karapatang-pantao.pptx

KARAPATANG
PANTAO
KAHULUGAN
Ang Karapatang Pantao ay ang payak na mga karapatan at mga
kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao anuman ang
estado sa buhay. Ang karapatang pantao ay ang mga karapatan na
tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isilang. Ang pagkakamit ng
tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay,
edukasyon at iba pang pangangailangan ay nangangahulugan na
nakakamit niya ang kanyang karapatan. Hindi maaaring mabuhay
ang tao kung hindi niya nakakamit ang kanyang mga karapatan.
Mayroon tayong karapatan dahil tayo ay tao.
Ang mga karapatang pantao ay mga prinsipyo o pamantayan ng moral na
naglalarawan ng ilang pamantayan ng pag-uugali ng tao at regular na
pinoprotektahan bilang natural at legal na mga karapatan sa munisipal at
internasyonal na batas. Karaniwang naiintindihan ang mga ito bilang di-mabilang,
pangunahing mga karapatan "kung saan ang isang tao ay likas na may karapatan
dahil siya o siya ay isang tao" at "mga likas sa lahat ng tao", anuman ang kanilang
bansa, lokasyon, wika, relihiyon, etniko pinagmulan o anumang iba pang katayuan.
Ang mga ito ay naaangkop sa lahat ng dako at sa bawat oras sa pag-unawa ng
pagiging unibersal, at ang mga ito ay mapagpakumbaba sa kahulugan ng pagiging
pareho para sa lahat. Ang mga ito ay itinuturing na nangangailangan ng empatiya at
ng tuntunin ng batas at pagpapataw ng isang obligasyon sa mga tao na igalang ang
mga karapatang pantao ng iba.
Ang karapatang pantao ay nahahati sa karapatan bilang
indibidwal at pangkatan.
1. Indibidwal o personal na karapatan - Ito ay ang mga karapatan
na pag-aari ng mga indibidwal na tao para sa pag-unlad ng sariling
pagkatao at kapakanan.
a. Karapatang Sibil. Ito ang mga karapatan ng tao upang mabuhay na malaya
at mapayapa. llan sa mga halimbawa ng karapatang sibil ay ang karapatang
mabuhay, pumili ng lugar kung saan siya ay maninirahan, maghanapbuhay
at mamili ng hanapbuhay.
b. Karapatang Pulitikal. Ito ang mga karapatan ng tao na makisalisa mga
proseso ng pagdedesisyon ng pamayanan tulad ng pagboto ng mga
opisyal,pagsalisa referendum at plebisito
c.Karapatang Pulitikal. Ito ay ang mga karapatan upang mabuhay ang tao sa
isang lipunan at upang isulong ang kanyang kapakanan.
d.Karapatang Pangkabuhayan. Ito ang mga karapatan ukol sa pagsususulong ng
kabuhayan at disenteng pamumuhay.
e. Karapatang Kultural. Ito ang mga karapatan ng taong lumahok sa buhay
kulturalng pamayanan at magtamasa ng siyentipikong pag-unlad ng pamayanan.
2. Panggrupo o kolektibong karapatan - Ito ang mga karapatan ng tao ng bumuo ng
pamayanan upang isulong ang panlipunan. Pangkabuhayan, at pangkultural ng pag-
unlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang likas na kayamanan at pagsusulong ng
malusog na kapaligiran.
KAHALAGAHAN
Ang karapatang pantao ay napapahalagahan ang buhay ng lahat ng uri
ng tao, magkaiba man ang kulay ng balat at lahi, sa ano mang parte at sulok
ng mundo. Ito rin ang nagsisilbing proteksyon sa anumang kasamaan,
pandaraya at kasuklaman na maaring makasama sa buhay ng isang
indibidwal. Nabibigyan rin nito ng kalayaan sa pamamahayag o kaya’y
malayang pagbigay ng opinion, naipamamalas ang karapatang magkaroon
ng sariling kabuhayan at napapahalagahan ang karapatan na magkaron ng
maayos na edukasyon at iba pang mga kailangan ng tao para mabuhay ng
wasto.
Mahalaga ang karapatang pantao dahil sa mga
sumusunod:
1.Napahahalagahan nito ang buhay ng lahat ng uri ng tao.
2. Nabibigyan ng kalayaan sa pamamahayag.
3.Nagakakaroon ng pagkakapantay-pantay sa harap ng batas.
4. Naipamamalas ang karapatang magkaroon ng sariling kabuhayan.
5.Napahahalagahan ang karapatan sa pagkakaroon ng m aayos na
edukasyon.
