หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)

Muhammadrusdee Almaarify
Muhammadrusdee Almaarifyสามารถดีวิทยา
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
1
คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสังให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียน
นําร่องและโรงเรียนเครือข่ายตังแต่ปีการศึกษา 2546 และใช้ในโรงเรียนทัวไปตังแต่ปีการศึกษา
2548 หลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศทีมีจุดประสงค์ทีจะพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิมศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สูงขึน สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพืนฐานของความเป็นไทยและความ
เป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด และความสามารถของ
แต่ละบุคคล หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในครังนี ทางโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามกรอบทิศทางหลักสูตรแกนกลาง ซึงเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 เพือนํามาใช้
ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาเล่มนี อาจไม่สมบูรณ์นัก ต้องมีการเปลียนแปลงพัฒนาขึนอีกให้ทันกับความก้าวหน้าของ
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาเล่มนีจะเป็น
ประโยชน์แก่โรงเรียนและสังคมต่อไป
จัดทําโดย
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
2
สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
ประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยา
ส่วนนํา
- ความนํา
- ปรัชญาโรงเรียน
- วิสัยทัศน์โรงเรียน
- พันธกิจโรงเรียน
- เป้ าหมาย
- สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
- หลักการ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างสถานศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาอัลกุรอานและตัฟซีร
คําอธิบายรายวิชาอัลฮะดีษ
คําอธิบายรายวิชาอัลฟิกฮฺ
คําอธิบายรายวิชาอัลอะกีดะฮฺ
คําอธิบายรายวิชาอัตตารีก
คําอธิบายรายวิชาอัลอัคลาก
1
2
4
5
5
6
6
6
7
7
8
9
10
18
20
33
46
59
72
85
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
3
คําอธิบายรายวิชาอาหรับ
คําอธิบายรายวิชามลายู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้
การวัดและการประเมินผล
การบริหารจัดการหลักสูตร
ภาคผนวก
98
111
125
127
128
134
136
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
4
ประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยา
เรือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
ตามทีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ให้
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําทําขึนสําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้
นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพด้นความรู้และทักษะ
ทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
เพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดีวิทยา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้ดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
บัดนีทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เป็นทีเรียบร้อยแล้ว
ทังนี หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เมือวันที 1
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตังแต่บัดนี เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
.................................
(นายอําพล พลาสิน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามารถดีวิทยา
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
5
ส่วนนํา
ความนํา
อิสลามให้ความสําคัญเรืองการศึกษาเป็นอย่างยิง เมือมุสลิมมีความรู้เกียวกับศาสนาแล้ว
จะก่อให้เกิดผลดีในการดํารงชีวิต เนืองจากหลักการอิสลามเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมุสลิมให้เป็นคนดี มีสติปัญญา กระทําความดี ละเว้นความชัว เพือเป็นบ่าวทีดีของอัลลอฮฺ
และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮฺอัลอะลัก
อายะฮฺที 1 – 5 ความว่า :
“ จงอ่านเถิดในนามพระนามแห่งองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงบันดาล พระองค์ทรง
บันดาลมนุษย์จากก้อนเอชนือ(ทีวิวัฒน์จากก้อนเลือด จากอสุจิ เป็นลําดับ) จงอ่านเถิด
และองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงเอือเฟือยิงนัก ซึงทรงสอนความรู้ด้วยกับปากกา
พระองค์ทรงสอนมนุษย์ในสิงทีเขาไม่รู้ ”
ท่านรอซูล ได้กล่าวไว้ในประเด็นการศึกษาเช่นกัน ความว่า :
“ การศึกษาเป็นสิงบังคับสําหรับมุสลิม(ชายและหญิง)
(รายงานโดยอะหหมัดและอิบนูมาญะฮฺ)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้แกนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําขึน
สําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดการเรียนการสอน เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้ และทักษะทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงตลอด
เวลาและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
เพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดี เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอิสลาม
ศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรทังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ขัน
พืนฐานอิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิมเติมทีโรงเรียนกําหนด ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รวมทังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
6
กําหนดจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาขึนตามเงือนไขทีหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช
2546 ทุกประการ
ปรัชญาโรงเรียน
“ ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นความสะอาด ปราศจากสิงเสพติด ”
วิสัยทัศน์โรงเรียน
“ ภายในปี 2554 – 2556 โรงเรียนสามารถดีวิทยา
เป็นโรงเรียนทีมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
สังคมยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษา
เป็นสถาบันแห่งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ”
พันธกิจโรงเรียน
1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการศึกษา
2) จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษาต่างประเทศ
4) พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม รักในท้องถิน
5) สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขใจทีดี
7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
7
เป้ าหมาย
1) บุคลากรมีความเชียวชาญในการจัดการศึกษา
2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้
3) ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษต่างประเทศ
4) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักในท้องถิน
5) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน
6) ผู้เรียนมีสุขภาพกาย ใจทีดี
7) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 นันเพือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึง
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกําหนดนัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการ ดังนี
1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่อ
รองเพือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีมี
ต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพือการตัดสินใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
8
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัด
แย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ
การรู้จักหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การ
สือสารการทํางานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
หลักการ
เพือให้การจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีกําหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู้คุณธรรม จึงกําหนดหลักการของ
หลักสูตรอิสลามศึกษาไว้ดังนี
1. เป็นการศึกษาเกียวกับอิสลามศึกษาทีมุ่งให้มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้านอิสลาม
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการดํารงชีวิต
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต โดยถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญทีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. เป็นหลักสูตรทีมีโครงสร้างทียืดหยุ่นทังด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
9
5. เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผล
การเรียนรู้และประสบการณ์
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
หลักสูตรอิสลามศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะและเจตคติทีดีต่อ
ศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ดังนี
1. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และรอซูล ปฏิบัติตามหลักคําสอนของอิสลาม
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
2. สามารถให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆ โดยปราศจาก
ความงมงาย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพือพัฒนาตนเอง ชุมชน และ
ประเทศชาติ
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิทยาการ
ต่างๆ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ายิงขึน
4. มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมทีดี มีระเบียบวินัย มีความซือสัตย์สุจริต อดทน และ
เสียสละเพือส่วนรวม
5. มีความสามัคคี รู้จักทํางานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพือน
มนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข
6. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม
7. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี
8. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สังคม
9. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
ทางโรงเรียนได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมเติม ดังนี
1. ห่างไกลสิงเสพติด
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
10
โครงสร้าง
