Harmanlanmis ogrenme ortamlari

M
HARMANLANMIŞ
ÖĞRENME
ORTAMLARI
Hazırlayan: Melike ARI
Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
Harmanlanmış Öğrenme Nedir?
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık
öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış
öğrenme en sade tanımıyla geleneksel
eğitim metodunun çevrimiçi (online)
eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi
yani harmanlanması olarak
tanımlanmaktadır [1]. Kullanılan
teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim
felsefelerinin geleneksel
öğrenme ortamında birlikte kullanılması da
harmanlanmış öğrenme olarak
tanımlanmaktadır.
2
Çevrimiçi : Bu kısım daha çok
öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki
bunlar bilgi ve kavrama olarak
düşünülebilir. Ayrıca bilginin
kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik
egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.
Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye
yönelik daha ileri basamakları
kapsamaktadır. Sentez, analiz ve
değerlendirme öğrenmenin ileri
basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım
etkileşimlerle desteklenmelidir.
Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme
geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla
teknolojik materyallerin kullanılması olarak
düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki
denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun
verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime
ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da
düşünülebilir.
3
4
Harmanlanmış Öğrenme Modelleri
5
, sOsguthorpe ve Graham (2003) harmanlanmış öğrenme yaklaşımında
yararlanılabilecek modelleri şöyle açıklamaktadır;
ed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod
tempor.
1. Model: Web ve
yüz yüze
öğrenme
etkinlikleri
2. Model: Web ve
yüz yüze
öğrenciler
3. Model: Web ve
yüz-yüze öğretim
elemanları
6
Harmanlanmış Öğrenme Modelleri
7
1. Model: Web ve
yüz yüze
öğrenme
etkinlikleri
2. Model: Web ve
yüz yüze
öğrenciler
3. Model: Web ve
yüz-ze öğretim
elemanları
1. YÜZ YÜZE MODELLER: Tipik bir okul yapısına en yakın modeldir. Online eğitim duruma göre verilir.
Karma öğrenmenin herhangi bir biçimine belli bir sınıftaki sadece belli öğrenciler katılırlar.
2. ROTASYON MODELİ: Farklı istasyonlar arasında –online çalışarak veya öğretmenle yüz yüze vakit
geçirerek- dönüşümlü olarak çalışırlar. Kaliforniya’daki karma öğrenme
yaklaşımı kullanan ilköğretim okullarının yüzde 80’i rotasyon modelini takip etmektedir.
3. İSTASYON ROL MODELİ: İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler belli bir derste veya konuda belli
sürelerde en az bir tanesi online olan farklı öğrenme istasyonlarında çalışırlar. Diğer istasyonlarda
küçük grup veya tüm sınıf öğretimi, grup projeleri, kişiye özel ders verme ve kalem-kâğıt ödevleri gibi
çalışmalar yapılabilir.
4. LABORATUVAR İSTASYON MODELİ: “Laboratuvar rotasyon modelinde öğrenciler sınıf ile
bilgisayar laboratuvarı arasında belli sürelerle geçiş yaparlar. Sınıf genellikle diğer öğrenme
çalışmalarına ayrılmıştır.”
Harmanlanmış Öğrenme Modelleri
8
1. Model: Web ve
yüz yüze
öğrenme
etkinlikleri
2. Model: Web ve
yüz yüze
öğrenciler
3. Model: Web ve
yüz-ze öğretim
elemanları
5. ONLİNE LABORATUVAR MODELİ
6. BİREYSEL MODEL: Genelde liselerde kullanılır. Öğrencilere okulda verilenlerin dışında ders alma
fırsatı vermektedir.
7. ONLİNE MODEL: Yüz yüze modelin tam karşıtıdır.
8. TERS-YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR: Ters-yüz edilmiş sınıf veya tersine öğrenme yöntemi teknolojinin
sınıfta harcanan geleneksel zamanı tersine çevirmek için kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır.
Geçmişte sınıf süresi öğrencilere ders anlatmak için kullanılıyorsa, artık tersine bir modelde bu süre
bireysel öğrenmeyi teşvik etmek ve öğrencilere birebir yardım etmek ve öğrenci- öğretmen etkileşimini
geliştirmek için kullanılmaktadır.
Harmanlanmış öğrenme sınıflarda daha çok teknolojinin
