Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Umlando wemibhalo yesi zulu(1)

654 Aufrufe

Veröffentlicht am

The History of Zulu literature

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Umlando wemibhalo yesi zulu(1)

  1. 1. Imibhalo yesiZulu: Umlando Izigaba ezingabalulwa ekuzalweni kwemibhalo yesiZulu Presented by: Nhlanhla Maseko 1
  2. 2. Zinhlanu izigaba esingazibalula • Kusadliwa ngoludala (ngaphambi kowe-1835) • Isikhathi samamishini (1835-1910) • Isikhathi sezingqalabutho (1910-1948) • Isikhathi sobandlululo (1948-1994) • Isikhathi senkululeko (1994-kuze kube manje) 2
  3. 3. Izigaba zomlando (Ziyaqhutshwa) • Kusadliwa ngoludala – ubuciko bomlomo, umlando wedluliswa ngomlomo, amasiko angenalucofi • Isikhathi samamishini – ukushicilelwa kwezingxenye zeBhayibheli, ukushicilelwa kohlelo lwesiZulu • Isikhathi sezingqalabutho – ukuvela kwababhali abamnyama, ukwenyuka kwesibalo sabafundile, umthelela wobuciko bomlomo emibhalweni • Isikhathi sobandlululo – kuvela iningi lababhali, ukuhlungwa kwezincwadi, ukucindezeleka kwababhali • Isikhathi senkululeko – kusekuncane esingakusho. Singabuza: ngabe ababhali sebekhululekile? Yiziphi izindikimba ababhala ngazo? 3
  4. 4. Izinhlobo zemibhalo ezigqamile • Imibhalo yesimilo: izib. Ikhiwane Elihle, Mntanami! Mntanami! (ngokwekhulu: 41%) • Eyamasiko: izib. Akuyiwe Emhlahlweni, Ngiwafunge AmaBomvu (32%). • Eyomlando: izib. UCetshwayo, UShaka KaSenzangakhona, Insila KaShaka (7%) • Eyemindeni nokuhlalisana kwabantu: izib. Insizi Yezinsizi. (15%) • Exubile: eyophenyo, ipolitiki, njll. (5%) 4
  5. 5. Imisebenzi/Ukubaluleka kwemibhalo • Yethula imilando ethile • Iqukethe amasiko nendlela yempilo (Nakuba kuyinto esuselwe ekhanda isikhathi esiningi kodwa inesisekelo sokwenzekayo ezimpilweni zethu) • Imibhalo imayelana nobuthina/ubuwena/ubumina (identity); iyasichazela ngezindlela ezahlukene ukuthi thina singobani • Imibhalo inothisa ulimi ebhalwe ngalo. (Omunye wababhali abahlonishwayo uSolwazi u-E’skia Mphahlele uthi: Literature revitalises the language in which it is written. 5
  6. 6. Imisebenzi yemibhalo (iyaqhutshwa) • Imibhalo ingaqagula ikusasa; singathola ukuthi ikusasa lisiphatheleni ngokufunda imibhalo, ababhali bayazama ngesinye isikhathi ukuqagula okuzokwenzeka eminyakeni eminingi ezayo. • Imibhalo ihlanganisa izigigaba ezehlukene zenze umqondo ophelele – isinika umqondo ophelele wempilo • Idlulisa imiyalezo ngendlela enesigqi; imibhalo ingasifundisa ngandlela thize. (C. Achebe: “Novelist as teacher” encwadini: Hopes and Impediments) • Imibhalo iyathokozisa; singayisebenzisela ukuchitha isizungu. (Entertainment value) 6

×