KAPAKINABANGAN
Malaki ang mapapakinabangan ng mga tao sa karapatang pantao dahil
ang karapatang magsalita at maging malaya, ay maikokonekta natin sa
nararanasan ngayon ng mga pilipino sa bansang pilipinas patungkol sa drugs,
aminin man natin o hindi, alam ng mga pilipino na maraming pinapatay o
pinapapatay ng dahil sa drugs, pinapatay sila ng walang paglilitis, pinapatay
sila kahit ang iba ay napagbintangan lang at ang mas malala pa tinatanggalan
sila ng karapatang magsalita at karapatang mabuhay na nakapaloob sa
karapatang pantao o human rights. Mahirap isipin ang mangyayari kapag wala
ang karapatang pantao, maraming aabuso, maraming gagawa ng masama at
hindi magiging patas ang buhay ng mga tao na naaapi.
M G A URI NG
KARAPATANG
PANTAO
Karapatan sa Sibil at Politiko (Civil At Poltical Rights)
- ang karapatan na ito ay nangangalaga sa isang katayuan bilang isang mamayaman ng
isang bansa
Karapatan sa Ekonomiya, Panlipunan at Kultura (Economic, Social and Cultural
Rights)
- ang karapatan na nagtataguyod ng kapakanan bilang isang tao
halimbawa:
● edukasyon
● kalinisan
● kaligtasan
● kaayusan
● seguridad
● pamana ng ating bansa
Karapatan sa Kolektibo (Collective Rights)
- karapatan na matamasa ng isang komunidad
halimbawa:
● pagpapsaya sa sarili
● kalayaan
Karapatan sa Pagpapantay-pantay (Equal Rights)
-karapatan na naghuhulugan na dapat walang diskriminasyon sa kahirapan
at kayammanan, kasarian o pagiging matalino o hindi at pagtatrato sa iba.
M G A BALITA TUNGKOL
SA
KARAPATANG PANTAO
Ilang bahay sa Cavite, dinikitan ng
'drug-free' sticker
Ilang tahanan sa Barangay Poblacion, Rosario ang dinikitan ng sticker, kung saan
nakasaad na ang naturang bahay ay "drug-free," o nangangahulugang walang nakatira sa
bahay na iyon na may kinalaman sa droga.
Pero nilinaw ng punong barangay ng Poblacion na hindi ibig sabihing may drug
personality ang isang bahay dahil lang wala itong sticker. Bukod sa mga bahay, dinikitan
din ng sticker ang mga pedicab at traysikel ng mga tsuper na pumasa sa drug test.
Ayon sa Commission on Human Rights (CHR), bagaman nauunawaan nila ang
hakbang ng pulisya, maaari itong magdulot ng diskriminasyon sa mga walang sticker. "We
are concerned that this will unduly discriminate those without drug-free stickers and they
may be labeled as drug-users/pushers without due process of law," pahayag ni Atty. Jackie
De Guia, tagapagsalita ng CHR.
Pinaalala ng C HR sa pulisya na respetuhin at protektahan ang dignidad ng bawat tao.
SM, magkakaroon ng all-gender
restrooms simula Nobyembre
Ini-anunsyo ng S M na magkakaroon na ng gender-neutral toilets sa kanilang mga
malls sa Metro Manila simula ngayong Nobyembre. Kasunod ito ng naging isyu
kamakailan sa Q C kung saan isang transgender ang hindi pinapasok sa CR na pambabae na
naging dahilan pa para siya ay maposasan at maaresto.
Kasunod ito ng isyu ng SOGIE bill na isinusulong ng ilan na maipasa na. Ito ay
matapos ang pangyayari kung saan isang transgender ang hindi pinapasok sa CR para sa
mga babae at naging dahilan pa para siya ay maaresto at maposasan, na una nang naibalita.
Sunod-sunod ang mga naging pahayag ng ilang mga sikat na personalidad kaugnay
nito, mapa-politiko man o celebrity.
Marami namang mga netizens ang pumuri sa hakbang na ito ng isa sa
pinakamalaking mall chains sa bansa.
Ayon kay mayor Isko Moreno Sa pag huli ng tatlongput lima na suspek sa Manila dahil sa
paglabag ng batas, inaresto sila dahil sa krimen na ginawa ngunit sinunod ng mayor na
sundin ang batas na “human rights” at patunayan ang pagiging inosente bago makorte at
mahusgahan.
Ayon kay Cyrus Cilinder (539 B.C.E.) ang hari ng Persia, ipinalaya niya ang mga alipin at
binigyan ng Karapatan para mimili ng relihiyon, Nag deklara ng pagpapantay-panta sa
lahat ng lahi at itinagurain siya bilang sa pagiging “world’s first human rights”.
Mga Sangunian:
● https://brainly.ph/question/47464
● https://christianpujedamagayones.wordpress.com/2016/10/18/karapatang-pantao-o-human-
rights/
● https://mimirbook.com/tl/902c3d1b0bb
MARAMING
SALAMAT!
YOU COULD USE THREE
COLUMNS, W H Y NOT?