ve internetin kullanılmasını değil, bunun dengeli bir şekilde sınıf içi
etkinlikleri de destekleyecek bir şekilde kullanılmasını öneriyor.
Örneğin, öğrenci laboratuvarda deney yaparak öğrenirken
simülasyonla, web tabanlı etkinliklerle sanal olarak bunu
destekleyebiliyor. Böylece hem yüz yüze öğrenmenin avantajlarını,
hem de web tabanlı öğrenmenin avantajlarını birlikte kullanabiliyor.
Harmanlanmış öğrenmede okul dışında internet üzerinde bir sanal
sınıf oluşturabiliyor ve bu sanal sınıf üzerinde hem bir önceki dersle
ilgili hem de bir sonraki dersle ilgili ödev, soru, quiz, not, sunum,
video, animasyon paylaşılabiliyor. Öğrenenin bir önceki derste
öğrendiklerini pekiştirmesini ve bir sonraki derse de hazırlıklı olarak
gelmesi sağlanabiliyor. Harmanlanmış öğrenme ile öğretmenin görev
ve sorumlulukları azalmıyor aksine daha da artıyor. Öğretmen
öğrenenleri yönlendiren bir rehber haline geliyor.
Canlı yüz yüze (formel)
* Öğretici merkezli sınıflar
* Çalıştaylar
* Yetiştirme/Gözetim
* İşbaşında eğitim
Canlı yüz yüze (informel)
* Akademik bağlantılar
* Çalışma takımları
* Rol modelleme
Sanal işbirliği/ senkron
* Canlı e-öğrenme sınıfları
* E-gözetim
Sanal işbirliği/ asenkron
* E-mail
* Online tahta
* Listserver: Çok kullanılan bir e-mail programıdır.
Kullanıcılara posta listelerine abone olma, katkıda
bulunma ve çıkma şansı verir....
* Online toplumlar
Kendi çabalarıyla öğrenme
* Web öğrenme modülleri
* Online kaynak bağlantıları
* Simülasyönlar
* Senaryolar
* Video and sesli CD/DVDler
* Online özdeğerlendirmeler
* Alıştırma kitapları
Performans desteği
* Yardım sistemleri
* Yazdırma işi yardımları
* Bilgi veritabanları
* Dokümantasyön
* Performans/karar destek araçları
Aşağıdaki tabloda Harmanlanmış öğrenme yaklaşımının muhtemel yapı kalıpları
sıralanmıştır:
TÜRKİYE’DE HARMANLAŞMIŞ ÖĞRENME
11
Türkiye’de EBA, Vitamin Eğitim gibi eğitim
portallar ve içerik sağlayıcılar kullanılarak sınıfta yapılan yüz
yüze öğrenmeyle desteklenerek harmanlanmış öğrenme
modeli uygulanabiliyor. Model bütün dünyada gittikçe
yaygınlaşıyor. Türkiye’de araştırmacılar dışında
harmanlanmış öğrenme modeli bilinmiyor ve uygulanmıyor.
Bu model daha çok yüksek lisans ve doktora düzeyinde
yapılan araştırmalarda kullanılıyor. Genellikle de üniversite
düzeyinde yapılan araştırmalarda kullanıldığı görülüyor.
Ancak bu model ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde daha
olumlu sonuçlar verebilir. Fatih projesi harmanlaşmış
öğrenme modeli için doğru uygulanırsa büyük bir girişim olur.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME
12
Öğrenme ortamlarının başarılı olabilmesi için
düşünülmesi gereken en önemli değişkenlerden biri
karakteristikleridir. Öğrenciler farklı ön bilgi, yetenek, tercih ve
öğrenme stillerine sahip oldukları için onların bireysel farklılıkları
göz önünde bulundurularak tasarlanan öğrenme ortamları,
herkese uygun tek bir modele dayanan ortamlara göre daha
başarılı olacaktır (Gülbahar, 2012).
Öğrenciler kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları ile
kendi seviyelerine uygun, var olan ön bilgilerini ve yeteneklerini
destekleyen, bilgiyi anlamlandırabilme ve gerçekte gerçek hayatta
kullanabilmelerini sağlayacak, tercihlerini yansıtan materyallere
başvurabilme şansı yakalayabilmektedirler (Magoulas & Chen,
2006). Bu öğrenme ortamında kendi ilgilerine, ihtiyaçlarına ve
yeteneklerine göre kendi öğrenmelerini şekillendirebilmektedirler
(Holley, Greaves, Bradley, &Cook, 2010).
13
Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen birçok uluslararası eğitim kurumu (Bill &
Melinda Gates Foundation, iNACOL, vb.) kişisel öğrenme ortamları ile ilgili dört önemli dört
boyuta dikkat çekmiştir:
Öğrenci profilleri
Kişisel öğrenme yolları
Esnek öğrenme ortamı
Bireysel yetenek ve beceriler
Bu ortamları oluşturabilmek için kurumlar öğrenci verisini analiz ederek öğrenme etkinliklerini
ihtiyaçlara göre çeşitlendirme, bireysel geri bildirim verme, öğrencilere kendi öğrenmeleri için
