Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de NLP Centar Beograd(20)

Anzeige

Napredni reframing - Aleksandra Janković

 1. NAPREDNI REFRAMING NLP Master Practitioner 2012 Aleksandra Janković
 2. ZAŠTO SAM ODABRALA TEMU REFRAMING? Zato što je reframing centralna tema NLP-a koja se bavi promenom limitirajućih ponašanja i uverenja
 3. KAKO SE MENJA PONAŠANJE?  Proširivanjem interne mape sveta  Promenom značenja koja dajemo spoljašnjim događajima  Povećanjem fleksibilnosti, odnosno povećanjem broja opcija za odgovor na spoljašnji stimulus
 4. OKVIRI I ZNAČENJE  Okvir je kognitivni kontekst koji se nalazi oko iskustva, on postavlja granice u kojima dolazi do interakcije  Okviri usmeravaju paţnju na neki događaj i direktno utiču na to kako interpretiramo događaje  Značenje po sebi ne postoji u svetu, ono je vezano za okvir  Asocijativnim procesom vezujemo spoljni događaj sa značenjem  Značenje se stabilizuje kroz naša uverenja, vrednosti, ponašanje.
 5. ŠTA JE REFRAMING?  Reframing je tehnika uz pomoć koje proširujemo percepciju  Ako okvir daje značenje nekom događaju, onda promena okvira menja to značenje  Promenom percepcije dolazimo do novih uvida i proširujemo internu mapu sveta  Bogatija interna mapa sveta nam omogućava da budemo fleksibilniji i pravimo izbor Ako imate samo jedan izbor u ponašanju, vi ste robot! Ako imate dva, zapadaćete u ambivalencije! A ako imate tri – vi ste slobodan čovek! Ričard Bendler
 6. ŠTA NAM DONOSI PROMENA ZNAČENJA? Promenom značenja mi menjamo:  Naše emocije  Ponašanje  Navike  Raspoloţenja  Stavove  Veštine  Zdravlje  Naš ţivot
 7. KADA KORISTIMO REFRAMING?  Kada ţelimo da promenimo neţeljeno ponašanje, odnosno našu reakciju na spoljašnji stimulus  Rešimo unutrašnje i spoljne konflikte  Naučimo novo ponašanje  Razbijemo limitirajuće uverenje  Otklonimo fobiju  Izlečimo bolest zavisnosti (pušenje, alkoholizam, narkomanija)
 8. OSNOVNI PRINCIP REFRAMINGA ES = IS Spoljašnji stimulus, događaj = Interno stanje, iskustvo Referentni okvir / Asocijacija
 9. OSNOVNI PRINCIP REFRAMINGA ZNAČENJE X → PONAŠANJE X NAMERA → PONAŠANJE X PONAŠANJE X ≠ NAMERA NAMERA → PONAŠANJE Y, Z...
 10. MODELI REFRAMINGA Modeli reframinga:  Reframing sadržaja • Promena značenja • Promena konteksta  Pregovaranje između delova  Kreiranje novog ponašanja  Six-step reframing  Konverzacioni reframing – Sleight of Mouth obrasci
 11. KAKO BIRAMO MODEL REFRAMINGA?  Kompleksna ekvivalencija → Reframing značenja  Komparativna generalizacija → Reframing konteksta  Unutrašnji konflikt → Pregovaranje između delova  Kada je klijentu potrebno novo ponašanje, veština → Kreiranje novog dela (Generator novog ponašanja)  Promena programa ponašanja, navika, emocija koji su postali nesvesni, automatski, i ne mogu da se promene na svesnom nivou → Six –step reframing  Kompleksna ekvivalencija i Uzročno- poslednični odnos → S.O.M.
 12. ŠTA JE ZAJEDNIČKO SVIM MODELIMA?  Identifikacija pozitivne namere koja stoji iza ponašanja  Razdvajanje ponašanja od same osobe  Razdvajanje ponašanja od namere  Promena percepcije  Proširivanje interne mape sveta  Povećavanje fleksibilnosti i broja opcija  PROMENA U SAMOM ISKUSTVU!
 13. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A Z N A Č E N JA  Jezička forma kompleksne ekvivalencije: Nervira me kada vidim tragove na čistom tepihu.  Značenje za „prljav tepih“→ nervoza  Značenje za „čist tepih“→ zadovoljstvo  Novo značenje za „čist tepih“→ usamljenost, oko nje nema ljudi koji je vole  Novo značenje za „prljav tepih“→ nije usamljena, okruţena je ljudima koji je vole
 14. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A Z N A Č E N JA  Šta se menja promenom značenja? • Menja se iskustvo. Spoljašnji stimulus (prljav tepih) ostaje isti, ali je reakcija promenjena, promenjeno je njegovo značenje.  Zaključak : • Kada nije moguće da se promeni spoljašnji stimulus, koristi se reframing značenja, i menja se reakcija na postojeći stimulus
 15. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA  Jezička forma komparativne generalizacije: Moja ćerka je uţasno tvrdoglava.  Potrebno je da se otkrije šta za oca znači tvrdoglavost, kako on interpretira tvrdoglavost u svojoj mapi  Negativno značenje → „Tvrdoglavost ćerke u porodičnom kontekstu“  Pronaći u kom kontekstu „tvrdoglavost“ ima pozitivno značenje za klijenta → poslovni kontekst (vrednosti koje podrţavaju tvrdoglavost: sigurnost, bezbednost)
 16. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA  Pronalaţenje konteksta gde bi „tvrdoglavost“ kod ćerke imala pozitivno značenje, nameru (mogučnost da se zaštiti, da bude bezbedna) → u školi, gde moţe da se zaštiti od dečaka koji je npr. spopadaju