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางและตอนปลาย
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
11
ชันปีที 1 (อก.1)
ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน
ศอ 31111
ศอ 31121
ศอ 31131
ศอ 31141
สจ 31151
สจ 31161
อม 31171
อม 31181
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
ศอ 31112
ศอ 31122
ศอ 31132
ศอ 31142
สจ 31152
สจ 31162
อม 31172
อม 31182
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
20
20
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
20
20
รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
12
ชัน ปีที 2 (อก.2)
ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน
ศอ 32111
ศอ 32121
ศอ 32131
ศอ 32141
สจ 32151
สจ 32161
อม 32171
อม 32181
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
ศอ 32112
ศอ 32122
ศอ 32132
ศอ 32142
สจ 32152
สจ 32162
อม 32172
อม 32182
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.6 580
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
13
ชันปีที 3 (อก.3)
ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน
ศอ 33111
ศอ 33121
ศอ 33131
ศอ 33141
สจ 33151
สจ 33161
อม 33171
อม 33181
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
ศอ 33112
ศอ 33122
ศอ 33132
ศอ 33142
สจ 33152
สจ 33162
อม 33172
อม 33182
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
14
ชันปีที 4 (อป.1)
ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน
ศอ 41111
ศอ 41121
ศอ 41131
ศอ 41141
สจ 41151
สจ 41161
อม 41171
อม 41181
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
ศอ 41112
ศอ 41122
ศอ 41132
ศอ 41142
สจ 41152
สจ 41162
อม 41172
อม 41182
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
15
ชันปีที 5 (อป.2)
ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน
ศอ 42111
ศอ 42121
ศอ 42131
ศอ 42141
สจ 42151
สจ 42161
อม 42171
อม 42181
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
ศอ 42112
ศอ 42122
ศอ 42132
ศอ 42142
สจ 42152
สจ 42162
อม 42172
อม 42182
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
16
ชันปีที 6 (อป.3)
ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./
ภาค
ชม.
สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน
ศอ 43111
ศอ 43121
ศอ 43131
ศอ 43141
สจ 43151
สจ 43161
อม 43171
อม 43181
- อัลกรุอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
ศอ 43112
ศอ 43122
ศอ 43132
ศอ 43142
สจ 43152
สจ 43162
อม 43172
อม 43182
- อัลกุรอานและตัฟซีร
- ฮะดิษ
- อัลฟิกฮฺ
- อัลอากีดะฮฺ
- อัตตาริค
- อัลอัคลาก
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
80
60
60
60
60
60
60
60
รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
-กิจกรรมสายใยสามารถดี
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
40
40
รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
17
หมายเหตุ : เวลาเรียน ภาคเรียน 12.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 500 ชัวโมง
ช่วงชัน 12.5 × 6 = 75 หน่วยกิต กิจกรรม 80 ชัวโมง
1.0 หน่วยกิต = 40 ชัวโมง
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
18
คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
19
คําอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา ปี พ.ศ. 2555 ได้นําสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชันของหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 มาวิเคราะห์เพือกําหนดสาระการเรียนรู้
ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทีคาดหวังรายปี สาระการเรียนรู้รายชัน / รายปี แล้วนํามาจัดทําคําอธิบาย
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชันเรียน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
20
วิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีร
กลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
21
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 31111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุอาน
สูเราะฮฺ อัซซัลซะละฮฺ อัลอาฎียาต อัลกอริอะฮฺ อัตตะกาษุร อัลฮุมะซะฮฺ อัลฟัยลฺ และหลักการอ่าน
พยัญชนะทีเริมต้นสูเราะฮฺ
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
22
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 31112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และวิธีการวากัฟคําทีลงท้ายด้วย
ฟัตหาตัยน์และตาอฺมัรบูเฏาะห์ การออกเสียงคํา (@@Ĕbãa) กฎของอิซฮาร์ อิซฮาร์มุตลัก อิซฮาร์กอมารีย์
และอิซฮาร์อาม
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
23
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 32111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน
สูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ อัลก็อดฺรฺ อัลอะลัก และตามหลักการอ่านของอิดฆาม อิดฆอมมุตะมาซิลัยนฺ
อิดฆอมมุตะกอริบัยนฺ อิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอัตตาม
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
24
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 32112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน
สูเราะฮฺอัตตีนอัชชัรหฺ อัฎฎุฮาและตามตามหลักการอ่านของอิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอันนากิส อิดฆ
อมอัชชัมซียะฮฺอิดฆอมอัลอาม
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
25
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 33111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน
สูเราะฮฺ อัลลัยลฺ อัชชัมสฺ อัลบะลัด และหลักการอ่าน อัซ-ซักตฺ การหยุด เครืองหมายการหยุด
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
26
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 33112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน
สูเราะฮฺ อัลฟัจรฺ อัลฆอชียะฮฺและกฎการอ่าน อิสตีอาซะฮฺ บัสมะละฮฺ
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
27
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 41111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับ ความหมาย อรรถาธิบายอัลกุรอาน การประทาน ประเภท
วะหฺยูมักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺวิธีการและสาเหตุของการประทานวะหฺยู
ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที
ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิม
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
28
อธิบายรายวิชา
ศอ. 41112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของ
พระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิม เรืองเกียวกับบรรดานบีและการนะซัรของภริยาอิมรอนและ
เรืองราวของมัรยัม ท่านนบีอีซาและชนชาติของท่านทีเป็นมุอฺมินและกาฟิร อะฮฺลุลกิตาบและ
ข้อเท็จจริงเกียวกับพวกเขา อะมานะฮฺและการรักษาสัญญาการกระทําในสิงทีดีและละเว้นในสิงที
ชัว
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
29
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 42111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัล กิรออาต อันนาซิค วัล-มันซู
ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที
ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง อนุมัติและส่งเสริมการค้าขาย
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
30
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 42112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัลอาม – วัลคอศ อัลมุฮฺกัม-วัลมุตาชาบะฮฺ
ศึกษา อธิบาย ความหมาย อากีดะห์และอามัลทีศอและหฺ อามานะฮฺและความยุติธรรม
ตาดับบุรอัลกุรอาน วายิบปฏิบัติตามในสิงทีอัลลอฮได้ทรงประทานบทบัญญัติ ความประเสริฐ
ของอิสลาม ความปรองดองระหว่างสามีภรรยา หลักคําสอนพืนฐานในอิสลาม
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
31
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 43111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย อัล-มุตลัก วัล-มุก็อยยัด( ÕÜĐ½a†îÔ½aë )
ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที
ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง บรรดาผู้ศรัทธาและผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้ปฏิเสธและ
ผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้กลับกลอกและคุณลักษณะของพวกเขา อัลลอฮผู้ทรงอนุภาพ
การบังเกิดของมนุษย์และการให้เกียรติในการเป็นเคาะลีฟะห์
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
32
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 43112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2
จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง
ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย นัชอะตุต-ตัฟซีรฺ ( @@ñd’ã@@ŽÐnÛa ) นัก
อรรถาธิบายและหนังสือทีมีชือเสียง
ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที
ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง ธรรมชาติของมนุษย์และการหลอกลวงของชัยฏอน การถือศีลอดและ
สิงจําเป็นในการถือศีลอด การรักษาละหมาด สิทธิของผู้ทีสามีเสียชีวิต หุกมของสิงมึนเมาและ
การพนัน การปกครองทรัพย์สินของเด็กกําพร้า ประวัติของฏอลูตและญาลูต
เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง
ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
33
วิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษ
กลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
34
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 31121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความบริสุทธิใจ ความขยัน ความอดทน ความ
เชือมัน การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และการใช้เวลาว่าง
ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ อิลมุลหะดีษดี
รอยะห์
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก
ถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
35
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 31122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการพูด ภัยจากปาก การให้อภัย การ
