Anzeige

Начини и алатки за комуникација

23. Apr 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Metamorphosis(20)

Anzeige

Начини и алатки за комуникација

  1. НАЧИНИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
  2. НАЧИНИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА Изборот на начините и алатките за комуницирање зависи од природата, интересите и од навиките на целната публика, но, исто така, зависи и од тоа со какви комуникациски канали располага општината и, секако, од висината на финансиските средства за таа намена.
  3. НАЧИНИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА Главен критериум во изборот на методите и на алатките за комуникација претставува нивната соодветност на: поставените цели, публиката, пораката и можноста за реализација.
  4. НАЧИНИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА Директна комуникација: ♦состаноци ♦неформални средби ♦разновидни настани: работилници, тренинзи, семинари, митинзи, забави, фестивали ♦писма ♦електронска комуникација ♦отворени денови ♦денови за прием кај градоначалникот ♦општински инфо-центри ♦телефони за информации и др.
  5. НАЧИНИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА Индиректна комуникација: ♦Интернет-страница ♦огласни табли ♦општинско гласило / билтени ♦разновидни публикации ♦летоци ♦плакати ♦билборди ♦медиуми и др.
  6. НАЧИНИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА Комуникација со медиуми : ♦покани и соопштенија ♦прес-конференции ♦брифинзи ♦интервјуа ♦изјави ♦гостувања во емисии ♦посети на новинари ♦електронски билтени и др.
  7. НАЧИНИ И АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА Пример: • Со главната целна јавност најдобро е да се комуницира директно, преку состаноци со советниците и градоначалникот или преку обраќање на седница на Советот. • Претседателот на комисијата или одговорното лице, преку прес-конференции и гостувања во локалните медиуми може подетално да ги информира граѓаните. • Со влијателните јавности може да се комуницира директно преку координативни состаноци, телефонски јавувања, електронска пошта, извештаи и др.
Anzeige