Mars
Despite being red, Mars is
a cold place, not hot. It’s
full of iron oxide dust,
which gives the planet its
reddish cast
Jupiter
It’s a gas giant and the
biggest planet in our Solar
System. Jupiter is the fourth-
brightest object in the sky
Mercury
Mercury is the closest
planet to the Sun and the
smallest one in the Solar
System. It’s
only a bit larger than our
Moon
SECTION
This is the subtitle that
makes it
comprehensible
02
A PICTURE
ALWAYS
REINFORCES
THE CONCEPT
Images reveal large
amounts of data, so
remember: use an image
instead of long texts.
W H A T ABOUT THESE
T W O CONCEPTS?
Mercury
It’s the closest planet to the Sun and the
smallest one in the Solar System—it’s
only a bit larger than our Moon. The
planet’s name has nothing to do with
the liquid metal since it was named
after the Roman messenger god,
Mercury
Venus
Venus has a beautiful name and is
the second planet from the Sun. It’s
terribly hot—even hotter than
Mercury—and its atmosphere is
extremely poisonous. It’s
the second-brightest natural object in
the night sky after the Moon
A PICTURE IS
WO RT H A
THOUSAND
WORDS
IF YOU W A N T TO MODIFY THIS GRAPH, CLICK ON IT, FOLLOW THE
LINK, CHANGE THE DATA AND REPLACE IT
Neptune
It’s the farthest planet
in our Solar System
Sun
It’s the star at the
center of the Solar
System
Earth
This is the the planet
we live on!
SOMETIMES, REVIEWING
CONCEPTS IS A GOOD IDEA
Mercury
Mercury is the
smallest planet in
our Solar System
Venus
Venus is terribly hot
and its atmosphere
is extremely
poisonous
Mars
Despite being red,
Mars is a cold
place, not hot
Jupiter
It’s a gas giant and
the biggest planet
in our Solar
System
Saturn
Saturn is
composed mostly
of hydrogen and
helium
Neptune
Neptune is the
farthest planet in
our Solar System
INFOGRAPHICS MAKE YOUR
IDEA UNDERSTANDABLE…
Mercury is the closest planet to the Sun and
the smallest one in the Solar System. It’s only
a bit larger than our Moon
Mercury
Venus
M a rs
75%
80%
60%
…AND THE SAME GOES
FOR TABLES
MASS
(earths)
DIAMETER
(earths)
SURFACE GRAVITY
(earths)
MERCURY 0,06 0,38 0,38
MARS 0,11 0,53 0,38
SATURN 95,2 9,4 1,16
THIS IS A MAP
Despite being red,
Mars is a cold place,
not hot
Mercury is the
closest planet to
the Sun
1
Venus has a beautiful
name, but it’s terribly
hot
2
3
A TIMELINE ALWAYS
WORKS FINE
DAY 1
Mercury is the
closest planet
to the Sun
DAY 2
Venus has a
beautiful
name, but it’s
very hot
DAY 3
Despite being
red, Mars is a
cold place, not
hot
DAY 4
Jupiter is the
biggest planet
in our Solar
System
W H A T ABOUT THESE
PERCENTAGES?
30%
85%
60%
Mercur
y
Mars
Venu
s
4,467,000
Big numbers catch
your audience’s
attention
PERHAPS YOU COULD
USE THREE COLUMNS
Mars
Despite being red, Mars is a
cold place, not hot. It’s full of
iron oxide dust, which gives
the planet its reddish cast.
Venus
Venus has a beautiful name
and is the second planet
from the Sun. It’s terribly
hot—even hotter than
Mercury
Mercury
Mercury is the closest planet
to the Sun and the smallest
one in the Solar System—it’s
only a bit larger than our
Moon.
USE A CALENDAR TO TALK
ABOUT FUTURE EVENTS!
DAY 1
Despite being red, Mars
is a cold place, not
hot
DAY 2
Mercury is the
closest planet
to the Sun
DAY 3
Venus has a beautiful
name, but it’s terribly
hot
DESKTOP
SOFTWARE
You can replace the image
on the screen with your own
work. Just delete this one,
add yours and send it to the
back
TABLET APP
You can replace the image
on the screen with your own
work. Just delete this one,
add yours and send it to the
back
MOBILE WEB
You can replace the image
on the screen with your own
work. Just delete this one,
add yours and send it to the
back
OUR TEAM
Helena James
You can replace the image on the
screen with your own
Jenna Doe
You can replace the image on the
screen with your own
THANKS
Does anyone have any
questions?
addyouremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
This is where you give credit to the ones who are part of
this project.
Slidesg
o
Flaticon
hics
by
Freepik
reated by
● Presentation template by
● Icons by
● Infograp
● Images c Freepik
● Author introduction slide photo created by
Freepik
● Text & Image slide photo created by
Freepik.com
CREDITS
Did you like the resources on this template?