สมานฉันท์ ความหายนะ และความรัก
ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ รีวายะห์
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก
ถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
36
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 32121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความยําเกรง ความสัจจริง ความฉลาด ความซือ
สัตว์ การเสียสละใจบุญ มารยาทในการละหมาด ดุอาอฺจากผู้ถูกข่มเหง
ศึกษาองค์ประกอบของตัวบทหะดีษ ตัวบทหะดีษ(³½a) สายรายงาน )†äŽÛa(
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก
ถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
37
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 32122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ใครคือผู้ล้มละลาย ใครคือเพือนแท้ สีคําถามทีต้อง
ตอบ การลักขโมย การอิจฉาริษยา และการนินทา
ศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้บันทึก(ðëaŠÛa)
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก
ถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
38
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 33121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ การตังภาคีต่ออัลลอฮฺ ความละอาย การให้อภัย การ
สํารวมตน การอาบนําวาญิบ โลกอาคิเราะฮฺ และวิญญาณ (รูหฺ)
ศึกษา ค้นคว้าชนิดของหะดีษ หะดีษเศาะเหียะ (|îz–Ûa) หะ ดีษหะสัน )厧a(
เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึง
ความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
39
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 33122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการเยียมเยียนผู้ป่วย การกระทําบิดอะฮฺ
สิงทีเป็นชุบฮะฮฺ และสิงทีต้องห้าม
ศึกษา ค้นคว้าความหมายและชนิดต่างๆ ของหะดีษเฏาะอีฟ ( ‫)א‬
เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึง
ความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
40
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 41111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการอัล-หะดีษอันนะบะวีย์ ความแตกต่าง
ระหว่างอัล-หะดีษกับอัล-กุรอาน
ศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับหะลาลและหะรอม การระลึกถึงความตาย การฉ้อโกง การทํา
ตามสัญญา คุณลักษณะของผู้ศรัทธา การฆ่าผู้อืนโดยอธรรม และการพบสิงของผู้อืน
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษ
ตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
41
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 41112 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการของหะดีษกุดสีย์กับอัลกุรอานและ
อัสสุนนะห์กับอัลเคาะบัรและอัล-อะษัร
ศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับ การแข่งขันประกอบความดีงาม การทะเลาะเบาะแว้ง และเอา
ลียาอุลลอฮฺ
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษ
ตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
42
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 42121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมายอัล-มุตาวาตีร
และอัล-อะห๊าด ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษ อัล-มุตาวาตีร และอัล-อาหาด
ศึกษาบท อัล-หะดีษ ละหมาดสุนัตฎูหา ละหมาดสุนัตตะฮัจ ุต ละหมาดสุนัตอิสติคอ
เราะห์ ละหมาดศพ การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด สิทธิของมุสลิม และเกียรติของคนศอและฮฺ
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ
แตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-
หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
43
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 42122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมาย เฆาะรีบ อะซีซ
และมัซฮุร ความแตกต่างระหว่างเฆาะรีบ อะซีซ และมัซฮุร
ศึกษาบท อัล-หะดีษ การถือศีลอดวันจันทร์ / วันพฤหัสบดี การถือศีลอดวันสีขาว 3 วัน
เงือนไขของการเข้าสวรรค์ และการปกปิดวิชาความรู้
เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ
แตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-
หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
44
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 43111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับ ความหมาย
ประเภท ของหะดีษมักโบลและมัรดูด
ศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของสลาม มารยาทในการแสวงหาความรู้ เอียติ
กาฟในเดือนรอมฎอน ห้ามสวมใส่ทอง/เงิน การเลือกภรรยา และห้ามการอยู่สองต่อสองในทีลับ
ตาคน
เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ
แตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-
หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
45
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 43122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความแตกต่าง
ระหว่างอัล-หะดีษมักโบลและมัรดูด
ศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ สงสัยผู้อืน
ในทางทีไม่ดี ห้ามการเหยียดหยามผู้อืน ไม่ภักดีในสิงทีผิด และการอยู่ในอัล-ญะมาอะฮฺ.
เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ
แตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-
หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
46
วิชาวิชาวิชาวิชาอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺ
กลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
47
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 31131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการสมรส บทลงโทษ
ในความผิดต่าง ๆ การลักขโมย การพนัน และการกล่าวหา
เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่
ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
48
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 31132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการทําผิดประเวณี การ
ปล้นสะดม การดืมสุรา สิงมึนเมา สิงเสพติด นํามาวิเคราะห์กับสภาพในชุมชน
เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่
ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
49
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 32131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญของการละหมาดฟัรดู การ
ละหมาดศพ การละหมาดสุนัต และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ วาญิบ สุนัต ฮารอม
เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
50
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 32132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญและหลักการเกียวกับการทําฮัจฮฺ
และอุมเราะฮฺ การจัดการมรดก การถือศีลอด และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ มักโระ
และมูบะฮฺ
เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
51
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 33131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท ของกฎวัฏอีย์ อากีเกาะ กุรบ่าน
กัฟฟาเราะ ซากาต นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชน
เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
52
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 33132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท และหลักการของการเก็บของตก
ทรัพย์สินทีฝังในดิน ดอกเบีย การแบ่งมรดก นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชน
เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
53
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 41131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข
องค์ประกอบ ประเภท ของการละหมาด การจัดการศพ และเอียะติกาฟ
เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี
ความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
54
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 41132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข
องค์ประกอบ ประเภท ของการจับจองฟืนฟูทีดินรกร้าง การเช่า การจ้าง มุฎอรอบะฮฺ อัลกุรอาน
และอัลฮะดีษ
เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี
ความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
55
คําอธิบายรายวิชา
ศอ. 42131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 เทอม 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข
องค์ประกอบ ประเภท ของการมอบฉันทะ การฝากของ และการหุ้นส่วน
เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี
ความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
56
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 42132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข
องค์ประกอบ ประเภท ของข้อตกลงในการดูแลผลผลิต การยกให้ สาธารณกุศล พินัยกรรม การ
แต่งงานมูฮัลลิล อิจมะฮฺ และกียาส
เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี
ความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
57
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 43131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข
องค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้าง
กฎทุกๆการงานขึนอยู่กับการเจตนา ความมันใจไม่ถูกลบล้างด้วยความสงสัย ความยาก
นําไปสู่ความง่าย การตัดสินตามจารีตประเพณี
เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี
ความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
58
คําอธิบายรายวิชา
ศอ 43132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข
องค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้าง
กฎการวินิจฉัยใหม่ไม่สามารถลบผลการวินิจฉัยเก่าและการลงโทษ (ตามบัญญัติฮูดูด)ไม่
สามารถยกเลิกได้ด้วยความคลุมเครือ
เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี
ความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา
59
วิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺ
กลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)