bireysel hedef oluşturma ve öğrenmelerini takip edebilmeleri konusunda yardımcı olma gibi
yollara başvurmaktadır (Public Impact &Clayton Christensen Instıtute,2008).
Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları, kolaylıkla erişilebilen Web 2.0 teknolojileri ile
sunulabileceği gibi (Artwell, 2007) son derece akıllı dijital teknolojiler kullanılarak öğrencilerin
bireysel ihtiyaçlarının daha iyi analiz edilebildiği; dolayısıyla öğrencilere daha uygun olabilecek
öğrenme rotaları sunabilen ortamlar olarak da tasarlanabilirler (Zheng, 2018). Magoulas ve Chen
(2006) öğrenme ortamlarını kişiselleştirmek için kullanılan teknolojileri, içeriğin seviyesini, sunum
şeklini ve erişim şeklini uyarlamak için kullanılan yaklaşımlar olarak tanımlamıştır.
HARMANLANMIŞ
ÖĞRENME VE
TEKNOLOJİ
Etkili bir harmanlanmış öğrenme ortamı
yaratabilmek için verilmesi gereken bir karar
hangi teknolojilerin ortama dahil edileceğidir.
İlk olarak öğrencilerin derslerdeki tüm
çevrimiçi öğeleri bulabilecekleri bir temel araç
gerekmektedir. Bu araç bir blog, Web sayfası
ya da öğrenme yönetim sistemi olabilir.
14
ÖYS harmanlanmış öğrenme ortamlarında en çok başvurulan teknolojik
araçlardandır. ÖYS dersle ilgili duyuruların, izlence ve ödev paylaşımının yaı sıra
bloglar, okumalr, tartışma forumları, video klipler ve diğer Web sitelerine
bağlantılar gibi birçok kaynağa öğrencilerin erişiminin sağlanabileceği bir
ortamdır (Caulfield, 2011).
15
ÖYS’lerin çoğu aşağıda listelenen özelliklere sahiptir
(Chapman, 2009)
-Ders kayıtlarını koordine etme becerisi,
-Zamanlamayı koordine etme özelliği,
-Öğrenme programlarının takibi,
-Öğrenci başarısının takibi,
-Öğrenme değerlendirme,
-Öğrencilerin hem sınıf hem de e-öğrenme ortamlarında
test edilmesi,
-Materyal paylaşımı,
-Raporlama ve değerlendirme.
ÖYS: Öğrenme Yönetim Sistemleri
Web 2.0 araçlarının sunduğu avantajlarla
derslerde Web tabanlı araçlar kullanılarak
harmanlanmış öğrenme ortamları daha
çok oluşturulmaya başlanmıştır.
Harmanlanmış öğrenme ortamlarında
kullanılan Web tabanlı araçlara örnekler:
▸ Podcasting ile kaydedilen ders materyallerine
sürekli erişim (Muppala, vd., 2010),
▸ Anında bilgi veren kullanıcı arayüzleri
(Desmarais, 2010),
▸ Blog ile oluşturulan öğrenme toplulukları (Deng
&Yuen, 2010),
▸ Araştırmaya dayalı öğrenme sunan
Webquest’ler (Chan vd., 2010),
▸ Sanal sınıflar (Callaghan vd., 2010),
▸ Web tabanlı değerlendirme araçları (Kwan vd.,
2010).
17
TEŞEKKÜR
EDERİM!
KAYNAKÇA
▸ https://tr.wikipedia.org/wiki/Harmanlanm%C4%B1%C5%9F_%C3%B6%C4%9Frenme#:~:text=Karma%20%C3%B6%C4%9Frenme%2C%20hibrid
%20%C3%B6%C4%9Frenme%2C%20kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1k,zenginle%C5%9Ftirilmesi%20yani%20harmanlanmas%C4%B1%20olarak%20
tan%C4%B1mlanmaktad%C4%B1r.
▸ https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31993839/s_karadeniz.pdf?1380678434=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DBIR_HARMANLANMIS_OGRENME_ORTAMI_ORNEGI_O.pdf&Expires=1608087124&Signature=QVDynjk38e
EeII5FuyCZtVv1LYbdZCAVHsMD84JC9dkPVHgVHOaKDnKD~r6t86Mw0m6gdIPcL87MUrw59HtdHb-BFruXnPovOxLH-
otr4zoRe0pw2PB52j~PCdZfoa3DMSa5whhoJuRmAAHlxT5zD5ge-xGQK5uE1PE7v2PP6eUjmKYvb9xfd9~YTrxRKb7T7GQmhQC-
x5L0ifoeWH7bjoHYUHYn73fDwdbqgWr0y46UoZAiSnZcXGFfUgImzPWHjqRKUsLLdj2Kw5U90zi4ND34Qjq9YFq8JZb53A~BJPe8RPfadg7Tmo3f
9NAHIciBV2ZENvPH4ST-hOtlEpAArg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
▸ https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13093738&AN=115441838&h=pZ8KToX
fTVxjoI9NoDeEIEaqg0JK9fFA8MsTGbVPVM7CRMUNbk3uRNvaxqW1DyntfaOzrbRyGrXnjsLYIG3Ubg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&
resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%
3d13093738%26AN%3d115441838
▸ Erkan Tekinarslan ve Melih Derya Güler (2019), Açık ve Uzaktan Öğrenme, sf. 95-98
▸ http://mugeispartali.blogspot.com/2013/04/blended-learning-harmanlanms-ogrenme.html
▸ Strategies for Building Blended Learning by Allison Rossett, Felicia Douglis, and Rebecca V. Frazee
18
19
Illustrations
created by Sergei
Tikhonov.
1 von 19