Get them for free at our other websites.
PHOTOS
● Woman jumping for joy on hilltop
● Young couple hugging in nature
● Red-haired woman eating slice of
watermelon
● Thoughtful woman sitting on ladder
with flowers bouque
● Black woman with daisy flowers in
jeans pocket laughing
● Lifestyle of young friends outdoors
● Sushi rolls with chopsticks and soya
sauce over red background
RESOURCES
VECTORS
● Memphis cover collection
● Memphis cover collection
II
● Memphis cover collection
III
● Brush strokes collection
● Memphis style brochure
set
Instructions for use
In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Credits slide.
You are allowed to:
- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.
You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.
For more information about editing slides, please read our FAQs:
https://slidesgo.com/faqs
Fonts & colors used
This presentation has been made using the following fonts:
Arvo
(https://fonts.google.com/specimen/Arvo)
Roboto
(https://fonts.google.com/specimen/Roboto)
#e87e45 #fecb5e #ffbd8d #fae1c8 #541c1d
Use our editable graphic resources...
You can easily resize these resources keeping the quality. To change the color just ungroup the
resource and click on the object you want to change. Then click on the paint bucket and select the
color you want. Don’t forget to group the resource again when you’re done.
karapatang-pantao.pptx
...and our setof editable icons
You can resize these icons keeping the quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
Business Icons
Avatar Icons
Creative Process Icons
c
Educational Process Icons
Help & Support Icons
Medical Icons
Nature Icons
Performing Arts Icons
SEO & Marketing Icons
Teamwork Icons
karapatang-pantao.pptx
1 von 60

Recomendados

Mga karapatang pantao von
Mga karapatang pantaoMga karapatang pantao
Mga karapatang pantaoRozzie Jhana CamQue
4.1K views45 Folien
Pagkamamamayan von
PagkamamamayanPagkamamamayan
Pagkamamamayanfroidelyn docallas
26.6K views43 Folien
Aralin 2 Mga Karapatang Pantao von
Aralin 2 Mga Karapatang Pantao Aralin 2 Mga Karapatang Pantao
Aralin 2 Mga Karapatang Pantao edmond84
36.8K views107 Folien
pakikilahok sa civil society.pptx von
pakikilahok sa civil society.pptxpakikilahok sa civil society.pptx
pakikilahok sa civil society.pptxMichelleFalconit2
323 views32 Folien
KARAPATANG PANTAO.pptx von
KARAPATANG PANTAO.pptxKARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptxTeacherDennis1
389 views24 Folien
AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu july 24 to 28 von
AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu  july 24 to 28AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu  july 24 to 28
AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu july 24 to 28DIEGO Pomarca
4K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ang Kahulugan ng Sibiko at Pagkamamamayan von
Ang Kahulugan ng Sibiko at PagkamamamayanAng Kahulugan ng Sibiko at Pagkamamamayan
Ang Kahulugan ng Sibiko at PagkamamamayanEddie San Peñalosa
14K views11 Folien
ISYU NG PAGGAWA von
ISYU NG PAGGAWAISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWAedmond84
94.1K views35 Folien
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan von
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanDemmie Boored
8.3K views16 Folien
Politikal na Pakikilahok.pptx von
Politikal na Pakikilahok.pptxPolitikal na Pakikilahok.pptx
Politikal na Pakikilahok.pptxpaite-balincaguing national high school
14.6K views29 Folien
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx von
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxYnnejGem
9.6K views18 Folien
Karapatang pantao von
Karapatang pantaoKarapatang pantao
Karapatang pantaoGinoong Tortillas
2.9K views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

ISYU NG PAGGAWA von edmond84
ISYU NG PAGGAWAISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWA
edmond8494.1K views
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan von Demmie Boored
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
Demmie Boored8.3K views
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx von YnnejGem
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
YnnejGem9.6K views
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN - Solid Waste Management, Deforestation, at Climat... von Grace Adelante
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN - Solid Waste Management, Deforestation, at Climat...SULIRANING PANGKAPALIGIRAN - Solid Waste Management, Deforestation, at Climat...
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN - Solid Waste Management, Deforestation, at Climat...
