Anzeige
LAS_filipino2_q4_LAS34_Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip_v1.docx
LAS_filipino2_q4_LAS34_Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip_v1.docx
LAS_filipino2_q4_LAS34_Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip_v1.docx
LAS_filipino2_q4_LAS34_Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip_v1.docx
Anzeige
LAS_filipino2_q4_LAS34_Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip_v1.docx
LAS_filipino2_q4_LAS34_Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip_v1.docx
Nächste SlideShare
Filipino Lesson PlanFilipino Lesson Plan
Wird geladen in ... 3
1 von 6
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

LAS_filipino2_q4_LAS34_Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip_v1.docx

  1. Filipino II Ikaapat na Markahan – Gawaing Pagkatuto 34 Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip. Inilimbag ng Kagawaran ng Edukasyon, Sangay ng Pampanga Office Address: High School Boulevard, Brgy. Lourdes, City of San Fernando, Pampanga Telephone No: (045) 435-2728 E-mail Address: pampanga@deped.gov.ph Karapatang Sipi 2021 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Bumubuo sa Pagsusulat ng Gawaing Pagkatuto Manunulat: Merry Anntonette S. Venasquez, San Juan Baño ES Editor: Tagasuri: Tagaguhit: Merry Anntonette S. Venasquez, San Juan Baño ES Tagalapat: Tagapamahala: Schools Division Superintendent: Edgard C. Domingo PhD, CESO V Asst. School Division Superintendent: Melissa S. Sanchez EdD, CESE Asst. School Division Superintendent: Shirley B. Zipagan EdD, CESE CID Chief: Celia R. Lacanlale PhD SGOD Chief: Arceli S. Lopez PhD EPS-I, English: June D. Cunanan EPS-I, LRMDS: Ruby M. Jimenez PhD 2
  2. FILIPINO 2 Pangalan: _____________________ Baitang/Seksyon: ______ Petsa:________________________ Iskor: ________________ GAWAING PAGKATUTO Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip. I. Panimula/ Susing Konsepto Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kiloso galaw, proseso o pangyayari, karanasan o damdamin. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Sa gawaing pagkatutong ito, magagamit natin ang mga tamang pandiwang pangnagdaan na naayon sa ginamit na pangngalan o panghalip. Aspekto ng Pandiwang Pangnagdaan / Naganap / Perpektibo - ang salitang kilos ay nangyari na, tapos ng gawin o naisagawa na. Ito ay maaaring ginagamitan ng panlaping um, na, nag at nang. Formula: nag + salitang-ugat = pandiwang pangnagdaan Halimbawa: 1. lakad - nag + lakad = naglakad 2. laba - nag + laba = naglaba 3. alis - um + alis = umalis 4. ligo - na + ligo = naligo 5. limos - nang + limos = nanglimos
  3. II. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naaayon sa ginamit na pangngalan o panghalip. F2WG-IIj-6 III. Pamaraan Gawain 1 Panuto: Isulat sa patlang ang salitang kilos na naaayon sa larawan. Pumili sa loob ng kahon. 1. Kami ay __________________ sa Boracay noong nakaraang lingo. 2. Sina kuya at papa ay _______________ ng bola kahapon sa plaza. 3. ______________ ako ng pawikan sa may tabing-dagat kanina. 4. _________________ ng isda si tatay sa ilog kahapon. 5. ________________ ng malakas ang aming aso kagabi. tumahol namingwit naglaro nakakita pumunta
  4. Gawain 2 Panuto: Isulat ang pandiwang pangnagdaan ng bawat salita. 1. 4. 2. 5. 3. Gawain 3 Panuto: Basahin ang mga pangungusap at bilugan ang mga pandiwang pangnagdaan. 1. Nagsipilyo ng ngipin si Maria kanina. 2. Si nanay ay namalengke sa bayan noong linggo. 3. Nakagat ng aso ang isang bata kahapon. 4. Masayang umawit si Iska sa kaarawan ni Mila noong Lunes. 5. Kami ay lumangoy sa batis noong araw ng Sabado. Gawain 4 Panuto: Basahin ang tula na makikita sa ibaba. Salungguhitan ang lahat ng pandiwa na nasa aspektong pangnagdaan. Bundok ng Arayat ni: Merry Anntonette S. Venasquez sayaw = simba = kain = luto = basa =
  5. Sina Maria, Victoria at Jenina magkakaibigan ang tatlo, matagal na. Noong nakaraang Linggo, nagpasya na magkikita ang mga ito. Si Maria ay nagdala ng miryenda, habang si Victoria ay inumin naman ang dala. Si Jenina na mahilig sa gala, ang bahala sa lugar na pupuntahan nila. Narating nila ang bundok Arayat, sa tulong ng isang kaibigan kanila itong naakyat. Sila ay namangha sa angkin nitong ganda, iba’t ibang hayop at halaman dito ay nakita. Lumangoy sa batis na may kalaliman, mga prutas ay sinungkit nang walang kapaguran. Kumain ng pagkasasarap-sarap, Preskong hangin ay nalanghap. IV. Pangwakas 1. Anong bahagi ng Gawaing Pagkatuto sa Filipino 2 ka nahirapan sa pagsagot? Bakit? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 2. Anong bahagi ng Gawaing Pagkatuto sa Filipino 2 ka nadalian sa pagsagot? Bakit? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________
  6. V. Mga Sanggunian  Pandiwang Pangnagdaan o Aspektong Perpektibo by jehanne eco (prezi.com)  Pandiwan Pangnagdaan PDF | PDF (scribd.com)  Aspekto ng Pandiwa at Mga Halimbawa — The Filipino Homeschooler VI. Susi sa Pagwawasto Inihanda ni: Merry Anntonette S. Venasquez San Juan Baño Elementary School Gawain 1 1. pumunta 2. naglaro 3. nakakita 4. namingwit 5. tumahol Gawain 2 1. sumayaw 2. nagsimba 3. kumain 4. nagluto 5. nagbasa Gawain 3 1. nagsipilyo 2. namalengke 3. nakagat 4. umawit 5. lumangoy Gawain 4 1. nagpasya 6. nakita 2. nagdala 7. lumangoy 3. narating 8. sinungkit 4. naakyat 9. kumain 5. namangha 10. nalanghap
Anzeige