Recomendados

Fiziologia sistemului respirator von
Fiziologia sistemului respiratorFiziologia sistemului respirator
Fiziologia sistemului respiratoreusebiu87
13.3K views12 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
890 views31 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHavvaNurZDEMR
695 views22 Folien
Proiect didactic Sistemul respirator von
Proiect didactic Sistemul respiratorProiect didactic Sistemul respirator
Proiect didactic Sistemul respiratorSimonne Chirilă
6.4K views7 Folien
Stiluri parentale von
Stiluri parentaleStiluri parentale
Stiluri parentaleLilia Roman
13.1K views16 Folien
76121310 lucrare-grad-i (1) von
76121310 lucrare-grad-i (1)76121310 lucrare-grad-i (1)
76121310 lucrare-grad-i (1)Bianca Dotcos
30.8K views141 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Pansamente von
PansamentePansamente
PansamenteAna Sterpu
1.2K views38 Folien
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri von
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriMenderes Keskin
4K views47 Folien
Pedagogiile alternative în România von
Pedagogiile alternative în RomâniaPedagogiile alternative în România
Pedagogiile alternative în RomâniaUniversitatea din Bucuresti
402 views51 Folien
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEbru Filiz
656 views50 Folien
Anatomia aparatului respirator superior von
Anatomia aparatului respirator superiorAnatomia aparatului respirator superior
Anatomia aparatului respirator superiorTraian Mihaescu
20.7K views27 Folien
Brosura reusita in cariera didactica von
Brosura reusita in cariera didacticaBrosura reusita in cariera didactica
Brosura reusita in cariera didacticaLarisa Caragi
2.7K views298 Folien

Was ist angesagt?(20)

ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von Ebru Filiz
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Ebru Filiz656 views
Anatomia aparatului respirator superior von Traian Mihaescu
Anatomia aparatului respirator superiorAnatomia aparatului respirator superior
Anatomia aparatului respirator superior
Traian Mihaescu20.7K views
Brosura reusita in cariera didactica von Larisa Caragi
Brosura reusita in cariera didacticaBrosura reusita in cariera didactica
Brosura reusita in cariera didactica
Larisa Caragi2.7K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Samet Akıllı
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı264 views
Metode interactive (lim. lit. rom) von Mary Dulits
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)
Mary Dulits31.9K views
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın von Gökhan Biçer
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan AydınÖğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Gökhan Biçer2.3K views
Anatomia topografica a plaminului 1 von Traian Mihaescu
Anatomia topografica a plaminului 1Anatomia topografica a plaminului 1
Anatomia topografica a plaminului 1
Traian Mihaescu16.7K views
Relatii interpersonale - 1 von einsteine
Relatii interpersonale - 1Relatii interpersonale - 1
Relatii interpersonale - 1
einsteine9.8K views
Prezentare Gremalschi Anatol.pptx von NadyaRacila
Prezentare Gremalschi Anatol.pptxPrezentare Gremalschi Anatol.pptx
Prezentare Gremalschi Anatol.pptx
NadyaRacila445 views
Curs de lectii la economia agrara.[conspecte.md] (2) (1) von Loredana Ceban
Curs de lectii la economia agrara.[conspecte.md] (2) (1)Curs de lectii la economia agrara.[conspecte.md] (2) (1)
Curs de lectii la economia agrara.[conspecte.md] (2) (1)
Loredana Ceban2.4K views
Managementul clasei c10 von AlinSorin
Managementul clasei c10Managementul clasei c10
Managementul clasei c10
AlinSorin1.7K views
Yapilandirmaci yaklasim22222 von mclord123
Yapilandirmaci yaklasim22222Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222
mclord1238.9K views
kan gazlarının taşınması (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von www.tipfakultesi. org
kan gazlarının taşınması (fazlası için www.tipfakultesi.org )kan gazlarının taşınması (fazlası için www.tipfakultesi.org )
kan gazlarının taşınması (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org84.1K views
Bronsiectaziile si fibroza chistica von Traian Mihaescu
Bronsiectaziile si fibroza chisticaBronsiectaziile si fibroza chistica
Bronsiectaziile si fibroza chistica
Traian Mihaescu1.5K views

Similar a Harmanlanmis ogrenme ortamlari

SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISalihaAkn
48 views24 Folien
Mustafa bali von
Mustafa baliMustafa bali
Mustafa baliMustafaBali4
35 views12 Folien
C von
CC
CKazmEnesAKKU
33 views32 Folien
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRumeysa ÜNAL
131 views25 Folien
R von
RR
RERENCEEN
29 views11 Folien
Harmanlanmisogrenmeortamları von
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
HarmanlanmisogrenmeortamlarıMelikeErsz
57 views35 Folien

Similar a Harmanlanmis ogrenme ortamlari(20)

SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von SalihaAkn
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SalihaAkn48 views
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Rumeysa ÜNAL131 views
Harmanlanmisogrenmeortamları von MelikeErsz
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
Harmanlanmisogrenmeortamları
MelikeErsz57 views
Uzaktan EğItim von ilhaps
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
ilhaps2.2K views
Kemal göktaş von kemal99
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
kemal99724 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME von MelikeGrbz1
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
MelikeGrbz141 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von zeynepAytekin
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
zeynepAytekin87 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​ von KbraSeyhan2
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
KbraSeyhan278 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von saimebaydur
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur50 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur48 views
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri von egitimcininteknolojisi
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Glenzgezyldz
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Glenzgezyldz31 views
Internet Tabanli EğItim von selver
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItim
selver11.2K views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von EmineDemirci1
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
EmineDemirci135 views

Más de MelikeAr1

Ihak von
IhakIhak
IhakMelikeAr1
88 views35 Folien
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleri von
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleriAcik ve uzaktan_ogretim_yontemleri
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleriMelikeAr1
73 views29 Folien
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMelikeAr1
76 views35 Folien
E ogrenme platformlari von
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlariMelikeAr1
52 views10 Folien
Ogretim tasarimi modelleri von
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleriMelikeAr1
160 views22 Folien
Acik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ari von
Acik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ariAcik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ari
Acik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ariMelikeAr1
38 views30 Folien

Más de MelikeAr1(6)

Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleri von MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleriAcik ve uzaktan_ogretim_yontemleri
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleri
MelikeAr173 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr176 views
E ogrenme platformlari von MelikeAr1
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlari
MelikeAr152 views
Ogretim tasarimi modelleri von MelikeAr1
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleri
MelikeAr1160 views
Acik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ari von MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ariAcik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ari
Acik ve uzaktan_ogrenme_kuramlar-_melike_ari
MelikeAr138 views