Grace Adelante111.8K views
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf von Laylie Guya
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
Laylie Guya4.5K views
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan von edmond84
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
edmond8435.5K views
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa von Alice Bernardo
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansaAralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa
Aralin 19 ang pagtataguyod sa kaunlaran ng isang bansa
Alice Bernardo43K views
paghahanda sa kalamidad von phillipeborde
paghahanda sa kalamidadpaghahanda sa kalamidad
paghahanda sa kalamidad
phillipeborde298.3K views
ANG WIKA von REGie3
ANG WIKAANG WIKA
ANG WIKA
REGie36.9K views
Karapatan ng mga mamimili von ApHUB2013
Karapatan ng mga mamimiliKarapatan ng mga mamimili
Karapatan ng mga mamimili
ApHUB2013135.3K views
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok von edwin planas ada
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahokModyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
edwin planas ada4.2K views
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad von LuvyankaPolistico
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidadMga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
Mga ahensya ng gobyerno na tumutugon sa panahon ng kalamidad
LuvyankaPolistico24.9K views
karahasan sa kababaihan demo lesson plan von Cashmir Bermejo
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
Cashmir Bermejo3.7K views

Similar a karapatang-pantao.pptx

ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf von
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdfARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdfChristianVentura18
272 views26 Folien
DEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptx von
DEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptxDEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptx
DEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptxjennyhiyas
47 views64 Folien
Karapatang Pantao.pptx von
Karapatang Pantao.pptxKarapatang Pantao.pptx
Karapatang Pantao.pptxRonelKilme1
29 views62 Folien
Karapatan at Tungkulin von
Karapatan at TungkulinKarapatan at Tungkulin
Karapatan at Tungkulinedmond84
12.1K views65 Folien
Karapatang Pantao.pptx von
Karapatang Pantao.pptxKarapatang Pantao.pptx
Karapatang Pantao.pptxShielaMarieMariano1
450 views31 Folien

Similar a karapatang-pantao.pptx(20)

ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf von ChristianVentura18
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdfARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ChristianVentura18272 views
DEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptx von jennyhiyas
DEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptxDEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptx
DEMO AP Q4 W1 CANVA-jh.pptx
jennyhiyas47 views
Karapatang Pantao.pptx von RonelKilme1
Karapatang Pantao.pptxKarapatang Pantao.pptx
Karapatang Pantao.pptx
RonelKilme129 views
Karapatan at Tungkulin von edmond84
Karapatan at TungkulinKarapatan at Tungkulin
Karapatan at Tungkulin
edmond8412.1K views
human-rights-Cot 2.pptx von maydz rivera
human-rights-Cot 2.pptxhuman-rights-Cot 2.pptx
human-rights-Cot 2.pptx
maydz rivera115 views
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin von Maria Fe
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Maria Fe305.2K views
Karapatan ng mamamayan von Sherwin Dulay
Karapatan ng mamamayanKarapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayan
Sherwin Dulay161.9K views
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1) von faithdenys
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)
faithdenys77.1K views
AP10 T2 W1 - Karapatang Pantao.pptx von PamDelaCruz2
AP10 T2 W1 - Karapatang Pantao.pptxAP10 T2 W1 - Karapatang Pantao.pptx
AP10 T2 W1 - Karapatang Pantao.pptx
PamDelaCruz230 views
Karapatan at Tungkulin.pptx von RenmarieLabor
Karapatan at Tungkulin.pptxKarapatan at Tungkulin.pptx
Karapatan at Tungkulin.pptx
RenmarieLabor148 views

Más de MaryJoyTolentino8

mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptx von
mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptxmga pamanangsinaunangkabihasnan.pptx
mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptxMaryJoyTolentino8
3 views36 Folien
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx von
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxMaryJoyTolentino8
2 views8 Folien
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx von
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxMaryJoyTolentino8
9 views7 Folien
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptx von
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptxMaryJoyTolentino8
13 views14 Folien
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx von
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxYugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxMaryJoyTolentino8
152 views28 Folien
Mga Yugto ng kabihasnan.pptx von
Mga Yugto ng kabihasnan.pptxMga Yugto ng kabihasnan.pptx
Mga Yugto ng kabihasnan.pptxMaryJoyTolentino8
90 views51 Folien

Más de MaryJoyTolentino8(20)

UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx von MaryJoyTolentino8
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx von MaryJoyTolentino8
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx von MaryJoyTolentino8
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxYugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
MaryJoyTolentino8152 views
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-... von MaryJoyTolentino8
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx von MaryJoyTolentino8
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptxAralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
MaryJoyTolentino8456 views
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx von MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxAralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
MaryJoyTolentino82.4K views
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt von MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.pptAralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
MaryJoyTolentino8457 views
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt von MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.pptAralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
MaryJoyTolentino8851 views
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383... von MaryJoyTolentino8
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A... von MaryJoyTolentino8
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...
MaryJoyTolentino8117 views
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ... von MaryJoyTolentino8
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...
MaryJoyTolentino8409 views

karapatang-pantao.pptx

 • 3. Ang Karapatang Pantao ay ang payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao anuman ang estado sa buhay. Ang karapatang pantao ay ang mga karapatan na tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isilang. Ang pagkakamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasyon at iba pang pangangailangan ay nangangahulugan na nakakamit niya ang kanyang karapatan. Hindi maaaring mabuhay ang tao kung hindi niya nakakamit ang kanyang mga karapatan. Mayroon tayong karapatan dahil tayo ay tao.
