea schimbărilor. - - să determine anumite anumite soluții psiho-emoționale de diminuare a rezistenței la schimbare. Conceptul de schimbare, managementul schimbării. Procesul schimbării organizaționale în instituțiile de învățământ. Teorii și Modele ale managementului schimbării în educație. Instrumentele managementului schimbării educaționale. Managementului schimbării în instituție. Etapele procesului strategic de comunicare. Planul strategic al managementului schimbării la nivel de instituție de învățământ. Criterii şi caracteristici de eficienţă şi efectivitate a procesului de schimbare din şcoală. Erorile care trebuie evitate în implementarea schimbărilor. Soluții psiho-emoționale de diminuare a rezistenței la schimbare IX. SUGESTII DE PREDARE-ÎNVĂŢARE:
  5. 5. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. Metode didactice: prelegerea, explicaţia, conversaţia, dezbaterea, metode de lucru în grup şi individual. Mijloace de învățământ:tehnice (audio, video) Forme de organizare a activității masteranzilor: în grup, pe echipe, individual Forme de evaluare: examen Metode, tehnici de evaluare: teste. Nota finală se calculează în baza notei pe parcursul semestrului (evaluări curente și lucrul individual) şi a notei la examen şi este exprimată în număr cu două zecimale. 60% din nota finală o constituie nota evaluărilor curente realizate pe parcursul semestrului (minim 2 evaluări curente, nota medie a cărora va fi exprimată în număr întreg); 40% din nota finală o constituie nota evaluării finale/examen (exprimată în număr întreg). X. SUGESTII DE EVALUARE Forme de evaluare: examen- Test grilă Metode, tehnici de evaluare: testul Nota finală se calculează în baza notei pe parcursul semestrului (evaluări curente și lucrul individual) şi a notei la examen şi este exprimată în număr cu două zecimale. 60% din nota finală o constituie nota evaluărilor curente realizate pe parcursul semestrului (minim 2 evaluări curente, nota medie a cărora va fi exprimată în număr întreg); 40% din nota finală o constituie nota evaluării finale/examen (exprimată în număr întreg). EVALUĂRI CURENTE Evaluare curentă nr. 1 Mostră: Varianta I 1.Descrieți conceptul de schimbare și management al schimbării. 2. Caracterizați un Model al managementului schimbării. Varianta a II-a 1.Enumerați șicaracterizați principiile managementului schimbării. 2.Descrieți o strategie a managementului schimbării utilizată la nivel de instituția de învățământ în care activați. Evaluare curentă nr. 2 Mostră: Varianta I 1. Instrumentele managementului schimbării educaționale caracterizare. 2. Argumantați necesitatea procesului de management al schimbării în educație. Varianta a II-a 1.Argumentați una din cele Șase metode de depășire a rezistenței la schimbare! 2.Propuneți o secvență a unui Plan al managementului schimbării la nivel de instituție de învățământ general.
  6. 6. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. SARCINI PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE INDIVIDUALĂ A MASTERANZILOR Studierea referințelor bibliografice, analiza și sinteza informației privind managementul educațional și strategic pe plan național și internațional. Documentarea suplimentara în biblioteca, biblioteca digitală, pe platformele electronice de specialitate, eseuri, referate portofolii, ghiduri metodologie etc. 1.Evoluția managementului schimbării. 2. Pași eficienți în procesul schimbării- diverse abordări pe plan national și international. 3. Elaborați Planul activității de management al schimbării în instituția dvs! 4. Mecanisme de manifestare a culturii organizaţionale din perspectiva managementului schimbării. 5. Decizia privind schimbarea. 6. Analizați cele patru clase de schimbări generate de interacţiunea între mediul ambiant şi aria schimbării. 7. Analizați tipurile de atitudini la schimbare! 8.Procesul de Schimbare în ideea de Rezolvare a Problemelor şi Identificare a Problemelor 9. Riscuri în implementarea schimbărilor; 10. Rezistența la schimbare și căi de diminuarea a acesteia 11. Rolul calităţii în schimbarea organizaţională din instituţiile de învăţământ preuniversitar. 12. Oameni și atitudini față de schimbare. Beneficiile schimbării. 13. Modelul de management al schimbării după Lewin. 14. Fazele schimbării după Kubler-Ross – modelul celor 5 faze. 15. Modelul schimbării în opt (8) paşi al lui Kotter. 16. Modelul 7-S de la studiu de caz McKinsey. 17. Modelul ADKAR. 18. Modelul Mentalității deschise în procesul schimbării. 19. Schimbarea planificată– parte esențială a dezvoltării organizaționale. 20. Studii de caz privind oportunitățile schimbării. 21. Testul Receptivitatea la schimbare. 22. De ce eșuează managementul schimbării (Kotter)? 23. Testul: Rezistențșa la schimbare. 24. Refuzul de a accepta schimbarea. 25. Soluții psiho-emoționale de diminuare a rezistenței la schimbare.