Harmanlanmis ogrenme ortamlari

 • 2. Harmanlanmış Öğrenme Nedir? Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır [1]. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır. 2 Çevrimiçi : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir. Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.
 • 3. Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir. 3
 • 4. 4
 • 5. Harmanlanmış Öğrenme Modelleri 5 , sOsguthorpe ve Graham (2003) harmanlanmış öğrenme yaklaşımında yararlanılabilecek modelleri şöyle açıklamaktadır; ed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor. 1. Model: Web ve yüz yüze öğrenme etkinlikleri 2. Model: Web ve yüz yüze öğrenciler 3. Model: Web ve yüz-yüze öğretim elemanları
 • 6. 6
 • 7. Harmanlanmış Öğrenme Modelleri 7 1. Model: Web ve yüz yüze öğrenme etkinlikleri 2. Model: Web ve yüz yüze öğrenciler 3. Model: Web ve yüz-ze öğretim elemanları 1. YÜZ YÜZE MODELLER: Tipik bir okul yapısına en yakın modeldir. Online eğitim duruma göre verilir. Karma öğrenmenin herhangi bir biçimine belli bir sınıftaki sadece belli öğrenciler katılırlar. 2. ROTASYON MODELİ: Farklı istasyonlar arasında –online çalışarak veya öğretmenle yüz yüze vakit geçirerek- dönüşümlü olarak çalışırlar. Kaliforniya’daki karma öğrenme yaklaşımı kullanan ilköğretim okullarının yüzde 80’i rotasyon modelini takip etmektedir. 3. İSTASYON ROL MODELİ: İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler belli bir derste veya konuda belli sürelerde en az bir tanesi online olan farklı öğrenme istasyonlarında çalışırlar. Diğer istasyonlarda küçük grup veya tüm sınıf öğretimi, grup projeleri, kişiye özel ders verme ve kalem-kâğıt ödevleri gibi çalışmalar yapılabilir. 4. LABORATUVAR İSTASYON MODELİ: “Laboratuvar rotasyon modelinde öğrenciler sınıf ile bilgisayar laboratuvarı arasında belli sürelerle geçiş yaparlar. Sınıf genellikle diğer öğrenme çalışmalarına ayrılmıştır.”
 • 8. Harmanlanmış Öğrenme Modelleri 8 1. Model: Web ve yüz yüze öğrenme etkinlikleri 2. Model: Web ve yüz yüze öğrenciler 3. Model: Web ve yüz-ze öğretim elemanları 5. ONLİNE LABORATUVAR MODELİ 6. BİREYSEL MODEL: Genelde liselerde kullanılır. Öğrencilere okulda verilenlerin dışında ders alma fırsatı vermektedir. 7. ONLİNE MODEL: Yüz yüze modelin tam karşıtıdır. 8. TERS-YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR: Ters-yüz edilmiş sınıf veya tersine öğrenme yöntemi teknolojinin sınıfta harcanan geleneksel zamanı tersine çevirmek için kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır. Geçmişte sınıf süresi öğrencilere ders anlatmak için kullanılıyorsa, artık tersine bir modelde bu süre bireysel öğrenmeyi teşvik etmek ve öğrencilere birebir yardım etmek ve öğrenci- öğretmen etkileşimini geliştirmek için kullanılmaktadır.
 • 9. Harmanlanmış öğrenme sınıflarda daha çok teknolojinin ve internetin kullanılmasını değil, bunun dengeli bir şekilde sınıf içi etkinlikleri de destekleyecek bir şekilde kullanılmasını öneriyor. Örneğin, öğrenci laboratuvarda deney yaparak öğrenirken simülasyonla, web tabanlı etkinliklerle sanal olarak bunu destekleyebiliyor. Böylece hem yüz yüze öğrenmenin avantajlarını, hem de web tabanlı öğrenmenin avantajlarını birlikte kullanabiliyor. Harmanlanmış öğrenmede okul dışında internet üzerinde bir sanal sınıf oluşturabiliyor ve bu sanal sınıf üzerinde hem bir önceki dersle ilgili hem de bir sonraki dersle ilgili ödev, soru, quiz, not, sunum, video, animasyon paylaşılabiliyor. Öğrenenin bir önceki derste öğrendiklerini pekiştirmesini ve bir sonraki derse de hazırlıklı olarak gelmesi sağlanabiliyor. Harmanlanmış öğrenme ile öğretmenin görev ve sorumlulukları azalmıyor aksine daha da artıyor. Öğretmen öğrenenleri yönlendiren bir rehber haline geliyor.
