Anzeige

Комуникација со медиумите

23. Apr 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Комуникација со медиумите(17)

Más de Metamorphosis(20)

Anzeige

Комуникација со медиумите

 1. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
 2. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ • Медиумите претставуваат само еден сегмент од широкиот корпус на елементи на односите со јавноста; • Добрата, ефикасната и постојаната комуникација со медиумите е исклучително важна за Комисиите за односи меѓу заедниците (КОЗ) на локално ниво; • Онаму каде што нема медиуми, локалната самоуправа и Комисијата мора да се фокусираат и да бараат други ефикасни начини на комуникација со граѓаните и со јавноста
 3. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ Комуникацијата со медиумите не треба да се сведе само на промоција на Комисијата. Комисијата за односи меѓу заедниците треба да изгради систем на постојана, отворена, навремена и точна комуникација со новинарите.
 4. Медиумите имаат голема општествена улога: • го формираат јавното мислење; • имаат надзорна функција врз власта, опозицијата, законите, социјалните прашања и др.; • воспоставуваат трендови и, најважно од сè, • создаваат публика. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 5. Од аспект на односите со јавноста, медиумите имаат двојна улога. Од една страна, тие претставуваат целна јавност, а од друга страна претставуваат комуникациска алатка преку која општината и КОЗ може да пренесуваат информации и пораки до граѓаните. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 6. • Многу е важно добро да се познаваат медиумската сцена и медиумските релации, како на локално, така и на регионално и на национално ниво. • Едновремено, треба добро да се познаваат и начините на кои функционираат медиумите и новинарите (кога одат на настани, кога ги подготвуваат материјалите за објавување, кога имаат дежурни екипи, кои новинари следат определени теми, кои се уредниците на определени рубрики и др.). КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 7. Технички карактеристики Телевизиите се најмоќниот медиум - најраспространета публика, опфаќаат голем број луѓе во исто време, нудат и слика и глас, но нивното време е најскапо, и доколку бесплатно ја објават вашата информација Печатот е многу побавен медиум - своите страници ги затвора порано (за да излезат во трафиките навечер, весниците се печатат во попладневни часови). Неделниците нудат простор за аналитичност и поопширен пласман на информации, но имаат најсегментирана публика и мал тираж. Најбрзо реагираат информативните агенции и интернет- порталите. Дополнителен проблем кај информативните агенции е тоа што целосните информации се достапни само за нивните претплатници, а интернет -порталите се достапни само за онаа публика која има пристап до интернет. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 8. • Комисијата, во зависност од своите цели, капацитети, присуството на локални, национални и регионални медиуми, треба да креира сопствен систем на ефикасна, постојана, отворена и навремена комуникација со новинарите и со медиумите воопшто; КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 9. • Секоја Комисија сама треба да ги селектира и да ги развива алатките за комуникација со медиумите за кои смета дека се најефикасни и даваат најдобри резултати; • Луѓето задолжени за комуникација со новинарите треба да поседуваат определени специфични комуникациски вештини и знаења. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 10. • Лицето за односи со јавноста треба одлично да ја познава медиумската ситуација; • Треба да има ажурирана листа на медиуми (основни податоци, адреси, телефони, електронски адреси, имиња на сопственици, главни уредници и др.) и адреса/список на новинари и дописници со нивни контакти и опис на области што ги следат; • Треба и постојано да следи и да анализира (да подготвува прес-клипинг) што објавуваат медиумите во врска со општината, градоначалникот, советот и локалната самоуправа во целина. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 11. • Секоја информација која излегува од Комисијата мора да има јасна и недвосмислена порака; • Информацијата мора да биде кратка, прецизна и разбирлива; • Јазикот што се употребува треба да биде стандардниот (литературен и граматички исправен) јазик; • Речникот и стилот треба да бидат пристапни и разбирливи за сите граѓани, без разлика на нивната возраст или образовна структура. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА
 12. • Секоја добро спакувана информација го почитува правилото на „превртена пирамида“ и дава одговор на најосновните прашања: кој, кога, каде, што, зошто и како; • Правилото на „превртена пирамида“ значи селекција на информациите, фактите и аргументите според значењето; • Информациите не се соопштуваат или пишуваат хронолошки. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА
 13. • Секогаш кога се подготвува некоја порака или информација, таа во првиот пасус (првите две/три реченици) треба да ги содржи најважните и најновите информации.; • Потоа треба да следат фактите и аргументите како поткрепа и објаснување на најважната и најзначајната информација, порака или констатација; • До крајот на текстот или на вербалната порака се редат сите дополнителни информации; • За крај се оставаат најмалку важните податоци и информации. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА
Anzeige