Recomendados

วิจัยชั้นเรียนรุสดี von
วิจัยชั้นเรียนรุสดีวิจัยชั้นเรียนรุสดี
วิจัยชั้นเรียนรุสดีMuhammadrusdee Almaarify
12.3K views3 Folien
คำอธิบายโครงสร้าง อัคลาก von
คำอธิบายโครงสร้าง อัคลากคำอธิบายโครงสร้าง อัคลาก
คำอธิบายโครงสร้าง อัคลากMuhammadrusdee Almaarify
2.4K views3 Folien
แผนการจัดการเรียนรู้ อัคลาก ปี4 12556 von
แผนการจัดการเรียนรู้ อัคลาก ปี4 12556แผนการจัดการเรียนรู้ อัคลาก ปี4 12556
แผนการจัดการเรียนรู้ อัคลาก ปี4 12556Muhammadrusdee Almaarify
8.4K views73 Folien
การออกแบบการสอน von
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอนguest68e3471
12.1K views75 Folien
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอัลอัคลาก ปี 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 von
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอัลอัคลาก ปี 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2555แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอัลอัคลาก ปี 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2555
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอัลอัคลาก ปี 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2555Muhammadrusdee Almaarify
20.2K views80 Folien
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา von
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษาปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษาพัชรี ฝันถึงภูมิ
8.4K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมน von
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมนเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมน
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมนWan Ngamwongwan
26.9K views2 Folien
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน von
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนแผ่นพับแนะนำโรงเรียน
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนkrupick2514
2.9K views3 Folien
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ von
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้Katekyo Sama
11.2K views11 Folien
แผน Stad von
แผน Stadแผน Stad
แผน Stadnangnut
9.3K views72 Folien
คู่มือสภานักเรียน von
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนkrupornpana55
113.7K views56 Folien

Was ist angesagt?(20)

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมน von Wan Ngamwongwan
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมนเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมน
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องฮอร์โมน
Wan Ngamwongwan26.9K views
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน von krupick2514
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนแผ่นพับแนะนำโรงเรียน
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
krupick25142.9K views
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ von Katekyo Sama
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Katekyo Sama11.2K views
แผน Stad von nangnut
แผน Stadแผน Stad
แผน Stad
nangnut9.3K views
คู่มือสภานักเรียน von krupornpana55
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
krupornpana55113.7K views
ทฤษฏีไวก็อตสกี้ von Proud N. Boonrak
ทฤษฏีไวก็อตสกี้ทฤษฏีไวก็อตสกี้
ทฤษฏีไวก็อตสกี้
Proud N. Boonrak48.5K views
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการทางสังคมสมัยอยุธยา von Princess Chulabhon's College Chonburi
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการทางสังคมสมัยอยุธยาใบความรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการทางสังคมสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง พัฒนาการทางสังคมสมัยอยุธยา
ปรัชญากับวิถีชีวิต von Padvee Academy
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิต
Padvee Academy10.6K views
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม von guest5ec5625
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
guest5ec562523K views
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55 von Decode Ac
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55
Decode Ac51.1K views
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2 von teerachon
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2
teerachon45.3K views
คณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลา von พัน พัน
คณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลาคณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลา
คณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลา
พัน พัน47.9K views
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย von TSU
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัยการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย
TSU40.1K views
การเรียนแบบร่วมมือ von Teeraporn Pingkaew
การเรียนแบบร่วมมือการเรียนแบบร่วมมือ
การเรียนแบบร่วมมือ
Teeraporn Pingkaew7.9K views
หลักเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 กิจกรรมสภานักเรียน von Duangnapa Inyayot
หลักเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 กิจกรรมสภานักเรียนหลักเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 กิจกรรมสภานักเรียน
หลักเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 กิจกรรมสภานักเรียน
Duangnapa Inyayot5.4K views
นิราศพระบาท1 52 von panneem
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
panneem4.7K views

Destacado

โครงสร้างหลักสูตรประถม von
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมwangasom
616.5K views3 Folien
รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน von
รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนManoonpong Srivirat
6.3K views36 Folien
รายงานวิจัยในชั้นเรียน von
รายงานวิจัยในชั้นเรียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานวิจัยในชั้นเรียนchaiwat vichianchai
53.5K views4 Folien
ฟิกฮฺ(กลาง).Pdf von
ฟิกฮฺ(กลาง).Pdfฟิกฮฺ(กลาง).Pdf
ฟิกฮฺ(กลาง).PdfMuhammadrusdee Almaarify
2.6K views38 Folien
แผนพัฒนา von
แผนพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาLaila Sama-ae
1.7K views124 Folien

Destacado(11)

โครงสร้างหลักสูตรประถม von wangasom
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
wangasom616.5K views
รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน von Manoonpong Srivirat
รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน von chaiwat vichianchai
รายงานวิจัยในชั้นเรียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
chaiwat vichianchai53.5K views
แผนพัฒนา von Laila Sama-ae
แผนพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนา
Laila Sama-ae1.7K views
การใช้หลักสูตรแกนกลาง von guest6e231b
การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
guest6e231b24.9K views
รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101 von spk906
รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101
รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101
spk90629.5K views
วิเคราะห์หลักสูตร ตัวอย่าง von kruwongduan
วิเคราะห์หลักสูตร ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร ตัวอย่าง
วิเคราะห์หลักสูตร ตัวอย่าง
kruwongduan7.9K views
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is von Sasiyada Promsuban
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
Sasiyada Promsuban206.6K views
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน von thkitiya
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
thkitiya315.7K views

Similar a หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)

หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc von
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 docหลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 dockrupornpana55
289 views4 Folien
หลักสูตรส่วนที่ ๑ von
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑rampasri
3.8K views22 Folien
B2 von
B2B2
B2Tum Suphachai
315 views30 Folien
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง von
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางแนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางkruthai40
3.8K views21 Folien
7 170819173524 von
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524wanitchaya001
15 views29 Folien

Similar a หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)(20)

หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc von krupornpana55
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 docหลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
krupornpana55289 views
หลักสูตรส่วนที่ ๑ von rampasri
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑
rampasri3.8K views
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง von kruthai40
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางแนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
kruthai403.8K views
บทที่ 7 von benty2443
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
benty244381 views
7 170819173524 von gam030
7 1708191735247 170819173524
7 170819173524
gam03053 views

Más de Muhammadrusdee Almaarify

دعاء بدوح von
دعاء بدوح دعاء بدوح
دعاء بدوح Muhammadrusdee Almaarify
2.9K views2 Folien
ความร เก__ยวก_บรอมฎอน von
ความร เก__ยวก_บรอมฎอนความร เก__ยวก_บรอมฎอน
ความร เก__ยวก_บรอมฎอนMuhammadrusdee Almaarify
642 views9 Folien
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน von
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอนความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอนMuhammadrusdee Almaarify
1.3K views18 Folien
30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอด von
30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอด30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอด
30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอดMuhammadrusdee Almaarify
2.4K views19 Folien
1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน von
1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน
1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอนMuhammadrusdee Almaarify
693 views38 Folien
รอมฎอน แผ่นพับ von
รอมฎอน  แผ่นพับรอมฎอน  แผ่นพับ
รอมฎอน แผ่นพับMuhammadrusdee Almaarify
1.1K views1 Folie

Más de Muhammadrusdee Almaarify(20)

ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน von Muhammadrusdee Almaarify
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอนความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอด von Muhammadrusdee Almaarify
30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอด30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอด
30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎุอฺเกี่ยวกับรอมดอนและการถือศีลอด
1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน von Muhammadrusdee Almaarify
1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน
1 วันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน
أخطاؤنا في رمضان... 7ـ أخطاء عامة في شهر رمضان von Muhammadrusdee Almaarify
أخطاؤنا في رمضان... 7ـ أخطاء عامة في شهر رمضانأخطاؤنا في رمضان... 7ـ أخطاء عامة في شهر رمضان
أخطاؤنا في رمضان... 7ـ أخطاء عامة في شهر رمضان
أخطاؤنا في رمضان... 5ـ الأخطاء الخاصة بالنساء von Muhammadrusdee Almaarify
أخطاؤنا في رمضان... 5ـ الأخطاء الخاصة بالنساءأخطاؤنا في رمضان... 5ـ الأخطاء الخاصة بالنساء
أخطاؤنا في رمضان... 5ـ الأخطاء الخاصة بالنساء
أخطاؤنا في رمضان... 4ـ الأخطاء الخاصة بصلاة الوتر، ودعاء القنوت von Muhammadrusdee Almaarify
أخطاؤنا في رمضان... 4ـ الأخطاء الخاصة بصلاة الوتر، ودعاء القنوتأخطاؤنا في رمضان... 4ـ الأخطاء الخاصة بصلاة الوتر، ودعاء القنوت
أخطاؤنا في رمضان... 4ـ الأخطاء الخاصة بصلاة الوتر، ودعاء القنوت
أخطاؤنا في رمضان... 3ـ الأخطاء التي يقع فيها الأئمة عند صلاة ال von Muhammadrusdee Almaarify
أخطاؤنا في رمضان... 3ـ الأخطاء التي يقع فيها الأئمة عند صلاة الأخطاؤنا في رمضان... 3ـ الأخطاء التي يقع فيها الأئمة عند صلاة ال
أخطاؤنا في رمضان... 3ـ الأخطاء التي يقع فيها الأئمة عند صلاة ال
أخطاؤنا في رمضان... 2ـ الأخطاء الخاصة بصلاة التراويح von Muhammadrusdee Almaarify
أخطاؤنا في رمضان... 2ـ الأخطاء الخاصة بصلاة التراويحأخطاؤنا في رمضان... 2ـ الأخطاء الخاصة بصلاة التراويح
أخطاؤنا في رمضان... 2ـ الأخطاء الخاصة بصلاة التراويح

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)