 • 4. Ang mga karapatang pantao ay mga prinsipyo o pamantayan ng moral na naglalarawan ng ilang pamantayan ng pag-uugali ng tao at regular na pinoprotektahan bilang natural at legal na mga karapatan sa munisipal at internasyonal na batas. Karaniwang naiintindihan ang mga ito bilang di-mabilang, pangunahing mga karapatan "kung saan ang isang tao ay likas na may karapatan dahil siya o siya ay isang tao" at "mga likas sa lahat ng tao", anuman ang kanilang bansa, lokasyon, wika, relihiyon, etniko pinagmulan o anumang iba pang katayuan. Ang mga ito ay naaangkop sa lahat ng dako at sa bawat oras sa pag-unawa ng pagiging unibersal, at ang mga ito ay mapagpakumbaba sa kahulugan ng pagiging pareho para sa lahat. Ang mga ito ay itinuturing na nangangailangan ng empatiya at ng tuntunin ng batas at pagpapataw ng isang obligasyon sa mga tao na igalang ang mga karapatang pantao ng iba.
 • 5. Ang karapatang pantao ay nahahati sa karapatan bilang indibidwal at pangkatan. 1. Indibidwal o personal na karapatan - Ito ay ang mga karapatan na pag-aari ng mga indibidwal na tao para sa pag-unlad ng sariling pagkatao at kapakanan. a. Karapatang Sibil. Ito ang mga karapatan ng tao upang mabuhay na malaya at mapayapa. llan sa mga halimbawa ng karapatang sibil ay ang karapatang mabuhay, pumili ng lugar kung saan siya ay maninirahan, maghanapbuhay at mamili ng hanapbuhay. b. Karapatang Pulitikal. Ito ang mga karapatan ng tao na makisalisa mga proseso ng pagdedesisyon ng pamayanan tulad ng pagboto ng mga opisyal,pagsalisa referendum at plebisito
 • 6. c.Karapatang Pulitikal. Ito ay ang mga karapatan upang mabuhay ang tao sa isang lipunan at upang isulong ang kanyang kapakanan. d.Karapatang Pangkabuhayan. Ito ang mga karapatan ukol sa pagsususulong ng kabuhayan at disenteng pamumuhay. e. Karapatang Kultural. Ito ang mga karapatan ng taong lumahok sa buhay kulturalng pamayanan at magtamasa ng siyentipikong pag-unlad ng pamayanan. 2. Panggrupo o kolektibong karapatan - Ito ang mga karapatan ng tao ng bumuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunan. Pangkabuhayan, at pangkultural ng pag- unlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang likas na kayamanan at pagsusulong ng malusog na kapaligiran.
 • 8. Ang karapatang pantao ay napapahalagahan ang buhay ng lahat ng uri ng tao, magkaiba man ang kulay ng balat at lahi, sa ano mang parte at sulok ng mundo. Ito rin ang nagsisilbing proteksyon sa anumang kasamaan, pandaraya at kasuklaman na maaring makasama sa buhay ng isang indibidwal. Nabibigyan rin nito ng kalayaan sa pamamahayag o kaya’y malayang pagbigay ng opinion, naipamamalas ang karapatang magkaroon ng sariling kabuhayan at napapahalagahan ang karapatan na magkaron ng maayos na edukasyon at iba pang mga kailangan ng tao para mabuhay ng wasto.
 • 9. Mahalaga ang karapatang pantao dahil sa mga sumusunod: 1.Napahahalagahan nito ang buhay ng lahat ng uri ng tao. 2. Nabibigyan ng kalayaan sa pamamahayag. 3.Nagakakaroon ng pagkakapantay-pantay sa harap ng batas. 4. Naipamamalas ang karapatang magkaroon ng sariling kabuhayan. 5.Napahahalagahan ang karapatan sa pagkakaroon ng m aayos na edukasyon.
 • 11. Malaki ang mapapakinabangan ng mga tao sa karapatang pantao dahil ang karapatang magsalita at maging malaya, ay maikokonekta natin sa nararanasan ngayon ng mga pilipino sa bansang pilipinas patungkol sa drugs, aminin man natin o hindi, alam ng mga pilipino na maraming pinapatay o pinapapatay ng dahil sa drugs, pinapatay sila ng walang paglilitis, pinapatay sila kahit ang iba ay napagbintangan lang at ang mas malala pa tinatanggalan sila ng karapatang magsalita at karapatang mabuhay na nakapaloob sa karapatang pantao o human rights. Mahirap isipin ang mangyayari kapag wala ang karapatang pantao, maraming aabuso, maraming gagawa ng masama at hindi magiging patas ang buhay ng mga tao na naaapi.