 17. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA  Šta se menja promenom konteksta? • Menja se unutrašnji negativni odgovor na određeno ponašanje razumevanjem korisnosti tog ponašanja u nekom drugom kontekstu. • Ponašanje se posmatra kao ponašanje, a paţnja se pomera sa ponašanja na ishod u nekom širem kontekstu • Svako ponašanje je korisno u nekom kontekstu, pa se promenom konteksta skreće paţnja sa konteksta gde je ponašanje neprikladno, nekorisno, ka kontekstu gde je isto ponašanje korisno, poţeljno  Zaključak: • Reframing konteksta pronalazi i smešta određeno ponašanje u odgovarajući kontekst usmeravajući paţnju • Okviri usmeravaju našu paţnju i pomaţu nam da sve svoje resurse usmerimo ka odgovarajućem kontekstu
 18. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA  Kada imamo unutrašnji konflikt pristupamo pregovaranju između delova koji su odgovorni za odgovarajuće ponašanje  Primer : Ne mogu da učim, ne mogu da se skoncentrišem. Svaki put kada bih sela da učim, počela bih da razmišljam o skijanju.
 19. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA  Ţeljeno ponašanje = učenje  Neţeljeno ponašanje = razmišljanje o skijanju  Potreba iza učenja=sigurna budućnost  Potreba iza skijanja = zabava
 20. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA  Uspostavlja se komunikacija između delova i pregovara se • Zašto deo koji je zaduţen za neţeljeno ponašanje ometa deo odgovoran za ţeljeno ponašanje? • Zašto deo odgovoran za ţeljeno ponašanje ometa deo odgovoran za neţeljeno ponašanje?
 21. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA  Kada se postigne dogovor između delova u konfliktu, traţi se njihova saglasnost da će se ponašati u skladu sa dogovorenim neko vreme  Moţe da se desi da se pojavi još neka strana koja je u konfliktu sa dogovorenim. Tada se vraćamo na etapu pregovaranja.
 22. KREIRANJE NOVOG DELA  Generator novog ponašanja  Prvo treba definisati šta je cilj? • Cilj: učenje voţnje automobila  Koja potreba stoji iza voţnje automobila? • Samostalnost, bezbednost  Traţenje resursa u prošlosti (u internoj mapi sveta), odnosno slične situacije • Slična situacija : voţnja bicikla  Kreiranje disocirane slike na kojoj se primenjuje novo ponašanje  Kreiranje asocirane slike na kojoj se primenjuje novo ponašanje  Posmatranje nove veštine iz meta pozicije, korigovanje ponašanja  Provera ekologije (da li ima nekih delova u konfliktu) i future pacing (kreiranje iskustva)
 23. SIX-STEP REFRAMING  Promena programa ponašanja, navika, emocija koji su postali nesvesni, automatski, i ne mogu da se promene na svesnom nivou
 24. SIX-STEP REFRAMING  Primer: Ne mogu da budem veran ţeni a ţeleo bih da mogu.  Pitanje koje postavljamo je: Zašto vara ţenu?  Prevara je simptom, a simptome treba posmatrati kao barometar, jer nam oni govore da radimo nešto što nam ne odgovara.  Simptomi su naši saveznici, jer nam naše nesvesno preko njih poručuje da nešto nije u redu i da treba da unesemo neku promenu u ponašanje.  Iza svakog simptoma, neţeljenog ponašanja, krije se pozitivna namera.
 25. SIX-STEP REFRAMING  U ovom modelu reframinga je bitno da se simptom, odnosno deo odgovoran za neţeljeno ponašanje, odvoji od pozitivne namere.  Neţeljeno ponašanje je samo jedan od načina da se ostvari pozitivna namera, i ono ima pozitivnu funkciju  Kako pozitivna namera mora da bude ostvarena, potrebno je pronaći alternativna prihvatljivija ponašanja koja bi je zadovoljila
 26. SIX-STEP REFRAMING  Simptom : varanje ţene  Prvo utvrdimo da li postoji realna osnova za nastavak veze. Ako postoji, uspostavljamo komunikaciju sa delom odgovornim za neţeljeno ponašanje i pronalazimo pozitivnu nameru  Pozitivna namera: zabava, dodatno uzbuđenje, samopotvrđivanje  Pronalaţenje alternativnih ponašanja (komunikacija sa kreativnim delom) : 1. Ekstremni sport 2. Voţnja motora / sportskog automobila 3. Sportska kladionica / Poker / Trgovina akcijama preko berze  Pregovaranje sa delom odgovornim za neţeljeno ponašanje i dobijanje saglasnosti  Future pacing – proveravamo  Testiranje alternativnih ponašanja 21 dan
 27. ZAKLJUČAK  NLP tehnike imaju za cilj da navedu osobu da funkcioniše na intuitivnom nivou. Racionalno razmišljanje zahteva mnogo više vremena od intuitivnog rešavanja problema.  Zajednički cilj svih modela reframinga: • Sagledavanje problema iz razlilitih perceptualnih pozicija • Promena iskustva • Promena unutrašnjeg odgovora, reakcije na spoljašnji stimulus  Iza svakog ponašanja se krije pozitivna namera.  Svako ponašanje, iako je limitirajuće, ima pozitivnu funckiju
 28. Nikada nije kasno za srećno detinjstvo! HVALA NA PAŢNJI!
Anzeige