 • 1. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 1 คํานํา กระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสังให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียน นําร่องและโรงเรียนเครือข่ายตังแต่ปีการศึกษา 2546 และใช้ในโรงเรียนทัวไปตังแต่ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศทีมีจุดประสงค์ทีจะพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิมศักยภาพ ของผู้เรียนให้สูงขึน สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพืนฐานของความเป็นไทยและความ เป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด และความสามารถของ แต่ละบุคคล หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในครังนี ทางโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามกรอบทิศทางหลักสูตรแกนกลาง ซึงเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 เพือนํามาใช้ ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน หลักสูตรอิสลาม ศึกษาเล่มนี อาจไม่สมบูรณ์นัก ต้องมีการเปลียนแปลงพัฒนาขึนอีกให้ทันกับความก้าวหน้าของ โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาเล่มนีจะเป็น ประโยชน์แก่โรงเรียนและสังคมต่อไป จัดทําโดย คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา
 • 2. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 2 สารบัญ หน้า คํานํา สารบัญ ประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยา ส่วนนํา - ความนํา - ปรัชญาโรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - พันธกิจโรงเรียน - เป้ าหมาย - สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน - หลักการ - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชาอัลกุรอานและตัฟซีร คําอธิบายรายวิชาอัลฮะดีษ คําอธิบายรายวิชาอัลฟิกฮฺ คําอธิบายรายวิชาอัลอะกีดะฮฺ คําอธิบายรายวิชาอัตตารีก คําอธิบายรายวิชาอัลอัคลาก 1 2 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 18 20 33 46 59 72 85
 • 4. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 4 ประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยา เรือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ตามทีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ให้ เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําทําขึนสําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้ นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพือ พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพด้นความรู้และทักษะ ทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต เพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดีวิทยา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้ดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา บัดนีทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ทังนี หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เมือวันที 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตังแต่บัดนี เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ................................. (นายอําพล พลาสิน) ผู้อํานวยการโรงเรียนสามารถดีวิทยา
 • 5. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 5 ส่วนนํา ความนํา อิสลามให้ความสําคัญเรืองการศึกษาเป็นอย่างยิง เมือมุสลิมมีความรู้เกียวกับศาสนาแล้ว จะก่อให้เกิดผลดีในการดํารงชีวิต เนืองจากหลักการอิสลามเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของมุสลิมให้เป็นคนดี มีสติปัญญา กระทําความดี ละเว้นความชัว เพือเป็นบ่าวทีดีของอัลลอฮฺ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮฺอัลอะลัก อายะฮฺที 1 – 5 ความว่า : “ จงอ่านเถิดในนามพระนามแห่งองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงบันดาล พระองค์ทรง บันดาลมนุษย์จากก้อนเอชนือ(ทีวิวัฒน์จากก้อนเลือด จากอสุจิ เป็นลําดับ) จงอ่านเถิด และองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงเอือเฟือยิงนัก ซึงทรงสอนความรู้ด้วยกับปากกา พระองค์ทรงสอนมนุษย์ในสิงทีเขาไม่รู้ ” ท่านรอซูล ได้กล่าวไว้ในประเด็นการศึกษาเช่นกัน ความว่า : “ การศึกษาเป็นสิงบังคับสําหรับมุสลิม(ชายและหญิง) (รายงานโดยอะหหมัดและอิบนูมาญะฮฺ) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้แกนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําขึน สําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มี คุณภาพด้านความรู้ และทักษะทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงตลอด เวลาและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต เพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดี เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอิสลาม ศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรทังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ขัน พืนฐานอิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิมเติมทีโรงเรียนกําหนด ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน รวมทังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้
 • 6. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 6 กําหนดจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาขึนตามเงือนไขทีหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ทุกประการ ปรัชญาโรงเรียน “ ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นความสะอาด ปราศจากสิงเสพติด ” วิสัยทัศน์โรงเรียน “ ภายในปี 2554 – 2556 โรงเรียนสามารถดีวิทยา เป็นโรงเรียนทีมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สังคมยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นสถาบันแห่งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ” พันธกิจโรงเรียน 1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการศึกษา 2) จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้ 3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษาต่างประเทศ 4) พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม รักในท้องถิน 5) สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขใจทีดี 7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 • 7. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 7 เป้ าหมาย 1) บุคลากรมีความเชียวชาญในการจัดการศึกษา 2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้ 3) ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษต่างประเทศ 4) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักในท้องถิน 5) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน 6) ผู้เรียนมีสุขภาพกาย ใจทีดี 7) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตร อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 นันเพือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึง การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกําหนดนัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ สําคัญ 5 ประการ ดังนี 1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูล ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่อ รองเพือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีมี ต่อตนเองและสังคม 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพือการตัดสินใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 • 8. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 8 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดล้อม 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยู่ ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัด แย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ การรู้จักหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน ต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การ สือสารการทํางานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม หลักการ เพือให้การจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีกําหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู้คุณธรรม จึงกําหนดหลักการของ หลักสูตรอิสลามศึกษาไว้ดังนี 1. เป็นการศึกษาเกียวกับอิสลามศึกษาทีมุ่งให้มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้านอิสลาม ศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการดํารงชีวิต 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต โดยถือว่า ผู้เรียนมีความสําคัญทีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 4. เป็นหลักสูตรทีมีโครงสร้างทียืดหยุ่นทังด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
 • 9. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 9 5. เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผล การเรียนรู้และประสบการณ์ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ หลักสูตรอิสลามศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะและเจตคติทีดีต่อ ศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ดังนี 1. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และรอซูล ปฏิบัติตามหลักคําสอนของอิสลาม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ 2. สามารถให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆ โดยปราศจาก ความงมงาย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพือพัฒนาตนเอง ชุมชน และ ประเทศชาติ 3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิทยาการ ต่างๆ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ายิงขึน 4. มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมทีดี มีระเบียบวินัย มีความซือสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละเพือส่วนรวม 5. มีความสามัคคี รู้จักทํางานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพือน มนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข 6. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม 7. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี 8. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สังคม 9. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า ทางโรงเรียนได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมเติม ดังนี 1. ห่างไกลสิงเสพติด