 • 10. Canlı yüz yüze (formel) * Öğretici merkezli sınıflar * Çalıştaylar * Yetiştirme/Gözetim * İşbaşında eğitim Canlı yüz yüze (informel) * Akademik bağlantılar * Çalışma takımları * Rol modelleme Sanal işbirliği/ senkron * Canlı e-öğrenme sınıfları * E-gözetim Sanal işbirliği/ asenkron * E-mail * Online tahta * Listserver: Çok kullanılan bir e-mail programıdır. Kullanıcılara posta listelerine abone olma, katkıda bulunma ve çıkma şansı verir.... * Online toplumlar Kendi çabalarıyla öğrenme * Web öğrenme modülleri * Online kaynak bağlantıları * Simülasyönlar * Senaryolar * Video and sesli CD/DVDler * Online özdeğerlendirmeler * Alıştırma kitapları Performans desteği * Yardım sistemleri * Yazdırma işi yardımları * Bilgi veritabanları * Dokümantasyön * Performans/karar destek araçları Aşağıdaki tabloda Harmanlanmış öğrenme yaklaşımının muhtemel yapı kalıpları sıralanmıştır:
 • 11. TÜRKİYE’DE HARMANLAŞMIŞ ÖĞRENME 11 Türkiye’de EBA, Vitamin Eğitim gibi eğitim portallar ve içerik sağlayıcılar kullanılarak sınıfta yapılan yüz yüze öğrenmeyle desteklenerek harmanlanmış öğrenme modeli uygulanabiliyor. Model bütün dünyada gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye’de araştırmacılar dışında harmanlanmış öğrenme modeli bilinmiyor ve uygulanmıyor. Bu model daha çok yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan araştırmalarda kullanılıyor. Genellikle de üniversite düzeyinde yapılan araştırmalarda kullanıldığı görülüyor. Ancak bu model ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde daha olumlu sonuçlar verebilir. Fatih projesi harmanlaşmış öğrenme modeli için doğru uygulanırsa büyük bir girişim olur.
 • 12. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME 12 Öğrenme ortamlarının başarılı olabilmesi için düşünülmesi gereken en önemli değişkenlerden biri karakteristikleridir. Öğrenciler farklı ön bilgi, yetenek, tercih ve öğrenme stillerine sahip oldukları için onların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak tasarlanan öğrenme ortamları, herkese uygun tek bir modele dayanan ortamlara göre daha başarılı olacaktır (Gülbahar, 2012). Öğrenciler kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları ile kendi seviyelerine uygun, var olan ön bilgilerini ve yeteneklerini destekleyen, bilgiyi anlamlandırabilme ve gerçekte gerçek hayatta kullanabilmelerini sağlayacak, tercihlerini yansıtan materyallere başvurabilme şansı yakalayabilmektedirler (Magoulas & Chen, 2006). Bu öğrenme ortamında kendi ilgilerine, ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre kendi öğrenmelerini şekillendirebilmektedirler (Holley, Greaves, Bradley, &Cook, 2010).
 • 13. 13 Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen birçok uluslararası eğitim kurumu (Bill & Melinda Gates Foundation, iNACOL, vb.) kişisel öğrenme ortamları ile ilgili dört önemli dört boyuta dikkat çekmiştir: Öğrenci profilleri Kişisel öğrenme yolları Esnek öğrenme ortamı Bireysel yetenek ve beceriler Bu ortamları oluşturabilmek için kurumlar öğrenci verisini analiz ederek öğrenme etkinliklerini ihtiyaçlara göre çeşitlendirme, bireysel geri bildirim verme, öğrencilere kendi öğrenmeleri için bireysel hedef oluşturma ve öğrenmelerini takip edebilmeleri konusunda yardımcı olma gibi yollara başvurmaktadır (Public Impact &Clayton Christensen Instıtute,2008). Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları, kolaylıkla erişilebilen Web 2.0 teknolojileri ile sunulabileceği gibi (Artwell, 2007) son derece akıllı dijital teknolojiler kullanılarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının daha iyi analiz edilebildiği; dolayısıyla öğrencilere daha uygun olabilecek öğrenme rotaları sunabilen ortamlar olarak da tasarlanabilirler (Zheng, 2018). Magoulas ve Chen (2006) öğrenme ortamlarını kişiselleştirmek için kullanılan teknolojileri, içeriğin seviyesini, sunum şeklini ve erişim şeklini uyarlamak için kullanılan yaklaşımlar olarak tanımlamıştır.