  7. 7. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. EVALUAREA FINALĂ (EXAMEN) Subiectele pentru evaluarea finală: 1. Descrieţi conceptele de schimbare și management al schimbării. 2. Principiile managementului schimbării. 3. Teorii ale managementului schimbării. 3. Analiza modelelor de managementului schimbării pe plan national și international. 4. Tipologia, dimensiunea şi magnitudinile schimbării. 5.Tipurile de atitudini la schimare. 6. Riscuri în implementarea schimbărilor. 10. Rezistența la schimbare și căi de diminuarea a acesteia. 11. Schimbarea şi dezvoltarea organizaţională. 12. Factorii interesaţi în procesul de schimbare. 13. Criterii şi caracteristici de eficienţă şi efectivitate a procesului de schimbare din şcoală. 14. Mecanisme de manifestare a culturii organizaţionale. 15. Mecanisme de promovare a schimbării în instituțiile de învățământ. 16. Abilităţi manageriale necesare schimbării. 17. Modelul abordării sistemice al managementului schimbării. 18. Metode de depășire a rezistenței la schimbare. 19. Dinamica schimbării organizaționale de succes după Greiner. 20. Schimbarea şi dezvoltarea în educaţie. Evaluare finală Mostră: UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL Studii superioare de masterat, Ciclul II, 2021 – 2022 Examen de curs la Managementul educațional și strategic Biletul nr. 1 1. Definiţi conceptul de management al schimbării. 2. Enumerați modelele managementului schimbării. 3. Propuneți un studiu de caz privind managementul schimbării în instituția în care activați. Examinator ______________ Cojocaru V., dr. hab., prof. univ. XI. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE MASTER: 1.Managementul schimbării în instituțiile de învățământ preuniversitar. 2. Strategii de implementare a activității de management al schimbării în instituția de învățământ.
  8. 8. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. XII. OBLIGAŢIUNILE CADRULUI DIDACTIC: - realizarea scopurilor şi a obiectivelor de predare. XIII. OBLIGAŢIUNILE STUDENTULUI: - frecvenţa la orele de curs şi pregătirea sistematică pentru orele teoretice şi seminare; - studierea bibliografiei recomandate şi elaborarea proiectelor; - susţinerea în termenul stabilit a examenului de curs. XIV. BIBLIOGRAFIE: Obligatorie: 1. COJOCARU V., Gh., Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Editura Lumina, Chișinău, 2004. 2. BURDUȘ, E., CĂPRĂRESCU, Gh. Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică, 1999. 3. BURDUŞ, E., CĂPRĂRESCU, Gh., ANDRONICEANU, A. Managementul schimbării organizaționale. Bucureşti: Editura Economică, 2008. 4. BRĂDUȚANU, D. Studiu comparativ a două modele de schimbare organizațională. Universitatea de Vest din Timișoara. mi.seaopenresearch.eu. [Accesat: 1.06.2019]. 5. PREDIŞCAN, M., Managerizarea schimbărilor organizaţionale, Timişoara, Editura Mirton, 2001. 6. ȘENDREA, M. Managementul schimbării: Note de curs. Chișinău: ASEM, 2015. Opţională: 1. ANDRONICEANU A. Managementul schimbării: valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane, editura All Educational, Bucureşti, 1998, 184 pagini. 2. BURDUŞ, E., ANDRONICEANU A. Managementul schimbării. Editura Economică, Bucureşti, 2000, 315 pagini. 3. CHIN, R., BENNE, D., General strategies for effecting changes in human systems, p. 22- 43, Rinehart & Winston, New York, 1985. 4. CLARKE, Liz Managementul schimbării, Ghid practic privind producerea menţinerea şi controlul schimbării într-o firmă sau organizaţie, Bucureşti, Editura Teora, 2002, 192 pagini. 5. DOBRIN, Cosmin Flexibilitatea în cadrul organizaţiei: aspecte tactice şi operaţionale, Bucureşti, Editura ASE, 2005, 296 pagini.
  9. 9. Disciplina: Managementul schimbării în educație. Responsabili: Cojocaru Victoria, dr. hab. prof. univ.; Cebanu Lilia, dr. ped. 6. LEWIN, K., Field Theory in Social Science, Harper & Row, New York, 1997. 7. MOORHEAD, G., GRIFFIN, R., Organizational Behaviour, Houghon Mifflin, Boston, 1998. 8.MULDER, P., BURKE, L. Model of Organisational Change. January 11, 2019. 9.NĂSTASE, Marian, Managementul Schimbării, ASE Bucureşti, 2007, (varianta electronică) 81pagini 10. NICOLESCU, O. Cum să realizăm o tranziţie organizaţională eficace, Tribuna economică, 2004, nr.47, pag. 63-66. 11. RADU R. Psihologia schimbării, Editura ASE Bucureşti, 2005, 138 pagini. 12. TANŢĂU A. Fundamente ale schimbării organizaţionale, Editura ASE, Bucureşti, 2005, 167 pagini. 13. TRIPON, CIPRIAN; DODU, MARIUS (2012). Dezvoltare organizaţionalăşi managementul schimbării (suport de curs), Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe politice, administrative şi ale comunicării, Cluj-Napoca, România (111 pp.) 14.http://www.ica.coop/presidentpage/index.html 15.https://www.toolshero.com/change- management/burke-litwin-model/ [Аccesat: 30.10.2019]. Schimbările organizaționale din perspectiva decizională. 16.http://www.creeaza.com/referate/management/ SCHIMBARILE ORGANIZATIONALE- DI899.php [Accesat: 30.10.2019] 17.Modelul managementului schimbării al lui Lewin. Disponibil: 18.https://sansapentruromania.wordpress.com/2011/02/ 23/ modelul-managementului- schimbarii-a-lui-lewin/ 19.http://laurentiulazarhr.blogspot.md/2013/03/modelul-secvential-de-schimbare-al-lui.html 20.https://sansapentruromania.wordpress.com/2011/02/23/modelul-managementului-schimbarii- a-lui- lewin/ 21.http://www.manageranticriza.ro/etapele-proceselor-de-schimbare- organizationala/#.VzIZIfl94nA

×