Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a IPA mehanizam-1(20)

Más de Metamorphosis(20)

Anzeige

IPA mehanizam-1

 1. ИПА МЕХАНИЗАМ MacedonianCenterforEuropeanTraining Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
 2. MacedonianCenterforEuropeanTraining ИПА 1 ИПА 2 Износ 11,468 милијарди евра 11,699 милијарди евра Корисници Турција, Исланд, Хрватска, Црна Гора, Србија, Косово, Босна, Македонија и Албанија. Турција, Исланд, Албанија Црна Гора, Србија, Косово, Босна и Македонија Приод Програмски приод (Programme Based Approach – PBA) Секторски приод (Sector- Wide Approach – SWAp) Фокус Аутпутот Резултатите Вклученост ЕК (генерални директорати за проширување, земјоделство, вработување, животна средина транспорт и енергетика и образование) Поголема вклученост на Европскиот парламент, на Советот и на парламентите на државите-членки Управување Децентрализирани и децентрализирано (Ин)директно (де)централизирани Структура 5 компоненти Нема повеќе компоненти Програмирањ е Повеќегодишна индикативна финансиска рамка (Multiannual Indicative Financial Framework – MIFF) Повеќегодишна финансиска рамка (Multiannual Financial Framework – MFF) Повеќегодишeн индикативeн плански документ (Multiannual Indicative Planning Document – MIPDs) Национален стратегиски документ (Country Strategy Paper – CSP) Оперативни програми по компоненти Секторски програми Преод од ИПА 1 во ИПА 2
 3. MacedonianCenterforEuropeanTraining Нови стратегиски документи 1) Повеќегодишната финансиска рамка на Европската унија, 7-8 февруари 2013 2) ИПА Регулатива (16 Март 2014, ретроактивно) 3) Заедничка регулатива за имплементација (11 март 2014) + Регулатива за имплементација на ИПА 2 (2 мај 2014) 4) Стратегиски документ за сите држави (Multi- Country Strategy Paper) 5) Национален стратегиски документ (Country Strategy paper)
 4. MacedonianCenterforEuropeanTraining Во 2013 започна партнерството помеѓу организациите: • Еко-свест, • Македонски центар за европско образование, • Аналитика, • Фронт 21/42, • Центарот за граѓански комуникации, • Реактор, • Асоцијацијата Зенит • Институтот за европска политика и • претставничката на граѓанскиот сектор во Националниот совет за евроинтеграција.
 5. MacedonianCenterforEuropeanTraining • Ова партнерство во мај 2013 г. официјално достави писмо до Заменикот претседател на Владата на РМ за европски прашања со кое се бара активно вклучување на граѓанските организации во програмирањето на ИПА 2 за периодот 2014-2020 и транспарентност на сите стратегиски документи Писмо за активно вклучување
 6. MacedonianCenterforEuropeanTraining • Во јули 2013г. ова партнерство подготви и конкретен предлог за воспоставување на механизам за партнерство меѓу Владата и граѓанскиот сектор Предлог за воспоставување на механизам за партнерство
 7. MacedonianCenterforEuropeanTraining • Во февруари 2014 г. партнерските организации организираа работилница за 120 претставници на граѓанскиот сектор на која се формираа ставовите и придонесите на организациите кон Националниот стратегиски документ по секторите и на која се избраа претставници на граѓанските организации за секој сектор (преку транспарентен процес). Работилница во Охрид
 8. MacedonianCenterforEuropeanTraining • На тој начин се формираше „ИПА механизмот“ кој понатаму официјално побара средба со Заменик претседателот на Владата на РМ. Придонесите на граѓанските организации кон НСД беа испратени до Владата и беа земени предвид во неговото финализирање. Работилница во Охрид
 9. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 1) Демократија и владеење 2) Владеење на право и темелни права 3) Животна средина 4) Транспорт 5) Конкурентност и иновации 6) Образование, вработување и социјални политики 7) Земјоделство и рурален развој 8) Прекугранична соработка (хоризонтално)
 10. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 1) Демократија и владеење • Реформа на јавната администрација • Економско владеење и стабилно управување со јавните финансии • Децентрализација и локална самоуправа • Поддршка за граѓанското општество и недржавните чинители • Помош поврзана со пристапувањето во ЕУ
 11. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 2. Владеење на право и темелни права •Судство •Борба против корупција •Темелни права •Внатрешни работи
 12. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 3. Животна средина •Усогласување со законодавството на ЕУ •Усогласување и спроведување на законодавството за животна средина и климатски промени •Квалитет на водите •Квалитет на воздухот •Управување со отпадот •Заштита на природата •Поддршка за намалување на индустриското загадување •Енергија •Климатски промени
 13. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 4. Транспорт Хоризонтални прашања Патна инфраструктура Железничка инфраструктура
 14. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 5. Конкурентност и иновации • Правна и институционална средина за функционирање на бизнисите • Конкурентност на приватниот сектор • Локална и регионална конкурентност
 15. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 5. Конкурентност и иновации • Правна и институционална средина за функционирање на бизнисите • Конкурентност на приватниот сектор • Локална и регионална конкурентност
 16. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 6. Образование, вработување и социјални политики • Политика за вработување • Образование и обука – градење вештини за нови работни места и раст • Социјална политика • Хоризонтални прашања
 17. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 7. Земјоделство и рурален развој •Градење институционален капацитет и акции поврзани со законодавството (ГД за проширување) •Политики за земјоделство и рурален развој (ГД за земјоделство)
 18. MacedonianCenterforEuropeanTraining Национален стратегиски документ –СЕКТОРИ 8. Прекугранична соработка (хоризонтално) •Градење институционален капацитет и акции поврзани со законодавството (ГД за проширување) •Политики за земјоделство и рурален развој (ГД за земјоделство)
 19. MacedonianCenterforEuropeanTraining Учество на граѓанското општество во креирање на НСД
Anzeige