 • 11. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 11 ชันปีที 1 (อก.1) ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน ศอ 31111 ศอ 31121 ศอ 31131 ศอ 31141 สจ 31151 สจ 31161 อม 31171 อม 31181 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 ศอ 31112 ศอ 31122 ศอ 31132 ศอ 31142 สจ 31152 สจ 31162 อม 31172 อม 31182 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 20 20 -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 20 20 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540
 • 12. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 12 ชัน ปีที 2 (อก.2) ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน ศอ 32111 ศอ 32121 ศอ 32131 ศอ 32141 สจ 32151 สจ 32161 อม 32171 อม 32181 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 ศอ 32112 ศอ 32122 ศอ 32132 ศอ 32142 สจ 32152 สจ 32162 อม 32172 อม 32182 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.6 580
 • 13. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 13 ชันปีที 3 (อก.3) ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน ศอ 33111 ศอ 33121 ศอ 33131 ศอ 33141 สจ 33151 สจ 33161 อม 33171 อม 33181 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 ศอ 33112 ศอ 33122 ศอ 33132 ศอ 33142 สจ 33152 สจ 33162 อม 33172 อม 33182 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 14. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 14 ชันปีที 4 (อป.1) ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน ศอ 41111 ศอ 41121 ศอ 41131 ศอ 41141 สจ 41151 สจ 41161 อม 41171 อม 41181 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 ศอ 41112 ศอ 41122 ศอ 41132 ศอ 41142 สจ 41152 สจ 41162 อม 41172 อม 41182 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 15. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 15 ชันปีที 5 (อป.2) ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน ศอ 42111 ศอ 42121 ศอ 42131 ศอ 42141 สจ 42151 สจ 42161 อม 42171 อม 42181 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 ศอ 42112 ศอ 42122 ศอ 42132 ศอ 42142 สจ 42152 สจ 42162 อม 42172 อม 42182 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 16. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 16 ชันปีที 6 (อป.3) ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ ภาค ชม. สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐาน ศอ 43111 ศอ 43121 ศอ 43131 ศอ 43141 สจ 43151 สจ 43161 อม 43171 อม 43181 - อัลกรุอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 ศอ 43112 ศอ 43122 ศอ 43132 ศอ 43142 สจ 43152 สจ 43162 อม 43172 อม 43182 - อัลกุรอานและตัฟซีร - ฮะดิษ - อัลฟิกฮฺ - อัลอากีดะฮฺ - อัตตาริค - อัลอัคลาก - ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80 60 60 60 60 60 60 60 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 -กิจกรรมสายใยสามารถดี -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 40 40 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 17. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 17 หมายเหตุ : เวลาเรียน ภาคเรียน 12.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 500 ชัวโมง ช่วงชัน 12.5 × 6 = 75 หน่วยกิต กิจกรรม 80 ชัวโมง 1.0 หน่วยกิต = 40 ชัวโมง
 • 19. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 19 คําอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา ปี พ.ศ. 2555 ได้นําสาระและมาตรฐานการ เรียนรู้ช่วงชันของหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 มาวิเคราะห์เพือกําหนดสาระการเรียนรู้ ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทีคาดหวังรายปี สาระการเรียนรู้รายชัน / รายปี แล้วนํามาจัดทําคําอธิบาย รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชันเรียน
 • 21. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 21 คําอธิบายรายวิชา ศอ 31111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุอาน สูเราะฮฺ อัซซัลซะละฮฺ อัลอาฎียาต อัลกอริอะฮฺ อัตตะกาษุร อัลฮุมะซะฮฺ อัลฟัยลฺ และหลักการอ่าน พยัญชนะทีเริมต้นสูเราะฮฺ เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 22. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 22 คําอธิบายรายวิชา ศอ 31112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และวิธีการวากัฟคําทีลงท้ายด้วย ฟัตหาตัยน์และตาอฺมัรบูเฏาะห์ การออกเสียงคํา (@@Ĕbãa) กฎของอิซฮาร์ อิซฮาร์มุตลัก อิซฮาร์กอมารีย์ และอิซฮาร์อาม เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 23. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 23 คําอธิบายรายวิชา ศอ 32111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน สูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ อัลก็อดฺรฺ อัลอะลัก และตามหลักการอ่านของอิดฆาม อิดฆอมมุตะมาซิลัยนฺ อิดฆอมมุตะกอริบัยนฺ อิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอัตตาม เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 24. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 24 คําอธิบายรายวิชา ศอ 32112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน สูเราะฮฺอัตตีนอัชชัรหฺ อัฎฎุฮาและตามตามหลักการอ่านของอิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอันนากิส อิดฆ อมอัชชัมซียะฮฺอิดฆอมอัลอาม เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 25. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 25 คําอธิบายรายวิชา ศอ 33111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน สูเราะฮฺ อัลลัยลฺ อัชชัมสฺ อัลบะลัด และหลักการอ่าน อัซ-ซักตฺ การหยุด เครืองหมายการหยุด เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 26. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 26 คําอธิบายรายวิชา ศอ 33112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอาน สูเราะฮฺ อัลฟัจรฺ อัลฆอชียะฮฺและกฎการอ่าน อิสตีอาซะฮฺ บัสมะละฮฺ เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 27. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 27 คําอธิบายรายวิชา ศอ 41111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับ ความหมาย อรรถาธิบายอัลกุรอาน การประทาน ประเภท วะหฺยูมักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺวิธีการและสาเหตุของการประทานวะหฺยู ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิม เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 28. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 28 อธิบายรายวิชา ศอ. 41112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของ พระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิม เรืองเกียวกับบรรดานบีและการนะซัรของภริยาอิมรอนและ เรืองราวของมัรยัม ท่านนบีอีซาและชนชาติของท่านทีเป็นมุอฺมินและกาฟิร อะฮฺลุลกิตาบและ ข้อเท็จจริงเกียวกับพวกเขา อะมานะฮฺและการรักษาสัญญาการกระทําในสิงทีดีและละเว้นในสิงที ชัว เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 29. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 29 คําอธิบายรายวิชา ศอ 42111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัล กิรออาต อันนาซิค วัล-มันซู ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง อนุมัติและส่งเสริมการค้าขาย เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 30. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 30 คําอธิบายรายวิชา ศอ 42112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัลอาม – วัลคอศ อัลมุฮฺกัม-วัลมุตาชาบะฮฺ ศึกษา อธิบาย ความหมาย อากีดะห์และอามัลทีศอและหฺ อามานะฮฺและความยุติธรรม ตาดับบุรอัลกุรอาน วายิบปฏิบัติตามในสิงทีอัลลอฮได้ทรงประทานบทบัญญัติ ความประเสริฐ ของอิสลาม ความปรองดองระหว่างสามีภรรยา หลักคําสอนพืนฐานในอิสลาม เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 31. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 31 คําอธิบายรายวิชา ศอ 43111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย อัล-มุตลัก วัล-มุก็อยยัด( ÕÜĐ½a†îÔ½aë ) ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง บรรดาผู้ศรัทธาและผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้ปฏิเสธและ ผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้กลับกลอกและคุณลักษณะของพวกเขา อัลลอฮผู้ทรงอนุภาพ การบังเกิดของมนุษย์และการให้เกียรติในการเป็นเคาะลีฟะห์ เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 32. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 32 คําอธิบายรายวิชา ศอ 43112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2 จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมง ศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย นัชอะตุต-ตัฟซีรฺ ( @@ñd’ã@@ŽÐnÛa ) นัก อรรถาธิบายและหนังสือทีมีชือเสียง ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนที ได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง ธรรมชาติของมนุษย์และการหลอกลวงของชัยฏอน การถือศีลอดและ สิงจําเป็นในการถือศีลอด การรักษาละหมาด สิทธิของผู้ทีสามีเสียชีวิต หุกมของสิงมึนเมาและ การพนัน การปกครองทรัพย์สินของเด็กกําพร้า ประวัติของฏอลูตและญาลูต เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 34. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 34 คําอธิบายรายวิชา ศอ 31121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความบริสุทธิใจ ความขยัน ความอดทน ความ เชือมัน การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และการใช้เวลาว่าง ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ อิลมุลหะดีษดี รอยะห์ เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก ถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวันได้