 • 12. M G A URI NG KARAPATANG PANTAO
 • 13. Karapatan sa Sibil at Politiko (Civil At Poltical Rights) - ang karapatan na ito ay nangangalaga sa isang katayuan bilang isang mamayaman ng isang bansa Karapatan sa Ekonomiya, Panlipunan at Kultura (Economic, Social and Cultural Rights) - ang karapatan na nagtataguyod ng kapakanan bilang isang tao halimbawa: ● edukasyon ● kalinisan ● kaligtasan ● kaayusan ● seguridad ● pamana ng ating bansa
 • 14. Karapatan sa Kolektibo (Collective Rights) - karapatan na matamasa ng isang komunidad halimbawa: ● pagpapsaya sa sarili ● kalayaan Karapatan sa Pagpapantay-pantay (Equal Rights) -karapatan na naghuhulugan na dapat walang diskriminasyon sa kahirapan at kayammanan, kasarian o pagiging matalino o hindi at pagtatrato sa iba.
 • 15. M G A BALITA TUNGKOL SA KARAPATANG PANTAO
 • 16. Ilang bahay sa Cavite, dinikitan ng 'drug-free' sticker
 • 17. Ilang tahanan sa Barangay Poblacion, Rosario ang dinikitan ng sticker, kung saan nakasaad na ang naturang bahay ay "drug-free," o nangangahulugang walang nakatira sa bahay na iyon na may kinalaman sa droga. Pero nilinaw ng punong barangay ng Poblacion na hindi ibig sabihing may drug personality ang isang bahay dahil lang wala itong sticker. Bukod sa mga bahay, dinikitan din ng sticker ang mga pedicab at traysikel ng mga tsuper na pumasa sa drug test. Ayon sa Commission on Human Rights (CHR), bagaman nauunawaan nila ang hakbang ng pulisya, maaari itong magdulot ng diskriminasyon sa mga walang sticker. "We are concerned that this will unduly discriminate those without drug-free stickers and they may be labeled as drug-users/pushers without due process of law," pahayag ni Atty. Jackie De Guia, tagapagsalita ng CHR. Pinaalala ng C HR sa pulisya na respetuhin at protektahan ang dignidad ng bawat tao.
 • 18. SM, magkakaroon ng all-gender restrooms simula Nobyembre
 • 19. Ini-anunsyo ng S M na magkakaroon na ng gender-neutral toilets sa kanilang mga malls sa Metro Manila simula ngayong Nobyembre. Kasunod ito ng naging isyu kamakailan sa Q C kung saan isang transgender ang hindi pinapasok sa CR na pambabae na naging dahilan pa para siya ay maposasan at maaresto. Kasunod ito ng isyu ng SOGIE bill na isinusulong ng ilan na maipasa na. Ito ay matapos ang pangyayari kung saan isang transgender ang hindi pinapasok sa CR para sa mga babae at naging dahilan pa para siya ay maaresto at maposasan, na una nang naibalita. Sunod-sunod ang mga naging pahayag ng ilang mga sikat na personalidad kaugnay nito, mapa-politiko man o celebrity. Marami namang mga netizens ang pumuri sa hakbang na ito ng isa sa pinakamalaking mall chains sa bansa.
 • 20. Ayon kay mayor Isko Moreno Sa pag huli ng tatlongput lima na suspek sa Manila dahil sa paglabag ng batas, inaresto sila dahil sa krimen na ginawa ngunit sinunod ng mayor na sundin ang batas na “human rights” at patunayan ang pagiging inosente bago makorte at mahusgahan. Ayon kay Cyrus Cilinder (539 B.C.E.) ang hari ng Persia, ipinalaya niya ang mga alipin at binigyan ng Karapatan para mimili ng relihiyon, Nag deklara ng pagpapantay-panta sa lahat ng lahi at itinagurain siya bilang sa pagiging “world’s first human rights”.
 • 21. Mga Sangunian: ● https://brainly.ph/question/47464 ● https://christianpujedamagayones.wordpress.com/2016/10/18/karapatang-pantao-o-human- rights/ ● https://mimirbook.com/tl/902c3d1b0bb
 • 23. YOU COULD USE THREE COLUMNS, W H Y NOT? Mars Despite being red, Mars is a cold place, not hot. It’s full of iron oxide dust, which gives the planet its reddish cast Jupiter It’s a gas giant and the biggest planet in our Solar System. Jupiter is the fourth- brightest object in the sky Mercury Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System. It’s only a bit larger than our Moon
 • 24. SECTION This is the subtitle that makes it comprehensible 02
 • 25. A PICTURE ALWAYS REINFORCES THE CONCEPT Images reveal large amounts of data, so remember: use an image instead of long texts.