 • 14. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ Etkili bir harmanlanmış öğrenme ortamı yaratabilmek için verilmesi gereken bir karar hangi teknolojilerin ortama dahil edileceğidir. İlk olarak öğrencilerin derslerdeki tüm çevrimiçi öğeleri bulabilecekleri bir temel araç gerekmektedir. Bu araç bir blog, Web sayfası ya da öğrenme yönetim sistemi olabilir. 14
 • 15. ÖYS harmanlanmış öğrenme ortamlarında en çok başvurulan teknolojik araçlardandır. ÖYS dersle ilgili duyuruların, izlence ve ödev paylaşımının yaı sıra bloglar, okumalr, tartışma forumları, video klipler ve diğer Web sitelerine bağlantılar gibi birçok kaynağa öğrencilerin erişiminin sağlanabileceği bir ortamdır (Caulfield, 2011). 15 ÖYS’lerin çoğu aşağıda listelenen özelliklere sahiptir (Chapman, 2009) -Ders kayıtlarını koordine etme becerisi, -Zamanlamayı koordine etme özelliği, -Öğrenme programlarının takibi, -Öğrenci başarısının takibi, -Öğrenme değerlendirme, -Öğrencilerin hem sınıf hem de e-öğrenme ortamlarında test edilmesi, -Materyal paylaşımı, -Raporlama ve değerlendirme. ÖYS: Öğrenme Yönetim Sistemleri
 • 16. Web 2.0 araçlarının sunduğu avantajlarla derslerde Web tabanlı araçlar kullanılarak harmanlanmış öğrenme ortamları daha çok oluşturulmaya başlanmıştır. Harmanlanmış öğrenme ortamlarında kullanılan Web tabanlı araçlara örnekler: ▸ Podcasting ile kaydedilen ders materyallerine sürekli erişim (Muppala, vd., 2010), ▸ Anında bilgi veren kullanıcı arayüzleri (Desmarais, 2010), ▸ Blog ile oluşturulan öğrenme toplulukları (Deng &Yuen, 2010), ▸ Araştırmaya dayalı öğrenme sunan Webquest’ler (Chan vd., 2010), ▸ Sanal sınıflar (Callaghan vd., 2010), ▸ Web tabanlı değerlendirme araçları (Kwan vd., 2010).
 • 18. KAYNAKÇA ▸ https://tr.wikipedia.org/wiki/Harmanlanm%C4%B1%C5%9F_%C3%B6%C4%9Frenme#:~:text=Karma%20%C3%B6%C4%9Frenme%2C%20hibrid %20%C3%B6%C4%9Frenme%2C%20kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1k,zenginle%C5%9Ftirilmesi%20yani%20harmanlanmas%C4%B1%20olarak%20 tan%C4%B1mlanmaktad%C4%B1r. ▸ https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31993839/s_karadeniz.pdf?1380678434=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DBIR_HARMANLANMIS_OGRENME_ORTAMI_ORNEGI_O.pdf&Expires=1608087124&Signature=QVDynjk38e EeII5FuyCZtVv1LYbdZCAVHsMD84JC9dkPVHgVHOaKDnKD~r6t86Mw0m6gdIPcL87MUrw59HtdHb-BFruXnPovOxLH- otr4zoRe0pw2PB52j~PCdZfoa3DMSa5whhoJuRmAAHlxT5zD5ge-xGQK5uE1PE7v2PP6eUjmKYvb9xfd9~YTrxRKb7T7GQmhQC- x5L0ifoeWH7bjoHYUHYn73fDwdbqgWr0y46UoZAiSnZcXGFfUgImzPWHjqRKUsLLdj2Kw5U90zi4ND34Qjq9YFq8JZb53A~BJPe8RPfadg7Tmo3f 9NAHIciBV2ZENvPH4ST-hOtlEpAArg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA ▸ https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13093738&AN=115441838&h=pZ8KToX fTVxjoI9NoDeEIEaqg0JK9fFA8MsTGbVPVM7CRMUNbk3uRNvaxqW1DyntfaOzrbRyGrXnjsLYIG3Ubg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth& resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl% 3d13093738%26AN%3d115441838 ▸ Erkan Tekinarslan ve Melih Derya Güler (2019), Açık ve Uzaktan Öğrenme, sf. 95-98 ▸ http://mugeispartali.blogspot.com/2013/04/blended-learning-harmanlanms-ogrenme.html ▸ Strategies for Building Blended Learning by Allison Rossett, Felicia Douglis, and Rebecca V. Frazee 18