 • 35. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 35 คําอธิบายรายวิชา ศอ 31122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการพูด ภัยจากปาก การให้อภัย การ สมานฉันท์ ความหายนะ และความรัก ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ รีวายะห์ เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก ถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวันได้
 • 36. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 36 คําอธิบายรายวิชา ศอ 32121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความยําเกรง ความสัจจริง ความฉลาด ความซือ สัตว์ การเสียสละใจบุญ มารยาทในการละหมาด ดุอาอฺจากผู้ถูกข่มเหง ศึกษาองค์ประกอบของตัวบทหะดีษ ตัวบทหะดีษ(³½a) สายรายงาน )†äŽÛa( เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก ถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้
 • 37. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 37 คําอธิบายรายวิชา ศอ 32122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ใครคือผู้ล้มละลาย ใครคือเพือนแท้ สีคําถามทีต้อง ตอบ การลักขโมย การอิจฉาริษยา และการนินทา ศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้บันทึก(ðëaŠÛa) เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนัก ถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้
 • 38. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 38 คําอธิบายรายวิชา ศอ 33121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ การตังภาคีต่ออัลลอฮฺ ความละอาย การให้อภัย การ สํารวมตน การอาบนําวาญิบ โลกอาคิเราะฮฺ และวิญญาณ (รูหฺ) ศึกษา ค้นคว้าชนิดของหะดีษ หะดีษเศาะเหียะ (|îz–Ûa) หะ ดีษหะสัน )厧a( เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึง ความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้
 • 39. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 39 คําอธิบายรายวิชา ศอ 33122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการเยียมเยียนผู้ป่วย การกระทําบิดอะฮฺ สิงทีเป็นชุบฮะฮฺ และสิงทีต้องห้าม ศึกษา ค้นคว้าความหมายและชนิดต่างๆ ของหะดีษเฏาะอีฟ ( ‫)א‬ เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึง ความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้
 • 40. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 40 คําอธิบายรายวิชา ศอ 41111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการอัล-หะดีษอันนะบะวีย์ ความแตกต่าง ระหว่างอัล-หะดีษกับอัล-กุรอาน ศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับหะลาลและหะรอม การระลึกถึงความตาย การฉ้อโกง การทํา ตามสัญญา คุณลักษณะของผู้ศรัทธา การฆ่าผู้อืนโดยอธรรม และการพบสิงของผู้อืน เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษ ตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 41. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 41 คําอธิบายรายวิชา ศอ 41112 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการของหะดีษกุดสีย์กับอัลกุรอานและ อัสสุนนะห์กับอัลเคาะบัรและอัล-อะษัร ศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับ การแข่งขันประกอบความดีงาม การทะเลาะเบาะแว้ง และเอา ลียาอุลลอฮฺ เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษ ตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 42. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 42 คําอธิบายรายวิชา ศอ 42121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมายอัล-มุตาวาตีร และอัล-อะห๊าด ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษ อัล-มุตาวาตีร และอัล-อาหาด ศึกษาบท อัล-หะดีษ ละหมาดสุนัตฎูหา ละหมาดสุนัตตะฮัจ ุต ละหมาดสุนัตอิสติคอ เราะห์ ละหมาดศพ การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด สิทธิของมุสลิม และเกียรติของคนศอและฮฺ เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ แตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล- หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 43. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 43 คําอธิบายรายวิชา ศอ 42122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมาย เฆาะรีบ อะซีซ และมัซฮุร ความแตกต่างระหว่างเฆาะรีบ อะซีซ และมัซฮุร ศึกษาบท อัล-หะดีษ การถือศีลอดวันจันทร์ / วันพฤหัสบดี การถือศีลอดวันสีขาว 3 วัน เงือนไขของการเข้าสวรรค์ และการปกปิดวิชาความรู้ เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ แตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล- หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 44. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 44 คําอธิบายรายวิชา ศอ 43111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับ ความหมาย ประเภท ของหะดีษมักโบลและมัรดูด ศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของสลาม มารยาทในการแสวงหาความรู้ เอียติ กาฟในเดือนรอมฎอน ห้ามสวมใส่ทอง/เงิน การเลือกภรรยา และห้ามการอยู่สองต่อสองในทีลับ ตาคน เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ แตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล- หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 45. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 45 คําอธิบายรายวิชา ศอ 43122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความแตกต่าง ระหว่างอัล-หะดีษมักโบลและมัรดูด ศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ สงสัยผู้อืน ในทางทีไม่ดี ห้ามการเหยียดหยามผู้อืน ไม่ภักดีในสิงทีผิด และการอยู่ในอัล-ญะมาอะฮฺ. เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความ แตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล- หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 47. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 47 คําอธิบายรายวิชา ศอ 31131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการสมรส บทลงโทษ ในความผิดต่าง ๆ การลักขโมย การพนัน และการกล่าวหา เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่ ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
 • 48. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 48 คําอธิบายรายวิชา ศอ 31132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการทําผิดประเวณี การ ปล้นสะดม การดืมสุรา สิงมึนเมา สิงเสพติด นํามาวิเคราะห์กับสภาพในชุมชน เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่ ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
 • 49. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 49 คําอธิบายรายวิชา ศอ 32131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญของการละหมาดฟัรดู การ ละหมาดศพ การละหมาดสุนัต และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ วาญิบ สุนัต ฮารอม เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • 50. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 50 คําอธิบายรายวิชา ศอ 32132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญและหลักการเกียวกับการทําฮัจฮฺ และอุมเราะฮฺ การจัดการมรดก การถือศีลอด และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ มักโระ และมูบะฮฺ เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • 51. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 51 คําอธิบายรายวิชา ศอ 33131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท ของกฎวัฏอีย์ อากีเกาะ กุรบ่าน กัฟฟาเราะ ซากาต นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข
 • 52. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 52 คําอธิบายรายวิชา ศอ 33132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท และหลักการของการเก็บของตก ทรัพย์สินทีฝังในดิน ดอกเบีย การแบ่งมรดก นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข
 • 53. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 53 คําอธิบายรายวิชา ศอ 41131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข องค์ประกอบ ประเภท ของการละหมาด การจัดการศพ และเอียะติกาฟ เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี ความสุข
 • 54. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 54 คําอธิบายรายวิชา ศอ 41132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข องค์ประกอบ ประเภท ของการจับจองฟืนฟูทีดินรกร้าง การเช่า การจ้าง มุฎอรอบะฮฺ อัลกุรอาน และอัลฮะดีษ เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี ความสุข
 • 55. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 55 คําอธิบายรายวิชา ศอ. 42131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 เทอม 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข องค์ประกอบ ประเภท ของการมอบฉันทะ การฝากของ และการหุ้นส่วน เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี ความสุข
 • 56. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 56 คําอธิบายรายวิชา ศอ 42132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข องค์ประกอบ ประเภท ของข้อตกลงในการดูแลผลผลิต การยกให้ สาธารณกุศล พินัยกรรม การ แต่งงานมูฮัลลิล อิจมะฮฺ และกียาส เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี ความสุข
 • 57. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 57 คําอธิบายรายวิชา ศอ 43131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข องค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้าง กฎทุกๆการงานขึนอยู่กับการเจตนา ความมันใจไม่ถูกลบล้างด้วยความสงสัย ความยาก นําไปสู่ความง่าย การตัดสินตามจารีตประเพณี เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี ความสุข
 • 58. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา 58 คําอธิบายรายวิชา ศอ 43132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2 จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมง ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไข องค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้าง กฎการวินิจฉัยใหม่ไม่สามารถลบผลการวินิจฉัยเก่าและการลงโทษ (ตามบัญญัติฮูดูด)ไม่ สามารถยกเลิกได้ด้วยความคลุมเครือ เพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมี ความสุข