 • 26. W H A T ABOUT THESE T W O CONCEPTS? Mercury It’s the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System—it’s only a bit larger than our Moon. The planet’s name has nothing to do with the liquid metal since it was named after the Roman messenger god, Mercury Venus Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It’s terribly hot—even hotter than Mercury—and its atmosphere is extremely poisonous. It’s the second-brightest natural object in the night sky after the Moon
 • 27. A PICTURE IS WO RT H A THOUSAND WORDS
 • 28. IF YOU W A N T TO MODIFY THIS GRAPH, CLICK ON IT, FOLLOW THE LINK, CHANGE THE DATA AND REPLACE IT Neptune It’s the farthest planet in our Solar System Sun It’s the star at the center of the Solar System Earth This is the the planet we live on!
 • 29. SOMETIMES, REVIEWING CONCEPTS IS A GOOD IDEA Mercury Mercury is the smallest planet in our Solar System Venus Venus is terribly hot and its atmosphere is extremely poisonous Mars Despite being red, Mars is a cold place, not hot Jupiter It’s a gas giant and the biggest planet in our Solar System Saturn Saturn is composed mostly of hydrogen and helium Neptune Neptune is the farthest planet in our Solar System
 • 30. INFOGRAPHICS MAKE YOUR IDEA UNDERSTANDABLE… Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System. It’s only a bit larger than our Moon Mercury Venus M a rs 75% 80% 60%
 • 31. …AND THE SAME GOES FOR TABLES MASS (earths) DIAMETER (earths) SURFACE GRAVITY (earths) MERCURY 0,06 0,38 0,38 MARS 0,11 0,53 0,38 SATURN 95,2 9,4 1,16
 • 32. THIS IS A MAP Despite being red, Mars is a cold place, not hot Mercury is the closest planet to the Sun 1 Venus has a beautiful name, but it’s terribly hot 2 3
 • 33. A TIMELINE ALWAYS WORKS FINE DAY 1 Mercury is the closest planet to the Sun DAY 2 Venus has a beautiful name, but it’s very hot DAY 3 Despite being red, Mars is a cold place, not hot DAY 4 Jupiter is the biggest planet in our Solar System
 • 34. W H A T ABOUT THESE PERCENTAGES? 30% 85% 60% Mercur y Mars Venu s
 • 35. 4,467,000 Big numbers catch your audience’s attention
 • 36. PERHAPS YOU COULD USE THREE COLUMNS Mars Despite being red, Mars is a cold place, not hot. It’s full of iron oxide dust, which gives the planet its reddish cast. Venus Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It’s terribly hot—even hotter than Mercury Mercury Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System—it’s only a bit larger than our Moon.
 • 37. USE A CALENDAR TO TALK ABOUT FUTURE EVENTS! DAY 1 Despite being red, Mars is a cold place, not hot DAY 2 Mercury is the closest planet to the Sun DAY 3 Venus has a beautiful name, but it’s terribly hot
 • 38. DESKTOP SOFTWARE You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and send it to the back
 • 39. TABLET APP You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and send it to the back
 • 40. MOBILE WEB You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and send it to the back
 • 41. OUR TEAM Helena James You can replace the image on the screen with your own Jenna Doe You can replace the image on the screen with your own
 • 42. THANKS Does anyone have any questions? addyouremail@freepik.com +91 620 421 838 yourcompany.com
 • 43. This is where you give credit to the ones who are part of this project. Slidesg o Flaticon hics by Freepik reated by ● Presentation template by ● Icons by ● Infograp ● Images c Freepik ● Author introduction slide photo created by Freepik ● Text & Image slide photo created by Freepik.com CREDITS
 • 44. Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites. PHOTOS ● Woman jumping for joy on hilltop ● Young couple hugging in nature ● Red-haired woman eating slice of watermelon ● Thoughtful woman sitting on ladder with flowers bouque ● Black woman with daisy flowers in jeans pocket laughing ● Lifestyle of young friends outdoors ● Sushi rolls with chopsticks and soya sauce over red background RESOURCES VECTORS ● Memphis cover collection ● Memphis cover collection II ● Memphis cover collection III ● Brush strokes collection ● Memphis style brochure set
 • 45. Instructions for use In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Credits slide. You are allowed to: - Modify this template. - Use it for both personal and commercial projects. You are not allowed to: - Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content). - Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo. - Include Slidesgo Content in an online or offline database or file. - Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download. - Acquire the copyright of Slidesgo Content. For more information about editing slides, please read our FAQs: https://slidesgo.com/faqs
 • 46. Fonts & colors used This presentation has been made using the following fonts: Arvo (https://fonts.google.com/specimen/Arvo) Roboto (https://fonts.google.com/specimen/Roboto) #e87e45 #fecb5e #ffbd8d #fae1c8 #541c1d
 • 47. Use our editable graphic resources... You can easily resize these resources keeping the quality. To change the color just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then click on the paint bucket and select the color you want. Don’t forget to group the resource again when you’re done.
 • 49. ...and our setof editable icons You can resize these icons keeping the quality. You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
 • 54. Help & Support Icons